SIFO. Årsplan Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIFO. Årsplan 2005. Statens institutt for forbruksforskning. Tiltaksoversikt 2005"

Transkript

1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005

2 TILTAKSPLAN Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi og forbrukskultur. Herunder: Standardbudsjettet Husholdsøkonomi Levekår Forbrukernes valg og strategier Forbruksvarer som kommunikasjonssymboler Barn, unge og kommersialisering Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på standardbudsjett, forbruk som levekårsindikator, utsatte grupper, forbrukernes valg og strategier, samt forbrukerkompetanse Avslutte prosjekt for Sosial- og helsedirektoratet om minstestandard for forbruk (empirisk utprøving) Gjennomføre prosjekt for Kreftforeningen om kreftrammedes økonomiske levekår. Utkast til artikkel med GIV (Gruppe for inkluderende velferdsforskning) om minstestandard og minstenorm for sosialhjelp. Gjennomføre SIFO-survey en og utarbeide 3 artikkelutkast basert på datamaterialet (betalingsproblemer, forbrukeradferd i det finansielle området, og forbrukerprofiler). 1.2 Avslutte bok om standardbudsjett Arrangere et forfatterseminar. Utnevne redaksjonskomite for boken. Benytte eksterne refereer på artiklene. Utarbeide plan for markedsføring av boken. Avsluttes oktober Avsluttet Utkast avsluttet presentres ved GIV 14.okt Surveyen avsluttet. I gang med art om forbrukeratferd, paper på profiler. Bet. problemer ikke startet ennå Ikke startet I gang ikke avsluttet Ikke startet I gang i forhold til Abstrakt

3 1.3 Utvikle nye prosjekter innen området standardbudsjett 1.4 Gjennomføre og videreutvikle eksterne prosjekter innen området gjeldproblematikk 1.5 Etablere nasjonale og nordiske nettverk innen området standardbudsjett 1.6 Utvikle prosjekter med hovedfokus på barn og unges forbruk, forbruksvarer som kommunikasjonssymboler, og nordiske perspektiver på forbruk Prosjekt der en utvikler modeller for forbruksbasert levestandard. Utvide standardbudsjettet til å omfatte bolig. Avslutte 2 empiriske prosjekter for BFD om Gjeldsordningsloven. Utarbeide nye prosjektinitiativ basert på videreutvikling av eksisterende prosjekter. Arbeide videre med standardisering av standardbudsjettet på nordisk nivå (foreslått overfor BFD i forhold til norsk formannskap i NMR Arbeide K med t) videreføring av nordisk prosjekt om kommersielt press mot barn og unge. Ny nordisk søknad innenfor temaområdet barn og unge, sammen med Centrum för Konsumentvetenskap (Göteborg) og Universitetet i København. Være medarrangør for og organisere temaworkshop i 1.7 Europeisk nettverk konferansen Childhoods ioslo Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader. Utarbeide EU-søknad om forbrukerkreditt innen 6. rammeprogram, prioritet 7: Citizens and Governance in a knowledge based society. Revitalisere det nordiske nettverket og bruke det bredt overfor EU innen gjeldsproblematikk. 1.8 Styrke kompetansen Doktorgradsavslutning om Gjeldsordningsloven. Bidra med delfinansiering og veiledning ifm. 2 doktorgrader (gjeldsproblematikk og symbolsk forbruk). Rekruttering av økonom. Publisere minst 3 og sende inn minst 6 nye vitenskapelige artikler. Ikke startet Ikke startet Avsluttet Ikke startet Sendt notat til BFD Kontakt med Island og KV Søknad sendt i mai. OK OK Disputas 2. september. OK, Mary Ann Stamsø begynner 1.okt.

4 2. Teknologi og miljø Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning og testvirksomhet om forbruk og miljø, og forbrukskultur. Herunder: Forbrukets miljøbelastning Forholdet varer og forbrukere Varers kvalitet og bruksegenskaper Digitale medier Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på energibruk og bærekraftig praksis 2.2 Øke inntjeningen på laboratoriene Utvikle forskningsprosjekter i tilknytning til energiforbruk og energimerking (og annen miljømerking). Videreføre kontrakten med NVE om energimerking for en ny periode. Arbeide for akkreditering på områder som er viktige for energimerkingen. Automatisering av en del måleutstyr. Utvikling av nye metoder der vi har stor etterspørsel (for eksempel tekstilers evne til å slippe ut fuktighet). Gjennomgå standardiseringsarbeidet med tanke på å rette innsats inn mot områder som gir avkastning. Opprettholde akkrediteringen på tekstil. Arbeide for å skaffe nye større oppdragsgivere innen tekstil. Ja sendes NFR RENERGI Undertegnet Arbeid pågår, planen er å sende søknaden i høst. Ja! Ja satt i bruk. Påbegynt. Men ingen beslutning om endring fattet. Gjennomført Nei 2.3 Utvikle prosjekter med hovedfokus på varers kvalitet og bruksegenskaper, klesforbrukets mekanismer, samt husarbeid Utvikle nye EU-finansierte prosjekter innen tekstilområdet. Utnytte tverrfaglighet og kombinasjonen forskning og testvirksomhet i nye søknader. Utvikle plan for nytt empirisk prosjekt på klesområdet. Søke finansiert nytt prosjekt om husarbeid. Ja. En EU-søknad sendt om kvalitetsstandarder, en EU søknad under arbeid om sikkerhet Ja, i RENERIG søknaden Nei Henvendelse sent Lilleborg.

5 2.4 Etablere nytt EU-prosjekt innenfor miljøområdet av det 6. rammeprogram 2.5 Etablere nasjonalt nettverk innen området miljø som kan 2.6 kvedlikeholde l internasjonale nettverk og allianser, og arbeide med å utnytte disse nettverkene bedre i forhold til norske 2.7 Etablere nye kompetanseprosjekter 2.8 Utvikle db prosjekter k d ik med i hovedfokus på digitale medier 2.9 Artikkelsamarbeid med forskningsmiljøer i nettverket 2.10 Videreutvikle kompetanse og forskningskvalitet Sluttføre forhandlinger med EU-kommisjonen og starte opp prosjektet SCORE (Sustainable COnsumption Research Exchanges). Videreføre samarbeidet med GRIP, Vestlandsforskning, NTNU og Østlandsforskning. Undersøke samarbeidsmuligheter med Miljøallian- Være medarrangør for den internasjonale workshop en Sustainable Consumption: The Contribution of Research i februar i Oslo. Publisere artikkel i boken Consumer, policy and the environment. Vurdere mulighetene for fritidsforbruk og reiselivsorienterte prosjekter (i samarbeid med andre Lage ilj notat ) med oversikt over IKT-kompetansen i SIFO. Søke mer mot nettverket innen IKT-forskningen. Søknad Sense of Place videreutvikles til EUprosjekt (call med frist i september). Delta i fellessøknad om Network of Excellence sammen med nordiske partnere (Nordisk råd). Søknad til Verdikt (NFR) i første utlysning. Utkast til bok og 1-2 internasjonale artikler i samarbeid med Centre for Research on Innovation and Competition (Manchester). Utvikle minst ett nytt doktorgradsprosjekt (gjerne ett på lab-området). Avslutte en doktoravhandling om produktlevetid. Publisere minst 4 og sende inn minst 8 nye vitenskapelige artikler. OK Lite er gjort OK OK En søknad sent (merkevarer Norge) avslag. Ny søknad sendes AREAL OK Pågående Ble til en annen søknad til DIKT eubility, + AREAL søknad,? arbeid i samarbeid med OSLO politikammer om tyverier av mobiltelefoner. Samtaler med forlag, utkast til artikkel foreligger, samt 1-3 under arbeid. Ikke på lab, men to dr. grader er søkt finansert ellers. Fortsatt tro på avslutning i år. I rute. selv om jeg ikke har full oversikt.

6 2.11 Formidling og markedsføring Utnytte materiale i populærvitenskapelige og vitenskapelige publikasjoner fra tidligere EU-prosjekter om Laundry Habits og Fire Hazards, både nasjonalt og internasjonalt. Legge grunnlaget for bok om digitale medier og forbruk med utgangspunkt i DigiAdvent-prosjektet (datamateriale og erfaringer). Utarbeide nye brosjyrer for laboratoriene. Utarbeide maler til laboratorienes hurtigkontrakter. Nei - og usikkert om det kommer til å bli gjort. Ja se punkt 2.9

7 3. Marked og politikk Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukermarked, forbrukerpolitikk og forbrukerkultur. Herunder: Distribusjon Dagligvarehandel Forbrukerpolitikk og regulering Forbrukernes rolle, makt og innflytelse Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Utvikle prosjekter med hovedfokus på maktforhold i verdikjedene for ulike forbruksvarer 3.2 Utvikle prosjekter med hovedfokus på forbrukerinnflytelse og forbrukerbeskyttelse i en åpen økonomi 3.3 Utvikle nettverk og samarbeid nasjonalt og internasjonalt Utvikle distribusjonsforskningen til å gjelde mer enn mat. Utvikle 1-2 nye prosjekter med tema distribusjon av dagligvarer med brukerfinansiering, herunder videreutvikling av FORNYMAT rettet mot Forskningsrådets matprogram, og oppfølging av kontakten med Matforsk. Avholde nordisk seminar om forbrukerpolitikk. Delta med paper om forbrukerpolitikk i Island. Avholde interne seminarer i SIFO om markeder og regulering. Utvikle minst ett prosjekt på etisk/politisk forbruk, og/eller merking. Delta i FORNYMAT-samarbeid med Bygdeforskning, NILF, Nordlandsforskning og Fiskeriforskning, herunder brukerundersøkelse, konferanse i juni og boklansering. Arrangere matkulturseminar i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap.og gi ut en bok basert på innleggene fra seminaret. Etablere nye nordiske nettverk. Vurdere samarbeid med Folkehelseinstituttet. Videreutvikle nettverk og sammen bidra til utviklingen av mat- og helseområdet innen EUs 7. rammeprogram. Ikke gjennomført så langt Fornymatsøknad OK, Seminar avblåst pga. dårlig oppslutning Ingen Islandstur grunnet dårlig økonomi. Søknad om dyrevelferd på sau OK Arbeider med prosjekt om etisk forbruk mulig BFD finansiering Fornymat OK Matkulturseminar OK Nye nordiske nettverk under arbeid (Lund og Gøteborg) Har søknad til NFR sammen med Folkehelsa (MoBa-økologisk mat) Arbeider med søknad til 7. rammeprogram (rituell slakting)

8 3.4 Konsolidering av arbeidet innen EUs 6. rammeprogram 3.5 Utvikle prosjekter med hovedfokus på matvaner og matkultur, samt kropp, mat og helse 3.6 Videreutvikle og konsolidere kompetansen Med utgangspunkt i Welfare Quality videreutvikle internasjonale nettverk innen matforskning. Utnytte nettverk til å utvikle nye prosjekter på distribusjon. Delta i EU-søknader innen matområdet. Svar avventes ift. FOCOS (Food Consumer Science understanding consumer food choice and dietary habits in their full complexity) og NETCEE (Network for Catering and Eating out of home in Europe). Utvikle prosjekter med næringslivsfinansiering. Utvikle nytt prosjekt En matdag i Europa (mat og helse). Gjennomføre Consumer Conseptions of Local Food og bruke det til å videreutvikle det europeiske nettverket. Utnytte tverrfaglighet ernæring/samfunnsvitenskap i nye prosjekter om helse, ernæring og mat/ernæringspolitikk. Fullføre én doktorgrad innen matvaner og tilrettelegge gjennomføringen av én innen matpolitikk/tillit til mat. Gi ut bok basert på dr. avhandling om matvaner. Arbeide for å få finansiert étt postdoc-opplegg. Utgi to bøker på engelsk knyttet til det avsluttede EU-prosjektet TRUSTINFOOD. Utvikle 1-2 nye doktorgradsprosjekter med intern og ekstern finansiering (barn og ernæring). Vurdere behovet for rekruttering av (bedrifts)økonomisk og/eller marketing kompetanse. Prioritere ressurser til vitenskapelig publisering og publisere minst 5 og sende inn minst 10 nye vitenskapelige artikler. Utvikle en publiseringsplan for bedre å utnytte og synliggjøre gruppas samlede kompetanse. Tett kontakt I WQ nettverk Ennå ingen nye prosjekter på distribusjon NETCEE Avslag FOCOS -? Fornymat, velferd for sau begge KMB er. Arbeid pågår med å videreutvikle nettverk tilknyttet CCLF Planlegger søknad til Folkehelseprogrammete Dr. Bugge OK, Lite tid til gjennomføring av dr. grad nr. to. Bok fra dr grad under arbeide Søknad om post-doc følger i desember Brukbar progresjon i bokarbeidet fra Trustinfood med bok èn. Forlagsproblem med bok to.. (foreligger i manus/utkast) Flere papere til konferanser er under bearbeiding og vil bli sendt inn til tidsskrift. Publiseringsplan ikke utarbeidet.

9 4. Informasjon, formidling og publisering Delmål: Forvalte og formidle kunnskap om markeder og forbrukerspørsmål. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Øke publiseringen i nasjonale og internasjonale tidskrifter med referee Økt internasjonal publisering også i tidsskrifter som Journal of Consumer Culture, Consumer Research, Consumer Politics osv. Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt- og gruppenivå. Aktiv oppfølging av papere mot tidsskriftpublisering. (Mål: at 50% av paperne er innsendt tidsskrift innen 3 mnd etter presentasjon). Øke synliggjøring av publiserte artikler internt (egen hylle ). Oppfordre til sampublisering internt og eksternt. Honorering av publisering. Avsette midler til språkvask (og etablere kontakt med gode språkkonsulenter). Avsette midler til arbeid med artikkelpublisering (revisjon/bearbeiding). Nye doktorgradsopplegg baseres på artikkelpublisering. Sørge for postdoc-finansiering for å utnytte potensialet i nye doktorgrader. Gjennomføre skrivekurs og kurs i paperpresentasjon. Avsette tid og penger til formidling ut over enkeltprosjekter. 9 publiserte og to antatte artikler i internasjonale tidsskrift. En publisert og en antatt i norske tidsskrift.. Flere innleverte artikler(5 internasjonale og 3 i norske tidsskrift) (se vedlegg) OK, i årsplan Økt synliggjøring internt ved egen utstilling i bibliotek og aktiv oppfølging på intranett der en følger artiklenes endrede status fra innlevering, antatt og publisering. Honorering er iverksatt Språkvask er gjenopprettet To skrivekurs er gjennomført våren 2005 Har eget populærformidlingsprosjekt med avsatte ressurser

10 4.2 Opprettholde høy populærvitenskapelig formidling og presseomtale, samt deltakelse i løpende debatter Ta initiativ til publisering fra fagseminarer der SIFO er medarrangør. Arrangere fagseminarer med brukergrupper/kunder. Økt kontakt med debatt- og kronikkredaksjoner. Økt synliggjøring og bedre kobling mellom enkeltansatte og prosjekter. Økt tilgjengelighet av SIFO-forskning for media og andre brukere. Bokpublisering fra matseminar Gjennomført et seminar for/med BFD/FO/FR, Så langt publisert 21 kronikker/debattinnlegg Tilrettelagt for dette i inter-/intranett Tilrettelagt for journalister og andre brukere på intranett.- nyhetsvarsling med mer. 4.3 Videreutvikle inter-/intranettsider Øke omfanget på de engelske nettsidene, herunder vurdere publisering av engelske CVer i internett. Øke nynorskandelen. Utvikle styreweb. Etablere mediearkiv intranett og internett. Etablere nyhetsabonnement/-varsling. Gjennomføre intern brukeropplæring. Generell nyutvikling. Påbegynt Laget egen nynorslenke og oversatt sentrale tekster og pressemeldinger Påbegynt Påbegynt Basisopplæring er gjennomført, følger opp enkeltpersoner etter behov Nyutvikling på mediearkiv og for standardbudsjett er i gangsatt 5. IT og administrasjon Delmål: Utvikle, anskaffe og vedlikeholde effektive administrative systemer, rutiner og verktøy. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Øke driftssikkerheten i IT systemene Utarbeide sikkerhetsrutiner. Øke konsulentnettverket. Etablere kriseberedskap. Godt i gang med sikkerhetsrutinebeskrivelser Har et konsulentnettverk som kan benyttes i krisesituasjoner

11 5.2 Redusere kostnader i anskaffelse, opplæring og vedlikehold Standardisering av utstyr og programvare. Praktisere sentraliserte innkjøp. Utprøving av gratisløsninger (Open Source Software, for eksempel Linux). 5.3 Øke IT-kompetansen blant brukerne Kartlegge behovet og tilby Windows/MS Office -kurs til de ansatte. Utprøving av nytt utstyr og programvare hos avanserte brukere. Annen tilpasset opplæring (for eksempel SPSS, N-Vivo, Reference Manager). Iverksatt Iverksatt Under utprøving Gjenstår - må se på kapasiteten til ansatte i høst Noe nytt utstyr bla. telefoni og videoutstyr er under utprøving N-Vivo kurs er gjennomført i sommer. To har fått kurs i Ref.Man 5.4 Videreutvikling av system for elektronisk arkiv (Ephorte) 5.5 Overgang til nytt elektronisk system innen personal/lønn (HR) SAP 5.6 Vurdere alternative løsninger for elektronisk prosjektstyringsverktøy Lukke ned papirarkivet. Lage fullstendig arkivplan. Legge inn oppgradert versjon av Ephorte. Øke bruken av Ephorte gjennom opplæring. Utvide bruk av programmet utover arkivering av bare journalverdig dokumentasjon. Beslutning om moduler. Oppstart av prosjekt. Dialog med SSØ om moduler og muligheter innen Agresso. Vurdering av markedet for alternative løsninger. Følger plan, ferdig jan 2006 Arbeidet igangsatt Utført Pågår krevende Utsatt til 2006 pga innføring av andre systemer i adm. Følger plan fra SSØ. Start des 2005 implementert febr 2006 Besluttet å ta i bruk Agresso prosjektstyringsverktøy via SSØ. Innføres høst 2005, med bruk fra regnskapsåret Prosjektgruppe etablert.

12 5.7 Videreutvikle SIFOs personalpolitikk med tanke på å kunne rekruttere, utvikle og beholde høyt kompetente medarbeidere med en formålstjenlig kompetanseprofil. 5.8 Videreutvikle administrative styringssystemer, planer og rutiner (i henhold til SMR-revisjon og andre pålegg) Revidere personalhåndboken, deriblant vurdere nytt opprykkssystem for ikkevitenskapelig ansatte. Drøfte og utvikle retningslinjer for bruk av engasjementsstillinger. Forbedre beredskapen og kapasiteten til å ta imot eksterne oppdrag gjennom nyansettelser og økt andel fast tilsatte. Aktiv oppfølging og opplæring av nyansatte og ansatte i rekrutteringsstillinger. Planlegge, gjennomføre og oppsummere medarbeidersamtaler for alle i perioden september-november. Vurdere inngåelse av IA-avtale. Ytterligere optimalisering av stabsressurser ift. dagens oppgaveportefølje. Utarbeide beredskapsplan gjennom å systematisere og sette sammen elementene som allerede eksisterer. Gjøre risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å sikre prosesser som er kritiske for driften. Integrere miljøhensyn i styringssystemene (i henhold til grønn stat). Utarbeide rutiner for håndtering av prosjekters persondata og inngå avtale med NSD som personvernombud for forskning. Noe forsinket pga arbeidet med evaluering. Mål å ha utkast ferdig v utgang Drøftet med tillitsvalgte, tas in i ny personalhåndbok. Faste stillinger utlyst, tilsettinger i høst. Initiert, krever videre oppfølging Ikke påbegynt (pr 2.9) Utlysning i adm av fast stilling Tema i møter med RR og i internøkonomiinstruks. Arbeidsgruppe etablert. Inngått avtale med NSD som SIFOs personvernombud (Randi L. kontaktperson).

13 6. Organisasjon og ledelse Delmål: Å styrke SIFOs stilling som et ledende kompetansemiljø for forbruksforskning, sørge for at SIFO har et velfungerende lederteam, en hensiktsmessig organisering og at medarbeiderne trekkes aktivt med i utviklingen av instituttet. Nr. Resultatmål Tiltak Resultat/måloppnåelse Igangsette revisjon av SIFOs strategidokument 6.2 Bidra til gjennomføring og nytteverdi av instituttevalueringen 6.3 Arbeide med doktorgradsproduksjon innen faglige kjerneområder 6.4 Forbedre internkommunikasjonen fra arbeidet i ledelse og styre Behandle SIFOs planhierarki og behovet for revisjon i styret. Bruke evalueringsprosessen og resultatet av evalueringen aktivt i strategiarbeidet. Planlegge og iverksette en prosess med bred involvering internt. Sette evalueringsmandatet og egenevaluering på dagsorden i styreseminar i juni. Involvere forskningsledere og grupper i bidrag til egenevaluering. Utnytte evalueringskomiteens arbeid som innspill til revidering av SIFOs strategi Bidra til sluttfinansiering og framdrift i to til tre avhandlingsarbeider på barn og unge (forbrukskultur), IKT/underholdning/spill og forbrukerøkonomi/gjeld Initiere og finansiere 2-3 nye doktorgradsløp innen satsingsområder: barn, ernæring, helse, IKT og miljø og forbruk. Fortløpende formidling via intranettet (for eksempel ledermøteprotokoller, styrets sakslister og protokoller, informasjon om prosesser ifm. søknader, strategiutvikling, planarbeid og instituttevaluering). Øke bruken av interne møter til å informere fra ledelsen (1-2 ganger i måneden). Behandlet i aprilmøte. Alle styremedlemmer bidro med innspill på seminaret. Relativt lite involvering pga korte frister over sommeren.(levert 23.08) Bevilget kompetansemidler til en av disse. Søkt doktogradsfinansieirng mat og helse (Hanne T.) Følges opp. Hittil 4 info/allmøter. 6.5 Utvikle nye internasjonale nettverk og allianser Aktiv deltakelse ved internasjonale nettverk, konferanser og seminarer også innen consumer research. Vurdere/inngå medlemskap i internasjonale forbrukerorganisasjoner. 2 deltakere på EACR 2005 konferansen i Gøteborg, til sammen 25 intern. papere/foredrag

14 6.6 Opprettholde god faglig kontakt med forbrukerapparatet 6.7 Aktiv profilering overfor andre departementer enn BFD Delta i faste morgenmøter hos BFD (SIFO, FR og FO). To årlige fagseminarer for BFD, FR og FO. Kontaktmøte med FR i mai med drøfting av innspill til st.prp Oppdaterte kompetansekataloger til BFD som videreformidler. Ta initiativ til kontaktmøte med Landbruks- og matdepartementet. Ta initiativ til kontaktmøter med Miljøverndepartementet og andre aktuelle departementer og underliggende etater. Ett gjennomført, ett under planlegging

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 1. Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning P:\Plandokumenter\2006\06-1-13-Arsplan 2006-vedlegg 13.1_styrebehandlet_revidert.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet

Detaljer

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte 1-2006 - 23. februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør Forord SIFO legger med dette fram en strategi for perioden 2007 2012, vedtatt i styremøte 24. mai 2007. Denne erstatter strategidokumentet SIFO mot 2010, som ble vedtatt i desember 2001. I arbeidet med

Detaljer

Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem. 28 mars 2005

Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem. 28 mars 2005 Presentasjon for statsråd Karita Bekkemellem 28 mars 2005 . et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) Et ledende fagmiljø med formål å drive

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code)

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) Sak 21/2012 Internasjonalt utvalg 12.10.2012 01.11.2012 Hvorfor Charter and Code? Bakgrunn:

Detaljer

1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor

1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor 1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor 1.1) NKRF skal være den dominerende aktøren innenfor kommunal revisjon og tilsyn

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Referat Møte om: Saksnr.: Tilstede: Dato: 26.04.2006 Møteleder: Referent: Dialogmøte mellom BLD og SIFO 200602442-/GEHFPS Fra SIFO: Ingeborg Astrid Kieppe, Anne M.

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Årsplan 2016-2018 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 16.03.09 ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2009 Årsplanen for 2009 bygger videre på et kontinuerlig arbeid for å videreutvikle ARENA

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Utkast november 2016 Årsplan 2017-2019 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan, samt UiOs årsplan.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT 2007

INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT 2007 INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport 2007 Side 2 av 7 Innledning IKOS årsrapport for 2007 er bygget på instituttets årsplan for virksomhetsåret. Under hvert delpunkt

Detaljer

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 52/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet Strategi for VKM 2015-2018 Strategi 2015 2018 Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM trygger maten og miljøet Om VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en faglig uavhengig komite på mat- og miljøområdet

Detaljer

Dekanens orientering fra virksomheten

Dekanens orientering fra virksomheten 1 Dekanens orientering fra virksomheten Status spesialistutdanningen Nye tematiske satsinger ved NTNU Oppfølging strategisamlingen Styring og ledelse ved NTNU Statsbudsjettet 2013 Kavlisenteret Status

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Jan Berntzen, Tieto Prosjekteier SSISG Energimarkedet -1930 2010 2015 2020 Tradisjonelt Enveis kommunikasjon AMS Smart strøm Dynamisk marked Forbrukerfleksibilitet

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 05/2/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2017-2020 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 UVs-strategier rettet mot Horisont 2020 Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 Overordnet fakultetets strategiske plan 2010-2020 - Fakultetet utarbeidet en videreutvikling av strategisk plan, vedtatt av fakultetets

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Årsplan 2016-2018 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler:

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler: Innledning Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være det fremste forsknings- og utdanningsmiljø i Norge innen sosiologi og samfunnsgeografi. Instituttets hovedoppgave er å drive langsiktig

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Senter/program for konkurransepolitikk Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Forhistorie Sterk fagmiljø for næringsøkonomisk forskning i Bergen Aksen NHH, UiB, SNF Mangeårige NFR- prosjekter

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2012-14 Vedtatt av instituttstyret 31.1.2012. Rammer I planen for IMKs strategiske tiltak 2011-13 ble det for første

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 INNLEDNING I 2005 vil Senter for Ibsen-studier - i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet - bidra til at Ibsen-året 2006 blir en viktig markering.

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Status strategiplan Q1-2013

Status strategiplan Q1-2013 Status strategiplan Q1-2013 Struktur Planen er splittet på Felles (administrasjonen) NAV Kommune Milepeler og tiltak under de 4 strategiske målene er samlet Status Felles LFH Kunnskap diabetes ferdig Oppstartsmøte

Detaljer

STYREPROTOKOLL Dato:

STYREPROTOKOLL Dato: STYREPROTOKOLL Dato: 18.09.08 Protokoll fra styremøte 3/2008 11. september 2008 kl. 10.30-15.30 Møtet ble ledet av styreleder Kari Gjesteby. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU 30.08.17 Vibeke Bjarnø Nasjonale og institusjonelle føringer: økt gjennomsnittlig vitenskapelig publisering og forskningsbasert

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

FUGE-videreføring av UiBs satsing

FUGE-videreføring av UiBs satsing FUGE-videreføring av UiBs satsing Planarbeidet i FUGE og strategi for videre satsing. Berit Rokne Møte mellom FUGE-styret og UiB Tilbakeblikk på FUGE ved UiB Intern prosess ved etablering og drift av FUGE

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3. juni kl

Protokoll fra styremøte 3. juni kl 08.06.04 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) U.off. 5a. Møte 2/04 Protokoll fra styremøte 3. juni 2004 - kl. 09.00 13.00 Møtet ble holdt på NHH i Bergen. Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Tilgang til forskningsdata Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 «I HelseOmsorg21 presiserer

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer