Prosjekt HMS-status i billakkering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt HMS-status i billakkering"

Transkript

1 Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

2 Innholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Bakgrunn for og mål med prosjektet 4 3. Metodikk, prosjektgjennomføring og vurdering av resultatene 4 4. Om norsk billakkeringsbransje 4 5. Produkter, prosesser, helsefare Produkter Prosesser Helsefare 8 6. Verkstedutrustning og verneutstyr Verkstedutrustning Verneutstyr Eksponeringsmålinger i billakkeringsverksteder Spørreundersøkelse gjennomføring bakgrunnsdata Generelt Bakgrunnsdata Verkstedutrustning Grunnventilasjon Lakkblanderom Pistolvasker Lakkeringskabin og forarbeidsoner Tynnerdestillasjon Rengjøring med silikonfjerner Polyestersparkel - blanding, påføring og sliping Polyestersparkel blanding og påføring Sliping av polyestersparkel Sprøytepåføring av grunning og fyller Om sprøytepåføring generelt Sprøytepåføring av grunning Sprøytepåføring av fyller/grunnfyller Sprøytepåføring av baselakk, klarlakk og tette farger (topplakk) Rengjøring av utstyr Blanding av lakkprodukter, herder og tynner Blanding av lakkfarger Diverse Spesialfilter for pusteluft Om bedriftshelsetjenesten Risikoanalyse / handlingsplan Sammenfatning Forslag til tiltak Referanser Vedlegg 51 2

3 1. Forord Denne spørreundersøkelsen er gjennomført for å få et bilde av situasjonen i norske billakkeringsverksteder med hensyn på kjemisk helsefare. Da selve rapporten er relativt omfattende er det utarbeidet en sammenfatning som inneholder de viktigste konklusjoner. Denne sammenfatningen finnes som kap. 19. Med bakgrunn i de resultatene som er fremkommet er det også utarbeidet en rekke forslag til tiltak rettet mot bransjen. Disse forslagene er tatt inn i kap. 20. Selve spørreundersøkelsen er i hovedsak gjennomført med hjelp fra billakkleverandørenes selgere, tekniske konsulenter og forhandlere. Jeg vil takke alle de som har vært involvert for en fabelaktig innsats. Undertegnede har vært prosjektleder, utarbeidet spørreskjemaet, bearbeidet det innkomne materialet statistisk og skrevet rapporten. Spørreundersøkelsen er en del av NBFs prosjekt HMS-status i billakkering. Prosjektet er gjennomført med egeninnsats fra billakkleverandørene og NBF. NHOs arbeidsmiljøfond har støttet prosjektet økonomisk. Oslo, januar 2009 Alpha Consult AS Bjørn G. Larsen 3

4 2. Bakgrunn for og mål med prosjektet Prosjektet har sitt utgangspunkt i Norges Bilbransjeforbunds møte med Direktoratet for Arbeidstilsynet Møtet var innkalt med utgangspunkt i resultatene fra Arbeidstilsynets Kjemikaliekampanje På møtet oppfordret Arbeidstilsynet bransjen til å gjennomføre tiltak for å forbedre situasjonen med hensyn på kjemisk helsefare i bedriftene. Billakkeringsverkstedene er den del av bilbransjen hvor faren for kjemisk helseskade så absolutt er størst. Før man gjennomfører tiltak er det viktig å finne ut hvor skoen trykker. Det er dette som er hensikten med spørreundersøkelsen, trinn 1 i prosjektet.. Med utgangspunkt i det som er fremkommet i trinn 1 vil det i prosjekttrinn 2 bli gjennomført tiltak med sikte på forbedring i bransjen. 3. Metodikk, prosjektgjennomføring og vurdering av resultatene I trinn 1 i prosjektet er det gjennomført en spørreundersøkelse. Spørreskjema ble utarbeidet for å kartlegge faktorer som verkstedutrustning, arbeidsprosesser og bruk av verneutstyr. Spørreskjemaene ble i hovedsak besvart når lakkleverandørenes selgerer og tekniske konsulenter besøkte verksteder. Spørreskjemaet følger som vedlegg 1 til rapporten. Metodikken er for øvrig også omtakt i kap.9 I tillegg til spørreundersøkelsen ble det hentet inn eksponeringsdata fra heldagsmålinger. Disse er hentet direkte fra verksteder og fra prosjektet Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen 1). Måledata knyttet til de enkelte arbeidsprosesser er også hentet fra ovennevnte publikasjon. Vurdering av resultatene fra undersøkelsen må i noen utstrekning bygge på skjønn. Når det er trukket konklusjoner vurderes tilstanden i bransjen som meget bra dersom mer enn 90 % av verkstedene tilfredsstiller de krav som stilles i regelverket. I noen tilfeller er det gjort unntak fra denne vurderingsnormen. Disse er da begrunnet. Rapporten munner ut i en sammenfatning med forslag til tiltak. Gjennomføring av de forskjellige tiltak, trinn 2, er beskrevet i sluttrapporten fra prosjektet. Trinn 1 og trinn 2 i prosjektet har til tider overlappet hverandre. 4. Om norsk billakkeringsbransje Norsk billakkering kan grovt sett deles i 3 segmenter. Det profesjonelle segment, gråmarkedet og hobbylakkering. Det siste segmentet er i stor grad forsvunnet. Moderne lakkprodukter stiller strengere krav til påføringsforhold og det synes som om det ikke lenger er sosialt akseptabelt å lakkere i garasjen. Verksteder som sporadisk lakkerer biler under dårlige forhold sorterer inn under gråmarkedet. Disse verkstedene er små og utfører ofte skadeutbedring og lakkering i tillegg til mekaniske reparasjoner. En vurdering foretatt i prosjektet Billakkeringsbransjen i Norge 2) i antyder at 17 % av billakkproduktene går til dette markedssegmentet. Andelen er sannsynligvis vesentlig mindre i dag. Den profesjonelle del av norsk billakkering omfatter i underkant av 800 verksteder 3). Tallet baserer seg på data samlet inn fra billakkleverandørene. Et profesjonelt verksted er i denne sammenheng definert som et verksted med eget lakkblandeanlegg som har lakkering som hovedbeskjeftigelse. 4

5 En alternativ definisjon på et profesjonelt billakkeringsverksted kan være et det har minst en person sysselsatt på fulltid med lakkering. Kun et meget lite antall av de verkstedene som var med i spørreundersøkelsen tilfredsstilte ikke dette kriteriet. Gjennomsnittsverkstedet i undersøkelsen hadde 3 ansatte som arbeidet med billakkering. Gjennom de siste årene har det foregått en omstrukturering av norsk billakkering. Store aktører i bilbransjen har bygget store velutrustede verksteder. Flere steder har lokale bilforhandlere gått sammen om å etablere større skade-/lakksentre. I tillegg har investeringsviljen i bransjen vært stor, både når det gjelder store og små verksteder. Gjennom de siste årene er det investert store summer i verkstedutstyr som lakkeringskabiner, lakkblanderom, støvavsug etc.. Dette har naturligvis hatt meget gunstig innvirkning på arbeidsmiljøet i billakkeringsverkstedene. 5. Produkter, prosesser, helsefare 5.1 Produkter Silikonfjerner eller vasketynner Silikonfjerner og dels også vasketynner brukes til å fjerne fett, silikon og andre forurensninger på flater som skal lakkeres. Vasketynner benyttes også til å rengjøre sprøytepistoler etc. etter bruk. Det finnes løsemiddelbasert og vannfortynnbar silikonfjerner. Løsemiddelbasert silikonfjerner og vasketynner er blandinger av forskjellige organiske løsemidler. Vannfortynnbar silikonfjerner inneholder vann i tillegg til organiske løsemidler som for eksempel isopropanol. De fleste lakkleverandørene anbefaler bruk av løsemiddelbasert silikonfjerner i første prosesstrinn. I senere prosesstrinn anbefales bruk av vannfortynnbar silikonfjerner. Mye tyder på at disse anbefalingene ikke følges i alle verksteder. Polyestersparkel Polyestersparkel påføres for å jevne ut ujevnheter i overflaten. Før påføring blandes sparkel og herder. Sparkelen inneholder løsemiddelet styren. Herderen inneholder benzoylperoksid, et stoff som er allergifremkallende. Grunning Grunning påføres for å sikre heft til blankt blikk og for å beskytte mot korrosjon. Grunningen skal også danne basis for den videre lakkoppbygningen. Når det byttes deler er disse vanligvis grunnet fra fabrikk. I praksis er det derfor kun mindre gjennomslipninger som grunnes. I noen tilfeller kreves det også at det påføres grunning før det påføres polyestersparkel. Grunning påføres normalt ved sprøyting. I noen tilfeller benyttes spraybokser når grunning skal påføres på mindre flater. Det finnes forskjellige typer grunninger. Syregrunninger inneholder en blanding av løsemidler og fosforsyre og brukes ofte på bart metall. 2K-acrylgrunninger er tokomponent produkter som tilsettes en isocyanatholdig herder før bruk. De inneholder også løsemidler. Epoksygrunninger er tokomponent produkter med amin i herderen. Også disse produktene inneholder organiske løsemidler Det finnes også en- og tokomponent vannfortynnbare grunninger på markedet. Det forventes at bruk av slike produkter vil bli mer vanlig i fremtiden. 5

6 Fyller En fyller skal fylle mindre ujevnheter i overflaten før topplakken påføres. De fleste fyllere som benyttes i dag er 2-acrylprodukter. Herderen er isocyanatholdig. De inneholder også organiske løsemidler. Fyller påføres alltid ved sprøyting. Grunnfyller En grunnfyller har egenskaper som gjør at den kan fungere både som grunning og fyller i et produkt. Grunnfyllere er gjerne 2-acrylprodukter eller 2K-epoksyprodukter. De inneholder også organiske løsemidler. Baselakk De fleste moderne biler er påført 2- eller 3-sjikt metallik eller perl lakk. Baselakken, dvs. det lakksjiktet som gir farge og effekt er i dag alltid vannfortynnbar lakk. Løsemiddelinnholdet i en moderne baselakk er meget lavt. Baselakk påføres alltid i ved sprøyting i lakkeringskabin. 2K-klarlakk Klarlakk påføres over baselakksjiktet. Hensikten er å beskytte farge- og effektsjiktet samt å sikre glans og holdbarhet. 2K-klarlakker blandes med isocyanatholdig herder. Klarlakk påføres alltid ved sprøyting og i lakkeringskabin. 2K-tette farger 2K tette farger brukes på tunge kjøretøyer, varebiler og i sjeldne tilfeller på personbiler. Dette er også 2K-acrylprodukter på samme måte som 2K-klarlakk. 2K-tette farger påføres alltid ved sprøyting og i lakkeringskabin. Spesialprodukter Ved en billakkering bruke også en rekke spesialprodukter. Dette gjelder for eksempel ved lakkering av plast. Mange av disse spesialproduktene har et relativt høyt løsemiddelinnhold. Det finnes også en del vannfortynnbare spesialprodukter. 5.2 Prosesser Rengjøring med silikonfjerner eller vasketynner Rengjøring med silikonfjerner eller vasketynner foretas for å fjerne fett og urenheter fra overflaten. Rengjøring med silikonfjerner i senere prosesstrinn skal sikre at man alltid arbeider på et rent underlag. Rengjøringsprosessen foretas ved at silikonfjerner påføres med en spruteflaske. Deretter å bli tørkes den av med en klut. Målinger har vist at rengjøring med silikonfjerner er en prosess som gir betydelig bidrag til løsemiddeleksponering i bransjen 1). Rengjøring med løsemiddelholdig silikonfjerner i verkstedlokale med vanlig grunnventilasjon kan gi løsemiddelkonsentrasjoner i størrelsesorden ppm. Konsentrasjonene ved rengjøring i lakkeringskabin er målt til størrelsesorden ppm. Ved rengjøring med vannfortynnbar silikonfjerner i lakkeringskabin er løsemiddelkonsentrasjonene målt til kun 5 10 ppm. Blanding, påføring og sliping av polyestersparkel Før påføring blandes sparkel og herder. Selve påføringen skjer med sparkelspade eller liknende redskap. Påføring av polyestersparkel foregår vanligvis i skadeavdelingen. Normalt er det kun mindre justeringer av overflaten som foretas i lakkerverkstedet. Påført sparkel 6

7 lufttørkes eller tørkes ved IR-bestråling. Både under påføring og tørking vil det avdampe styren. Målinger i verkstedlokale med middels god grunnventilasjon viser gjennomsnittlige løsemiddelkonsentrasjoner på ppm ved påføring av sparkel 1). Sliping av polyestersparkel foregår maskinelt eller for hånd. Sliping genererer støv som kan medføre helseskade. Det vil dessuten kunne avdampe restmengder av styren ved sliping. Sliping skjer i dag i hovedsak med maskiner med vaccumavsug. Også ved håndsliping brukes i de fleste tilfeller vaccumavsug. Blanding av lakk, herder og tynner Før bruk blandes lakk og grunning med herder og tynner. Slik blanding skal foregå i et spesielt innrettet lakkblanderom. Norges Bilbransjeforbund har utarbeidet en egen Veiledning om lakkblanderom 4). Ved blanding av lakkprodukter under avsuger det målt løsemiddelkonsentrasjoner på 5 15 ppm (additiv faktor 0,1 0,5). Ved blanding uten avsug er det målt konsentrasjoner på ppm (additiv faktor 0,5-1,3) 1). Dette viser betydningen av å foreta lakkblanding under separat avsug og/eller benytte egnet åndedrettsvern. Blanding av lakkfarger De nødvendige farger blandes ut fra et antall blandingsfarger på et blandeanlegg. Også slik blanding skal foregå i lakkblanderommet. Det er ikke foretatt målinger ved denne arbeidsoperasjonen men det må antas at eksponeringen er liten særlig hvis blandingen foregår under avsug. Sprøytepåføring De fleste lakkprodukter påføres ved sprøyting. All sprøytepåføring skal i prinsippet skje i lakkeringskabin eller i forarbeidsoner som tilfredsstiller kravene i Veiledning om lakkeringskabiner for person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner 5). Ved sprøyting dannes helseskadelige aerosoler av løsemidler, isocyanater og andre kjemiske stoffer. Målinger viser at sprøyting av løsemiddelbaserte produkter i lakkeringskabin med en vertikal lufthastighet på 0,2 m/sek gir gjennomsnittlige løsemiddelkonsentrasjoner på ppm (additiv faktor 0,5-0,8). Ved sprøyting av vannfortynnbare produkter er det målt løsemiddelkonsentrasjoner på 5-10 ppm (additiv faktor 0,1-0,2). Ved sprøyting av løsemiddelbaserte produkter i dårlig sprøytekabin (luftgjennomstrømning ikke spesifisert) er det målt gjennomsnittlige løsemiddelkonsentrasjoner på ppm (additiv faktor 1,6-1,8) 1). Ved sprøytepåføring skal det alltid brukes egnet åndedrettvern dvs. kullfiltermaske eller friskluftmaske. Ved sprøytepåføring av isocyanatholdige produkter skal det i henhold til Kjemikalieforskriften 6) alltid brukes friskluftmaske. Rengjøring av sprøyteutstyr Rengjøring av sprøyteutstyr foregår med vasketynner, en blanding av forskjellige organiske løsemidler. Ved bruk av vannfortynnbare produkter kan rengjøring gjøres med vann. Gjennomsprøyting av pistoler med løsemidler bør foregå i lukket pistolvasker med avsug eller i lakkeringskabin med full ventilasjon og fullt verneutstyr. Målinger viser at gjennomsprøyting mot avsug i vaskebenk gir ekstremt høye løsemiddelkonsentrasjoner (10-15 ganger norm). Målinger ved andre rengjøringsprosesser i blandebenk viser også høye løsemiddelkonsentrasjoner 1). 7

8 5.3 Helsefare Organiske løsemidler Eksponering for organiske løsemidler kan føre til forskjellige typer helseskade. Eksponering ved innånding over tid kan forårsake varige skader på sentralnervesystemet. Det er dette som kalles løsemiddelskade. Kontakt mellom organiske løsemidler og hud kan skade huden ved at den blir tørr og irritert. Ved langtidskontakt kan man få eksem. Noen løsemidler som for eksempel xylen kan tas opp gjennom uskadd hud. Enkelte løsemidler som for eksempel styren (inngår i polyestersparkel) kan forårsake kreft. Løsemiddelinnholdet i billakkprodukter er gjennom årene blitt betydelig redusert. Dette skyldes i stor utstrekning ny lovgivning. Produktforskriften 7) 3-20 til 3-22 samt vedlegg VII stiller følgende krav til maksimalt innhold av organiske løsemidler i billakkprodukter i bruksferdig stand. Produktkategori Produkttype VOC g/ltr. fra A Produkter til forbehandling og rensing Forbehandlingsprodukter 1) Rengjøringsprodukter 2) B Sparkelmasse Alle typer 250 C Grunningsprodukter Fyller og generell metallgrunninger Etsgrunning, wash-primer D Topplakk Alle typer 420 E Spesiallakk Alle typer 840 Tabell 5.1 Gjeldende VOC regler ihht. produktforskriften 1) Silikonfjerner og tilsvarende produkter til grovrengjøring 2) Silikonfjerner til rengjøring i senere prosesstrinn Det foreligger allerede forslag fra EU-kommisjonen om skjerpelse av grensene for maksimalt løsemiddelinnhold. Disse kan tidligst tre i kraft fra Løsemiddelbasert baselakk med et løsemiddelinnhold på opp til 85 % er i dag helt erstattet med vannfortynnbar baselakk med løsemiddelinnhold på ca %. I tillegg kommer det fortløpende vannfortynnbare grunningsprodukter på markedet. Konklusjon - Løsemiddelinnholdet i billakkprodukter er gjennom de siste årene betydelig redusert. Reduksjon av løsemiddelinnholdet forventes å fortsette i årene som kommer. Mange av målingene det refereres til i forrige kapittel er gjort ved bruk av produkter med høyere løsemiddelinnhold enn de som brukes i dag. I tillegg til løsemidler kan billakkprodukter inneholde andre helseskadelige stoffer. Isocyanater 2K-acrylprodukter tilsettes isocyanatholdig herder før bruk. Eksponering for isocyanater kan gi allergisk astma. Isocyanater i form av sprøytetåke er spesielt farlig. Hudkontakt kan føre til hudallergi. Pr. i dag finnes det ingen lakkteknologi som kan erstatte 2K-acrylproduktene. 8

9 Epoksy 2K-epoksygrunninger og grunnfyllere er utbredt billakkering. Hudkontakt med denne type produkter kan føre til hudallergi. Andre allergifremkallende stoffer En rekke billakkprodukter inneholder små mengder av stoffer som kan føre til en allergisk reaksjon, uten at stoffene dermed er klassifisert allergifremkallende. Opplysninger om dette finnes i HMS-databladets pkt. 15. Blykromat Blykromatholdige pigmenter ble tidligere mye benyttet i en del billakkfarger. Blykromatene er klassifisert som kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige. Slike pigmentene er i dag normalt erstattet med andre og mindre farlige pigmenter. Sinkkromat Sinkkromat er et pigment med gode korrosjonshindrene egenskaper. Sinkkromat er klassifisert kreftfremkallende og produkter som inneholder dette stoffet er i dag så godt som borte når det gjelder personbillakkering. Sinkkromatholdige produkter benyttes i noen tilfeller ved lakkering av tunge kjøretøyer. 6. Verkstedutrustning og verneutstyr i et billakkeringsverksted 6.1 Verkstedutrustning De fleste billakkeringsverksteder er bygget opp med omtrent det samme utstyret. I de følgende skal vi se på de forskjellige komponentene i et billakkeringsverksted. Verkstedlokalet forbehandlingsrommet Forbehandlingsrommet er hjertet i et billakkeringsverksted. Her foregår forberedende arbeider på bilene. Forbehandlingsrommet skal ha grunnventilasjon tilpasset de arbeidene som foregår der. De generelle krav til grunnventilasjon finnes i Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 8). Kravene er noe konkretisert i Arbeidstilsynets brosjyre Kjemikalier i bilverksteder 9). De fleste verksteder er utstyrt med støvavsug til bruk ved slipeoperasjoner. De kan også ha andre typer punktavsug. Forarbeidsone En forarbeidsone er en atskilt arbeidsplass spesielt innrettet for forurensende arbeidsoperasjoner. Hensikten med en forarbeidsone er å skille spesielt forurensende arbeidsoperasjoner fra det øvrige verkstedlokale. Krav til forarbeidsoner er beskrevet i Veiledning om lakkeringskabiner for person-, vare biler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner 5). Bruk av forarbeidsoner er relativt nytt i Norge. Man ser imidlertid at slike soner blir mer og mer vanlige i norske billakkeringsverksteder. Der er usikkert om de som svarer at de utfører arbeid i forarbeidsoner har forarbeidsoner som tilfredsstiller beskrivelsen ovenfor. Lakkblanderom Blanding av de av lakkprodukter, herder og tynner og rengjøring av sprøyteutstyr er prosesser som kan medføre betydelig løsemiddeleksponering. Slikt arbeid skal derfor utføres i et spesielt innrettet lakkblanderom. Kravene til lakkblanderom finnes i Veiledning om 9

10 lakkblanderom 4). I hovedsak er det fem krav som stilles. Lakkblanderommet skal ha døgnkontinuerlig ventilasjon. Lakkblanderommet skal ha en blandebenk med avsug. Lakkblanderommet kan ha en vaskebenk med åpent kar for rengjøring av pistoler. Det skal være avsug over denne benken. Vekten for blanding av farger skal ha eget avsug fysisk atskilt fra blandebenken. Veiledningen stiller konkrete krav til lufthastighet over de forskjellige innretningene. Dersom ikke lakkblanderommet tilfredsstiller kravene i veiledningen skal det brukes åndedrettsvern. Slik bruk kan også være tilrådelig selv om kravene er tilfredsstilt. Det skal utarbeides et eksplosjonsverndokument med sonekart for lakkblanderommet. Alle installasjoner skal tilfredsstille de krav som stilles i de forskjellige soner. Pistolvasker For å redusere løsemiddeleksponeringen ved rengjøring av pistoler finnes det en rekke typer pistolvaskere. Det er utviklet pistolvaskerer både for løsemiddelbaserte produkter og for vannfortynnbare produkter. Manuelle pistolvaskere har ventilasjon men selve vaskingen foregår manuelt. I en halvautomatiske pistolvaskere vaskes pistolen automatisk, gjennomspyles og spyles utvendig. Den siste skyllingen må foregå manuelt. Halvautomatiske pistolvaskerer er også utstyrt med ventilasjon. I en automatiske pistolvaskere foregår all vask automatisk i et lukket kammer. Også denne type pistolvaskere er utstyrt med ventilasjon. Lakkeringskabin Med en lakkeringskabin menes i billakkeringssammenheng et lukket rom for påføring av lakkprodukter med en maksimal tørketemperatur på 100 oc. Kabinen skal ha separat ventilasjonsanlegg og system for oppvarming av luften. Det stilles en rekke sikkerhetskrav til en lakkeringskabin. Disse kravene finnes i Veiledning om lakkeringskabiner for person, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner 5). 6.2 Verneutstyr Ved mange av prosessene i billakkering kreves bruk av forskjellige typer verneutstyr. Åndedrettsvern Støvmasker benyttes for å beskytte mot innånding av støv ved slipeoperasjoner Kullfiltermasker (gassfiltermasker) benyttes for beskyttelse mot innånding av løsemidddeldamper og andre helseskadelige gasser og damper Friskluftmasker (masker med frisklufttilførsel) benyttes for å unngå innånding av løsemiddeldamper og andre helseskadelige gasser og damper. Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter skal det, i henhold til Kjemikalieforkriften 6) benyttes friskluftmaske. Ved bruk av friskluftmaske er det viktig at luften som tilføres har pusteluftkvalitet. Den må derfor filtreres gjennom et spesialfilter før den tilføres masken. Kravene til pusteluft finnes i Forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern 10). Vernehansker Arbeid med billakkering medfører utstrakt fare for hudkontakt med lakkprodukter. Hyppig hudkontakt med lakkprodukter kan skade huden og føre til allergier. Det er derfor viktig å bruke vernehansker. Riktig hansketyper er angitt i lakkproduktenes HMS-datablader. 10

11 Briller øyevern Lakkprodukter kan skade øyet ved kontakt. Noen løsemidler som inngår i lakkprodukter kan føre til alvorlig øyeskade. I noen tilfeller er det derfor viktig å beskytte øynene ved arbeid med billakkering Heldekkende kledning Hudkontakt med lakkprodukter kan, som nevnt ovenfor, skade huden og føre til allergier. Det er derfor viktig at all bar hud er dekket når man arbeider med billakkering. 7. Eksponeringsmålinger i norske billakkeringsverksteder Ved arbeid med billakkprodukter vil det oppstå forurensninger av arbeidsatmosfæren. Den vanligste forurensningen er organiske løsemidler. Det generelle forurensningsnivået i arbeidslokalet kan føre til en mer eller mindre kontinuerlig eksponering. I tillegg kan eksponeringen være spesielt høy ved forskjellige arbeidsprosesser (se kap.6) Arbeidstilsynet har satt opp normer som angir maksimal lovlig eksponering for forksjellige kjemikalier over en 8 timers arbeidsdag. Ved samtidig eksponering for flere løsemidler regnes det ut en additiv faktor. Ligger denne på en er eksponeringsnivået akkurat på administrativ norm. Arbeidstilsynet forlanger at det skal foretas tiltak slik at additiv faktor bringes ned under ¼ av norm. Ligger additiv faktor under denne verdi regnes forholdene å være tilfredsstillende og spesielle tiltak er ikke nødvendig. (ref. Arbeidstilsynets administrative normer (11) ) Vi har studert 38 heldagsmålinger i 13 verksteder. Noen av målingene er hentet fra Bransjeveiledning vedrørende organiske løsemidler 1). Andre er samlet inn fra verksteder under prosjektet. I noen av verkstedene er det foretatt flere målinger både av de som driver med lakkeringsarbeider og de som driver med forarbeider. Resultatene av målingen er vist i fig. 8.1 nedenfor. Måleresultatene finnes i tabellen i vedlegg 1. 0,6 0,5 Additiv verdi 0,4 0,3 0,2 0, Prøve nr. Fig. 7.1 Additive faktor målt i 38 verksteder 11

12 Vi ser av diagrammet at med ett unntak ligger samtlige verdier på eller under ¼ av norm. Det ble foretatt målinger på flere personer i det verkstedet som hadde målingen som lå over ¼ av norm. Alle disse målingene lå godt under ¼ av norm. Det må derfor være spesiell grunn til at resultatet på denne ene målingen ble så høyt. Høyeste verdi på additiv faktor var 0,56 Laveste verdi 0,01, gjennomsnittsverdien 0,107 og medianverdien er 0,085. Målingene er foretatt før bransjen som helhet gikk over til produkter som tilfredsstiller VOC kravene som er angitt i kap Det er all grunn til å tro at eksponeringen er redusert etter at løsemiddelinnholdet i produktene ble redusert. Konklusjon Det er ingen grunn til å tro at resultatene ovenfor ikke er representative. Vurderinger av enkeltstående målinger gjennom de siste 15 år bekrefter resultatene ovenfor. Det er all grunn til å tro at eksponeringsnivået i profesjonelle norske billakkeringsverksteder ligger under Arbeidstilsynets krav. Det er overveiende sannsynlig at >90 % av verkstedene ligger godt under ¼ av additiv faktor. Det er derfor ingen grunn til å foreta spesielle tiltak på dette området. 8. Spørreundersøkelse gjennomføring data om bransjen 8.1 Generelt Spørreundersøkelsens ble gjennomført for å gi kunnskap om verkstedutrustning og arbeidsprosesser i norske billakkeringsverksteder. Spørsmålene man søkte å få svar på var følgende: Har norske billakkeringsverksteder den verkstedutrustning som skal til for å gjennomføre arbeidet på en sikker måte? Utføres de forskjellige arbeidsprosesser under forsvarlige forhold og med bruk av riktig verneutstyr? Det ble utarbeidet et spørreskjema til undersøkelsen. Spørreskjemaet følger som vedlegg 2. Det ble lagt vekt på at spørreskjemaet skulle være på kun en side. Erfaringer fra tidligere prosjekter har vist at jo lenger skjemaet er jo vanskeligere er det å få inn svar. De langt fleste svar kom inn med hjelp fra billakkleverandørens salgs- og tekniske konsulenter. Totalt kom det inn 140 godkjente spørreskjemaer. En nylig gjennomført undersøkelse i regi av billakkleverandørene indikerer at det er ca. 800 profesjonelle billakkeringsverksteder i Norge. Det betyr at ca. 18 % av landets billakkeringsverksteder har bidratt med informasjon til undersøkelsen. Med en så deltagelse burde undersøkelsen gi et representativt bilde av bransjen. I 1999 viste en tilsvarende undersøkelse at det var 980 profesjonelle billakkeringsverksteder i Norge. Antall billakkeringsverksteder er altså redusert med ca. 180 i løpet av ca. 9 år. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 18 %. 8.2 Bakgrunnsdata Svarfordeling på fylker På grunn av innsamlingsmetoden er besvarte spørreskjemaer ujevnt fordelt med hensyn på fylker. Dette burde ikke ha noe å si for konklusjonenes gyldighet. Alle fylker er med og en rekke av dem med et stort antall respondenter. Det er ingen ting som tilsier at denne geografiske skjevheten kan bidra til feil konklusjoner. 12

13 Tabellen i vedlegg 3 viser svarene fordelt etter fylke. Antall ansatte i norske billakkeringsverksteder I spørreskjemaet ble det spurt om antall årsverk i lakkering i verkstedet. Undersøkelsen viser at gjennomsnittsverkstedet har 3,2 ansatte som arbeider med lakkering og forarbeider Vi vet at det finnes et fåtall meget store billakkeringsverksteder i Norge. Det synes som om mange av disse er med i undersøkelsen. For å korrigere for dette ble det foretatt beregninger hvor de 3 største og de 3 minste verkstedene er tatt bort. Beregninger viser da at gjennomsnittsverkstedet har 3 ansatte som arbeider med lakkering og forarbeider. Medio 2006 ble antallet ansatte i gjennomsnittsverkstedet beregnet til 2,7 (uten at det ble foretatt noen type korreksjon som nevnt ovenfor). Fordelingen av størrelsen på de verkstedene som har besvart spørreskjemaet er for øvrig som vist i nedenstående diagram (spørsmålet om antall ansatte var besvart av 134 av de 140 innkomne spørreskjemaer) Antall verksteder Antall ansatte Fig. 8.1 Verkstedene fordelt på størrelse Av diagrammet ser vi at de fleste verkstedene er relativt små. De fleste har 1 eller 2 ansatte. 81 % av verkstedene har mellom 1 og 4 ansatte. I HMS sammenheng kan dette være en viktig observasjon. Det er grenser for hvor mye ressurser så små bedrifter kan legge i HMS arbeid. Det er derfor vesentlig at de viktige dvs. de aktiviteter som gir resultater prioriteres. Medlemskap i NBF Verkstedene ble spurt om de var medlemmer av Norges Bilbransjeforbund (NBF). 80 av de 140 verkstedene (57,14 %) var medlemmer av NBF. 60 av de 140 verkstedene (42,86 %) var ikke medlemmer av NBF Vi skal senere se om NBF verkstedene på noen punkter skiller seg ut fra de verkstedene som ikke er medlemmer av NBF. 13

14 9. Spørreundersøkelse Verkstedutrustning 9.1 Grunnventilasjon Grunnventilasjonen, også kalt allmennventilasjon, skal bidra til å redusere forurensningene i arbeidsatmosfæren til et akseptabelt nivå. I kap. 7 så vi på eksponeringsmålinger i norske billakkeringsverksteder. I undersøkelsen ble det spurt om verkstedet hadde grunnventilasjon og om de anså denne som dårlig, middels eller god. Spørsmålsformuleringen kan virke noe upresis men vil sannsynligvis gi en ide om hvordan respondentene opplever ventilasjonen. Svarene middels eller god er vurdert til å gi uttrykk for en akseptabel ventilasjon. Antall %-andel Ikke grunnventilasjon 9 6,4 Dårlig grunnventilasjon 13 9,3 Middels grunnventilasjon 44 31,4 God grunnventilasjon 74 52, Tabell 9.1 Grunnventilasjon i verkstedene Basert på kriteriet ovenfor kan vi si at 84,3 av verkstedene anser at de har akseptabel grunnventilasjon. Svarene er illustrert i fig.9.1 nedenunder. 4 God 3 Middels 2 1 Dårlig Ikke grunnventil Fig. 9.1 Grunnventilasjon i verkstedene I tabell 9.2 har vi sammenlikner NBF medlemmene med de som ikke er medlemmer av NBF. Vi ser at NBF verkstedene kommer vesentlig bedre ut. Hele 90 % av NBF anser grunnventilasjonen å være akseptabel. Kun 76,6 % av ikke medlemmene anser at de har akseptabel grunnventilasjon. 14

15 NBF medlemmer Ikke NBF medlemmer Antall %-andel Antall %-andel Ingen grunnventilasjon 3 3,7 6 10,1 Dårlig grunnventilasjon 5 6,3 8 13,3 Middels grunnventilasjon 22 27, ,6 God grunnventilasjon 50 62, ,0 SUM Akseptabel grunnventilasjon % 46 76,6 % Tabell 9.2 Grunnventilasjon i NBF verksteder kontra ikke NBF verksteder Regelverket angir ingen konkrete krav til grunnventilasjon. I Arbeidstilsynets brosjyre Kjemikalier i bilverksteder 15) sies det at ventilasjonsmengden er avhengig av det arbeidet som utføres men at mindre ventilasjon enn 3,3 5,4 liter/sekund/m 3 areal ikke gir tilfredsstillende forhold. Hvis naturlig ventilasjon bringer forurensningsnivået ned under ¼ av norm burde dette være akseptabelt. Dette må imidlertid dokumenteres ved målinger. Arbeidstilsynet har hatt noe varierende praksis med å kreve grunnventilasjon eller ikke. Konklusjon og forslag til tiltak Hos NBF medlemmene må situasjonen ansees som tilfredsstillende for så vidt som 90 % har akseptabel grunnventilasjon. For bransjen som helhet er det vanskelig å trekke noen konklusjon. Det er imidlertid kun 6,4 % som ikke har grunnventilasjon. Legges dette til grunn må situasjonen i bransjen anses tilfredsstillende. Aktuelle tiltak kan være omtale av hvorfor grunnventilasjon i bransjemedier. 9.2 Lakkblanderom Ved lakkblanding og rengjøring av utstyr er det stor fare for høy eksponering for løsemidler og andre flyktige kjemikaler. Det er derfor viktig at slikt arbeid utføres i et dertil innrettet lakkblanderom. Regelveket stiller ikke konkrete krav til et lakkblanderom men NBF utarbeidet i 2000 Veiledning om lakkblanderom 4) i samarbeid med tilsynsorganene. I veiledningen angis de krav tilsynsorganene konkret stiller til et riktig innrettet lakkblanderom. 2 av 140 verksteder i undersøkelsen oppgir at de ikke har lakkblanderom. Ingen av disse er NBF medlemmer. Av de 138 verkstedene som har svart på spørsmålet om lakkblanderom er det et som ikke gir noen informasjon om utrustningen i lakkblanderommet. Utstyret i de 137 gjenværende verkstedene er som angitt i tabell 9.3 og fig. 9.2 Antall %-andel av 137 Døgnkontinuerlig ventilasjon 87 63,5 Avsug over blandebenk ,0 Avsug over vaskebenk ,5 Avsug over vekt Tabell 9.3 Utstyr i lakkblanderom 15

16 4 Døgnkontinuer lig ventilasjon Avsug 3 blandebenk 2 Avsug vaskebenk 1 Avsug over vekt Fig.9.2 Utstyr i lakkblanderom Tabell 9.4 nedenfor viser hvordan kombinasjonen av utstyr fordeler seg på de forskjellige lakkblanderom. Utstyr i lakkblanderom Antall %-andel verksteder Kun avsug over vaskebenk 2 1,4 Avsug over vaskebenk og blandebenk 11 8,0 Kun grunnventilasjon 8 5,9 Grunnventilasjon + avsug over blandebenk 1 0,7 Grunnventilasjon + avsug over blandebenk og vaskebenk 19 13,9 Avsug over blandebenk og avsug over vekt 4 2,9 Avsug over vaskebenk, blandebenk og vekt 33 24,1 Grunnventilasjon + avsug over blandebenk og vekt 1 0,7 Grunnventilasjon + avsug over vaskebenk, blandebenk og vekt 58 42,4 SUM Tabell 9.4 Kombinasjoner av utstyr i lakkblanderomene Tabellen viser at kun 42,4 % av lakkblanderommene tilfredsstiller veiledningens krav. Hele 50 av verkstedene eller 36,5 % oppgir at de ikke har døgnkontinuerlig grunnventilasjon i lakkblanderommet. Slik ventilasjon er sikkerhetsmessig viktig med hensyn på å redusere brann- og eksplosjonsfaren. Det er nærliggende å tro at mangel på grunnventilasjon skyldes mangel på kunnskap hos de som har satt opp lakkblanderommet. I undersøkelsen er det ikke spurt om i hvilken grad utstyret lakkblanderommene tilfredsstiller kravene med hensyn på sikring mot eksplosjonsfare. Mange blanderom er små og erfaringsmessig er det ikke alltid utstyr som ikke er Ex-godkjent er plassert utenfor soner. Konklusjon og forslag til tiltak For mange lakkblanderom tilfredsstiller ikke alle kravene i Veiledning om lakkblanderom 4). Årsakene til dette kan være flere. Mest sannsynlig skyldes det mangel på kunnskap. I blanderom som ikke tilfredsstiller alle kravene kan faren for helseskade reduseres til et akseptabelt nivå ved bruk av verneutstyr. Bruk av verneutstyr i lakkblanderom er omtakt i kap.14, 15 og

17 Situasjonen bør kunne forbedres hvis alle har kjennskap til de krav som stilles. Veiledning om lakkblanderom ligger nå åpent på NBFs nettsider slik at alle har tilgang til den. Informasjon om dette og om blanderom generelt kan gis gjennom de forskjellige medier. Informasjon bør også spres til og gjennom utstyrsleverandører og lakkleverandører. Spredning av informasjon vedrørende de spesielle farer knyttet til eksplosjonsfarlige atmosfærer vil skje gjennom prosjektet Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. 9.3 Pistolvasker Til rengjøring av sprøytepistoler og annet utstyr benyttes i mange tilfeller organiske løsemidler. Det er derfor viktig å foreta disse arbeidsoperasjonene på en slik måte at løsemiddeleksponeringen blir så lav som mulig. Bruk av pistolvaskere kan bidra til betydelig reduksjon av løsemiddeleksponeringen. Virkemåten for de forskjellige typer pistolvaskere er forklart i kap. 7 Tabell 9.5 og fig. 9.3 viser i hvilken grad billakkeringsverksteder et utstyrt med pistolvaskere for løsemiddelbaserte produkter. Tabell 10.6 og fig.10.4 viser utbredelsen av pistolvaskere for vannfortynnbare produkter. Antall %-andel Ikke pistolvasker 4 2,9 Manuell pistolvasker 40 28,6 Halvautomatisk pistolvasker 45 32,1 Helautomatisk pistolvasker 68 48,6 SUM 157 Tabell 9.5 Pistolvaskere for løsemiddelbaserte produkter Helautomatisk pistolvasker Halvautomatisk pistolvasker Manuell pistolvasker 1 Ikke pistolvasker Fig. 9.3 Pistolvaskerer for løsemiddelbaserte produkter Summen blir større enn 140 fordi flere verksteder oppgir at de har mer enn en type pistolvasker. 17

18 Korrigerer vi for at noen verksteder har mer enn en hel- eller halvautomatisk pistolvasker finner vi at 105 verksteder har en av disse typene med pistolvaskere Antar vi at hel- og halvautomatiske pistolvaskere er optimale løsninger med hensyn på et godt arbeidsmiljø ved arbeid med løsemiddelbaserte produkter ser vi at hele 75 % av verkstedene har slike løsninger. Det er også interessant å merke seg at hele 97 % av verkstedene har pistolvasker for løsemiddelbaserte produkter. Tabell 9.5 og fig.9.4 viser utbredelsen av pistolvaskere for vannfortynnbare produkter. Antall %-andel Ikke pistolvasker 9 6,4 Manuell pistolvasker 94 67,1 Halvautomatisk pistolvasker 31 22,1 Helautomatisk pistolvasker 8 5,7 SUM 142 Tabell 9.5 Pistolvaskere for vannfortynnbare produkter Helautomatisk pistolvasker (8) Ikke pistolvasker ( 9) Halvautomatisk pistolvasker; (31) Manuell pistolvasker ( 94) Fig.9.4 Pistolvaskerer for vannfortynnbare produkter Også her blir summen større enn 140 fordi flere verksteder angir at de har mer enn en type pistolvaskere. Det er også her interessant å merke hvor mange verksteder det er som har pistolvaskere. Riktignok har de fleste manuelle pistolvaskere men dette må så absolutt ansees som akseptabelt når rengjøringsmiddelet er vann. Løsemiddeleksponeringen ved denne type rengjøring er ekstremt liten. Konklusjon og forslag til tiltak Manuell rengjøring av sprøytepistoler brukt med løsemiddelbaserte produkter er en arbeidsprosess som kan gi høy eksponering for løsemidler. Utbredt bruk av pistolvaskere Bidrar ril å redusere løsemiddeleksponeringen betydelig. Ca. 97 % av verkstedene har pistolvasker for løsemiddelbaserte produkter, ca. 93 % av verkstedene har pistolvasker for vannfortynnbare produkter. Situasjonen må ansees tilfredsstillende. 18

19 9.4 Lakkeringskabiner og forarbeidsoner Alle profesjonelle billakkeringsverksteder har en eller flere lakkeringskabin. Lakkeringskabiner er kort beskrevet i kap.6. Gjennomføring av flest mulig prosesser i lakkeringskabin vil bidra til et bedre arbeidsmiljø. Fig. 9.5 viser antall lakkeringskabiner i de forskjellige verksteder som har deltatt i undersøkelsen. 135 verksteder besvarte dette spørsmålet. 6 Antall kabiner Antall verksteder Fig.9.5 Antall kabiner i de enkelte verksteder Vertikal lufthastighet i kabinene Veiledning om lakkeringskabiner 5) stiller krav om minimum vertikal lufthastighet på 0,2 m/sek. Dette kravet er videreført fra den tidligere veiledning fra I 2001 var 41 % av lakkeringskabinene fra før 1987 (Billakkeringsbransjen i Norge 2) ). De fleste av disse kabinene tilfredsstilte sannsynligvis ikke kravet om vertikal lufthastighet. Kun 117 verksteder besvarte spørsmålet om vertikal lufthastighet. Resten hadde sannsynligvis ikke kunnskap om kabinenes ytelse. Fig 9.6 nedenfor viser andelen verksteder med kabiner over og under kravet i veiledningen. 18 % < 0,2 m/sek >/= 0,2 m/sek 82 % Fig.9.6 Kabiner med lufthastighet over og under veiledningskravet Forarbeidsoner I de senere år har forskjellige typer forarbeidsoner blitt mer vanlig i norske billakkeringsverksteder. Om forarbeidsoner se kap.6. Dette medfører at mindre 19

20 sprøytepåføring skjer i selve verkstedlokalet og bidrar til en betydelig forbedring i verkstedene. Konklusjon og forslag til tiltak Det er skjedd betydelige investeringer i utstyr i norske billakkeringsverksteder gjennom de siste årene. En rekke verksteder har installert nye kabiner. Selv om ikke alle kabiner tilfredsstiller kravet om vertikal lufthastighet representerer dette neppe noen helsefare dersom det brukes egnet åndedrettsvern. Ingen spesiell tiltak ansees nødvendig. 9.5 Tynnerdestillasjon Destillasjon av forurenset vasketynner og rester av løsemiddelholdige lakkprodukter kan være både økonomisk og miljøvennlig. 49,6 % oppga at de foretok destillasjon av tynner. Dette er illustrert i fig.9.7 Antall verksteder med tynnerdestillasjon 0 (69, 49.3%) Verksteder uten tynnerdestillasjon * ( 3, 2.1%) Ikke besvart Verksteder med tynnerdestillasjon 1 (68, 48.6%) Fig.9.7 Tynnerdestillasjon Ved feilaktig eller manglende ventilasjon kan tynnerdestillasjon føre til øket løsemiddeleksponering. Tynnerdestillasjon kan dessuten medføre spesiell brann- og eksplosjonsfare. Med tynnerdestillasjonsapparat i drift i blanderommet er det spesielt viktig med døgnkontinuerlig ventilasjon. Analysen viser at kun 65 % av verkstedene som har tynnerdestillasjon har døgnkontinuerlig ventilasjon i blanderommet. Dette kan utgjøre spesiell brann- og eksplosjonsfare for de aktuelle verksteder. Konklusjon og forslag til tiltak Tynnerdestillasjon i blanderom uten døgnkontinuerlig grunnventilasjon kan representere en øket brann- og eksplosjonsfare. Det er også et aktuelt spørsmål om elektriske installasjoner innenfor soner som oppstår rundt tynnerdestillasjonsapparatet er tilpasset disse soner. Informasjon til gjennom Bilbransjen og andre bransjemedier. Informasjon formidlet gjennom leverandører til bransjen. Arbeid med disse problemstillingene i Prosjektet om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. 20

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

Arctic Trucks. størst på ombygging. Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig. GM har rundet 100

Arctic Trucks. størst på ombygging. Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig. GM har rundet 100 ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 9-2008 GM har rundet 100 Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig Arctic Trucks størst på ombygging 35161_NBF_beh.fors.annonse_A4.indd

Detaljer

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. 2 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007 En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 2/36 Forord Rapporten er utarbeidet av konsulentfirma Steinar Østerby på oppdrag fra

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer