Aktiv kvar dag i barnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiv kvar dag i barnehagen"

Transkript

1 Aktiv kvar dag i barnehagen

2 Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Aktiv kvar dag, er eit av måla å gjere dei aktive vala enkle med særleg fokus på barn og unge. Ved at vaksne er fysisk aktive og har det gøy saman med barn, får vi ein aktiv kvardag med glede for alle. Målet med denne brosjyren er å gjere barn i barnehage meir aktive i kvardagen. Målgruppe Målgruppe for denne brosjyren er i første rekke dei tilsette i barnehagane, men også aktuelle slutningstakarar og andre tilsette som arbeidar med barnehagetilbodet i kommunane. Brosjyren vil også være nyttig for foreldre som ressursar og pådrivarar i høve til barna sin kvardag i barnehagen. Både dei tilsette i barnehagen og foreldre er viktige rollemodellar i barnas kvardag. Det er derfor viktig at dei går føre som gode døme på kva barna kan gjere. Aktiv kvar dag i barnehagen Barn er skapt for å være i rørsle. Fysisk aktivitet er ei kjelde til glede, velvere og meistringskjensle. Ein aktiv kvardag har mange gode verknader på kroppen vår, og det er samstundes den billigaste, enklaste og kan hende også den mest morosame metoden for å få betre helse. Regelbunden fysisk aktivitet gjev mellom anna betre kondisjon, auka muskelstyrke, betre leddfunksjon og rørsle, betre søvnkvalitet og eit sterkare immunforsvar. Fysisk aktivitet har også positiv verknad på barns mentale helse, emne til sosialt samspel, emne til å konsentrere seg og lære, og såleis gjere at barn både trivst betre og presterer meir når dei startar på skulen. Barnehagen skal ha areal og utstyr nok til leik og varierte aktivitetar som fremjar rørsleglede, gir allsidig rørsleerfaring, sanseerfaring og høve til å lære og meistre. Veksling mellom leik, læring, konsentrasjon og utfalding er grunnleggjande for fysisk og psykisk velvære. Utforminga av det fysiske miljøet ute og inne gir viktige rammevilkår for trivsel, opplevingar og læring. (frå Rammeplan for innhaldet i og oppåvene til barnehagen).

3 Fysisk aktivitet kor mykje? Fysisk aktivitet betyr å bruke kroppen å vere i rørsle. Barnehagen kan gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet og gjennom ord og handling, gje barna gode aktivitetsvanar, haldningar og kunnskap. Arbeidet med fysisk aktivitet i barnehagen bør forankrast i barnehagen sin årsplan. Dei nasjonale råda (Helsedirektoratet) med omsyn til kor mykje aktivitet barn bør ha i kvardagen, er: minst 60 minutt fysisk aktivitet per dag aktiviteten skal inkludere både moderat og høg intensitet aktiviteten kan delast inn i kortare periodar i løpet av dagen aktiviteten skal vere allsidig med omsyn til uthald, styrkje, spenst, rørsle, snøggleik og motorisk evne. Fysisk aktivitet skal vere gøy Fysisk aktivitet skal vere gøy og inspirerande. Då er det viktig at vi legger til rette for og finn aktivitetar som barna liker og meistrar - lågterskelaktivitetar. Å oppleve meistring gjev betre sjølvkjensle og motivasjon til vere i aktivitet, også når barnehagedagen er over. Fysisk aktivitet = leik I barnehagen startar ein veldig aktiv periode av barnet si utvikling. Barn utviklar seg i sitt eige tempo, men det skjer veldig mykje i alle dei første åra. Variert fysisk aktivitet, dvs. aktiv leik, gjev barna moglegheit til å utvikle både fin- og grovmotoriske eigenskaper. Dei aktive barna får denne læringa automatisk. Difor er det naudsynt at vi husker på dei som har motoriske problem/ utfordringar: det er viktig å herje med barna - på same måte som det er naudsynt å snakke mykje med barna for å lære dei eit godt språk. Kvifor fysisk aktivitet Fysisk aktivitet gjev oppleving av glede, trivnad, meistring og utvikling av venskap. Aktiv bruk av både inne- og utemiljø (til dømes naturområde i nærmiljøet), vil gje god variasjon og mangfald i aktiviteten. Barnehagen bør gje barna sjanse til å oppleve og få gode relasjonar til friluftsliv og uteaktivitetar uansett årstid, vér og føre.

4 Det å meistre kroppen sin, inspirerer til leik og rørsle. Barn uttrykker kjensler og inntrykk gjennom leik, og dei utviklar seg gjennom fantasi og initiativ. Gjennom fysisk aktivitet lærer barn å samarbeide med andre barn og brukar heile seg gjennom kropp, sansar og språk. Barna må få prøve ut ting og skaffe seg sanseopplevingar. La heller barnet streve litt for å komme fram, framfor raskt å gje ei hjelpande hand eller sette det i vogn eller meis. Korleis motivere til fysisk aktivitet For dei tilsette i barnehagen er det viktig å ha god kjennskap til barna og sjå kor barnet er i høve til utvikling. Ut frå dette kan ein stimulere utviklinga med aktivitetar som passar til det nivå barnet er på. Ei god tilrettelegging gjev meistringskjensle og verdifull motorisk trening. Dei tilsette i barnehagen er rollemodellar kvar dag. Det er derfor viktig at dei vaksne i barnehagen er aktive saman med barna, på same måte som det er viktig at foreldre er aktive med barna i fritida. Fysisk aktive rollemodellar gjev fysiske aktive barn. Enkelte barn treng personale med særskild kompetanse og eit godt tilrettelagt fysisk miljø for å kunne vere aktive i kvardagen. Tverrfagleg samarbeid mellom personale, fysioterapeut, ergoterapeut og helsestasjon er relevant for ei god utvikling. Her er det viktig å inkludere foreldra, slik at arbeidet med å lage gode aktivitetsplanar vert til det beste for barnet. Vekeplan Ein vekeplan eller ein månadsplan vil vere eit nyttig verkty i motivasjonsarbeidet. Her kan barna sjølv vere med å planleggje og registrere aktiviteten. Kosthaldsvanar kan også registrerast. Det er viktig at barna tar aktiv del i å bruke planen. Foreldre kan også delta og bli engasjert. Uteaktivitet Det er ein fordel at barn så tidlig som mogeleg kan lære seg å sette pris på uteaktivitetar. Dess tidlegare dei blir vant til å vere ute i skog og mark, boltre seg i uteleik og vere ute anten det er sol eller regn, dess meir vil ein skape eit godt grunnlag for eigenorganisert fysisk aktivitet ute.

5 Den beste garantien for at barn er fysisk aktive, er at de er ute. Ute kan barna bevege seg fritt, det blir mindre konflikter når de leker, og leken blir mer kreativ, samtidig som motorikken utvikles gjennom lek i natur og ulendt terreng. (frå temaheftet Barn og fysisk aktivitet utgitt av Helsedirektoratet, desember BUF00072). For å få eit godt forhold til fjell, sjø og skog er det naudsynt med sanseopplevingar på godt og vondt. Barn må få plumpe uti ein bekk, snuble i ei trerot, fryse på fingrane når vinden bles og kjenne seg små i ein mektig natur. Likeeins må dei få kjenne varmen frå bål, høyre vinden suse medan ein sit lunt og godt inne i eit telt eller sitte på svaberget og kjenne sola varme. Slike opplevingar skapar gode relasjonar til naturen, og eit forhold til naturen som venteleg varar livet ut. Det ein alltid må huske på når ein er ute er at alt må gjerast i barna sitt tempo. Bruk tid på å utforske det barna og dei vaksne ser under vegs. Turen kan godt vere kort, med mange stopp og ting som tar tid. Litt mat, drikke og hygge saman er viktig på turen. Tips og døme - uteaktivitet Dei færraste barnehagane har eigen gymsal eller tilgang til dette i nærområdet. Difor er ofte utfordringa størst med å finne aktivitetar ute som er lett tilgjengelege og moro for barna. Det viktigaste vert å finne noe vi likar å gjere. Nokre tips kan vere nyttig: Vel enkle og morosame aktivitetar som krev lite utstyr. Legg vekt på lågterskelaktivitet slik at det er mogleg for alle å vere med. Hugs også å gje dei som ønskjer det større utfordringar. Det er viktig å varme godt opp før vi skal vere i aktivitet! Det gjev kroppen tid til å omstille seg frå kvile til fysisk aktivitet. Hugs godt fottøy! Barna må ha egna klede på seg, klede som dei kan være i rørsle i, og ikkje ha for mykje tøy som hindrar aktivitet og gjer det ubehageleg og for varmt Motiver barna til fysisk aktivitet heime også, saman med foreldra: Følg opp og inspirer, vis interesse for borna sine fysiske aktivitetar heime og på fritida.

6 Døme på uteaktivitet kan vere: Friluftslivs- og gåturar i nærområde Ballspel (med lette og tilpassa ballar) Utedans (anten syngje sjølv eller bruke musikkanlegg) Hinderløype og stafettar Klatring i trær og på fjell(knausar) Utforsking av omgjevnadane gjennom krabbing på ulike typar underlag Kosthald Kosthald er noko som angår oss alle til dagleg. Ein sunn og næringsrik kost har positive effektar både på vår fysiske og psykiske helse. Her følgjer nokre enkle og generelle kosthaldsråd. Avgrens sukkerinntaket Vi får i oss alt for mykje sukker og mellom anna brusdrikking bør avgrensast. Finn i staden freistande alternativ som vatn med sitronskiver og liknande. Drikk vatn Kroppen vår er avhengig av vatn og treng om lag 2 liter kvar dag. Om vi er i fysisk aktivitet, treng kroppen enda meir væske. Drikk vatn frå springen, det er billig og som regel best. 5 om dagen Vi bør ete minst 5 grønsaker og/eller frukt kvar dag. Frukt og grønt inneheld viktige vitaminer og mineralar som kroppen treng. Prøv å ete grønt eller frukt til kvart måltid. Varier kosthaldet Vi bør ete litt av ulike matvarer kvar dag og til kvart måltid. Om vi klarar å ete variert, får vi i oss det som kroppen treng. Meir fisk Omega 3-fettsyra er viktig for hjernen og hjartet vårt. Desse gode feittsyrene finst det rikeleg av i feit fisk som laks og makrell. Det optimale er to til tre fiskemåltid i veka.

7 Her kan du få fleire tips Kommunen for informasjon om planer om fysisk aktivitet og informasjon om anlegg i kommunen og mogelegheiter for sambruk og samarbeid med til dømes skuler i nærleiken av barnehagen. Friluftsrådenes Landsforbund for informasjon om korleis drive med læring i friluft for barn og unge. Hordaland idrettskrets for informasjon om organisert idrett/idrettslag, kurs, informasjon om idrettsanlegg og -aktivitar i lag og foreningar og mogelegheiter for sambruk og samarbeid med til dømes idrettsanlegg i nærleiken av barnehagen. Barnas Turlag i Bergen Turlag for informasjon om friluftsliv, lokale turlag m.m., og informasjon om friluftslivsanlegg og -aktivitar i lokale lag og mogelegheiter for sambruk og samarbeid med til dømes friluftslivsanlegg i nærleiken av barnehagen. Den Norske Turistforening og Barnas Turlag for generell informasjon om friluftsliv og Barnas Turlag Barne-, ungdoms- og familieetaten for informasjon om barn og fysisk aktivitet Helsedirektoratet for informasjon om fysisk aktivitet og utvikling av lokale aktivitetstilbod Hordaland fylkeskommune for informasjon om planer om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen og fylket, informasjon om aktivitets- og opplæringstilbod samt støtte til nærmiljøtiltak og andre tiltak gjennom den einskilde kommune.

8 Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for riktig vekst og utvikling blant barn og unge. BEDRE HELSE PÅ Kultur- og idrettsavdelinga Agnes Mowinchelsgate 5 Postboks Bergen

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro Ein liten rettleiar om problemspeling LOADING 10% når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro til foreldre og barnefagleg personell LOADING 20% Innleiing Dataspel er ein naturleg del av kvardagen til

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Vestibularisnevritt/ virus på balansenerven Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit.

Detaljer

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak tunghørt - mot og vilje til eit godt liv HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak mot og vilje til eit godt liv HØRSEL I nattens ufattelige stillhet av stjernerom, er kanskje jorden eneste sted

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer