SIFO. Årsplan Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIFO. Årsplan 2005. Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005"

Transkript

1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005

2 TILTAKSPLAN Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi og forbrukskultur. Herunder: Standardbudsjettet Husholdsøkonomi Levekår Forbrukernes valg og strategier Forbruksvarer som kommunikasjonssymboler Barn, unge og kommersialisering Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på standardbudsjett, forbruk som levekårsindikator, utsatte grupper, forbrukernes valg og strategier, samt forbrukerkompetanse Avslutte prosjekt for Sosial- og helsedirektoratet om minstestandard for forbruk (empirisk utprøving) Gjennomføre prosjekt for Kreftforeningen om kreftrammedes økonomiske levekår. Utkast til artikkel med GIV (Gruppe for inkluderende velferdsforskning) om minstestandard og minstenorm for sosialhjelp. Gjennomføre SIFO-survey en og utarbeide 3 artikkelutkast basert på datamaterialet (betalingsproblemer, forbrukeradferd i det finansielle området, og forbrukerprofiler). 1.2 Avslutte bok om standardbudsjett Arrangere et forfatterseminar. Utnevne redaksjonskomite for boken. Benytte eksterne refereer på artiklene. Utarbeide plan for markedsføring av boken. Avsluttes oktober Avsluttet Utkast avsluttet presentres ved GIV 14.okt Surveyen avsluttet. I gang med art om forbrukeratferd, paper på profiler. Bet. problemer ikke startet ennå Ikke startet I gang ikke avsluttet Ikke startet I gang i forhold til Abstrakt

3 1.3 Utvikle nye prosjekter innen området standardbudsjett 1.4 Gjennomføre og videreutvikle eksterne prosjekter innen området gjeldproblematikk 1.5 Etablere nasjonale og nordiske nettverk innen området standardbudsjett 1.6 Utvikle prosjekter med hovedfokus på barn og unges forbruk, forbruksvarer som kommunikasjonssymboler, og nordiske perspektiver på forbruk Prosjekt der en utvikler modeller for forbruksbasert levestandard. Utvide standardbudsjettet til å omfatte bolig. Avslutte 2 empiriske prosjekter for BFD om Gjeldsordningsloven. Utarbeide nye prosjektinitiativ basert på videreutvikling av eksisterende prosjekter. Arbeide videre med standardisering av standardbudsjettet på nordisk nivå (foreslått overfor BFD i forhold til norsk formannskap i NMR Arbeide K med t) videreføring av nordisk prosjekt om kommersielt press mot barn og unge. Ny nordisk søknad innenfor temaområdet barn og unge, sammen med Centrum för Konsumentvetenskap (Göteborg) og Universitetet i København. Være medarrangør for og organisere temaworkshop i 1.7 Europeisk nettverk konferansen Childhoods ioslo Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader. Utarbeide EU-søknad om forbrukerkreditt innen 6. rammeprogram, prioritet 7: Citizens and Governance in a knowledge based society. Revitalisere det nordiske nettverket og bruke det bredt overfor EU innen gjeldsproblematikk. 1.8 Styrke kompetansen Doktorgradsavslutning om Gjeldsordningsloven. Bidra med delfinansiering og veiledning ifm. 2 doktorgrader (gjeldsproblematikk og symbolsk forbruk). Rekruttering av økonom. Publisere minst 3 og sende inn minst 6 nye vitenskapelige artikler. Ikke startet Ikke startet Avsluttet Ikke startet Sendt notat til BFD Kontakt med Island og KV Søknad sendt i mai. OK OK Disputas 2. september. OK, Mary Ann Stamsø begynner 1.okt.

4 2. Teknologi og miljø Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning og testvirksomhet om forbruk og miljø, og forbrukskultur. Herunder: Forbrukets miljøbelastning Forholdet varer og forbrukere Varers kvalitet og bruksegenskaper Digitale medier Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på energibruk og bærekraftig praksis 2.2 Øke inntjeningen på laboratoriene Utvikle forskningsprosjekter i tilknytning til energiforbruk og energimerking (og annen miljømerking). Videreføre kontrakten med NVE om energimerking for en ny periode. Arbeide for akkreditering på områder som er viktige for energimerkingen. Automatisering av en del måleutstyr. Utvikling av nye metoder der vi har stor etterspørsel (for eksempel tekstilers evne til å slippe ut fuktighet). Gjennomgå standardiseringsarbeidet med tanke på å rette innsats inn mot områder som gir avkastning. Opprettholde akkrediteringen på tekstil. Arbeide for å skaffe nye større oppdragsgivere innen tekstil. Ja sendes NFR RENERGI Undertegnet Arbeid pågår, planen er å sende søknaden i høst. Ja! Ja satt i bruk. Påbegynt. Men ingen beslutning om endring fattet. Gjennomført Nei 2.3 Utvikle prosjekter med hovedfokus på varers kvalitet og bruksegenskaper, klesforbrukets mekanismer, samt husarbeid Utvikle nye EU-finansierte prosjekter innen tekstilområdet. Utnytte tverrfaglighet og kombinasjonen forskning og testvirksomhet i nye søknader. Utvikle plan for nytt empirisk prosjekt på klesområdet. Søke finansiert nytt prosjekt om husarbeid. Ja. En EU-søknad sendt om kvalitetsstandarder, en EU søknad under arbeid om sikkerhet Ja, i RENERIG søknaden Nei Henvendelse sent Lilleborg.

5 2.4 Etablere nytt EU-prosjekt innenfor miljøområdet av det 6. rammeprogram 2.5 Etablere nasjonalt nettverk innen området miljø som kan 2.6 kvedlikeholde l internasjonale nettverk og allianser, og arbeide med å utnytte disse nettverkene bedre i forhold til norske 2.7 Etablere nye kompetanseprosjekter 2.8 Utvikle db prosjekter k d ik med i hovedfokus på digitale medier 2.9 Artikkelsamarbeid med forskningsmiljøer i nettverket 2.10 Videreutvikle kompetanse og forskningskvalitet Sluttføre forhandlinger med EU-kommisjonen og starte opp prosjektet SCORE (Sustainable COnsumption Research Exchanges). Videreføre samarbeidet med GRIP, Vestlandsforskning, NTNU og Østlandsforskning. Undersøke samarbeidsmuligheter med Miljøallian- Være medarrangør for den internasjonale workshop en Sustainable Consumption: The Contribution of Research i februar i Oslo. Publisere artikkel i boken Consumer, policy and the environment. Vurdere mulighetene for fritidsforbruk og reiselivsorienterte prosjekter (i samarbeid med andre Lage ilj notat ) med oversikt over IKT-kompetansen i SIFO. Søke mer mot nettverket innen IKT-forskningen. Søknad Sense of Place videreutvikles til EUprosjekt (call med frist i september). Delta i fellessøknad om Network of Excellence sammen med nordiske partnere (Nordisk råd). Søknad til Verdikt (NFR) i første utlysning. Utkast til bok og 1-2 internasjonale artikler i samarbeid med Centre for Research on Innovation and Competition (Manchester). Utvikle minst ett nytt doktorgradsprosjekt (gjerne ett på lab-området). Avslutte en doktoravhandling om produktlevetid. Publisere minst 4 og sende inn minst 8 nye vitenskapelige artikler. OK Lite er gjort OK OK En søknad sent (merkevarer Norge) avslag. Ny søknad sendes AREAL OK Pågående Ble til en annen søknad til DIKT eubility, + AREAL søknad,? arbeid i samarbeid med OSLO politikammer om tyverier av mobiltelefoner. Samtaler med forlag, utkast til artikkel foreligger, samt 1-3 under arbeid. Ikke på lab, men to dr. grader er søkt finansert ellers. Fortsatt tro på avslutning i år. I rute. selv om jeg ikke har full oversikt.

6 2.11 Formidling og markedsføring Utnytte materiale i populærvitenskapelige og vitenskapelige publikasjoner fra tidligere EU-prosjekter om Laundry Habits og Fire Hazards, både nasjonalt og internasjonalt. Legge grunnlaget for bok om digitale medier og forbruk med utgangspunkt i DigiAdvent-prosjektet (datamateriale og erfaringer). Utarbeide nye brosjyrer for laboratoriene. Utarbeide maler til laboratorienes hurtigkontrakter. Nei - og usikkert om det kommer til å bli gjort. Ja se punkt 2.9

7 3. Marked og politikk Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukermarked, forbrukerpolitikk og forbrukerkultur. Herunder: Distribusjon Dagligvarehandel Forbrukerpolitikk og regulering Forbrukernes rolle, makt og innflytelse Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på maktforhold i verdikjedene for ulike forbruksvarer 3.2 Utvikle prosjekter med hovedfokus på forbrukerinnflytelse og forbrukerbeskyttelse i en åpen økonomi 3.3 Utvikle nettverk og samarbeid nasjonalt og internasjonalt Utvikle distribusjonsforskningen til å gjelde mer enn mat. Utvikle 1-2 nye prosjekter med tema distribusjon av dagligvarer med brukerfinansiering, herunder videreutvikling av FORNYMAT rettet mot Forskningsrådets matprogram, og oppfølging av kontakten med Matforsk. Avholde nordisk seminar om forbrukerpolitikk. Delta med paper om forbrukerpolitikk i Island. Avholde interne seminarer i SIFO om markeder og regulering. Utvikle minst ett prosjekt på etisk/politisk forbruk, og/eller merking. Delta i FORNYMAT-samarbeid med Bygdeforskning, NILF, Nordlandsforskning og Fiskeriforskning, herunder brukerundersøkelse, konferanse i juni og boklansering. Arrangere matkulturseminar i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap.og gi ut en bok basert på innleggene fra seminaret. Etablere nye nordiske nettverk. Vurdere samarbeid med Folkehelseinstituttet. Videreutvikle nettverk og sammen bidra til utviklingen av mat- og helseområdet innen EUs 7. rammeprogram. Ikke gjennomført så langt Fornymatsøknad OK, Seminar avblåst pga. dårlig oppslutning Ingen Islandstur grunnet dårlig økonomi. Søknad om dyrevelferd på sau OK Arbeider med prosjekt om etisk forbruk mulig BFD finansiering Fornymat OK Matkulturseminar OK Nye nordiske nettverk under arbeid (Lund og Gøteborg) Har søknad til NFR sammen med Folkehelsa (MoBa-økologisk mat) Arbeider med søknad til 7. rammeprogram (rituell slakting)

8 3.4 Konsolidering av arbeidet innen EUs 6. rammeprogram 3.5 Utvikle prosjekter med hovedfokus på matvaner og matkultur, samt kropp, mat og helse 3.6 Videreutvikle og konsolidere kompetansen Med utgangspunkt i Welfare Quality videreutvikle internasjonale nettverk innen matforskning. Utnytte nettverk til å utvikle nye prosjekter på distribusjon. Delta i EU-søknader innen matområdet. Svar avventes ift. FOCOS (Food Consumer Science understanding consumer food choice and dietary habits in their full complexity) og NETCEE (Network for Catering and Eating out of home in Europe). Utvikle prosjekter med næringslivsfinansiering. Utvikle nytt prosjekt En matdag i Europa (mat og helse). Gjennomføre Consumer Conseptions of Local Food og bruke det til å videreutvikle det europeiske nettverket. Utnytte tverrfaglighet ernæring/samfunnsvitenskap i nye prosjekter om helse, ernæring og mat/ernæringspolitikk. Fullføre én doktorgrad innen matvaner og tilrettelegge gjennomføringen av én innen matpolitikk/tillit til mat. Gi ut bok basert på dr. avhandling om matvaner. Arbeide for å få finansiert étt postdoc-opplegg. Utgi to bøker på engelsk knyttet til det avsluttede EU-prosjektet TRUSTINFOOD. Utvikle 1-2 nye doktorgradsprosjekter med intern og ekstern finansiering (barn og ernæring). Vurdere behovet for rekruttering av (bedrifts)økonomisk og/eller marketing kompetanse. Prioritere ressurser til vitenskapelig publisering og publisere minst 5 og sende inn minst 10 nye vitenskapelige artikler. Utvikle en publiseringsplan for bedre å utnytte og synliggjøre gruppas samlede kompetanse. Tett kontakt I WQ nettverk Ennå ingen nye prosjekter på distribusjon NETCEE Avslag FOCOS -? Fornymat, velferd for sau begge KMB er. Arbeid pågår med å videreutvikle nettverk tilknyttet CCLF Planlegger søknad til Folkehelseprogrammete Dr. Bugge OK, Lite tid til gjennomføring av dr. grad nr. to. Bok fra dr grad under arbeide Søknad om post-doc følger i desember Brukbar progresjon i bokarbeidet fra Trustinfood med bok èn. Forlagsproblem med bok to.. (foreligger i manus/utkast) Flere papere til konferanser er under bearbeiding og vil bli sendt inn til tidsskrift. Publiseringsplan ikke utarbeidet.

9 4. Informasjon, formidling og publisering Delmål: Forvalte og formidle kunnskap om markeder og forbrukerspørsmål. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Øke publiseringen i nasjonale og internasjonale tidskrifter med referee Økt internasjonal publisering også i tidsskrifter som Journal of Consumer Culture, Consumer Research, Consumer Politics osv. Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt- og gruppenivå. Aktiv oppfølging av papere mot tidsskriftpublisering. (Mål: at 50% av paperne er innsendt tidsskrift innen 3 mnd etter presentasjon). Øke synliggjøring av publiserte artikler internt (egen hylle ). Oppfordre til sampublisering internt og eksternt. Honorering av publisering. Avsette midler til språkvask (og etablere kontakt med gode språkkonsulenter). Avsette midler til arbeid med artikkelpublisering (revisjon/bearbeiding). Nye doktorgradsopplegg baseres på artikkelpublisering. Sørge for postdoc-finansiering for å utnytte potensialet i nye doktorgrader. Gjennomføre skrivekurs og kurs i paperpresentasjon. Avsette tid og penger til formidling ut over enkeltprosjekter. 9 publiserte og to antatte artikler i internasjonale tidsskrift. En publisert og en antatt i norske tidsskrift.. Flere innleverte artikler(5 internasjonale og 3 i norske tidsskrift) (se vedlegg) OK, i årsplan Økt synliggjøring internt ved egen utstilling i bibliotek og aktiv oppfølging på intranett der en følger artiklenes endrede status fra innlevering, antatt og publisering. Honorering er iverksatt Språkvask er gjenopprettet To skrivekurs er gjennomført våren 2005 Har eget populærformidlingsprosjekt med avsatte ressurser

10 4.2 Opprettholde høy populærvitenskapelig formidling og presseomtale, samt deltakelse i løpende debatter Ta initiativ til publisering fra fagseminarer der SIFO er medarrangør. Arrangere fagseminarer med brukergrupper/kunder. Økt kontakt med debatt- og kronikkredaksjoner. Økt synliggjøring og bedre kobling mellom enkeltansatte og prosjekter. Økt tilgjengelighet av SIFO-forskning for media og andre brukere. Bokpublisering fra matseminar Gjennomført et seminar for/med BFD/FO/FR, Så langt publisert 21 kronikker/debattinnlegg Tilrettelagt for dette i inter-/intranett Tilrettelagt for journalister og andre brukere på intranett.- nyhetsvarsling med mer. 4.3 Videreutvikle inter-/intranettsider Øke omfanget på de engelske nettsidene, herunder vurdere publisering av engelske CVer i internett. Øke nynorskandelen. Utvikle styreweb. Etablere mediearkiv intranett og internett. Etablere nyhetsabonnement/-varsling. Gjennomføre intern brukeropplæring. Generell nyutvikling. Påbegynt Laget egen nynorslenke og oversatt sentrale tekster og pressemeldinger Påbegynt Påbegynt Basisopplæring er gjennomført, følger opp enkeltpersoner etter behov Nyutvikling på mediearkiv og for standardbudsjett er i gangsatt 5. IT og administrasjon Delmål: Utvikle, anskaffe og vedlikeholde effektive administrative systemer, rutiner og verktøy. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Øke driftssikkerheten i IT systemene Utarbeide sikkerhetsrutiner. Øke konsulentnettverket. Etablere kriseberedskap. Godt i gang med sikkerhetsrutinebeskrivelser Har et konsulentnettverk som kan benyttes i krisesituasjoner

11 5.2 Redusere kostnader i anskaffelse, opplæring og vedlikehold Standardisering av utstyr og programvare. Praktisere sentraliserte innkjøp. Utprøving av gratisløsninger (Open Source Software, for eksempel Linux). 5.3 Øke IT-kompetansen blant brukerne Kartlegge behovet og tilby Windows/MS Office -kurs til de ansatte. Utprøving av nytt utstyr og programvare hos avanserte brukere. Annen tilpasset opplæring (for eksempel SPSS, N-Vivo, Reference Manager). Iverksatt Iverksatt Under utprøving Gjenstår - må se på kapasiteten til ansatte i høst Noe nytt utstyr bla. telefoni og videoutstyr er under utprøving N-Vivo kurs er gjennomført i sommer. To har fått kurs i Ref.Man 5.4 Videreutvikling av system for elektronisk arkiv (Ephorte) 5.5 Overgang til nytt elektronisk system innen personal/lønn (HR) SAP 5.6 Vurdere alternative løsninger for elektronisk prosjektstyringsverktøy Lukke ned papirarkivet. Lage fullstendig arkivplan. Legge inn oppgradert versjon av Ephorte. Øke bruken av Ephorte gjennom opplæring. Utvide bruk av programmet utover arkivering av bare journalverdig dokumentasjon. Beslutning om moduler. Oppstart av prosjekt. Dialog med SSØ om moduler og muligheter innen Agresso. Vurdering av markedet for alternative løsninger. Følger plan, ferdig jan 2006 Arbeidet igangsatt Utført Pågår krevende Utsatt til 2006 pga innføring av andre systemer i adm. Følger plan fra SSØ. Start des 2005 implementert febr 2006 Besluttet å ta i bruk Agresso prosjektstyringsverktøy via SSØ. Innføres høst 2005, med bruk fra regnskapsåret Prosjektgruppe etablert.

12 5.7 Videreutvikle SIFOs personalpolitikk med tanke på å kunne rekruttere, utvikle og beholde høyt kompetente medarbeidere med en formålstjenlig kompetanseprofil. 5.8 Videreutvikle administrative styringssystemer, planer og rutiner (i henhold til SMR-revisjon og andre pålegg) Revidere personalhåndboken, deriblant vurdere nytt opprykkssystem for ikkevitenskapelig ansatte. Drøfte og utvikle retningslinjer for bruk av engasjementsstillinger. Forbedre beredskapen og kapasiteten til å ta imot eksterne oppdrag gjennom nyansettelser og økt andel fast tilsatte. Aktiv oppfølging og opplæring av nyansatte og ansatte i rekrutteringsstillinger. Planlegge, gjennomføre og oppsummere medarbeidersamtaler for alle i perioden september-november. Vurdere inngåelse av IA-avtale. Ytterligere optimalisering av stabsressurser ift. dagens oppgaveportefølje. Utarbeide beredskapsplan gjennom å systematisere og sette sammen elementene som allerede eksisterer. Gjøre risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å sikre prosesser som er kritiske for driften. Integrere miljøhensyn i styringssystemene (i henhold til grønn stat). Utarbeide rutiner for håndtering av prosjekters persondata og inngå avtale med NSD som personvernombud for forskning. Noe forsinket pga arbeidet med evaluering. Mål å ha utkast ferdig v utgang Drøftet med tillitsvalgte, tas in i ny personalhåndbok. Faste stillinger utlyst, tilsettinger i høst. Initiert, krever videre oppfølging Ikke påbegynt (pr 2.9) Utlysning i adm av fast stilling Tema i møter med RR og i internøkonomiinstruks. Arbeidsgruppe etablert. Inngått avtale med NSD som SIFOs personvernombud (Randi L. kontaktperson).

13 6. Organisasjon og ledelse Delmål: Å styrke SIFOs stilling som et ledende kompetansemiljø for forbruksforskning, sørge for at SIFO har et velfungerende lederteam, en hensiktsmessig organisering og at medarbeiderne trekkes aktivt med i utviklingen av instituttet. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Igangsette revisjon av SIFOs strategidokument 6.2 Bidra til gjennomføring og nytteverdi av instituttevalueringen 6.3 Arbeide med doktorgradsproduksjon innen faglige kjerneområder 6.4 Forbedre internkommunikasjonen fra arbeidet i ledelse og styre Behandle SIFOs planhierarki og behovet for revisjon i styret. Bruke evalueringsprosessen og resultatet av evalueringen aktivt i strategiarbeidet. Planlegge og iverksette en prosess med bred involvering internt. Sette evalueringsmandatet og egenevaluering på dagsorden i styreseminar i juni. Involvere forskningsledere og grupper i bidrag til egenevaluering. Utnytte evalueringskomiteens arbeid som innspill til revidering av SIFOs strategi Bidra til sluttfinansiering og framdrift i to til tre avhandlingsarbeider på barn og unge (forbrukskultur), IKT/underholdning/spill og forbrukerøkonomi/gjeld Initiere og finansiere 2-3 nye doktorgradsløp innen satsingsområder: barn, ernæring, helse, IKT og miljø og forbruk. Fortløpende formidling via intranettet (for eksempel ledermøteprotokoller, styrets sakslister og protokoller, informasjon om prosesser ifm. søknader, strategiutvikling, planarbeid og instituttevaluering). Øke bruken av interne møter til å informere fra ledelsen (1-2 ganger i måneden). Behandlet i aprilmøte. Alle styremedlemmer bidro med innspill på seminaret. Relativt lite involvering pga korte frister over sommeren.(levert 23.08) Bevilget kompetansemidler til en av disse. Søkt doktogradsfinansieirng mat og helse (Hanne T.) Følges opp. Hittil 4 info/allmøter. 6.5 Utvikle nye internasjonale nettverk og allianser Aktiv deltakelse ved internasjonale nettverk, konferanser og seminarer også innen consumer research. Vurdere/inngå medlemskap i internasjonale forbrukerorganisasjoner. 2 deltakere på EACR 2005 konferansen i Gøteborg, til sammen 25 intern. papere/foredrag

14 6.6 Opprettholde god faglig kontakt med forbrukerapparatet 6.7 Aktiv profilering overfor andre departementer enn BFD Delta i faste morgenmøter hos BFD (SIFO, FR og FO). To årlige fagseminarer for BFD, FR og FO. Kontaktmøte med FR i mai med drøfting av innspill til st.prp Oppdaterte kompetansekataloger til BFD som videreformidler. Ta initiativ til kontaktmøte med Landbruks- og matdepartementet. Ta initiativ til kontaktmøter med Miljøverndepartementet og andre aktuelle departementer og underliggende etater. Ett gjennomført, ett under planlegging

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 1. Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning P:\Plandokumenter\2006\06-1-13-Arsplan 2006-vedlegg 13.1_styrebehandlet_revidert.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter

Detaljer

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte 1-2006 - 23. februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør Forord SIFO legger med dette fram en strategi for perioden 2007 2012, vedtatt i styremøte 24. mai 2007. Denne erstatter strategidokumentet SIFO mot 2010, som ble vedtatt i desember 2001. I arbeidet med

Detaljer

Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem. 28 mars 2005

Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem. 28 mars 2005 Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem 28 mars 2005 . et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) Et ledende fagmiljø med formål å drive

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Referat Møte om: Saksnr.: Tilstede: Dato: 26.04.2006 Møteleder: Referent: Dialogmøte mellom BLD og SIFO 200602442-/GEHFPS Fra SIFO: Ingeborg Astrid Kieppe, Anne M.

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 05/2/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Senter/program for konkurransepolitikk Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Forhistorie Sterk fagmiljø for næringsøkonomisk forskning i Bergen Aksen NHH, UiB, SNF Mangeårige NFR- prosjekter

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Jan Berntzen, Tieto Prosjekteier SSISG Energimarkedet -1930 2010 2015 2020 Tradisjonelt Enveis kommunikasjon AMS Smart strøm Dynamisk marked Forbrukerfleksibilitet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Faglig seminar for DigiAdvent-prosjektet Avholdt ved SIFO 28 august 2003 Av Dag Slettemeås Prosjektets utgangspunkt: Kunnskap

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 1. Hovedformålet med evalueringen Evalueringen av SIFO gjøres på oppdrag av Barne- og familiedepartementet. Hovedformålet med evalueringen

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2012-14 Vedtatt av instituttstyret 31.1.2012. Rammer I planen for IMKs strategiske tiltak 2011-13 ble det for første

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1 !""# Kommunikasjonsplan Norad 1 1. Bakgrunn Forhistorie Norad finansierer flere programmer innen området høyere utdanning og forskning som forvaltes av. Disse er NUFU-programmet (Nasjonalt program for

Detaljer

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Til: Bibliotekdirektøren Dato: 12. april 2012 Årsplan 2012-2014: Digitale tjenester UB Oslo Digitale tjenester har definert 5 satsingsområder for 2012. 1. Digitalt

Detaljer

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter Forskningsavdelingen 20.1.2010 Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter UMB innfører rutiner for: I) Registrering av søknader til europeiske programmer.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon. Strategidokument for NAL 2012-2013 (revidert per 1.3.13) Dette strategidokumentet er utarbeidet av NALs styre. Dokumentet beskriver NALs visjon, formål og mål. Strategidokumentet er ment å være et arbeidsredskap

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Status strategiplan Q1-2013

Status strategiplan Q1-2013 Status strategiplan Q1-2013 Struktur Planen er splittet på Felles (administrasjonen) NAV Kommune Milepeler og tiltak under de 4 strategiske målene er samlet Status Felles LFH Kunnskap diabetes ferdig Oppstartsmøte

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996.

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996. STRATEGIDOKUEMENT FOR STL: 2012-2014 / ARBEIDSPLAN 2012 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. I 2011 feiret vi femten års jubileum.

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Fastsatt ved kongelig resolusjon 19.12.1997. Endret av Barne- og familiedepartementet 25.10.2004, iht. 8.

Fastsatt ved kongelig resolusjon 19.12.1997. Endret av Barne- og familiedepartementet 25.10.2004, iht. 8. Vedtekter for Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) SIFOs Egenevaluering - Vedlegg 1 Fastsatt ved kongelig resolusjon 19.12.1997. Endret av Barne- og familiedepartementet 25.10.2004, iht. 8. 1

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer 1 HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Vedtatt av hovedstyret i møte 1.12.2005. Behandlet av FOBEstyret i møte 13.1.2006. MÅL / GJENNOMFØRING HOVEDMÅL: FOBE skal være det ledende

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer