SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2007"

Transkript

1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2007

2 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2007: - Det forutsettes en vekst i aktivitet med et budsjett på totalt ca 39 mill, eksterne prosjektinntekter på ca. 15 mill kr (38 %) og en økning av staben til ca 37 forskerårsverk. Dette krever en løpende oppfølging av prosjektinngang og inntekter. - Evalueringen av SIFO skal følges opp på en rekke punkter: - Basisbevilgningen skal struktureres til tre hovedformål, ren basisbevilgning (9 mill), strategisk kompetanseutvikling (6 mill) og forvaltningsrettede oppgaver (8,5-9 mill). - Grunnbevilgning og strategisk kompetanseutvikling skal brukes til å heve den vitenskapelige profilen og utvikle ny kompetanse på prioriterte områder. Det forventes minst 3 disputaser, oppstart ett-to nye doktorgradsarbeid og 20 artikler publisert i tidsskrift med fagfellevurdering. - Midler til strategisk kompetanseutvikling skal brukes til å utvikle ny kompetanse på prioriterte områder: kroppsrelatert forbruk (1,75mill) og forbrukets politikk (1,75mill) og digitale medier (2,5 mill). Det startes opp et nytt doktorgradsarbeid i tilknytning til satsingen på digitale medier. - Forvaltningsrelaterte oppgaver skal gjennomføres og videreutvikles i nær dialog med departementet og forbrukerorganisasjonene. - Ekstern finansiering skal økes, bla gjennom effektivisering og kvalitetssikring av prosjektutviklingsprosesser. Spesielt skal det satses på deltakelse i EUs 7RP, samarbeid med andre forskningsmiljø og på økt næringslivsfinansiering (også i prosjekt med NFR finansiering). - Det skal vedtas en ny strategi med forankring i organisasjonen. - Det skal satses spesielt på å utvikle prosjektlederkompetanse, på interne rutiner for god prosjektstyring og for kvalitetssikring av alle stadier av prosjektarbeidet (prosjekthåndbok). - Det skal arbeides for økt fleksibilitet og effektiv ressursbruk i fordeling av oppgaver mellom faggrupper og god integrasjon mellom forskning og administrasjon.

3 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Forskningsbasert kunnskap om forbrukernes økonomi, kompetanse og atferd. Ansvar: EB Strategi Tiltak Kommentar/rapport Videreutvikle kvaliteten, nytteverdien og bruken av standardbudsjettet med tanke på standardisering på nordisk nivå, boligkostnader og konsekvensvurdering av økonomiske og politiske endringer og utvikle nye tilknyttede prosjekter med ekstern deltakelse og finansiering - Opprette referansegruppe rep. fra forskning og brukere - Nye prismålings prosedyrer - Starte arbeidet med å innarbeide boutgifter - Utvikle søknad til Velferdsforskningsprogrammet (NMR) - Skrive artikkel om indikatorer for barnekostnader - Fokusgruppe for det normative innholdet i stb - Utvikle samarbeid med Family Budget Unit (Kings College i London) Gjennomføre SIFO-surveyen som en årlig kartlegging av forbrukerkompetanse og atferd. - Større satsing på artikler og konferanser, minst 3 artikler inneværende år - Referansegruppe med deltagelse fra forbrukerinstitusjonene.

4 Utvikle prosjekter med hovedfokus på konsekvenser av barn og unges forbruk, med spesielt fokus på utsatte grupper. - Studere foreldreprioriteringer mht. forbruk i innvandrerfamilier - Kvantitativ analyse om det normative grunnlaget for en standardpakke hos barnefamilier. - Utvikle prosjektsøknad til det nordiske velferdsforskningsprogrammet (eventuelt NorForsk) Videreutvikle det europeiske nettverket om husholdningsfinansielle spørsmål, og bygge opp nettverksbaserte EU-søknader innen tema gjelds- og betalingsproblemer - Lage søknad om gjeldsindikatorer på europeisk nivå til det EUs 7. RP innen 10. mai. Videreføre en strategisk satsing på digitale medier og utvikle nye prosjekter med ekstern finansiering.. - Faglig kompetanse skal økes gjennom fast skoleringsaktivitet: lesing og diskusjon av faglige tekster og egne manuskripter. - Arrangere minst ett åpent seminar med ekstern deltakelse. - Deltakelse ved relevant konferanser (8-10 deltakelser) - Kartlegging av finansieringskilder, utvikling av skisser og videreutvikling til fulle søknader (4-5 søknader) - Oppstart av nytt prosjekt Contextualising adolescents e- gaming - Aktiv oppsøking av relevante miljøer og forskere i Norge og utlandet. - Vitenskapelig publisering: 5 7 innsendte arbeider

5 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Kunnskap basert på forskning og testvirksomhet om sammenhengen mellom teknologi, produkter, forbrukskultur og miljø. Ansv: IGK Strategi Utnytte vår tverrfaglige kompetanse som konkeransefortinn i forhold til å etablere prosjekter. Tiltak Arbeide systematisk med tematiske felter der vi både har teknisk/naturvitenskaplig og samfunnsvitenskaplig kunnskap Etablere nye forskningsprosjekter på basis av dette arbeidet npår det gjelder energi og nanoteknologi Markedsføre laboratoriekapasitet og tverrfaglig kompetanse overfor aktuelle nye brukergrupper for å øke inntjeningen og lønnsomheten på laboratoriene Få ferdig brosjyre om testing Delta på, eller invitere til møter med viktige potensielle oppdraggivere. Øke den internasjonale sampubliseringen av forskningsresultater på miljøområdet og etablere minst ett nytt prosjekt med internasjonalt samarbeid Arbeidet mot søknader til Eus 7 rammeprogram innen miljøområdet, hvor tema 5 (Energy) og 6 (Environment) er prioritert Styrking av fagområdet produktkunnskap Utarbeidet en strategisk plan med konkrete mål for uviklingen av laboratoriene mot prosjekter med større relevans i forhold til SIFOs målsetning og rolle i samfunnet.

6 Etablere nasjonale og internasjonale nettverk innen området miljø som kan komplettere SIFOs kompetanse Delta på relevante seminarer og nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Videreføre en strategisk satsing med doktorgrad/postdok innenfor kroppsrelatert forbruk med deltakelse fra flere faggrupper Intern seminarrekke. Arbeide mot å få oversikt over pågående forskning og nettverk. Utarbeidet minst en ny søknad i satsningens kjærneområdet Utnytte eksisterende materiale til 5 artikler på feltet Øke den interne kompetansen og SIFOs eksterne synlighet på temaet forbrukshistorie Bidra som medredaktører og forfattere i bok om husarbeidets historie på 1900 tallet i samarbeid med Historie på UIO Ivareta og vidreutvikle SIFOs posisjon som sentralt miljø innen forskning på klær og klesvaner, samt ivareta og vidreutvikle nettverkket innen tekstil. Være medarrangør av stor internasjonal konferanse på HIO Fortasatt følge opp arbeide med Tekstilpanelet som medlem av styringsgruppen Delta på konferanser og arrangementer nasjonalt og internasjonalt

7 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Forskningsbasert kunnskap om forbrukermarkeder og politikk. Ansv: AD Strategi Tiltak Kommentar/rapport Utvikle flere prosjekt med brukerfinansiering på maktforhold i dagligvaremarkedet og tilrettelegging av forbrukernes valg (for eksempel ang. tilbud av og merking av etiske eller økologiske produkter). Videreføre en strategiske satsing på forbrukets politikk (The politics of consumption / political consumption).. Etablering og videreføring av prosjekter i forbindelse med internfinansiert prosjekt Marked, pris og konkurranse (RL). Gjøre prissammenligninger på prisforskjeller mellom Norge og Sverige når det gjelder internasjonale merkevarer.. Finansieres over RL budsjett samt timeverk fra Konkurransetilsynet Utvikle prosjekter i studiet av konkrete markeder i samarbeid med Konkurransetilsynet a) elektromarkedet b) markedet for parfyme og hygiene Delta med paper på konferanse i San Francisco om retail og distribusjon En doktoravhandling om institusjonelle forutsetninger for tillit fullføres (UK) Utvikle nettverk og samarbeidsrelasjoner gjennom aktiv deltakelse på Helsinkikonferanse og ESA Lage en rapport med redigerte bidrag (se plan laget av LT) Styrke samarbeid på tvers av gruppene. Forberede muligheten for en doktorgradssøknad NFR med utgangspunkt i kompetansen til LV

8 Utnytte nettverk innen forskning på mat, ernæring og helse med sikte på søknader til EUs 7RP.Utvikle et EU prosjekt med utgangspunkt i Nordic Plate (UK Utnytte nettverket i Quality Labelling til å lage en søknad til 7RP Videreutvikle nordisk nettverk rundt sosiokulturell matforskning. En mulighet er å prøve å søke fra NordForsk (GR) Utnytte kunnskap og kompetanse fra EU prosjekter til vitenskapelig publisering og utvikling av relaterte nasjonalt finansierte prosjekter. Videreutvikle SIFO som et ledende kunnskapssenter for forståelsen av forbruk og merking Skrive artikkel om institusjoners betydning (Animal wefare) i samarbeid med NILF (UK og AD) Utgi og formidle fra bok fra Trust in Food (UK) Redigere og utvikle bok/temanummer i journaler med utgangspunkt i Animal Welfare (EJ) Etablere et felles perspektiv for merkingens rolle i ulike produktmarkeder (mat, tekstil, husholdningsmaskiner). Styrke samarbeid på tvers av gruppene. Utvikle forståelse for merkingens rolle i et forbrukerpolitisk perspektiv (artikkel EJ) Videreutvikle igangværende forskningsinitiativ i form av nye søknader til NFR eller EUs 7. rammeprogram Studere merking som en kommunikasjonsprosess mellom produsenter og forbrukere med tanke på å bedre innovasjon. Videreutvikle prosjektideer med relevante brukere som Gilde (AD)

9 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Formidling av forskningsbasert kunnskap om forbrukerspørsmål. Ansv: LG Strategi Tiltak Kommentar/rapport Videreutvikle og øke nytteverdien av inter- /intranettsider Utnytte engelskspråklige publikasjoner og prosjekter til å øke omfanget av engelske nettsider. Tydeliggjøre den enkeltes ansvar for egen hjemmeside og oppfordre til å publisere CVer.og tilby internt kurs i intranett publisering. Oppfordre prosjektledere til å lage nyheter ved oppstart nye prosjekt, viktige milepeler (konferanser og lignende), nye publikasjoner. Sørge for bedre oppdaterte informasjon bla ved at alle prosjekter har utfyllende omtale og kobling til publikasjoner. Synliggjøre samarbeid og samarbeidspartnere bla ved gjensidig lenking til /fra relevante samarbeidspartnere. Forbedre funksjonaliteten og øke interaktiviteten (ny startside, jobbe med søkeord). Øke omfanget av populærformidling basert på kvalitetssikrede og publiserte forskningsresultater Publisere internettnyheter med norsk sammendrag når artikler publiseres i vitenskapelige tidsskrift Inkludere populærformidling (artikler/kronikker) i alle prosjektplaner.

10 Styrke kontakten med brukere og samarbeidspartnere nasjonalt. Opprettholde høy populærvitenskapelig formidling og presseomtale, samt deltakelse i løpende debatter Arrangere ett større faglig og sosialt SIFO seminar/arrangement med inviterte eksterne gjester Månedlig nyhetsvarsling til kontakter i forbrukerorganisasjonene, stortingskomiteen, viktige departement og andre interesserte Styrke de faglige seminarene gjennom en intern seminarkomite og annonsere disse eksternt Utvikle og søke finansiering til felles prosjekter Øke andelen oppdragsfinansiering for aktuelle brukere Opprettholde kontakten med debatt-, forbruker- og kronikkredaksjoner.. Ytterligere økning av tilgjengeligheten av SIFO-forskning for media og andre brukere.-via et funksjonelt internett og via nyhetsvarsling kronikkveiledning - flere kronikkforfattere og bedre gjennomslag i Aftenposten Veilede prosjektledere i populærformidling og pressehåndtering og vurdere behovet for medietrening Formidle forskningsresultater aktivt gjennom pressekontakt, pressemeldinger og evt. pressekonferanser. Økt profilering av SIFO-kompetanse og instituttet mer generelt

11 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Heve den vitenskapelig profilen gjennom kompetanseheving og kvalitetssikring Ansv: LG Strategi Tiltak Kommentar/rapport Øke evnen til å rekruttere, utvikle og beholde kompetente forskere. Gjennomføre tiltak som bidrar til gode arbeidsforhold og et attraktivt arbeidsmiljø Ferdigstille og forhandle endringer i personalhåndbok (stillingsstruktur, opprykk, tilsetting og lønnspolitikk) Innføre og evaluere individuelle arbeidsplaner med vekt på sammenheng mellom resultater og ressurser til kompetanseheving Øke andelen forskere med doktorgrad bla gjennom planer for kompetanseheving for medarbeidere i forsker III stillinger Styrke oppfølgingen av doktorgradsstudenter med interne veiledere og felles seminarer. Styrke den vitenskapelige publiseringen i SIFO og instituttets synlighet i den internasjonale forskningen innen forbruksfeltet (Mål >0,5 artikkel pr forskerårsverk) I budsjettet øremerke minst 30% av basisbevilgning midlene til kompetanseutvikling og vitenskapelig publisering med tildeling knyttet til ambisjoner i individuelle arbeidsplaner. Forsterket honorering av vitenskapelig publisering Oppfordre til sampublisering med eksterne samarbeidspartnere.(mål:: 1/3 av artiklene) Økt oppmerksomhet om og publisering i forbruksforskningstidsskrifter (minst 5 artikler) Arrangere kurs i engelskspråklig vitenskapelig publisering Utnytte kvalitetssikringen ved den tilbakemeldingen som finner sted ved publisering i tidsskrifter med referee

12 Øke kontakten og det faglige samarbeidet med UoH miljøene Styrke det internasjonale samarbeidet på forbruksforskningsområdet Økt kvalitet og bedre tilslag på prosjektsøknader Forskningsrådet Tilby 20% engasjementer i SIFO til 1-2 universitetsansatte med relevant kompetanse, i tilknytning til strategiske satsinger og/eller doktorgradsstipendiater. Ha en positiv holdning til at SIFO forskere påtar seg deltidsstillinger og undervisning relevante UoH miljøer. Øke oppmerksomheten og nytten av mastergradsstudenter med hovedoppgaver i tilknytning til SIFOs prosjekter. Bruke UoH sektoren.i eksternt finansierte prosjekt og til kvalitetssikring / i referansegrupper til større interne prosjekter (standardbudsjettet, strategiske satsinger). Følge opp Forskningsrådets initiativ til samarbeid om søknader til EUs 7RP. Prioriterte søknader innen tema 2 (Food), 5 (Energy), 6 (Environment og 8 (Socioeconomic Sciences and Humanities) Legge til rette for utenlandsopphold for stipendiater og andre og utlyse ettto utenlandsstipend internt våren 2007 med oppstart i 2007/2008. Invitere en eller flere gjesteforskere fra etablerte nettverk til lengre opphold (3-6 mnd) ved SIFO i Bruke den nordiske forbruksforskningskonferansen i Helsingfors til å opprettholde det nordiske forbrukerpolitiske samarbeidet og styrke kontakten med nordiske forskningsmiljøer, først og fremst CFK og KFS Videreutvikle kvalitetssikringen av arbeidet med prosjektsøknader til Forskningsrådet, herunder utnytte eksterne tilbakemeldinger, bearbeide tidligere prosjektideer/søknader og samarbeide med sterke eksterne partnere. Tydeliggjøre krav om ekstern prosjektinnhenting på gruppenivå og forventning om seniorforskeres bidrag til prosjektutvikling og innhenting. Følge med på utviklingen i evaluering av forskningssøknader over tid.

13 P:\Plandokumenter\2007\Aarsplan 2007_final.doc Resultatmål: Et attraktivt arbeidsmiljø med høy måloppnåelse og effektiv ressursbruk Ansv: Admin Strategi Tiltak Kommentar/rapport En gjennomtenkt personalpolitikk for alle stillingskategorier Involvering av alle ansatte i i viktige beslutninger i utvikling av SIFO Kompetanseutvikling for alle gjennom oppgaver og opplæring Ny revidert personalhåndbok med revidert personalreglement, revidert lønnspolitikk, ny seniorpolitikk. Ny HMS håndbok Sosiale arrangementer, trening i arbeidstiden; Videreføre kantineordningen Vurderer IA-bedrift Aktiv bruk av jevnlige IDF møter med tillitsvalgte Drøfte plan for interninformasjon,/kommunikasjon, felles interne møter, seminarer på tvers av gruppene Intern forankring av strategiplan og årsplan Rask tilbakemelding fra styremøter Bevisst bruk av avdelings- og gruppemøter Interne kurs oppsamling av innspill fra MAS til felles tiltak for alle, gjennom oppgaver, opplæring og eksterne kurs Gode systemer og rutiner for økonomi- og ressursstyring Gode systemer for å følge opp måloppnåelse Videreutvikle og implementere rutiner for prosjektøkonomi i Agresso, Utvikling av ny prosjekthåndbok Rekruttere nødvendig kompetanse Implementere intern økonomiinstruks Årsplan rapportering til styret pr.halvår, prosjektplaner,- se pkt under individuelle arbeidsplaner i MAS Foreta en risiko- og vesentlighetsgjennomgang i forhold til måloppnåelse med forslag til tiltak (rapporteres til BLD innen 15. aug) Rapportering til BLD og NIFUSTEP.

14 Bedre oppfølging og kvalitetssikring av prosjektarbeidet, både i etablerings-, gjennomførings-, og avslutningsfasen Videreutvikle HMS arbeidet Balanse mellom ressursbruk og oppgaver til admin og forskning Gjennomføre prosjektlederopplæring for prosjektledere/medarbeidere. Utarbeide en prosjekthåndbok som beskriver rutiner og gir praktisk veiledning til prosjektledere. Innføre rutiner for kvartalsvis rapportering på prosjektøkonomi, -framdrift og resultater. Oppdatere, videreutvikle og gjøre tilgjengelig prosjektverktøy på intranett Ferdigstille og forhandle endringer i personalhåndbok (stillingsstruktur, opprykk, tilsetting og lønnspolitikk) Gjennomføre tiltak som bidrar til gode arbeidsforhold og et attraktivt arbeidsmiljø Kurs i HMS arbeid for ledere og medlemmer Planlegge en ny arbeidsmiljøundersøkelse som skal gjennomføres i jan/feb i 2008 Kontinuerlig vurdere grensesnitt mellom administrasjon og faglige oppgaver med formål effektiv ressursbruk. Evaluere ressursbruk til administrative oppgaver i administrasjonen og i faggruppene.

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning

Årsplan 2006 SIFO. Statens institutt for forbruksforskning P:\Plandokumenter\2006\06-1-13-Arsplan 2006-vedlegg 13.1_styrebehandlet_revidert.doc Vedlegg 13.1 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2006 Overordnet om virksomheten i SIFO i 2006: - Budsjettet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005

SIFO. Statens institutt for forbruksforskning. Årsplan 2005 SIFO Statens institutt for forbruksforskning Årsplan 2005 Tiltaksoversikt 2005 TILTAKSPLAN 2005 Forbruk og økonomi Delmål: Høy kompetanse, samfunnsmessig relevans og synlighet i forskning om forbrukerøkonomi

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger Norsk institutt for skog og landskap Publiseringsstrategi Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger 23. Okt 2008 Direktør Arne Bardalen www.skogoglandskap.no Norsk institutt for skog og landskap:

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør Forord SIFO legger med dette fram en strategi for perioden 2007 2012, vedtatt i styremøte 24. mai 2007. Denne erstatter strategidokumentet SIFO mot 2010, som ble vedtatt i desember 2001. I arbeidet med

Detaljer

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO)

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19.12.1997. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 1. Instituttets formål Statens institutt for forbrukforskning

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 INNLEDNING I 2005 vil Senter for Ibsen-studier - i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet - bidra til at Ibsen-året 2006 blir en viktig markering.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte 1-2006 - 23. februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet Strategi for VKM 2015-2018 Strategi 2015 2018 Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM trygger maten og miljøet Om VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en faglig uavhengig komite på mat- og miljøområdet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsavdelingen Referanse Dato 2009/1942-LAJE 01.04.2009 Forskningsmelding 2008-2009 I. Generell omtale skal arbeide for å utvikle forskergrupper som er robuste,

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler:

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler: Innledning Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være det fremste forsknings- og utdanningsmiljø i Norge innen sosiologi og samfunnsgeografi. Instituttets hovedoppgave er å drive langsiktig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 Revidert etter styremøte 10.04.2013 1. HOVEDPRIORITERINGER. Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2013 er å styrke sin stilling som utdannings- og forskningsinstitutt

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Strategiplan for CREE i perioden

Strategiplan for CREE i perioden S.K. 17.02.12 Strategiplan for CREE i perioden 2011-2014 Denne strategiplanen er ment som et langsiktig styringsdokument for CREE i de tre første årene av senterets virksom het, dvs. fram til sommeren

Detaljer

KJEMISK INSTITUTT mai Tiltaksplan Organisasjon Prioriteringer Tiltak Ansvarlig Når gjennomført. Kontorsjef

KJEMISK INSTITUTT mai Tiltaksplan Organisasjon Prioriteringer Tiltak Ansvarlig Når gjennomført. Kontorsjef Årsplan 2010 Organisasjon Uutarbeide ny strategisk plan Utvikle godt lederskap Kultur, verdier og holdninger Øke samhandlingen på tvers og holdninger Samhandling på tvers Tiltaksplan Organisasjon Utvikle

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Å rsplan for

Å rsplan for TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Å rsplan for 2017-2019 1. Innledning Hensikten med TIKs treårige plan er å fastsette mål for senteret i den kommende treårsperioden,

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi for Norges fiskerihøgskole

Strategi for Norges fiskerihøgskole Strategi for Norges fiskerihøgskole 2015-2018 Vår visjon er å være en ledende marin kunnskapsinstitusjon. Vi skal generere relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap om bærekraftig utnyttelse av marine

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Risiko- Handlingsplan vurdering. Arkeologisk museum Det åpne museum. Arkeologisk museum. November 2011

Risiko- Handlingsplan vurdering. Arkeologisk museum Det åpne museum. Arkeologisk museum. November 2011 Handlingsplan 201 2 201 4 Arkeologisk museum Det åpne museum Arkeologisk museum Risiko- vurdering 2 Årsmelding for 2009 Arkeologisk museum November 2011 1. Risikovurdering av handlingsplan AM 2012 2014

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 UVs-strategier rettet mot Horisont 2020 Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 Overordnet fakultetets strategiske plan 2010-2020 - Fakultetet utarbeidet en videreutvikling av strategisk plan, vedtatt av fakultetets

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR GEOGRAFISK INSTITUTT

STRATEGIPLAN FOR GEOGRAFISK INSTITUTT STRATEGIPLAN FOR GEOGRAFISK INSTITUTT 2012-2015 FORORD Geografisk institutts strategiplan speiler NTNU og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse sine strategiplaner. Instituttets strategiplan

Detaljer

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Saksnr. 17/2011 TIK/Summerton PM 2011-11-30 Økt synlighet for TIKs virksomhet og resultater? Noen tanker TIKs styre har bedt

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter

Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Administrasjon Forskningspolitiske prioriteringer Nasjonale strategier Bioteknologi (KD) Nanoteknologi

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer