Aktiv kvar dag for eldre menneske i institusjon og på eldresenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiv kvar dag for eldre menneske i institusjon og på eldresenter"

Transkript

1 Aktiv kvar dag for eldre menneske i institusjon og på eldresenter

2 Aktiv kvar dag Vi er skapt for å vere i rørsle. Fysisk aktivitet er ei kjelde til glede, velvere og meistringskjensle. Ein aktiv kvardag har altså mange gunstige verknader på kroppen vår, og det er samstundes den billegaste og enklaste metoden for å nå betre helse. Regelbunden fysisk aktivitet er avgjerande for livskvaliteten til dei eldre og det reduserar trongen til hjelp. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet inneber å bruke kroppen - å vere i rørsle. Det kan vere alt frå å vere meir aktiv i kvardagen, som å ta trappene i staden for heisen og å gå til butikken, til å drive meir målretta trening som å symje, jogge eller drive med styrketrening. Fysisk aktivitet verkar positivt inn på balanse og kroppskontroll, det gjev oss betre leddfunksjon, rørsle og immunforsvar og har gunstig verknad på søvn og på den mentale helsa. Det har óg vist seg at fysisk aktivitet betrar eldre menneske si oppfatningsevne og reaksjonstid. Kor mykje fysisk aktivitet? Vi treng verken setje av mykje tid eller anstrenge oss veldig for å vere fysisk aktive. 30 minutt med moderat intensitet kvar dag er nok for å få dei positive effektane. Vi kan gjerne dele halv-timen inn i tre økter på 10 minutt kvar og likevel få same effekt. Det er viktig å ta individuelle omsyn når vi skal leggje til rette for aktivitet. Vi må ta utgangspunkt i den einskilde si fysiske og psykiske form og ikkje leggje lista for høgt. Har ein vore lite aktiv tidlegare, er det viktig å starte roleg. Det kan gjerne vere nok med 10 minutt roleg spasertur, lett styrketrening eller enkle gymnastikkøvingar eit par gonger i veka i byrjinga. Etter kvart kan ein ta lengre økter og auke intensiteten. Kan fysisk aktivitet vera farleg? Så lenge det ikkje finst klare sjukdomsteikn bør alle eldre bli oppmuntra og motivert til å driva med fysisk aktivitet - risikoen er liten og vinninga stor. Ved svært høg intensitet bør ein på førehand konsultera lege. Ved følgjande lidingar skal ein vera forsiktig med trening: Ustabil angina, ukontrollert

3 blodtrykk, alvorlig aorta stenose, ukontrollert arytmi og svært dårleg regulert diabetes. Motivere til fysisk aktivitet Fysisk aktivitet skal vere gøy og inspirerande og vi må finne aktivitetar som den einskilde likar. Det er også heilt avgjerande at vi legg til rette for aktivitetar som gjev gode meistrings-opplevingar. Fysisk aktivitet vert då ei kjelde til betre sjølvtillit og gjev motivasjon til framleis å vere aktiv. Eldre menneske er opptekne av å føle velvere og å førebyggje sjukdom og andre helseplagar. På den andre sida syner undersøkingar at ei av dei viktigaste grunnane til inaktivitet er dårleg helse. Ein god motivasjonsfaktor kan difor vere at det er nettopp dei inaktive som har størst helsegevinst ved å starte med trening. Dette er viktig å ta omsyn til når ein skal leggje til rette for fysisk aktivitet for denne aldersgruppa. Sjå alle! Gje oppmuntring og ros! Mennesket si mest grunnleggjande trong er å bli sett difor er augekontakt eit anna viktig tiltak for å gje motivasjon. Prøv elles å skape eit godt miljø, ha samsvar mellom forventning og tilbod, ta deltakarane på alvor og legg opp til aktivitet tilpassa ulike nivå. Ein vekeplan eller månadsplan kan vere eit nyttig verkty for å oppretthalde motivasjonen. Her kan aktiviteten planleggjast og registrerast dag for dag. Andre motiverande faktorar kan vere bruk av skritteljar. For kvar veke kan ein ha som mål å gå eit minimum tal steg/ skritt. Slik målsetting er viktig i motivasjonsarbeidet. Målet må ikkje vere alt for langt fram i tid, det må vere realistisk og tilpassa den einskilde sitt nivå. Utearealet er viktig bruk naturen som han er. Med enkle midlar kan nærområdet gjerast til ein aktiv plass å vere. Å vere ute er den beste garanti for fysisk aktivitet!

4 Kva for aktivitetar? Fysisk aktivitet bør vere ein naturleg del av kvardagen. Det viktigaste blir å finne noko vi likar å gjere. Nokre tips kan likevel vere nyttige: Vel enkle og morosame aktivitetar som krev lite utstyr. Legg vekt på lågterskelaktivitet slik at alle kan delta, men gje også dei som ønskjer det større utfordringar. Det er viktig å varme godt opp før vi skal trene! Det gjev kroppen tid til å omstille seg frå kvile til fysisk aktivitet. Lag faste aktivitetsavtalar. Hugs gode sko! Her følgjer nokre døme på treningsaktivitetar som krev relativt lite utstyr og er enkle å leggje til rette for: Symjing/vatnaktivitetar Rørsle i vatn gjev høve til å bevege seg på måtar som elles kan vere vanskeleg. Har ein utfordringar i høve til rørsle eller overvekt, er trening i vatn ein særs god aktivitetsform. I vatnet er du nesten vektlaus og risikoen for skadar og overbelastning er minimal. Symjing og vatnaerobic er difor effektive og gode aktivitetar for dei aller fleste og gjev både betre styrke og kondisjon. Friluftsliv/gåturar Dette er aktivitetar som er relativt lette å gjennomføre, og ein kan gjere nytte av naturområde i nærmiljøet. Aktivitetane er kjende og naturlege, og ein kan enkelt tilpasse tempo og lengde. Det å gå i ulendt og bratt terreng er til dømes tyngre enn å gå på flat mark. I tillegg gjev det større utfordringar både for balansen, kondisjonen og muskelstyrken. Å vere ute gjev også rikeleg med dagslys og flotte naturopplevingar. Gåstavar er eit godt supplement på slike turar. Det å ha noko å halde i kan gje ei kjensle av tryggleik. I tillegg kan det auke treningseffekten. Det sosiale ved å vere saman ute i naturen er også ein viktig faktor. Ta kontakt med det lokale turlaget eller idrettslaget for meir informasjon. Salaktivitetar Aktivitetar i sal gjev rom for variasjon og spontanitet. Ballspel, styrketrening, stafet-

5 tar, trening til musikk, krakkegym og dans er døme på slike aktivitetar. Her får ein utfordra både kondisjon, styrke, balanse og koordinasjon. Med enkel og god tilrettelegging kan vi gjere aktivitetane lettare å gjennomføre slik at fleire opplever meistring og glede i aktiviteten. Vi kan, til dømes, gjere nytte av mjukare og lettare ballar, senke tempoet i øvingane eller gjere dei mindre komplekse. Bruk gjerne musikk til aktiviteten. Musikk inspirerer til rørsle og kan gjere treninga meir leiken og lystbetont. Styrketrening Hovudmålet med slik aktivitet er å styrke muskulatur og ledd. Ein kan gjennomføre styrketrening med enkle reiskap som strikk og plastflasker fylt med sand/vatn. Ein kan også gjere nytte av treningsapparat. Balansetrening Balanseevna blir redusert med alderen og balansesvikt kan føra til at ein blir meir utsett for fall og beinbrot. Fysisk aktivitet, kanskje særleg styrke- og bevegelegheitstrening har god effekt på balansen. Eldre responderar godt på variert balansetrening og betra balanse gjer det lettare å fungera i kvardagen. Bevegelegheit Bevegelegheit og tøying skal sørgje for å redusere den naturlege tilstivinga som skjer med aukande alder. Det er særleg viktig for å førebyggje at bindevev og muskulatur misser mykje av sin elastisitet med åra. Dette vil difor auka dei eldre sin funksjonsdugleik og evna til å delta i ulike typar fysisk aktivitet og utføre daglege aktivitetar. Treningskontaktar Ein treningskontakt er ein støttespelar i fysisk aktivitet og trening. Treningskontaktar er eit alternativ til støttekontaktordninga, og ein kan søkje kommunen om å få tildelt ein treningskontakt. Han eller ho skal delta i og motivere til fysisk aktivitet saman med brukaren. Ta kontakt med din kommune for meir informasjon.

6 Kosthald Kvardagsmaten er viktig for helsa. Ein sunn og næringsrik kost har positive effektar både på vår fysiske og psykiske helse. Her følgjer nokre enkle og generelle kosthaldsråd for eldre: Utfordringar ved aldring - underernæring Energikravet blir lågare då ein er mindre fysisk aktiv og forbrenninga går ned, medan kravet til næringsstoff er den same heile livet. Ein får nedsett tørste, dårlegare tannstatus, nedsett smakssans og tregare fordøying. Lav vekt og vekttap er óg ein risikofaktor for osteoporose og beinbrot. Næringsstoff det kan bli for lite av Kalsium: Mjølk og mjølkeprodukt Vitamin D: Feit fisk, tran, margarin, ekstra lett lettmjølk Omega 3 feitt: Feit fisk og tran Vitamin C: Frukt, fruktjuice, poteter, bær og grønsaker Fiber: Grove brødtypar, knekkebrød, frukt, poteter, bær og grønsaker Jern: Grove brødtypar, leverpostei, innmat, kjøtt og kjøttpålegg Mattypar og måltid Det er tilrådeleg med fire hovudmåltid og eitt til to mellommåltid kvar dag. Eldre bør ete middag kvar dag og gjerne fisk to til tre gonger i veka. Ved dårleg matlyst, bør det serverast mat med mykje kaloriar. Eit måltid kan gjerne erstattast med næringsrike drikkar. Drikk mykje vatn, avslutt gjerne dagen med eit glas kokt vatn. Server appelsinjuice kvar dag. Måltidsmiljø Sidan matlysta ofte er dårleg hos eldre er det ekstra viktig å ha trivelege etemiljø. Det må óg vere god tid til å ete slik at ein kan tygge godt og nyte maten!

7 Her kan du få fleire tips: Hordaland fylkeskommune for informasjon om motivsjonsseminar, aktivitetsarrangement, støtte til nærmiljøtiltak m.m. Hordaland idrettskrets for informasjon om idrettslag, kurs, treningskontaktar m.m. Norges Gymnastikk- og Turnforbund for informasjon om seniortrening, tips til øvingar og litteratur Bergen Turlag for informasjon om friluftsliv, lokale turlag, pensjonistgruppa m.m. Helsedirektoratet FYSAK Allaktivitetshus i Bergen.

8 Kultur- og idrettsavdelinga Agnes Mowinchelsgate 5 Postboks Bergen

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Slik reduserer du risikoen for å falle

Slik reduserer du risikoen for å falle Slik reduserer du risikoen for å falle Fallteam, Haugesund sjukehus Namn Fall og fallskader er eitt av dei største helseproblema blant eldre. Ein tredjedel av alle heimebuande personar over 65 år fell

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Av Inger Helene Midtgård, Lindås kommune Innleiing I denne artikkelen ynskjer eg orientera om ein ny type avlasting etablert i Lindås kommune med

Detaljer

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar REHAB-INFO Desember 2013 Lungesjukdommar Teamet har ordet Lungesjukdommar og spesielt KOLS er sjukdommar som rammar mange. Førekomsten har vore aukande dei siste åra og kvar femte eldre person i Noreg

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Hardangerbadet eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Prosjektomtale 14. februar 2014 1 Hardangerbadet (HB) - eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter er under

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Sunn matglede. for små. mager

Sunn matglede. for små. mager Sunn matglede for små mager Godt kosthold = god helse Alle vil gjerne gje borna ein god start i livet. Sunn og rein mat er viktig for oss alle, men kanskje aller mest for dei minste. Borna får tidleg gode

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

INNHaLD. Kva får du lære i mat og helse-faget? side 4. Leksjon 14 Mat som tradisjonsberar side 76. Vurdering i faget side 5

INNHaLD. Kva får du lære i mat og helse-faget? side 4. Leksjon 14 Mat som tradisjonsberar side 76. Vurdering i faget side 5 «Kokeboka mi» er eit læreverk for mat og helse-faget i grunnskulen. Læreverket dekkjer alle kompetansemåla for faget og er i tråd med kostråda frå helsestyresmaktene. «Kokeboka mi» blir tilbydd gratis

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Vestibularisnevritt/ virus på balansenerven Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit.

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer