VAR DATO DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-"

Transkript

1 VAR DATO DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf Kristin Austad tlf Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep 0031 OSLO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010 Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn med Politidirektoratet gjennomført i perioden Tilsynet ble gjennomført som en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning "Arbeid for helse". I forbindelse med denne satsningen foretas det i 2010 tilsyn med ulike private og offentlige virksomheter samt stiftelser. Tilsyn med Politidirektoratet ble foretatt av Arbeidstilsynet Oslo ved seniorinspektør Kristin Austad (regional prosjektleder) og seniorinspektør Hel&I Bergsvik. Satsningen "Arbeid for helse" Generelt Tema for tilsyn er psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Undersøkelser har vist at arbeidsrelaterte psykiske belastninger og muskel- og skjelettplager ofte har sammenheng med psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet. Årsakssammenhengene er imidlertid sammensatte. Arbeidstilsynet kontrollerer i satsningen "Arbeid for helse" om virksomhetene gjennom systematisk HMS-arbeid sikrer oppfyllelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Tilsyn foretas i form gjennomgang av aktuell HMSdokumentasjon og ved møter med virksomhetene. Tema for tilsyn er: Systematisk HMS-arbeid mht. psykososial og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, herunder kartlegging, risikovurdering, tiltaksplaner og avvikssystem Medvirkning i HMS-arbeidet, direkte og indirekte Endring/omstilling Konflikt og trakassering Vold og trusler Arbeidsbelastning, uheldig stressbelastning Bruk av bedriftshelsetjeneste Emosjonelt belastende arbeid Varsling av kritikkverdige forhold POSTADRESSE Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Nnrcip E-POST INTERNETT TELEFON TELEFAKS ORGANISASJONSNR

2 / A 2 Politiet Arbeidstilsynet vurderer det slik at politiet har ulike utfordringer i sin arbeidshverdag som kan medføre psykiske belastninger. Dette har bl.a. fremkommet gjennom et større prosjekt rettet mot politiet, som Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden Tilsyn med politiet i satsningen "Arbeid for helse" er delvis en oppfølging etter det tidligere prosjektet. Det blir i 2010 ført tilsyn med Politidirektoratet som arbeidsplass samt tilsyn for å få oversikt over aktuell overordnet HMS-dokumentasjon som dekker hele Politi- og lensmannsetaten. I 2011 planlegges det å gjennomføre en del tilsyn med politidistrikter og særorganer. Tilsyn med Politidirektoratet Tilsyn med Politidirektoratet ble foretatt ved gjennomgang av aktuell HMS-dokumentasjon og gjennom møter og gruppeintervjuer med ledere på ulike nivåer og med arbeidstakere både med og uten spesielle roller i det systematiske HMS-arbeidet. I gruppeintervjuene møtte til sammen 32 personer. Følgende møter og gruppeintervjuer er gjennomført: Formøte Gruppeintervju med arbeidstakere Gruppeintervju med verneombud Gruppeintervju med daglig leder og avdelingsledere Gruppeintervju med arbeidstakere Gruppeintervju med tillitsvalgte og AMU-medlem Gruppeintervju med seksjonsledere Sluttmøte Oppsummering etter tilsyn - Begrunnelse for varsel om pålegg Nedenfor følger Arbeidstilsynets oppsummering etter tilsyn med Politidirektoratet som arbeidsplass. Under hvert punkt beskrives aktuelle krav i arbeidsmiljølovgivningen og våre funn i tilsynet samt vurdering av funnene opp mot lovkrav. Sprik mellom faktiske forhold og lovkrav gir grunnlag for varsel om pålegg. Rapporten vektlegger forhold i det systematiske HMS-arbeidet der det synes å være behov for utbedringer. Positive funn Det fremkom gjennom tilsynet at det er gode kollegiale forhold i Politidirektoratet. De ansatte opplyste om høy grad av trivsel og en sterk tilknytning til egne seksjoner. Sosiale arrangementer og tiltak ble positivt omtalt. Politidirektoratet har høyt kompetente arbeidstakere som opplever å ha en viktig og faglig interessant jobb med mange spennende arbeidsoppgaver. Systematisk HMS-arbeid Det er arbeidsgiver (øverste leder) som er ansvarlig for at krav i arbeidsmiljølovgivningen blir overholdt og skal for å sikre dette, sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid, herunder

3 I A 3 forebyggende arbeid, på alle plan i virksomheten. HMS-arbeidet, både hvordan det skal utføres og hvordan det blir utført, skal dokumenteres (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (heretter kalt HMS-forskriften) 5 annet ledd). 1) Roller i det systematiske HMS-arbeidet Ledere Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere (mellomledere), har den HMS-kompetanse som er nødvendig for å kunne utføre systematisk HMS-arbeid og sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljøforhold innenfor sine ansvars- /myndighetsområder. Også arbeidsgiver (øverste leder) må gjenomgå opplæring i HMS-arbeid (arbeidsmiljøloven 3-2 (1) b, 3-5 og 3-1 (2) b samt HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 5). Mellomledere forvalter arbeidsmiljøansvaret på vegne av arbeidsgiver og er ansvarlige for å tilrettelegge arbeidsmiljøet for sine underordnede, samtidig som de er arbeidstakere med de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. I tilsynet med Politidirektoratet fikk Arbeidstilsynet vesentlig høre om forhold angående seksjonsledere. Ledere på nivåer over seksjon ble lite omtalt, og disse ble beskrevet som lite synlige i arbeidsmiljøsammenheng. Hva ledernes HMS-ansvar/-myndighet innebærer i praksis og hva som konkret er deres systematiske oppgaver i HMS-arbeidet, kom ikke klart frem. De fleste ledere synes å knytte arbeidsmiljøarbeid til enkeltsaker, og det utøves i liten grad systematisk og forebyggende HMS-arbeid på seksjonsnivå. Ettersom det er ulike oppfatninger blant lederne om hva som er arbeidsmiljøproblemer, blir vektlegging på arbeidsmiljø og HMS-arbeidet forskjellig i de ulike seksjonene. Det er også noe ulike oppfatninger med hensyn til behovet for systematisk HMS-arbeid, herunder vernetjeneste, i Politidirektoratet. Når det gjelder opplæring ble det opplyst om et seminar (4 timer) avholdt kort tid før tilsynet. Det fremkom ellers ingen opplysninger om systematisk opplæring av ledere med hensyn til arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid eller virksomhetens HMS-system. I Politidirektoratets HMS-håndbok (lokal HMS-håndbok) fremgår det at alle ledere har et særlig ansvar for å påse at kravene i HMS-lovgivningen, herunder etatens eget HMS-system, blir fulgt. Det sies videre at avdelingsdirektør for personalavdelingen er ansvarlig for at alle ledere får nødvendig opplæring og oppfølging på HMS-området. Hvilke opplæring ledere skal ha og hvordan de skal følges opp, går imidlertid ikke klart frem. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet er av den oppfatning at ikke alle ledere i Politidirektoratet har tilstrekkelig HMS-kunnskap for å kunne utføre tilfredsstillende systematisk og forebyggende HMS-arbeid innenfor sine ansvars-/myndighetsområder, herunder verneombudsmedvirkning i dette arbeidet. Tilsynet har vist at mellomlederfunksjonen ivaretas på ulike måter, og flere ledere synes å trenge opplæring og økt kunnskap om arbeidsmiljø og om sitt ansvar og sine oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet. Det synes videre å være behov for mer systematisk kontroll og oppfølging når det gjelder ledernes HMS-aktiviteter og HMS-kunnskaper.

4 / A 4 Se varsel om pålegg nr. 1. Verneombud Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud tas med på råd under så vel planlegging som gjennomføring av alle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid (arbeidsmiljøloven 6-2 (4) og 3-1 (2) b samt HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 5). Å bli tatt med på råd innebærer at verneombud på et tidlig tidspunkt gjøres kjent med relevante saker og har mulighet for å uttale seg. Verneombud skal medvirke i arbeidsmiljøsaker og virksomhetens systematiske HMS-arbeid, ikke kun gis informasjon. Verneombud er arbeidstakernes representant overfor ledere i arbeidsmiljøspørsmål. Verneombud skal gjennom tilstrekkelig kontakt med arbeidstakerne i sitt verneområde fange opp arbeidsmiljøutfordringer og belastninger samt tanker om årsaker og mulige tiltak, for så å informere og diskutere forholdene med aktuelle arbeidsgiverrepresentant, slik at arbeidsgiversiden kan iverksette nødvendige tiltak. Verneombud er ikke ansvarlig for å løse arbeidsmiljøproblemer. Verneområder må ikke være større enn at verneombudet kan ha oversikt over arbeidsmiljø-forholdene i sitt verneområde. Verneombud skal gis opplæring raskt etter inntredelse i vervet. I følge politiets sentrale HMS-håndbok bør det tilstrebes en ordning der antallet verneområder er hensiktsmessige, og at hvert verneområde ikke må være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Politidirektoratet består av ett verneområde og har ett verneombud. Dette innebærer at verneombudet må ha oversikt over arbeidsmiljøforholdene for ca. 150 arbeidstakere, fordelt over 4 etasjer og et lokale på annen adresse. Direktoratet har tidligere hatt varaverneombud, men dette vervet var ikke besatt da tilsynet ble gjennomført. Verneombudets rolle og oppgaver kunne virke noe ukjent blant ledere og andre ansatte Arbeidstilsynet hadde kontakt med i tilsynet. Rollen og oppgavene som følger med vervet er da også lite konkret beskrevet i virksomhetens HMS-håndbøker. Noen ansatte (få) var ikke kjent med hvem som var verneombud. Det alle var klar over er at verneombudet deltar i vernerunder og sitter i arbeidsmiljøutvalget. Verneombud synes i liten grad å bli tatt med i det forebyggende HMS-arbeidet, og i liten grad brukt som samtalepartner og informasjonskanal for ledere. Det er ingen faste møtepunkter mellom ledere og verneombud (utover vernerunder og AMU). Arbeidstakere kontakter i liten grad verneombud, noe som delvis skyldes at det er uklart for dem hva slags arbeidsmiljøsaker som kan tas opp med verneombud. Enkelte, vesentlig ledere men også andre, mener at det ikke er stort behov for vernetjeneste. Dette fordi Politidirektoratet, etter deres oppfatning, ikke har store arbeidsmiljøutfordringer (det er politidistrikter som har arbeidsmiljøproblemer), og at det derfor ikke er nødvendig å bruke mye tid på HMS-arbeid. Det fremkom at det er vanskelig å få noen til å stille som verneombud i Politidirektoratet, som i perioder derfor har vært uten verneombud eller hatt verneombud som ikke har vært godt kjent i

5 I A 5 organisasjonen. Det er kjent blant mange, også blant ledere, at vernetjenesten ikke fungerer, men det fremkom ikke hva som er gjort for å rette opp forholdene. Arbeidstilsynets vurdering Etter Arbeidstilsynets vurdering fungerer ikke verneombudsapparatet i Politidirektoratet tilfredsstillende, og det kan synes som om verneombud ikke i tilstrekkelig grad har reell medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet og i enkeltstående arbeidsmiljøsaker. Samarbeidet mellom ledelse og verneombud har ikke den betydning arbeidsmiljøloven tilsikter. Politidirektoratet må iverksette tiltak, herunder tiltak vedrørende holdningsendring, for å synliggjøre og heve verneombudets status. Antallet verneområder og verneombud bør gjenomgås. Endringer her vil kunne gi verneombud bedre mulighet til å ha oversikt over arbeidsmiljøet og til å kunne viderebringe forhold til ledere. I tillegg er det nødvendig med opplæring og informasjon for å øke kunnskapen om verneombudets rolle og oppgaver blant verneombud, ledere og ansatte forøvrig. Se varsel om pålegg nr. 2. Arbeidsmil.øutval Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er først og fremst et rådgivende organ som skal behandle diverse arbeidsmiljøspørsmål og planer av betydning for arbeidsmiljøet samt etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Arbeidsmiljøutvalget kan i noen tilfeller også være et besluttende organ, dvs, kan fatte vedtak. Utvalget kan vedta at arbeidsgiver skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet. Utvalget kan videre vedta at arbeidsgiver skal utføre undersøkelser av arbeidsmiljøet. Det skal settes frist for gjennomføring av slike vedtak. Arbeidsmiljøutvalget kan også vedta at undersøkelser skal foretas av eksterne, f.eks sakkyndige på aktuelle arbeidsmiljøområder (arbeidsmiljøloven 7-2). Arbeidsmiljøutvalgets rolle og funksjon er lite konkret beskrevet i politiets HMS-håndbøker. Arbeidstilsynet har mottatt referater fra tre møter i Politidirektoratets arbeidsmiljøutvalg. Få opplysninger angående arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, utover det som går frem av møtereferatene, har fremkommet gjennom tilsynet. Noen flere eksempler på hva som har blitt behandlet og eksempler på hva som ikke har blitt behandlet i arbeidsmiljøutvalget har blitt nevnt. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet er noe usikre på om arbeidsmiljøutvalget i tilstrekkelig grad ivaretar den rollen og de oppgavene som arbeidsmiljøloven krever, bl.a. er vi usikre på om utvalget behandler alle planer som kan ha betydning for arbeidsmiljøet og på hvilke tidspunkt i planprosessen slike planer blir behandlet. Vi vurderer det slik at forhold vedrørende arbeidsmiljøutvalget må gj ennomgås. Se varsel om pålegg nr. 3.

6 / A 6 Bedriftshelsef eneste Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig bistand fra bedriftshelsetjenesten (BHT), herunder bistand i det systematiske HMS-arbeidet. Det skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeides bl.a. planer for hva bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten med (forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT og om godkjenning av BHT 4 og 5). Politidirektoratet har knyttet til seg bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet har mottatt aktivitetsplan for bedriftshelsetjenestens bistand i Bedriftshelsetjenesten deltar i vernerunder og møter i arbeidsmiljøutvalget og har ellers blitt mye brukt i ergonomisammenheng. Bedriftshelsetjenesten benyttes også til mer personallegeoppgaver, f. eks helseundersøkelser av arbeidstakere. Ansatte opplever stort sett bedriftshelsetjenestens bistand som positiv, særlig ble personallegetjenester positivt omtalt i tilsynet. 2) Psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer Ytringsklima Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en vurdering av alle faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Arbeidstakere skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden (arbeidsmiljøloven 4-3 (3). Politiets varslingsplakat sier at åpen og god håndtering av intern kritikk er positivt for arbeidsmiljøet. Det sies videre at varsling av kritikkverdige forhold kan bidra til utvikling av arbeidsmiljøet og skape større tillit mellom ledere og ansatte. Vedrørende ytringsklima i Politidirektoratet fremkom det i tilsynet ulike opplysninger - delt mellom ledere og andre ansatte. Ledere opplyste stort sett at det er "veldig høyt under taket" i Politidirektoratet, mens en god del ansatte uten lederfunksjoner ga uttrykk for at det var vanskelig og liten åpenhet når det gjaldt å ta opp psykososiale og organisatoriske problemstillinger. Mange føler det utrygt og er engstelige for negative konsekvensene dersom de tar opp kritikkverdige forhold med sine ledere. Dette resulterer i at diverse arbeidsmiljøproblemer ikke blir tatt opp. De opplevde utilfredsstillende forholdene synes vesentlig å være knyttet til enkelte seksjoner og seksjonsledere. Arbeidstilsynet forutsetter at nevnte forhold blir fanget opp og håndtert i forbindelse med kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Se varsel om pålegg nr. 4. Arbeidsbelastnin Arbeidsgiver skal planlegge arbeidet med tanke på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidet skal være tilrettelagt slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger (arbeidsmiljøloven 4-1 (2)). Mange ansatte i Politidirektoratet opplever til tider høyt arbeidspress, bl.a. som følge av mange oppgaver fra departementet med svært korte svarfrister. Dette er forhold som skaper stress og

7 A 7 mye frustrasjon. Tidspress og høyt arbeidstempo har medført helsebelastninger for enkelte. Det er seksjonsmessige ulikheter for hvordan tidspress blir håndtert. For noen seksjoner ble det i tilsynet opplyst at lederne er flinke til å fordele arbeidsoppgavene mellom de ansatte. I andre seksjoner derimot faller de fleste hasteoppgavene på de samme personene. Det ble gitt uttrykk for at, selv om ansatte innehar spesialkunnskaper på enkeltområder, vil det være mulig i større grad å fordele arbeidsoppgavene på flere arbeidstakere. Arbeidstilsynet forutsetter at nevnte forhold blir fanget opp og håndtert i forbindelse med kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Se varsel om pålegg nr. 4. Endrin /omstillin Arbeidsgiver skal under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten vurdere (risikovurdering) om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med arbeidsmiljølovens krav og skal iverksette de nødvendige tiltak, herunder å ta verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) d og 6-2 (4) samt HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 6). Av politiets sentrale HMS-håndbok fremgår det at dersom det gjennomføres organisasjonsendringer, bemanningsendringer, ombygginger m.v., skal kartlegging og risikovurdering oppdateres fortløpende. De fleste Arbeidstilsynet hadde kontakt med i tilsynet, også ledere, var av den oppfatning at Politidirektoratet kan bli bedre når det gjelder håndtering av omstillingsprosesser. Ansatte opplever at informasjonen angående endringer ofte ikke er tilstrekkelig og normalt kommer på et veldig sent tidspunkt, noe som skaper mye frustrasjoner. Verneombud involveres gjerne så sent når det gjelder endringsplaner at reell verneombudsmedvirkning ikke er mulig. Også tillitsvalgte ser ut til å komme svært sent inn i endringsprosessene. Det fremkom ingen opplysninger om at det systematisk foretas risikovurderinger i forbindelse med omorganiseringer eller annen type endring. I enkelte seksjoner har vurdering av risiko i noen grad blitt gjort, men uten at dette er dokumentert. Arbeidstilsynets vurdering Etter Arbeidstilsynets vurdering må Politidirektoratets systematiske HMS-arbeid vedrørende endring/omstilling gjennomgås. Se varsel om pålegg nr. 3. Konflikt o trakasserin /Vold o trusler Arbeidstakere skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden og skal videre beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (arbeidsmiljøloven 4-3 (3) og (4)). For å forebygge at ansatte utsettes for nevnte forhold, må virksomheten ha HMS-rutiner for hvordan tilfeller skal fanges opp og håndteres på et tidligst mulig stadium.

8 8 Politidirektoratet har (august 2010) utarbeidet HMS-rutinen (retningslinjen) "Tiltak mot mobbing, trakassering og rasisme". Av sentral HMS-håndbok fremgår det at alle enheter i politiet skal utarbeide retningslinje for tiltak mot vold, trusler og uheldige belastninger. Her finnes også overordnet HMS-rutine "Trusler mot ansatte". De fleste som Arbeidstilsynet hadde kontakt med i tilsynet var klar over at det fantes HMSrutiner for de aktuelle områdene. Mange var ikke kjent med det konkrete innholdet i rutinene, men opplyste at de visste hvor disse var å finne "dersom det ble aktuelt". Vi viser forøvrig til det som er beskrevet under "Ytringsklima". 3) Elementer i det systematiske HMS-arbeidet Kartle in med o føl in Arbeidsgiver skal sørge for kartlegging av både mulige og eksisterende arbeidsmiljøavvik, foreta risikovurdering på bakgrunn av dette, og videre planlegge og iverksette nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak på bakgrunn av risiko fremkommet gjennom risikovurdering (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 6). Risikovurdering gjennomføres for å identifisere graden av risiko og er således et verktøy for å prioritere og iverksette tiltak på de områdene der risiko er høyest. Risikovurderinger skal foretas i forbindelse med kartlegginger, ved endringer/omstilinger og der forskrifter til arbeidsmiljøloven krever det (forskrifter mht. ergonomi, støy, kjemikalier, verneutstyr m.fl.). Arbeidstilsynet har i tilsyn med Politidirektoratet kontrollert risikovurdering i forbindelse med kartlegging og endring/ omstilling. Psykososialt/organisatorisk spesielt Når det gjelder kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø ved Politidirektoratet, har Arbeidstilsynet mottatt resultatene fra Medarbeiderundersøkelse Vi har imidlertid ikke mottatt noen dokumentasjon på risikovurderinger av psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold eller tiltaks-/handlingsplaner på dette området. Medarbeiderundersøkelsen 2007 og oppfølging etter denne kartleggingen foregikk i de enkelte seksjonene (noen små seksjoner ble slått sammen). En del av de ansatte oppfattet kartleggingen som lite anonym. Dette både fordi ansatte i små seksjoner uansett lett kunne gjenkjennes, men også fordi enkelte i noen grad måtte stå frem med hva de mente med svarene de hadde gitt. Det ble opplyst i tilsynet at enkelte seksjonsledere ikke alltid var enige i kartleggingsresultatene, og at i disse tilfellene ble funnene ikke fulgt opp. En del tiltak ble imidlertid gjennomført etter kartleggingen. Disse ble iverksatt på bakgrunn av diskusjoner og enighet mellom leder og ansatte. Det har ikke fremkommet opplysninger om at risikovurderinger ble foretatt eller at tiltak ble besluttet på bakgrunn av risiko. Det fremkom at det har vært misnøye med konseptet på de kartleggingene som har vært gjennomført tidligere, og at dette er grunnen til at Politidirektoratet skal gjennomføre en annen type kartlegging i 2011.

9 / A 9 Arbeidstilsynet forutsetter at den planlagte kartleggingen med nytt kartleggingsverktøy fanger opp aktuelle problemstillinger av psykososial og organisatorisk art. Vi forutsetter videre at kartleggingen blir fulgt opp med dokumenterte risikovurderinger og handlingsplaner for nødvendige tiltak prioritert på bakgrunn av risiko. Vi forutsetter også at de som har spesielle oppgaver i arbeidet med å følge opp kartleggingen, settes tilstrekkelig i stand til dette. Generelt Det ble uttalt i tilsynt at utilfredsstillende psykososiale og organisatoriske forhold bør kunne tas opp i flere sammenhenger og i ulike typer kartlegginger, f.eks i vernerunder. Flere etterlyste muligheten til å kunne uttale seg angående psykososialt arbeidsmiljø i vernerunder. Kartlegging og vurdering av risiko skal i følge sentral HMS-håndbok gjennomføres årlig. Avdelingsdirektør for personalavdelingen har det overordnede ansvaret for at risikokartlegging blir gjennomført hvert år i Politidirektoratet. I overordnet sjekkliste for vernerunder er "gjennomført risikovurdering" ett av punktene som skal kontrolleres. Sjekklister for vernerunder, utarbeidet i driftsenhetene, skal være tilpasset enhetens oppgaver, bygningsmessige forhold osv. Årlige kartlegginger gjennomføres i Politidirektoratet i form av vernerunder. Disse blir foretatt av en leder, verneombudet og en representant fra bedriftshelsetjenesten. Vernerundene foretas på en dag. Ettersom det er ca. 150 arbeidstakere i direktoratet fordelt over 4 etasjer og et lokale på annen adresse, er det liten tid for de ansatte å kunne formidle arbeidsmiljøutfordringer eller opplevde arbeidsmiljøproblemer i vernerunden. Det har ikke fremkommet opplysninger angående risikovurdering på bakgrunn av vernerunde eller hvordan tiltak blir prioritert. Det som har fremkommet i tilsynet, er at foreslåtte tiltak skal følges opp av arbeidsmiljøutvalget. I sjekklisten for vernerunder i Politidirektoratet er punktet "gjennomført risikovurdering" utelatt. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet er usikre på om Politidirektoratet fanger opp og håndterer alle aktuelle farer og arbeidsmiljøutfordringer, herunder psykososiale og organisatoriske, for å kunne forebygge at arbeidstakerne utsettes for helsebelastninger som følge av utilfredsstillende arbeidsmiljøforhold. Dette bl.a. fordi risikovurderinger ikke i tilstrekkelig grad benyttes som verktøy for å kunne håndtere forhold der risiko er høyest. Se varsel om pålegg nr. 4. Overvåkin o 'ennom an av HMS-arbeidet Arbeidsgiver skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet, både mht. praktisk utførelse og dokumentasjon, for å sikre at HMS-arbeidet fungerer hensiktsmessig og som forutsatt (arbeidsmiljøloven 3-1 (2) h og HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 8). Overvåking og gjennomgang innebærer undersøkelser for å kontrollere om HMS-arbeidet utføres og dokumenteres i henhold til virksomhetens HMS-system og ivaretar alle aktuelle krav i arbeidsmiljølovgivningen. Det innebærer videre at eventuelle avvik som fremkommer gjennom overvåking og gjennomgang, må rettes opp. I henhold til både sentral og lokal HMS-håndbok skal Politidirektoratet gjennomføre overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet som HMS-revisjoner.

10 I Å 10 Det fremkom ingen konkrete opplysninger i tilsynet når det gjelder overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet i Politidirektoratet. Arbeidstilsynet anser HMS-revisjoner som omfattende og resurskrevende men grundige kontroller, både med hensyn til aktiviteter og dokumentasjon, for å fange opp og rette opp avvik på arbeidsmiljøområdet. Revisjoner, hvor ofte noen elementer blir kontrollert pr. revisjon, bør ikke brukes som eneste måte for å overvåke og gjennomgå HMS-arbeidet. I tillegg bør det foretas systematiske kontroller på noen områder samt stikkrøvekontroller på andre områder etter andre metoder, f.eks gjennom rapportering. Det er svært viktig at alle former for kontroller av HMS-arbeidet blir fulgt opp med nødvendige tiltak. Arbeidstilsynets vurdering Forhold fremkommet i tilsynet som forskjeller i HMS-aktiviteter blant ledere og at vernetjenesten ikke fungerer tilfredsstillende, er eksempler som tilsier at Politidirektoratet ikke i tilstrekkelig grad foretar overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet, alternativt ikke retter opp avvik som har fremkommet gjennom arbeidsgivers overvåking og gjennomgang. At enkelte forhold er lite konkret beskrevet i HMS-håndbøkene og at noen forhold som er beskrevet ikke blir fulgt opp i praksis, er også forhold som kunne vært fanget opp og korrigert ved tilstrekkelig overvåking og gjennomgang. Se varsel om pålegg nr. 1 og 2. Varsel om pålegg På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg (Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6)): 1. Overvåkin o 'ennom an av HMS-arbeidet - ledere Arbeidsgiver skal foreta overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet, både mht. praktisk gjennomføring og dokumentasjon, vedrørende hvordan ledere i Politidirektoratet gjennomfører det systematiske HMS-arbeidet i henhold til arbeidsmiljølovgivningen og virksomhetens HMS-system for å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljøforhold innenfor egne ansvars-/myndighetsområder. På denne bakgrunn skal det utarbeides en tidfestet plan for iverksettelse av nødvendige tiltak. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) h HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 8 Forslag til frist til gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon på gjennomført overvåking og gjermomgang, dvs, kartlegging mht. HMS-aktiviteter og HMS-dokumentasjon vedrørende ledere Dokumentasjon på tidfestede planer, dvs, planlagte tiltak mht. HMS-aktiviteter og HMS-dokumentasjon vedrørende ledere (planene må vise "ledertiltak" som skal

11 I A 11 iverksettes vedrørende de ulike seksjoner og avdelinger samt overordnede tiltak for hele Politidirektoratet) Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget Dokumentasjon på AMU-behandlingen vedrørende pålegget (referater fra AMU-møter) 2. Overvåkin o 'ennom an av HMS-arbeidet - vemeombud Arbeidsgiver skal foreta overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet vedrørende verneombudsapparatet ved Politidirektoratet, både mht. praktisk gjennomføring og dokumentasjon. På denne bakgrunn skal det utarbeides en tidfestet plan for iverksettelse av nødvendige tiltak. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) h HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 8 Forslag til frist til gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon på gjennomført overvåking og gjennomgang, dvs, kartlegging mht. aktiviteter og dokumentasjon vedrørende verneombudsrolle/-oppgaver, verneområder m.v. Dokumentasjon på tidfestede planer, dvs, planlagte tiltak mht. aktiviteter og dokumentasjon Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget Dokumentasjon på AMU-behandlingen vedrørende pålegget 3. Behandlin i arbeidsmil'outval et - vedr. AMU o endrin /omstillin Arbeidsgiver skal legge frem dokumentasjon på gjennomført behandling i arbeidsmiljøutvalget av Politidirektoratets systematiske HMS-arbeid, både mht. aktiviteter og dokumentasjon, angående arbeidsmiljøutvalg og endring/omstilling. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 7-2 (2) e Forslag til frist for gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon som viser AMU-behandlingen av HMS-arbeidet (referater fra AMUmøter), mht. aktiviteter og dokumentasjon, vedrørende arbeidsmiljøutvalget og vedrørende endring/omstilling (dokumentasjonen må vise hva som er behandlet og hvilke konklusjoner utvalget har kommet frem til - evt. tiltak som skal iverksettes eller planer skal utarbeides på bakgrunn av AMU-behandlingen, må fremgå) Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget

12 A Risikovurderin o handlin s lan - s kososialt/or anisatorisk arbeidsmil'ø Arbeidsgiver skal legge frem dokumentasjon på foretatt risikovurdering mht. psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold ved Politidirektoratet, og videre legge frem en tidfestet plan for de tiltak som er besluttet på bakgrunn av risikovurdering. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 6 Forslag til frist for gjennomføring: Dersom pålegg blir gitt, vil pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet Oslo har mottatt: Dokumentasjon på gjennomført risikovurdering (risikovurdering som dekker de ulike seksjoner, avdelinger og overordnet nivå) Dokumentasjon på utarbeidet tiltaks-/handlingsplan (tiltak som skal iverksettes vedrørende de ulike seksjoner og avdelinger samt på overordnet nivå) Dokumentasjon på resultater fra kartlegging (av betydning for å kunne kontrollere oppfyllelse av pålegget) Beskrivelse av og dokumentasjon på verneombudsmedvirkningen i arbeidet med å etterkomme pålegget Dokumentasjon på AMU-behandlingen vedrørende pålegget Eventuell tilbakemeldin Dersom Politidirektoratet har kommentarer til det som er beslu-evet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om å få disse skriftlig innen Hører vi ikke noe fra dere innen denne datoen, vil det bli gitt pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vi ber om at vårt referansenummer 2010/7402 oppgis ved eventuell tilbakemelding. Med hilsen Arbeidstilsynet Oslo Morten Kjerstad Larsen avdelingsleder Hel&I Bergsvik seniorinspektør Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi: Verneombud, Politidirektoratet, Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer