Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober"

Transkript

1 Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Sak 3 orientering om regnskap 2013 I protokoll fra årsmøte i NPPK 27. april 2014 fikk interimstyret bl.a. i oppdrag å «gjøre nødvendige tiltak for å få frem korrekt regnskap for 2013, om nødvendig med ekstern assistanse». Det har ikke vært mulig å gjennomføre dette oppdraget, og interimstyret legger i stedet frem en grundig orientering om regnskapet, med en anbefaling om at regnskap 2013 fortsatt ikke godkjennes, og at godkjenning utsettes inntil anmeldelse for underslag og dokumentfalsk er endelig avgjort i rettsvesenet. Da interimstyret fikk hånd om klubbens bankkonto i begynnelsen av mai 2014, viste det seg at den inneholdt ca kr 900,-, mens det ifølge regnskapet som ble underkjent skulle stått kr ,-. Bevegelsene på klubbens bankkonto fra april 2012 og frem til april 2014 gav sterk mistanke om at ikke alt var i orden med regnskapene. I tillegg begynte det å dukke opp krav fra andre klubber og frivillige organisasjoner for ubetalte regninger først fra 2013, etter hvert også fra Videre fikk interimstyret mistanke om at minst tre dokumenter som var forelagt klubbens medlemmer til årsmøtene i 2013 og 2014 var forfalsket. Årsaken til mistanken var at de personene som angivelig hadde utferdiget dokumentene benektet ethvert kjennskap til dem. På bakgrunn av denne informasjonen valgte interimstyret den 19. juni 2014 å levere inn anmeldelse mot det tidligere styret. Anmeldelsen gjelder to forhold:

2 1. Grovt underslag og medvirkning til grovt underslag i 2013 og 2014 på mellom kr ,- og kr ,- straffelovens 256. I tillegg er det mistanke om underslag av ikke ubetydelige beløp også i årene 2010, 2011 og Forfalskning av minimum tre dokumenter, i den hensikt å dekke over underslaget, straffelovens 182 og 183 eller medvirkning til dokumentfalsk Det er betydelige pengebeløp som er underslått bare i 2013 / Den dokumentasjonen interimstyret har tilgang til viser beløp på over en million kroner bare i perioden januar 2013-april 2014 (inkludert det som er dukket opp etter at anmeldelsen ble levert). Også i 2012 viser kontoutskrifter at økonomien har vært håndtert på samme måte, så beløpet kan være enda høyere. Pga måten underslaget er gjennomført på er det vanskelig for interimstyret å angi et eksakt totalbeløp, så vi må angi et spenn. Anmeldelsen for dokumentfalsk gjelder tre dokumenter: Revisjonsrapport for 2012, revisorrapport for 2013, samt en «regnskapsrapport» som angivelig skal være utarbeidet av et regnskapsfirma tilknyttet regnskapskjeden Consis (nå: Sparebank1 Regnskapshuset). Disse tre dokumentene er åpenbart fabrikkert av andre enn de som står som utsteder, og de er sendt ut med innkalling til årsmøte for hhv 2012 og Ved stiftelsen 4. oktober 2009 ble ikke klubben registrert i Foretaksregisteret. Det ble da opprettet eller videreført en konto for klubben, knyttet til organisasjonsnummeret til Norsk Miniatyrhundklubb, org.nr Kontoen har nummer , og har hele tiden vært NPPKs eneste registrerte bankkonto. Det tidligere styret har imidlertid ikke vært villige til å dele opplysninger om hva som har skjedd med regninger, bilag, kontoer eller annen relevant informasjon. I mai 2014 fikk interimstyret i NPPK disposisjonsrett til konto , med god hjelp fra NMHK, som eier organisasjonsnummeret. Det tidligere styret ville ikke gi oss tilgang. Det viste seg da at det sto kr 900,- på kontoen da interimstyret overtok. Til sammenlikning var det opplyst i det underkjente regnskapet at klubben hadde en kapital på kr ,- (bankinnskudd / kontanter) ved årsskiftet 2013/2014. I tillegg var det oppgitt et overskudd på kr ,- og «eiendeler» ellers kr ,-. Totalt var det oppgitt at klubbens aktiva var kr ,-. Kontoutskrifter viste at det var innestående ca kr 1 000,- på kontoen I tillegg er det kommet inn kr ,- i medlemskontingenter våren 2014 til konto Disse pengene er også forsvunnet etter hvert som de er kommet inn, på samme måte som pengene forsvant i Siste overføring skjedde noen dager før årsmøtet i april Kontoutskriftene for konto viser kort fortalt at det er kommet inn ca. kr ,- på kontoen i løpet av Det meste av dette (kr ,-) er inntekter som stammer fra påmeldinger til hundeutstillinger. I tillegg er det kommet inn medlemskontingenter (ca. kr ,-), og enkelt andre mindre inntekter. Det ikke godkjente regnskapet for 2013 inneholder også tre inntektsposter som heter hhv «rosettsalg», «katalogsalg» og «parkering / bobil». Sum for de tre postene er oppgitt til kr ,-.

3 Disse inntektene er utelukkende kontante, klubben bruker ikke bankterminal. Disse inntektene er ikke satt inn på klubbens bankkonto, og uten bilag vet vi ikke hva de er brukt til. Beløpet er vesentlig lavere enn hva som kan forventes (eksempelvis er det kommet inn nesten det dobbelte i kontanter på like mange utstillingsdager i 2014), men i denne saken er det så mye annet interimstyret har vært nødt til å undersøke at vi foreløpig ikke har hatt kapasitet til å undersøke hva som er skjedd med kontantinntektene. Det er utbetalt ca kr ,- fra klubbens konto i Av de samlede utbetalingene er ca kr ,- gått til å betale ulike utgifter som er påløpt på utstillinger. Interimstyret har ikke mottatt eller sett bilag for utbetalingene på kr ,-, men grunnet mottaker av pengene / formål anser vi at disse utbetalingene er reelle, og har gått til å dekke kostnader ved avholdte utstillinger. Det resterende beløpet, ca kr ,- ble overført fra klubbens konto nr , og til en konto i Sandnes Sparebank gjennom Det finnes ingen bilag for overføringene, og heller ingen forklaring på hvorfor disse pengene er overført til denne kontoen. Overføringene er gjort på ulike tidspunkt den minste er rundt kr 2 000,-, den største enkeltoverføringen er på kr ,-. I utgangspunktet er derfor hele dette beløpet, med tillegg av kr ,-som er overført fra klubbens konto til samme konto i 2014 totalt kr ,- - underslått. Kontoutskriftene viser at tilsvarende overføringer fra klubbens konto og til samme konto er gjort i 2012 også. Som det fremgår av oversikten lenger ned er en god del utgifter skjøvet over på andre foreninger, i form av ubetalte regninger. På anmeldelsestidspunktet i juni 2013 dreide dette seg om nærmere kr ,-. I etterkant har det fremkommet ulik informasjon som tyder på at beløpet er på over kr ,- totalt. Inntekter som er kommet inn elektronisk (medlemskontingent og påmeldingsavgift utstillinger) er i og for seg gjort rede for dog på en mangelfull måte i det regnskapet som ble underkjent i Derimot er det en annen inntektspost som er helt utelatt i regnskapet for Det er påmeldingsavgifter og andre inntekter (salg av rosetter, salg av kataloger, parkering mv) for en utstilling holdt 26. mai 2013 i Bergen Travpark. Inntekt elektronisk (påmeldingsavgifter) er kr ,-, i tillegg kommer kontantinntektene. (Derimot er utgiftene til leie for Bergen Travpark betalt av klubbens konto også for 26. mai!) Utstillingen er en bytteutstilling med NMHK. I utgangspunktet sto NPPK som arrangør. Den utstillingen vår klubb «byttet vekk» var en ganske liten utstilling, på Hadeland 23. juni Påmeldingsavgiftene for denne utstillingen utgjorde kr kroner. Via det elektroniske systemet til NKK ble disse pengene overført til NMHK sin konto. Dette er korrekt, i forhold til «bytteavtalen». NMHK på sin side fikk overført kr ,- fra NKK for utstillingen 26. mai, altså den de byttet bort. Den 3. juni 2013 utbetalte NMHK hele beløpet til det de trodde var NPPKs konto. Det viste seg imidlertid at også disse pengene ble utbetalt direkte til den før nevnte kontoen i Sandnes Sparebank. Denne utstillingen var i sin helhet utelatt i det regnskapet det tidligere styret la fram på årsmøtet 27. april 2014, så dette har først kommet til syne etter at interimstyret fikk tilgang til klubbens konto og fant ut at alle inntekter fra denne utstillingen manglet. Ettersom interimstyret, tross gjentatte purringer ikke har fått overlevert bilag for noen av utgiftene i 2013, vet vi ikke i hvilken grad det tidligere styret har betalt regninger for klubben fra kontoen i

4 Sandnes sparebank. Det er imidlertid kommet fram at det tidligere styret ved mange anledninger bare i 2013 har lovet å betale utgifter knyttet til utstillinger, uten at det har skjedd. Flere av disse tilfellene har vi skriftlig dokumentasjon på, men ett av dem (kravet fra Norsk Mops Klubb) er så langt udokumentert. Sør Rogaland Brukshundklubb kr ,- Norsk Mops Klubb NMHK Herkules Fotballlklubb NMHK pr i dag ca kr ,-. (se note) ca kr ,- (se note) ca kr ,-, sendt til inkasso (beløpet inkluderer inkassokostnader) ca kr ,- (ubetalt gjeld) Sum Ca kr ,- Note: Utestående beløp til Norsk Mops Klubb og NMHK er oppgjort ved at de har overtatt alle påmeldingspenger for utstilling og beholdt overskuddet som betaling for utestående gjeld. Her har det i etterkant oppstått et problem i forhold til Norsk Mops Klubb. De benekter nå at gjelden er gjort opp. Dette gjorde de etter at NPPK hadde overført kr ,- til dem for påmeldingsavgifter for den utstillingen i Trondheim som de overtok 24. mai Når vi har summert mener vi således i utgangspunktet at følgende beløp er underslått i perioden (Alle beløp er angitt i hele tusen, fordi vi bare har fått opplyst beløp i hele tusen for et par av postene). Overført fra klubbens konto til konto Sandes Sp.bank i Overført fra NMHK til konto S.Sp.bank Skyldig beløp, Sør-Rogaland brukshundklubb Skyldig beløp, Herkules fotballklubb Skyldig beløp, NMHK Kontante inntekter 2013, ingen bilag Overført fra klubbens konto til konto i S.Sp.bank i Sum, underslått Klubbutgifter som kan være betalt fra konto i S.Sp.bank / kontant Minimum sum underslag I etterkant av anmeldelsen har det dukket opp nye krav som gjelder samme periode. For det første har NKK sendt i alt 13 regninger på totalt kr ,-, som gjelder 2012 og Regningene gjelder manglende betaling av utstillingsmateriell (kataloger, kritikkskjemaer, sløyfebånd mv). I tillegg hevder både Norsk Mops Klubb og Norsk Blodhundklubb via klubbenes advokat Åge Eidsvig at de hver for seg har betalt kr ,- NPPK, som forskudd på utgifter til utstilling i Skien i juli Vi vet ikke når betalingen fra Blodhundklubben skal ha skjedd. Når det gjelder betalingen fra Norsk Mops Klubb,

5 har leder i klubben opplyst at pengene ble utbetalt 10. april 2014, altså kort tid før årsmøtet. Hva som ligger i dette forskuddet undersøkes nå nærmere av interimstyret. Det vi kan si så langt, er at beløpet ikke er innbetalt fra noen av de to klubbene til NPPK sin konto i 2014, verken før eller etter årsmøtet i april. Det er også påfallende at interimstyret først fikk vite om dette «forskuddet» som skulle vært betalt av Norsk Mops Klubb i august 2014, da vi gjentatte ganger hadde purret på oppgjør for utstillingen i Skien. Når det gjelder Norsk Blodhundklubb, fikk vi først vite om forskuddet i et brev fra BHK sin advokat mottatt 22. september 2014 altså fem måneder etter at kravet oppstod. Ingen av de to klubbene nevnte forskuddet med et ord når vi diskuterte betaling til Herkules Fotball (eier av anlegget i Skien) i juni. Vi inngikk da avtale om at vi overtok som teknisk arrangør alle tre dager, og det ville da vært naturlig i alle fall å nevne at de to klubbene hadde betalt NPPK til sammen kr ,- i forskudd, og krevd at pengene skulle betales tilbake eller trekkes av oppgjøret. Så skjedde ikke. Interimstyret har heller ikke mottatt noen form for annen dokumentasjon på disse beløpene. Vi har nå tilskrevet advokaten og bedt om å få oversendt dokumentasjon på de to kravene, og dokumentasjonen vil bli ettersendt politiet som et tillegg til anmeldelsen for underslag. Disse postene (NKK, NMK og BHK) øker altså det underslåtte beløpet med totalt kr ,- i forhold til det anmeldte beløpet. Forslag til vedtak, ekstraordinært årsmøte 12. oktober 2014 Interimstyret i NPPK anbefaler at regnskap for 2013 ikke godkjennes. Godkjenning kan først skje når anmeldelsen for underslag og dokumentfalsk er avgjort med endelig virkning i rettsapparatet. Oslo, 24.september 2014 Interimstyret i Norsk Papillon og Phaleneklubb

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene TRONDHEIM KOMMUNE Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene Februar 2005 Forord Ved sykehjemmene i Trondheim kommune tas det imot kontanter og verdisaker til oppbevaring for beboerne. Det er viktig at sykehjemmene

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Disponering av bankkonti vedrørende Branding Larvik - Larvik kommune -

Disponering av bankkonti vedrørende Branding Larvik - Larvik kommune - k IIMIL 111 OM TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Disponering av bankkonti vedrørende Branding Larvik - Larvik kommune - Rapport nr: 709011 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE 2005 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 4 1.3 METODEBRUK OG

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk.

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk. Åsmund Arup Seip Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk Fafo-rapport 229 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-195-8 Omslag:

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard 1998 99 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1997 (Utarbeidet av Riksrevisjonen, jf Grunnlovens 75

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer