Torsdag 23. februar 2006 kl Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg."

Transkript

1 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006 kl Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Sakspapirene til styremøtet følger vedlagt. Dokumentene vil bli lagt ut på styrets web mandag 20. februar. Vi ønsker velkommen til møtet. Med vennlig hilsen for STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Anne Moxnes Jervell Direktør Grethe Strand-Pedersen Fagansvarlig Innkjøp/stabsstøtte Vedlegg

2 Møte nr. 1/2006 STYREMØTE 1/2006 DAGSORDEN MØTE NUMMER: 1/2006 DATO: 23. februar 2006 KL: MØTESTED: SIFO, Sandakerveien 24 C Bygg B, Møterom Werenskiold, 5.etg. Lagret: Forslag til dagsorden 06/1/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 06/1/2 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Vedlegg 2.1 Orienteringssaker: 06/1/3 Årsrapport til BLD 2005 Vedlegg /1/4 Prosjektakkvisisjon Vedlegg /1/5 Mva-behandlingen i SIFO Vedlegg /1/6 Evaluering av SIFO 06/1/7 Strategisk satsning digitale medier 06/1/8 SIFO-generelt Beslutningssaker: 06/1/9 Regnskap 2005 Vedlegg /1/10 Rapport på årsplan 2005 Vedlegg /1/11 Årsmelding 2005 m/styrets beretning Vedlegg /1/12 Budsjett 2006 Vedlegg Innledning v/ Anne M. Jervell 06/1/13 Årsplan 2006 Vedlegg Innledning v/ Anne M. Jervell

3 Møte nr. 1/2006 Drøftingssaker: 06/1/14 Strategiprosess ny versjon 06/1/15 Eventuelt Skisse vedr. disponering av møtetid Sakstittel Tids-behov Tidsrom Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 min. Orienteringssaker Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Oppfølging fra forrige styremøte Årsrapport til BLD Prosjektakkvisisjon Mva-behandlingen i SIFO Evaluering av SIFO Strategisk satsing Digitale medier SIFO-generelt 3 min. 5 min LUNSJ Beslutningssaker Regnskap 2005 Rapport på årsplan 2005 Årsmelding 2005 m/styrets beretning Budsjett 2006 Årsplan 2006 fra Drøftingssaker Strategiprosess - ny versjon Slutt Eventuelt 2

4 Sak nr. 06/1/2 SAKSFRAMSTILLING STYRET Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Sakstype: Oppfølgingssak Møtedato: Sak nr.: 06/1/2 Arkivnr.: Lagret: Saksbehandler: Anne Moxnes Jervell Vedlegg: Utkast til protokoll fra møte 6/ Vedlegg 2.1. Forslag til vedtak: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 6/ datert Saksutredning/vurdering: Utkast til protokoll fra styremøte 6/ ble sendt styret 4. januar 2006 med frist for kommentarer 18. januar. Det var ingen merknader til utkast til protokoll. 1

5 06/1/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Dato: Protokoll fra styremøte 6/2005 den 12. desember 2005 kl Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Ragnhild Brusdal Harald Throne-Holst Randi Kjeldstad (vara) Irene Solberg Bjørn Erik Thon Fra administrasjonen: Anne Moxnes Jervell Grethe Strand-Pedersen, referent Forfall: Fra styret: Hilmar Rommetvedt Dagsorden: 05/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 05/6/2 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /6/3 Oppfølging fra forrige styremøte /6/4 Prosjektakkvisisjon 05/6/5 Mva-behandlingen i SIFO 05/6/6 Evalueringen av SIFO - status 05/6/7 Rapport fra etatsstyringsmøte med BFD /6/8 SIFO-generelt 05/6/9 Økonomirapport pr /6/10 Budsjettforutsetninger og prioriteringer for /6/11 Møteplan /6/12 Eventuelt 05/6/13 Strategi: SIFO mot 2010 hva har vi oppnådd? Innledning v/eivind Stø Strategiske veivalg Innledning v/anne M. Jervell

6 05/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden VEDTAK: Dagsorden godkjennes. 05/6/2 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ VEDTAK: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 5/ datert /6/3 Oppfølging fra forrige styremøte Anne Moxnes Jervell presenterte tiltak som er fulgt opp siden forrige styremøte. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/4 Prosjektakkvisisjon Anne Moxnes Jervell redegjorde for prosjekter med inngått kontrakt siden forrige styremøte. En del av prosjektene på totalt kroner vil bli gjennomført innen årets utgang. Styret ga positiv tilbakemelding på SIFOs forsøk på å beregne mulige inntektsanslag for søknadene som nå er under behandling. Videre orienterte direktøren om en del aktiviteter og kontakter som er igangsatt. Det ble bl.a. vist til verdien av å ha gode kontakter som senere kan bane vei for nye muligheter. Spesielt var dette tilfelle i NANOMAT-prosjektet, der SIFO i samarbeid med Veritas fikk mulighet til å bringe forbrukerperspektivet inn i et helt nytt fagområde. Styret mente slike fremstøt bør tilstrebes i større grad og viste til at aktivt bruk av samarbeidspartnere og nettverk gir inspirasjon og faglig utvikling. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/5 Mva-behandlingen i SIFO Anne Moxnes Jervell orienterte om at saken om mva-behandlingen i SIFO ligger i saksbehandlingskø hos Oslos fylkesskattekontor, og at det foreløpig er uklart når den vil bli ferdig behandlet. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/6 Evalueringen av SIFO status Styreleder Ingeborg A. Kleppe orienterte styret om sin samtale med Evalueringsutvalget og de spørsmål som ble diskutert under møtet. Utvalget var særlig opptatt av styrets rolle som påvirker i valg av forskningstemaer, fremtidige inntektsmuligheter for SIFO og laboratoriets rolle i virksomheten. 2

7 Direktøren informerte om at utvalget har hatt samtaler med flere sentrale personer på SIFO og at instituttet på forespørsel fra utvalget har levert en rekke dokumenter og publikasjonsoversikter som viser aktiviteten innen alle instituttets fagområder. I tillegg har Evalueringsutvalget hatt samtaler med brukerne av SIFO, deriblant representanter for BFD og FO. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. SIFO tar snarest kontakt med utvalgets sekretær for å bringe klarhet i når rapporten fra utvalget vil foreligge. 05/6/7 Rapport fra etatsstyringsmøte med BFD Nestleder Anne Sæterdal og direktør Anne Moxnes Jervell orienterte fra etatsstyringsmøtet i BFD. Direktøren framholdt at kontakten med departementet er god og BFD ga mange faglige innspill som vil bli fulgt opp. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber SIFO ta initiativ til et styremøte for å diskutere strategi umiddelbart etter at utredningen fra Evalueringsutvalget foreligger. 05/6/8 SIFO-generelt Anne Moxnes Jervell orienterte om følgende saker: Revisjon av SIFOs personalhåndbok Det er lagt ny plan for revisjon av SIFOs personalhåndbok og det er lagt opp til en forenkling av bl.a. lønnsfastsettelser, instrukser, stillingsbeskrivelser m.v. samtidig som det skal utarbeides tydelige retningslinjer for bl.a. bruk av hjemmekontor, håndtering av bistillinger m.v. Innføring av Agresso Prosjektstyringsverkøy for 2006 Det arbeides med innføring av nytt prosjektstyringsverktøy som vil gi styret den type informasjon som lenge har vært etterspurt for å få nødvendig underlag for styring og oversikt over bruken av midlene. Styret understreket betydningen av at systemet nå kommer på plass og tas aktivt i bruk fra utgangen av januar Forslag til grunnbevilgning fra BFD for 2007 Temaet vil bli tatt opp med departementet etter at rapporten fra Evalueringsutvalget foreligger for å diskutere videre tilknytning og finansiering. Kontakt med BFD, Forskningsrådet og EU- kommisjonen Det ble orientert om innspill og kontakt i forbindelse med departementets deltakelse i europeisk forbrukerpolitisk nettverk og møte i EU-kommisjonen med Forskningsrådet. Personalsaker tilgang/avgang 3

8 Diverse Det er etablert en IT-brukergruppe på SIFO Det er gjennomført en elektronisk Rusken-aksjon i november Årets julefest holdes i SIFO 16. desember VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/9 Økonomirapport pr Anne Moxnes Jervell presenterte økonomirapport pr som ble delt ut på møtet. Hun uttalte at regnskapet nå viser en positiv utvikling i forhold til revidert budsjett og at det forventede underskuddet er betydelig redusert pga. større innsparinger både på drift og lønn. Det forbedrete resultatet er også en konsekvens av en mindre økning på inntektssiden, bl.a. har vært en dobling av tekstiltester på lab. den senere tid. Styret var opptatt av at SIFO holder et kontinuerlig fokus på utgiftssiden og ba om at nytteaspektet vurderes i forbindelse med utgiftene til administrasjon. De ansattes representanter meldte bekymring for økt press på personalet i administrasjonen i forbindelse med avgjørelsen om å holde ledighet i resepsjonsstillingen. Dette har bl.a. ført til reduserte tjenester i administrasjonen, deriblant til bibliotek. Styret stilte spørsmål til hvilke typer bibliotekstjenester forskerne har behov for og viste til mulighetene som ligger i bruk av elektroniske kilder og økt samarbeid med andre institutter. VEDTAK: Styret godkjenner økonomirapport pr med de merknader som kom frem på møtet. Styret ber SIFO fortsette å se etter effektiviseringsmuligheter, for eksempel ved samarbeid om tjenester der det er naturlig. 05/6/10 Budsjettforutsetninger og prioriteringer for 2006 Anne Moxnes Jervell redegjorde for tallene i forslag til budsjett, og understreket at dette først og fremst er å anse som et framlegg til diskusjon av viktige budsjettforutsetninger. Hun viste bl.a. til at det er svært mange usikkerhetsmomenter, bl.a. vil mye avhenge av prosjekttilgangen for neste år, og at resultatene for prosjektsøknadene må avventes før et mer realistisk bilde kan tegnes. I tillegg viste hun til at en annen viktig faktor for SIFO vil være konklusjonene i rapporten fra Evalueringsutvalget som er ventet å foreligge tidlig på nyåret. Den vil være et viktig instrument for videre prioriteringer og valg av oppgaver for instituttet etter Anne Moxnes Jervell orienterte styret at det i 2006 vil bli lagt stor vekt på å forberede organisasjonen på de endringer som må komme. Nye og viktige planverktøy skal implementeres, deriblant Agresso prosjektstyringsverktøy og nytt lønnssystem SAP-HR. Systemene vil sikre SIFO og styret god oversikt over økonomien og bidra til å øke effektiviteten samt gi godt grunnlag for en hensiktsmessig styring av ressursene. I tillegg skal ny organisering formelt på 4

9 plass fra nyttår og det skal utarbeides nye instrukser for bl.a. forskningssjef, forskningsledere og prosjektledere samtidig som Personalhåndboken skal revideres. Funksjonene innen Info/IT, bibliotek og administrasjon vil bli gjennomgått med tanke på effektiv ressursutnyttelse i løpet av året. Det er videre lagt opp til flg. tre-deling av grunnbevilgningen for den faglige virksomheten: 1) Kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering 2) Forvaltningsstøtte og kunnskapsformidling (herunder laboratorier) 3) Strategiske satsninger I tillegg vil noe av basisbevilgningen gå til egenfinansering av EUprosjektsøknader og deltakelse i EU-prosjekter. I diskusjonen var styret opptatt av at SIFO må legge betydelig mer vekt på utarbeidelsen av eksterne søknader og i større grad enn tidligere satse på å søke samfinansiering av prosjekter med andre mulige samarbeidspartnere. Styret understreket viktigheten av å få til en brobygging fra SIFOs kjerneområder og ut til andre miljøer som kan bidra til å utnytte de forskningsmulighetene som ligger i for eksempel Standardbudsjettet. Standardbudsjettet er blitt et viktig verktøy og en etablert nasjonal referanse for spørsmål om husholdningers velferd og økonomi. SIFO bør derfor ta initiativ til opprettelse av en tverrfaglig nasjonal referansegruppe som kan gi Standardbudsjettet både ekstern legitimitet og faglig input. Standardbudsjettet har stort potensial til å utvikles videre både ut fra forskningsinteresser og for å videreutvikle de pratiske anvendelsene av Standardbudsjettet. Styret ser derfor Standardbudsjettet som et viktig instrument for SIFO til å knytte faglige kontakter og etablere samarbeidsprosjekter med andre forskningsmiljøer (eks. Statistisk Sentralbyrå). En annen oppgave for en slik referansegruppe kan være å foreta en analyse av hvilke muligheter SIFO har for å skaffe inntekter fra Standardbudsjettet. Videre var styret opptatt av at det bør være klare handlingsregler i bruk av midlene fra grunnbevilgningen. F.eks. kan den brukes som delfinansiering for enkelte typer prosjekter med andre samarbeidspartnere (for eksempel dr.grad), men ikke til direkte subsidiering av eksterne prosjekter. Styret understreket at det må stilles krav til at alle gruppene også må bidra med eksterne inntekter. For øvrig ba styret om at det skal stilles krav til at foreslåtte store satsninger som får midler fra basisbevilgningen også skal ha krav til å skaffe ekstern finansiering. Dette vil også bidra til kvalitetsheving. Når det gjelder SIFO-surveyen er styret opptatt av at det finnes mange aktører, og at det er betydelig konkurranse innen markedet for hurtig-surveyer. Det er derfor viktig for SIFO å legge mer forskning inn i denne surveyen samtidig som det etter hvert vil være behov for en evaluering for bl.a. å se hvordan SIFO posisjonerer seg i markedet. Mens andre forbrukssurveyer opererer på oppdrag fra produsenter og leverandører av varer og tjenester har SIFO-surveyen forbrukeren som sitt fokus. F.eks. har SIFO-surveyen sett på forbrukernes holdninger til miljøspørsmål og etikk - tema som også er av stor interesse for 5

10 andre mulige samarbeidspartnere for forskningsprosjekter. Styret mente slike samarbeidsprosjekter bør vurderes i forbindelse med SIFO-surveyen. VEDTAK: Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjett og årsplan for 2006 og ber om å bli forelagt et revidert budsjett som går i overskudd med 0,5 Mkr. og i tillegg tar inn underskuddet fra Det innebærer en forbedring av det fremlagte budsjettet på i alt ca.kr Styret ber SIFO stille krav til alle faggrupper om ekstern inntjening og i større grad enn tidligere aktivt søke samarbeidspartnere. Styret ber om at driftsutgiftene til bl.a. administrasjon og laboratorier synliggjøres på eget kostnadssted (kolonne) i budsjettet. Styret ber SIFO knytte seg opp mot eksterne miljøer og nedsette en referansegruppe for Standardbudsjettet. 05/6/11 Møteplan 2006 Forslag til møteplan ble diskutert og pga. en del usikkerhet mht. når Evalueringsrapport endelig vil foreligge, ble administrasjonen bedt om å komme tilbake med et nytt forslag til møteplan etter styremøtet. VEDTAK: Etter styremøtet er det enighet om følgende datoer for styremøter og styreseminar i 2006: Møte 1/2006 Møte 2/2006 Møte 3/2006 Torsdag 23. februar Onsdag 29. mars Torsdag 27. april Møte 4/2006 Tirsdag 30. mai - og styreseminar Onsdag 31. mai (i Oslo) Møte 5/2006 Møte 6/2006 Torsdag 26. oktober Torsdag 14. desember Møtene holdes på SIFO fra kl til /6/12 Eventuelt Anne Moxnes Jervell takket styret for et positivt og konstruktivt samarbeid I året som har gått. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 6

11 05/6/13 Strategi: SIFO mot 2010 hva har vi oppnådd? Innledning v/eivind Stø Strategiske veivalg Innledning v/anne M. Jervell Anne Moxnes Jervell orienterte om de ulike fasene i strategiprosessen og viste til at arbeidet internt går etter planen. Det ble holdt et internt strategiseminar den 29. november med aktiv deltakelse og diskusjoner etterpå. Det er nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal samordne innspill og legge fram et utkast til ledergruppen i januar Eivind Stø innledet til diskusjon med bl.a. en gjennomgang av målsetningene i den gamle strategiplanen SIFO mot 2010 som har vært retningsgivende for SIFO de siste 5 år. En av hovedmålsetningene i planen gikk bl.a. ut på å styrke forskningskvaliteten ved SIFO og utvikle instituttet til et grundig anvendt forskningsinstitutt og et kunnskapssenter for forbrukerpolitikken. Bl.a. skulle det moderne forbrukerbegrepet utvikles. Stø viste til at SIFO i perioden har hatt sterk relevans i media og styrket sin posisjon som forskningsinstitutt. Medarbeiderne har deltatt på mange internasjonale konferanser og vært leder av og deltatt i en rekke EU-prosjekter. Likevel har det vært mange utfordringer mht. til å nå målet om å styrke den nasjonale og den internasjonale akademiske profilen ved SIFO. Her ligger man fortsatt noe under gjennomsnittet for vitenskapelig publisering i forhold til andre institutter. Det har vært en klar fremgang når det gjelder flerfaglighet og integrering, men integreringen mellom forskning og lab har imidlertid ikke blitt utnyttet fullt ut. Heller ikke forholdet til forbrukersektoren har blitt styrket i denne perioden. I den forrige strategiplanen var det lagt opp til to nye satsninger, Forbrukerkultur og Forbrukernes forhold til IKT, som foreløpig ikke helt har vist seg å få gjennomslag. En planmessig satsning på dette området mangler. Eivind Stø mente det nå var på høy tid å foreta en evaluering av virksomheten, bl.a. for å finne status for hvor i landskapet instituttet befinner seg i dag. I sitt innlegg trakk Anne Moxnes Jervell opp alternative visjoner for fremtiden. Hun pekte på de mange viktige strategiske valg SIFO står overfor der hovedvekten kan legges på hhv. det å bli et ledende fagmiljø og det å være relevant og nyttig for forbrukerne, i tillegg til aktuelle samarbeidsmuligheter og virkemidler. Hun framholdt at SIFO skal være et ledende fagmiljø og må prioritere styrket vitenskapelig kvalitet for dermed å øke relevans og nytte for forbrukerne. I diskusjonen var styret spesielt opptatt av SIFOs forhold til omverdenen og samarbeid med andre miljøer nasjonalt og internasjonalt. Styret ba SIFO holde spesiell fokus på målgrupper, og viste til at det kan bli nødvendig med en posisjonering. I prosessen videre bør det derfor legges mer vekt på å diskutere SIFOs målgrupper og hvem som skal betale for SIFOs tjenester i fremtiden, bl.a. bør forholdet til de øvrige forbrukerinstitusjonene, miljøbevegelsen og såkalte svake grupper i samfunnet avklares. 7

12 Styret understreket betydningen av å utvikle nettverk til andre relevante miljøer og satse mer på større prosjekter der mulighetene for samarbeid og samfinansiering kan være til stede. Det må stilles klare krav til den enkelte forsker om vitenskapelig publisering fra prosjektene, noe som vil være vesentlig for den videre kvalitetssikringen. Videre må SIFO prioritere de strategiske satsningene og foreta bevisste valg av oppgaver. Dette vil sannsynlig innebære en avgrensing i forhold til samarbeidspartnere, men vil være viktig for prioriteringen. Det må legges opp til en bevisst prosess for å få til en vellykket overgang til økt vitenskapelig publisering der forskerne også må kunne skjermes fra medier og andre oppgaver i perioder. VEDTAK: Innleggene i debatten ble tatt til etterretning og prosessen fortsetter videre i organisasjonen. Den interne strategigruppen vil samle innspill og legge fram et utkast som blir behandlet i instituttets ledergruppe i løpet av januar Et utkast til strategiplan vil bli lagt frem for styret på neste møte. 8

13 I:\Mappestruktur ny web\styret\styremøte1-2006\ arsplan 2006-vedlegg 13.1.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006

14 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet forutsetter eksterne prosjektinntekter på ca. 13,5 mill kr (36 %) og et overskudd som bidrar til øke SIFOs reserver med ca 0,5 mill kr. - Evalueringsrapporten som kommer i januar skal følges opp, og prosessen med utforming av en ny strategi for SIFO skal fullføres. - Arbeidet med å tilpasse organisasjonen og innføre nye økonomisk administrative systemer skal videreføres med positive konsekvenser for effektivitet og styring. - Basisbevilgningen skal brukes målrettet og det skal stilles krav til kvalitet, planer og resultater i internt finansierte prosjekt. - Ambisjonene om ekstern prosjektinnhenting må økes og dette stiller krav til arbeidet i alle faggrupper og strategiske satsinger. Målet er at SIFO skal ha minimum 50% ekstern finansiering i løpet av 2-3 år. - Doktorgradsutdanning og vitenskapelig publisering skal prioriteres. Det forventes minimum tre fullførte avhandlinger og 15 artikler publisert i tidsskrift med fagfellevurdering. - Samarbeidsrelasjoner til UoH og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt skal styrkes gjennom bla prosjektsamarbeid, bistillinger, forskerutveksling, deltakelse i relevante organisasjoner og ved konferanser og seminarer. 2

15 I:\Mappestruktur ny web\styret\styremøte1-2006\ arsplan 2006-vedlegg 13.1.doc Vedlegg 13.1 Strategi, organisasjon og ledelse Ansv: AMJ og ES Delmål: Å styrke SIFOs stilling som et ledende kompetansemiljø for forbruksforskning, sørge for at SIFO har et velfungerende lederteam, en hensiktsmessig organisering og at medarbeiderne trekkes aktivt med i utviklingen av instituttet. Resultatmål Tiltak Kommentar/rapport Å konsolidere og videreutvikle den nye organiseringen og det nye lederteamet Hvert kvartal evaluere arbeidsformer og resultater. Arrangere 2-4 heldags møter/seminarer for ledergruppen. Vurdere behovet for videre lederutviklingstiltak Aktivt prøve ut nye former for samarbeid og informasjonsdeling mellom faggruppene Avholde fellesmøter og utvikle samarbeidet mellom admin og info/it avdelingene. Overvåke tidsbruk i ledelse og administrative oppgaver Vedta og implementere ny strategi for SIFO Øke den vitenskapelige kompetansen og andelen ansatte med doktorgrad Bruke resultatet av evalueringen aktivt i strategiarbeidet. Gi strategien en form som gjør det mulig å koble strategiplan og årsplan og å måle grad av måloppnåelse. Gjennom møter og kommunikasjon sørge for at ny strategi er godt forankret i styret, organisasjonen, departementet, Forskningsrådet og hos andre interessenter.(forbrukerorganisasjonene) Vektlegge doktorgradskompetanse og potensial for å gjennomføre doktorgradsutdanning ved rekruttering Bidra til sluttfinansiering av tre avhandlinger blant fast ansatte SIFO forskere (forbruk og miljø, tillit til mat og forbrukerøkonomi/gjeld). Delfinansiere sluttføring av to doktorgradsavhandlinger knyttet til barn og unges forbruk for stipendiater/engasjerte. Planlegge 1-2 nye doktorgradsløp for ansatte i forsker III stillinger innen satsingsområder kroppsrelatert forbruk og digitale medier. Sørge for at doktorgradsstudenter får jevnlig oppfølging av intern prosjektleder/veileder..

16 UTKAST Styrke den vitenskapelige publiseringen i SIFO og instituttets synlighet i den internasjonale forskningen innen forbruksfeltet (Mål>0,5 artikkel pr forskerårsverk og større synlighet i anerkjente og sentrale tidsskrift) Øke kontakten og det faglige samarbeidet med UoH miljøene Styrke det internasjonale samarbeidet på relevante forskningsområder I budsjettet øremerke minst 30% av basisbevilning midlene til kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering. Videreføre og evaluere ordningen med honorering av publisering Arrangere minst et kurs/seminar i vitenskapelig publisering. Økt innsending til sentrale tidsskrift som Journal of Consumer Culture, Consumer Research, Consumer Studies, Consumer Politics osv. Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt-, gruppenivå og forskernivå. Aktiv deltakelse på vitenskapelige konferanser og oppfølging av papere mot tidsskriftpublisering. (Mål: at 50% av originalpapere er innsendt tidsskrift innen 3 mnd etter første presentasjon). Oppfordre til sampublisering med eksterne samarbeidspartnere.(mål:: 1/3 av artiklene) Avsette midler til språkvask og etablere/opprettholde kontakt med gode språkkonsulenter. Søke om og prioritere postdoc-finansiering for å utnytte publiseringspotensialet i nye doktorgrader. Tilby 20% engasjementer i SIFO til 1-2 universitetsansatte med relevant kompetanse, for eks i tilknytning til strategiske satsinger og/eller doktorgradsstipendiater. Signalisere en positiv holdning til at SIFO forskere påtar seg deltidsstillinger og undervisning relevante UoH miljøer. Ta initiativ til møte med ISS ved UiO for å diskutere samarbeid og mulig rammeavtale. Nedsette en intern arbeidsgruppe for å se på rammene for og muligheten for å øke nytten av mastergradsstudenter med hovedoppgaver i tilknytning til SIFOs prosjekter. Initiere og følge opp forskningssamarbeid med UoH sektoren.i eksternt finansierte prosjekt og til kvalitetssikring / i referansegrupper til større interne prosjekter. (standardbudsjettet, strategiske satsinger) Følge opp Forskningsrådets initiativ til samarbeid om søknader til EUs 7RP.på matområdet Arrangere workshop Local food in Europe med støtte fra ESF. Være vertskap for workshop i ETE nettverket og utvikle felles prosjektsøknad. Legge til rette for utenlandsopphold for stipendiater og andre og utlyse ett-to utenlandsstipend internt med oppstart i Invitere en eller flere gjesteforskere fra etablerte nettverk til lengre opphold (3-6 mnd) ved SIFO.i

17 Bidra til å videreføre det nordiske samarbeidet innen forbruksforskning Styrke kontakten med CFK, Konsumentforskningscentralen og relevante miljøer i Danmark og island og drøfte organisering av det nordiske nettverket Ta inititativ til møte med BLD, FR og FO om nordisk samarbeid og nordiske prosjekter på forbrukerområdet. Delta aktivt på relevante nordiske seminarer og i nordiske nettverk Opprettholde god kontakt med forbrukerapparatet Øke porteføljen av eksternt finansierte prosjekter (Mål >50% ekstern finansiering innen 3 år) Delta i arbeidsgruppe Data strategy innen European Consumer policy network. Invitere BlD, FR og FO.til SIFO seminarer og holde seminarer i BLD på forbrukerpolitiske tema Initiere og ivareta muligheter for prosjektsamarbeid og bruke representanter fra BDE, FO og FR i referansegrupper (SIFO survey, evaluering av tvisteløsninger) Følge opp samarbeidsmuligheter innenfor digitale medier og markedsføring rettet mot barn og unge Bruke Forbrukerrapporten til å formidle både prosjektresultater og kunnskap fra internasjonal forskning. Samarbeide med FR (og FO) om utspill/markering på forbrukerdagen 15. mars Avsette ressurser til prosjektutvikling og søknadsprosesser. Videreutvikle kvalitetssikringen av arbeidet med prosjektsøknader til Forskningsrådet, herunder utnytte eksterne tilbakemeldinger, bearbeide tidligere prosjektideer/søknader og samarbeide med sterke eksterne partnere. Å kartlegge og overvåke aktuelle anbudsinnbydelser (DOFFIN med mer) Systematisk vurdere nye prosjekt- og samarbeidsmuligheter, blant annet ved avslutning av prosjekter Tydeliggjøre krav om ekstern prosjektinnhenting på gruppenivå og forventning om seniorforskeres bidrag til prosjektutvikling.og innhenting 5

18 UTKAST Styrke kontakten med brukere og samarbeidspartnere nasjonalt. Arrangere ett større faglig og sosialt SIFO seminar/arrangement med inviterte eksterne gjester (som starten på en årlig tradisjon) Tilby månedlig nyhetsvarsling til brukere og andre kontakter Øke kvaliteten på de faglige fredagsseminarene og annonsere flertallet av disse eksternt Delta i diskusjoner om videreføring av FORNYMAT samarbeidet. Forbedre arbeidsmiljøet og intern kommunikasjon Bedre oppfølging og kvalitetssikring av prosjektarbeidet, både i etablerings-, gjennomførings-, og avslutningsfasen Videreutvikle bruken av interne møter til å informere fra ledelsen og styremøter (1-2 ganger i måneden). Fortløpende formidling via intranettet (for eksempel ledermøteprotokoller, styrets sakslister og protokoller, informasjon om prosesser ifm. søknader, strategiutvikling, gruppemøter). Vurdere og prøve ut nye former for seminarer, fellesmøter og prosjektsamarbeid på tvers av gruppene. Arrangere et 2 dagers instituttseminar i oktober med faglig, sosialt og instituttpolitisk Nedsette i h ld en arbeidsgruppe som kan utarbeide en prosjekthåndbok som beskriver rutiner og gir praktisk veiledning til prosjektledere Innføre rutiner for kvartalsvis rapportering på prosjektøkonomi, -framdrift og resultater. Oppdatere og videreutvikle prosjektverktøy på intranett Arrangere internt seminar om håndtering av data og om etikk i forskningen 6

19 Forbruk og økonomi Ansv: EB Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi og forbrukskultur. Herunder: Standardbudsjettet Husholdsøkonomi og levekår Forbrukernes kompetanse, valg og strategier Forbruksvarer som kommunikasjonssymboler Barn, unge og kommersialisering Digitale medier Resultatmål Tiltak Kommentar/rapport Videreutvikle kvaliteten, nytteverdien og bruken av standardbudsjettet med tanke på standardisering på nordisk nivå, boligkostnader og konsekvensvurdering av økonomiske og politiske endringer Nedsette en norsk referansegruppe for arbeidet med standardbudsjettet (1. halvår) Ta initiativ til et nordisk prosjekt for en felles nordisk budsjettmal, inklusive et felles nordisk forbruksnivå (til NMR høst) Publisere en samlet dokumentasjon av arbeidet med standardbudsjettet (håndbok). Publisere og lansere en bok med faglige artikler relatert til STB Fullføre arbeidet med grønt standardbudsjett og lansere dette på internett. Utvikle nye prosjekter innen området standardbudsjett med ekstern deltakelse og finansiering Utarbeide prosjektsøknad til Velferdsprogrammet om modeller for forbruksbasert levestandard.i samarbeid med Jens Bonke ved Socialforskningsinstitutter (DK) Starte arbeidet med å utvide standardbudsjettet til å omfatte bolig.(leie) 7

20 UTKAST Gjennomføre SIFO-surveyen som en årlig kartlegging av forbrukerkompetanse og - atferd, og bruke resultatene i vitenskapelig publisering og annen formidling Datamaterialet (utvalgte tema) presenteres som hurtigstatistikk til forbrukerdagen 15.mars Arrangere seminar med papere og ekstern deltakelse høsten 2006 Fem medarbeidere får hovedansvar for utvikle spørsmål innen valgte temaer med forventninger om analyse der resultatene skal presenteres i artikler. (Mål: min 3 innsendte artikler basert på Sifo-surveyen) Utvikle prosjekter med hovedfokus på konsekvenser av barn og unges forbruk, med spesielt fokus på utsatte grupper. Utarbeide en søknad om temaet barn/unge og sikkerhetsprodukter Skaffe oversikt over nye finansieringskilder innen temaet barn/utsatthet/sikkerhet Søknad til NFR (velferdsforskningsprogrammet) om utsatte barnefamiliers økonomiske disposisjoner i et husholdsperspektiv. Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader Utarbeide søknad om forbrukerkreditt og i samarbeid med nettverket beslutte hvor søknaden skal sende a) det forbr. politiske rammeprogram, b) det 7. rammeprogram eller c) andre kilder Revitalisere det nordiske nettverket og bruke det bredt overfor EU innen gjeldsproblematikk. Styrke den formelle og reele kompetansen innen strategisk viktige områder.utvikle et samlet perspektiv og ferdigstille et internt strateginotat om kommersialisering Avslutte tre doktoravhandlinger, en om barns og unges forbruk, en om boligpolitikk og en om gjeldsproblematikk. Publisere minst 5 og sende inn minst 10 nye vitenskapelige artikler.fra gruppa 8

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning P:\Plandokumenter\2006\06-1-13-Arsplan 2006-vedlegg 13.1_styrebehandlet_revidert.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 05/2/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

SIFO. Årsplan 2005. Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005

SIFO. Årsplan 2005. Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 1. Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

STYREPROTOKOLL Dato: 10.03.09

STYREPROTOKOLL Dato: 10.03.09 STYREPROTOKOLL Dato: 10.03.09 Protokoll fra styremøte 1/2009 26. februar 2009 kl. 10.30-15.30 Møtet ble ledet av styreleder Kari Gjesteby. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør Forord SIFO legger med dette fram en strategi for perioden 2007 2012, vedtatt i styremøte 24. mai 2007. Denne erstatter strategidokumentet SIFO mot 2010, som ble vedtatt i desember 2001. I arbeidet med

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 2005/397 Oslo, 05.12.2005

Deres ref: Vår ref: 2005/397 Oslo, 05.12.2005 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: 2005/397 Oslo, 05.12.2005 Innkalling til styremøte 6-2005 - 12. desember 2005 Vi innkaller med dette til årets siste styremøte på

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter Forskningsavdelingen 20.1.2010 Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter UMB innfører rutiner for: I) Registrering av søknader til europeiske programmer.

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møtedato: 26. juni 2014 Fellesmøte 1/2014 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker:

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem. 28 mars 2005

Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem. 28 mars 2005 Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem 28 mars 2005 . et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) Et ledende fagmiljø med formål å drive

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008 Side 1 av 6 Tilstede: Styrerepresentanter: Administrasjon: Ole Rud, Hans Arne Krogsti ( for Arild Sørum Stana), Mari Kramperud Arnesen, Anne Stine Solberg (for Hildegunn Aas) og Sigurd Kolloen Hildegard

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Hva vet vi? Ole Wiig NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlegg Forskerforbundet 20.03.2007 Disposisjon Bakgrunn Kunnskapsstatus

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer