Torsdag 23. februar 2006 kl Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg."

Transkript

1 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006 kl Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Sakspapirene til styremøtet følger vedlagt. Dokumentene vil bli lagt ut på styrets web mandag 20. februar. Vi ønsker velkommen til møtet. Med vennlig hilsen for STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Anne Moxnes Jervell Direktør Grethe Strand-Pedersen Fagansvarlig Innkjøp/stabsstøtte Vedlegg

2 Møte nr. 1/2006 STYREMØTE 1/2006 DAGSORDEN MØTE NUMMER: 1/2006 DATO: 23. februar 2006 KL: MØTESTED: SIFO, Sandakerveien 24 C Bygg B, Møterom Werenskiold, 5.etg. Lagret: Forslag til dagsorden 06/1/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 06/1/2 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Vedlegg 2.1 Orienteringssaker: 06/1/3 Årsrapport til BLD 2005 Vedlegg /1/4 Prosjektakkvisisjon Vedlegg /1/5 Mva-behandlingen i SIFO Vedlegg /1/6 Evaluering av SIFO 06/1/7 Strategisk satsning digitale medier 06/1/8 SIFO-generelt Beslutningssaker: 06/1/9 Regnskap 2005 Vedlegg /1/10 Rapport på årsplan 2005 Vedlegg /1/11 Årsmelding 2005 m/styrets beretning Vedlegg /1/12 Budsjett 2006 Vedlegg Innledning v/ Anne M. Jervell 06/1/13 Årsplan 2006 Vedlegg Innledning v/ Anne M. Jervell

3 Møte nr. 1/2006 Drøftingssaker: 06/1/14 Strategiprosess ny versjon 06/1/15 Eventuelt Skisse vedr. disponering av møtetid Sakstittel Tids-behov Tidsrom Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 min. Orienteringssaker Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Oppfølging fra forrige styremøte Årsrapport til BLD Prosjektakkvisisjon Mva-behandlingen i SIFO Evaluering av SIFO Strategisk satsing Digitale medier SIFO-generelt 3 min. 5 min LUNSJ Beslutningssaker Regnskap 2005 Rapport på årsplan 2005 Årsmelding 2005 m/styrets beretning Budsjett 2006 Årsplan 2006 fra Drøftingssaker Strategiprosess - ny versjon Slutt Eventuelt 2

4 Sak nr. 06/1/2 SAKSFRAMSTILLING STYRET Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte 6/ Sakstype: Oppfølgingssak Møtedato: Sak nr.: 06/1/2 Arkivnr.: Lagret: Saksbehandler: Anne Moxnes Jervell Vedlegg: Utkast til protokoll fra møte 6/ Vedlegg 2.1. Forslag til vedtak: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 6/ datert Saksutredning/vurdering: Utkast til protokoll fra styremøte 6/ ble sendt styret 4. januar 2006 med frist for kommentarer 18. januar. Det var ingen merknader til utkast til protokoll. 1

5 06/1/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Dato: Protokoll fra styremøte 6/2005 den 12. desember 2005 kl Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Ragnhild Brusdal Harald Throne-Holst Randi Kjeldstad (vara) Irene Solberg Bjørn Erik Thon Fra administrasjonen: Anne Moxnes Jervell Grethe Strand-Pedersen, referent Forfall: Fra styret: Hilmar Rommetvedt Dagsorden: 05/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 05/6/2 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /6/3 Oppfølging fra forrige styremøte /6/4 Prosjektakkvisisjon 05/6/5 Mva-behandlingen i SIFO 05/6/6 Evalueringen av SIFO - status 05/6/7 Rapport fra etatsstyringsmøte med BFD /6/8 SIFO-generelt 05/6/9 Økonomirapport pr /6/10 Budsjettforutsetninger og prioriteringer for /6/11 Møteplan /6/12 Eventuelt 05/6/13 Strategi: SIFO mot 2010 hva har vi oppnådd? Innledning v/eivind Stø Strategiske veivalg Innledning v/anne M. Jervell

6 05/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden VEDTAK: Dagsorden godkjennes. 05/6/2 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ VEDTAK: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 5/ datert /6/3 Oppfølging fra forrige styremøte Anne Moxnes Jervell presenterte tiltak som er fulgt opp siden forrige styremøte. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/4 Prosjektakkvisisjon Anne Moxnes Jervell redegjorde for prosjekter med inngått kontrakt siden forrige styremøte. En del av prosjektene på totalt kroner vil bli gjennomført innen årets utgang. Styret ga positiv tilbakemelding på SIFOs forsøk på å beregne mulige inntektsanslag for søknadene som nå er under behandling. Videre orienterte direktøren om en del aktiviteter og kontakter som er igangsatt. Det ble bl.a. vist til verdien av å ha gode kontakter som senere kan bane vei for nye muligheter. Spesielt var dette tilfelle i NANOMAT-prosjektet, der SIFO i samarbeid med Veritas fikk mulighet til å bringe forbrukerperspektivet inn i et helt nytt fagområde. Styret mente slike fremstøt bør tilstrebes i større grad og viste til at aktivt bruk av samarbeidspartnere og nettverk gir inspirasjon og faglig utvikling. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/5 Mva-behandlingen i SIFO Anne Moxnes Jervell orienterte om at saken om mva-behandlingen i SIFO ligger i saksbehandlingskø hos Oslos fylkesskattekontor, og at det foreløpig er uklart når den vil bli ferdig behandlet. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/6 Evalueringen av SIFO status Styreleder Ingeborg A. Kleppe orienterte styret om sin samtale med Evalueringsutvalget og de spørsmål som ble diskutert under møtet. Utvalget var særlig opptatt av styrets rolle som påvirker i valg av forskningstemaer, fremtidige inntektsmuligheter for SIFO og laboratoriets rolle i virksomheten. 2

7 Direktøren informerte om at utvalget har hatt samtaler med flere sentrale personer på SIFO og at instituttet på forespørsel fra utvalget har levert en rekke dokumenter og publikasjonsoversikter som viser aktiviteten innen alle instituttets fagområder. I tillegg har Evalueringsutvalget hatt samtaler med brukerne av SIFO, deriblant representanter for BFD og FO. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. SIFO tar snarest kontakt med utvalgets sekretær for å bringe klarhet i når rapporten fra utvalget vil foreligge. 05/6/7 Rapport fra etatsstyringsmøte med BFD Nestleder Anne Sæterdal og direktør Anne Moxnes Jervell orienterte fra etatsstyringsmøtet i BFD. Direktøren framholdt at kontakten med departementet er god og BFD ga mange faglige innspill som vil bli fulgt opp. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber SIFO ta initiativ til et styremøte for å diskutere strategi umiddelbart etter at utredningen fra Evalueringsutvalget foreligger. 05/6/8 SIFO-generelt Anne Moxnes Jervell orienterte om følgende saker: Revisjon av SIFOs personalhåndbok Det er lagt ny plan for revisjon av SIFOs personalhåndbok og det er lagt opp til en forenkling av bl.a. lønnsfastsettelser, instrukser, stillingsbeskrivelser m.v. samtidig som det skal utarbeides tydelige retningslinjer for bl.a. bruk av hjemmekontor, håndtering av bistillinger m.v. Innføring av Agresso Prosjektstyringsverkøy for 2006 Det arbeides med innføring av nytt prosjektstyringsverktøy som vil gi styret den type informasjon som lenge har vært etterspurt for å få nødvendig underlag for styring og oversikt over bruken av midlene. Styret understreket betydningen av at systemet nå kommer på plass og tas aktivt i bruk fra utgangen av januar Forslag til grunnbevilgning fra BFD for 2007 Temaet vil bli tatt opp med departementet etter at rapporten fra Evalueringsutvalget foreligger for å diskutere videre tilknytning og finansiering. Kontakt med BFD, Forskningsrådet og EU- kommisjonen Det ble orientert om innspill og kontakt i forbindelse med departementets deltakelse i europeisk forbrukerpolitisk nettverk og møte i EU-kommisjonen med Forskningsrådet. Personalsaker tilgang/avgang 3

8 Diverse Det er etablert en IT-brukergruppe på SIFO Det er gjennomført en elektronisk Rusken-aksjon i november Årets julefest holdes i SIFO 16. desember VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 05/6/9 Økonomirapport pr Anne Moxnes Jervell presenterte økonomirapport pr som ble delt ut på møtet. Hun uttalte at regnskapet nå viser en positiv utvikling i forhold til revidert budsjett og at det forventede underskuddet er betydelig redusert pga. større innsparinger både på drift og lønn. Det forbedrete resultatet er også en konsekvens av en mindre økning på inntektssiden, bl.a. har vært en dobling av tekstiltester på lab. den senere tid. Styret var opptatt av at SIFO holder et kontinuerlig fokus på utgiftssiden og ba om at nytteaspektet vurderes i forbindelse med utgiftene til administrasjon. De ansattes representanter meldte bekymring for økt press på personalet i administrasjonen i forbindelse med avgjørelsen om å holde ledighet i resepsjonsstillingen. Dette har bl.a. ført til reduserte tjenester i administrasjonen, deriblant til bibliotek. Styret stilte spørsmål til hvilke typer bibliotekstjenester forskerne har behov for og viste til mulighetene som ligger i bruk av elektroniske kilder og økt samarbeid med andre institutter. VEDTAK: Styret godkjenner økonomirapport pr med de merknader som kom frem på møtet. Styret ber SIFO fortsette å se etter effektiviseringsmuligheter, for eksempel ved samarbeid om tjenester der det er naturlig. 05/6/10 Budsjettforutsetninger og prioriteringer for 2006 Anne Moxnes Jervell redegjorde for tallene i forslag til budsjett, og understreket at dette først og fremst er å anse som et framlegg til diskusjon av viktige budsjettforutsetninger. Hun viste bl.a. til at det er svært mange usikkerhetsmomenter, bl.a. vil mye avhenge av prosjekttilgangen for neste år, og at resultatene for prosjektsøknadene må avventes før et mer realistisk bilde kan tegnes. I tillegg viste hun til at en annen viktig faktor for SIFO vil være konklusjonene i rapporten fra Evalueringsutvalget som er ventet å foreligge tidlig på nyåret. Den vil være et viktig instrument for videre prioriteringer og valg av oppgaver for instituttet etter Anne Moxnes Jervell orienterte styret at det i 2006 vil bli lagt stor vekt på å forberede organisasjonen på de endringer som må komme. Nye og viktige planverktøy skal implementeres, deriblant Agresso prosjektstyringsverktøy og nytt lønnssystem SAP-HR. Systemene vil sikre SIFO og styret god oversikt over økonomien og bidra til å øke effektiviteten samt gi godt grunnlag for en hensiktsmessig styring av ressursene. I tillegg skal ny organisering formelt på 4

9 plass fra nyttår og det skal utarbeides nye instrukser for bl.a. forskningssjef, forskningsledere og prosjektledere samtidig som Personalhåndboken skal revideres. Funksjonene innen Info/IT, bibliotek og administrasjon vil bli gjennomgått med tanke på effektiv ressursutnyttelse i løpet av året. Det er videre lagt opp til flg. tre-deling av grunnbevilgningen for den faglige virksomheten: 1) Kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering 2) Forvaltningsstøtte og kunnskapsformidling (herunder laboratorier) 3) Strategiske satsninger I tillegg vil noe av basisbevilgningen gå til egenfinansering av EUprosjektsøknader og deltakelse i EU-prosjekter. I diskusjonen var styret opptatt av at SIFO må legge betydelig mer vekt på utarbeidelsen av eksterne søknader og i større grad enn tidligere satse på å søke samfinansiering av prosjekter med andre mulige samarbeidspartnere. Styret understreket viktigheten av å få til en brobygging fra SIFOs kjerneområder og ut til andre miljøer som kan bidra til å utnytte de forskningsmulighetene som ligger i for eksempel Standardbudsjettet. Standardbudsjettet er blitt et viktig verktøy og en etablert nasjonal referanse for spørsmål om husholdningers velferd og økonomi. SIFO bør derfor ta initiativ til opprettelse av en tverrfaglig nasjonal referansegruppe som kan gi Standardbudsjettet både ekstern legitimitet og faglig input. Standardbudsjettet har stort potensial til å utvikles videre både ut fra forskningsinteresser og for å videreutvikle de pratiske anvendelsene av Standardbudsjettet. Styret ser derfor Standardbudsjettet som et viktig instrument for SIFO til å knytte faglige kontakter og etablere samarbeidsprosjekter med andre forskningsmiljøer (eks. Statistisk Sentralbyrå). En annen oppgave for en slik referansegruppe kan være å foreta en analyse av hvilke muligheter SIFO har for å skaffe inntekter fra Standardbudsjettet. Videre var styret opptatt av at det bør være klare handlingsregler i bruk av midlene fra grunnbevilgningen. F.eks. kan den brukes som delfinansiering for enkelte typer prosjekter med andre samarbeidspartnere (for eksempel dr.grad), men ikke til direkte subsidiering av eksterne prosjekter. Styret understreket at det må stilles krav til at alle gruppene også må bidra med eksterne inntekter. For øvrig ba styret om at det skal stilles krav til at foreslåtte store satsninger som får midler fra basisbevilgningen også skal ha krav til å skaffe ekstern finansiering. Dette vil også bidra til kvalitetsheving. Når det gjelder SIFO-surveyen er styret opptatt av at det finnes mange aktører, og at det er betydelig konkurranse innen markedet for hurtig-surveyer. Det er derfor viktig for SIFO å legge mer forskning inn i denne surveyen samtidig som det etter hvert vil være behov for en evaluering for bl.a. å se hvordan SIFO posisjonerer seg i markedet. Mens andre forbrukssurveyer opererer på oppdrag fra produsenter og leverandører av varer og tjenester har SIFO-surveyen forbrukeren som sitt fokus. F.eks. har SIFO-surveyen sett på forbrukernes holdninger til miljøspørsmål og etikk - tema som også er av stor interesse for 5

10 andre mulige samarbeidspartnere for forskningsprosjekter. Styret mente slike samarbeidsprosjekter bør vurderes i forbindelse med SIFO-surveyen. VEDTAK: Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjett og årsplan for 2006 og ber om å bli forelagt et revidert budsjett som går i overskudd med 0,5 Mkr. og i tillegg tar inn underskuddet fra Det innebærer en forbedring av det fremlagte budsjettet på i alt ca.kr Styret ber SIFO stille krav til alle faggrupper om ekstern inntjening og i større grad enn tidligere aktivt søke samarbeidspartnere. Styret ber om at driftsutgiftene til bl.a. administrasjon og laboratorier synliggjøres på eget kostnadssted (kolonne) i budsjettet. Styret ber SIFO knytte seg opp mot eksterne miljøer og nedsette en referansegruppe for Standardbudsjettet. 05/6/11 Møteplan 2006 Forslag til møteplan ble diskutert og pga. en del usikkerhet mht. når Evalueringsrapport endelig vil foreligge, ble administrasjonen bedt om å komme tilbake med et nytt forslag til møteplan etter styremøtet. VEDTAK: Etter styremøtet er det enighet om følgende datoer for styremøter og styreseminar i 2006: Møte 1/2006 Møte 2/2006 Møte 3/2006 Torsdag 23. februar Onsdag 29. mars Torsdag 27. april Møte 4/2006 Tirsdag 30. mai - og styreseminar Onsdag 31. mai (i Oslo) Møte 5/2006 Møte 6/2006 Torsdag 26. oktober Torsdag 14. desember Møtene holdes på SIFO fra kl til /6/12 Eventuelt Anne Moxnes Jervell takket styret for et positivt og konstruktivt samarbeid I året som har gått. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 6

11 05/6/13 Strategi: SIFO mot 2010 hva har vi oppnådd? Innledning v/eivind Stø Strategiske veivalg Innledning v/anne M. Jervell Anne Moxnes Jervell orienterte om de ulike fasene i strategiprosessen og viste til at arbeidet internt går etter planen. Det ble holdt et internt strategiseminar den 29. november med aktiv deltakelse og diskusjoner etterpå. Det er nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal samordne innspill og legge fram et utkast til ledergruppen i januar Eivind Stø innledet til diskusjon med bl.a. en gjennomgang av målsetningene i den gamle strategiplanen SIFO mot 2010 som har vært retningsgivende for SIFO de siste 5 år. En av hovedmålsetningene i planen gikk bl.a. ut på å styrke forskningskvaliteten ved SIFO og utvikle instituttet til et grundig anvendt forskningsinstitutt og et kunnskapssenter for forbrukerpolitikken. Bl.a. skulle det moderne forbrukerbegrepet utvikles. Stø viste til at SIFO i perioden har hatt sterk relevans i media og styrket sin posisjon som forskningsinstitutt. Medarbeiderne har deltatt på mange internasjonale konferanser og vært leder av og deltatt i en rekke EU-prosjekter. Likevel har det vært mange utfordringer mht. til å nå målet om å styrke den nasjonale og den internasjonale akademiske profilen ved SIFO. Her ligger man fortsatt noe under gjennomsnittet for vitenskapelig publisering i forhold til andre institutter. Det har vært en klar fremgang når det gjelder flerfaglighet og integrering, men integreringen mellom forskning og lab har imidlertid ikke blitt utnyttet fullt ut. Heller ikke forholdet til forbrukersektoren har blitt styrket i denne perioden. I den forrige strategiplanen var det lagt opp til to nye satsninger, Forbrukerkultur og Forbrukernes forhold til IKT, som foreløpig ikke helt har vist seg å få gjennomslag. En planmessig satsning på dette området mangler. Eivind Stø mente det nå var på høy tid å foreta en evaluering av virksomheten, bl.a. for å finne status for hvor i landskapet instituttet befinner seg i dag. I sitt innlegg trakk Anne Moxnes Jervell opp alternative visjoner for fremtiden. Hun pekte på de mange viktige strategiske valg SIFO står overfor der hovedvekten kan legges på hhv. det å bli et ledende fagmiljø og det å være relevant og nyttig for forbrukerne, i tillegg til aktuelle samarbeidsmuligheter og virkemidler. Hun framholdt at SIFO skal være et ledende fagmiljø og må prioritere styrket vitenskapelig kvalitet for dermed å øke relevans og nytte for forbrukerne. I diskusjonen var styret spesielt opptatt av SIFOs forhold til omverdenen og samarbeid med andre miljøer nasjonalt og internasjonalt. Styret ba SIFO holde spesiell fokus på målgrupper, og viste til at det kan bli nødvendig med en posisjonering. I prosessen videre bør det derfor legges mer vekt på å diskutere SIFOs målgrupper og hvem som skal betale for SIFOs tjenester i fremtiden, bl.a. bør forholdet til de øvrige forbrukerinstitusjonene, miljøbevegelsen og såkalte svake grupper i samfunnet avklares. 7

12 Styret understreket betydningen av å utvikle nettverk til andre relevante miljøer og satse mer på større prosjekter der mulighetene for samarbeid og samfinansiering kan være til stede. Det må stilles klare krav til den enkelte forsker om vitenskapelig publisering fra prosjektene, noe som vil være vesentlig for den videre kvalitetssikringen. Videre må SIFO prioritere de strategiske satsningene og foreta bevisste valg av oppgaver. Dette vil sannsynlig innebære en avgrensing i forhold til samarbeidspartnere, men vil være viktig for prioriteringen. Det må legges opp til en bevisst prosess for å få til en vellykket overgang til økt vitenskapelig publisering der forskerne også må kunne skjermes fra medier og andre oppgaver i perioder. VEDTAK: Innleggene i debatten ble tatt til etterretning og prosessen fortsetter videre i organisasjonen. Den interne strategigruppen vil samle innspill og legge fram et utkast som blir behandlet i instituttets ledergruppe i løpet av januar Et utkast til strategiplan vil bli lagt frem for styret på neste møte. 8

13 I:\Mappestruktur ny web\styret\styremøte1-2006\ arsplan 2006-vedlegg 13.1.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006

14 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet forutsetter eksterne prosjektinntekter på ca. 13,5 mill kr (36 %) og et overskudd som bidrar til øke SIFOs reserver med ca 0,5 mill kr. - Evalueringsrapporten som kommer i januar skal følges opp, og prosessen med utforming av en ny strategi for SIFO skal fullføres. - Arbeidet med å tilpasse organisasjonen og innføre nye økonomisk administrative systemer skal videreføres med positive konsekvenser for effektivitet og styring. - Basisbevilgningen skal brukes målrettet og det skal stilles krav til kvalitet, planer og resultater i internt finansierte prosjekt. - Ambisjonene om ekstern prosjektinnhenting må økes og dette stiller krav til arbeidet i alle faggrupper og strategiske satsinger. Målet er at SIFO skal ha minimum 50% ekstern finansiering i løpet av 2-3 år. - Doktorgradsutdanning og vitenskapelig publisering skal prioriteres. Det forventes minimum tre fullførte avhandlinger og 15 artikler publisert i tidsskrift med fagfellevurdering. - Samarbeidsrelasjoner til UoH og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt skal styrkes gjennom bla prosjektsamarbeid, bistillinger, forskerutveksling, deltakelse i relevante organisasjoner og ved konferanser og seminarer. 2

15 I:\Mappestruktur ny web\styret\styremøte1-2006\ arsplan 2006-vedlegg 13.1.doc Vedlegg 13.1 Strategi, organisasjon og ledelse Ansv: AMJ og ES Delmål: Å styrke SIFOs stilling som et ledende kompetansemiljø for forbruksforskning, sørge for at SIFO har et velfungerende lederteam, en hensiktsmessig organisering og at medarbeiderne trekkes aktivt med i utviklingen av instituttet. Resultatmål Tiltak Kommentar/rapport Å konsolidere og videreutvikle den nye organiseringen og det nye lederteamet Hvert kvartal evaluere arbeidsformer og resultater. Arrangere 2-4 heldags møter/seminarer for ledergruppen. Vurdere behovet for videre lederutviklingstiltak Aktivt prøve ut nye former for samarbeid og informasjonsdeling mellom faggruppene Avholde fellesmøter og utvikle samarbeidet mellom admin og info/it avdelingene. Overvåke tidsbruk i ledelse og administrative oppgaver Vedta og implementere ny strategi for SIFO Øke den vitenskapelige kompetansen og andelen ansatte med doktorgrad Bruke resultatet av evalueringen aktivt i strategiarbeidet. Gi strategien en form som gjør det mulig å koble strategiplan og årsplan og å måle grad av måloppnåelse. Gjennom møter og kommunikasjon sørge for at ny strategi er godt forankret i styret, organisasjonen, departementet, Forskningsrådet og hos andre interessenter.(forbrukerorganisasjonene) Vektlegge doktorgradskompetanse og potensial for å gjennomføre doktorgradsutdanning ved rekruttering Bidra til sluttfinansiering av tre avhandlinger blant fast ansatte SIFO forskere (forbruk og miljø, tillit til mat og forbrukerøkonomi/gjeld). Delfinansiere sluttføring av to doktorgradsavhandlinger knyttet til barn og unges forbruk for stipendiater/engasjerte. Planlegge 1-2 nye doktorgradsløp for ansatte i forsker III stillinger innen satsingsområder kroppsrelatert forbruk og digitale medier. Sørge for at doktorgradsstudenter får jevnlig oppfølging av intern prosjektleder/veileder..

16 UTKAST Styrke den vitenskapelige publiseringen i SIFO og instituttets synlighet i den internasjonale forskningen innen forbruksfeltet (Mål>0,5 artikkel pr forskerårsverk og større synlighet i anerkjente og sentrale tidsskrift) Øke kontakten og det faglige samarbeidet med UoH miljøene Styrke det internasjonale samarbeidet på relevante forskningsområder I budsjettet øremerke minst 30% av basisbevilning midlene til kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering. Videreføre og evaluere ordningen med honorering av publisering Arrangere minst et kurs/seminar i vitenskapelig publisering. Økt innsending til sentrale tidsskrift som Journal of Consumer Culture, Consumer Research, Consumer Studies, Consumer Politics osv. Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt-, gruppenivå og forskernivå. Aktiv deltakelse på vitenskapelige konferanser og oppfølging av papere mot tidsskriftpublisering. (Mål: at 50% av originalpapere er innsendt tidsskrift innen 3 mnd etter første presentasjon). Oppfordre til sampublisering med eksterne samarbeidspartnere.(mål:: 1/3 av artiklene) Avsette midler til språkvask og etablere/opprettholde kontakt med gode språkkonsulenter. Søke om og prioritere postdoc-finansiering for å utnytte publiseringspotensialet i nye doktorgrader. Tilby 20% engasjementer i SIFO til 1-2 universitetsansatte med relevant kompetanse, for eks i tilknytning til strategiske satsinger og/eller doktorgradsstipendiater. Signalisere en positiv holdning til at SIFO forskere påtar seg deltidsstillinger og undervisning relevante UoH miljøer. Ta initiativ til møte med ISS ved UiO for å diskutere samarbeid og mulig rammeavtale. Nedsette en intern arbeidsgruppe for å se på rammene for og muligheten for å øke nytten av mastergradsstudenter med hovedoppgaver i tilknytning til SIFOs prosjekter. Initiere og følge opp forskningssamarbeid med UoH sektoren.i eksternt finansierte prosjekt og til kvalitetssikring / i referansegrupper til større interne prosjekter. (standardbudsjettet, strategiske satsinger) Følge opp Forskningsrådets initiativ til samarbeid om søknader til EUs 7RP.på matområdet Arrangere workshop Local food in Europe med støtte fra ESF. Være vertskap for workshop i ETE nettverket og utvikle felles prosjektsøknad. Legge til rette for utenlandsopphold for stipendiater og andre og utlyse ett-to utenlandsstipend internt med oppstart i Invitere en eller flere gjesteforskere fra etablerte nettverk til lengre opphold (3-6 mnd) ved SIFO.i

17 Bidra til å videreføre det nordiske samarbeidet innen forbruksforskning Styrke kontakten med CFK, Konsumentforskningscentralen og relevante miljøer i Danmark og island og drøfte organisering av det nordiske nettverket Ta inititativ til møte med BLD, FR og FO om nordisk samarbeid og nordiske prosjekter på forbrukerområdet. Delta aktivt på relevante nordiske seminarer og i nordiske nettverk Opprettholde god kontakt med forbrukerapparatet Øke porteføljen av eksternt finansierte prosjekter (Mål >50% ekstern finansiering innen 3 år) Delta i arbeidsgruppe Data strategy innen European Consumer policy network. Invitere BlD, FR og FO.til SIFO seminarer og holde seminarer i BLD på forbrukerpolitiske tema Initiere og ivareta muligheter for prosjektsamarbeid og bruke representanter fra BDE, FO og FR i referansegrupper (SIFO survey, evaluering av tvisteløsninger) Følge opp samarbeidsmuligheter innenfor digitale medier og markedsføring rettet mot barn og unge Bruke Forbrukerrapporten til å formidle både prosjektresultater og kunnskap fra internasjonal forskning. Samarbeide med FR (og FO) om utspill/markering på forbrukerdagen 15. mars Avsette ressurser til prosjektutvikling og søknadsprosesser. Videreutvikle kvalitetssikringen av arbeidet med prosjektsøknader til Forskningsrådet, herunder utnytte eksterne tilbakemeldinger, bearbeide tidligere prosjektideer/søknader og samarbeide med sterke eksterne partnere. Å kartlegge og overvåke aktuelle anbudsinnbydelser (DOFFIN med mer) Systematisk vurdere nye prosjekt- og samarbeidsmuligheter, blant annet ved avslutning av prosjekter Tydeliggjøre krav om ekstern prosjektinnhenting på gruppenivå og forventning om seniorforskeres bidrag til prosjektutvikling.og innhenting 5

18 UTKAST Styrke kontakten med brukere og samarbeidspartnere nasjonalt. Arrangere ett større faglig og sosialt SIFO seminar/arrangement med inviterte eksterne gjester (som starten på en årlig tradisjon) Tilby månedlig nyhetsvarsling til brukere og andre kontakter Øke kvaliteten på de faglige fredagsseminarene og annonsere flertallet av disse eksternt Delta i diskusjoner om videreføring av FORNYMAT samarbeidet. Forbedre arbeidsmiljøet og intern kommunikasjon Bedre oppfølging og kvalitetssikring av prosjektarbeidet, både i etablerings-, gjennomførings-, og avslutningsfasen Videreutvikle bruken av interne møter til å informere fra ledelsen og styremøter (1-2 ganger i måneden). Fortløpende formidling via intranettet (for eksempel ledermøteprotokoller, styrets sakslister og protokoller, informasjon om prosesser ifm. søknader, strategiutvikling, gruppemøter). Vurdere og prøve ut nye former for seminarer, fellesmøter og prosjektsamarbeid på tvers av gruppene. Arrangere et 2 dagers instituttseminar i oktober med faglig, sosialt og instituttpolitisk Nedsette i h ld en arbeidsgruppe som kan utarbeide en prosjekthåndbok som beskriver rutiner og gir praktisk veiledning til prosjektledere Innføre rutiner for kvartalsvis rapportering på prosjektøkonomi, -framdrift og resultater. Oppdatere og videreutvikle prosjektverktøy på intranett Arrangere internt seminar om håndtering av data og om etikk i forskningen 6

19 Forbruk og økonomi Ansv: EB Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi og forbrukskultur. Herunder: Standardbudsjettet Husholdsøkonomi og levekår Forbrukernes kompetanse, valg og strategier Forbruksvarer som kommunikasjonssymboler Barn, unge og kommersialisering Digitale medier Resultatmål Tiltak Kommentar/rapport Videreutvikle kvaliteten, nytteverdien og bruken av standardbudsjettet med tanke på standardisering på nordisk nivå, boligkostnader og konsekvensvurdering av økonomiske og politiske endringer Nedsette en norsk referansegruppe for arbeidet med standardbudsjettet (1. halvår) Ta initiativ til et nordisk prosjekt for en felles nordisk budsjettmal, inklusive et felles nordisk forbruksnivå (til NMR høst) Publisere en samlet dokumentasjon av arbeidet med standardbudsjettet (håndbok). Publisere og lansere en bok med faglige artikler relatert til STB Fullføre arbeidet med grønt standardbudsjett og lansere dette på internett. Utvikle nye prosjekter innen området standardbudsjett med ekstern deltakelse og finansiering Utarbeide prosjektsøknad til Velferdsprogrammet om modeller for forbruksbasert levestandard.i samarbeid med Jens Bonke ved Socialforskningsinstitutter (DK) Starte arbeidet med å utvide standardbudsjettet til å omfatte bolig.(leie) 7

20 UTKAST Gjennomføre SIFO-surveyen som en årlig kartlegging av forbrukerkompetanse og - atferd, og bruke resultatene i vitenskapelig publisering og annen formidling Datamaterialet (utvalgte tema) presenteres som hurtigstatistikk til forbrukerdagen 15.mars Arrangere seminar med papere og ekstern deltakelse høsten 2006 Fem medarbeidere får hovedansvar for utvikle spørsmål innen valgte temaer med forventninger om analyse der resultatene skal presenteres i artikler. (Mål: min 3 innsendte artikler basert på Sifo-surveyen) Utvikle prosjekter med hovedfokus på konsekvenser av barn og unges forbruk, med spesielt fokus på utsatte grupper. Utarbeide en søknad om temaet barn/unge og sikkerhetsprodukter Skaffe oversikt over nye finansieringskilder innen temaet barn/utsatthet/sikkerhet Søknad til NFR (velferdsforskningsprogrammet) om utsatte barnefamiliers økonomiske disposisjoner i et husholdsperspektiv. Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader Utarbeide søknad om forbrukerkreditt og i samarbeid med nettverket beslutte hvor søknaden skal sende a) det forbr. politiske rammeprogram, b) det 7. rammeprogram eller c) andre kilder Revitalisere det nordiske nettverket og bruke det bredt overfor EU innen gjeldsproblematikk. Styrke den formelle og reele kompetansen innen strategisk viktige områder.utvikle et samlet perspektiv og ferdigstille et internt strateginotat om kommersialisering Avslutte tre doktoravhandlinger, en om barns og unges forbruk, en om boligpolitikk og en om gjeldsproblematikk. Publisere minst 5 og sende inn minst 10 nye vitenskapelige artikler.fra gruppa 8

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning P:\Plandokumenter\2006\06-1-13-Arsplan 2006-vedlegg 13.1_styrebehandlet_revidert.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter

Detaljer

STYREPROTOKOLL Dato:

STYREPROTOKOLL Dato: STYREPROTOKOLL Dato: 18.09.08 Protokoll fra styremøte 3/2008 11. september 2008 kl. 10.30-15.30 Møtet ble ledet av styreleder Kari Gjesteby. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B,

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 05/2/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

SIFO. Årsplan 2005. Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005

SIFO. Årsplan 2005. Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 1. Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 1. Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Referat Møte om: Saksnr.: Tilstede: Dato: 26.04.2006 Møteleder: Referent: Dialogmøte mellom BLD og SIFO 200602442-/GEHFPS Fra SIFO: Ingeborg Astrid Kieppe, Anne M.

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

STYREPROTOKOLL Dato: 10.03.09

STYREPROTOKOLL Dato: 10.03.09 STYREPROTOKOLL Dato: 10.03.09 Protokoll fra styremøte 1/2009 26. februar 2009 kl. 10.30-15.30 Møtet ble ledet av styreleder Kari Gjesteby. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3. juni kl

Protokoll fra styremøte 3. juni kl 08.06.04 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) U.off. 5a. Møte 2/04 Protokoll fra styremøte 3. juni 2004 - kl. 09.00 13.00 Møtet ble holdt på NHH i Bergen. Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør Forord SIFO legger med dette fram en strategi for perioden 2007 2012, vedtatt i styremøte 24. mai 2007. Denne erstatter strategidokumentet SIFO mot 2010, som ble vedtatt i desember 2001. I arbeidet med

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 2005/397 Oslo, 05.12.2005

Deres ref: Vår ref: 2005/397 Oslo, 05.12.2005 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: 2005/397 Oslo, 05.12.2005 Innkalling til styremøte 6-2005 - 12. desember 2005 Vi innkaller med dette til årets siste styremøte på

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte 24 09 14 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet Bakgrunn Universitetsstyret vedtok mål og rammer

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO)

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19.12.1997. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 1. Instituttets formål Statens institutt for forbrukforskning

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet.

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet. MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : U-26/10: OPPFØLGNING AV STYRESEMINARET./. Det vises til sak U-03/10 (vedlegg 1) der styret ble enige om å avholde et styreseminar før de la fram en sak om rolleavklaring, rolleforståelse

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 16.03.09 ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2009 Årsplanen for 2009 bygger videre på et kontinuerlig arbeid for å videreutvikle ARENA

Detaljer

Prosjektnummer: The BI Conference on Corporate Governance

Prosjektnummer: The BI Conference on Corporate Governance Sluttrapport 26749 - The BI Conference on Corporate Governance. Rapporteringsfrist: 21782. Mottatt: 217817. Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 26749 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program:

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 52/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal legge til

Detaljer

FUGE-videreføring av UiBs satsing

FUGE-videreføring av UiBs satsing FUGE-videreføring av UiBs satsing Planarbeidet i FUGE og strategi for videre satsing. Berit Rokne Møte mellom FUGE-styret og UiB Tilbakeblikk på FUGE ved UiB Intern prosess ved etablering og drift av FUGE

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsavdelingen Referanse Dato 2009/1942-LAJE 01.04.2009 Forskningsmelding 2008-2009 I. Generell omtale skal arbeide for å utvikle forskergrupper som er robuste,

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de samfunnsvitenskapelige instituttene. Evalueringen skal gjennomføres av

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Tid: 18. september 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten

Detaljer