Veiledning om lakkeringskabiner for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om lakkeringskabiner for"

Transkript

1 Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av lakkeringskabiner Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Forord 5 2. Sammendrag 6 3. Om lakkeringskabiner Veiledningens virkeområde Hva er en lakkeringskabin Hva er en forarbeidsone Forskjellige typer fyringsmedier Forskjellige oppvarmings- og tørkesystemer Indirekte fyrte kabiner Direktefyrte kabiner Luftblåsesystemer IR-tørkesystemer UV-tørkesystemer Kombisystemer UV/IR Varmegjenvinning og driftsøkonomi Luftbefuktning 9 4 Definisjoner 10 5 Generelt om farer og krav til lakkeringskabiner Generelt om farer og krav Farer forårsaket av styringssystemer etc Farer på grunn av svikt i energitilførselen Farer på grunn av feil i kontrollsystemene Farer på grunn av feil i nødstoppinnretninger Mekaniske farer Farer forårsaket av mekaniske bevegelige deler Fare for å bli sperret inne Fare for å gli, falle m.m Farer forårsaket av elektrisitet Fare for elektrisk støt Fare for ekstern påvirkning av elektrisk utstyr Farer på grunn av høy temperatur Brann- og eksplosjonsfare Fare på grunn av støy Farer forårsaket av stråling Kjemisk helsefare 5.9 Fare på grunn av uheldige arbeidsstillinger 15 6 Krav til konstruksjon, materialer og vern mot mekanisk og termiske 16 farer 6.1 Plassering av kabinen i verkstedet Brannteknisk utførelse Filtre, fleksible forbindelser, isolasjonsmasse, forseglingsmasse Generelle krav til mekaniske komponenter Dører krav til rømningsveier Kabinens bredde og lengde 17 2

3 6.7 Konstruksjon slik at personer ikke stenges inne i kabinen Konstruksjon slik at man ikke kan gli og falle Skader forårsaket av systemer under trykk Krav til overflatetemperatur Krav til avkastkanaler Lekkasje til omgivelsene 17 7 Krav til elektriske anlegg og installasjoner 18 8 Ikke elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige soner 18 9 Brannfare Generelle krav Krav til brannslokkingsutstyr Skilting for brannfare Eksplosjonsfare Soneklassifisering eksplosjonsfarlige soner Soneklassifisering av kabiner Om gassfyrte kabiner Avlastningsflate Skilting for eksplosjonsfare Kjemisk helsefare Generelt om kjemisk helsefare ved sprøyting av 22 billakkprodukter 11.2 Regelverk vedrørende håndtering av billakkprodukter Om lakkeringskabiner og kjemisk helsefare Krav til ventilasjon Krav til oppvarmingsutstyr Sikkerhets- og styringssystemer Støy Regelverk vedrørende støy og støyeksponering Om reduksjon av støy i og fra kabiner Måling av støy i og fra kabiner Krav til belysning Ergonomi i lakkeringskabiner Løftebord etc Stativ for lakkering av deler Lakkering av større kjøretøyet og høye objekter Spesielle krav til forarbeid soner Grunnleggende krav Forarbeidsoner for sprøyting av grunning og fyller Bruk av verneutstyr 30 3

4 19 Spesiell krav til kabiner for tunge kjøretøyer Om bruk av verneutstyr i kabiner Krav om bruk av åndedrettsvern ved sprøytepåføring i 32 lakkeringskabiner 20.2 Om pusteluft til friskluftmasker Kullfiltermasker Heldekkende kledning, hansker og vernebriller Verneutstyr ved UV-tørking Spesiell krav til oljefyrte kabiner og oljeinstallasjoner Lagertanker Brenseltilførsel Fyringsenheter og varmluftaggregater plassering Elektriske installasjoner Spesielle krav til gassfyrte kabiner og gassinstallasjoner Krav til gassfyrte kabiner Drift av gassanlegg Instruksjonsbok og bruksanvisning Merking av kabiner Om drift og vedlikehold av kabiner Referanser til lover, forskrifter, standarder 39 Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Kommentarer vedrørende avvik i krav om vertikal lufthastighet fra NS-EN og NS-EN En enkel formel for kontroll av lakkeringskabinens ytelser. Beregning av nødvendig luftbehov i forarbeidsoner. 4

5 1. Forord Sprøytepåføring av lakkprodukter kan medføre fare. Hensikten med denne veiledningen er å sikre et godt arbeidsmiljø slik at farer unngås. Veiledningen tar for seg de viktigste krav som stilles til moderne sprøyte- / tørkekabin til bruk i billakkeringsverksteder og til drift av slike kabiner. Veiledningen omtaler også forbehandlingssoner og miljøtelt. Veiledningen er rettet mot leverandører av lakkeringskabiner, billakkeringsverksteder og andre som har behov for kunnskap om billakkeringskabiner. Den er også ment å være til hjelp for tilsynsorganene. Veiledningen gir en oversikt over de regler som gjelder og i noen utstrekning hvordan disse skal tolkes. De generelle krav til lakkeringskabiner finner vi i Forskrift om maskiner 1). Det er utarbeidet standarder for lakkeringkabiner. Veiledningen følger i all hovedsak de krav som er angitt i EN Coating plant. Combined booths Safety requirements 2) og NS- EN Coating Plants. Spray Booths for application and organic liquid coating materials. Safety reguirements. 3) Det eneste vesentlig unntak er at kravet til lufthastighet i denne veiledningen er 0,2 m/sek mot 0,3 m/sek i den ovennevnte standarder. Begrunnelsene for dette avviket finnes i vedlegg A. Veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund gjennom en prosjektgruppe bestående av representanter for kabinleverandørene, lakkleverandørene og tilsynsorganene. Veiledningen er gjennomgått av Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den er vurdert å være i overensstemmelse med disse tilsynsorganers krav til sikkerhet. Leder for prosjektet har vært Bjørn G. Larsen, Alpha Consult AS. NHOs Arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til veiledningen. Oslo september 2008 Norges Bilbransjeforbund 5

6 2. Sammendrag Denne veiledningen omhandler sikkerhetskrav som stilles til sprøyte-/tørkekabiner for person- og varebiler samt tunge kjøretøyer i norske billakkeringsverksteder. De generelle sikkerhetskrav til denne type innretninger finner vi i norsk lovgivning i Forskrift om maskiner (Maskinforskriften) 1). Veiledningen vurderer ikke egnetheten av de forskjellige typer løsninger når det gjelder driftsmessige og kvalitetsmessige forhold. Den inneholder også krav til forarbeidsoner i billakkeringsverksteder. Veiledningens krav sammenfaller i all hovedsak med de krav som stilles de europeiske normer på området. Det vesentligste unntak er at veiledningen forskriver en minste vertikal lufthastighet på 0,2 m/sek. Kabinleverandører kan naturligvis fritt velge å levere sine kabiner med en høyere vertikal lufthastighet enn dette. Generelt skal de krav som stilles sikre mennesker, miljø og materiell mot farer og skader. Veiledningen omhandler generelle krav som stilles til konstruksjon, materialer og vern mot mekaniske og termiske farer. Den omtaler også de krav som stilles til elektriske anlegg og installasjoner og de krav som stilles til ikke elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Forhold knyttet til brann- og eksplosjonsfare er også omtalt. Kjemisk helsefare og fare knyttet til brann- og eksplosjon er særlig aktuelt ved konstruksjon og bruk av lakkeringskabiner. Veiledningen oppsummerer derfor aktuelle krav til ventilasjon, oppvarmingsutstyr og sikkerhets- og styringssystemer. I tillegg tar den for seg problemområdene støy, belysning og ergonomi. Kravene til forarbeidsoner og kabiner for lakkering av tunge kjøretøyer avviker fra de generelle krav som stilles til kabiner for lakkering av person- og lette varebiler. Krav til forarbeidsoner er omtalt i kap.18, krav til kabiner for tunge kjøretøyer i kap. 19. Veiledningen er gjennomgått av Arbeidstilsynet og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den er vurdert å være i samsvar med disse tilsynsorganers krav til sikkerhet. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette kun er en veiledning. Den er ikke en formell del av norsk lov. 6

7 3. Om lakkeringskabiner 3.1 Veiledningens virkeområde Denne veiledningen omhandler lakkeringskabiner til bruk i billakkeringsverksteder. Den omfatter kombikabiner, kabiner med separat sprøyte- og tørkekabin. Denne type utstyr er i norsk lovgivning omfattet om Forskrift om maskiner 1), Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder 8) og Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 9). Veiledningen gjelder for kabiner for lakkering av personbiler og lette varebiler eller deler til disse samt for kabiner for lakkering av tunge kjøretøyer. Den omhandler også kravene til forarbeidsoner, miljøtelt og tilsvarende innretninger. 3.2 Hva er en lakkeringskabin Med en lakkeringskabin (sprøyte- / tørkekabin) forstås i denne veiledningen et lukket rom for påføring av lakkprodukter med en maksimal tørketemperatur på 100 o C. (ref. EN ). En kabin består av en sammenstilling av følgende komponenter: - Lukket rom (kabin) - Separat ventilasjonsanlegg med vifter, som sikrer kontrollerte trykkforhold i kabinen - System for oppvarming av luften som gir god temperaturstyring. - Ventilasjonskanaler og mekanisk drevene spjeld. - Filtersystem for tilluft og avtrekksluft. - Styringssystem som sørger for nødvendige funksjoner og tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. - En arbeidsgrav kan i noen tilfeller inngå som en del av en lakkeringskabin. Arbeidsgraver kan være aktuelle for kabiner til lakkering av tunge kjøretøyer. Fig.1 Skjematisk oversikt virkemåten til en lakkeringskabin 7

8 3.3 Forarbeidsoner Med en forberedelsessone menes i denne veiledning en spesielt innrettet arbeidsplass med nødvendig ventilasjon for påføring av sparkel og fyller og grunning på mindre flater. Arbeid i forarbeidsoner vil hindre spredning av forurensninger tilarbeidslokalet. En forarbeidsone kan atskilles fysisk fra resten av verkstedet ved hjelp av forskjellige typer gardiner slik at brannfarlige og helseskadelige gasser og damper ikke kan trenge ut i resten av verkstedlokalet. En forarbeidsone er utstyrt med mekanisk ventilasjon og kontroll- og styringssystemer som sikrer riktig og tilstrekkelig ventilasjon i de forskjellige arbeidsfaser. 3.4 Forskjellige typer fyringsmedier Forskjellige typer fyringsmedier kan benyttes ved oppvarming i kabiner. Alternativene er følgende: Olje Gass Vannbåren varme som for eksempel fjernvarme Elektrisitet Tørking kan også skje ved luftblåsing eller ved IR og/eller UV bestråling. 3.5 Forskjellige oppvarming og tørkesystemer Oppvarmingssystemet i kabinen skal tjene to hensikter. I sprøytefasen skal luften som tilføres kabinen varmes opp til riktig sprøytetemperatur vanligvis mellom o C. I avluftingsfasen går kabinen i et visst tidsintervall med full ventilasjon før den går over i tørkefasen.. I tørkefasen skal luften (og objektet)varmes opp til riktig tørketemperatur (normalt o C) slik at lakkfilmen tørker og herder. I tørkefasen kan man finne at kabinen opererer med ulike ventilasjonsprinsipper som omluft og by-pass. Vanligvis skjer oppvarming av lakksjikt og objekt ved konveksjon, dvs. ved at oppvarmet luft bestryker lakkfilmen slik at varme avgis Indirekte fyrte kabiner Oppvarming av luft kan skje indirekte ved at en olje- eller gassbrenner varme opp luft gjennom en varmeveksler. Oppvarmingen kan også skje ved vannbåren varme (for eksempel fjernvarme) og en varmeveksler. Fjernvarme vil i de fleste tilfeller fungere godt til oppvarming i kabiner, men det er viktig at varmebatterier og shuntventiler dimensjoneres riktig i forhold til vanntemperatur og energibehov. Kabiner kan også fyres elektrisk. Slike kabiner er mindre vanlige. Der de forekommer finner man elektrisk fyring i kombinasjon med fjernvarme i tørkefasen eller på rene tørkekabiner Direktefyrte kabiner Direktefyrte kabiner kan kun bruke gass som fyringsmedium. I en slik kabin varmer en gassflamme opp luften direkte i det den passerer flammen på vei inn i kabinen. 8

9 3.5.3 Luftblåsesystemer Ved hjelp av luftblåsedyser, fastmonterte eller mobile, bestryker luft kontinuerlig den våte lakkfilmen. Dette fører til at vanndamp og løsemiddeldamp føres bort slik at mer vann/løsemidler fordamper. Luftblåsing er i dag mest brukt ved avluftning av vannfortynnbare produkter. Luftblåsing kan også benyttes for å heve platetemperaturen under tørkefasen IR-tørkesystemer Ved IR-tørking overføres varme ved stråling. Vi skiller mellom kortbølget, mellombølget og langbølget IR. Kabiner kan utstyres med forskjellige typer IR-tørkeutstyr. Vedr. de spesielle hensyn som må tas ved IR-tørking i kabiner se kap.13 og UV-tørkesystemer Kabiner kan også utstyres med forskjellige typer UV-tørkeutstyr. UV-tørking fungerer kun med produkter som er spesielt utviklet for denne tørkemetode. Alle deler av lakkfilmen må bestråles for at den skal tørke. Vedr. spesielle hensyn som må tas ved UVtørking se kap. 13 og Kombisystemer UV/IR Noen nyere produkter er utviklet for tørking med en kombinasjon av UV og IR stråling. 3.6 Varmegjenvinning og driftsøkonomi Sprøyting og tørking av lakkmaterialer krever energi. Energikostnadene kan reduseres ved installasjon av systemer for varmegjenvinning. Det finnes forskjellige typer slike systemer. Lønnsomheten ved installasjon av varmegjenvinning bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. I en kabin som er i kontinuerlig bruk eller som brukes ofte vil varmegjenvinning i de fleste tilfeller være lønnsomt. I en kabin som brukes sjelden kan avskrivninger og driftskostnader bli høyere enn gevinsten ved energisparing. En varmegjenvinner må ikke være slik innrettet at den sender forurenset luft inn i andre deler av bedriften. Luft fra lakkeringskabiner og forarbeidssoner skal aldri resirkuleres mot bedriftens generelle ventilasjon. 3.7 Luftbefuktning Moderne billakkprodukter er vesentlig mer følsomme for temperatur og luftfuktighet ved påføring enn tidligere tiders produkter. De fleste lakkprodusenter angir et såkalt vindu for temperatur og luftfuktighet. For å sikre at man alltid har optimale påføringsbetingelser kan lakkeringskabiner utstyres med luftbefuktning. 9

10 4. Definisjoner Additiv verdi/additiv faktor: I mange tilfeller vil man finne flere forskjellige løsemidler i blanding i arbeidsatmosfæren. Eksponeringsgraden kan da vurderes ut fra summasjonsformelen: C 1 /N 1 + C 2 /N C n /N n Formelen tar hensyn til alle løsemidlene i arbeidsatmosfæren C 1 C n angir konsentrasjonen av de forskjellige løsemidlene mens N 1 til N n angir administrativ norm for de samme løsemidlene. Additiv verdi lik 1 betyr at forurensningene i arbeidsatmosfæren tilsvarer administrativ norm. Additiv verdi mindre enn 1 viser at forurensningene er under administrativ norm. Administrativ norm: angir høyeste akseptable gjennomsnittskonsentrasjon av et kjemisk stoff i arbeidsatmosfæren over 8 timer. Fastsettes av Arbeidstilsynet. Aggregat: Kompakt enhet eller komponentsammenstilling som besørger lufttransport og behandling (for eksempel oppvarming og filtrering) Arbeidsgrav: Fordypning i kabinen, med belysning og ventilasjon for arbeid på undersiden av et objekt. Avkastkanaler: Fører luft fra aggregatet og ut i det fri. Avluftingsfase: Den fasen i kabinens arbeidssyklus hvor de påførte lakkprodukter avluftes slik at størstedelen av løsemidlene avdamper. Brennbart stoff: Stoff i form av gass, damp, tåke, væske eller fast stoff som kan undergå en varmeutviklende reaksjon når det antennes. CE-merking: Obligatorisk merking i EØS området som viser at produktet tilfredsstiller lovpålagte produktkrav. Direktefyrte kabiner: Kabiner hvor oppvarming av luften skjer direkte i en gassflamme før den føres inn i kabinen. Eksplosjonsfarlig atmosfære: Blanding av luft og brennbart stoff i form av gasser, damper, tåker eller støv, der forbrenningen spres til hele den ubrente blandingen etter antenning. Sannsynligheten for en eksplosiv atmosfære er klassifisert i soner. Eksplosjonsfarlig område: Et område der en eksplosiv atmosfære kan eksistere. Eksplosjonsverndokument: Et dokument som viser at eksplosjonsfaren er kartlagt og vurdert og at egnede tiltak er iverksatt. Sonekart inngår som en del av eksplosjonsverndokumentet. 10

11 Filtrering av luft (filtersystem): Et sett filtre som fjerner partikler og sørger for ren luft inn i kabinen eller fjerner forurensninger fra luften som føres ut av kabinen. Forfilter / Grovfilter: Filter som fjerner grove forurensninger fra luften i det den tas inn fra omgivelsene. Grenseverdi: Absolutt øvre grense for forurensning i arbeidsatmosfæren som ikke skal overskrides. Herding: Kjemisk reaksjon mellom to komponenter som fører til en tørr lakkfilm. Herdeprosessen settes vanligvis i gang etter blanding av to komponenter. Indirekte fyrte kabiner: Kabiner hvor oppvarming av luft skjer indirekte ved at luften passerer et oppvarmet brennkammer. IR-tørkeapparat: Innretning for tørking av lakkprodukter ved hjelp av infrarød (IR) bestråling Kombikabin: Kabin innrettet både for sprøyting og tørking av lakkprodukter Lakkeringskabin: Lukket rom (kabin) for sprøytepåføring og tørking av lakkprodukter. For definisjon se pkt. 3.b ovenfor. Lakkmateriale: Organisk materiale som etter påføring og tørking og eventuelt herding danner en film med den ønskede beskyttende, fyllende og optiske egenskaper på overflaten av objektet. Mekanisk ventilasjon: Luftbevegelser forårsaket av en eller flere vifter. Nedre eksplosjonsgrense: Nedre grense for konsentrasjon av brannfarlig gass, damp eller tåke i luft hvor det kan oppstå en eksplosjon. Objekt: I denne sammenheng betegnelsen på det objektet som skal påføres et lakkprodukt. Objekttemperatur: Objektets temperatur (til forskjell fra temperaturen på luften i kabinen). Ved en gitt temperatur på luften vil det alltid ta en viss tid før objektet kommer opp i samme temperatur. Omluft (= resirkulert luft): Gjenbruk av luft som ledes tilbake til arbeidsområdet. Oppvarmingssystem: Varmeproduserende eller varmevekslende system, direkte eller indirekte som kan bestå av brenner, forbrenningskammer, varmeveksler, vifte(r), kanaler for innluft og eksosluft, spjeld samt nødvendig kontroll og måleutstyr. Organiske løsemidler: Væsker eller væskeblandinger som fordamper under gitte betingelser. I et lakkprodukt vil løsemidlene løse opp bindemiddelet og fordampe under tørkeprosessen. Organiske løsemidler benyttes også til rengjøringsprosesser. 11

12 Paint-stopp / Gulvfilter: Filter for filtrering av lakkstøv i fraluft fra kabinen. Tiltaksverdi: Verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av helseskadelige stoffer i pustesonen til en arbeidstaker over en 8 timers arbeidsdag. Hvis denne verdien overskrides skal det iverksettes tiltak. Sonekart: Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder i form av en tegning som viser hvor de forskjellige typer soner kan oppstå. Sone 0: Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft brennbart stoff i form av gass, damp eller tåke. Sone 1: Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbart stoff i form av gass, damp eller tåke. Sone 2: Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbart stoff i form av gass, damp eller tåke. Dersom en eksplosiv atmosfære allikevel dannes, vil den være kortvarig. Spjeld: Innretning for regulering av luftmengder og trykk. Benyttes også for å styre kabinens funksjoner (for eksempel sprøyt, tørk) Sprøytefase: Den fase i kabinens arbeidssyklus hvor lakkprodukter påføres ved sprøyting Sprøytekabin: Kabin for sprøytepåføring av lakkprodukter. Sprøytepåføring: Påføring av et lakkprodukt med sprøytepistol, i billakkering vanligvis med en sprøytepistol med luftforstøvning. Lakkpåføring kan også foregå med høytrykksprøyting eller elektrostatisk sprøyting. De to siste metodene er mindre vanlige ved billakkering. Sprøyting: Påføring av et lakkmateriale på et objekt i kabinen med trykkluft, høyttrykk (airless), elektrostatisk eller en kombinasjon av disse. Takfilter: Filter, plassert i taket i kabinen, som fjerner fine partikkelforurensninger fra luften før den føres inn i selve kabinen. Tennkilde: Enhver innretning eller fenomen som kan antenne en eksplosiv atmosfære. Tiluftskanaler: Fører uteluft frem til aggregatet. Tørkefase: Den fasen i kabinens arbeidssyklus hvor de påførte lakkprodukter tørker slik at objektet kan tas ut av kabinen. Tørkekabin: Kabin for tørking av lakkprodukter 12

13 Tørkeprosess: Prosessen fra et vått lakksjikt til en tørr lakkfilm. Kan bestå av flere delprosesser som for eksempel løsemiddelavdamping, herding, opptak av oksygen fra luften. Utstyr i Gruppe II kategori 1: Utstyr for bruk i sone 0 Utstyr i Gruppe II kategori 2: Utstyr for bruk i sone 1 Utstyr i Gruppe II kategori 3: Utstyr for bruk i sone 2 UV-tørkeapparat: Innretning for tørking av lakkprodukter ved hjelp av ultrafiolett (IR) bestråling Varmeveksler: Innretning for overføring av varme fra et system til et annet. Varmegjenvinner: Innretning for gjenvinning og gjenbruk av varme. Varmluftskanal: Fører luft fra aggregat til kabinen Øvre eksplosjonsgrense: Øvre grense for konsentrasjon av brannfarlig gass, damp eller tåke i luft hvor det kan oppstå en eksplosjon. 13

14 5. Generelt om farer og krav til lakkeringskabiner De generelle krav til lakkeringskabiner finnes i Forskrift om maskiner 1) (Maskinforskriften). Det finnes også en rekke andre forskrifter, veiledninger og normer som stiller krav som er relevante for lakkeringskabiner. De viktigste av disse er listet opp i kapittel Generelt om farer og krav Lakkeringskabin og bruk av slike kan medføre fare for skader på mennesker, miljø og materiell. Lakkeringskabiner skal konstrueres, bygges, vedlikeholdes og brukes slik at risiko for skader på mennesker, miljø og materiell unngås. De skal også konstrueres slik at feilaktig bruk forhindres dersom slik bruk kan medføre fare. 5.2 Farer forårsaket av styringssystemer etc Farer på grunn av svikt i energitilførselen Plutselig bortfall av energitilførsel kan føre til reduksjon av ventilasjonskapasiteten, uventet bortfall av kontrollutstyr, bortfall av overvåkningsutstyr for løsemiddelkonsentrasjoner og lufthastighet/luftmengde samt bortfall av belysning Farer på grunn av feil i kontrollsystemene Svikt i kontrollsystemene kan føre til feilposisjonering av spjeld med påfølgende økning av konsentrasjonen av løsemiddeldamper. Sekvensielle feil slik at for eksempel oppvarming starter før tvungen ventilasjon er aktivert. Feil i temperaturkontrollsystemene kan føre til at farlig høye temperaturer oppstår i kabinen Farer på grunn av feil i nødstoppinnretninger Bruk av nødstoppinnretninger kan føre til feil i ventilasjonen slik at det oppstår farlige konsentrasjoner av brann- og eksplosjonsfarlige gasser og damper. 5.3 Mekaniske farer Farer forårsaket av mekaniske bevegelige deler Bevegelige komponenter som for eksempel vifter, spjeld, løfteutstyr, dører og porter kan ved uhell forårsake fysiske skader. Løfteutstyr i kabiner kan også representere fare for uhell som kan forårsake fysiske skader Fare for å bli sperret inne Denne type farer er relatert til: -Hindringer som kan vanskeliggjøre evakuering av kabinen og eventuell arbeidsgrav i tilfelle mekaniske uhell eller brann -Oppbygning av undertykk i kabinen som gjør det umulig å åpne porter eller dører eller som fører til deformasjoner av kabinen slik at porter og dører ikke kan åpnes Fare for å gli, falle m.m. Stiger, plattformer, rister og glatte gulv og ujevnheter i gulv representerer fare for skader. 14

15 5.4 Farer forårsaket av elektrisitet Fare for elektrisk støt Slik fare kan oppstå ved kontakt med uisolerte ledninger og komponenter Fare for ekstern påvirkning på elektrisk utstyr Høye spenninger påført kabinen av ytre årsaker kan føre til at kontroller, sikkerhetssystemer, alarmer og liknende trer ut av drift slik at fare oppstår. 5.5 Fare på grunn av høy temperatur Slik fare kan oppstå ved: - Kontakt med varme overflater - Brann eller eksplosjon (se pkt. 5.6) - Bruk av systemer for varmsprøyting 5.6 Brann- og eksplosjonsfare Lakkmaterialer, rengjøringsmidler for rengjøring av kabinen, materialavsetninger i kabinen med tilhørende kanaler, fyringsmedier som olje og gass, drivstoff i tanker på objekter i kabinen, deler av kabinens konstruksjonselementer kan være brann- og/eller eksplosjonsfarlige. Aktive tennkilder kan føre til brann og/eller eksplosjon 5.7 Fare på grunn av støy Støy forårsaket av kabinen kan medføre fare for støyskade både for de som oppholder seg i kabinen og de som oppholder seg utenfor kabinen. Uønsket støy kan genereres fra vifter, for høy lufthastighet gjennom kanaler, vannsystemer for rengjøring av luft, trykkluftanlegg, sprøytepistoler og annet trykkluftutstyr. 5.8 Farer forårsaket av stråling Stråling fra UV- eller IR-utstyr montert i kabinen kan forårsake helseskader på kortere eller lengre sikt. UV-stråling kan medføre skader på hud og øyne. IR-stråling kan skade øynene. Slikt utstyr kan også representere fare for brann og eksplosjon. 5.9 Kjemisk helsefare Lakkmaterialer, rengjøringsmidler, hydraulikkoljer og lignende i flytende form eller i form av damper eller aerosoler kan medføre helsefare ved innånding og hudkontakt. Øyekontakt kan medføre skader på øyet. Innånding av gasser for gassbrennere eller annet oppvarmingsutstyr kan medføre helsefare. Det samme kan gjelde innånding av forbrenningsgasser i kabiner med direkte fyrte gassbrennere Fare på grunn av uheldige arbeidstillinger Arbeid i en lakkeringskabin kan i mange tilfeller medføre fare for muskel- og skjelett lidelser på grunn av uheldige eller feilaktige arbeidsstillinger. 15

16 6. Krav til konstruksjon, materialer og vern mot mekaniske og termiske farer 6.1 Plassering av kabinen i verkstedlokalet Lakkeringskabiner er underlagt Forskrift om maskiner 1), Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder 9) og Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 10). Kabinen betraktes som en maskin plassert i en bygning. Byggforskriftene stiller således ingen krav til en vanlig lakkeringskabin. Dersom kabinen er oppført som en del av den bygningsmessige konstruksjonen kan Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter 4) komme til anvendelse Generelt gjelder at kabiner bør plasseres i lokalet slik at det oppnås en best mulig produksjonsflyt. 6.2 Branntekniske utførelse Kabinens konstruksjonselementer slik som vegger, tak, gulv, rister, porter, dører og ventilasjonskanaler skal være av ikke-brennbare materialer. Ventilasjonskanaler skal være utstyrt med inspeksjonsluker og elementer som kan fjernes for enkel rengjøring. Ventilasjonskanaler skal være utført slik at de ikke reduserer brannsikkerheten ved vegg gjennomføringer 6.3 Filtre, fleksible forbindelser, isolasjonsmasse, forseglingsmasse Grovfiltre, takfiltre, og filtre for avtrekksluft skal være utført i tungt antennelig eller ubrennbart materiale. Det samme gjelder fleksible kanalforbindelser og kitt/fugemasse for kanalgjennomføringer. 6.4 Generelle krav til mekaniske komponenter Alle mekaniske komponenter skal utføres i henhold til Forskrift om maskiner med tilhørende vedlegg. Kabinen skal konstrueres og bygges slik at det ikke oppstår fare for skade forårsaket av bevegelige komponenter. Farlige bevegelser skal stoppes eller reverseres hvis noe kommer i klem. Vifter og automatiske spjeld skal påmonteres berøringsvern der dette ansees nødvendig.. Motoriserte porter skal sikres med mekanisk eller lyssensitiv klemsikring. Sikringen skal ved utløsning resulterer i at motsatt bevegelse aktiveres. 6.5 Dører krav til rømningsveier Dører beregnet for personer skal være utført slik at de kan åpnes både fra innside og fra utsiden. Dørene skal lett kunne åpnes. Dørene skal være selvlukkende. Dører beregnet for personer skal være minimum 800mm brede og 2000mm høye. En lakkeringskabin skal ha minst 2 dører som til enhver tid er tilgjengelige. Disse dørene skal normalt ikke kunne låses. De to dørene skal være plassert så langt fra hverandre som mulig. Dørene skal alltid kunne åpnes fra innsiden. Med en bil i kabinen skal gangavstanden til nærmeste dør aldri være mer enn 10 meter Hvis kabinens kjøreport lett kan åpnes fra innsiden er det nok med en ekstra personell dør. Hvis kabinens lengste vegg er mindre enn 5 meter er det tilstrekkelig med en dør. 16

17 Mekanisk drevne dører kan ikke anses som rømningsveier, forutsatt at de ikke kan åpnes manuelt. 6.6 Kabinens bredde og lengde Kabinen skal ikke benyttes for større kjøretøyer enn at det alltid er minst 1 meters passeringsavstand på alle sider av objektet. 6.7 Konstruksjon slik at personer ikke kan stenges inne i kabinen Lakkeringskabiner skal utføres slik at personer ikke kan stenges i kabinen ved ulykkestilfeller. Se pkt. 6.5 ovenfor. Kabinen skal konstrueres slik at det ikke kan bygge seg opp et undertrykk som gjør det umulig å åpne porter eller dører eller som kan medføre skade på kabinen som gjør det umulig å åpne porter og dører. 6.8 Konstruksjon slik at man ikke kan gli og falle Kabinen skal utføres med tanke på at man ikke skal kunne gli og/eller falle. Overgangen mellom gulvristene skal ikke ha forhøyninger eller fordypninger. Gulv og eventuelle gangbruer skal utføres slik at de er sklifrie. Kabinen skal ha adekvat belysning. Vedrørende belysning se Kap.16. Eventuelle arbeidsgraver skal være belyst. 6.9 Skader forårsaket av systemer under trykk Trykkluftinstallasjoner i kabiner skal utføres slik at det ikke oppstår fare for skade Krav til overflatetemperaturer Eventuell fare for forbrenning skal sikres ved isolasjon eller beskyttelse mot kontakt med alle elementer minimum en armlengdes avstand og innenfor arbeidsområdet. Ved 20 oc temperatur i kabinen skal temperatur på andre objekter være maksimalt 60 oc. Unntak kan gjøres for små klart lokaliserte områder Krav til avkastkanaler Avkastkanaler skal være utført med et tilstrekkelig antall inspeksjonsluker eller seksjoner som kan fjernes slik at inspeksjon og rengjøring enkelt kan foretas Lekkasjer til omgivelsene Kabinen skal ha en utførelse som sikrer at det ikke oppstår lekkasjer av helseskadelige gasser og damper til omgivelsene. 17

18 7. Krav til elektrisk anlegg og installasjoner Elektrisk utstyr og elektriske anlegg skal tilfredsstille kravene i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr 5) og forskrifter hjemlet i denne lov: a.forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med tilhørende veiledning og vedlegg 6) b.forskrift om elektrisk utstyr 7) c.forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder med tilhørende veiledning og vedlegg 8) d.forskrift om maskiner 1) Liste over aktuelt regelverk finnes under pkt.26. referanser. I den elektroniske utgaven av denne veiledningen er det lagt linker til det aktuelle regelverk. Alt elektrisk utstyr skal være utført for de soner det befinner seg i. Dette gjelder også utstyr plassert i soner som forårsakes av eventuelle gassinstallasjoner. Isolasjon av elektrisk utstyr som kan komme i kontakt med organiske løsemidler og andre væsker skal være motstandsdyktige mot disse. Alle elektrisk ledende deler skal jordes. Kontrollpanel skal plasseres på utsiden av kabinen. Inntaksledningen skal utføres i henhold til gjeldende forskrift nevnt ovenfor. 8. Ikke elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige soner Alt ikke elektrisk utstyr og komponenter som er plassert i eksplosjonsfarlige soner skal tilfredsstille kravene i Forskrift om maskiner 1) og i Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer for bruk i eksplosjonsfarlig område 8). Katergori 3 utstyr for installasjon i sone 2 skal ikke inneholde effektive tennkilder ved normale operasjoner. Følgende skal særlig hensyntas: - Varme overflater fra apparater i kabinen (IR, UV) skal ikke kunne antenne aerosoler og løsemiddeldamper. Tillatt temperatur på disse varme overflatene er beskrevet i EN (Explosive atmospheres Explotion prevention and protection) 9) - Muligheten for elektrostatiske utladninger skal unngå - Mekaniske gnistdannelser skal unngås 18

19 - Vifter for avtrekk og resirkulering av luft skal beskytte si henhold til NS-EN (Design of fans working in potentially explosive atmospheres) 10). DSB har utarbeidet en Veiledning om statisk elektrisitet med forslag til vernetiltak 30). Denne veiledningen redegjør for problemet statisk elektrisitet og angir forslag til vernetiltak. Norsk elektroteknisk komité (NEK) har utarbeidet publikasjonen Statisk elektrisitet i eksplosjonsfarlige områder 31). Også denne redergjør for problemet statisk elektrisitet og angir forslag til vernetiltak 9. Brannfare 9.1 Generelle krav En sprøyte- og tørkekabin skal være utført slik at enhver fare for brann unngås enten den blir fremkalt av kabinen selv, kabinens fyringsmedie (for eksempel olje eller gass) eller brennbare stoffer i gass, væske eller aerosolfase. Kabinens utførelse for å unngå brannfare skal være slik som angitt i kap.6. Oppvarmingsutstyr kan også representere fare for brann. Krav til slikt ustyr er omtalt i Kap Krav til brannslokkingsutstyr Brannslokkingsapparater skal være lett tilgjengelig i, eller i nærheten av kabinen som en del av den totale brannberedskap i verkstedet. Brannslokkingsapparatenes plassering skal merkes i henhold til reglene i Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning. Brannslokkingsapparatene skal kontrolleres regelmessig i henhold til leverandørens anvisninger. Hvis kabinen er utstyrt med automatisk brannslukkingsutstyr skal dette utføres slik at det ikke representerer noen fare for personer som måtte befinne seg i kabinen. Krav til slikt utstyr finnes i NS-EN (Safety of machinery Fire prevention and protection) 12). 9.3 Skilting for brannfare Alle dører til kabinen skal, på begge sider, skiltes med skilt som angir brannfare som angir at røyking og all bruk av åpen ild er forbudt. (Det skal også skiltes for eksplosjonsfare, se pkt. 10.5) Fig. 2 Brannfare skilt 19

20 10. Eksplosjonsfare 10.1 Soneklassifisering eksplosjonsfarlige soner Sprøytepåføring og annen bruk av brannfarlige materialer kan medføre at det oppstår eksplosjonsfarlige blandinger av damp, gass eller aerosoler og luft. Bruk av gass som fyringsmedie vil også kunne føre til at det oppstår eksplosjonsfarlige atmosfærer. Sannsynligheten for en eksplosjonsfarlig atmosfære angis ved soneklassifisering.. Avhengig av sannsynlighet for en eksplosiv atmosfære foretas klassifisering i sone 0, sone 1 og sone 2. Sone 0 Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft brennbart stoff i form av gass, damp eller tåke. Sone 1 Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbart stoff i form av gass, damp eller tåke. Sone 2 Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbart stoff i form av gass, damp eller tåke. Dersom en eksplosiv atmosfære allikevel dannes, vil den være kortvarig. I Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 12) kreves det at det utarbeides et eksplosjonsverndokument og tegnes sonekart der det kan oppstå soner Soneklassifisering av kabiner En kabin vil under sprøyting være klassifisert område. Forutsatt at kabinen tilfredsstiller kravene til ventilasjon under sprøyting og avlufting vil kabinen klassifiseres som sone 2. Under tørkefasen skal konsentrasjonene av eksplosjonsfarlige damper og gasser ligge under 25 % av nedre eksplosjonsgrense. Kabinen er da uklassifisert. Avkastkanaler innvendig vil under sprøyting og avlufting være klassifisert som sone 2. Avkastkanalenes åpning til det fri vil under sprøyting og avlufting være klassifisert som sone 2 i en avstand 1 meter fra åpningen Om gassfyrte kabiner For gassfyrte kabiner, enten de er direkte eller indirekte fyrt, kan det oppstå eksplosjonsfarlige soner i forbindelse med drift, lagring og transport av gass i rør og slanger. Slike installasjoner må soneklassifiseres spesielt med hensyn på farene som kan oppstå ved bruk av gass. DSBs Temaveiledning om gassanlegg 13) gir eksempler på slik soneklassifisering. Spesielle krav til gassfyrte kabiner er omtalt under pkt.21. Spesiell krav til gassfyrte kabiner og gassinstallasjoner. 20

Veilledning for lakkeringskabiner

Veilledning for lakkeringskabiner Presentasjon Veilledning for lakkeringskabiner Holger s AS Ny veiledning for lakkeringskabiner og forarbeidssoner Formål med ny veiledning? Klarlegge bransjens rammebetingelser og sikre et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum:

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Grunnleggende valg _Kombikabin eller atskilt sprøyte/tørkekabin Kap.4.1

Detaljer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Norges Bilbransjeforbund Februar 2011 Utarbeidet av Alpha Consult AS Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Forord Denne veiledningen

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen 5.4.2017 Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Norges Bilbransjeforbund Utviklet i samarbeid med billakkleverandørene Støttet økonomisk

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Sjekkliste innkjøp av forarbeidsoner Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Ekstra kostnader: Totalsum:

Sjekkliste innkjøp av forarbeidsoner Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Ekstra kostnader: Totalsum: Sjekkliste innkjøp av forarbeidsoner Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Ekstra kostnader: Totalsum: Valg Ref. til kap. Kryss av el. Datatype Ekstra Anmerkning i veiledning

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009 Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen Prosjekt ID nr. 3009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med lakkleverandørene. Prosjektet er støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. Norges

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering 1 Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering Arbeidstilsynet Vestlandet ved senioring./inspektør Petter Flo Verksted og lakkering hva skal jeg si noe om: Kartlegging begreper lov og forskrift

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Innledning Et sonekart hører med

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Forord Kjemiske forurensinger i bilskadeverksteder består av mange ulike former for støv,

Detaljer

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense.

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense. HMS KRITERIEHÅNDBOK FOR VALG AV MASKINER OG UTSTYR I KJØTTINDUSTRIEN: Arbeidsmiljøloven, dens forskrifter og EØS avtalen setter krav til utforming av maskiner og utstyr. For å unngå plager, sykdom og skader

Detaljer

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Side 1 Oversikt over innhold: 2. Innhold. 3. Tekniske data. 4. Funksjonsbeskrivelse. 5. Betjeningspanelets funksjoner/indikatorer. 6. Bilde av betjeningspanel. 7.

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA IVAR Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av arbeidene 2 3 Risikoanalyse 3

Detaljer

Fra olje. til direkte gass. Konvertering av lakkeringskabin. med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser

Fra olje. til direkte gass. Konvertering av lakkeringskabin. med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser Konvertering av lakkeringskabin Fra olje til direkte gass med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser Visste du at det mest antagelig blir forbudt å fyre med olje i 2020? Speedpaint

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

UVB-bunker - oppgraderinger KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III F1 FUNKSJONSBESKRIVELSE

UVB-bunker - oppgraderinger KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III F1 FUNKSJONSBESKRIVELSE 2485063 UVB-bunker - oppgraderinger KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III F1 FUNKSJONSBESKRIVELSE 02 Korreksjon. Sandblåsing utgår. 15.09.2011 RTE FRAN RTE 01 For tilbud 25.08.2011 RTE FRAN RTE Revisjon Revisjonen

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013 Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder August 2013 Utarbeidet i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen. Støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. 1. Forord Høy løsemiddeleksponering

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kap. 38 - Garasje og bilverksted

Kap. 38 - Garasje og bilverksted Kap. 38 - Garasje og bilverksted :1 Definisjoner Garasje rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin o.l. Åpen garasje garasje med yttervegger i så begrenset

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 522722 5057 Hegstadmoen avfallsdeponi - område 3. Detaljprosj. opprydding/bearbeiding Del: Dato: 2012-11-27 Skrevet av: Per Sandvik Kvalitetskontroll:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Michelangelo 11Kw m/gass

Michelangelo 11Kw m/gass Michelangelo 11Kw m/gass Kabin som dekker alle behov Hans Johnny Dahl Hansen Kontrollpanel med touch display. Operatør kan herfra styre: - Lys - Temperatur - Sprøyte/tørkefase Fem brukere m/individuelt

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Risikovurdering med forslag til tiltak

Risikovurdering med forslag til tiltak Side 1 av 6 skal Hørselsskadelig støy og helseskadelige vibrasjoner Lysforhold Uheldige arbeidsstillinger / tungt arbeid Maskiner og verktøy (fare for klemskader, kuttskader, påkjøringer, utforkjøringer

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Arnkell Jónas Petersen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Krav til luftmengder Dimensjonerende luftmengder DCV-systemer Varmegjenvinnere og deres virkningsgrad

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel KAP. NR. 2 FYLLEANLEGG FOR PROPANFLASKER VEDLEGG Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF Benyttes både for flytende og gassformig brensel Benyttes både for flytende og gassformig

Detaljer

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Varmeanlegg. 9-2 Varmeanlegg. 9-21 Fyringsanlegg. Romtemperatur. 1. Fyringsanlegg. Tilfredsstillende driftsforhold

Varmeanlegg. 9-2 Varmeanlegg. 9-21 Fyringsanlegg. Romtemperatur. 1. Fyringsanlegg. Tilfredsstillende driftsforhold Varmeanlegg 9-2 Varmeanlegg Et varmeanlegg omfatter alle de komponenter som inngår i et komplett system for oppvarming. Det omfatter fyringsanlegg, ledningsnett, varmeapparater (radiatorer mv.), pumper,

Detaljer

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. 2 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling,

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer