FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN."

Transkript

1 Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN DOM-- - Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Pengekrav Tine Kari Nordengen Espen Knutsen Jørn Solbakken Anita Hage Solbakken Advokat Håkon Brækhus Advokat Håkon Brækhus Advokat Håkon Brækhus mot Harald Askautrud Terje Andreassen Advokat Kristian Huser Advokat Kristian Huser Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

2 DOM OG KJENNELSE Saken gjelder krav om betaling av inntil kroner. Framstilling av saken Om partene og andre berørte Saksøker nr. 1, Espen Knutsen, er hovedtrener for Vålerenga Ishockey Elite. Han har en fremgangsrik karriere bak seg som ishockeyspiller både nasjonalt og internasjonalt. Espen Knutsen ble i 2007 eier av 5 % av aksjene i Vålerenga Ishockey AS. Espen Knutsen har den senere tid også vært investor i prosjekter relatert til eiendomsutvikling. Saksøker nr. 2, Jørn Solbakken, er en barndomsvenn av Espen Knutsen. Han har bakgrunn fra restaurantbransjen, både som eier og daglig leder. Saksøker nr. 3, Anita Hage Solbakken, er gift med Jørn Solbakken. Hun arbeider i grafisk bransje og er i tillegg medeier i aksjeselskapet Sol Land Invest AS. Ifølge vedtektene har selskapet som formål Kjøp og salg av eiendom, drift av eiendom og alt hva der står i forbindelse. Dessuten eie av andeler og aksjer i andre selskaper. Saksøkte nr. 1, Harald Askautrud, er eier og ansatt i Malermester Harald Askautrud AS. Harald Askautrud og Malermester Harald Askautrud AS er siden 2004 eiere av 11,93 % av aksjene i Vålerenga Ishockey AS. Saksøkte nr. 2, Terje Andreassen, er forretningsmann med bostedsadresse i Den dominikanske republikk. Han var frem til 2007 majoritetsaksjonær i Vålerenga Ishockey AS. Det er ubestridt at Terje Andreassen opp gjennom årene har bidratt med betydelig økonomisk støtte til ishockeyklubben. I Oslo tingretts dom av ble Terje Andreassen idømt en straff av fengsel i 11 måneder for grovt bedrageri. Han ble samtidig fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller ha annen ledende stilling i noe selskap og til å sitte i styret i noe selskap for en periode på 5 år. Dommen var rettskraftig høsten Vålerenga Ishockey AS er tett knyttet til idrettsforeningen Vålerenga Ishockey Elite og VIF Hockey IL, som har hånd om juniorspillerne. Driften av klubben inklusive ansatte og engasjerte trenere m.v. ligger i Vålerenga Ishockey AS. Klubben har lokaler på Jordal i Oslo Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

3 Om eiendomsprosjektet i Grevlingveien i Nittedal og partenes involvering i dette Vålerenga Ishockey AS drev i 2006 en sportsbutikk Just Sport AS som drev med salg av ishockeyutstyr. Driften gikk med underskudd, og Vålerenga Ishockey ønsket derfor å avvikle virksomheten. Terje Andreassen og Harald Askautrud har forklart og retten legger til grunn at de påtok seg å bistå klubben med denne oppgaven. I anledning avviklingen av butikken ble det gått til innkjøp av et eksisterende, men tomt aksjeselskap med en aksjekapital på kroner (Alfanor-O AS). Selskapet ble kjøpt av Harald Askautrud for kroner, og eneeier og styreleder i selskapet var Harald Askautrud. I oktober 2006 ble innmaten i sportsforretningen solgt til Torshov Sport. Forretningens gjeld, bl.a. til leverandøren Bauer Nike Hockey Norway, ble imidlertid liggende igjen i selskapet. For Vålerenga Ishockey AS var det viktig at denne gjelden ble betjent. Kreditorene ble derfor betalt av Alfanor-O AS, bl.a. gjennom indirekte innskudd fra Terje Andreassen. Den skiftet Alfanor-O AS navn til Stonehenge Invest AS. Selskapets formål ble samtidig endret til Kjøp og salg av varer og tjenester. Selskapet skal drive med kjøp, salg, leie og utleie av fast eiendom, samt kjøp og salg, helt eller delvis, av andre selskaper, deltakelse i andre selskaper og finansiering av personer og/eller andre selskaper. Harald Askautrud og Terje Andreassen har forklart at endringene ble gjort som følge av en nyorientering av selskapets virksomhet. Ifølge Harald Askautrud og Terje Andreassen ønsket man å finne nye og inntektsgivende prosjekter, som foruten nedbetaling av gjelden etter sportsbutikken, kunne fremskaffe ny og frisk kapital til Vålerenga Ishockey AS. Vinteren 2007 kom Terje Andreassen over et eiendomsprosjekt i Grevlingveien i Nittedal. Prosjektet var eiet av aksjeselskapet Grevlingveien Eiendom AS, som ble stiftet i 2005 med en aksjekapital på kroner. Selskapets formål var i følge vedtektene Investering i fast eiendom, eiendomsutvikling og salg av fast eiendom, samt det som naturlig hører inn under dette. Grevlingveien Eiendom AS hadde i 2005 kjøpt en tomt (gnr. 41, bnr. 31, i Nittedal kommune) for et beløp stort kroner. Sparebank 1, Jevnaker Lunner, hadde finansiert kjøpet mot pant i eiendommen på kroner. Selskapet hadde i 2006 søkt om rammetillatelse til oppføring av 36 leiligheter fordelt på tre rekkehus. Det var videre utarbeidet et salgsprospekt for eiendommen. Rammetillatelse til oppføring av rekkehus ble gitt av Nittedal kommune den og av Fylkesmannen i Oslo og Akershus den Den ble det inngått en kjøpsavtale mellom de tidligere eierne av Grevlingveien Eiendom AS som selgere og Terje Andreassen eller selskap nominert av ham som kjøper. Ved avtalens inngåelse ble kjøperen eier av samtlige 1000 aksjer i Grevlingveien Eiendom AS. Kjøpesummen fratrukket Grevlingveien Eiendom AS samlede pantegjeld inkludert påløpte renter, var i avtalen angitt til ca kroner. I ettertid har det vist seg at Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

4 kjøpesummen ble kroner. I avtalen går det frem at kjøpesummen skulle erlegges innen Samme dag som Grevlingveien Eiendom AS ble overdratt til Terje Andreassen eller selskap nominert av ham, ble selskapet Stenborg Holding LLC stiftet. Selskapet hadde to medlemmer, hvorav Terje Andreassen var eneste stemmeberettigete medlem med en eierandel på 100 %. Selskapets formål var i første omgang å erverve Grevlingveien Eiendom AS. Selskapet ble registrert i staten Delaware i USA den , som et såkalt Limitid Liabiliy Company (LLC). Den ble det inngått avtale mellom Grevlingveien Eiendom AS og Frobeda AS om leveranse av grunn- og betongarbeider til byggeprosjektet i Grevlingveien til en verdi av kroner. Terje Andreassen utarbeidet i mai/april 2007 et budsjett for utbygging av leilighetene i Grevlingveien. Ifølge budsjettet var prosjektet tenkt gjennomført med delte entrepriser hvor grunnarbeider og betongarbeider var samlet i en kontrakt. Trearbeidene var tenkt gjennomført gjennom leveranser fra Litauen med vinduer, dører, parkett og ferdigmalte flater samlet i en kontrakt. Rørleggerarbeider over betong var tenkt i en kontrakt. Elektriske arbeider ble forutsatt tildelt en elektroentreprenør for hele arbeidet. Byggeledelse var planlagt gitt til en kontraktør for oppfølging og kontroll av samtlige entreprenører/underentreprenører. I budsjettet ble de samlede prosjektkostnadene angitt til kroner, hvorav kjøp av prosjektet ble angitt å utgjøre kroner. Med en salgspris for leilighetene på kroner pr. kvadratmeter var den totale salgssummen angitt kunne bli i størrelsesorden kroner. I takst av fra takstmann Thorbjørn Myhre ble prosjektverdien av eiendomsprosjektet i Grevlingsveien angitt til kroner (salgsverdi leiligheter og garasjer kroner fratrukket byggekostnader for leiligheter og garasjer kroner). Tomteverdien av gnr. 41, bnr. 31, ble angitt til kroner. Terje Andreassen var avhengig av at en eller flere investorer gikk inn med kapital i prosjektet. Investorer ble søkt i miljøet rundt Vålerenga Ishockey AS, som var tiltenkt en andel av en eventuell fremtidig fortjeneste. Medio mai 2007 kom Terje Andreassen i kontakt med Espen Knutsen, som en mulig investor i prosjektet. Espen Knutsen introduserte deretter Terje Andreassen for sin venn Jørn Solbakken, som også var interessert i å delta. Den ble det holdt et møte i Vålerenga Ishockey AS lokaler på Jordal i Oslo. Tilstede var Terje Andreassen, Espen Knutsen og Jørn Solbakken. Tilstede var også Jan Tore Kjær (sponsoransvarlig i Vålerenga Hockey Elite) og Anders Åsle (daglig leder i Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

5 Vålerenga Ishockey AS). I møtet fremla Terje Andreassen salgsprospektet for leilighetene i Grevlingveien. Videre fremla han budsjettet for utbyggingen av april/mai Espen Knutsen og Jørn Solbakken besluttet allerede i møte den å ville investere i prosjektet. Beløpene ble besluttet satt til kroner for hver av investorene. For Jørn Solbakkens del var investeringen en fellesinvestering med ektefellen Anita Hage Solbakken. Under møtet på Jordal den ble det inngått en intensjonsavtale mellom Espen Knutsen, Jørn Solbakken, Terje Andreassen og Vålerenga Ishockey AS. Fra avtalen hitsettes: 1. Det er i dag inngått følgende intensjonsavtale mellom partene: 2. Partene: i. Vålerenga Ishockey AS ii. Investorer: Espen Knutsen og Jørn Solbakken iii. Terje Andreassen 3. Formål: Kjøp, bygging og salg av 36 leiligheter (gnr. 41, bnr. 31) i Nittedal kommune. 4. Det opprettes en egen konto og regnskap for prosjektet som tilretteleggelse for låneforespørsel og finansiering av prosjektet. Dette gjøres av Terje Andreassen i samarbeid med investorene. 5. Investorene sørger for egenkapital til prosjektet, som omgående innbetales til konto (Stonehenge Invest AS) totalt NOK ,- (Espen Knutsen ,- og Jørn Solbakken ,-). 6. Terje Andreassen sørger for kontrakter med entreprenørene på bakgrunn av bindende tilbud som foreligger d.d. Terje Andreassen sørger også for levering og oppsetting av alt over grunnmur fra fabrikken i Litauen. 7. Prosjektet er tenkt gjennomført ved at alle grunn- og betongarbeider ferdigstilles inkl. asfaltering, planering, tilsåing og beplantning. Deretter monteres hus 1 og gjøres klart for salg; dvs. at leilighetene selges ferdig oppført. Dette gjøres for å optimalisere kvadratmeterpris ved salg, og for å unngå for store låneopptak. 8. Investorene skal ha 1/3 av fortjenesten, men garanteres en avkastning på minimum 35 % av innskutt kapital. 9. Vålerenga Ishockey AS skal ha 1/3 av fortjenesten, på lik linje med Terje Andreassen. 10. Prosjektet skal ha umiddelbar oppstart, og gjennomføres forløpende, med en ferdigstillelse raskest mulig. Intensjonen er at prosjektet skal være ferdig reist innen Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

6 11. Det skal utarbeides kontrakter mellom partene på bakgrunn av denne intensjonsavtalen. Det legges til grunn at Terje Andreassen på tidspunktet for avtalen den hadde inngått muntlig avtale med Harald Askautrud om at Stonehenge Invest AS skulle brukes som holdingsselskap for prosjektet. Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken innbetalte kroner den og kroner den Espen Knutsen innbetalte kroner den Pengene ble innbetalt til Stonehenge Invest AS bankkonto med kontonummer Den ble styremøte holdt i Stonehenge Invest AS. Tilstede ifølge protokollen var styreleder Harald Askautrud. Fra referatet fra styremøtet hitsettes: 2. Økonomi Terje Andreassen har avtalt med långivere som stiller med kapital på til sammen NOK 7 millioner kroner. Innskuddene skal konverteres til egenkapital i selskapet og skal danne grunnlag for utvikling av eiendomsprosjektet Solvoll Borettslag. 3. Prosjekt Solvoll Grevlingsveien Eiendom AS Kjøp av 100 % av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS gjennomføres. Det søkes byggelån, og man vil forsøke å gjennomføre utbyggingen i Nittedal. Terje Andreassen er prosjektleder for dette prosjektet. Andreassen gis de nødvendige fullmakter for å gjennomføre prosjektet. Generalforsamlinger i Stonehenge Invest AS ble avholdt henholdsvis , og Tilstede var ifølge protokollene Harald Askautrud (styreleder) og Anders Åsle (daglig leder). I generalforsamlingene vedtok Stonehenge Invest AS å øke sin aksjekapital med til sammen kroner. Emisjonene ble omtalt som kontaktemisjoner, og tegningen av aksjene ble angitt å være ment for Harald Askautrud. Kapitalutvidelsene ble registrert i Foretaksregistret den I Bill of Sale /Sluttseddel datert ble det mellom Stenborg Holding LLC som selger og Stonehenge Invest AS som kjøper inngått avtale om overdragelse av 2/3 av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS. Kjøpesummen for aksjene var ifølge avtalen kroner med tillegg av 2/3 av bruttofortjenesten oppnådd ved gjennomføring av byggeprosjektet i Grevlingveien, redusert med kroner. Den avtale kjøpesummen inkluderte Stonehenge Invest AS overtakelse av garantiansvaret for Grevlingveien Eiendom AS pantelån i Sparebank 1, Jevnaker Lunner, svarende til kroner Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

7 Ifølge kontrakten skulle kjøpesummen betales i avdrag, hvorav skulle betales kontant ved avtaleinngåelsen, mens det resterende skulle gjøres opp så snart likviditeten i Stonehenge Invest AS måtte tillate det. I Bill of Sale /Sluttseddel av ble det mellom Stenborg Holding LLC som selger og Vålerenga Ishockey AS som kjøper inngått avtale om overdragelse av 1/3 av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS. Kjøpesummen for aksjene ble avtalt å utgjøre 1 krone, som etter avtalen skulle betales kontakt ved avtaleinngåelsen. I Sluttseddel av ble det mellom Vålerenga Ishockey AS som selger og Stonehenge Invest AS som kjøper inngått avtale om overdragelse av 1/3 av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS. Kjøpesummen for aksjene ble avtalt å være 1 krone med tillegg av 1/3 av bruttofortjenesten oppnådd ved gjennomføring av byggeprosjektet i Grevlingveien, redusert med kroner. Advokat Dag Drevatne har som vitne under hovedforhandlingen forklart at ovennevnte avtaler/sluttsedler ble utarbeidet av ham i månedskiftet mai/juni Avtalene/ sluttsedlene synes likevel ikke fremlagt av Terje Andreassen og Harald Askautrud før høsten I juli, september, oktober og november 2007, ble det fra Stonehenge Invest AS side sendt brev til diverse banker/finansieringsinstitusjoner med søknad om byggelån. Det ble i tillegg avholdt flere møter med mulige långivere. Ingen av henvendelsene førte frem. Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken ble høsten 2007 urolige for fremdriften i byggeprosjektet. Da ba derfor om å få se kontoutskriftene fra Stonehenge Invest AS bankkonto. Kontoutskriftene ble etter hvert overlevert til dem av Anders Åsle i november Ved gjennomgang av kontoutskriftene ble det avdekket at tilnærmet hele innskuddet fra Espen Knutsen/Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken, til sammen kroner, var forbrukt. Det er på det rene at Stonehenge Invest AS bankkonto kontonummer i perioden til , ble belastet med uttak med til sammen kroner. (Det ble videre gitt et midlertidig lån til Vålerenga Ishockey AS stort kroner som ble betalt tilbake). Bortimot samtlige uttak ble foretatt av daglig leder Anders Åsle etter instruks fra Terje Andreassen. Av de uttatte beløpene m.m. har Terje Andreassen under hovedforhandlingen akseptert at kroner kan anses som avdragsbetaling til ham på kontantandelen av kjøpesummen stor kroner etter salget av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

8 Beløpet inkluderer bl.a. utbetaling til advokatfirmaet Spjelkaviknes av kontantdelen av Terje Andreassens/Stenborg Holding LLC s kjøpesum for Grevlingveien Eiendom AS med kroner, utbetalinger til Terje Andreassens datter, Cathrine Andreassen, med kroner, utbetalinger til Terje Andreassens venn, Bjørn Roald Kolsrud, med kroner, netto uttak fra selskapets konto relatert til driften av Just Sport med kroner, kjøp av aksjer i Litauen med kroner samt et beløp stort kroner i honorar/utgiftsdekning til advokat Dag Drevatne for en utenlandsreise. (Sistnevnte regning synes for øvrig å være delvis betalt av Vålerenga Ishockey AS med kroner den Betalingen var etter det opplyste å anse som avdrag på klubbens midlertidige lån til Stonehenge Invest AS). Som følge av opplysningene i saken om uttakene fra selskapets konto m.m. ble det i november 2007 avholdt nye møter mellom Terje Andreassen, Espen Knutsen, Jørn Solbakken, Anita Hage Solbakken og representanter for Vålerenga Ishockey AS. Det var enighet om at Vålerenga Ishockey AS andel av fortjenesten i prosjektet skulle reduseres fra 33,3 % til 16,7 %. For Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken skulle derimot fortjenesten økes fra en andel på til sammen 33,3 % til en andel på til sammen 44,4 %. Den ble det inngått nye avtaler kalt låneavtaler - mellom Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken som långivere og Stonehenge Invest AS som låntaker. Avtalene har sammenfallende ordlyd. Fra avtalene hitsettes: 1. Bakgrunn Stonehenge Invest AS har inngått avtale om kjøp av selskapet Grevlingsveien Eiendom AS, org.nr I og med overtakelsen av Grevlingveien Eiendom AS kontrollerer Stonehenge Invest AS et byggeprosjekt bestående i oppføring av 36 leiligheter på eiendommen gnr. 41, bnr. 31, i Grevlingveien i Hakadal, Nittedal kommune. Leilighetene planlegges fordelt på 3 hus. Stonehenge Invest AS har oppnådd bindende tilbud fra norske entreprenører og en ferdighusfabrikant i Litauen. Ved dette er Grevlingveien Eiendom AS sikret at de norske entreprenørene besørger alle grunn- og betongarbeider, asfaltering, planering, tilsåing og beplantning ferdigstilles til fast pris. Grevlingveien Eiendom AS er videre sikret at levering og montering av alt over grunnmur skjer til fast pris fra ferdighusfabrikanten i Litauen. Stonehenge Invest AS og Grevlingveien Eiendom AS legger opp til at det midterste huset ferdigstilles først, for påfølgende salg av leilighetene i dette i ferdigstilt stand. Så snart leilighetene i hus 1 måtte være solgt, legges opp til at hun 2 og 3 oppføres, og at leilighetene også i disse legges ut for salg. Fremgangsmåten er valgt for derigjennom å optimalisere oppnåelig kvadratmeterpris ved salg av leilighetene, samt for lånebehovet på et minimum Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

9 Fortjenesten på prosjektet er forutsatt fordelt som følger: - I henhold til avtale mellom Stonehenge Invest AS og selgerne av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS er lagt opp til at selgerne som salgssum for aksjene skal oppebære en 38,9 % av fortjenesten ved ferdigstillelsen av byggeprosjektet til refleksjon av innsats nedlagt så langt. - Ved særskilt avtale er Vålerenga Ishockey AS tilsvarende tilgodesett med 16,7 % av fortjenesten. - Stonehenge Invest AS har besluttet å avsette ytterligere 2 x 22,2 % (til sammen 44,4 %) av fortjenesten ved Grevlingveien Eiendom AS byggeprosjekt som vederlag til private långivere, til kompensasjon for at disse har sagt seg villig til å stille opp med lånekapital på til sammen kroner (bestående i 2 dellån, hvert på kroner). Lånebeløpene planlegges av Stonehenge Invest AS anvendt til dekning av utgifter forbundet med oppstarten og gjennomføringen av angjeldende byggeprosjekt, herunder som egenkapital ved finansiering av Grevlingveien Eiendom AS byggekostnader i bank eller annen finansinstitusjon. Långiver har tilgjengelig kroner for plassering i Stonehenge Invest AS byggeprosjekt via Grevlingveien Eiendom AS. Beløpet stilles i og med denne avtale til disposisjon for Stonehenge Invest AS på vilkår og forutsetninger som her uttrykt. 2. Likviditetslån fra Långiver til Stonehenge Invest AS Långiver stiller i medhold av denne avtale til disposisjon for Stonehenge Invest AS, og derigjennom Stonehenge Invest AS datterselskap Grevlingveien Eiendom AS, et beløp stort kroner. Beløpet er forutsatt anvendt til delbetaling av ervervet av prosjektet, til dekning av utgifter og som egenkapital ved lånefinansiering forbundet med planlegging, forberedende arbeid og gjennomføring av Grevlingveien Eiendom AS byggeprosjekt bestående i oppføring av 36 leiligheter i Grevlingsveien i Nittedal. Lånebeløpet blir å utbetale til Stonehenge Invest AS konto nr Lånet forfaller til tilbakebetaling når det måtte være likviditet til dette i prosjektet eller delvis. Om Stonehenge Invest AS så skulle ønske, skal Stonehenge Invest AS være berettiget til å innfri lånet tidligere enn her forutsatt. 3. Avkastning. Renter. Långiver skal i og med sitt utlån av kroner til Stonehenge Invest AS og dennes datterselskap Grevlingveien Eiendom AS byggeprosjekt som her beskrevet, være sikret en andel av restfortjenesten på prosjektet (dvs. hensyntatt Stonehenge Invest AS forutsatte andel av fortjenesten på inntil kroner) svarende til 22,2 %, dog således at minimum fortjeneste til Långiver skal tilsvare 35 % av lånebeløpet. Lånet skal over et tidsrom av et år fra utbetalingstidspunktet ikke oppebære renter. For det tilfelle at lånet ikke skulle være tilbakebetalt innen , skal Långiver i tiden frem til innfrielse faktisk måtte skje, utover ovennevnte avkastning, være berettiget til å beregne renter med 5 % av den til enhver tid gjenstående hovedstol Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

10 4. Sikkerhet. Til sikring og dokumentasjon for Långivers utbetaling av lånet til Stonehenge Invest AS utstedes et pantedokument pålydende kroner i Grevlingveien Eiendom AS tomteeiendom i Grevlingveien i Nittedal kommune med prioritet etter nåværende pantekreditor Sparebank 1, eller den som måtte ta over denne kreditorposisjonen i navn av Långivers medlångiver, Anita Solbakken/Espen Knutsen. Det påhviler Långiver sammen med medlångiver Solbakken/Knutsen til enhver tid å medvirke til at panteheftelsen viker prioritet for byggelånsfinansiering påkrevd for gjennomføring av prosjektet. 5. Igangsettelse av byggeprosjektet. Byggeprosjektet forutsettes iverksatt ikke senere enn pr For det tilfelle at byggeprosjektet ikke innen nevnte tidspunkt skulle være igangsatt, skal Långiver være berettiget til å kreve sitt lån tilbakebetalt med tillegg av 5 % renter regnet fra tidspunktet for at lånet ble utbetalt og frem til oppgjørsdato. 6. Kostnadstak. Stonehenge Invest AS garanterer at det fremlagte budsjett for byggekostnader ikke skal overskrides med mer enn 5 %. Om gjennomføring av byggingen skille medføre kostnader utover 105 % av det presenterte budsjett, blir eventuelle slike overskridelser å belaste Stonehenge Invest AS hjemmelsmann til prosjektet og Stonehenge Invest AS selv, slik at Långiver ikke rammes av overskridelser ut over nevnte 5 %. For det tilfelle at gjennomføring av byggeprosjektet medfører kostnader mindre enn 100 % av det presenterte budsjett, skal besparelsene tilfalle Stonehenge Invest AS hjemmelsmann til prosjektet og Stonehenge Invest AS selv. 7. Byggeregnskap. Informasjonsmøter. Det skal føres eget byggeregnskap for prosjektet. Hver måned skal det avholdes informasjonsmøte om status og forventet fremdrift i prosjektet. Långiver skal være berettiget til å motta gjenpart av foreliggende byggeregnskap til enhver tid og skal innkalles til de informasjonsmøter som blir avholdt. Det står Långiver fritt til å delta i informasjonsmøtene. 8. Fortrinnsrett for Långiver til tildeling av leilighet i Grevlingveien. Som gjenytelse for at Långiver over et tidsrom av et år ikke vil oppkreve renter av sin innlån til Stonehenge Invest AS og/eller Grevlingveien Eiendom AS (som her anvist) er avtalt at Långiver som en av skal få utvalgte skal kunne peke ut en særskilt leilighet i byggeprosjektet. Leiligheten forutsettes kjøpt til ordinær listepris for benyttelse av Långiver selv eller noen tilhørende Långivers familie. Långivers utøvelse av denne fortrinnsrett til å peke ut en leilighet for eget kjøp er betinget av at Långiver selv og/eller familiemedlem av Långiver over et tidsrom av minimum et år etter kjøpet av leiligheten ikke legger leiligheten ut for videresalg Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

11 9. Tvister. Tvister forbundet med forståelsen av denne avtale blir i første omgang å søke løst ved forhandlinger. For det tilfelle at dette ikke skulle lykkes, blir tvisten å løse for de ordinære domstoler, således at eventuelle tvister i første omgang blir å bringe inn for Oslo forliksråd. Foranlediget av de nye avtalene mellom Stonehenge Invest AS og Espen Knutsen/Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken av , ble det den inngått en avtale mellom Stonehenge Invest AS og Vålerenga Ishockey AS. I avtalen ble Vålerenga Ishockey AS tilgodesett med 16,7 % av fortjenesten på prosjektet i Grevlingveien til kompensasjon for å ha overdratt sine 1/3 av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS til Stonehenge Invest AS. Det legges til grunn at man med dette siktet til avtalen/ sluttseddelen av mellom Vålerenga Ishockey AS som selger og Stonehenge Invest AS som kjøper, der 1/3 av aksjene i Grevlingveien Eiendom AS ble overdratt til Stonehenge Invest AS. Det er på det rene at bygging på tomten ikke kom i gang som forutsatt i låneavtalene av punkt 5. I brev fra Grevlingveien Eiendom AS av , ble Frobeda AS varslet om at Grevlingveien Eiendom AS på dette tidspunktet ikke så seg i stand til å fullføre byggeprosjektet i Grevlingveien. I februar 2008 ble Stonehenge Invest AS/ Grevlingveien Eiendom AS innvilget byggelån stort fra Pareto Bank ASA. Lånetilsagnet ble gitt på visse betingelser, der bl.a. finansmannen Leif Olaf Jensen ble trukket inn i prosjektet som ny investor og garantist/kausjonist. Den ble det avholdt et nytt møte mellom Terje Andreassen, Espen Knutsen og Jørn Solbakken. I tillitt til at finansieringen nå var i orden, inngikk Terje Andreassen en tilleggsavtale med Espen Knutsen og Jørn Solbakken. Fra tilleggsavtalen hitsettes: Det er i dag avtalt følgende mellom Terje Andreassen og investorene (Espen og Jørn): 1. Hvis bygging i Nittedal ikke er igangsatt , skal Terje Andreassen betale ut investorene omgående med hovedstol kr med tillegg av renter. 2. Hvis bygging er igangsatt er investorene fortsatt med i prosjektet og skal fullføre dette ifølge tidligere avtale. 3. I tillegg skal Terje Andreassen kompensere renteutgifter med kr til hver av investorene innen medio mars Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

12 Det er på det rene at det innvilgede lånet fra Pareto Bank ASA aldri ble utbetalt. Det legges til grunn at dette skyldes at Espen Knutsen/Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken ikke kunne akseptere de betingelsene som investor Leif Olaf Jensen stilte for å delta i prosjektet. Terje Andreassen ble den innsatt til soning av Oslo tingretts dom av Han satt deretter inne til soning, frem til han ble løslatt høsten Det er et faktum at beløpet i tilleggsavtalen punkt 3 ikke ble betalt. I brev av ble Grevlingveien Eiendom AS v/harald Askautrud varslet om at panthaveren, Sparebank 1, Jevnaker Lunner, hadde begjært tvangssalg av tomten i Grevlingveien. Dette ble meddelt Espen Knutsen/Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken i april samme år. Espen Knutsen/Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken var i april/mai 2008 i kontakt med Frode Folkedal, eieren av Frobeda AS, som tidligere var gitt oppdraget med å levere grunn- og betongarbeider til prosjektet i Grevlingveien. Hensikten var å undersøke om det lot seg gjøre å fullføre byggeprosjektet. Frode Folkedal har under hovedforhandlingen forklart og retten legger til grunn at han i den anledning formidlet kontakt med statsautorisert revisor Elling Verlo, som kunne bistå de involverte med kompetanse på det økonomiske/selskapsrettslige området. I henhold til Elling Verlos timelister legger tingretten til grunn at det den ble avholdt et møte på Jordal. Tilstede var Harald Askautrud, Anders Åsle, Frode Folkedal og Jørn Solbakken. Den ble det fra Jørn Solbakken sendt e-poster til Grevlingveien Eiendom AS kreditorer med henblikk på en reduksjon av kravene mot selskapet. Den ble det avholdt et møte på Signare Audit & Advisory AS sitt kontor. Til stede på møtet var Espen Knutsen, Jørn Solbakken, Elling Verlo og Simen Jagland. Det er på det rene at Simen Jagland i møtet påtok seg vervet som ny revisor for Stonehenge Invest AS/ Grevlingveien Eiendom AS. Ekstraordinære generalforsamlinger i Stonehenge Invest AS og Grevlingveien Eiendom AS ble avholdt den Innkallinger var tidligere utarbeidet av Elling Verlo den I generalforsamlingene ble Signare Audit & Advisory AS valgt som ny revisor i selskapene Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

13 Den utarbeidet Elling Verlo et utkast til forliksavtale mellom Harald Askautrud, Jørn Solbakken og Espen Knutsen. Fra utkastet hitsettes: Denne avtalen er ment å regulere forholdet mellom Harald Askautrud, Jørn Solbakken og Espen Knutsen i forbindelse med overføringen av aksjene i Stonehenge Invest AS fra Harald Askautrud til Jørn Solbakken og Espen Knutsen. Avtalen erstatter alle tidligere avtaler som eventuelt skulle være inngått i forbindelse med Harald Askautruds, Jørn Solbakkens og Espen Knutsens involvering i Stonehenge Invest AS og Grevlingveien Eiendom AS. Avtalen er å betrakte som et rettsforlik og er således endelig og kan ikke bringes inn for en domstol. Krav utover denne avtalen kan ikke reises av noen av partene i forbindelse med deres involvering i Stonehenge Invest AS og Grevlingveien Eiendom AS etter avtalens inngåelse. I ligningen for 2007 oppfører Harald Askautrud gjeld på kroner til Jørn Solbakken og samme beløp som gjeld til Espen Knutsen. Beløpet tilsvarer skattemessig inngangsverdi på aksjene for Harald Askautrud. Jørn Solbakken og Espen Knutsen oppfører i ligningspapirene for 2007 hver en fordring på Harald Askautrud på kroner. Med virkning overfører Harald Askautrud 50 % av aksjene i Stonehenge Invest AS til Jørn Solbakken og de resterende 50 % av aksjene til Espen Knutsen. Oppgjør for aksjene er at Jørn Solbakken og Espen Knutsen sletter sin fordring på kroner på Harald Askautrud som fullt og endelig oppgjør for mellomværende mellom dem og Harald Askautrud. Ved inngåelsen av denne avtalen vil aksjene transporteres til Jørn Solbakken og Espen Knutsen som etter denne dato innehar alle rettigheter og forpliktelser som eiere av aksjene. Jørn Solbakken og Espen Knutsen velger nye styrer i Stonehenge Invest AS og Grevlingveien Eiendom AS senest 14 dager etter inngåelsen av denne avtalen slik at Harald Askautrud fristilles fra sine styreverv i selskapene. Ved eventuelle uenigheter rundt avtalens innhold skal transaksjonens intensjon legges til grunn. Den ble utkastet til forliksavtale sendt pr. e-post til Jørn Solbakken, Espen Knutsen og Harald Askautrud. Fra e-posten hitsettes: Hei, Vedlagt følger utkast til avtale mellom Espen, Jørn og Harald. Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål. mvh Elling Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

14 Elling Verlo har forklart at han den utarbeidet en endelig forliksavtale mellom Harald Askautrud, Jørn Solbakken og Espen Knutsen. Han utarbeidet videre to stykker avtale om overdragelse av aksjer i Stonehenge Invest AS. For å overholde aksjelovens frister for innkalling til ekstraordinær generalforsamling i selskapene, ble både forliksavtalen og aksjeoverdragelsesavtalene tilbakedatert til den Det er enighet om at aksjeoverdragelsesavtalen mellom Harald Askautrud og Jørn Solbakken ble undertegnet av partene under et møte på Jordal den Det legges til grunn at Jørn Solbakken signerte avtalen på vegne av seg selv og Anita Hage Solbakken. En tilsvarende avtale i undertegnet stand mellom Harald Askautrud og Espen Knutsen er ikke fremlagt for retten. Det er av Espen Knutsen likevel ikke bestridt at slik avtale ble inngått den Ifølge Harald Askautrud ble også Forliksavtalen undertegnet av partene under møtet på Jordal den Avtalen er ikke fremlagt for retten i undertegnet stand. Harald Askautrud har forklart at han samtidig med partenes inngåelse av forliksavtalen den , ble presset til å underskrive på et gjeldsbrev. Gjeldsbrevet er fremlagt for retten i undertegnet stand og er datert Harald Askautruds underskrift på gjeldsbrevet er bevitnet av Anders Åsle og Jørn Solbakken samme dag. I gjeldsbrevet bekreftet Harald Askautrud at han personlig var skyldig Espen Knutsen et beløp stort kroner med tillegg av renter. Ekstraordinære generalforsamlinger i Stonehenge Invest AS og Grevlingveien Eiendom AS ble avholdt primo juni I generalforsamlingene ble Espen Knutsen valgt som ny styreleder i selskapene. Harald Askautrud innga medio juni 2008 sin selvangivelse for 2007 til ligningsmyndighetene. Selvangivelsen er datert den I selvangivelsen oppga Harald Askautrud en gjeld til Jørn Solbakken stor kroner og en gjeld til Espen Knutsen for samme beløp. Som bilag til selvangivelsen vedla han utkastet til forliksavtalen i ikkeundertegnet stand. Espen Knutsen innga den sin selvangivelse for 2007 til ligningsmyndighetene. I selvangivelsen oppga han å ha en fordring på Harald Askautrud stor kroner. Sommeren 2008 ga Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken seg i kast med prosjektet i Grevlingveien. Det ble tatt kontakt med både arkitekt, entreprenører og eiendomsmegler, og det ble utarbeidet et nytt salgsprospekt. I prospektet ble eiendommen omdøpt fra Solvoll Borettslag til Solbakken Park Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

15 I e-post av fra Jørn Solbakken går det frem at innhentede opplysninger tilsa at kvadratmeterprisen på nye objekter i Nittedal kommune lå mellom kroner. Forventet salgssum for leilighetene i Grevlingveien var dermed på totalt kroner. Høsten 2008 fortsatte Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken arbeidet med utvikling av tomten i Grevlingveien. I august/september 2008 startet man dessuten med å markedsføre leilighetene. Salget av leiligheter viste seg imidlertid å bli vanskelig. Etter tingrettens mening synes på det rene at de nye eierne av Stonehenge Invest AS/ Grevlingveien Eiendom AS ble rammet av den globale finanskrisen som manifesterte seg i Norge høsten Den ble det avholdt nok et møte mellom Espen Knutsen, Jørn Solbakken, Harald Askautrud og Terje Andreassen. Harald Askautrud og Terje Andreassen tilbød seg i møtet bl.a. å kjøpe tilbake Stonehenge Invest AS og Grevlingveien Eiendom AS fra Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken. Fra forslag til avtale hitsettes: På bakgrunn av den siste tids hendelser Grevlingveien Eiendom AS og Stonehenge Invest AS sin økonomiske situasjon og de finansielle tidene vi er inne i - vil vi forsøke å komme til et forlik basert på følgende momenter til avtale: Punkt 1: kroner betales innen og aksjene overdras i det betaling foretas. Punkt 2: Vi overtar selskapets økonomiske forpliktelser med forbehold om at de oppgitte tall er korrekte. Punkt 3: kroner betales innen Som sikkerhet for dette utstedes et gjeldsbrev på kroner underskrevet av Terje og Harald. Punkt 4: Gjeldsbrev mellom Espen og Harald slettes. Det forutsettes at endelig forslag til avtale utarbeides og at dette sluttføres senest innen 14 dager fra dato. Det forutsettes videre at alle stridigheter legges døde og ingen av partene kan kreve noe av hverandre etter dette. Forslaget til avtale ble ikke akseptert av Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken. Styret i Grevlingveien Eiendom AS innga oppbud den Selskapet ble samme dag tatt under behandling som konkursbo ved Oslo byfogdembete. Som bobestyrer ble oppnevnt advokat Erling Opdal. Styret i Stonehenge Invest AS innga oppbud den Selskapet ble samme dag tatt under behandling som konkursbo ved Oslo byfogdembete. Som bobestyrer ble oppnevnt advokat Erling Opdal Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

16 Sluttinnberetning til Oslo byfogdembete i Grevlingveien Eiendom AS, dets konkursbo, ble inngitt den Av innberetningen punkt 13 om utført bobehandling, går det frem at tomten i Grevlingsveien i Nittedal var blitt solgt for et beløp stort kroner. I punkt 14 om dividende går det frem at samtlige kreditorer hadde akseptert oppgjør av hovedstolen som fullt og endelig oppgjør av anmeldte krav. Ifølge innberetningen var alle krav blitt gjort opp under bobehandlingen. Sluttinnberetning til Oslo byfogdembete i Stonehenge Invest AS, dets konkursbo, ble inngitt den Av innberetningen punkt 13.2 om oppgjør av gjeld og punkt 14 om dividende går det frem at Stonehenge Invest AS gjennom datterselskapet Grevlingveien Eiendom AS var blitt tilført penger og at disse var blitt brukt til full innfrielse av krav fra eksterne kreditorer. Hva angikk Espen Knutsen og Jørn Solbalkken/Anita Hage Solbakken hadde disse fått utbetalt en dividende på til sammen kroner. I punkt 13.3 om oppfølging av kritikkverdig forhold m.v. fant bostyret det mest praktisk at Espen Knutsen og Jørn Solbalkken/Anita Hage Solbakken selv overtok den videre oppfølgingen av disse forholdene. Om politianmeldelsene m.m. Signare Audit & Advisory AS v/simen Jagland innga revisjonsrapport 2/2008 den Rapporten gjaldt Stonehenge Invest AS og ble sendt til Espen Knutsen som styrets leder. Fra rapporten hitsettes: I forbindelse med vår revisjon av årsregnskapet 2007 plikter vi i henhold til lov og god revisjonsskikk å rapportere enkelte forhold til selskapets ledelse. Rapportens innhold er fremkommet gjennom det ordinære revisjonsarbeidet. Den omhandler det vi karakteriserer som vesentlige forhold. Således gir rapporten nødvendigvis ikke en fullstendig oversikt over de svakheter som måtte foreligge. Ulovlige utdelinger til nærstående mangelfull dokumentasjon Våre kommentarer I selskapets regnskap er det bokført en fordring på Terje Andreassen med kroner. Selskapet har valgt å nedskrive fordringen til 0 kroner i regnskapet pr Dette skyldes at det på regnskapsavleggelsestidspunktet er vesentlig usikkerhet om Terje Andreassen har mulighet til å gjøre opp dette kravet. Det er ikke etablert en låneavtale som regulerer dette og fordringen er foreløpig ikke renteberegnet. Videre består utbetalingsdokumentasjonen kun av bankbilag Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

17 Utbetalingene består av flere vesentlige beløp gjennom Utbetalingene går til ulike personer/selskaper som alle anses å være hans nærstående, og de er godkjente av tidligere ledelse som hadde tilgang til bankkontoen. Fordringen var pr kroner, men den økte vesentlig da selskapet fikk inn vesentlige kontanter som følge av økt aksjekapital ( kroner). Terje Andreassen er i 2007 dømt for bedrageri og soner for tiden en 11 måneders dom for dette. Vi forstår det slik at det er avholdt et møte med Terje Andreassen og den nye ledelsen vedrørende nedbetaling/dekning av fordringen. Dette arbeidet forventes intensivert når Terje Andreassen igjen er lettere tilgjengelig. Terje Andreassen synes å være nærstående til tidligere ledelse/eneaksjonær Harald Askautrud. Det er ikke avklart om det var Terje Andreassen som i realiteten eide aksjene, mens det på papiret var Harald Askautrud. Utbetalingene til Terje Andreassen må anses ulovlige etter aksjeloven 3-7. Denne bestemmelsen regulerer ulovlige utbetalinger til aksjonærer og nærstående. Basert på det faktum at det er foretatt jevnlige utbetalinger uten formalisering i lånedokumenter taler dette mot å klassifisere utbetalingene som lån, og dermed synes det mest nærliggende at dette er brudd på aksjeloven 3-7 som omhandler ulovlige utdelinger. Oppsummering Vår forståelse er det er ulovlig utbetalt midler til Terje Andreassen. Tidligere ledelse (Anders Åsle er fortsatt daglig leder på regnskapsavleggelsestidspunktet) har ikke etablert tilfredsstillende rutiner knyttet til utbetalinger av selskapets midler. Ved utbetaling av så vesentlige beløp burde det minimum vært etablert en låneavtale, og sannsynligvis også etablert sikkerhet etter hvert som utbetalingene fant sted. Vi anmoder ledelsen om å forfølge disse forholdene og kravene i 2008, herunder vurdere eventuell anmeldelse av forholdet med utgangspunkt i brudd på aksjelovens bestemmelser. Vi mener at en advokat eller lignende bør vurderer dette på vegne av selskapet. På grunn av forholdene beskrevet ovenfor er det inntatt et forbehold i revisjonsberetningen som følger: Selskapet har ikke etablert rutiner for dokumentasjon og kontroll av utbetalinger som tilfredsstiller bokføringslovens krav. Videre er det presisert følgende: Vi presiserer at det er foretatt utbetalinger til nærstående i strid med aksjeloven 3-7. Vi viser til nærmere omtale i årsberetningen og note 1 til regnskapet. Harald Askautrud og Terje Andreassen tok til gjenmæle mot anklagene i brev til Signare Audit & Advisory AS av I brevene redegjorde Terje Andreassen og Harald Askautrud for at utbetalingene til Terje Andreassen og hans nærstående var delbetalinger Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

18 av Terje Andreassens fordring på Stonehenge Invest AS stor kroner ( kroner fratrukket overtakelsen av pantegjelden stor kroner). Som bilag til brevet vedla Terje Andreassen avtalen/sluttseddelen mellom Stenborg Holdning LLC og Stonehenge Invest AS av , avtalen/sluttseddelen mellom Stenborg Holding LLC og Vålerenga Ishockey AS av og sluttseddelen mellom Vålerenga Ishockey AS og Stonehenge Invest AS av I brev til Oslo politidistrikt av innga advokat Henning Borge på vegne av Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken anmeldelse mot bl.a. Terje Andreassen og Harald Askautrud. Ifølge anmeldelsen hadde Terje Andreassen gjort seg skyldig i grovt bedrageri, og Harald Askautrud hadde medvirket til dette. Etterforskning i saken ble påbegynt våren Som ledd i etterforskningen ble det den utarbeidet en revisorrapport ved politirevisor Hans Jardar Reinmann. Fra rapporten hitsettes: 5 KJØPET AV GREVLINGVEIEN EIENDOM AS 5.1 Regnskapsmessig behandling Stonehenge Invest AS kjøpte Grevlingveien Eiendom AS den av Stenborg Holding LLC. Terje Andreassen eier Stenborg Holding LLC. Kjøpet av GE skulle vært balanseført med kroner etter avtalen av Dette ble ikke gjort. Det er ingen spor i regnskapet som indikerer et kjøp av Grevlingveien Eiendom AS, bortsett fra betalingen til advokatfirmaet Spjelkaviknes på kroner. Det er denne summen revisor brukte som kjøpesum da årsregnskapet for 2007 ble satt opp. Overføringen til advokatfirmaet Spjelkaviknes er betaling for Stenborg Holding LLC s kjøp av Grevlingveien Eiendom AS fra tidligere eier ifølge avtale av Avtalene rundt kjøpet av Grevlingveien Eiendom AS Som nevnt ovenfor ble det den skrevet under en avtale om kjøp av Grevlingveien Eiendom AS. Denne avtalen er signert av kjøper Terje Andreassen. Selgerne var Nils Hovelsrud, Bjørnar Skog, Dendrik AS v/kim Magnus-Andresen og BDH Invest AS v/stig Øydna Kvarsnes. Ifølge avtalen var kjøpesummen kroner minus selskapets samlede pantegjeld inkludert påførte renter pluss disponibelt beløp på selskapets konti. På avtalen vi besitter er kjøpesummen overstrøket og påført med penn kroner. Pantegjelden er på ca kroner. Kjøper skulle betale inn kjøpesummen til advokat Spjelkaviknes senest Kjøper skulle stå for kostnadene vedrørende arbeidet utført av advokat Spjelkaviknes. Kjøper Stenborg Holding LLC v/terje Andreassen betalte ikke kjøpesummen da den forfalt den Isteden ble kjøpesummen betalt av Stonehenge Invest AS den I mellomtiden har Stenborg Holding LLC v/terje Andreassen solgt Grevlingveien Eiendom AS til Stonehenge Invest AS Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

19 v/harald Askautrud for kroner pantegjeld på kroner. Denne avtalen er undertegnet Knutsen og Solbakken overførte sine lån til Stonehenge Invest AS den: Jørn Solbakken overfører kroner Espen Knutsen overfører kroner Jørn Solbakken overfører kroner 5.3 Knutsen og Solbakken Espen Knutsen er trenger i Vålerenga Ishockey. Der ble han kontaktet av Jan Tor Kjær, direktør i klubben våren Han fortalte om leilighetsprosjektet i Grevlingveien Eiendom AS. Det ble avholdt et møte den med Espen Knutsen, Jørn Solbakken (som er en venn av Espen), Jan Tore Kjær, Terje Andreassen og Anders Åsle. Her redegjorde de for prosjektet. De overbeviste Knutsen og Solbakken til å skyte inn et lån til Stonehenge Invest AS slik at prosjektet kunne realiseres. Knutsen og Solbakken skulle dele 33 % av overskuddet mellom seg. Som vist over overførte Knutsen og Solbakken pengene til Stonehenge Invest AS 1-2 uker senere. Først ble låneavtalen formalisert. Knutsen og Solbakken trodde deres lån til selskapet skulle benyttes til realisasjon av prosjektet. Da låneavtalene ble formalisert i november 2007 var storparten av lånet blitt brukt til å betale Terje Andreassens salg av Grevlingveien Eiendom AS til Stonehenge Invest AS. 6 Konklusjon Som det fremkommer av sakspapirene var det nevnt på det innledende møte den at Stonehenge Invest AS kjøpte 100 % av Grevlingveien Eiendom AS for kroner. Forpliktelsen til Stonehenge Invest AS var dermed på kroner (fratrekk av gjeld på eiendommen kroner). Om denne forpliktelsen var tydelig kommunisert til investorene Knutsen og Solbakken er uklart. Tilstede på møtet var Terje Andreassen, Jan Tore Kjær, Anders Åsle, Jørn Solbakken og Espen Knutsen. I perioden til og med er det blitt overført kroner som ikke er direkte knyttet til driften av selskapet. Dette er summene fra kapittel 4.1. diverse utbetalinger kroner og overføringen til advokat Spjelkaviknes fra kapittel 5.1 regnskapsmessig behandling hvor det er overført kroner. Ved Oslo politidistrikts saksavgjørelse av ble de anmeldte forholdene for Terje Andreassens vedkommende henlagt etter bevisets stilling. Ved Oslo politidistrikts saksavgjørelser av ble de anmeldte forholdene for Harald Askautruds vedkommende henlagt etter bevisets stilling. Oslo politidistrikts henleggelser av sakene ble senere opprettholdt av Statsadvokatene i Oslo, jf. brev fra Oslo politidistrikt til advokat Henning Borge av Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

20 Om tvisten Den sendte advokat Håkon Ustaheim på vegne av Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken brev til henholdsvis Terje Andreassen, Harald Askautrud og Anders Åsle, der Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken ba om få tilbakebetalt kroner med tillegg av renter. Anders Åsle, Harald Askautrud og Terje Andreassen tok til motmæle i brev av henholdsvis , og (feildatert ). Harald Askautrud og Terje Andreassen viste for øvrig til tidligere brev sendt til Signare Audit & Advisory AS den Ved forliksklage innkommet Oslo forliksråd den gikk advokat Håkon Ustaheim på vegne av Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken til sak mot Harald Askautrud, Terje Andreassen og Anders Åsle med krav om tilbakebetaling av anført ulovlige utdelinger fra aksjeselskap samt krav om erstatning med et beløp inntil kroner. Ved Oslo forliksråds beslutning av ble saken innstilt. Den tok advokat Håkon Ustaheim på vegne av Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken ut stevning ved Oslo tingrett mot Harald Askautrud, Terje Andreassen og Anders Åsle. Kravet var det samme som for forliksrådet, det vil si krav om tilbakebetaling av anført ulovlige utdelinger fra aksjeselskap samt krav om erstatning med et beløp inntil kroner. Harald Askautrud og Terje Andreassen ved advokat Kristian Huser tok til motmæle i tilsvar av og påstod seg frifunnet. Det ble samtidig fra Terje Andreassens side tatt ut motsøksmål mot Espen Knutsen og Jørn Solbakken med krav om tilbakeføring av en overført fordring mot Vålerenga Ishockey AS på kroner og 8,15 % av aksjene i samme selskap. Anders Åsle ved advokat Knut Boye tok til motmæle i tilsvar av og påstod seg frifunnet. Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken v/advokat Håkon Brækhus og advokat Øivind Sterri innga tilsvar i motsøksmålet den Planleggingsmøte ble holdt i Oslo tinghus den I felles prosesskrift innkommet Oslo tingrett den ble retten meddelt at saken anlagt av Espen Knutsen og Jørn Solbakken/Anita Hage Solbakken mot Anders Åsle var Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 19.01.2010. Saksnr.: 09-048628TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder: Spørsmål om gyldighet av låneavtale mm.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 19.01.2010. Saksnr.: 09-048628TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder: Spørsmål om gyldighet av låneavtale mm. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 19.01.2010 Saksnr.: 09-048628TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Vigdis Berg Saken gjelder: Spørsmål om gyldighet av låneavtale mm. Pilestredet 103 Borettslag Advokat

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: 11-073432MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum Meddommere: Siviløkonom, statsaut. revisor Siviløkonom Anita Roarsen Øivind Solvang Den

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.06.2014 i Oslo tingrett, 12-135791TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Kildeskatt på utbytte i 2001 og tilleggsskatt Transocean Offshore

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

TTONS-2004-468 - RG-2005-369

TTONS-2004-468 - RG-2005-369 Page 1 of 11 TTONS-2004-468 - RG-2005-369 INSTANS: Tønsberg tingrett - Dom DATO: 2004-10-19 PUBLISERT: TTONS-2004-468 - RG-2005-369 STIKKORD: Erstatningsrett. Profesjonsansvar. Eiendomsmegler. SAMMENDRAG:

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot

OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende Saken gjelder: Gyldigheten av derivatavtaler Bremanger kommune Advokat

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

Aksjelovens utdelingsbegrep;

Aksjelovens utdelingsbegrep; Aksjelovens utdelingsbegrep; Særlig om maskert utbytte og utdeling ved bruk av finansiell rådgiver. Kandidatnummer: 186689 Veileder: Filip Truyen Antall ord:14981 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Undersøkelse i Skjervøy kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av vedtak i kommunestyret i Skjervøy 1 og mandat fra kommunenes kontrollutvalg har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 8. juli 2011 Saksnr.: Dommer: Meddommere: Saken gjelder: 10-050925TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Finansanalytiker Finn Arne Fadum Finansanalytiker

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-144317 ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Eks.ord.lagdommer Arild Kjerschow Anne Austbø Svein Dahl Ankende part Ankende

Detaljer