:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning"

Transkript

1 :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft luft som fjernes fra et rom. Friskluft uteluft eller behandlet luft som tilføres et rom. Luftfornyelse den mengde uteluft som er tilført et rom angitt i m 3 /h, m 3 /h pr. m 2 golvflate. Luftveksling mål for luftfornyelse, angitt ved forholdet mellom tilført luftmengde pr. time og rommets volum også kalt luftvekslingstallet. Mekanisk avtrekk anlegg der avtrekksluft via mekanisk drevet avsugningsanordning blåses ut i det fri. Mekanisk ventilasjon ventilasjonssystem med tvungen luftbevegelse. Røyk en blanding av partikkel-, dråpe- og gassformige forbrenningsprodukter. Servicestasjon arbeidsplass hvor forbrenningsmotor benyttes til å flytte bil (kjøretøy). :12 Generelt Rom skal være utstyrt med ventilasjonsanlegg som sikrer nødvendig mengde luft av en slik kvalitet at det gir et godt inneklima. Det skal være luftfornyelse både ved avtrekk av brukt luft og tilførsel av friskluft. Frisklufttilførselen kan skje gjennom vinduer, ventiler i yttervegg eller spesielle friskluftanlegg med eller uten mekanisk drift, med mindre annet bestemt nedenfor. Avtrekket kan være mekanisk eller naturlig, med mindre annet er bestemt nedenfor. Anlegget skal være slik utført at det ikke medfører økt risiko for brann, jfr. Kap. 30. Anlegget skal ikke avgi eller forplante sjenerende støy, jfr. kap. 52. Anlegget skal være utført slik at det fremmer god energiøkonomi og er lett å regulere og vedlikeholde. :121 Mekanisk ventilasjon :1211 Kontroll og regulering Før bygning tas i bruk skal ventilasjonsanlegget kontrolleres og reguleres slik at det tilfredsstiller kravene i dette avsnitt. :1212 Reduksjon av luftveksling Luftvekslingen skal kunne reduseres i forhold til verdier angitt i Tabell 47:132 og 47:133, som 1

2 angitt nedenfor i Tabell 47:121. Den tid bygning eller deler av bygning ikke er i drift, skal luftvekslingen automatisk kunne reduseres til 20 %, eller lavere av tabellverdiene. Tabell 47:121 Reduksjon av luftveksling Ved utetemperatur -5 C 0,8-10 C 0,6 Reduksjonsfaktor :122 Kanaler :1221 Utførelse og renhold Ved naturlig avtrekk skal kanaler føres opp over bygningens tak. Alle kanaler skal ha tette vegger og være utført i bestandig materiale. Kanalene skal utføres og monteres slik at det ikke oppstår skadelig kondens. Avtrekkskanal forsynes med nødvendige renseluker slik at kanalen kan rengjøres i hele sin lengde. Kanalen skal om nødvendig forsynes med hensiktsmessig filter. :1222 Kanaler gjennom branncellebegrensende bygningsdel. Kanaler som bryter gjennom branncellebegrensende bygningsdel, skal utføres slik at bygningsdelens brannskillende funksjon opprettholdes og slik at det oppnås tilstrekkelig beskyttelse mot spredning av røyk. :1223 Røykavtrekk Der ventilasjonskanaler skal fungere som avtrekk for røyk skal ikke brannspjeld eller annen form for selvlukkende spjeld monteres i kanalen. :1224 Lufterør fra spillvannsledning Føres lufterør fra spillvannsledning inn i samme lyre som avtrekkskanaler, skal røret føres minst 20 cm opp over lyrens topp. :13 Bygninger og rom :131 Generelt Ventilasjonsanlegget skal hindre at illeluktende eller helsefarlige gasser eller partikler spres innen bygningen. Gasser og partikler av nevnte art skal oppfanges på stedet (punktavtrekk). Ventilasjonsanlegget skal hindre at illeluktende eller helsefarlige gasser eller partikler spres til det fri dersom dette kan medføre sanitære ulemper eller helsefare. :1311 Fyrrom Fyrrom skal ikke være tilknyttet bygningens avtrekkskanaler. Har fyrrom mekanisk tilførsel av friskluft skal luftmengden tilpasses fyringsanleggets kapasitet. For øvrig jfr. kap. 49:28. :1312 Tilfluktsrom Se forskrifter utarbeidet av Direktoratet for sivilt beredskap. Benyttes tilfluktsrom i fredstid, skal ventilasjonsanlegget tilpasses bruken av rommet, jfr. 47:132 til 47:135. :132 Kontorer, forretningslokaler, arbeidslokaler, undervisningsrom, forsamlingslokaler, venterom m.v. I bygninger og rom som nevnt i Tabell 47:132, skal det være mekanisk avtrekk med kapasitet minst som angitt i tabellen. I sengerom i overnattingssteder, sykehus, syke- og pleiehjem må det finnes enten vindu som kan åpnes eller regulerbar ventil med fri åpning 30 cm 2. 2

3 Tabell 47:132 Krav til mekanisk avtrekk Rom m 3 /h pr. m 2 Arbeidslokaler i håndverk og industri 5 Dusjer 60 Forsamlingslokaler 10 Gymnastikksaler 10 Kjøkken 15 Kontorer 1) 5 Salgslokaler 5 Undervisningsrom 7 Venterom o.l. 3 WC og urinaler 60 1) Avtrekksluften kan benyttes som friskluft til toalettrom Tabell 47:133 Ventilasjon av boliger Rom Med naturlig avtrekk Med mekanisk avtrekk Frisklufttilførsel Oppholdsrom, herunder soverom Kanaltverrsnitt i cm 2 Luftmengde i m 3 /h Vindu som kan åpnes eller regulerbar ventil med fri åpning 100 cm 2 i yttervegg Kjøkken Spalte over, i eller under Baderom med eller uten WC. Separat dusjrom eller separat WC. Vaske- og tørkerom tilhørende enkelt leilighet Spalte over, i eller under Spalte over, i eller under cm 2 spalte eller ventil fra tilliggende rom, 150 cm 2 regulerbar ventil i yttervegg eller vindu som kan åpnes og reguleres. 3

4 Rom Med naturlig avtrekk Med mekanisk avtrekk Frisklufttilførsel Felles vaske- og tørkerom som forutsettes brukt av: Kanaltverrsnitt i cm 2 Luftmengde i m 3 /h a) en husstand pr. dag b) flere husstander pr. dag, men ikke samtidig c) flere husstander samtidig. Pr. husstand Felles korridor og trapperom Kjeller som ikke har vindu som kan åpnes 500 1) ) cm 2 pr. tilsluttet leilighet og heisdør Kanaltverrsnitt 80 % av det kanaltverrsnitt som kreves ved kanaler for naturlig avtrekk 50 cm 2 pr. tilsluttet leilighet og heisdør. 3 cm 2 pr. m 2 golvareal 1 m 3 /h pr. m 2 golvareal Ventiltverrsnitt 3 cm 2 pr. m 2 golvareal Heissjakt 50 cm 2 pr. m 2 sjaktareal 30 m 3 /h pr. m 2 sjaktareal 50 cm 2 pr. m 2 sjaktareal Søppelnedkast og tilhørende søppelrom Boder og loftsrom Avtrekk og tilførsel dimensjoneres slik at undertrykk oppnås Tilfredsstillende ventilasjon 1) Naturlig avtrekk tillates bare rent unntaksvis :133 Boliger :1331 Generelt Boliger utenom småhus skal ventileres etter de krav som stilles i Tabell 47:133. Kravene er minimumskrav. :1332 Avtrekk Avtrekk fra kjøkken og WC skal føres i egne kanaler. Avtrekk fra forskjellige leiligheter skal føres i egne kanaler minst en full etasjehøyde opp, før de eventuelt føres sammen i felles kanal. Alle rom som knyttes til felles kanal, skal ha friskluftstilførsel i samme fasade. Oppholdsrom, soverom og arbeidsrom i bygninger med naturlig avtrekk skal ha vindu eller ytterdør som gir mulighet for rask utlufting. :1333 Varmluftanlegg med felles aggregat Ved Varmluftanlegg med felles aggregat for flere leiligheter er det ikke tillatt å føre luft fra leilighetene i retur til aggregatet. :134 Småhus :1341 Generelt I dette kapittel forstås frittliggende eneboliger og tomannsboliger samt småhus i grupper og sammenbygd i kjeder, rekker m.v. i høyst to etasjer. For småhus gjelder ikke kravene i 47:132 og 47:133. Knyttes flere småhus til samme ventilasjonsanlegg gjelder imidlertid de krav som er angitt i 47:132 Boliger isteden for 47:134. :1342 Frisklufttilførsel For småhus stilles ingen spesielle krav til frisklufttilførsel. Kjeller rom og boder skal ha tilfredsstillende ventilasjon. 4

5 :1343 Avtrekk Kjøkken, bad-wc, separat WC, separat dusj og separat bad skal ha avtrekk. Ved naturlig avtrekk fra kjøkken og kombinert bad-wc skal det fores kanal på minst 150 cm 2 til over bygningens tak fra hvert rom. Ved separat WC, separat dusj og separat bad skal tilsvarende kanaltverrsnitt være minst 100 cm 2 for hvert rom. Ved mekanisk avtrekk skal kapasiteten fra hvert rom være minst 40 m 3 /h. Avtrekket kan utføres med separat vifte og med kanal ført til det fri. :135 Garasjer og servicestasjoner Ventilasjonen skal være slik at innholdet av bensindamp og eksos ikke blir skadelig høyt. Avtrekkskanal for ventilasjonsvifte må ikke føres inn på røykkanal eller kanal som ventilerer andre rom enn garasje. Garasjer og servicestasjoner skal alltid ha undertrykk i forhold til nærliggende rom. 1.Inntil 50 m 2 golvflate: Ved naturlig ventilasjon skal det være friskluftinntak og avtrekksåpning hver med et areal på minst 2 av golvflaten. 2.Over 50 m 2 golvflate: Rekkegarasjer for 1 rekke biler kan ventileres som angitt i pkt. 1. Garasjer og servicestasjoner skal ha mekanisk avtrekk med følgende kapasitet: Garasje for langtidsparkering av personbiler og med personopphold mindre enn 1 h /døgn q = 2 m 3 /h dog minst 3 m 3 /h pr. m 2 golvflate. Andre garasjer og servicestasjoner: q = 4 m 3 /h dog minst 6 m 3 /h pr. m 2 golvflate. q = luftfornyelse i m 3 /h M = eksos i m 3 /h som avgis fra motor i garasjen For personbiler beregnes M etter formelen: M = [(20 + 0,1 s 1 ) n 1 + 0,1 n 2 s 2 ] m 3 /h hvor n 1 = antall bilplasser i garasjen/garasjedelen n 2 = antall andre bilplasser hvis inn- og utkjørsel foregår gjennom garasjedelen s 1 = gjennomsnitt kjørestrekning i meter sammenlagt for inn- og utkjøring av en bil i garasjen/garasjedelen s 2 = gjennomsnitt kjørestrekning i garasjedelen for inn- og utkjøring av en bil som har sin innog/eller utkjørsel gjennom garasjedelen. For lastebiler og busser i garasjer der man ikke behøver regne med kødannelse settes n 1 og n 2 lik 1/25 av de aktuelle garasjedelenes areal. 5

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Prosjekteringsanvisning. VVS-tekniske anlegg Fylke dato: 12.07.2010 Filnavn: ver162.doc FEF dato: Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 3 VVS-tekniske anlegg Side 1 av 12 INNHOLD:

Detaljer

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3001 VVS-INSTALLASJONER Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 30 VVS-installasjoner - generelt... 3 30.1 Prosjektering... 3 30.2 Innregulering... 3 30.3 Krav til tekniske rom... 4

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Innledning Dette kapitlet omfatter krav til varme- og kuldeinstallasjoner,

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 15. Installasjoner og anlegg Innledning Dette kapitlet omfatter krav til varme- og kuldeinstallasjoner,

Detaljer

Rapport. Nordre Gran borettslag: Energisystemer. Energikonsept for Nordre Gran borettslag: Delrapport installasjoner for ventilasjon og varme

Rapport. Nordre Gran borettslag: Energisystemer. Energikonsept for Nordre Gran borettslag: Delrapport installasjoner for ventilasjon og varme - Åpen Rapport Nordre Gran borettslag: Energisystemer Energikonsept for Nordre Gran borettslag: Delrapport installasjoner for ventilasjon og varme Forfatter(e) Peter G. Schild SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer