SIFO. Årsplan Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIFO. Årsplan 2005. Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005"

Transkript

1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005

2 TILTAKSPLAN Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi og forbrukskultur. Herunder: Standardbudsjettet Husholdsøkonomi Levekår Forbrukernes valg og strategier Forbruksvarer som kommunikasjonssymboler Barn, unge og kommersialisering Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på standardbudsjett, forbruk som levekårsindikator, utsatte grupper, forbrukernes valg og strategier, samt forbrukerkompetanse Avslutte prosjekt for Sosial- og helsedirektoratet om minstestandard for forbruk (empirisk utprøving) Gjennomføre prosjekt for Kreftforeningen om kreftrammedes økonomiske levekår. Utkast til artikkel med GIV (Gruppe for inkluderende velferdsforskning) om minstestandard og minstenorm for sosialhjelp. Gjennomføre SIFO-survey en og utarbeide 3 artikkelutkast basert på datamaterialet (betalingsproblemer, forbrukeradferd i det finansielle området, og forbrukerprofiler). 1.2 Avslutte bok om standardbudsjett Arrangere et forfatterseminar. Utnevne redaksjonskomite for boken. Benytte eksterne refereer på artiklene. Utarbeide plan for markedsføring av boken. Avsluttes oktober Avsluttet Utkast avsluttet presentres ved GIV 14.okt Surveyen avsluttet. I gang med art om forbrukeratferd, paper på profiler. Bet. problemer ikke startet ennå Ikke startet I gang ikke avsluttet Ikke startet I gang i forhold til Abstrakt

3 1.3 Utvikle nye prosjekter innen området standardbudsjett 1.4 Gjennomføre og videreutvikle eksterne prosjekter innen området gjeldproblematikk 1.5 Etablere nasjonale og nordiske nettverk innen området standardbudsjett 1.6 Utvikle prosjekter med hovedfokus på barn og unges forbruk, forbruksvarer som kommunikasjonssymboler, og nordiske perspektiver på forbruk Prosjekt der en utvikler modeller for forbruksbasert levestandard. Utvide standardbudsjettet til å omfatte bolig. Avslutte 2 empiriske prosjekter for BFD om Gjeldsordningsloven. Utarbeide nye prosjektinitiativ basert på videreutvikling av eksisterende prosjekter. Arbeide videre med standardisering av standardbudsjettet på nordisk nivå (foreslått overfor BFD i forhold til norsk formannskap i NMR Arbeide K med t) videreføring av nordisk prosjekt om kommersielt press mot barn og unge. Ny nordisk søknad innenfor temaområdet barn og unge, sammen med Centrum för Konsumentvetenskap (Göteborg) og Universitetet i København. Være medarrangør for og organisere temaworkshop i 1.7 Europeisk nettverk konferansen Childhoods ioslo Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader. Utarbeide EU-søknad om forbrukerkreditt innen 6. rammeprogram, prioritet 7: Citizens and Governance in a knowledge based society. Revitalisere det nordiske nettverket og bruke det bredt overfor EU innen gjeldsproblematikk. 1.8 Styrke kompetansen Doktorgradsavslutning om Gjeldsordningsloven. Bidra med delfinansiering og veiledning ifm. 2 doktorgrader (gjeldsproblematikk og symbolsk forbruk). Rekruttering av økonom. Publisere minst 3 og sende inn minst 6 nye vitenskapelige artikler. Ikke startet Ikke startet Avsluttet Ikke startet Sendt notat til BFD Kontakt med Island og KV Søknad sendt i mai. OK OK Disputas 2. september. OK, Mary Ann Stamsø begynner 1.okt.

4 2. Teknologi og miljø Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning og testvirksomhet om forbruk og miljø, og forbrukskultur. Herunder: Forbrukets miljøbelastning Forholdet varer og forbrukere Varers kvalitet og bruksegenskaper Digitale medier Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på energibruk og bærekraftig praksis 2.2 Øke inntjeningen på laboratoriene Utvikle forskningsprosjekter i tilknytning til energiforbruk og energimerking (og annen miljømerking). Videreføre kontrakten med NVE om energimerking for en ny periode. Arbeide for akkreditering på områder som er viktige for energimerkingen. Automatisering av en del måleutstyr. Utvikling av nye metoder der vi har stor etterspørsel (for eksempel tekstilers evne til å slippe ut fuktighet). Gjennomgå standardiseringsarbeidet med tanke på å rette innsats inn mot områder som gir avkastning. Opprettholde akkrediteringen på tekstil. Arbeide for å skaffe nye større oppdragsgivere innen tekstil. Ja sendes NFR RENERGI Undertegnet Arbeid pågår, planen er å sende søknaden i høst. Ja! Ja satt i bruk. Påbegynt. Men ingen beslutning om endring fattet. Gjennomført Nei 2.3 Utvikle prosjekter med hovedfokus på varers kvalitet og bruksegenskaper, klesforbrukets mekanismer, samt husarbeid Utvikle nye EU-finansierte prosjekter innen tekstilområdet. Utnytte tverrfaglighet og kombinasjonen forskning og testvirksomhet i nye søknader. Utvikle plan for nytt empirisk prosjekt på klesområdet. Søke finansiert nytt prosjekt om husarbeid. Ja. En EU-søknad sendt om kvalitetsstandarder, en EU søknad under arbeid om sikkerhet Ja, i RENERIG søknaden Nei Henvendelse sent Lilleborg.

5 2.4 Etablere nytt EU-prosjekt innenfor miljøområdet av det 6. rammeprogram 2.5 Etablere nasjonalt nettverk innen området miljø som kan 2.6 kvedlikeholde l internasjonale nettverk og allianser, og arbeide med å utnytte disse nettverkene bedre i forhold til norske 2.7 Etablere nye kompetanseprosjekter 2.8 Utvikle db prosjekter k d ik med i hovedfokus på digitale medier 2.9 Artikkelsamarbeid med forskningsmiljøer i nettverket 2.10 Videreutvikle kompetanse og forskningskvalitet Sluttføre forhandlinger med EU-kommisjonen og starte opp prosjektet SCORE (Sustainable COnsumption Research Exchanges). Videreføre samarbeidet med GRIP, Vestlandsforskning, NTNU og Østlandsforskning. Undersøke samarbeidsmuligheter med Miljøallian- Være medarrangør for den internasjonale workshop en Sustainable Consumption: The Contribution of Research i februar i Oslo. Publisere artikkel i boken Consumer, policy and the environment. Vurdere mulighetene for fritidsforbruk og reiselivsorienterte prosjekter (i samarbeid med andre Lage ilj notat ) med oversikt over IKT-kompetansen i SIFO. Søke mer mot nettverket innen IKT-forskningen. Søknad Sense of Place videreutvikles til EUprosjekt (call med frist i september). Delta i fellessøknad om Network of Excellence sammen med nordiske partnere (Nordisk råd). Søknad til Verdikt (NFR) i første utlysning. Utkast til bok og 1-2 internasjonale artikler i samarbeid med Centre for Research on Innovation and Competition (Manchester). Utvikle minst ett nytt doktorgradsprosjekt (gjerne ett på lab-området). Avslutte en doktoravhandling om produktlevetid. Publisere minst 4 og sende inn minst 8 nye vitenskapelige artikler. OK Lite er gjort OK OK En søknad sent (merkevarer Norge) avslag. Ny søknad sendes AREAL OK Pågående Ble til en annen søknad til DIKT eubility, + AREAL søknad,? arbeid i samarbeid med OSLO politikammer om tyverier av mobiltelefoner. Samtaler med forlag, utkast til artikkel foreligger, samt 1-3 under arbeid. Ikke på lab, men to dr. grader er søkt finansert ellers. Fortsatt tro på avslutning i år. I rute. selv om jeg ikke har full oversikt.

6 2.11 Formidling og markedsføring Utnytte materiale i populærvitenskapelige og vitenskapelige publikasjoner fra tidligere EU-prosjekter om Laundry Habits og Fire Hazards, både nasjonalt og internasjonalt. Legge grunnlaget for bok om digitale medier og forbruk med utgangspunkt i DigiAdvent-prosjektet (datamateriale og erfaringer). Utarbeide nye brosjyrer for laboratoriene. Utarbeide maler til laboratorienes hurtigkontrakter. Nei - og usikkert om det kommer til å bli gjort. Ja se punkt 2.9

7 3. Marked og politikk Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukermarked, forbrukerpolitikk og forbrukerkultur. Herunder: Distribusjon Dagligvarehandel Forbrukerpolitikk og regulering Forbrukernes rolle, makt og innflytelse Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på maktforhold i verdikjedene for ulike forbruksvarer 3.2 Utvikle prosjekter med hovedfokus på forbrukerinnflytelse og forbrukerbeskyttelse i en åpen økonomi 3.3 Utvikle nettverk og samarbeid nasjonalt og internasjonalt Utvikle distribusjonsforskningen til å gjelde mer enn mat. Utvikle 1-2 nye prosjekter med tema distribusjon av dagligvarer med brukerfinansiering, herunder videreutvikling av FORNYMAT rettet mot Forskningsrådets matprogram, og oppfølging av kontakten med Matforsk. Avholde nordisk seminar om forbrukerpolitikk. Delta med paper om forbrukerpolitikk i Island. Avholde interne seminarer i SIFO om markeder og regulering. Utvikle minst ett prosjekt på etisk/politisk forbruk, og/eller merking. Delta i FORNYMAT-samarbeid med Bygdeforskning, NILF, Nordlandsforskning og Fiskeriforskning, herunder brukerundersøkelse, konferanse i juni og boklansering. Arrangere matkulturseminar i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap.og gi ut en bok basert på innleggene fra seminaret. Etablere nye nordiske nettverk. Vurdere samarbeid med Folkehelseinstituttet. Videreutvikle nettverk og sammen bidra til utviklingen av mat- og helseområdet innen EUs 7. rammeprogram. Ikke gjennomført så langt Fornymatsøknad OK, Seminar avblåst pga. dårlig oppslutning Ingen Islandstur grunnet dårlig økonomi. Søknad om dyrevelferd på sau OK Arbeider med prosjekt om etisk forbruk mulig BFD finansiering Fornymat OK Matkulturseminar OK Nye nordiske nettverk under arbeid (Lund og Gøteborg) Har søknad til NFR sammen med Folkehelsa (MoBa-økologisk mat) Arbeider med søknad til 7. rammeprogram (rituell slakting)

8 3.4 Konsolidering av arbeidet innen EUs 6. rammeprogram 3.5 Utvikle prosjekter med hovedfokus på matvaner og matkultur, samt kropp, mat og helse 3.6 Videreutvikle og konsolidere kompetansen Med utgangspunkt i Welfare Quality videreutvikle internasjonale nettverk innen matforskning. Utnytte nettverk til å utvikle nye prosjekter på distribusjon. Delta i EU-søknader innen matområdet. Svar avventes ift. FOCOS (Food Consumer Science understanding consumer food choice and dietary habits in their full complexity) og NETCEE (Network for Catering and Eating out of home in Europe). Utvikle prosjekter med næringslivsfinansiering. Utvikle nytt prosjekt En matdag i Europa (mat og helse). Gjennomføre Consumer Conseptions of Local Food og bruke det til å videreutvikle det europeiske nettverket. Utnytte tverrfaglighet ernæring/samfunnsvitenskap i nye prosjekter om helse, ernæring og mat/ernæringspolitikk. Fullføre én doktorgrad innen matvaner og tilrettelegge gjennomføringen av én innen matpolitikk/tillit til mat. Gi ut bok basert på dr. avhandling om matvaner. Arbeide for å få finansiert étt postdoc-opplegg. Utgi to bøker på engelsk knyttet til det avsluttede EU-prosjektet TRUSTINFOOD. Utvikle 1-2 nye doktorgradsprosjekter med intern og ekstern finansiering (barn og ernæring). Vurdere behovet for rekruttering av (bedrifts)økonomisk og/eller marketing kompetanse. Prioritere ressurser til vitenskapelig publisering og publisere minst 5 og sende inn minst 10 nye vitenskapelige artikler. Utvikle en publiseringsplan for bedre å utnytte og synliggjøre gruppas samlede kompetanse. Tett kontakt I WQ nettverk Ennå ingen nye prosjekter på distribusjon NETCEE Avslag FOCOS -? Fornymat, velferd for sau begge KMB er. Arbeid pågår med å videreutvikle nettverk tilknyttet CCLF Planlegger søknad til Folkehelseprogrammete Dr. Bugge OK, Lite tid til gjennomføring av dr. grad nr. to. Bok fra dr grad under arbeide Søknad om post-doc følger i desember Brukbar progresjon i bokarbeidet fra Trustinfood med bok èn. Forlagsproblem med bok to.. (foreligger i manus/utkast) Flere papere til konferanser er under bearbeiding og vil bli sendt inn til tidsskrift. Publiseringsplan ikke utarbeidet.

9 4. Informasjon, formidling og publisering Delmål: Forvalte og formidle kunnskap om markeder og forbrukerspørsmål. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Øke publiseringen i nasjonale og internasjonale tidskrifter med referee Økt internasjonal publisering også i tidsskrifter som Journal of Consumer Culture, Consumer Research, Consumer Politics osv. Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt- og gruppenivå. Aktiv oppfølging av papere mot tidsskriftpublisering. (Mål: at 50% av paperne er innsendt tidsskrift innen 3 mnd etter presentasjon). Øke synliggjøring av publiserte artikler internt (egen hylle ). Oppfordre til sampublisering internt og eksternt. Honorering av publisering. Avsette midler til språkvask (og etablere kontakt med gode språkkonsulenter). Avsette midler til arbeid med artikkelpublisering (revisjon/bearbeiding). Nye doktorgradsopplegg baseres på artikkelpublisering. Sørge for postdoc-finansiering for å utnytte potensialet i nye doktorgrader. Gjennomføre skrivekurs og kurs i paperpresentasjon. Avsette tid og penger til formidling ut over enkeltprosjekter. 9 publiserte og to antatte artikler i internasjonale tidsskrift. En publisert og en antatt i norske tidsskrift.. Flere innleverte artikler(5 internasjonale og 3 i norske tidsskrift) (se vedlegg) OK, i årsplan Økt synliggjøring internt ved egen utstilling i bibliotek og aktiv oppfølging på intranett der en følger artiklenes endrede status fra innlevering, antatt og publisering. Honorering er iverksatt Språkvask er gjenopprettet To skrivekurs er gjennomført våren 2005 Har eget populærformidlingsprosjekt med avsatte ressurser

10 4.2 Opprettholde høy populærvitenskapelig formidling og presseomtale, samt deltakelse i løpende debatter Ta initiativ til publisering fra fagseminarer der SIFO er medarrangør. Arrangere fagseminarer med brukergrupper/kunder. Økt kontakt med debatt- og kronikkredaksjoner. Økt synliggjøring og bedre kobling mellom enkeltansatte og prosjekter. Økt tilgjengelighet av SIFO-forskning for media og andre brukere. Bokpublisering fra matseminar Gjennomført et seminar for/med BFD/FO/FR, Så langt publisert 21 kronikker/debattinnlegg Tilrettelagt for dette i inter-/intranett Tilrettelagt for journalister og andre brukere på intranett.- nyhetsvarsling med mer. 4.3 Videreutvikle inter-/intranettsider Øke omfanget på de engelske nettsidene, herunder vurdere publisering av engelske CVer i internett. Øke nynorskandelen. Utvikle styreweb. Etablere mediearkiv intranett og internett. Etablere nyhetsabonnement/-varsling. Gjennomføre intern brukeropplæring. Generell nyutvikling. Påbegynt Laget egen nynorslenke og oversatt sentrale tekster og pressemeldinger Påbegynt Påbegynt Basisopplæring er gjennomført, følger opp enkeltpersoner etter behov Nyutvikling på mediearkiv og for standardbudsjett er i gangsatt 5. IT og administrasjon Delmål: Utvikle, anskaffe og vedlikeholde effektive administrative systemer, rutiner og verktøy. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Øke driftssikkerheten i IT systemene Utarbeide sikkerhetsrutiner. Øke konsulentnettverket. Etablere kriseberedskap. Godt i gang med sikkerhetsrutinebeskrivelser Har et konsulentnettverk som kan benyttes i krisesituasjoner

11 5.2 Redusere kostnader i anskaffelse, opplæring og vedlikehold Standardisering av utstyr og programvare. Praktisere sentraliserte innkjøp. Utprøving av gratisløsninger (Open Source Software, for eksempel Linux). 5.3 Øke IT-kompetansen blant brukerne Kartlegge behovet og tilby Windows/MS Office -kurs til de ansatte. Utprøving av nytt utstyr og programvare hos avanserte brukere. Annen tilpasset opplæring (for eksempel SPSS, N-Vivo, Reference Manager). Iverksatt Iverksatt Under utprøving Gjenstår - må se på kapasiteten til ansatte i høst Noe nytt utstyr bla. telefoni og videoutstyr er under utprøving N-Vivo kurs er gjennomført i sommer. To har fått kurs i Ref.Man 5.4 Videreutvikling av system for elektronisk arkiv (Ephorte) 5.5 Overgang til nytt elektronisk system innen personal/lønn (HR) SAP 5.6 Vurdere alternative løsninger for elektronisk prosjektstyringsverktøy Lukke ned papirarkivet. Lage fullstendig arkivplan. Legge inn oppgradert versjon av Ephorte. Øke bruken av Ephorte gjennom opplæring. Utvide bruk av programmet utover arkivering av bare journalverdig dokumentasjon. Beslutning om moduler. Oppstart av prosjekt. Dialog med SSØ om moduler og muligheter innen Agresso. Vurdering av markedet for alternative løsninger. Følger plan, ferdig jan 2006 Arbeidet igangsatt Utført Pågår krevende Utsatt til 2006 pga innføring av andre systemer i adm. Følger plan fra SSØ. Start des 2005 implementert febr 2006 Besluttet å ta i bruk Agresso prosjektstyringsverktøy via SSØ. Innføres høst 2005, med bruk fra regnskapsåret Prosjektgruppe etablert.

12 5.7 Videreutvikle SIFOs personalpolitikk med tanke på å kunne rekruttere, utvikle og beholde høyt kompetente medarbeidere med en formålstjenlig kompetanseprofil. 5.8 Videreutvikle administrative styringssystemer, planer og rutiner (i henhold til SMR-revisjon og andre pålegg) Revidere personalhåndboken, deriblant vurdere nytt opprykkssystem for ikkevitenskapelig ansatte. Drøfte og utvikle retningslinjer for bruk av engasjementsstillinger. Forbedre beredskapen og kapasiteten til å ta imot eksterne oppdrag gjennom nyansettelser og økt andel fast tilsatte. Aktiv oppfølging og opplæring av nyansatte og ansatte i rekrutteringsstillinger. Planlegge, gjennomføre og oppsummere medarbeidersamtaler for alle i perioden september-november. Vurdere inngåelse av IA-avtale. Ytterligere optimalisering av stabsressurser ift. dagens oppgaveportefølje. Utarbeide beredskapsplan gjennom å systematisere og sette sammen elementene som allerede eksisterer. Gjøre risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å sikre prosesser som er kritiske for driften. Integrere miljøhensyn i styringssystemene (i henhold til grønn stat). Utarbeide rutiner for håndtering av prosjekters persondata og inngå avtale med NSD som personvernombud for forskning. Noe forsinket pga arbeidet med evaluering. Mål å ha utkast ferdig v utgang Drøftet med tillitsvalgte, tas in i ny personalhåndbok. Faste stillinger utlyst, tilsettinger i høst. Initiert, krever videre oppfølging Ikke påbegynt (pr 2.9) Utlysning i adm av fast stilling Tema i møter med RR og i internøkonomiinstruks. Arbeidsgruppe etablert. Inngått avtale med NSD som SIFOs personvernombud (Randi L. kontaktperson).

13 6. Organisasjon og ledelse Delmål: Å styrke SIFOs stilling som et ledende kompetansemiljø for forbruksforskning, sørge for at SIFO har et velfungerende lederteam, en hensiktsmessig organisering og at medarbeiderne trekkes aktivt med i utviklingen av instituttet. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Igangsette revisjon av SIFOs strategidokument 6.2 Bidra til gjennomføring og nytteverdi av instituttevalueringen 6.3 Arbeide med doktorgradsproduksjon innen faglige kjerneområder 6.4 Forbedre internkommunikasjonen fra arbeidet i ledelse og styre Behandle SIFOs planhierarki og behovet for revisjon i styret. Bruke evalueringsprosessen og resultatet av evalueringen aktivt i strategiarbeidet. Planlegge og iverksette en prosess med bred involvering internt. Sette evalueringsmandatet og egenevaluering på dagsorden i styreseminar i juni. Involvere forskningsledere og grupper i bidrag til egenevaluering. Utnytte evalueringskomiteens arbeid som innspill til revidering av SIFOs strategi Bidra til sluttfinansiering og framdrift i to til tre avhandlingsarbeider på barn og unge (forbrukskultur), IKT/underholdning/spill og forbrukerøkonomi/gjeld Initiere og finansiere 2-3 nye doktorgradsløp innen satsingsområder: barn, ernæring, helse, IKT og miljø og forbruk. Fortløpende formidling via intranettet (for eksempel ledermøteprotokoller, styrets sakslister og protokoller, informasjon om prosesser ifm. søknader, strategiutvikling, planarbeid og instituttevaluering). Øke bruken av interne møter til å informere fra ledelsen (1-2 ganger i måneden). Behandlet i aprilmøte. Alle styremedlemmer bidro med innspill på seminaret. Relativt lite involvering pga korte frister over sommeren.(levert 23.08) Bevilget kompetansemidler til en av disse. Søkt doktogradsfinansieirng mat og helse (Hanne T.) Følges opp. Hittil 4 info/allmøter. 6.5 Utvikle nye internasjonale nettverk og allianser Aktiv deltakelse ved internasjonale nettverk, konferanser og seminarer også innen consumer research. Vurdere/inngå medlemskap i internasjonale forbrukerorganisasjoner. 2 deltakere på EACR 2005 konferansen i Gøteborg, til sammen 25 intern. papere/foredrag

14 6.6 Opprettholde god faglig kontakt med forbrukerapparatet 6.7 Aktiv profilering overfor andre departementer enn BFD Delta i faste morgenmøter hos BFD (SIFO, FR og FO). To årlige fagseminarer for BFD, FR og FO. Kontaktmøte med FR i mai med drøfting av innspill til st.prp Oppdaterte kompetansekataloger til BFD som videreformidler. Ta initiativ til kontaktmøte med Landbruks- og matdepartementet. Ta initiativ til kontaktmøter med Miljøverndepartementet og andre aktuelle departementer og underliggende etater. Ett gjennomført, ett under planlegging

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte 1-2006 - 23. februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter

Detaljer

Årsrapport til BLD. Fra STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING. Post boks 4682, Nydalen N-0405 Oslo

Årsrapport til BLD. Fra STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING. Post boks 4682, Nydalen N-0405 Oslo Årsrapport til BLD 2014 Fra STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Post boks 4682, Nydalen N-0405 Oslo Innhold Innhold... 3 Del I Tid for endring... 5 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden?

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? - - - - Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? Da jeg gikk til oppgaven å lede SIFO, ble jeg minnet om noe jeg skal ha sagt for 30 år siden; at forbrukere kan forandre verden. Min

Detaljer

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling.

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling. 1 NILF NILF INNHOLD Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Styrets beretning Separat vedlegg Årsrapport 2011: Øvrig rapportering i henhold

Detaljer

SIFO Statens institutt for forbruksforskning

SIFO Statens institutt for forbruksforskning SIFOÅrsmelding 2 6 Direktøren har ordet Forbruksforskningens familietre Forbruksforskningen har sterk forankring i praksis gjennom husstellære og home economics. Tidsskriftet International Journal of

Detaljer

kanalen for å formidle empiriske og teoretiske konklusjoner fra vitenskapelig

kanalen for å formidle empiriske og teoretiske konklusjoner fra vitenskapelig Direktøren har ordet Fremad i alle retninger? Instituttsektoren har spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk empirisk forskning innenfor en rekke felt, og sektorens bidrag til teoriutviklingen i de

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Planer for bruk av SIFOs forvaltningstøttemidler for 2010 og videre planer

Planer for bruk av SIFOs forvaltningstøttemidler for 2010 og videre planer Unni Kjærnes/Gruppe for forbrukerpolitikk og økonomi Statens institutt for forbruksforskning 12.10.2009 Planer for bruk av SIFOs forvaltningstøttemidler for 2010 og videre planer Arbeidet med Standardbudsjettet

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Versjon 1.0 20.3.2015 1 Styrets beretning CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, men det er styrets oppfatning at man har oppnådd svært mye i løpet av de 4 årene organisasjonen

Detaljer

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE Rapportmal for 2012 - ENHETENE 1. Innledning (Gi en kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen med utgangspunkt i dette styrets/fakultetsstyrets vurderinger for planperioden, med vekt på blant

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 I Tertialrapport 2/2013 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for

Detaljer

Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014

Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 2.1 Samfunnsoppdraget... 5 2.2 Organisasjon... 5 2.3 Presentasjon av

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

2011 Årsmelding Sifo

2011 Årsmelding Sifo 2011 Sifo Årsmelding Direktøren har ordet Mellom forskning og forvaltning Norsk instituttsektors rammebetingelser vil høyst sannsynlig bli heftig diskutert i tida framover i forbindelse med en bebudet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse Oppsummering... 3 Hovedmål 1: VKM skal gi et uavhengig vitenskapelig grunnlag for å håndtere risiko 4 Risikovurderinger... 4

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. Virksomhetsplan. Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Virksomhetsplan 2015. Virksomhetsplan. Vitenskapskomiteen for mattrygghet Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan Vitenskapskomiteen for mattrygghet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Bevilgninger... 4 2.1 KAP. 713 POST 01 VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET... 4 2.2 KAP. 3713

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q 1073 B Kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet Innhold Del I Innledende

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer