SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007"

Transkript

1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007

2 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter på ca. 15 mill kr (38 %) og en økning av staben til ca 37 forskerårsverk. Dette krever en løpende oppfølging av prosjektinngang og inntekter. - Evalueringen av SIFO skal følges opp på en rekke punkter: - Basisbevilgningen skal struktureres til tre hovedformål, ren basisbevilgning (9 mill), strategisk kompetanseutvikling (6 mill) og forvaltningsrettede oppgaver (8,5-9 mill). - Grunnbevilgning og strategisk kompetanseutvikling skal brukes til å heve den vitenskapelige profilen og utvikle ny kompetanse på prioriterte områder. Det forventes minst 3 disputaser, oppstart ett-to nye doktorgradsarbeid og 20 artikler publisert i tidsskrift med fagfellevurdering. - Midler til strategisk kompetanseutvikling skal brukes til å utvikle ny kompetanse på prioriterte områder: kroppsrelatert forbruk (1,75mill) og forbrukets politikk (1,75mill) og digitale medier (2,5 mill). Det startes opp et nytt doktorgradsarbeid i tilknytning til satsingen på digitale medier. - Forvaltningsrelaterte oppgaver skal gjennomføres og videreutvikles i nær dialog med departementet og forbrukerorganisasjonene. - Ekstern finansiering skal økes, bla gjennom effektivisering og kvalitetssikring av prosjektutviklingsprosesser. Spesielt skal det satses på deltakelse i EUs 7RP, samarbeid med andre forskningsmiljø og på økt næringslivsfinansiering (også i prosjekt med NFR finansiering). - Det skal vedtas en ny strategi med forankring i organisasjonen. - Det skal satses spesielt på å utvikle prosjektlederkompetanse, på interne rutiner for god prosjektstyring og for kvalitetssikring av alle stadier av prosjektarbeidet (prosjekthåndbok). - Det skal arbeides for økt fleksibilitet og effektiv ressursbruk i fordeling av oppgaver mellom faggrupper og god integrasjon mellom forskning og administrasjon.

3 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Forskningsbasert kunnskap om forbrukernes økonomi, kompetanse og atferd. Ansvar: EB Strategi Tiltak Kommentar/rapport Videreutvikle kvaliteten, nytteverdien og bruken av standardbudsjettet med tanke på standardisering på nordisk nivå, boligkostnader og konsekvensvurdering av økonomiske og politiske endringer og utvikle nye tilknyttede prosjekter med ekstern deltakelse og finansiering - Opprette referansegruppe rep. fra forskning og brukere - Nye prismålings prosedyrer - Starte arbeidet med å innarbeide boutgifter - Utvikle søknad til Velferdsforskningsprogrammet (NMR) - Skrive artikkel om indikatorer for barnekostnader - Fokusgruppe for det normative innholdet i stb - Utvikle samarbeid med Family Budget Unit (Kings College i London) Gjennomføre SIFO-surveyen som en årlig kartlegging av forbrukerkompetanse og atferd. - Større satsing på artikler og konferanser, minst 3 artikler inneværende år - Referansegruppe med deltagelse fra forbrukerinstitusjonene.

4 Utvikle prosjekter med hovedfokus på konsekvenser av barn og unges forbruk, med spesielt fokus på utsatte grupper. - Studere foreldreprioriteringer mht. forbruk i innvandrerfamilier - Kvantitativ analyse om det normative grunnlaget for en standardpakke hos barnefamilier. - Utvikle prosjektsøknad til det nordiske velferdsforskningsprogrammet (eventuelt NorForsk) Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader innen tema gjelds- og betalingsproblemer - Lage søknad om gjeldsindikatorer på europeisk nivå til det EUs 7. RP innen 10. mai. Videreføre en strategisk satsing på digitale medier og utvikle nye prosjekter med ekstern finansiering.. - Faglig kompetanse skal økes gjennom fast skoleringsaktivitet: lesing og diskusjon av faglige tekster og egne manuskripter. - Arrangere minst ett åpent seminar med ekstern deltakelse. - Deltakelse ved relevant konferanser (8-10 deltakelser) - Kartlegging av finansieringskilder, utvikling av skisser og videreutvikling til fulle søknader (4-5 søknader) - Oppstart av nytt prosjekt Contextualising adolescents e- gaming - Aktiv oppsøking av relevante miljøer og forskere i Norge og utlandet. - Vitenskapelig publisering: 5 7 innsendte arbeider

5 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Kunnskap basert på forskning og testvirksomhet om sammenhengen mellom teknologi, produkter, forbrukskultur og miljø. Ansv: IGK Strategi Utnytte vår tverrfaglige kompetanse som konkeransefortinn i forhold til å etablere prosjekter. Tiltak Arbeide systematisk med tematiske felter der vi både har teknisk/naturvitenskaplig og samfunnsvitenskaplig kunnskap Etablere nye forskningsprosjekter på basis av dette arbeidet npår det gjelder energi og nanoteknologi Markedsføre laboratoriekapasitet og tverrfaglig kompetanse overfor aktuelle nye brukergrupper for å øke inntjeningen og lønnsomheten på laboratoriene Få ferdig brosjyre om testing Delta på, eller invitere til møter med viktige potensielle oppdraggivere. Øke den internasjonale sampubliseringen av forskningsresultater på miljøområdet og etablere minst ett nytt prosjekt med internasjonalt samarbeid Arbeidet mot søknader til Eus 7 rammeprogram innen miljøområdet, hvor tema 5 (Energy) og 6 (Environment) er prioritert Styrking av fagområdet produktkunnskap Utarbeidet en strategisk plan med konkrete mål for uviklingen av laboratoriene mot prosjekter med større relevans i forhold til SIFOs målsetning og rolle i samfunnet.

6 Etablere nasjonale og internasjonale nettverk innen området miljø som kan komplettere SIFOs kompetanse Delta på relevante seminarer og nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Videreføre en strategisk satsing med doktorgrad/postdok innenfor kroppsrelatert forbruk med deltakelse fra flere faggrupper Intern seminarrekke. Arbeide mot å få oversikt over pågående forskning og nettverk. Utarbeidet minst en ny søknad i satsningens kjærneområdet Utnytte eksisterende materiale til 5 artikler på feltet Øke den interne kompetansen og SIFOs eksterne synlighet på temaet forbrukshistorie Bidra som medredaktører og forfattere i bok om husarbeidets historie på 1900 tallet i samarbeid med Historie på UIO Ivareta og vidreutvikle SIFOs posisjon som sentralt miljø innen forskning på klær og klesvaner, samt ivareta og vidreutvikle nettverkket innen tekstil. Være medarrangør av stor internasjonal konferanse på HIO Fortasatt følge opp arbeide med Tekstilpanelet som medlem av styringsgruppen Delta på konferanser og arrangementer nasjonalt og internasjonalt

7 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Forskningsbasert kunnskap om forbrukermarkeder og politikk. Ansv: AD Strategi Tiltak Kommentar/rapport Utvikle flere prosjekt med brukerfinansiering på maktforhold i dagligvaremarkedet og tilrettelegging av forbrukernes valg (for eksempel ang. tilbud av og merking av etiske eller økologiske produkter). Videreføre en strategiske satsing på forbrukets politikk (The politics of consumption / political consumption).. Etablering og videreføring av prosjekter i forbindelse med internfinansiert prosjekt Marked, pris og konkurranse (RL). Gjøre prissammenligninger på prisforskjeller mellom Norge og Sverige når det gjelder internasjonale merkevarer.. Finansieres over RL budsjett samt timeverk fra Konkurransetilsynet Utvikle prosjekter i studiet av konkrete markeder i samarbeid med Konkurransetilsynet a) elektromarkedet b) markedet for parfyme og hygiene Delta med paper på konferanse i San Francisco om retail og distribusjon En doktoravhandling om institusjonelle forutsetninger for tillit fullføres (UK) Utvikle nettverk og samarbeidsrelasjoner gjennom aktiv deltakelse på Helsinkikonferanse og ESA Lage en rapport med redigerte bidrag (se plan laget av LT) Styrke samarbeid på tvers av gruppene. Forberede muligheten for en doktorgradssøknad NFR med utgangspunkt i kompetansen til LV

8 Utnytte nettverk innen forskning på mat, ernæring og helse med sikte på søknader til EUs 7RP.Utvikle et EU prosjekt med utgangspunkt i Nordic Plate (UK Utnytte nettverket i Quality Labelling til å lage en søknad til 7RP Videreutvikle nordisk nettverk rundt sosiokulturell matforskning. En mulighet er å prøve å søke fra NordForsk (GR) Utnytte kunnskap og kompetanse fra EU prosjekter til vitenskapelig publisering og utvikling av relaterte nasjonalt finansierte prosjekter. Videreutvikle SIFO som et ledende kunnskapssenter for forståelsen av forbruk og merking Skrive artikkel om institusjoners betydning (Animal wefare) i samarbeid med NILF (UK og AD) Utgi og formidle fra bok fra Trust in Food (UK) Redigere og utvikle bok/temanummer i journaler med utgangspunkt i Animal Welfare (EJ) Etablere et felles perspektiv for merkingens rolle i ulike produktmarkeder (mat, tekstil, husholdningsmaskiner). Styrke samarbeid på tvers av gruppene. Utvikle forståelse for merkingens rolle i et forbrukerpolitisk perspektiv (artikkel EJ) Videreutvikle igangværende forskningsinitiativ i form av nye søknader til NFR eller EUs 7. rammeprogram Studere merking som en kommunikasjonsprosess mellom produsenter og forbrukere med tanke på å bedre innovasjon. Videreutvikle prosjektideer med relevante brukere som Gilde (AD)

9 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Formidling av forskningsbasert kunnskap om forbrukerspørsmål. Ansv: LG Strategi Tiltak Kommentar/rapport Videreutvikle og øke nytteverdien av inter- /intranettsider Utnytte engelskspråklige publikasjoner og prosjekter til å øke omfanget av engelske nettsider. Tydeliggjøre den enkeltes ansvar for egen hjemmeside og oppfordre til å publisere CVer.og tilby internt kurs i intranett publisering. Oppfordre prosjektledere til å lage nyheter ved oppstart nye prosjekt, viktige milepeler (konferanser og lignende), nye publikasjoner. Sørge for bedre oppdaterte informasjon bla ved at alle prosjekter har utfyllende omtale og kobling til publikasjoner. Synliggjøre samarbeid og samarbeidspartnere bla ved gjensidig lenking til /fra relevante samarbeidspartnere. Forbedre funksjonaliteten og øke interaktiviteten (ny startside, jobbe med søkeord). Øke omfanget av populærformidling basert på kvalitetssikrede og publiserte forskningsresultater Publisere internettnyheter med norsk sammendrag når artikler publiseres i vitenskapelige tidsskrift Inkludere populærformidling (artikler/kronikker) i alle prosjektplaner.

10 Styrke kontakten med brukere og samarbeidspartnere nasjonalt. Opprettholde høy populærvitenskapelig formidling og presseomtale, samt deltakelse i løpende debatter Arrangere ett større faglig og sosialt SIFO seminar/arrangement med inviterte eksterne gjester Månedlig nyhetsvarsling til kontakter i forbrukerorganisasjonene, stortingskomiteen, viktige departement og andre interesserte Styrke de faglige seminarene gjennom en intern seminarkomite og annonsere disse eksternt Utvikle og søke finansiering til felles prosjekter Øke andelen oppdragsfinansiering for aktuelle brukere Opprettholde kontakten med debatt-, forbruker- og kronikkredaksjoner.. Ytterligere økning av tilgjengeligheten av SIFO-forskning for media og andre brukere.-via et funksjonelt internett og via nyhetsvarsling kronikkveiledning - flere kronikkforfattere og bedre gjennomslag i Aftenposten Veilede prosjektledere i populærformidling og pressehåndtering og vurdere behovet for medietrening Formidle forskningsresultater aktivt gjennom pressekontakt, pressemeldinger og evt. pressekonferanser. Økt profilering av SIFO-kompetanse og instituttet mer generelt

11 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Heve den vitenskapelig profilen gjennom kompetanseheving og kvalitetssikring Ansv: LG Strategi Tiltak Kommentar/rapport Øke evnen til å rekruttere, utvikle og beholde kompetente forskere. Gjennomføre tiltak som bidrar til gode arbeidsforhold og et attraktivt arbeidsmiljø Ferdigstille og forhandle endringer i personalhåndbok (stillingsstruktur, opprykk, tilsetting og lønnspolitikk) Innføre og evaluere individuelle arbeidsplaner med vekt på sammenheng mellom resultater og ressurser til kompetanseheving Øke andelen forskere med doktorgrad bla gjennom planer for kompetanseheving for medarbeidere i forsker III stillinger Styrke oppfølgingen av doktorgradsstudenter med interne veiledere og felles seminarer. Styrke den vitenskapelige publiseringen i SIFO og instituttets synlighet i den internasjonale forskningen innen forbruksfeltet (Mål >0,5 artikkel pr forskerårsverk) I budsjettet øremerke minst 30% av basisbevilgning midlene til kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering med tildeling knyttet til ambisjoner i individuelle arbeidsplaner. Forsterket honorering av vitenskapelig publisering Oppfordre til sampublisering med eksterne samarbeidspartnere.(mål:: 1/3 av artiklene) Økt oppmerksomhet om og publisering i forbruksforskningstidsskrifter (minst 5 artikler) Arrangere kurs i engelskspråklig vitenskapelig publisering Utnytte kvalitetssikringen ved den tilbakemeldingen som finner sted ved publisering i tidsskrifter med referee

12 Øke kontakten og det faglige samarbeidet med UoH miljøene Styrke det internasjonale samarbeidet på forbruksforskningsområdet Økt kvalitet og bedre tilslag på prosjektsøknader Forskningsrådet Tilby 20% engasjementer i SIFO til 1-2 universitetsansatte med relevant kompetanse, i tilknytning til strategiske satsinger og/eller doktorgradsstipendiater. Ha en positiv holdning til at SIFO forskere påtar seg deltidsstillinger og undervisning relevante UoH miljøer. Øke oppmerksomheten og nytten av mastergradsstudenter med hovedoppgaver i tilknytning til SIFOs prosjekter. Bruke UoH sektoren.i eksternt finansierte prosjekt og til kvalitetssikring / i referansegrupper til større interne prosjekter (standardbudsjettet, strategiske satsinger). Følge opp Forskningsrådets initiativ til samarbeid om søknader til EUs 7RP. Prioriterte søknader innen tema 2 (Food), 5 (Energy), 6 (Environment og 8 (Socioeconomic Sciences and Humanities) Legge til rette for utenlandsopphold for stipendiater og andre og utlyse ettto utenlandsstipend internt våren 2007 med oppstart i 2007/2008. Invitere en eller flere gjesteforskere fra etablerte nettverk til lengre opphold (3-6 mnd) ved SIFO i Bruke den nordiske forbruksforskningskonferansen i Helsingfors til å opprettholde det nordiske forbrukerpolitiske samarbeidet og styrke kontakten med nordiske forskningsmiljøer, først og fremst CFK og KFS Videreutvikle kvalitetssikringen av arbeidet med prosjektsøknader til Forskningsrådet, herunder utnytte eksterne tilbakemeldinger, bearbeide tidligere prosjektideer/søknader og samarbeide med sterke eksterne partnere. Tydeliggjøre krav om ekstern prosjektinnhenting på gruppenivå og forventning om seniorforskeres bidrag til prosjektutvikling og innhenting. Følge med på utviklingen i evaluering av forskningssøknader over tid.

13 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Et attraktivt arbeidsmiljø med høy måloppnåelse og effektiv ressursbruk Ansv: Admin Strategi Tiltak Kommentar/rapport En gjennomtenkt personalpolitikk for alle stillingskategorier Involvering av alle ansatte i i viktige beslutninger i utvikling av SIFO Kompetanseutvikling for alle gjennom oppgaver og opplæring Ny revidert personalhåndbok med revidert personalreglement, revidert lønnspolitikk, ny seniorpolitikk. Ny HMS håndbok Sosiale arrangementer, trening i arbeidstiden; Videreføre kantineordningen Vurderer IA-bedrift Aktiv bruk av jevnlige IDF møter med tillitsvalgte Drøfte plan for interninformasjon,/kommunikasjon, felles interne møter, seminarer på tvers av gruppene Intern forankring av strategiplan og årsplan Rask tilbakemelding fra styremøter Bevisst bruk av avdelings- og gruppemøter Interne kurs oppsamling av innspill fra MAS til felles tiltak for alle, gjennom oppgaver, opplæring og eksterne kurs Gode systemer og rutiner for økonomi- og ressursstyring Gode systemer for å følge opp måloppnåelse Videreutvikle og implementere rutiner for prosjektøkonomi i Agresso, Utvikling av ny prosjekthåndbok Rekruttere nødvendig kompetanse Implementere intern økonomiinstruks Årsplan rapportering til styret pr.halvår, prosjektplaner,- se pkt under individuelle arbeidsplaner i MAS Foreta en risiko- og vesentlighetsgjennomgang i forhold til måloppnåelse med forslag til tiltak (rapporteres til BLD innen 15. aug) Rapportering til BLD og NIFUSTEP.

14 Bedre oppfølging og kvalitetssikring av prosjektarbeidet, både i etablerings-, gjennomførings-, og avslutningsfasen Videreutvikle HMS arbeidet Balanse mellom ressursbruk og oppgaver til admin og forskning Gjennomføre prosjektlederopplæring for prosjektledere/medarbeidere. Utarbeide en prosjekthåndbok som beskriver rutiner og gir praktisk veiledning til prosjektledere. Innføre rutiner for kvartalsvis rapportering på prosjektøkonomi, -framdrift og resultater. Oppdatere, videreutvikle og gjøre tilgjengelig prosjektverktøy på intranett Ferdigstille og forhandle endringer i personalhåndbok (stillingsstruktur, opprykk, tilsetting og lønnspolitikk) Gjennomføre tiltak som bidrar til gode arbeidsforhold og et attraktivt arbeidsmiljø Kurs i HMS arbeid for ledere og medlemmer Planlegge en ny arbeidsmiljøundersøkelse som skal gjennomføres i jan/feb i 2008 Kontinuerlig vurdere grensesnitt mellom administrasjon og faglige oppgaver med formål effektiv ressursbruk. Evaluere ressursbruk til administrative oppgaver i administrasjonen og i faggruppene.

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

SPS strategiplan 2020

SPS strategiplan 2020 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SPS strategiplan 2020 Strategi- og handlingsplan for SPS 2015-2020 Ledergruppa April 2015 Kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser Innhold Forside:

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014 Dato27.01.2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014 BodhildFisknes (e.f.) ' SisselHusebråten 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Budsjettildeling 3 2.1. Bevilgningsvedtak

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer