VAR DATO DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-"

Transkript

1 VAR DATO DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf Kristin Austad tlf Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep 0031 OSLO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010 Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn med Politidirektoratet gjennomført i perioden Tilsynet ble gjennomført som en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning "Arbeid for helse". I forbindelse med denne satsningen foretas det i 2010 tilsyn med ulike private og offentlige virksomheter samt stiftelser. Tilsyn med Politidirektoratet ble foretatt av Arbeidstilsynet Oslo ved seniorinspektør Kristin Austad (regional prosjektleder) og seniorinspektør Hel&I Bergsvik. Satsningen "Arbeid for helse" Generelt Tema for tilsyn er psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Undersøkelser har vist at arbeidsrelaterte psykiske belastninger og muskel- og skjelettplager ofte har sammenheng med psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet. Årsakssammenhengene er imidlertid sammensatte. Arbeidstilsynet kontrollerer i satsningen "Arbeid for helse" om virksomhetene gjennom systematisk HMS-arbeid sikrer oppfyllelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Tilsyn foretas i form gjennomgang av aktuell HMSdokumentasjon og ved møter med virksomhetene. Tema for tilsyn er: Systematisk HMS-arbeid mht. psykososial og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, herunder kartlegging, risikovurdering, tiltaksplaner og avvikssystem Medvirkning i HMS-arbeidet, direkte og indirekte Endring/omstilling Konflikt og trakassering Vold og trusler Arbeidsbelastning, uheldig stressbelastning Bruk av bedriftshelsetjeneste Emosjonelt belastende arbeid Varsling av kritikkverdige forhold POSTADRESSE Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Nnrcip E-POST INTERNETT TELEFON TELEFAKS ORGANISASJONSNR

2 / A 2 Politiet Arbeidstilsynet vurderer det slik at politiet har ulike utfordringer i sin arbeidshverdag som kan medføre psykiske belastninger. Dette har bl.a. fremkommet gjennom et større prosjekt rettet mot politiet, som Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden Tilsyn med politiet i satsningen "Arbeid for helse" er delvis en oppfølging etter det tidligere prosjektet. Det blir i 2010 ført tilsyn med Politidirektoratet som arbeidsplass samt tilsyn for å få oversikt over aktuell overordnet HMS-dokumentasjon som dekker hele Politi- og lensmannsetaten. I 2011 planlegges det å gjennomføre en del tilsyn med politidistrikter og særorganer. Tilsyn med Politidirektoratet Tilsyn med Politidirektoratet ble foretatt ved gjennomgang av aktuell HMS-dokumentasjon og gjennom møter og gruppeintervjuer med ledere på ulike nivåer og med arbeidstakere både med og uten spesielle roller i det systematiske HMS-arbeidet. I gruppeintervjuene møtte til sammen 32 personer. Følgende møter og gruppeintervjuer er gjennomført: Formøte Gruppeintervju med arbeidstakere Gruppeintervju med verneombud Gruppeintervju med daglig leder og avdelingsledere Gruppeintervju med arbeidstakere Gruppeintervju med tillitsvalgte og AMU-medlem Gruppeintervju med seksjonsledere Sluttmøte Oppsummering etter tilsyn - Begrunnelse for varsel om pålegg Nedenfor følger Arbeidstilsynets oppsummering etter tilsyn med Politidirektoratet som arbeidsplass. Under hvert punkt beskrives aktuelle krav i arbeidsmiljølovgivningen og våre funn i tilsynet samt vurdering av funnene opp mot lovkrav. Sprik mellom faktiske forhold og lovkrav gir grunnlag for varsel om pålegg. Rapporten vektlegger forhold i det systematiske HMS-arbeidet der det synes å være behov for utbedringer. Positive funn Det fremkom gjennom tilsynet at det er gode kollegiale forhold i Politidirektoratet. De ansatte opplyste om høy grad av trivsel og en sterk tilknytning til egne seksjoner. Sosiale arrangementer og tiltak ble positivt omtalt. Politidirektoratet har høyt kompetente arbeidstakere som opplever å ha en viktig og faglig interessant jobb med mange spennende arbeidsoppgaver. Systematisk HMS-arbeid Det er arbeidsgiver (øverste leder) som er ansvarlig for at krav i arbeidsmiljølovgivningen blir overholdt og skal for å sikre dette, sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid, herunder

3 I A 3 forebyggende arbeid, på alle plan i virksomheten. HMS-arbeidet, både hvordan det skal utføres og hvordan det blir utført, skal dokumenteres (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (heretter kalt HMS-forskriften) 5 annet ledd). 1) Roller i det systematiske HMS-arbeidet Ledere Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere (mellomledere), har den HMS-kompetanse som er nødvendig for å kunne utføre systematisk HMS-arbeid og sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljøforhold innenfor sine ansvars- /myndighetsområder. Også arbeidsgiver (øverste leder) må gjenomgå opplæring i HMS-arbeid (arbeidsmiljøloven 3-2 (1) b, 3-5 og 3-1 (2) b samt HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 5). Mellomledere forvalter arbeidsmiljøansvaret på vegne av arbeidsgiver og er ansvarlige for å tilrettelegge arbeidsmiljøet for sine underordnede, samtidig som de er arbeidstakere med de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. I tilsynet med Politidirektoratet fikk Arbeidstilsynet vesentlig høre om forhold angående seksjonsledere. Ledere på nivåer over seksjon ble lite omtalt, og disse ble beskrevet som lite synlige i arbeidsmiljøsammenheng. Hva ledernes HMS-ansvar/-myndighet innebærer i praksis og hva som konkret er deres systematiske oppgaver i HMS-arbeidet, kom ikke klart frem. De fleste ledere synes å knytte arbeidsmiljøarbeid til enkeltsaker, og det utøves i liten grad systematisk og forebyggende HMS-arbeid på seksjonsnivå. Ettersom det er ulike oppfatninger blant lederne om hva som er arbeidsmiljøproblemer, blir vektlegging på arbeidsmiljø og HMS-arbeidet forskjellig i de ulike seksjonene. Det er også noe ulike oppfatninger med hensyn til behovet for systematisk HMS-arbeid, herunder vernetjeneste, i Politidirektoratet. Når det gjelder opplæring ble det opplyst om et seminar (4 timer) avholdt kort tid før tilsynet. Det fremkom ellers ingen opplysninger om systematisk opplæring av ledere med hensyn til arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid eller virksomhetens HMS-system. I Politidirektoratets HMS-håndbok (lokal HMS-håndbok) fremgår det at alle ledere har et særlig ansvar for å påse at kravene i HMS-lovgivningen, herunder etatens eget HMS-system, blir fulgt. Det sies videre at avdelingsdirektør for personalavdelingen er ansvarlig for at alle ledere får nødvendig opplæring og oppfølging på HMS-området. Hvilke opplæring ledere skal ha og hvordan de skal følges opp, går imidlertid ikke klart frem. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet er av den oppfatning at ikke alle ledere i Politidirektoratet har tilstrekkelig HMS-kunnskap for å kunne utføre tilfredsstillende systematisk og forebyggende HMS-arbeid innenfor sine ansvars-/myndighetsområder, herunder verneombudsmedvirkning i dette arbeidet. Tilsynet har vist at mellomlederfunksjonen ivaretas på ulike måter, og flere ledere synes å trenge opplæring og økt kunnskap om arbeidsmiljø og om sitt ansvar og sine oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet. Det synes videre å være behov for mer systematisk kontroll og oppfølging når det gjelder ledernes HMS-aktiviteter og HMS-kunnskaper.

4 / A 4 Se varsel om pålegg nr. 1. Verneombud Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud tas med på råd under så vel planlegging som gjennomføring av alle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid (arbeidsmiljøloven 6-2 (4) og 3-1 (2) b samt HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 5). Å bli tatt med på råd innebærer at verneombud på et tidlig tidspunkt gjøres kjent med relevante saker og har mulighet for å uttale seg. Verneombud skal medvirke i arbeidsmiljøsaker og virksomhetens systematiske HMS-arbeid, ikke kun gis informasjon. Verneombud er arbeidstakernes representant overfor ledere i arbeidsmiljøspørsmål. Verneombud skal gjennom tilstrekkelig kontakt med arbeidstakerne i sitt verneområde fange opp arbeidsmiljøutfordringer og belastninger samt tanker om årsaker og mulige tiltak, for så å informere og diskutere forholdene med aktuelle arbeidsgiverrepresentant, slik at arbeidsgiversiden kan iverksette nødvendige tiltak. Verneombud er ikke ansvarlig for å løse arbeidsmiljøproblemer. Verneområder må ikke være større enn at verneombudet kan ha oversikt over arbeidsmiljø-forholdene i sitt verneområde. Verneombud skal gis opplæring raskt etter inntredelse i vervet. I følge politiets sentrale HMS-håndbok bør det tilstrebes en ordning der antallet verneområder er hensiktsmessige, og at hvert verneområde ikke må være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Politidirektoratet består av ett verneområde og har ett verneombud. Dette innebærer at verneombudet må ha oversikt over arbeidsmiljøforholdene for ca. 150 arbeidstakere, fordelt over 4 etasjer og et lokale på annen adresse. Direktoratet har tidligere hatt varaverneombud, men dette vervet var ikke besatt da tilsynet ble gjennomført. Verneombudets rolle og oppgaver kunne virke noe ukjent blant ledere og andre ansatte Arbeidstilsynet hadde kontakt med i tilsynet. Rollen og oppgavene som følger med vervet er da også lite konkret beskrevet i virksomhetens HMS-håndbøker. Noen ansatte (få) var ikke kjent med hvem som var verneombud. Det alle var klar over er at verneombudet deltar i vernerunder og sitter i arbeidsmiljøutvalget. Verneombud synes i liten grad å bli tatt med i det forebyggende HMS-arbeidet, og i liten grad brukt som samtalepartner og informasjonskanal for ledere. Det er ingen faste møtepunkter mellom ledere og verneombud (utover vernerunder og AMU). Arbeidstakere kontakter i liten grad verneombud, noe som delvis skyldes at det er uklart for dem hva slags arbeidsmiljøsaker som kan tas opp med verneombud. Enkelte, vesentlig ledere men også andre, mener at det ikke er stort behov for vernetjeneste. Dette fordi Politidirektoratet, etter deres oppfatning, ikke har store arbeidsmiljøutfordringer (det er politidistrikter som har arbeidsmiljøproblemer), og at det derfor ikke er nødvendig å bruke mye tid på HMS-arbeid. Det fremkom at det er vanskelig å få noen til å stille som verneombud i Politidirektoratet, som i perioder derfor har vært uten verneombud eller hatt verneombud som ikke har vært godt kjent i

5 I A 5 organisasjonen. Det er kjent blant mange, også blant ledere, at vernetjenesten ikke fungerer, men det fremkom ikke hva som er gjort for å rette opp forholdene. Arbeidstilsynets vurdering Etter Arbeidstilsynets vurdering fungerer ikke verneombudsapparatet i Politidirektoratet tilfredsstillende, og det kan synes som om verneombud ikke i tilstrekkelig grad har reell medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet og i enkeltstående arbeidsmiljøsaker. Samarbeidet mellom ledelse og verneombud har ikke den betydning arbeidsmiljøloven tilsikter. Politidirektoratet må iverksette tiltak, herunder tiltak vedrørende holdningsendring, for å synliggjøre og heve verneombudets status. Antallet verneområder og verneombud bør gjenomgås. Endringer her vil kunne gi verneombud bedre mulighet til å ha oversikt over arbeidsmiljøet og til å kunne viderebringe forhold til ledere. I tillegg er det nødvendig med opplæring og informasjon for å øke kunnskapen om verneombudets rolle og oppgaver blant verneombud, ledere og ansatte forøvrig. Se varsel om pålegg nr. 2. Arbeidsmil.øutval Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er først og fremst et rådgivende organ som skal behandle diverse arbeidsmiljøspørsmål og planer av betydning for arbeidsmiljøet samt etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Arbeidsmiljøutvalget kan i noen tilfeller også være et besluttende organ, dvs, kan fatte vedtak. Utvalget kan vedta at arbeidsgiver skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet. Utvalget kan videre vedta at arbeidsgiver skal utføre undersøkelser av arbeidsmiljøet. Det skal settes frist for gjennomføring av slike vedtak. Arbeidsmiljøutvalget kan også vedta at undersøkelser skal foretas av eksterne, f.eks sakkyndige på aktuelle arbeidsmiljøområder (arbeidsmiljøloven 7-2). Arbeidsmiljøutvalgets rolle og funksjon er lite konkret beskrevet i politiets HMS-håndbøker. Arbeidstilsynet har mottatt referater fra tre møter i Politidirektoratets arbeidsmiljøutvalg. Få opplysninger angående arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, utover det som går frem av møtereferatene, har fremkommet gjennom tilsynet. Noen flere eksempler på hva som har blitt behandlet og eksempler på hva som ikke har blitt behandlet i arbeidsmiljøutvalget har blitt nevnt. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet er noe usikre på om arbeidsmiljøutvalget i tilstrekkelig grad ivaretar den rollen og de oppgavene som arbeidsmiljøloven krever, bl.a. er vi usikre på om utvalget behandler alle planer som kan ha betydning for arbeidsmiljøet og på hvilke tidspunkt i planprosessen slike planer blir behandlet. Vi vurderer det slik at forhold vedrørende arbeidsmiljøutvalget må gj ennomgås. Se varsel om pålegg nr. 3.

6 / A 6 Bedriftshelsef eneste Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig bistand fra bedriftshelsetjenesten (BHT), herunder bistand i det systematiske HMS-arbeidet. Det skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeides bl.a. planer for hva bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten med (forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT og om godkjenning av BHT 4 og 5). Politidirektoratet har knyttet til seg bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet har mottatt aktivitetsplan for bedriftshelsetjenestens bistand i Bedriftshelsetjenesten deltar i vernerunder og møter i arbeidsmiljøutvalget og har ellers blitt mye brukt i ergonomisammenheng. Bedriftshelsetjenesten benyttes også til mer personallegeoppgaver, f. eks helseundersøkelser av arbeidstakere. Ansatte opplever stort sett bedriftshelsetjenestens bistand som positiv, særlig ble personallegetjenester positivt omtalt i tilsynet. 2) Psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer Ytringsklima Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en vurdering av alle faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Arbeidstakere skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden (arbeidsmiljøloven 4-3 (3). Politiets varslingsplakat sier at åpen og god håndtering av intern kritikk er positivt for arbeidsmiljøet. Det sies videre at varsling av kritikkverdige forhold kan bidra til utvikling av arbeidsmiljøet og skape større tillit mellom ledere og ansatte. Vedrørende ytringsklima i Politidirektoratet fremkom det i tilsynet ulike opplysninger - delt mellom ledere og andre ansatte. Ledere opplyste stort sett at det er "veldig høyt under taket" i Politidirektoratet, mens en god del ansatte uten lederfunksjoner ga uttrykk for at det var vanskelig og liten åpenhet når det gjaldt å ta opp psykososiale og organisatoriske problemstillinger. Mange føler det utrygt og er engstelige for negative konsekvensene dersom de tar opp kritikkverdige forhold med sine ledere. Dette resulterer i at diverse arbeidsmiljøproblemer ikke blir tatt opp. De opplevde utilfredsstillende forholdene synes vesentlig å være knyttet til enkelte seksjoner og seksjonsledere. Arbeidstilsynet forutsetter at nevnte forhold blir fanget opp og håndtert i forbindelse med kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Se varsel om pålegg nr. 4. Arbeidsbelastnin Arbeidsgiver skal planlegge arbeidet med tanke på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidet skal være tilrettelagt slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger (arbeidsmiljøloven 4-1 (2)). Mange ansatte i Politidirektoratet opplever til tider høyt arbeidspress, bl.a. som følge av mange oppgaver fra departementet med svært korte svarfrister. Dette er forhold som skaper stress og

7 A 7 mye frustrasjon. Tidspress og høyt arbeidstempo har medført helsebelastninger for enkelte. Det er seksjonsmessige ulikheter for hvordan tidspress blir håndtert. For noen seksjoner ble det i tilsynet opplyst at lederne er flinke til å fordele arbeidsoppgavene mellom de ansatte. I andre seksjoner derimot faller de fleste hasteoppgavene på de samme personene. Det ble gitt uttrykk for at, selv om ansatte innehar spesialkunnskaper på enkeltområder, vil det være mulig i større grad å fordele arbeidsoppgavene på flere arbeidstakere. Arbeidstilsynet forutsetter at nevnte forhold blir fanget opp og håndtert i forbindelse med kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Se varsel om pålegg nr. 4. Endrin /omstillin Arbeidsgiver skal under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten vurdere (risikovurdering) om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med arbeidsmiljølovens krav og skal iverksette de nødvendige tiltak, herunder å ta verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) d og 6-2 (4) samt HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 6). Av politiets sentrale HMS-håndbok fremgår det at dersom det gjennomføres organisasjonsendringer, bemanningsendringer, ombygginger m.v., skal kartlegging og risikovurdering oppdateres fortløpende. De fleste Arbeidstilsynet hadde kontakt med i tilsynet, også ledere, var av den oppfatning at Politidirektoratet kan bli bedre når det gjelder håndtering av omstillingsprosesser. Ansatte opplever at informasjonen angående endringer ofte ikke er tilstrekkelig og normalt kommer på et veldig sent tidspunkt, noe som skaper mye frustrasjoner. Verneombud involveres gjerne så sent når det gjelder endringsplaner at reell verneombudsmedvirkning ikke er mulig. Også tillitsvalgte ser ut til å komme svært sent inn i endringsprosessene. Det fremkom ingen opplysninger om at det systematisk foretas risikovurderinger i forbindelse med omorganiseringer eller annen type endring. I enkelte seksjoner har vurdering av risiko i noen grad blitt gjort, men uten at dette er dokumentert. Arbeidstilsynets vurdering Etter Arbeidstilsynets vurdering må Politidirektoratets systematiske HMS-arbeid vedrørende endring/omstilling gjennomgås. Se varsel om pålegg nr. 3. Konflikt o trakasserin /Vold o trusler Arbeidstakere skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden og skal videre beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (arbeidsmiljøloven 4-3 (3) og (4)). For å forebygge at ansatte utsettes for nevnte forhold, må virksomheten ha HMS-rutiner for hvordan tilfeller skal fanges opp og håndteres på et tidligst mulig stadium.

8 8 Politidirektoratet har (august 2010) utarbeidet HMS-rutinen (retningslinjen) "Tiltak mot mobbing, trakassering og rasisme". Av sentral HMS-håndbok fremgår det at alle enheter i politiet skal utarbeide retningslinje for tiltak mot vold, trusler og uheldige belastninger. Her finnes også overordnet HMS-rutine "Trusler mot ansatte". De fleste som Arbeidstilsynet hadde kontakt med i tilsynet var klar over at det fantes HMSrutiner for de aktuelle områdene. Mange var ikke kjent med det konkrete innholdet i rutinene, men opplyste at de visste hvor disse var å finne "dersom det ble aktuelt". Vi viser forøvrig til det som er beskrevet under "Ytringsklima". 3) Elementer i det systematiske HMS-arbeidet Kartle in med o føl in Arbeidsgiver skal sørge for kartlegging av både mulige og eksisterende arbeidsmiljøavvik, foreta risikovurdering på bakgrunn av dette, og videre planlegge og iverksette nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak på bakgrunn av risiko fremkommet gjennom risikovurdering (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 6). Risikovurdering gjennomføres for å identifisere graden av risiko og er således et verktøy for å prioritere og iverksette tiltak på de områdene der risiko er høyest. Risikovurderinger skal foretas i forbindelse med kartlegginger, ved endringer/omstilinger og der forskrifter til arbeidsmiljøloven krever det (forskrifter mht. ergonomi, støy, kjemikalier, verneutstyr m.fl.). Arbeidstilsynet har i tilsyn med Politidirektoratet kontrollert risikovurdering i forbindelse med kartlegging og endring/ omstilling. Psykososialt/organisatorisk spesielt Når det gjelder kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø ved Politidirektoratet, har Arbeidstilsynet mottatt resultatene fra Medarbeiderundersøkelse Vi har imidlertid ikke mottatt noen dokumentasjon på risikovurderinger av psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold eller tiltaks-/handlingsplaner på dette området. Medarbeiderundersøkelsen 2007 og oppfølging etter denne kartleggingen foregikk i de enkelte seksjonene (noen små seksjoner ble slått sammen). En del av de ansatte oppfattet kartleggingen som lite anonym. Dette både fordi ansatte i små seksjoner uansett lett kunne gjenkjennes, men også fordi enkelte i noen grad måtte stå frem med hva de mente med svarene de hadde gitt. Det ble opplyst i tilsynet at enkelte seksjonsledere ikke alltid var enige i kartleggingsresultatene, og at i disse tilfellene ble funnene ikke fulgt opp. En del tiltak ble imidlertid gjennomført etter kartleggingen. Disse ble iverksatt på bakgrunn av diskusjoner og enighet mellom leder og ansatte. Det har ikke fremkommet opplysninger om at risikovurderinger ble foretatt eller at tiltak ble besluttet på bakgrunn av risiko. Det fremkom at det har vært misnøye med konseptet på de kartleggingene som har vært gjennomført tidligere, og at dette er grunnen til at Politidirektoratet skal gjennomføre en annen type kartlegging i 2011.

9 / A 9 Arbeidstilsynet forutsetter at den planlagte kartleggingen med nytt kartleggingsverktøy fanger opp aktuelle problemstillinger av psykososial og organisatorisk art. Vi forutsetter videre at kartleggingen blir fulgt opp med dokumenterte risikovurderinger og handlingsplaner for nødvendige tiltak prioritert på bakgrunn av risiko. Vi forutsetter også at de som har spesielle oppgaver i arbeidet med å følge opp kartleggingen, settes tilstrekkelig i stand til dette. Generelt Det ble uttalt i tilsynt at utilfredsstillende psykososiale og organisatoriske forhold bør kunne tas opp i flere sammenhenger og i ulike typer kartlegginger, f.eks i vernerunder. Flere etterlyste muligheten til å kunne uttale seg angående psykososialt arbeidsmiljø i vernerunder. Kartlegging og vurdering av risiko skal i følge sentral HMS-håndbok gjennomføres årlig. Avdelingsdirektør for personalavdelingen har det overordnede ansvaret for at risikokartlegging blir gjennomført hvert år i Politidirektoratet. I overordnet sjekkliste for vernerunder er "gjennomført risikovurdering" ett av punktene som skal kontrolleres. Sjekklister for vernerunder, utarbeidet i driftsenhetene, skal være tilpasset enhetens oppgaver, bygningsmessige forhold osv. Årlige kartlegginger gjennomføres i Politidirektoratet i form av vernerunder. Disse blir foretatt av en leder, verneombudet og en representant fra bedriftshelsetjenesten. Vernerundene foretas på en dag. Ettersom det er ca. 150 arbeidstakere i direktoratet fordelt over 4 etasjer og et lokale på annen adresse, er det liten tid for de ansatte å kunne formidle arbeidsmiljøutfordringer eller opplevde arbeidsmiljøproblemer i vernerunden. Det har ikke fremkommet opplysninger angående risikovurdering på bakgrunn av vernerunde eller hvordan tiltak blir prioritert. Det som har fremkommet i tilsynet, er at foreslåtte tiltak skal følges opp av arbeidsmiljøutvalget. I sjekklisten for vernerunder i Politidirektoratet er punktet "gjennomført risikovurdering" utelatt. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet er usikre på om Politidirektoratet fanger opp og håndterer alle aktuelle farer og arbeidsmiljøutfordringer, herunder psykososiale og organisatoriske, for å kunne forebygge at arbeidstakerne utsettes for helsebelastninger som følge av utilfredsstillende arbeidsmiljøforhold. Dette bl.a. fordi risikovurderinger ikke i tilstrekkelig grad benyttes som verktøy for å kunne håndtere forhold der risiko er høyest. Se varsel om pålegg nr. 4. Overvåkin o 'ennom an av HMS-arbeidet Arbeidsgiver skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet, både mht. praktisk utførelse og dokumentasjon, for å sikre at HMS-arbeidet fungerer hensiktsmessig og som forutsatt (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) h og HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 8). Overvåking og gjennomgang innebærer undersøkelser for å kontrollere om HMS-arbeidet utføres og dokumenteres i henhold til virksomhetens HMS-system og ivaretar alle aktuelle krav i arbeidsmiljølovgivningen. Det innebærer videre at eventuelle avvik som fremkommer gjennom overvåking og gjennomgang, må rettes opp. I henhold til både sentral og lokal HMS-håndbok skal Politidirektoratet gjennomføre overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet som HMS-revisjoner.

10 I Å 10 Det fremkom ingen konkrete opplysninger i tilsynet når det gjelder overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet i Politidirektoratet. Arbeidstilsynet anser HMS-revisjoner som omfattende og resurskrevende men grundige kontroller, både med hensyn til aktiviteter og dokumentasjon, for å fange opp og rette opp avvik på arbeidsmiljøområdet. Revisjoner, hvor ofte noen elementer blir kontrollert pr. revisjon, bør ikke brukes som eneste måte for å overvåke og gjennomgå HMS-arbeidet. I tillegg bør det foretas systematiske kontroller på noen områder samt stikkrøvekontroller på andre områder etter andre metoder, f.eks gjennom rapportering. Det er svært viktig at alle former for kontroller av HMS-arbeidet blir fulgt opp med nødvendige tiltak. Arbeidstilsynets vurdering Forhold fremkommet i tilsynet som forskjeller i HMS-aktiviteter blant ledere og at vernetjenesten ikke fungerer tilfredsstillende, er eksempler som tilsier at Politidirektoratet ikke i tilstrekkelig grad foretar overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet, alternativt ikke retter opp avvik som har fremkommet gjennom arbeidsgivers overvåking og gjennomgang. At enkelte forhold er lite konkret beskrevet i HMS-håndbøkene og at noen forhold som er beskrevet ikke blir fulgt opp i praksis, er også forhold som kunne vært fanget opp og korrigert ved tilstrekkelig overvåking og gjennomgang. Se varsel om pålegg nr. 1 og 2. Varsel om pålegg På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg (Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6)): 1. Overvåkin o 'ennom an av HMS-arbeidet - ledere Arbeidsgiver skal foreta overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet, både mht. praktisk gjennomføring og dokumentasjon, vedrørende hvordan ledere i Politidirektoratet gjennomfører det systematiske HMS-arbeidet i henhold til arbeidsmiljølovgivningen og virksomhetens HMS-system for å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljøforhold innenfor egne ansvars-/myndighetsområder. På denne bakgrunn skal det utarbeides en tidfestet plan for iverksettelse av nødvendige tiltak. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) h HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 8 Forslag til frist til gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon på gjennomført overvåking og gjermomgang, dvs, kartlegging mht. HMS-aktiviteter og HMS-dokumentasjon vedrørende ledere Dokumentasjon på tidfestede planer, dvs, planlagte tiltak mht. HMS-aktiviteter og HMS-dokumentasjon vedrørende ledere (planene må vise "ledertiltak" som skal

11 I A 11 iverksettes vedrørende de ulike seksjoner og avdelinger samt overordnede tiltak for hele Politidirektoratet) Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget Dokumentasjon på AMU-behandlingen vedrørende pålegget (referater fra AMU-møter) 2. Overvåkin o 'ennom an av HMS-arbeidet - vemeombud Arbeidsgiver skal foreta overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet vedrørende verneombudsapparatet ved Politidirektoratet, både mht. praktisk gjennomføring og dokumentasjon. På denne bakgrunn skal det utarbeides en tidfestet plan for iverksettelse av nødvendige tiltak. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) h HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 8 Forslag til frist til gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon på gjennomført overvåking og gjennomgang, dvs, kartlegging mht. aktiviteter og dokumentasjon vedrørende verneombudsrolle/-oppgaver, verneområder m.v. Dokumentasjon på tidfestede planer, dvs, planlagte tiltak mht. aktiviteter og dokumentasjon Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget Dokumentasjon på AMU-behandlingen vedrørende pålegget 3. Behandlin i arbeidsmil'outval et - vedr. AMU o endrin /omstillin Arbeidsgiver skal legge frem dokumentasjon på gjennomført behandling i arbeidsmiljøutvalget av Politidirektoratets systematiske HMS-arbeid, både mht. aktiviteter og dokumentasjon, angående arbeidsmiljøutvalg og endring/omstilling. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 7-2 (2) e Forslag til frist for gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon som viser AMU-behandlingen av HMS-arbeidet (referater fra AMUmøter), mht. aktiviteter og dokumentasjon, vedrørende arbeidsmiljøutvalget og vedrørende endring/omstilling (dokumentasjonen må vise hva som er behandlet og hvilke konklusjoner utvalget har kommet frem til - evt. tiltak som skal iverksettes eller planer skal utarbeides på bakgrunn av AMU-behandlingen, må fremgå) Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget

12 A Risikovurderin o handlin s lan - s kososialt/or anisatorisk arbeidsmil'ø Arbeidsgiver skal legge frem dokumentasjon på foretatt risikovurdering mht. psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold ved Politidirektoratet, og videre legge frem en tidfestet plan for de tiltak som er besluttet på bakgrunn av risikovurdering. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 6 Forslag til frist for gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon på gjennomført risikovurdering (risikovurdering som dekker de ulike seksjoner, avdelinger og overordnet nivå) Dokumentasjon på utarbeidet tiltaks-/handlingsplan (tiltak som skal iverksettes vedrørende de ulike seksjoner og avdelinger samt på overordnet nivå) Dokumentasjon på resultater fra kartlegging (av betydning for å kunne kontrollere oppfyllelse av pålegget) Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget Dokumentasjon på AMU-behandlingen vedrørende pålegget Eventuell tilbakemeldin Dersom Politidirektoratet har kommentarer til det som er beslu-evet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om å få disse skriftlig innen Hører vi ikke noe fra dere innen denne datoen, vil det bli gitt pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vi ber om at vårt referansenummer 2010/7402 oppgis ved eventuell tilbakemelding. Med hilsen Arbeidstilsynet Oslo Morten Kjerstad Larsen avdelingsleder Hel&I Bergsvik seniorinspektør Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi: Verneombud, Politidirektoratet, Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

Bærum kommune v/rådmannen Postboks Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG

Bærum kommune v/rådmannen Postboks Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Bærum kommune v/rådmannen Postboks 23 1304 Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD

Detaljer

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012.

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012. Arbeidstilsynet A VAR DATO 1 19.06.2012 2012/11362 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Odd Erik Bakka tlf 915 10 112 DERES REFERANSE Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune.

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Ski kommune v/rådmann Postboks 3010 1400 Ski VEDTAK OM PÅLEGG VEVELSTADÅSEN SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grete Wikstrand tlf 916 01 989 SØR-VARANGER KOMMUNE v/rådmannen Postboks 406 9915 KIRKENES TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk tlf 918 89 748 Lenvik kommune v/rådmann Rådhusveien 8 9306 Finnsnes TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Detaljer

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 12 22.01.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ELDRI KIRKESOLA, TLF. 95286984 SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Kim Høyer Holum Postboks 1051 4682 SØGNE

Detaljer

Vi viser til tilsyn den 30.06.2011 ved Karasjok helsesenter - sykeavdelingen ("sykehjemmet").

Vi viser til tilsyn den 30.06.2011 ved Karasjok helsesenter - sykeavdelingen (sykehjemmet). VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.07.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER VA2rA VAR DATO 18.11.2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 ay 10 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Tilsyn - BJUGN KOMMUNE

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie Borgund SENTRALADMINISTRASJON ORDFØRER VOLDENSV 1 1851 MYSEN Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen Hva jeg skal si noe om! Litt om bakgrunnen for God vakt Første tilsynsrunde 2005/2006 Andre tilsynsrunde 2008 Noen utfordringer Bakgrunnen for God Vakt Prosjektet startet i 2004 Tidligere tilsyn viste

Detaljer