Torsdag 23. februar 2006 kl Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg."

Transkript

1 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006 kl Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Sakspapirene til styremøtet følger vedlagt. Dokumentene vil bli lagt ut på styrets web mandag 20. februar. Vi ønsker velkommen til møtet. Med vennlig hilsen for STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Anne Moxnes Jervell Direktør Grethe Strand-Pedersen Fagansvarlig Innkjøp/stabsstøtte Vedlegg

2 Møte nr. 1/2006 STYREMØTE 1/2006 DAGSORDEN MØTE NUMMER: 1/2006 DATO: 23. februar 2006 KL: MØTESTED: SIFO, Sandakerveien 24 C Bygg B, Møterom Werenskiold, 5.etg. Lagret: Forslag til dagsorden 06/1/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 06/1/2 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Vedlegg 2.1 Orienteringssaker: 06/1/3 Årsrapport til BLD 2005 Vedlegg /1/4 Prosjektakkvisisjon Vedlegg /1/5 Mva-behandlingen i SIFO Vedlegg /1/6 Evaluering av SIFO 06/1/7 Strategisk satsning digitale medier 06/1/8 SIFO-generelt Beslutningssaker: 06/1/9 Regnskap 2005 Vedlegg /1/10 Rapport på årsplan 2005 Vedlegg /1/11 Årsmelding 2005 m/styrets beretning Vedlegg /1/12 Budsjett 2006 Vedlegg Innledning v/ Anne M. Jervell 06/1/13 Årsplan 2006 Vedlegg Innledning v/ Anne M. Jervell

3 Møte nr. 1/2006 Drøftingssaker: 06/1/14 Strategiprosess ny versjon 06/1/15 Eventuelt Skisse vedr. disponering av møtetid Sakstittel Tids-behov Tidsrom Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 min. Orienteringssaker Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Oppfølging fra forrige styremøte Årsrapport til BLD Prosjektakkvisisjon Mva-behandlingen i SIFO Evaluering av SIFO Strategisk satsing Digitale medier SIFO-generelt 3 min. 5 min LUNSJ Beslutningssaker Regnskap 2005 Rapport på årsplan 2005 Årsmelding 2005 m/styrets beretning Budsjett 2006 Årsplan 2006 fra Drøftingssaker Strategiprosess - ny versjon Slutt Eventuelt 2

4 Sak nr. 06/1/2 SAKSFRAMSTILLING STYRET Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Sakstype: Oppfølgingssak Møtedato: Sak nr.: 06/1/2 Arkivnr.: Lagret: Saksbehandler: Anne Moxnes Jervell Vedlegg: Utkast til protokoll fra møte 6/ Vedlegg 2.1. Forslag til vedtak: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 6/ datert Saksutredning/vurdering: Utkast til protokoll fra styremøte 6/ ble sendt styret 4. januar 2006 med frist for kommentarer 18. januar. Det var ingen merknader til utkast til protokoll. 1

5 06/1/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Dato: Protokoll fra styremøte 6/2005 den 12. desember 2005 kl Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Ragnhild Brusdal Harald Throne-Holst Randi Kjeldstad (vara) Irene Solberg Bjørn Erik Thon Fra administrasjonen: Anne Moxnes Jervell Grethe Strand-Pedersen, referent Forfall: Fra styret: Hilmar Rommetvedt Dagsorden: 05/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 05/6/2 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /6/3 Oppfølging fra forrige styremøte /6/4 Prosjektakkvisisjon 05/6/5 Mva-behandlingen i SIFO 05/6/6 Evalueringen av SIFO - status 05/6/7 Rapport fra etatsstyringsmøte med BFD /6/8 SIFO-generelt 05/6/9 Økonomirapport pr /6/10 Budsjettforutsetninger og prioriteringer for /6/11 Møteplan /6/12 Eventuelt 05/6/13 Strategi: SIFO mot 2010 hva har vi oppnådd? Innledning v/eivind Stø Strategiske veivalg Innledning v/anne M. Jervell

6 05/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden VEDTAK: Dagsorden godkjennes. 05/6/2 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ VEDTAK: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 5/ datert /6/3 Oppfølging fra forrige styremøte Anne Moxnes Jervell presenterte tiltak som er fulgt opp siden forrige styremøte. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/4 Prosjektakkvisisjon Anne Moxnes Jervell redegjorde for prosjekter med inngått kontrakt siden forrige styremøte. En del av prosjektene på totalt kroner vil bli gjennomført innen årets utgang. Styret ga positiv tilbakemelding på SIFOs forsøk på å beregne mulige inntektsanslag for søknadene som nå er under behandling. Videre orienterte direktøren om en del aktiviteter og kontakter som er igangsatt. Det ble bl.a. vist til verdien av å ha gode kontakter som senere kan bane vei for nye muligheter. Spesielt var dette tilfelle i NANOMAT-prosjektet, der SIFO i samarbeid med Veritas fikk mulighet til å bringe forbrukerperspektivet inn i et helt nytt fagområde. Styret mente slike fremstøt bør tilstrebes i større grad og viste til at aktivt bruk av samarbeidspartnere og nettverk gir inspirasjon og faglig utvikling. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/5 Mva-behandlingen i SIFO Anne Moxnes Jervell orienterte om at saken om mva-behandlingen i SIFO ligger i saksbehandlingskø hos Oslos fylkesskattekontor, og at det foreløpig er uklart når den vil bli ferdig behandlet. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/6 Evalueringen av SIFO status Styreleder Ingeborg A. Kleppe orienterte styret om sin samtale med Evalueringsutvalget og de spørsmål som ble diskutert under møtet. Utvalget var særlig opptatt av styrets rolle som påvirker i valg av forskningstemaer, fremtidige inntektsmuligheter for SIFO og laboratoriets rolle i virksomheten. 2

7 Direktøren informerte om at utvalget har hatt samtaler med flere sentrale personer på SIFO og at instituttet på forespørsel fra utvalget har levert en rekke dokumenter og publikasjonsoversikter som viser aktiviteten innen alle instituttets fagområder. I tillegg har Evalueringsutvalget hatt samtaler med brukerne av SIFO, deriblant representanter for BFD og FO. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. SIFO tar snarest kontakt med utvalgets sekretær for å bringe klarhet i når rapporten fra utvalget vil foreligge. 05/6/7 Rapport fra etatsstyringsmøte med BFD Nestleder Anne Sæterdal og direktør Anne Moxnes Jervell orienterte fra etatsstyringsmøtet i BFD. Direktøren framholdt at kontakten med departementet er god og BFD ga mange faglige innspill som vil bli fulgt opp. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber SIFO ta initiativ til et styremøte for å diskutere strategi umiddelbart etter at utredningen fra Evalueringsutvalget foreligger. 05/6/8 SIFO-generelt Anne Moxnes Jervell orienterte om følgende saker: Revisjon av SIFOs personalhåndbok Det er lagt ny plan for revisjon av SIFOs personalhåndbok og det er lagt opp til en forenkling av bl.a. lønnsfastsettelser, instrukser, stillingsbeskrivelser m.v. samtidig som det skal utarbeides tydelige retningslinjer for bl.a. bruk av hjemmekontor, håndtering av bistillinger m.v. Innføring av Agresso Prosjektstyringsverkøy for 2006 Det arbeides med innføring av nytt prosjektstyringsverktøy som vil gi styret den type informasjon som lenge har vært etterspurt for å få nødvendig underlag for styring og oversikt over bruken av midlene. Styret understreket betydningen av at systemet nå kommer på plass og tas aktivt i bruk fra utgangen av januar Forslag til grunnbevilgning fra BFD for 2007 Temaet vil bli tatt opp med departementet etter at rapporten fra Evalueringsutvalget foreligger for å diskutere videre tilknytning og finansiering. Kontakt med BFD, Forskningsrådet og EU- kommisjonen Det ble orientert om innspill og kontakt i forbindelse med departementets deltakelse i europeisk forbrukerpolitisk nettverk og møte i EU-kommisjonen med Forskningsrådet. Personalsaker tilgang/avgang 3

8 Diverse Det er etablert en IT-brukergruppe på SIFO Det er gjennomført en elektronisk Rusken-aksjon i november Årets julefest holdes i SIFO 16. desember VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/9 Økonomirapport pr Anne Moxnes Jervell presenterte økonomirapport pr som ble delt ut på møtet. Hun uttalte at regnskapet nå viser en positiv utvikling i forhold til revidert budsjett og at det forventede underskuddet er betydelig redusert pga. større innsparinger både på drift og lønn. Det forbedrete resultatet er også en konsekvens av en mindre økning på inntektssiden, bl.a. har vært en dobling av tekstiltester på lab. den senere tid. Styret var opptatt av at SIFO holder et kontinuerlig fokus på utgiftssiden og ba om at nytteaspektet vurderes i forbindelse med utgiftene til administrasjon. De ansattes representanter meldte bekymring for økt press på personalet i administrasjonen i forbindelse med avgjørelsen om å holde ledighet i resepsjonsstillingen. Dette har bl.a. ført til reduserte tjenester i administrasjonen, deriblant til bibliotek. Styret stilte spørsmål til hvilke typer bibliotekstjenester forskerne har behov for og viste til mulighetene som ligger i bruk av elektroniske kilder og økt samarbeid med andre institutter. VEDTAK: Styret godkjenner økonomirapport pr med de merknader som kom frem på møtet. Styret ber SIFO fortsette å se etter effektiviseringsmuligheter, for eksempel ved samarbeid om tjenester der det er naturlig. 05/6/10 Budsjettforutsetninger og prioriteringer for 2006 Anne Moxnes Jervell redegjorde for tallene i forslag til budsjett, og understreket at dette først og fremst er å anse som et framlegg til diskusjon av viktige budsjettforutsetninger. Hun viste bl.a. til at det er svært mange usikkerhetsmomenter, bl.a. vil mye avhenge av prosjekttilgangen for neste år, og at resultatene for prosjektsøknadene må avventes før et mer realistisk bilde kan tegnes. I tillegg viste hun til at en annen viktig faktor for SIFO vil være konklusjonene i rapporten fra Evalueringsutvalget som er ventet å foreligge tidlig på nyåret. Den vil være et viktig instrument for videre prioriteringer og valg av oppgaver for instituttet etter Anne Moxnes Jervell orienterte styret at det i 2006 vil bli lagt stor vekt på å forberede organisasjonen på de endringer som må komme. Nye og viktige planverktøy skal implementeres, deriblant Agresso prosjektstyringsverktøy og nytt lønnssystem SAP-HR. Systemene vil sikre SIFO og styret god oversikt over økonomien og bidra til å øke effektiviteten samt gi godt grunnlag for en hensiktsmessig styring av ressursene. I tillegg skal ny organisering formelt på 4

9 plass fra nyttår og det skal utarbeides nye instrukser for bl.a. forskningssjef, forskningsledere og prosjektledere samtidig som Personalhåndboken skal revideres. Funksjonene innen Info/IT, bibliotek og administrasjon vil bli gjennomgått med tanke på effektiv ressursutnyttelse i løpet av året. Det er videre lagt opp til flg. tre-deling av grunnbevilgningen for den faglige virksomheten: 1) Kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering 2) Forvaltningsstøtte og kunnskapsformidling (herunder laboratorier) 3) Strategiske satsninger I tillegg vil noe av basisbevilgningen gå til egenfinansering av EUprosjektsøknader og deltakelse i EU-prosjekter. I diskusjonen var styret opptatt av at SIFO må legge betydelig mer vekt på utarbeidelsen av eksterne søknader og i større grad enn tidligere satse på å søke samfinansiering av prosjekter med andre mulige samarbeidspartnere. Styret understreket viktigheten av å få til en brobygging fra SIFOs kjerneområder og ut til andre miljøer som kan bidra til å utnytte de forskningsmulighetene som ligger i for eksempel Standardbudsjettet. Standardbudsjettet er blitt et viktig verktøy og en etablert nasjonal referanse for spørsmål om husholdningers velferd og økonomi. SIFO bør derfor ta initiativ til opprettelse av en tverrfaglig nasjonal referansegruppe som kan gi Standardbudsjettet både ekstern legitimitet og faglig input. Standardbudsjettet har stort potensial til å utvikles videre både ut fra forskningsinteresser og for å videreutvikle de pratiske anvendelsene av Standardbudsjettet. Styret ser derfor Standardbudsjettet som et viktig instrument for SIFO til å knytte faglige kontakter og etablere samarbeidsprosjekter med andre forskningsmiljøer (eks. Statistisk Sentralbyrå). En annen oppgave for en slik referansegruppe kan være å foreta en analyse av hvilke muligheter SIFO har for å skaffe inntekter fra Standardbudsjettet. Videre var styret opptatt av at det bør være klare handlingsregler i bruk av midlene fra grunnbevilgningen. F.eks. kan den brukes som delfinansiering for enkelte typer prosjekter med andre samarbeidspartnere (for eksempel dr.grad), men ikke til direkte subsidiering av eksterne prosjekter. Styret understreket at det må stilles krav til at alle gruppene også må bidra med eksterne inntekter. For øvrig ba styret om at det skal stilles krav til at foreslåtte store satsninger som får midler fra basisbevilgningen også skal ha krav til å skaffe ekstern finansiering. Dette vil også bidra til kvalitetsheving. Når det gjelder SIFO-surveyen er styret opptatt av at det finnes mange aktører, og at det er betydelig konkurranse innen markedet for hurtig-surveyer. Det er derfor viktig for SIFO å legge mer forskning inn i denne surveyen samtidig som det etter hvert vil være behov for en evaluering for bl.a. å se hvordan SIFO posisjonerer seg i markedet. Mens andre forbrukssurveyer opererer på oppdrag fra produsenter og leverandører av varer og tjenester har SIFO-surveyen forbrukeren som sitt fokus. F.eks. har SIFO-surveyen sett på forbrukernes holdninger til miljøspørsmål og etikk - tema som også er av stor interesse for 5

10 andre mulige samarbeidspartnere for forskningsprosjekter. Styret mente slike samarbeidsprosjekter bør vurderes i forbindelse med SIFO-surveyen. VEDTAK: Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjett og årsplan for 2006 og ber om å bli forelagt et revidert budsjett som går i overskudd med 0,5 Mkr. og i tillegg tar inn underskuddet fra Det innebærer en forbedring av det fremlagte budsjettet på i alt ca.kr Styret ber SIFO stille krav til alle faggrupper om ekstern inntjening og i større grad enn tidligere aktivt søke samarbeidspartnere. Styret ber om at driftsutgiftene til bl.a. administrasjon og laboratorier synliggjøres på eget kostnadssted (kolonne) i budsjettet. Styret ber SIFO knytte seg opp mot eksterne miljøer og nedsette en referansegruppe for Standardbudsjettet. 05/6/11 Møteplan 2006 Forslag til møteplan ble diskutert og pga. en del usikkerhet mht. når Evalueringsrapport endelig vil foreligge, ble administrasjonen bedt om å komme tilbake med et nytt forslag til møteplan etter styremøtet. VEDTAK: Etter styremøtet er det enighet om følgende datoer for styremøter og styreseminar i 2006: Møte 1/2006 Møte 2/2006 Møte 3/2006 Torsdag 23. februar Onsdag 29. mars Torsdag 27. april Møte 4/2006 Tirsdag 30. mai - og styreseminar Onsdag 31. mai (i Oslo) Møte 5/2006 Møte 6/2006 Torsdag 26. oktober Torsdag 14. desember Møtene holdes på SIFO fra kl til /6/12 Eventuelt Anne Moxnes Jervell takket styret for et positivt og konstruktivt samarbeid I året som har gått. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 6

11 05/6/13 Strategi: SIFO mot 2010 hva har vi oppnådd? Innledning v/eivind Stø Strategiske veivalg Innledning v/anne M. Jervell Anne Moxnes Jervell orienterte om de ulike fasene i strategiprosessen og viste til at arbeidet internt går etter planen. Det ble holdt et internt strategiseminar den 29. november med aktiv deltakelse og diskusjoner etterpå. Det er nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal samordne innspill og legge fram et utkast til ledergruppen i januar Eivind Stø innledet til diskusjon med bl.a. en gjennomgang av målsetningene i den gamle strategiplanen SIFO mot 2010 som har vært retningsgivende for SIFO de siste 5 år. En av hovedmålsetningene i planen gikk bl.a. ut på å styrke forskningskvaliteten ved SIFO og utvikle instituttet til et grundig anvendt forskningsinstitutt og et kunnskapssenter for forbrukerpolitikken. Bl.a. skulle det moderne forbrukerbegrepet utvikles. Stø viste til at SIFO i perioden har hatt sterk relevans i media og styrket sin posisjon som forskningsinstitutt. Medarbeiderne har deltatt på mange internasjonale konferanser og vært leder av og deltatt i en rekke EU-prosjekter. Likevel har det vært mange utfordringer mht. til å nå målet om å styrke den nasjonale og den internasjonale akademiske profilen ved SIFO. Her ligger man fortsatt noe under gjennomsnittet for vitenskapelig publisering i forhold til andre institutter. Det har vært en klar fremgang når det gjelder flerfaglighet og integrering, men integreringen mellom forskning og lab har imidlertid ikke blitt utnyttet fullt ut. Heller ikke forholdet til forbrukersektoren har blitt styrket i denne perioden. I den forrige strategiplanen var det lagt opp til to nye satsninger, Forbrukerkultur og Forbrukernes forhold til IKT, som foreløpig ikke helt har vist seg å få gjennomslag. En planmessig satsning på dette området mangler. Eivind Stø mente det nå var på høy tid å foreta en evaluering av virksomheten, bl.a. for å finne status for hvor i landskapet instituttet befinner seg i dag. I sitt innlegg trakk Anne Moxnes Jervell opp alternative visjoner for fremtiden. Hun pekte på de mange viktige strategiske valg SIFO står overfor der hovedvekten kan legges på hhv. det å bli et ledende fagmiljø og det å være relevant og nyttig for forbrukerne, i tillegg til aktuelle samarbeidsmuligheter og virkemidler. Hun framholdt at SIFO skal være et ledende fagmiljø og må prioritere styrket vitenskapelig kvalitet for dermed å øke relevans og nytte for forbrukerne. I diskusjonen var styret spesielt opptatt av SIFOs forhold til omverdenen og samarbeid med andre miljøer nasjonalt og internasjonalt. Styret ba SIFO holde spesiell fokus på målgrupper, og viste til at det kan bli nødvendig med en posisjonering. I prosessen videre bør det derfor legges mer vekt på å diskutere SIFOs målgrupper og hvem som skal betale for SIFOs tjenester i fremtiden, bl.a. bør forholdet til de øvrige forbrukerinstitusjonene, miljøbevegelsen og såkalte svake grupper i samfunnet avklares. 7

12 Styret understreket betydningen av å utvikle nettverk til andre relevante miljøer og satse mer på større prosjekter der mulighetene for samarbeid og samfinansiering kan være til stede. Det må stilles klare krav til den enkelte forsker om vitenskapelig publisering fra prosjektene, noe som vil være vesentlig for den videre kvalitetssikringen. Videre må SIFO prioritere de strategiske satsningene og foreta bevisste valg av oppgaver. Dette vil sannsynlig innebære en avgrensing i forhold til samarbeidspartnere, men vil være viktig for prioriteringen. Det må legges opp til en bevisst prosess for å få til en vellykket overgang til økt vitenskapelig publisering der forskerne også må kunne skjermes fra medier og andre oppgaver i perioder. VEDTAK: Innleggene i debatten ble tatt til etterretning og prosessen fortsetter videre i organisasjonen. Den interne strategigruppen vil samle innspill og legge fram et utkast som blir behandlet i instituttets ledergruppe i løpet av januar Et utkast til strategiplan vil bli lagt frem for styret på neste møte. 8

13 I:\Mappestruktur ny web\styret\styremøte1-2006\ arsplan 2006-vedlegg 13.1.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006

14 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet forutsetter eksterne prosjektinntekter på ca. 13,5 mill kr (36 %) og et overskudd som bidrar til øke SIFOs reserver med ca 0,5 mill kr. - Evalueringsrapporten som kommer i januar skal følges opp, og prosessen med utforming av en ny strategi for SIFO skal fullføres. - Arbeidet med å tilpasse organisasjonen og innføre nye økonomisk administrative systemer skal videreføres med positive konsekvenser for effektivitet og styring. - Basisbevilgningen skal brukes målrettet og det skal stilles krav til kvalitet, planer og resultater i internt finansierte prosjekt. - Ambisjonene om ekstern prosjektinnhenting må økes og dette stiller krav til arbeidet i alle faggrupper og strategiske satsinger. Målet er at SIFO skal ha minimum 50% ekstern finansiering i løpet av 2-3 år. - Doktorgradsutdanning og vitenskapelig publisering skal prioriteres. Det forventes minimum tre fullførte avhandlinger og 15 artikler publisert i tidsskrift med fagfellevurdering. - Samarbeidsrelasjoner til UoH og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt skal styrkes gjennom bla prosjektsamarbeid, bistillinger, forskerutveksling, deltakelse i relevante organisasjoner og ved konferanser og seminarer. 2

15 I:\Mappestruktur ny web\styret\styremøte1-2006\ arsplan 2006-vedlegg 13.1.doc Vedlegg 13.1 Strategi, organisasjon og ledelse Ansv: AMJ og ES Delmål: Å styrke SIFOs stilling som et ledende kompetansemiljø for forbruksforskning, sørge for at SIFO har et velfungerende lederteam, en hensiktsmessig organisering og at medarbeiderne trekkes aktivt med i utviklingen av instituttet. Resultatmål Tiltak Kommentar/rapport Å konsolidere og videreutvikle den nye organiseringen og det nye lederteamet Hvert kvartal evaluere arbeidsformer og resultater. Arrangere 2-4 heldags møter/seminarer for ledergruppen. Vurdere behovet for videre lederutviklingstiltak Aktivt prøve ut nye former for samarbeid og informasjonsdeling mellom faggruppene Avholde fellesmøter og utvikle samarbeidet mellom admin og info/it avdelingene. Overvåke tidsbruk i ledelse og administrative oppgaver Vedta og implementere ny strategi for SIFO Øke den vitenskapelige kompetansen og andelen ansatte med doktorgrad Bruke resultatet av evalueringen aktivt i strategiarbeidet. Gi strategien en form som gjør det mulig å koble strategiplan og årsplan og å måle grad av måloppnåelse. Gjennom møter og kommunikasjon sørge for at ny strategi er godt forankret i styret, organisasjonen, departementet, Forskningsrådet og hos andre interessenter.(forbrukerorganisasjonene) Vektlegge doktorgradskompetanse og potensial for å gjennomføre doktorgradsutdanning ved rekruttering Bidra til sluttfinansiering av tre avhandlinger blant fast ansatte SIFO forskere (forbruk og miljø, tillit til mat og forbrukerøkonomi/gjeld). Delfinansiere sluttføring av to doktorgradsavhandlinger knyttet til barn og unges forbruk for stipendiater/engasjerte. Planlegge 1-2 nye doktorgradsløp for ansatte i forsker III stillinger innen satsingsområder kroppsrelatert forbruk og digitale medier. Sørge for at doktorgradsstudenter får jevnlig oppfølging av intern prosjektleder/veileder..

16 UTKAST Styrke den vitenskapelige publiseringen i SIFO og instituttets synlighet i den internasjonale forskningen innen forbruksfeltet (Mål>0,5 artikkel pr forskerårsverk og større synlighet i anerkjente og sentrale tidsskrift) Øke kontakten og det faglige samarbeidet med UoH miljøene Styrke det internasjonale samarbeidet på relevante forskningsområder I budsjettet øremerke minst 30% av basisbevilning midlene til kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering. Videreføre og evaluere ordningen med honorering av publisering Arrangere minst et kurs/seminar i vitenskapelig publisering. Økt innsending til sentrale tidsskrift som Journal of Consumer Culture, Consumer Research, Consumer Studies, Consumer Politics osv. Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt-, gruppenivå og forskernivå. Aktiv deltakelse på vitenskapelige konferanser og oppfølging av papere mot tidsskriftpublisering. (Mål: at 50% av originalpapere er innsendt tidsskrift innen 3 mnd etter første presentasjon). Oppfordre til sampublisering med eksterne samarbeidspartnere.(mål:: 1/3 av artiklene) Avsette midler til språkvask og etablere/opprettholde kontakt med gode språkkonsulenter. Søke om og prioritere postdoc-finansiering for å utnytte publiseringspotensialet i nye doktorgrader. Tilby 20% engasjementer i SIFO til 1-2 universitetsansatte med relevant kompetanse, for eks i tilknytning til strategiske satsinger og/eller doktorgradsstipendiater. Signalisere en positiv holdning til at SIFO forskere påtar seg deltidsstillinger og undervisning relevante UoH miljøer. Ta initiativ til møte med ISS ved UiO for å diskutere samarbeid og mulig rammeavtale. Nedsette en intern arbeidsgruppe for å se på rammene for og muligheten for å øke nytten av mastergradsstudenter med hovedoppgaver i tilknytning til SIFOs prosjekter. Initiere og følge opp forskningssamarbeid med UoH sektoren.i eksternt finansierte prosjekt og til kvalitetssikring / i referansegrupper til større interne prosjekter. (standardbudsjettet, strategiske satsinger) Følge opp Forskningsrådets initiativ til samarbeid om søknader til EUs 7RP.på matområdet Arrangere workshop Local food in Europe med støtte fra ESF. Være vertskap for workshop i ETE nettverket og utvikle felles prosjektsøknad. Legge til rette for utenlandsopphold for stipendiater og andre og utlyse ett-to utenlandsstipend internt med oppstart i Invitere en eller flere gjesteforskere fra etablerte nettverk til lengre opphold (3-6 mnd) ved SIFO.i

17 Bidra til å videreføre det nordiske samarbeidet innen forbruksforskning Styrke kontakten med CFK, Konsumentforskningscentralen og relevante miljøer i Danmark og island og drøfte organisering av det nordiske nettverket Ta inititativ til møte med BLD, FR og FO om nordisk samarbeid og nordiske prosjekter på forbrukerområdet. Delta aktivt på relevante nordiske seminarer og i nordiske nettverk Opprettholde god kontakt med forbrukerapparatet Øke porteføljen av eksternt finansierte prosjekter (Mål >50% ekstern finansiering innen 3 år) Delta i arbeidsgruppe Data strategy innen European Consumer policy network. Invitere BlD, FR og FO.til SIFO seminarer og holde seminarer i BLD på forbrukerpolitiske tema Initiere og ivareta muligheter for prosjektsamarbeid og bruke representanter fra BDE, FO og FR i referansegrupper (SIFO survey, evaluering av tvisteløsninger) Følge opp samarbeidsmuligheter innenfor digitale medier og markedsføring rettet mot barn og unge Bruke Forbrukerrapporten til å formidle både prosjektresultater og kunnskap fra internasjonal forskning. Samarbeide med FR (og FO) om utspill/markering på forbrukerdagen 15. mars Avsette ressurser til prosjektutvikling og søknadsprosesser. Videreutvikle kvalitetssikringen av arbeidet med prosjektsøknader til Forskningsrådet, herunder utnytte eksterne tilbakemeldinger, bearbeide tidligere prosjektideer/søknader og samarbeide med sterke eksterne partnere. Å kartlegge og overvåke aktuelle anbudsinnbydelser (DOFFIN med mer) Systematisk vurdere nye prosjekt- og samarbeidsmuligheter, blant annet ved avslutning av prosjekter Tydeliggjøre krav om ekstern prosjektinnhenting på gruppenivå og forventning om seniorforskeres bidrag til prosjektutvikling.og innhenting 5

18 UTKAST Styrke kontakten med brukere og samarbeidspartnere nasjonalt. Arrangere ett større faglig og sosialt SIFO seminar/arrangement med inviterte eksterne gjester (som starten på en årlig tradisjon) Tilby månedlig nyhetsvarsling til brukere og andre kontakter Øke kvaliteten på de faglige fredagsseminarene og annonsere flertallet av disse eksternt Delta i diskusjoner om videreføring av FORNYMAT samarbeidet. Forbedre arbeidsmiljøet og intern kommunikasjon Bedre oppfølging og kvalitetssikring av prosjektarbeidet, både i etablerings-, gjennomførings-, og avslutningsfasen Videreutvikle bruken av interne møter til å informere fra ledelsen og styremøter (1-2 ganger i måneden). Fortløpende formidling via intranettet (for eksempel ledermøteprotokoller, styrets sakslister og protokoller, informasjon om prosesser ifm. søknader, strategiutvikling, gruppemøter). Vurdere og prøve ut nye former for seminarer, fellesmøter og prosjektsamarbeid på tvers av gruppene. Arrangere et 2 dagers instituttseminar i oktober med faglig, sosialt og instituttpolitisk Nedsette i h ld en arbeidsgruppe som kan utarbeide en prosjekthåndbok som beskriver rutiner og gir praktisk veiledning til prosjektledere Innføre rutiner for kvartalsvis rapportering på prosjektøkonomi, -framdrift og resultater. Oppdatere og videreutvikle prosjektverktøy på intranett Arrangere internt seminar om håndtering av data og om etikk i forskningen 6

19 Forbruk og økonomi Ansv: EB Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi og forbrukskultur. Herunder: Standardbudsjettet Husholdsøkonomi og levekår Forbrukernes kompetanse, valg og strategier Forbruksvarer som kommunikasjonssymboler Barn, unge og kommersialisering Digitale medier Resultatmål Tiltak Kommentar/rapport Videreutvikle kvaliteten, nytteverdien og bruken av standardbudsjettet med tanke på standardisering på nordisk nivå, boligkostnader og konsekvensvurdering av økonomiske og politiske endringer Nedsette en norsk referansegruppe for arbeidet med standardbudsjettet (1. halvår) Ta initiativ til et nordisk prosjekt for en felles nordisk budsjettmal, inklusive et felles nordisk forbruksnivå (til NMR høst) Publisere en samlet dokumentasjon av arbeidet med standardbudsjettet (håndbok). Publisere og lansere en bok med faglige artikler relatert til STB Fullføre arbeidet med grønt standardbudsjett og lansere dette på internett. Utvikle nye prosjekter innen området standardbudsjett med ekstern deltakelse og finansiering Utarbeide prosjektsøknad til Velferdsprogrammet om modeller for forbruksbasert levestandard.i samarbeid med Jens Bonke ved Socialforskningsinstitutter (DK) Starte arbeidet med å utvide standardbudsjettet til å omfatte bolig.(leie) 7

20 UTKAST Gjennomføre SIFO-surveyen som en årlig kartlegging av forbrukerkompetanse og - atferd, og bruke resultatene i vitenskapelig publisering og annen formidling Datamaterialet (utvalgte tema) presenteres som hurtigstatistikk til forbrukerdagen 15.mars Arrangere seminar med papere og ekstern deltakelse høsten 2006 Fem medarbeidere får hovedansvar for utvikle spørsmål innen valgte temaer med forventninger om analyse der resultatene skal presenteres i artikler. (Mål: min 3 innsendte artikler basert på Sifo-surveyen) Utvikle prosjekter med hovedfokus på konsekvenser av barn og unges forbruk, med spesielt fokus på utsatte grupper. Utarbeide en søknad om temaet barn/unge og sikkerhetsprodukter Skaffe oversikt over nye finansieringskilder innen temaet barn/utsatthet/sikkerhet Søknad til NFR (velferdsforskningsprogrammet) om utsatte barnefamiliers økonomiske disposisjoner i et husholdsperspektiv. Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader Utarbeide søknad om forbrukerkreditt og i samarbeid med nettverket beslutte hvor søknaden skal sende a) det forbr. politiske rammeprogram, b) det 7. rammeprogram eller c) andre kilder Revitalisere det nordiske nettverket og bruke det bredt overfor EU innen gjeldsproblematikk. Styrke den formelle og reele kompetansen innen strategisk viktige områder.utvikle et samlet perspektiv og ferdigstille et internt strateginotat om kommersialisering Avslutte tre doktoravhandlinger, en om barns og unges forbruk, en om boligpolitikk og en om gjeldsproblematikk. Publisere minst 5 og sende inn minst 10 nye vitenskapelige artikler.fra gruppa 8

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden?

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? - - - - Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? Da jeg gikk til oppgaven å lede SIFO, ble jeg minnet om noe jeg skal ha sagt for 30 år siden; at forbrukere kan forandre verden. Min

Detaljer

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling.

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling. 1 NILF NILF INNHOLD Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Styrets beretning Separat vedlegg Årsrapport 2011: Øvrig rapportering i henhold

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering ÅRSRAPPORT Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering Innholdsfortegnelse Del I Leders beretning... 4 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 Forbrukerrådets styringspyramide

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q 1073 B Kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet Innhold Del I Innledende

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014

Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 2.1 Samfunnsoppdraget... 5 2.2 Organisasjon... 5 2.3 Presentasjon av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer