DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense."

Transkript

1 HMS KRITERIEHÅNDBOK FOR VALG AV MASKINER OG UTSTYR I KJØTTINDUSTRIEN: Arbeidsmiljøloven, dens forskrifter og EØS avtalen setter krav til utforming av maskiner og utstyr. For å unngå plager, sykdom og skader hos de ansatte, er det utarbeidet en sjekkliste med kriterier for valg av maskiner og utstyr. DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Grønn Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense. Gul Rød Det eksisterer en risiko for plager, sykdom og skader. Valget bør skje i samarbeid med HMS-staben. Det bør settes krav til leverandøren. Risiko for plager, sykdom og skader er så innlysende at maskinen/utstyret ikke kan aksepteres uten endringer.

2 HMS KRITERIEHÅNDBOK FOR VALG AV MASKINER OG UTSTYR I KJØTTINDUSTRIEN Bruk tilhørende sjekkliste I sjekklisten er det satt av plass til egne vurderinger i forhold under punktene som er merket med «annet» Det er henvist til: Arbeidsmiljøloven (Aml) 7,8,9,12 og 14 vil være viktig for de fleste punktene. 17 stiller krav til produsent, importør og leverandører av maskiner og utstyr. Forskrifter til Arbeidsmiljøloven (Aml) Best. nr. 522 Maskiner Bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 531 Tungt og ensformig arbeid Best. nr. 398a Støy på arbeidsplassen Forskrift om elektrisk utstyr (Produkt- og Elektrisitetstilsynet) Veiledning (Veil.) til Aml: Best. nr. 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Best. nr. 556 Salg av nye maskiner Best. nr. 557 Kjøp av nye maskiner Forskrifter og veiledninger bestilles hos Tiden Norsk Forlag Ordretelefon: Telefaks: Internet: Brannvernloven Best. nr Brannforebyggende tiltak og brannsyn Bestilles hos Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Telefon: Telefaks: Internet: NS-EN Maskinsikkerhet - ergonomiske prinsipper for konstruksjon, terminologi og generelle funksjoner. Bestilles hos Norges Standardiseringsforbund Telefon: Telefaks: Internet:

3 1.0 Arbeidsstilling/bevegelse 1.1 Logisk plassering av operatøren Operatøren er logisk plassert i forhold til maskinen. Operatøren er logisk plassert, men har dårlig arbeidsstilling. Operatøren har ikke logisk plassering. Aml 7, 8, 9, 12 og Justerbar i høyden Operatøren kan stå oppreist og arbeidsplassen kan tilpasses operatørens høyde. Maskinen er for høy, men dette kan tilpasses med fotskammel. Maskinen kan ikke tilpasses operatørens høyde. pkt d pkt pkt Best. nr og 7 og Veil. 1.3 Arbeidshøyde Bekvem arbeidshøyde for operatøren. Arbeidshøyden medfører uheldig belastning. Arbeidsoperasjonen foregår ofte over skuldereller under knehøyde. 8, 9 og 11 NS-EN 614-1

4 1.4 Vridning Operatøren kan stå med ansiktet mot maskinen, men må vri seg av og til. Operatøren må vri seg mer enn 50 % av tiden. Operatøren må vri seg hele tiden. Aml 7, 8, 9, 12 og Plass for knær Operatøren kan sitte godt inntil maskinen og ha god plass for knær/føtter, min. 75 cm. Høyde ved føtter 15 cm. 1.6 Plass for føtter Operatøren kan sitte, men med dårlig arbeidsstilling. Operatøren har ikke sittemuligheter. pkt e pkt Best. nr og 7 og Veil. 8 og 9 Operatøren kan stå godt inntil maskinen. Dybde føtter cm. Høyde 15 cm. Operatøren kan stå foran maskinen, men det er trangt for føttene. Operatøren har ikke plass til føttene. NS-EN 614-1

5 1.7 Avstand fra kroppen Operatøren kan betjene maskinen i underarmsavstand (25 cm). Operatøren kan betjene maskinen i armlengdes avstand (opp til 40 cm). Operatøren må betjene maskinen lenger vekk enn en armlengdes avstand (over 40 cm). Aml 7, 8, 9, 12 og Ensidig arbeidsbevegelse Operatøren kan variere arbeidsbevegelse/stilling når vedkommende ønsker. Operatøren har noe mulighet for variasjon i arbeidsbevegelse. Operatøren må gjenta den samme bevegelsen hele tiden. pkt d pkt Best. nr og 7 og Veil. 1.9 Variasjon stå, sitte, gå Operatøren kan fritt velge mellom å stå, sitte og gå. Operatøren kan veksle mellom å stå, sitte og gå av og til. Operatøren må enten stå, sitte eller gå hele tiden. 8, 9 og 11 NS-EN Arbeidstakt Jevn arbeidstakt, kan selv regulere. Ujevn arbeidstakt, av og til for mye/lite å gjøre. Operatøren kan ikke variere arbeidstakten og/eller operatøren har høyt tempo.

6 2.0 Plassbehov 2.1 Rundt arbeidsplassen Operatøren har god plass for arbeidsoperasjon, råvarer og emballasje/hjelpemidler. 2.2 Logisk plassering/ tilretteleggning Arbeidsstykkene er logisk plassert. Operatøren har noe trang plass for arbeidsoperasjon, råvarer og emballasje/hjelpemidler. Arbeidsstykkene er delvis tungvint plassert og kan medføre dårlig arbeidsstilling/bevegelse. Operatøren har ikke tilstrekkelig plass for arbeidsoperasjon, råvarer og emballasje/hjelpemidler. Arbeidsstykkene er tungvint plassert og medfører uheldig belastning. Aml 8 Best. nr pkt d 8 og 9 Best. nr , 7 og 9

7 3.0 Håndtering/løfting/vareflyt Samme kriterier for 3.1., 3.2., og 3.3. Produkter, maskindeler, filmruller etc. krever lite belastende håndtering. Produkter, maskindeler, filmruller etc. krever håndtering, men i forholdsvis bra arbeidsstilling Produkter, maskindeler, filmruller etc. krever mye manuell håndtering som medfører uheldig belastning. Aml 7, 8, 9 og 14 pkt Hjelpemidler (f.eks. løfteutstyr, redskap) Ikke nødvendig. Hjelpemidler finnes, men lite ergonomisk. Hjelpemidler må skaffes. 8 og 9 Best. nr , 7 og Betjeningsinnretninger NS-EN Lesbarhet (utforming av instrumenter, beslysning, reflekser, kontraster) Panel o.l. er lett å lese, krever ikke spesielle hensyn til belysning. 4.2 Plassering Betjeningsinnretning er lett å nå. Panel o.l. kan leses, men synsforholdene er dårlige. Må plasseres slik at det ikke oppstår blending og reflekser. Betjeningsinnretning kan nås innenfor armlengdes avstand, men medfører dårlig arbeidsstilling. Panel er nesten umulig å lese. Må justeres for å få optimale synsforhold. Betjeningsinnretning kan ikke nås fra operatørplass. pkt d pkt Best.nr og 12 NS-EN 614-1

8 4.3 Utforming Betjeningsinnretningen har god ergonomisk utforming (tilpasset kraftpreget/presisjonspreget arbeid). Betjeningsinnretningen medfører uhensiktsmessig håndgrep. Betjeningsinnretningen har dårlig ergonomisk utforming (dårlig grep). pkt Logisk naturlig bevegelse Ulogisk sparkebeveglser i forhold til operatøren (motsatt vei) Logiske sparkebevegelser i forhold til operatøren. 4.5 Fotpedal Fotpedal betjenes uten uheldig belastning. Fotpedalbetjening medfører uheldig belastning av og til. Fotpedal må betjenes hyppig i stående stilling. 11 og 12 Best. nr og 7 NS-EN Varme/kulde (angi temperatur i merknader) Det er ingen varme-/kuldeutvikling fra maskinen. 5.2 Trekk fra maskinen Ingen trekk fra maskinen. 5.0 Termiske forhold/temperatur Det er varne-/kuldeutvikling som det må tas hensyn til ved plassering av maskinen. Noe trekk fra maskinen Det er ubehagelig varme-/kuldeutvikling og behov for tiltak. Trekk fra maskinene som kan medføre til belastningsplager pkt Best. nr

9 6.0 Kjemiske stoffer/gasser 6.1 Helsefare Dokumentert ikke helseskadelig. Det brukes/dannes kjemikalier. Påkrevd verneutstyr. Produktdatablad, må fremskaffes. Kjemikaliets farlige egenskaper bruksmengde/måte er uakseptabel, og kan gi helseskade. 6.2 Utslipp ytre miljø ved normal drift. Er ikke skadelig for ytre miljø. Utslipp kan gi forbigående skader på ytre miljø Utslipp kan gi uakseptabel skader på ytre miljø. pkt Brann/eksplosjonsfare. Ingen fare for brann eller eksplosjon ved bruk. Kjemikalie som brukes/dannes er ikke brann/eksplosjonsfarlig. Kjemikalie som brukes/dannes, skal sikres. Kjemikalie som brukes/dannes kan føre til brann eller eksplosjonsfare. Krav til oppbevaring. Best.nr Fare for lekkasje, utilsiktet utslipp. Er ikke skadelig for ytre miljø eller helse. Utslipp kan gi forbigående skader på ytre miljø eller helse. Utslipp kan gi uakseptabel på ytre miljø og helse. Beredskap/alarm vil være påkrevd. 6.5 Oppbevaring. Ingen spesielle krav til oppbevaring av kjemikaliet. Oppbevares i godkjente beholdere og miljø. Fare ved samlagring. Krav til oppbevaring.

10 7.0 Støy Støybelastningen i området hvor maskinen skal plasseres avgjør hvor mye støy som skal tillates fra maskinen før tiltak må iverksettes. pkt Målinger (angi under hvilke forhold/belastninger målingene er foretatt). 72 Støydatablad Støydatablad finnes. Støy er målt i området dba. Støydatablad finnes, men er ikke tilfredstillende. Støy av maskinen er over maks. tillatte grense; 85 dba. Støydatablad finnes ikke. Best. nr. 398a Best. nr. 422 pkt f 9 NS-EN Vibrasjoner Aml 9 Samme kriterier til 8.1 og 8.2 Det finnes ingen vibrasjoner. Vibrasjoner finnes i moderat grad og kan overføres til operatør. Maskinen har store vibrasjoner og trenger spesielle tiltak. pkt NS-EN

11 9.1 Det utvikles ikke støv ved maskinen. Ventilasjon ikke nødvendig Renhold/hygiene Maskinen er lett tilgjengelig ved vask og har ikke tunge arbeidsoperasjoner eller demontering Kjemikaliebruk ved renhold. Ikke helseskadelig Vedlikehold Maskinen er lett tilgjengelig, har ikke tunge arbeidsoperasjoner/demontering ved vedlikehold Vedlikehold/kjemikalier Ingen fare for kjemikalier. 9.0 Støv Det utvikles noe støv som kan virke irriterende. Ventilasjon må vurderes Renhold/hygiene Maskinen har steder/deler som er tungvint/tungt å gjøre rent. Ikke helseskadelig ved riktig bruk av verneutstyr Vedlikehold Maskinen har steder/deler som er vanskelig å vedlikeholde, noe demontering og noe tung manuell håndtering. Fare for kjemikalie. Påkrevd riktig bruk av verneutstyr. 11 Støvutviklingen ved maskinen er helseskadelig. Ventilasjon påkrevet. Maskinen lar seg ikke rengjøre forsvarlig hygienisk/ergonomisk. Fare for helseskade, tiltak påkrevd. Maskinen lar seg ikke vedlikeholde forsvarlig ergonomisk/ teknisk. Fare for helseskade, tiltak påkrevd. Aml 8 pkt Hygieneforskrifter Aml 8 pkt. 2.1 Best.nr pkt pkt , 15 og 16 pkt pkt f

12 12.0 Opplæring 12.1 Brukervennlig Enkel, grei maskin. Minimal opplæring. Noe komplisert maskin. Trenger opplæring ved kyndig personale. Komplisert maskin. Krever spesialopplæring. kap.vi 10 og 16 Best. nr Bruksanvisning Maskinen har god bruksanvisning på norsk. Bruksanvisningen er god, men på annet skandinavisk språk. Bruksanvisningen er mangelfull, eller på annet språk Sikkerhet 13.1 Farlige momenter (f.eks. kuttere, kniver, løse led- ninger, bevegelige deler) Alarm Ikke behov for alarm/ tilfredstillende alarm. Noen, trenger tiltak/opplæring. Alarm finnes, men utilstrekkelig. Flere, trenger tiltak/vern/opplæring Nødstopp Finnes, hensiktsmessig plassert. Finnes, må flyttes Finnes ikke, må monteres. Alarm er nødvendig, må monteres. pkt pkt pkt pkt pkt pkt

13 Grønn Gul Rød Regelverk 13.4 Brann Maskinen medfører ingen brannfare. Tiltak for å forebygge brann rundt maskinen må utarbeides. Maskinen må bygges om/sikres for å forebygge brann. Brannvernloven 13 og El-sikkerhet Maskinen medfører ingen fare ift. el-sikkerhet dersom den brukes etter instruksjonene. Betjening av maskinen krever innsikt i el-sikkerhet. Maskinen er ikke forskriftsmessig kft. el-sikkerhet. Må utbedres. Best. nr og Merking 14.1 CE-merking Maskinen er CE-merket. Maskinen er ikke CE-merket. Best. nr pkt Annen merking Annen merking av maskinen. Spesifiser i sjekklisten. Utilstrekkelig merking av maskinen. Best.nr Stråling/Lasermaskin 15.1 Stråling/Lasermaskin Forskiftsmessig konstruert slik at operatøren ikke utsettes for stråling. Det finnes noe stråling, men under faregrensen. Maskinen er ikke tilstrekkelig skjermet. pkt og

14 16.0 Annet Spesielle hensyn som bør tas ved plassering av maskiner og utstyr. Grønn Gul Rød Regelverk 14

15 Forklaring til forskriftene: Maskinforskriften best. nr. 522 stiller krav til konstruktør, produsent, importør og leverandør av maskiner og utstyr. De er tilpasset EUs regelverk og maskindirektivet. Brukerforskriften best. nr. 555 Er rettet mot arbeidsgiver og beskriver krav til bruk av arbeidsutstyr (som maskiner og tekniske innretninger m.m.), samt krav til opplæring og sakkyndig kontroll. Forskrift om tungt og ensidig arbeid best. nr. 531 er også rettet til arbeidsgiver og gir funksjonskrav til hvordan arbeidet skal organiseres og tilrettelegges. De nye veiledningene kjøp og salg av maskiner best. nr. 556 og nr. 557 gir nyttige tips, samt redegjør for de viktigste kravene i maskinforskriften. 15

16 HMS sjekklisten og kriteriehåndboken kan bestilles hos: KJØTTINDUSTRIENS FELLEFORENING Postboks 5469 Majorstua OSLO Telefon Telefaks Internet: KIFF er sekretariat for BRAPRO KJØTT P.B Majorstua, 0305 Oslo Arbeidersamfunnets pl. 1, 0181 Oslo Tlf , Faks: Handel og Kontor i Norge Youngsgaten 11, 0181 Oslo Tlf , Faks:

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Arbeid ved dataskjerm

Arbeid ved dataskjerm Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 540 Veiledning om Arbeid ved dataskjerm Innhold: Forord..................................................... 3 Innledning..................................................

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer