Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ELDRI KIRKESOLA, TLF SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Kim Høyer Holum Postboks SØGNE Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Bakgrunn for tilsynet Arbeidstilsynet har fått henvendelser fra ansatte og tillitsvalgte, som mener det er forhold i arbeidsmiljøet ved administrasjonsavdelingen som fører til uheldige belastninger for de ansatte.vi har i tillegg lagt merke til oppslag i dagspressen høsten Hensikten med tilsynet Hensikten med tilsynet var i hovedsak følgende: å få opplyst arbeidsmiljøforholdene i administrasjonsavdelingen best mulig fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden undersøke hvilke tiltak som eventuelt er satt i gang på bakgrunn av informasjon/meldinger/kartlegginger undersøke hvordan Søgne kommune - spesielt administrasjonsavdelingen - arbeider forebyggende og systematisk med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (hms). Metode Arbeidstilsynet fikk i høst bekymringsmeldinger angående arbeidsmiljøet ved administrasjonsavdelingen i Søgne kommune. For å få ytterligere opplysninger og for å vurdere behov for tilsyn, gjennomførte vi møter med noen av melderne. Da vi besluttet å gjennomføre tilsyn, ba vi om opplysninger fra Søgne kommune. Vi fikk tilsendt dokumentene før vi gjennomførte gruppeintervjuene i tilsynet. Vi har spesielt lagt vekt på: Rapport fra HMS-arbeidet i Søgne kommune Rapport fra HMS-arbeidet i administrasjonsavdelingen Rapport 2014 Administrasjonsavdelingen Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune, POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 av 12 Søgne kommune Rutine for intern varsling og oppfølging, Rutinebeskrivelse bruk av elektronisk avvikshåndtering i Søgne kommune Møteprotokoll fra arbeidsmiljøutvalget, og Årlig evaluering av HMS-arbeidet, administrasjonsavdelingen, 2014 HMS-bok for administrasjonsavdelingen Referat fra møte i HMS-gruppe, administrasjonsavdelingen, 6.2. og Medarbeiderundersøkelse, administrasjonsavdelingen 2013 og 2015 Tiltaksplan medarbeiderundersøkelse, administrasjonsavdelingen 2013 Referat fra avdelingsmøte i administrasjonsavdelingen, 12.2., 28.5., og Tilsynet ble gjennomført som tre gruppeintervjuer, samt en innledning og oppsummering for alle deltakerne. Første gruppe var seks ansatte ved administrasjonsavdelingen, som var plukket ut av rådmannen og hovedverneombudet. Andre gruppe var hovedverneombudet i Søgne kommune, verneombudet for ansatte i rådhuset i Søgne kommune (som omfatter administrasjonsavdelingen) og tillitsvalgte som representerte ansatte ved administrasjonsavdelingen. Tredje gruppe var rådmannen, organisasjonssjefen (som også er leder for administrasjonsavdelingen), samt fire fagledere på administrasjonsavdelingen. Faglederne har ikke personalansvar. For å tydeliggjøre forutsetningene for gruppeintervjuene, foreslo vi regler for gruppene. Alle gruppene sa seg enig i at ingen av gruppedeltakerne skulle referere hva som ble sagt eller hvem som sa hva bare hvilke temaer som ble berørt. Arbeidstilsynet ble møtt med et ønske fra både ansatte og ledelse, samt verneombud og tillitsvalgte om at vi burde gjennomføre enkeltintervjuer med alle ansatte på administrasjonsavdelingen. Vi valgte likevel gruppeintervjuer fordi: Arbeidstilsynets rolle og myndighet er å vurdere om arbeidsmiljøloven er brutt. Arbeidstilsynet må innhente nok informasjon for å vurdere dette og sikre at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden får mulighet til å uttale seg om våre funn. Arbeidstilsynet skal også gi veiledning innen sitt felt, fortrinnsvis ved å peke på hvordan virksomheter selv kan arbeide systematisk innen helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet skal ikke megle i konflikter. Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å håndheve lovens privatrettslige regler eller å gripe inn i arbeidsgivers styringsrett. Arbeidstilsynets utgangspunkt er at vi ikke ber om mer dokumentasjon eller involverer flere personer enn nødvendig for å avgjøre saken. Ansatte og ledelse ønsket enkeltintervjuer ut fra to forskjellige begrunnelser. Den ene var at ansatte ikke ville våge å si sin oppriktige mening, dersom andre ansatte var til stede. Dette bunnet i en engstelse for at det de sa kunne bli videreformidlet til ledelsen og få negative konsekvenser for dem. Den andre begrunnelsen var at alle ansatte skulle få anledning til å fortelle hvor fornøyd eller misfornøyd de var med arbeidsmiljøet og ledelsen. For å imøtekomme ansatte som opplevde at de ikke fikk formidlet sitt syn til oss, åpnet vi for at ansatte kunne ta kontakt på telefon eller mail dagen etter tilsynet. Vi mottok seks henvendelser.

3 VÅR REFERANSE 3 av 12 Arbeidstilsynet har fått opplysninger fra meldere, fra Søgne kommune, fra tilsynet og kontakt fra ansatte. Det er vår oppfatning at vi har fått nok informasjon, slik at saken er tilstrekkelig opplyst. En merverdi ved gruppeintervjuene, er at vi har observert samspillet mellom deltakerne i gruppene. Arbeidstilsynet har valgt å vurdere arbeidsmiljøet ved administrasjonsavdelingen slik det er nå. Vi vil ikke gå inn i enkeltsaker, heller ikke for ansatte som arbeider ved avdelingen nå. Vi forstår at ledelsens håndtering av enkeltsaker kan påvirke arbeidsmiljøet ved avdelingen, men dette er bare tatt med som et bakteppe for tilsynet. Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Rådhusveien SØGNE Til stede fra virksomheten: Se vedlagte liste. Til stede fra Arbeidstilsynet: Eldri Kirkesola (seniorinspektør), Rune Strandmyr (jurist) og Wenche Vik (seniorinspektør). Hovedfunn i tilsyn og dokumentasjon Søgne kommune har ca 900 ansatte. Administrasjonsavdelingen er lokalisert i rådhuset i Søgne og har 25 ansatte. Den ledes av organisasjonssjefen, som har personalansvar for alle ansatte i avdelingen. Avdelingen er delt inn i enheter og det er fagledere for enhetene. Arbeidsmiljø ved administrasjonsavdelingen I alle gruppene fortalte ansatte at de trives sammen og på jobb. Dette stemmer overens med svarene i medarbeiderundersøkelsen. Det var også en felles oppfatning at avisoppslagene i den senere tid oppleves belastende og flere ansatte nevnte at de ikke kjenner seg igjen i dem. Det ble nevnt at avisoppslagene skaper utrygghet. Det ble også nevnt at ledelsen unngår å ta tak i det grunnleggende problemet og at de burde erkjenne at de kunne håndtert saker bedre. Vi har fått oversendt resultatene fra medarbeiderundersøkelsene ved administrasjonsavdelingen for 2011, 2013 og Resultatene viser gjennomgående god skåring, også når det gjelder arbeidsmiljø. I intervjugruppene samt i tilbakemeldinger til oss, er det uttrykt at ansatte er utrygge på om undersøkelsen er anonym eller om ansatte ved administrasjonsavdelingen kan gjenkjennes. Flere mente at denne utryggheten kunne føre til at ansatte ikke svarte ærlig på medarbeiderundersøkelsen. Denne utryggheten vil gjøre resultatene mindre sikre og gjøre at nytten av undersøkelsen blir mindre. Arbeidsmiljøet ble også undersøkt etter en konfliktsak i Rådmannen fremhevet i intervjuet at resultatene jevnt over var gode, men at noen få syntes å mistrives. Rådmannen mener at dette er "innafor". Vi vil påpeke at alle ansatte har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ifølge

4 VÅR REFERANSE 4 av 12 arbeidsmiljøloven 4-1. Dersom mistrivsel har årsak i arbeidsmiljøforholdene, må det settes inn tiltak for forbedring. Flere nevnte at endringer i organisasjonen og innsparing ved avdelingen de senere årene har påvirket arbeidsmiljøet i avdelingen. Arbeidstilsynet har også fått signaler om at det kan være "kos med misnøye" ved avdelingen og at ansatte blir forsøkt "rekruttert til en side". I alle gruppene ble det understreket at leder for administrasjonsavdelingen, som også er organisasjonssjef, har mange arbeidsoppgaver og stort arbeidspress. Vi har fått innspill om at avdelingen har hatt høy turnover de siste årene. I intervjuene ble det nevnt at det er økt belastning på ansatte ved nyansettelser og vikarbruk. Ledelsen fremhevet at det i realiteten ikke har vært høyere turnover enn ved sammenlignbare avdelinger. I intervjuene og i tilbakemeldinger til oss, har ansatte bekreftet at de har opplevd baktaling av ansatte både mellom kolleger og fra ledelse til ansatte. Både i intervjuene og i tilbakemeldingene til oss har flere ansatte uttrykt sterk støtte til lederen og hvordan avdelingen ledes. Andre ansatte forteller om uforutsigbarhet og utrygghet når det gjelder hvordan ytringer vil bli møtt. Vi oppfatter at avdelingen er delt når det gjelder dette. Vi har fått opplyst at omtrent halvparten føler denne utryggheten. Noen ansatte opplevde det som ubehagelig at en ansatt i høst gikk rundt til hver enkelt for å få tilslutning til en støtteerklæring for leder, og at de ikke våget å la være å støtte dette. En av enhetene i administrasjonsavdelingen er bibliotek og servicetorg. Flere har nevnt for oss at denne enheten ikke er så godt integrert i avdelingen som de andre. Dette går både på at den er plassert i etasjen under, og at det alltid må være bemanning der slik at ikke alle kan delta på møter, morgenkaffe etc. Det ble nevnt av flere at dette var blitt tatt opp og at ansatte har foreslått løsninger. Så langt vi vet, er dette ikke løst. Flere uttrykte at de har observert konflikter mellom leder og ansatte. Konfliktene har vært håndtert, men flere fremhevet at det ikke var vellykket resultat. Vi har fått oversendt kommunens retningslinjer for konflikthåndtering. Når det gjelder konflikt mellom leder og ansatt, finner vi at retningslinjene er uklare: På den ene siden står det under lederansvar at "Dersom leder selv er part i konflikten, skal leder bringe saken videre til leder på neste nivå" mens det under løsningsprosess angående konflikt mellom leder og ansatt, står "Er det leder som opplever konflikten, skal leder innkalle skriftlig til et møte." Videre står det under saksgang at "Dersom nærmeste leder er part i saken..kan man fremme saken på neste beslutningsnivå etter å ha orientert sin leder om dette." Arbeidstilsynet støtter det første utsagnet, at leder som er i konflikt med en ansatt ikke skal ha ansvar for eller i praksis håndtere konflikten. Vi har merket oss at bedriftshelsetjenesten er satt opp som støttefunksjon ved håndtering av konflikter og vi mener at kommunen med fordel kan benytte seg av dette. Ved konflikt mellom leder og ansatt i administrasjonsavdelingen, vil denne avdelingen etter vår mening ikke kunne være en støttefunksjon i konflikthåndteringen.

5 VÅR REFERANSE 5 av 12 Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Verneombudet for ansatte på rådhuset ble utpekt av arbeidsgiver, fordi ingen ville stille til valg. Det er 70 ansatte ved rådhuset. Verneombud er en del av det systematiske hms-arbeidet og arbeidstakere har plikt til å medvirke i hms-arbeidet. Samtidig har Søgne kommune et ansvar for å motivere ansatte til å stille til valg som verneombud. Vi har ikke gått nærmere inn på årsaken til at ingen ville stille til valg. Nåværende verneombud har verneombudsopplæring. Under intervjuene kom det frem at hovedverneombudet er kjent for de ansatte ved administrasjonsavdelingen. De ansatte visste også hvem som var bedriftshelsetjeneste for Søgne kommune. Så langt vi vet, har bedriftshelsetjenesten ikke vært benyttet når det gjelder det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i administrasjonsavdelingen. Det er ikke faste møter mellom leder ved administrasjonsavdelingen og verneombudet. Men det ble i 2014 opprettet et hms-utvalg ved avdelingen, som et underutvalg under arbeidsmiljøutvalget. Både verneombudet og leder deltar der, sammen med IA-ansvarlig ved avdelingen og en tillitsvalgt. Vi har fått referat fra to møter i Både arbeidsmiljøsituasjonen og medarbeiderundersøkelsen har vært tatt opp. Det konkluderes med godt arbeidsmiljø for de fleste og gode resultater i medarbeiderundersøkelsen. Det er ikke foreslått konkrete tiltak for å forbedre hms-arbeidet, slik det er forutsatt i avdelingens hms-bok. Slik vi har forstått det, er referater fra møtene ikke gjort tilgjengelig for alle ansatte i avdelingen, bare for deltakerne i møtet. Vi har fått kopi av rapport om hms-arbeidet i administrasjonsavdelingen for Det fremgår av rapporten at det ikke ble gjennomført vernerunde i Når det gjelder generelt inntrykk av arbeidsmiljøet, vises det i rapporten til en sak blant medarbeidere ved servicetorget/biblioteket som var forsøkt ryddet opp i, men der misnøyen spredde seg til andre enheter i avdelingen. Det oppgis at 10 % av de ansatte ga uttrykk for misnøye med arbeidsmiljøet og at dette ikke gjaldt dem selv, men hvordan situasjonen hadde vært for ansatte som hadde sluttet. Administrasjonsavdelingen har en egen hms-bok (elektronisk) i tilknytning til kommunens hmssystem. Det er angitt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved avdelingen. Hms-boken har opplysninger og lenke til skjema for melding av avvik. Vi har fått kopi av avvik for 2015: fire omhandler drift (saksbehandling) og to omhandler trusler fra eksterne. Verken verneombud eller hovedverneombud får kopi av avviksmeldinger som angår helse, miljø og sikkerhet. Vi viser til arbeidsmiljøloven 6-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2-2, der det fremgår at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. For at verneombudet skal kunne ivareta arbeidstakernes interesser, må verneombudet få informasjon om avvik og utfordringer i arbeidsmiljøet. Det er også lenke til skjema for intern varsling. Ansatte kan varsle anonymt. Alle varslingssaker som kommer inn elektronisk vil bli behandlet av organisasjonssjefen, med mindre organisasjonssjefen er berørt. Ansatte kan også varsle via skjema til lokal leder eller verneombud/tillitsvalgt. Under intervjuene kom det frem noe usikkerhet angående når man skulle

6 VÅR REFERANSE 6 av 12 bruke avvik og når man skulle varsle. Dette er ganske vanlig og det er et område som stadig må tas opp til diskusjon og klargjøring på arbeidsplasser. Vernerunde ble ikke gjennomført i administrasjonsavdelingen i I 2015 ble vernerunde gjennomført av leder og verneombud Etter vernerunden er det foreslått tiltak, knyttet til fysiske forhold ved avdelingen. I tillegg er det bemerket at det arbeides kontinuerlig med å opprettholde og forbedre arbeidsmiljøet, men ingen tiltak er oppført angående dette. Vi vil si oss enig i kommentaren på vernerundeskjemaet om at organisatoriske og psykososiale forhold med fordel kan vurderes med en annen metode enn vernerunde, skjemaet nevner hms-gruppesamtale. Det ble i forbindelse med vernerunden utført en risikovurdering av arbeidsforholdene for noen saksbehandlere, angående trusler fra tredjeperson. Leder for administrasjonsavdelingen gjennomfører medarbeidersamtaler med alle ansatte, sist i Fra oktober 2015 er det lagt opp til å ha avdelingsmøte en gang i måneden, noe som er en økning fra tidligere. Verneombudet har ikke hatt eget tema eller lignende på avdelingsmøtet. Det avholdes "frokostmøte" en gang i måneden, der ansvaret rullerer mellom fagområdene. I tillegg samles de ansatte som har anledning, til morgenkaffe og fredagskos. Det arrangeres sosiale sammenkomster flere ganger i året, i 2015 har det vært fire slike og de ansatte er positive til disse. Mediaoppslagene har vært tatt opp av rådmannen og organisasjonssjefen under "morgenkaffen". Vi har fått referater fra fire avdelingsmøter i 2015 (februar, mai, oktober og november). Vi kan ikke se at eget hms eller arbeidsmiljø har vært tatt opp på møtene. I intervjuene fikk vi bekreftet at mediaoppslagene eller tema tilknyttet dem ikke er tatt opp på avdelingsmøte. Vi er kjent med at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2015 ble presentert på et møte i forbindelse med en avdelingsreise i april Administrasjonsavdelingen skriver i sin rapport for hms-arbeidet (til Arbeidstilsynet) at "Fokus (i 2015) har vært å opprettholde gode skår og ta opp aktuelle tema og problemstillinger i avdelingsmøter, frokostmøter, medarbeidersamtaler og i det daglige." Det er opprettet arbeidsmiljøutvalg i Søgne kommune. Det var to møter i 2014 og to møter i 2015 inntil tilsynet. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 3-16 angir at det normalt skal holdes fire møter i året. Vi har fått kopi av møtereferatene fra de to første møtene i Vi er informert om at det ble avholdt et møte i arbeidsmiljøutvalget etter dette. Arbeidsmiljøutvalget består av tre representanter fra arbeidsgiversiden og tre fra arbeidstakersiden, hvorav hovedverneombudet er en. Arbeidstakersiden var ikke fulltallig på de to møtene i 2015 og det er ikke valgt stedfortredere. Vi viser til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 3-11 der det angis at medlemmene i arbeidsmilljøutvalget skal ha stedfortredere. Når det gjelder arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, viser vi til arbeidsmiljøloven 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2-3 og 2-4. Rådmannen og hans ledergruppe har en gang i måneden møte med hovedverneombudet og de hovedtillitsvalgte i Søgne kommune. Dette er et informasjons- og drøftingsmøte. Rådmannen oppgir at hms alltid er et av temaene på disse møtene. Det skrives referat som sendes deltakerne på møtet, men referatene blir ikke gjort tilgjengelig for de ansatte i Søgne kommune. Hovedverneombudet har noen ganger i året møter med alle verneombudene i kommunen.

7 VÅR REFERANSE 7 av 12 Arbeidstilsynets konklusjon Arbeidsmiljø ved administrasjonsavdelingen Gjennom bekymringsmeldinger, møter, dokumenter, tilsyn og tilbakemeldinger fra ansatte etter tilsynet, oppfatter vi at administrasjonsavdelingen er "delt" når det gjelder tillit til ledelsen. Mer enn halvparten av de ansatte er utrygge på hvordan ytringer vil bli møtt, dersom de tar opp det de mener er utfordringer i arbeidsmiljøet eller kritikk. Ansatte angir at de er usikre på anonymiteten i medarbeiderundersøkelsene. Noen ansatte har opplyst at de ikke vil si det de mener om arbeidsmiljøet når andre ansatte er til stede, fordi de er redd for at utsagn kan bli videreformidlet til ledelsen og at dette kan få negative følger. Vi tar ikke stilling til om denne utryggheten bunner i selvopplevde hendelser, om man har hørt eller sett hvordan andre ble behandlet eller om det dreier seg om påvirkning fra mediaoppslag eller kolleger. Denne utryggheten vil etter vår mening medvirke til at ledelsen ikke får et godt nok bilde av arbeidsmiljøsituasjonen i avdelingen. Da er det heller ikke lett å finne gode tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver har styringsrett over arbeidet. Styringsretten begrenses av lovgivning. Det er både ønskelig og lovlig at arbeidsgiver sier fra til ansatte om hvordan arbeidet skal utføres og sier fra dersom arbeidstaker må forbedre sin utførelse. Men dette må skje med respekt og i henhold til lover og regler, som igjen gir forutsigbarhet og er et godt utgangspunkt for å utvikle tillitsforhold. Tillit handler om troverdighet, respekt og opplevd rettferdighet. Uenigheter som får utvikle seg til alvorlige personkonflikter vil alltid påvirke arbeidsmiljøet, ikke bare de personene som opprinnelig var uenige. Det er derfor viktig at konflikter blir håndtert på en god måte, slik at de ikke vedvarer. Kommunen har retningslinjer for håndtering av konflikter. Vi finner retningslinjene litt uklare når det gjelder håndtering av konflikter der leder er involvert. Tydelige retningslinjer som følges i praksis, vil gi ansatte trygghet. Baktaling (å snakke negativt om en person som ikke er til stede) vil alltid ha en negativ effekt i arbeidsmiljøet. Ansatte kan oppleve det som ubehagelig å høre på, uten at de tør å si fra. Det kan også skape en utrygghet i den ansatte, "blir jeg også baktalt?" Når kommunikasjonen er åpen og ærlig mellom ansatte og mellom ledelse og ansatte, og når det er rom for forskjellige synspunkter, skapes tillit. Forutsigbarhet og opplevd rettferdighet vil gi ledelsen legitimitet og tillit. Tillit bygges over tid. Det er vår erfaring at uforutsigbarhet, opplevd urettferdighet, baktaling og konflikter er elementer i arbeidsmiljøet som kan gi en uheldig psykisk belastning for ansatte. Vi viser til pålegg om organisering, tilrettelegging og ledelse - tiltak og plan. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Søgne kommune har opprettet verneombud, hovedverneombud, hms-utvalg, arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsmøter. Kommunen har avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten blir innkalt til møter i arbeidsmiljøutvalget. Vi mener at Søgne kommune har gode instrumenter for systematisk arbeid innen hms, men vi mener at kommunen ikke har

8 VÅR REFERANSE 8 av 12 utnyttet dette fullt ut. Ved å bruke disse instrumentene mer i det daglige og i det strukturelle hmsarbeidet, vil medvirkning fra ansatte øke og arbeidsgiver vil ha mer støtte i hms-arbeidet. Vi bygger dette særlig på våre funn om at Verneombudet ved administrasjonsavdelingen måtte utpekes. Verneombudene får ikke kopi av hms-avvik. Det har etter vår oppfatning vært liten aktivitet i arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsmiljøutvalget har for eksempel bare hatt plan for bedriftshelsetjenestens bistand som referatsak, ikke til reell behandling. Vi kan ikke se at arbeidsmiljøutvalget har foretatt befaringer eller vurdert arbeidsmiljøet ved avdelinger i Søgne kommune. Vi kan heller ikke se at medarbeiderundersøkelsen 2015 har vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget. Det er ikke valgt stedfortredere for medlemmene i arbeidsmiljøutvalget. Forfall fra arbeidstakerrepresentantene har da ført til at møtene er blitt gjennomført med ulikt antall representanter fra sidene. Når arbeidsmiljøutvalget skal treffe vedtak, bør minst halvparten av medlemmene fra hver side være til stede. Vi har fått opplyst at det ikke har vært lederskifte i arbeidsmiljøutvalget, slik arbeidsmiljøloven krever. Rådmannen opplyste at han har tatt ledervervet når arbeidstakerrepresentantene ikke har ønsket å ha det. Bedriftshelsetjenesten har ikke bistått administrasjonsavdelingen i håndtering av konflikt eller undersøkelse av arbeidsmiljøet. Referater fra møter i hms-utvalg i administrasjonsavdelingen er ikke gjort tilgjengelig for ansatte. Vernerunde ble ikke gjennomført ved administrasjonsavdelingen i 2014, uten at dette er kommentert i arbeidsmiljøutvalget under behandling av hms-rapporten fra avdelingen. Vi viser til pålegg om arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering. Varsel om pålegg Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen. Pålegg - Organisering, tilrettelegging og ledelse - tiltak og plan Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan som sikrer at arbeidet er organisert, tilrettelagt og ledet slik at arbeidet ikke utsetter arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og plan. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

9 VÅR REFERANSE 9 av 12 Oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt og/eller Plan med frist for gjennomføring av tiltak Beskrivelse av hvordan ansatte har medvirket i utarbeidelse og gjennomføring av tiltak Hjemmel: arbeidsmiljøloven 4-1 andre ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal ved planlegging og utforming av arbeidet legge vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Dersom arbeidet er organisert, tilrettelagt og ledet slik at arbeidsmiljøet ikke er fullt forsvarlig, må arbeidsgiver iverksette tiltak. Utarbeidelse av planer og tiltak skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven 4-1 andre ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 6. Mer enn halvparten av de ansatte er utrygge på hvordan ytringer vil bli møtt, dersom de tar opp det de mener er utfordringer i arbeidsmiljøet eller kritikk. Ansatte angir at de er usikre på anonymiteten i medarbeiderundersøkelsene. Noen ansatte har opplyst at de ikke vil si det de mener om arbeidsmiljøet når andre ansatte er til stede, fordi de er redd for at utsagn kan bli videreformidlet til ledelsen og at dette kan få negative følger. Denne utryggheten vil etter vår mening også medvirke til at ledelsen ikke får et godt nok bilde av arbeidsmiljøsituasjonen i avdelingen. I intervjuene og i tilbakemeldinger til oss, har ansatte bekreftet at de har opplevd baktaling av ansatte både mellom kolleger og fra ledelse til ansatte. Baktaling (å snakke negativt om en person som ikke er til stede) vil alltid ha en negativ effekt i arbeidsmiljøet. Vi har fått opplyst fra flere ansatte at de har observert konflikter mellom leder og ansatte. Konfliktene har vært håndtert, men flere fremhevet at det ikke var vellykket resultat. Når det gjelder arbeidsbelastning, må arbeidsoppgavene være tilpasset tilgjengelig arbeidstid for den enkelte. Under tilsynet ble det nevnt i alle gruppene at leder for administrasjonsavdelingen har for mange oppgaver. Det er vår erfaring at uforutsigbarhet, opplevd urettferdighet, baktaling og konflikter er elementer i arbeidsmiljøet som kan gi en uheldig psykisk belastning for ansatte. Arbeidsgiver må sette inn tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle de ansatte i administrasjonsavdelingen. Dette følger av arbeidsmiljøloven 4-1 (1) og 3-1.

10 VÅR REFERANSE 10 av 12 Arbeidsgiver må sammen med de ansatte finne tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet ved avdelingen. Dersom arbeidsgiver ønsker å kartlegge forholdene ytterligere, må arbeidsgiver sikre at kartleggingen foretas i en form og av personer som har tillit og legitimitet i avdelingen. Også ved utarbeidelse av tiltak, må arbeidsgiver i samarbeid med ansatte vurdere om ekstern hjelp vil være formålstjenlig. Arbeidsgiver må sikre en åpen og ærlig kommunikasjon mellom ansatte og mellom ledelse og ansatte, der det er rom for forskjellige synspunkter. Da skapes tillit. Ansatte har plikt til å medvirke i hms-arbeidet. Arbeidsgiver skal legge til rette for medvirkning. Avdelingsmøter kan være en god arena for medvirkning, når eget arbeidsmiljø tas opp der og det skapes en åpen dialog med gjensidig respekt. Det foreligger brudd på bestemmelsen om at arbeidet skal være planlagt og tilrettelagt slik at arbeidsarbeidstakerne ikke utsettes for uheldige psykiske helsebelastninger. Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Vilkår: Oversikt over medlemmene i arbeidsmiljøutvalget, inklusiv stedfortredere. Beskrivelse av hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget vil behandle Referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget første halvår 2016 Hjemmel: arbeidsmiljøloven 7-1 fjerde ledd og 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2-3 og 3-11 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøutvalgets hovedoppgave er å medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det har myndighet til å behandle alle saker som gjelder arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Dette følger av arbeidsmiljøloven 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2-3. Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Medlemmene i arbeidsmiljøutvalget skal ha stedfortredere. Dette følger av arbeidsmiljøloven 7-1 (4) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 3-11.

11 VÅR REFERANSE 11 av 12 Under tilsynet kom det fram at det ikke er valgt stedfortredere for medlemmene i arbeidsmiljøutvalget. Ved forfall fra arbeidstakersiden har dette ført til at møtene er blitt gjennomført med ulikt antall representanter fra sidene. I det ene møtet var det bare en representant fra arbeidstakersiden (hovedverneombudet), mens det skulle ha vært tre. Arbeidsmiljøutvalget har ikke foretatt befaringer eller vurdert arbeidsmiljøet ved avdelinger i Søgne kommune. Vi kan heller ikke se at medarbeiderundersøkelsen 2015 har vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget. Plan for bedriftshelsetjenestens bistand er bare behandlet som referatsak. Få møter, manglende deltakelse og lite saksomfang gir inntrykk av liten aktivitet i arbeidsmiljøutvalget. Utvalget er et samarbeidsorgan som gjennom medvirkning skal følge arbeidsmiljøforholdene i kommunen. Arbeidsmiljøutvalget har myndighet til å vedta at arbeidsgiver skal undersøke arbeidsmiljøet eller at arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å verne de ansattes helse. Når det gjelder hva arbeidsmiljøutvalget skal arbeide med, viser vi til arbeidsmiljøloven 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2-3. Under tilsynet kom det frem at arbeidsmiljøutvalget for eksempel bare har hatt plan for bedriftshelsetjenestens bistand som referatsak, ikke til reell behandling. Vi kan ikke se at arbeidsmiljøutvalget har foretatt befaringer eller vurdert arbeidsmiljøet ved avdelinger i Søgne kommune. Vi kan heller ikke se at medarbeiderundersøkelsen 2015 har vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget. Dette er sentrale arbeidsmiljøspørsmål som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. Det har etter vår oppfatning vært liten aktivitet i arbeidsmiljøutvalget. Det foreligger brudd på bestemmelsene om arbeidsmiljøutvalg. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på og Dere kan også kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer.

12 VÅR REFERANSE 12 av 12 Med hilsen Arbeidstilsynet Øyvind Arnegård tilsynsleder (sign.) Eldri Kirkesola seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Hovedverneombudet i Søgne kommune Verneombud ved administrasjonsavdelingen Vedlegg: Deltakere i gruppeintervjuer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN VAZ7A var DATO 20.08.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 9 ' Arbeidstilsynet 2 5 AUG2015 VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012.

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012. Arbeidstilsynet A VAR DATO 1 19.06.2012 2012/11362 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Odd Erik Bakka tlf 915 10 112 DERES REFERANSE Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.01.2013 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stein Indsetviken tlf 948 65 561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5

VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5 VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5 30.09.2015 2015/5038 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER TORANDERS BERGI TLF 90956678 TANA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Rådhusveien 2 985 TANA Tilsyn

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad

:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad 366312611:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad ` f ` 3 vardato varreferanse \ 27.06.2017 2017/15355 I DERES DATO DERES REFERANSE VARSAKSBEHANDLER Afbeidstflsynet 3/$l:?gR0I:THE M AUNE, TLF. ØRLAND KOMMUNE

Detaljer

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER VA2rA VAR DATO 18.11.2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 ay 10 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Tilsyn - BJUGN KOMMUNE

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L,

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L, 305#186 1.c2ee49d2-8Cb4 4eb8 9C14-e7265f3bc3fd 1 PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim TEKNISK ETAT VAKTMESTERE OG RENHOLDERE,/ «~- -*. " f L:L.: N??? 27 ( N! y(d!v1ih.:j\

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim 32 MANDAL KOMMUNE Postboks 905 4509 MANDAL MANDAL KOMMUNE SENTRAL1\RK1Va 19 APR201S Tilsynsrapportmed varselom pålegg Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie Borgund SENTRALADMINISTRASJON ORDFØRER VOLDENSV 1 1851 MYSEN Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 03.05.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell-Arne Johansen SENTRALADMINISTRASJONEN Ålmannvegen 8 3576 HOL Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

AURE KOMMUNE SENTRAL LEDELSE 6690 AURE TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

AURE KOMMUNE SENTRAL LEDELSE 6690 AURE TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13345 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AURE KOMMUNE SENTRAL LEDELSE 6690 AURE TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Fana Blikk AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Fana Blikk AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2017/16187 DERES DATO 15.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE FANA BLIKK AS Fanavegen 39 5221 NESTTUN Att. Tonje Skjeldestad Tillatelse

Detaljer

Tilsyn - SANDSKOGAN BARNEHAGE

Tilsyn - SANDSKOGAN BARNEHAGE VAR DATO VAR RETERANSE 30 04 2015 2015'11725 DERES DATO TERES AEFERANSE 1 av 4 Arbeldstilsynet var SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer So-sad t I 95741342 SIJORDAI. ICONINICSE ETAT- OPPVEKST 7500 SIJORDAI.

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.04.2017 2017/15738 DERES DATO 08.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WEMA SYSTEM AS Lønningsflaten 21 5258 BLOMSTERDALEN Att. Petter Vikan Tillatelse

Detaljer