Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007"

Transkript

1 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

2

3 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit stadig meir samanvevd internasjonalt samfunn. Internasjonale avtaler, så vel som utviklinga på den internasjonale marknaden påverkar Noreg, heilt ned til dei lokale effektane. Den auka globaliseringa er ei utfordring for norske verksemder som må konkurrere med lavkostnadsland, men den gir og moglegheiter for eit auka samarbeid over landegrensene. Regionalpolitikken er eit godt døme på sterkare internasjonal integrering. Regionar samarbeider over landegrensene med utfordringar. Internasjonalt samarbeid har og blitt ein viktig reiskap for læring, erfaringsutveksling og politikkutvikling. Internasjonal deltaking understrekast og i dei førande dokumenta frå regjeringa. Kvart fjerde år leggast det fram ei stortingsmelding om mål og strategiar i distrikts- og regionalpolitikken. I alle dei tre siste prinsippmeldingane ( , og ) har verdien av internasjonale samarbeid og program blitt understreka. I den siste av dei, St. meld nr 25 Om Regionalpolitikken ( ) framhevast internasjonalt samarbeid igjen som eit av dei sentrale virkemidla for å nå dei regionalpolitiske måla; Internasjonalt samarbeid: Regjeringa legg opp til at Noreg skal halde fram med å delta aktivt i fleire typar av samarbeid for regional utvikling over landegrensene, gjennom Barentssamarbeidet, Interreg og nordisk samarbeid. Det er viktig å sjå på internasjonalt samarbeid som ein reiskap for å nå dei måla som fylkeskommunen har satt, og ikkje som eit mål i seg sjølv. Dette presiserast og i St. meld. 19 Nye oppgåver for lokaldemokratiet ( ); Deltaking i internasjonalt regionalpolitisk samarbeide har som utgangspunkt dei forskjellige moglegheitene og utfordringane ein region står ovanfor. Deltaking i slikt samarbeid skal på lik linje med andre verkemiddel bidra til å fremme ein god regional utvikling (..)Det internasjonale samarbeidet må inngå som ein integrert del av det regionale utviklingsprogrammet. Derimot er det internasjonale arbeidet ein særs viktig reiskap for fylka, eit faktum som regjeringa har understreka ved fleire høve; I St. meld 21 Hjarte for heile landet Om distriktsog regionalpolitikken ( ) understrekast nok ein gang fylkeskommunane si rolle som regional utviklingsaktør med at Deltaking i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid er i dag ein integrert del av det regionalpolitiske arbeidet til dei fleste fylkeskommunane. Det er ikkje bare samarbeidet gjennom dei EUfinansierte programma, slik som Interreg, som blir tillagt vekt, i St. Meld 12 Regionale fortrinn Regional framtid ( ) understrekast det og kor viktig det er å delta i faste internasjonale samarbeidsorganisasjonar eksempelvis (..) Nordsjøsamarbeidet. Den internasjonale verksemda i Hordaland Fylkeskommune er dermed i god overeinstemming med dei føringane som er lagt frå regjeringa si side. 1.2 Dei politiske rammene for det internasjonale engasjementet i Hordaland Regjeringa sin fokus på internasjonalt samarbeid gjenspeglar seg i Hordaland Fylkeskommune sitt internasjonale engasjement. Fylkeskommunen har i over 20 år vore ein aktiv og engasjert aktør i internasjonalt samarbeid; gjennom samarbeidsregionar, EU-finansierte program eller medlemskap i internasjonale organisasjonar, og det internasjonale engasjementet har såleis blitt ein viktig reiskap for fylkeskommunen i arbeidet med å oppfylle dei vedtekne måla - internasjonalt arbeid skal såleis gjennomsyra heile organisasjonen og vere ein integrert del av arbeidet innan kultur, næringsutvikling, opplæring, miljø, samferdsel og sosiale spørsmål. Dei eksisterande visjonar, mål og strategiar for det internasjonale arbeidet i Hordaland Fylkeskommune blei vedtatt av Fylkestinget i desember

4 Den overordna visjonen er: Vestlandet; ein kreativ, inkluderande og verdiskapande region i Europa. Hovudmåla for det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen er at det skal bidra til å: gjere Vestlandsregionen kjend utafor Noreg sine grenser fremje Vestlandsregionen sine interesser auke samhandlinga mellom innbyggjarar og verksemder i Vestlandsregionen og inn-byggjarar og verksemder i andre deler av verda Kvar avdeling formulerar sine delmål i høve til behov og ønskje. Dei konkrete strategiane for å oppnå disse måla er som følgjer: 1. Hordaland fylkeskommune skal samarbeide med dei andre fylkeskommunane på Vestlandet i si internasjonale satsing 2. Hordaland fylkeskommune skal vere ein aktiv medspelar for kommunar, skolar, verksemder og andre aktørar i deira internasjonale satsing 3. Hordaland fylkeskommune skal, gjennom strategisk informasjonsarbeid til ulike aktørar i regionen, auka kunnskapen om andre land sin struktur og kultur, Europa og EU-systemet inkludert. 4. Hordaland fylkeskommune skal, i samarbeid med vidaregåande skolar, høgskolane, UIB og forskingsinstitusjonane, bidra til at internasjonale stønadsordningar som EU og Nordisk råd sine FOU program vert nytta betre. 1.3 Organisering av det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen Alle avdelingane i sentraladministrasjonen er engasjerte i internasjonale aktivitetar og har ansvar for å formulere sine eigne delmål for si internasjonale verksemd. utviklingsarbeidet og er i dag den operative internasjonale eininga i fylkeskommunen. Europakontoret har m.a. ansvaret for EUprogram som Leonardo da Vinci, Aktiv Ungdom og Interreg. Arbeidslaget Internasjonalt arbeid (etablert i mars 2003) skal samordne, profilere og utvikle det internasjonale engasjementet til fylkeskommunen, i nært samarbeid med dei andre avdelingane. 2 Geografisk fokus: Samarbeidsregionar Hordaland Fylkeskommune samarbeider med ei rekkje regionar, først og fremst innan Europa, for å nå dei måla som er sett for fylkeskommunens virkefelt. Samhandling med disse regionane er ikkje eit mål i seg sjølv, men eit middel til å oppnå dei andre måla som er sett. 2.1 Formaliserte samarbeidsregionar Hordaland Fylkeskommune har 4 formelle samarbeidsavtalar med regionar i Europa; Basse-Normandie i Frankrike, Cardiff i Wales, Orknøyane i Skottland, og Kaunas i Litauen Conseil Régional de Basse-Normandie Samarbeidet byggjer på dei historiske banda mellom regionane og tar sikte på å omfatte både kultur, opplæring og næringsutvikling. Ein samarbeidsavtale vart underteikna i I løpet av 2007 har det vore aktivitetar innan dei definerte områda, om enn på eit moderat nivå. Innan opplæring var ein Erasmusstudent frå Nedre-Normandie våren 2007 utplassert i Fylkesadministrasjonen, medan ein student frå Université de Caen hadde utplassering i tre månader på gard i Hardanger etter fullførd utveksling til Universitetet i Bergen. I tillegg har fylkeskommunen to einingar som jobbar spesifikt med den internasjonale kontakten; Europakontoret/hjemmeapparatet til Vestnorsk Brusselkontor og Internasjonalt Arbeidslag. Europakontoret blei etablert i 1996 for å vektleggje den europeiske dimensjonen i 2

5 Innan kultursektoren bidrog den musikalske gruppa Rendez Vous, med folkemusikkutøvarar frå både Hordaland og Normandie, med eit program som viste fram både norske og franske musikktradisjonar, mellom anna under Bergen International Stoccafisso Festival. Innan næringssektoren var samarbeidet fokusert på det marine, med ein studietur for kartlegging av marin sektor i februar og deltaking på symposiet Sante-Mer, om positive helseeffektar av sjømat og algar, i oktober. Vurdering av samarbeidet Aktivitetsnivået i forhold til Nedre-Normandie har dei siste åra vore lågt. Det er derimot eit potensial for samarbeidsaktivitetar innan fleire område, og det er håp om at den nye organiseringa på fransk side vil gjere det lettare. Cardiff, Wales Samarbeidet med Cardiff-området hadde sin bakgrunn i attreisinga av den norske sjømannskyrkja og vart formalisert ved ein avtale med regionen South Glamorgan i 1993, og med Cardiff i 2000 (etter regional omorganisering). Samarbeidet vil fremja næringsutvikling, utdanning, kultur, sport og ungdom. I 2007 deltok Hordaland på Cardiff Food and Drink Festival i juli. Denne deltakinga var viktig både i forhold til reiselivet, opplæringsfeltet og satsinga på matkultur. Det har og vore følgjande aktivitetar : Innan opplæring og ungdom er utveksling av elevar på vidaregåande skole, organisert av Knarvik vidaregåande, er ein viktig del av samarbeidet. Skoleåret 2007/08 er 16 elevar utplassert på forskjellige skolar i Cardiff og Vale of Glamorgan. Fylkeskommunen deltok og på seminaret Generation Europe, i oktober, om dei utfordringane som både dei yngre og dei eldre generasjonane møter. Innan kultursektoren deltok Hordaland i november ved tenninga av lysa på juletreet ved den norske kyrkja i Cardiff, samt konsertar arrangert av fylkeskonsertane. Fylkesordføraren representerte fylkeskommunen. Innan næringssektoren var Nettverk for planog byggesakshandsamarar i Nordhordland, saman med representantar for fylkesmannen og fylkeskommunen i november, på fagtur til Cardiff for å studere deira forvalting. Vurdering av samarbeidet: Samarbeidet med Cardiff har lenge hatt fokus på kultur og opplæringssamarbeidet, men i 2007 kom felta ungdom og næringsutvikling sterkare inn. Fleire ulike aktivitetar er og planlagde for Orkney Islands Council, Scottland Hordaland Fylkeskommune og Orkney Islands Council inngjekk vennskapsavtale i 1983 og eit tett samarbeid har utvikla seg gjennom åra. Aktivitetane i 2007 var konsentrerte omkring opplæring og kulturarrangement. Innan kultur var julefestivalen i november/ desember det leiande arrangementet. Gruppa Fabelfolk framførde sin mellomaldermusikk under både skolekonsertar og kveldskonsertar over fleire dagar. 1. desember var fylkesvaraordføraren frå Hordaland med å tenne lysa på juletreet utanfor St. Magnus katedralen i ein seremoni som samla 1000 av regionens vel innbyggarar. Andre kulturtiltak inkluderer ein skotsk studie av friluftsundervisning i Bergen og turnè på Orknøyane med Kammerkoret Takt og tone. På opplæringsfeltet er utveksling av elevar i den vidaregåande skole sentralt. Skoleåret 2007/08 er det ein elev frå Slåtthaug vidaregåande ved Kirkwall Grammar School, medan to elevar frå Kirkwall er eit år på Voss Folkehøgskule. Vurdering av samarbeidet Orknøyane er Hordaland sin einaste venskapsregion, og samkvemmet har eit breitt grasrotengasjement. Det vert lagt vekt ein brei kulturkontakt og ei framleis styrking av utdanningssamarbeidet. I 2008 feirast 25- årsjubileum for venskapsavtalen. 3

6 Kaunas, Litauen Ein formell samarbeidsavtale blei skriven i 1998, men det har vore kontakt på opplæringsfeltet sidan 1991/92. Avtalen blei revidert i mai 2004 og næringsutvikling og nyskaping vart inkludert som nye samarbeidsområde. I løpet av 2007 har det vore aktivitetar innan følgjande område: På kulturfeltet har det vore fleire samarbeidstiltak slik som markering av Litauens sjølvstendedag i februar med ei kulturhelg med kunstutstilling og konsertar, den 10. Grieg- Ciurlionis festivalen i Kaunas i mars med deltaking av musikarar frå Hordaland, så vel som kunstsamarbeid mellom Galleri 3,14 i Bergen og litauiske institusjonar. Innan opplæring har eit sentralt element vore det toårige prosjektet Leiing i lærande organisasjonar, som blei avslutta hausten Det blei arrangert fire samlingar i løpet av dei to prosjektåra, i 2007 blei det arrangert ei samling i Hordaland i april og ei i Kaunas i september. I tillegg samarbeider fleire vidaregåande skolar i Hordaland med skolar i Litauen både i Kaunas og i andre byar. Skoleåret 2007/08 er det to elevar frå Kaunas ved Folkedanslinja på Manger Folkehøgskole. På næringsfeltet har felles deltaking i interreg IIIC prosjektet ENABLE og arbeidet med nye søknadar til både interreg IVC og IVB ført til gode kontaktar mellom ulike institusjonar i Hordaland og i Kaunas-området. Hordaland Fylkeskommune medverka og i 2007 ved konferansen ved Lithuanian Regional Research Institute, Kaunas, med temaet Competence development of the human resources in problematic regions in Lithuania. Vurdering av samarbeidet Det har vore god og variert aktivitet i To store samarbeidsprosjekt blei derimot avslutta i løpet av året og det vil derfor være opp til oppstarten av nye prosjekt om det same nivået skal kunne oppretthaldast i Uformaliserte samarbeidsregionar Fylkeskommunen har og eit nært, men uformalisert samarbeid med to regionar; Edinburgh i Skottland og Thüringen i Tyskland Thüringen, Tyskland. Hordaland Fylkeskommune har eit særs godt samarbeid med regionen Thüringen innan utdanning, næringsliv, forsking og til dels kultur. Samarbeidet med regionen vaks fram frå 1993 gjennom tiltak innan EU-programmet COMETT II og seinare Leonardo da Vinci. Innan næringsutvikling har det vore jamn kontakt med dei regionale innovasjonsselskapa i samband med ENABLE-programmet, samt EUROPEER-prosjektet. I juni var tre mediabedrifter frå Hordaland inviterte med på erwicon som er Erfurt sin årlege konferanse om nærings- og teknologiutvikling. Det vart etablert gode kontaktar for vidare samarbeid. Dette var ei oppfølging av prosjektet Erfurt Direkt. I desember var Hordaland, saman med ni andre europeiske regionar, invitert til å ta del i ein konferanse der Thüringen viste korleis dei vil nytte nye EU-virkemiddel til styrka regionalt samarbeid. I forhold til opplæringsdelen er det eit formalisert samarbeid om Hordalandsklassen ved Andreas Gordon Schule i Erfurt frå august Det var stor søkning til denne klassen og 8 elektro-elevar blei plukka ut. Tilbodet er koordinert av Askøy vidaregåande skole. Vurdering av samarbeidet Det har dei siste åra vore stor aktivitet i forhold til næringsaktivitetar med Thüringen, og begge partar har vist stor vilje og evne til å engasjere seg. Hordalands-klassen i Erfurt er vonleg eit teikn på at og opplæringssamarbeidet med Erfurt no blir sterkare. Edinburgh, Skottland Samarbeidet med Edinburgh by har sitt utgangspunkt i juletreet som Hordaland dei siste 24 åra har gitt som takk for hjelpa under andre verdskrig, og er framleis knytt opp mot 4

7 førjulsarrangementa. Siktemålet er m.a. å profilera Hordaland i innan kultur, utdanning, turisme m.m. Aktivitetane i 2007 var i hovudsak knytte opp mot kulturarrangementa Edinburgh Capital Christmas Festival kor tenninga av lysa på julegrana frå Hordaland blei ein integrert del i Årets juletre på The Mound blei tent 22. November. Lord Provost, Edinburgh og Fylkesordføraren i Hordaland stod for den offisielle delen, medan eit Grieg-program var årets kulturelle bidrag, m.a. under adventskonserten i St. Giles Cathedral. Fleire skotske familiar er og blitt invitert til Hordaland, som ledd i strategien for auka fokus på Hordaland som reislivsmål. Familiane til vinnarane av høvesvis skrive- og teiknekonkurransane for skolane i Edinburgh, kom i mai og juni 2007, mens familien som vann ein tur for å delta i hogginga av årets juletre (sjølv om det dessverre blei avlyst) kom i november. Vurdering av samarbeidet Det norske Generalkonsulatet i Edinburgh har vore ein viktig støttespelar og har på mange område vore mellomleddet mellom dei regionale administrasjonane og nedlegginga av generalkonsulatet hausten 2008 vil stille nye krav til oppfølging. Sjølv om vinterfestivalen i Edinburgh er eit flott kulturarrangement er det potensial for utvida samkvem med Edinburgh. 2.3 Resten av verda Hordaland har og samarbeid med andre regionar, men då meir fokuserte einskilde tiltak. Etter kvart har fylkeskommunen utvikla eit nært samarbeidsforhold med fleire av desse og det som byrja som eit samarbeid konsentrert om ein aktivitet eller prosjekt har etter kvart utvikla seg til å omfatte fleire ulike felt. Regionen Liguria i Italia er eit slikt eksempel. Gjennom samarbeidsprosjekt i ulike EUprogram og i bilateralt samarbeid har dette blitt ein viktig samarbeidsregion. Stikkord for samarbeidet: Tørrfiskfestival i Bergen, slowfood-opplæring, lærlingeutplasseringar, samarbeid i ulike EU-prosjekt og -søknader mm. I oppfølginga av ENABLE, vart Liguria invitert til å vere med i søknaden til INTERREG IVC i prosjektet HUMANS Sjølv om alle Hordaland sine formaliserte samarbeidsregionar ligg i Europa, finst det og samarbeid med regionar utanfor Europa kanskje først og fremst på kultur. Innan Kulturog Idrettsavdelinga har Seksjon for Kulturminnevern hatt kontakt med Mozambique. Fylkeskonsertane har gjennom det siste året vore involvert i konsertar både i Guatemala og Kina, og i førebuingane til det kommande Interreg-prosjektet Economuseums Northern Europe har Seksjon for Kulturbasert Verdiskaping samarbeidd nært med Quebec i Canada. Opplæringsavdelinga har og kontaktar utanfor Europa, t.d. entreprenørprosjektet i Zambia og den internasjonale klassen ved St. Paul High School, USA, organisert av Øystese Gymnas. Arbeidslaget Verdiskaping i Kystsona deltok i november med innlegg på ein konferanse ved Simon Fraser University i Vancouver, Canada om oppdrett, miljø og lokalsamfunn, med etterfølgjande besøk til landsbyar i provinsen for å sjå på fiskeoppdrett i små lokalsamfunn. Sidan januar 2006 har opplæringsavdelinga og Sotra vidaregåande skole vore involvert i prosjektet School integrated entrepreneurship på Mbala High School i Northern Province, Zambia. Prosjektet har hatt som mål å integrere ungt entreprenørskap i undervisninga i Zambia. Frå å vere eit skole-til-skole-prosjekt går dette over til eit region-til-region-prosjekt i januar 2008 (jf FUV-sak ). 5

8 3. Samarbeidsfora: Organisasjonar 3.1 Internasjonale organisasjonar Medlemsskap i interregionale (interesse-) organisasjonar er viktig for at Hordaland skal få ein påverkingsmoglegheit i EU-systemet, som uavhengig av norsk medlemskap har ein verknad på norske fylkeskommunar. I tillegg til dette er organisasjonane ein viktig møteplass og ein sentral arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Hordaland er med i 4 internasjonale organisasjonar. Conference on Peripheral and maritime Regions CPMR er ein interesseorganisasjon for perifere og maritime regionar i Europa. Dei er paraplyorganisasjon for 7 geografiske kommisjonar og involverer meir enn 150 regionar frå 26 land. Strategi- og Næringsavdelinga/Plan og Miljø presenterte Hordaland på CPMR sin generalforsamling i Toscana i oktober. Slutterklæringa til generalforsamlinga la vekt på maritim politikk, bærekraftig energi & kampen mot klimaendringar og regionanes rolle i globaliseringa. I 2007 har CPMR og engasjert seg sterkare på den internasjonale arenaen gjennom leiarskapen i det nye globale nettverket av regionar FOGAR. Vurdering av deltakinga i CPMR: Hordaland Fylkeskommune har ei moderat deltaking i CPMR. Likevel har medlemskapen konkret nytte for fylkeskommunen, kanskje særleg i forhold til kompetansebygging, nettverksbygging og benchmarking. Organisasjonen sender ut jamlege nyheitsbrev som gir god oppdatering på EU-saker som er relevante for regionane. Generalforsamlinga er ein stad der blikket vert heva, og perspektivet på regional utvikling vert sett i større samanheng. Dei siste åra har det vore fokus på berekraftig utvikling. I 2007 var klima eit sentralt tema, og både i innlegga og diskusjonane kom det fram perspektiv som har vore sers nyttig i utarbeiding av ei sak til Fylkestinget om oppstart av ein klimaplan for Hordaland. CPMR si generalforsamling er også ein uformell møteplass mellom norske regionpolitikarar og fagfolk. Kontakten og nettverket som vert utvikla er svært viktige. Nordsjøkommisjonen - NSC NSC, som vart oppretta i 1989, er ein av sju geografiske kommisjonar under paraplyorganisasjonen CPMR. Den representerer 64 regionar frå 8 land i Nordsjøregionen. Hordaland fylkeskommune har representantar i alle dei 5 temagruppene: Culture & Tourism, Innovation & Education, Sustainable Development, Marine Resourses og Transport, sjølv om aktivitetsnivået har vore varierande. Hordaland har vore særleg aktiv i gruppene Kultur og turisme og Marine ressursar. M.a. blei det, etter initiativ frå temagruppa Marine ressursar halde eit North Sea Inshore Fisheries Seminar i Glasgow, i mai, der det var innlegg ved Fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen, samt ein representant frå Fiskarlaget Vest. Nordsjøkommisjonen og Nordsjøprogrammet (Interreg IVB) arrangerer kvart år ein felles konferanse, der også Generalforsamlinga i Nordsjøkommisjonen vert gjennomført. Felleskonferansen 2007 fann stad på Brunstad, Vestfold i juni. I samband med konferansen vart det nye Nordsjøprogrammet , lansert. Konferanseprogrammet omfatta seminar og verkstader om det nye Interreg IVBprogrammet og prioriteringane. Work Shadowing Scheme I 2007 lanserte Nordsjøkommisjonen eit opplegg for Work Shadowing, for å betra samarbeidet mellom medlemsregionane i Nordsjøkommisjonen. Siktemålet er å investere i og lære opp sakshandsamarar frå lokalt og regionalt nivå i Nordsjøområdet. Opplegget satsar på utveksling av best practice og tilgang til studieopplegg på eit breitt felt. 6

9 Vurdering av medlemskapen Nordsjøsamarbeidet er velorganisert og fungerer etter føremålet. Via CPMR kan Nordsjøkommisjonen påverka arbeidet på EUnivå på ulike felt. Alle temagruppene har utarbeidd handlings- og satsingsplanar for perioden , godkjende av styringskomiteen. Det er viktig å oppretthalde både fagleg og politisk kontakt. Nordsjøsamarbeidet er ein særs viktig innfallsport til internasjonalt samarbeid. Det gir nettverk, læringseffekt, økonomisk utteljing og medverknad på den europeiske arenaen. Arbeidet gir utteljing i form av nettverk og kontaktar som seinare kan løyse ut eksternt finansierte samarbeidsprosjekt Assembly of European Regions -AER AER er ein interesseorganisasjon for europeiske regionar som vart stifta i 1985 og har omlag 200 medlemer. Hovudmålet er å stimulera til dialog, diskusjon, studiar og samhandling mellom regionar i land som er medlem av EU og /eller Europarådet. Aktivitetar To elevar deltok på sommarskole i Devon, England (jf FUV-sak 116/07), - Fylkesordføraren (og ein frå administrasjonen) deltok på generalforsamlinga i november (jf FUV-meld 323/07). - Fylkesordføraren var i 2007 medlem av Byrået (styret) i AER som ein av to norske representantar og deltok på styremøte på Hamar i mai og styremøte i samband med generalforsamlinga i november - Administrativ deltaking på konferanse om regionalisme i Skandinavia.. - Hordaland fylkeskommune deltok i eit forprosjekt "Decentralisation Indicators" saman med 3 andre europeiske regionar og eit forskingsinstitutt i Basel, der målsettinga var å lage eit sett med indikatorar for å måle grad av politisk makt til å forme eiga utvikling. Siktemålet er eit hovudprosjekt som vurderer korleis regional makt påverkar regionane/fylka sin økonomiske veksttakt. - Fylkesordføraren tok del i eit møte blant norske AER- fylkeskommunar på Gardermoen 2. februar der m.a. generalsekretæren i AER tok del. Vurdering av medlemskapen Generalforsamlingane i AER har vore gjennomgåande interessante og halde ein høg standard som gjer det mogleg å få kunnskap om viktige prosessar i Europa. Når det gjeld ungdomsaktivitetane, så har deltakarane på Ungdommens sommarskule kome med positive tilbakemeldingar. Fleire norske fylke er aktivt med i AER sitt ungdomsarbeid, og det gir eit viktig nettverk. AER driv og ei rekkje prosjektaktivitetar og konferansar med aktuelle tema. Gjennom arbeid i AER er det mogleg å arbeide på ein lite byråkratisk og kostnadskrevjande måte. Det gir høve til å kunne følgje med internasjonalt og gir nettverk med regionar i andre land. Mulege tema er energipolitikk, spesielt utvikling av alternativ energikjelder, klima- og miljøutfordringar, reiseliv og næringsutvikling. Organisasjonen arbeider med å utvikle nettverk av kunnskap om regionalisme og regionaliseringsprosessar, og med å utarbeide eit europeisk regionalt treningsinstitutt. Baltic Sea States Subregional Committee BSSSC er eit politisk nettverk for regionane i de 10 landa som grensar til det baltiske hav. Samarbeidet blei grunnlagd i Stavanger i 1993 og Hordaland har vore medlem sidan Hordaland Fylkeskommune var representert på generalforsamlinga i Turku i september ved både Europakontoret og Hordaland Olje og Gass (HOG). Generalforsamlinga samla nesten 300 personar frå den baltiske regionen for å diskutere viktige spørsmål knytte til bærekraftig energi og mogleg innsats for å møte truslane knytte til klimaendringar. Prosjektet Magalog Intelligent Energy Project, der HOG er ein av deltakarane, blei og presentert i parallellsesjonen Climate and Energy in the Transport Sector. Vurdering av medlemskapen Fylkeskommunen bruker i dag ikkje medlemskapen i BSSC aktivt, utover deltaking på generalforsamlinga. 7

10 3.2 Regionale nettverk Vestlandsrådet Vestlandsrådet er eit formelt samarbeidsråd etablert av dei 4 fylkestinga på Vestlandet. Det består i alt av 20 personar 5 representantar valde frå fylkestinga i kvart fylke. Leiinga av Vestlandsrådet går på omgang med intervall på om lag eitt år. 1. januar 2008 tar Hordaland tar over sekretariatsfunksjonen for Vestlandsrådet og fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg blir dermed leiar for Vestlandsrådet i 2008 Handlingsplanen for Vestlandsrådet består av 4 satsingsområde: Internasjonalt arbeid, Kultur, Næringsutvikling/innovasjon og Samferdsel. Det er oppretta ei administrativ ansvarsgruppe mellom fylkeskommunane innan kvar av desse satsingsområda. På møtet i Kristiansund i desember blei det stadfest at dei fire vestlandsfylka skal utvikle nærare kultursamarbeid på tre område; Tool quiz Kulturnettsamarbeid, og North Sea Trail. Vestlandsrådet ønskjer og at dei 4 fylkeskommunane aukar samarbeidet om prosjekt, engasjement og relasjonar i Nordsjøområdet. Vestlandsrådet har også vedtatt å lage ein informasjonsstrategi om EU-program og andre samarbeidsprosjekt i Nordsjøregionen. 4. Prosjektsamarbeid 4.1 Interreg III programmet Interreg-programmet er oppretta for å styrkje samarbeidet i grenseområde og auka sosial og økonomisk integrasjon mellom europeiske (nabo)regionar. Interregprogrammet har følgjande delprogram: Interreg A: grenseregionalt samarbeid, Interreg B: transnasjonalt samarbeid, som fremjar territorial integrasjon ved å utvikla regionale strategiar Interreg C: interregionalt samarbeid, som føregår uavhengig av geografisk plassering prosjekt innan rammene av Interreg IIIB- og IIIC-programma. Interreg IIIB: Nordlig Maritim Korridor - NMK Nordlig Maritim Korridor (NMK) er eit prosjektsamarbeid for utvikling av maritim godstransport i Nordsjø- og Barentsregionen. Det overordna målet for NMK har vore å utvikle ein effektiv, berekraftig og sikker maritim transportkorridor både innan og mellom desse regionane. Partnarane kjem frå 7 område: Flandern, Nederland, Tyskland, England, Skottland, Danmark og Noreg, i tillegg til at 3 regionar i nordvest-russland har delteke i prosjektet. Rogaland har vore Lead partnar. Samferdselsavdelinga i fylkeskommunen har vore fagansvarleg frå Hordaland sin side og har fyrst og fremst delteke i arbeidspakke E: Polycentric Port Scenarios and Framework Conditions for Short Sea Shipping. Prosjektet blei starta i 2002 og vil halde fram til juni 2008 (første fase vart avslutta i 2005). Resultata frå NMK vil bli brukt vidare under prosjektet Motorways of the Seas Stratetic Demonstration Project der Hordaland søkjer om å få bli partnar. Interreg IIIB: NAVE Nortrail Etter at ein forstudie, der Hordaland fylkeskommune var leiande partnar, vart avslutta i 2000, vart det søkt om eit nytt prosjekt med 26 partnarar frå Noreg, Danmark, UK og Tyskland. Hovudprosjektet starta opp i januar 2003, med avslutning i april Leiande partnar for prosjektet har vore Aberdeenshire Council, Skottland. Interreg III-perioden gikk frå 2000 til 2006, sjølv om mange prosjekt fortsette inn i Hordaland fylkeskommune deltok i fleire 8

11 Nordsjøløypa hadde som mål å: Binde saman eit gjennomgåande nettverk av turløyper i kystlandskapa rundt Nordsjøen. Utvikle eit nettverk av historiske nettverk og kulturelle møtestader. Utvikle eit nettverk av overnattingsstader langs dei gamle ferdselsårene og vandringsvegane. Utvikle ein kunnskapsbase om kulturlandskap og historie gjennom bok og Internett. Mange av regionane har etablert program for å involvere den lokale handel- og service næringa langs ruta. På norsk side finn vi prosjekta Smak av Nordsjøløypa og Perler i Nordsjøløypa der Fylkeskommunen deltar for å auke fokus på Nordsjøområda som reiselivsmål. KIA/Seksjon for kulturbasert verdiskaping har vore fagansvarleg frå Hordaland sin side. Vidareføring av Nortrail under IVB På det siste transnasjonale møtet i prosjektet, i Skottland, mars 2007, gjekk alle 26 partnarane (i 5 regionar) inn for at prosjektet burde bli vidareført under IVB-programmet. Det blei samstundes vedtatt at vidareføringa av Nordsjøsykkelruta/North Sea Cycle Route skulle skje i samband med vidareføringa av Nordsjøløypa. Hordaland tok på seg ansvaret for å koordinere arbeidet fram mot ei ny søknad til Interreg. Interreg IIIC: ENABLE - Enabling European Regional Entrepreneurship ( ) ENABLE er eit Regionalt rammeprogram - Regional Framework Operations (RFO) - og handlar om å betra dei regionale instrumenta retta mot små og mellomstore bedrifter (SMB), med fokus på: å betre overføring av forsking og teknologi frå høgskular og universitet til næringslivet å leggje til rette for etablering av nettverk mellom SMB å stimulera til entreprenørskap I mars 2007 blei ENABLE offisielt avslutta og totalt har det då vore gjennomført 21 transregionale delprosjekt, kor Hordaland deltok i 11. Fokus har vore å utvikle gode metodar som støttar næringsutvikling og skapar verksemder med internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. Prosjekta i ENABLE har famna vidt, frå høgteknologi til reiseliv og 11 verksemder frå Hordaland har vore direkte partnarar i prosjekta. Totalt har ENABLE hatt eit nettverk på i alt 400 verksemder. ENABLE er eit samarbeid mellom Vestlandet (Hordaland /Sogn og Fjordane), Thüringen (Tyskland), Carinthia (Austerrike) og Kaunas (Litauen). Næringsavdelinga og Europakontoret har vore fagansvarlig frå Hordaland. Det har vore eit viktig siktepunkt i arbeidet på norsk side, at Vestlandsfylka være mest mogeleg koordinert i dette arbeidet. Vestlandsrådet vedtok i desember at vidareføringa av Nordsjøløypa skulle vere ein av deira prioriterte samarbeidsarenaar. Vidareføringa av Nordsjøløypa har såleis god forankring i Vestlandsfylka Det nye programmet, gjer det og naturleg å sjå koplingar mellom dette prosjektet og Riksantikvaren sitt verdiskapingsprogram Perler i Nordsjøløypa (PIN). Går alt etter planen, vil det bli sendt inn ny søknad til Interreg IVB programmet i mars 2008, med Hordaland som leiande partnar. Ein reknar med om lag 30 partnerar i prosjektet, og ei total prosjektramme på 8 mill. euro. Vidareføring av ENABLE i HUMANS ENABLE har vore ein suksess. Mange verksemder held fram med samarbeidet, m.a. innan teknologi- og produkt-utvikling og marknadsføring. Regionane har gjennom program- og prosjektutvikling hausta verdfulle erfaringar og skapt varige nettverk. Med eit utvida partnarskap ønskjer regionane å halde fram samarbeidet i eit nytt prosjekt. Målsettinga 9

12 er å bruke erfaringane som blei gjort i ENABLE til å skape ny og berekraftig vekst basert på human capital, spesielt i dei nye medlemslanda i EU. Partnarane i ENABLE inviterte hausten nye regionar til samarbeid mot Interreg IVC; Gorensjka (Slovenia), Liguria (Italia) og Central- Transdanubia (Ungarn). Dette førde til prosjektsøknaden HUMANS - Human resources for stimulating regional entrepreneur-ship & innovation, som blei sendt januar Interreg IV programmet Mens våren 2007 blei brukt til å avslutta dei fleste prosjekta under Interreg III-programmet, blei hausten 2007 for ein stor del brukt til å starta førebuingane til søknadar under Interreg IV-programmet. Hordaland Fylkeskommune kan delta under følgjande program: Interreg IVB regional samarbeid : - Nordsjøprogrammet - Nordlig Periferi programmet - Østersjøprogrammet Interreg IVC interregionalt samarbeid Nasjonalt kontaktpunkt for Nordsjøprogrammet I 2007 blei funksjonen som nasjonalt kontaktpunkt for Nordsjøprogrammet overført frå Rogaland fylkeskommune til Hordaland. Fylkeskommunen vart peika ut av KRD etter innstilling frå Vestlandsrådet og den operative funksjonen er lagt til Europakontoret. Utnemninga må sjåast på som ei tillitserklæring til det internasjonale kompetansemiljøet som fylkeskommunen har bygd opp over fleire år. Nasjonalt kontaktpunkt har oppgåver knytt opp mot nasjonal representasjon av programmet, informasjons- og rådgivingstenester overfor potensielle prosjektsøkjarar i Noreg, deltaking i styringskomiteen, samt i ein nasjonal referansegruppe saman med KRD. To søknadar blei sendt frå Hordaland Fylkeskommune hausten 2007, begge til Interreg IVB-programmet; Small Scale Business Clusters in Coastal Areas, under Nordsjøprogrammet. Colchester Borough Council i England var lead partner i prosjektet som skulle skape nettverk av små bedrifter i rurale kystsamfunn for å sikre bærekraftig vekst. Hardanger Fartøyvernsenter var med frå Hordaland, saman med Fylkeskommunen. Prosjektet blei derimot ikkje godkjent av programkomiteen. Economuseums Northern Europe under nordlig periferi programmet. Hordaland er lead partnar i dette prosjektet som vil søkje å etablere Economuseum som sameinar kultur, handverk og turisme til ein bærekraftig økonomi i 5 nordeuropeiske land i løpet av ein 3-års periode, deriblant 5 i Hordaland/Sogn og Fjordane. Prosjektet blei godkjent i programstyret 17. desember. Arbeidet med Economuseumsøknaden Gjennom det NORA støtta forprosjektet Nord- Atlantisk Economuseum, fikk ein, saman med partnarar på Færøyane og Island knytte kontakt og skapt eit fagleg og organisatorisk samarbeidsgrunnlag med opphavsorganisasjonen for Economuseumrørsla i Canada. Ein delegasjon frå Canada vitja og Vestlandet to gonger, og fann verksemder som Aurlandsskoen og Oselvarverkstaden som begge vil kunne verte gode Economusé. Det har dessutan vore lagt mykje arbeid ned i å få etablert eit forprosjekt basert på Ecomuseumidéen innan Interreg IV programmet. Eit forprosjekt vart godkjent og sluttført i løpet av perioden fram til 31.oktober, då ein hovudprosjektsøknad vart sendt inn. 4.3 Andre prosjekt Intelligent Energy Europe- MAGALOG - Marine Fuel Gas Logistics Clean air in port cities and on the highways of the Baltic Sea, er hovudmålet med prosjektet. Magalog- prosjektet skal ta tak i problemet med utslipp i hamnene i Europa, med spesielt fokus på det baltiske hav, gjennom etablering av ei leveringskjede for alternativt drivstoff (LNG - Liquefied Natural Gas). 10

13 Prosjektet har fått midlar frå EU sitt Intelligent Energy Europe program. Det vart starta i januar 2007 og skal avsluttast i desember Tre norske, to tyske og ein polsk partnar er med i studia. Partnarane representerer industrien, vitskapelege organisasjonar, interesseorganisasjonar og styresmakter. GASNOR AS, lokalisert i Bergen, er prosjektets lead partner, mens fylkeskommunen er representert gjennom Hordaland Olje & Gass (HOG). Sixth Framework Program - EUROPEER SME Prosjektet EUROPEER SME prøver å finne svar på spørsmål så som kvifor er nokre regionar sterke på innovasjon og nyskaping mens andre regionar slit for å få det til, om det er mogleg å overføre metodar og prosjekterfaringar til ein anna region med andre rammevilkår og i så fall kva er det som er dei kritiske faktorane ein må ta omsyn til for at ein slik overføring skal være vellukka? Prosjektet er finansiert over EUs 6. Rammeprogram for forsking og teknisk utvikling (OMC-NET) og går over 26 månader. Prosjektet omfattar 15 regionar frå 12 europeiske land Hovudmålet for EUROPEER SME er: Fremje gjensidig læring, utvikle beste praksis, styrke gjennomslagsevna til regionale og nasjonale FoU-tiltak mot SMB Optimere vilkåra for å utveksle beste praksis ved å identifisere nødvendige vilkår for erfaringsover-føring og utvikle metodar for erfaringsoverføring Redusere overlapping og styrke koordineringa av tiltak retta mot SMB Prosjektet har etablert eit livskraftig nettverk som vil fortsette å eksistere etter at prosjektet er avslutta. Resultata frå prosjektet vil og bli vidareført i ein nettbasert kunnskapsbank, m.a. slik at gevinstane kan utnyttast i andre samanhenger og av andre konsortium. I 2007 har alle deltakarane presentert dei beste innovasjonsprosjekta frå sin region. Hordaland presenterte Kompetansemeklarprosjektet på ein samling i Erfurt rett før jul. Det er lagt vekt på å få fram både sterke og svake sider ved planlegging, utforming og gjennomføring av prosjekta. KVIT prosjektet. (KValitetsutvikling I Tannlegepraksis) Bakgrunnen for prosjektet var at amalgam vart fasa ut som fyllingsmateriale i jekslar før eit fullgodt alternativ var tilgjengeleg. Formålet med prosjektet er å undersøke korleis kvite tannfyllingar av plast fungerer på tenner med stor tyggebelastning. Prosjektet starta opp i 2001 og skal etter planen avsluttast i Samarbeidspartnarar er Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland, Børnetandplejen i Danmark. Universitetet i Oslo og Universitetet i København. Det deltek 24 tannlegar frå Hordaland. Ansvarleg avdeling i Fylkeskommunen er tannhelseavdelinga. Prosjektet er hovudsakleg finansiert av årlege tilskot frå Sosial- og Helsedirektoratet. Det er som regel ei felles samling kvart år der arbeidsgruppa og styringsgruppa er med. Samlingane skiftar mellom Noreg og Danmark var første år utan samling, men det blei arrangert eit møte for dei norske deltakarane i Bergen i november. Elles vart året brukt til å kontrollere fyllingar som var lagt tidlegare. Nordisk Transport Nettverk - NTN Fokus for det opphavlige prosjektetet var transport av gods i nordiske korridorar, og å utvikle verktøy som kunne brukast i regional planlegging. I dag har fokus skifta meir mot effektivitet og berekraft, og ikkje berre på gods i korridorar, men og kollektivtrafikk, ny teknologi og anna utvikling innanfor trafikk. Ei anna målsetning er at NTN si framtidige rolle og funksjon skal vere eit politisk og administrativt nettverk for transport og trafikk der ein siktar mot å halde konferansar og workshop innan transport og trafikk. Samferdselsavdelinga er fagleg ansvarleg i Hordaland Fylkeskommune. Andre deltakarar kjem frå andre fylkeskommunar i Noreg og regionar i Danmark. NTN hadde liten aktivitet i 2007, men det er planar om auka aktivitet i

14 5. Sektorvise aktivitetar 5.1 Ungdom og internasjonalisering Hordaland Fylkeskommune satsar på ungdommane sin moglegheit for internasjonal erfaring, anten det dreier seg om utdanningsopplegg, fagleg praksis eller ikkje-formell læring. For å oppnå dette målet nyttar fylkeskommunen ein kombinasjon av program. Europakontoret koordinerar EU-programma Aktiv Ungdom og Leonardo da Vinci, og i tillegg til dette nyttar dei enkelte vidaregåande skolane seg av ein kombinasjon av virkemidlar for å internasjonalisere undervisninga. Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci-programmet er EU sitt program for opplæring og yrkesutdanning, og stimulere til innovasjon og nyskaping i bedrifter og auka internasjonalisering av næringslivet i Hordaland - i tråd med satsingsområda til Hordaland fylkeskommune. Europa-kontoret er regional koordinator for programmet. I 2007 sendte Europakontoret ut i alt 52 elevar, lærlingar, studentar og instruktørar til ei rekkje land i Europa. Gjennom LdV-programmet får dei eit unikt høve til å få internasjonal arbeidserfaring i bedrifter i Europa, noko som gir eit fortrinn på arbeidsmarknaden. Desse utplasseringane gir rett til å få Europass, som er eit europeisk dokument som viser at ein har internasjonal arbeidspraksis. Tilskottet frå LdV dekkjer ca 70% av utgiftene til opphalda. Gruppe Tal Periode Land Bransje Lærlingar veker Studentar 2 13 veker Elevar veker Instruktørar Totalt veker Belgia, Danm. Irland, Italia, UK Tyskl. Portug. Tyskl. Danm. Spania Italia, Tyskl. UK Hotell/rest., barne/ung. industrimekani kk planteforsking Økonomi og markedsføring Hjelpepleie, barne/ung. kjemi/prosess, byggfag, helse, akvakultur Mek.fag, Hotell/rest bilmekanikk lokalsamfunn Statistikk Fokus på internasjonal kompetanse i fylkeskommunen Dei siste åra har Leonardo-programmet vore marknadsførd internt i fylkeskommunen for å auke den internasjonale kompetansen hjå dei tilsette. Dette resulterte i at 11 personar frå sentraladministrasjonen i 2007 fekk tildelt stipend for 1-4 vekers opphald på ulike institusjonar og bedrifter i Europa. Som eit eksempel var arbeidslaget Analyse, Utgreiing og Dokumentasjon på studietur i England. Aktiv Ungdom Ung i Europa skifta i 2007 namn til Aktiv Ungdom. Programmet er EU sitt program for ungdomsutveksling og mobilitet. Gjennom Aktiv Ungdom kan friviljuge organisasjonar, fritidsklubbar, individuelle ungdommar og grupper søkja om stønad til deltaking i europeiske samarbeid; gruppeutvekslingar, europeisk volontørteneste, ungdomsinitiativ, studiebesøk og kontaktseminar. Europakontoret er regionalt kontaktpunkt for Aktiv Ungdomprogrammet og godkjend sendarorganisasjon for norske volontørar. Det er stor pågang i samband med Europeisk volontørteneste. Mange ungdomar ønskjer å bruke eit volontøropphald til å få utanlandserfaring og utvikle sine språkkunnskapar. Erfaringane til ungdommane som har deltatt i volontørprosjekt er svært positive. Volontørane får dekka alle kostnadar, vert kjende med ein ny kultur, utviklar språket, får nye vener, og lærar om arbeidslivet. Grunna internasjonale forhandlingar mellom Noreg og EU, var Aktiv Ungdom- programmet utilgjengeleg for norske søkarar i ein periode i byrjinga av Dette førte til at fleire potensielle volontørar ikkje fekk sine søknadar handsama, og dei fekk derfor ikkje høve til å reise ut. Talet på volontørar som har reist med 12

15 fylkeskommunen som sendarorganisasjon i 2007 er derfor lågare enn ønska, og reflekterer ikkje ein redusert interessa for tenesta. Aktivitetar: Informasjon om Aktiv Ungdomprogrammet; råd, rettleiing, skolebesøk, kurs i å skrive søknad. Individuelle spørsmål, rekruttering og oppfølging av volontørar. Informasjonsteneste: Utsending av nyhendebrevet Unytt annankvar veke Informasjonsteneste: Eurodesk, som er ei informasjonsteneste for ungdom om alle spørsmål knytt til EU/EØS. Europakontoret fungerer som eit av dei nasjonale Eurodeskpunkta. Volontørar som reiste ut i 2007: 8 ungdomar mellom år i 7 EU-land Arbeid for å skaffa vertsprosjekt i Hordaland for volontørar frå EU-landa Internasjonal sommarleir august gjennomførte fylkeskommunen ein internasjonal ungdomsleir YOUthful, Active and Healthy Lifestyle (YAHL) på Voss. Samarbeidsregionane Cardiff, Basse-Normandie, Kaunas og Türingen, og Olomouc i Tjekkia, var alle inviterte til å sende 8 deltakarar kvar. Hovudsetet for leiren var Dalane Fjellstova på Voss, etter to innleiande dagar i Bergen. Aktivitetar på dei vidaregåande skolane Januar 2008 gjennomførde fylkeskommunen ei kartlegging av den internasjonale aktiviteten for 2007 på alle dei vidaregåande skolane i Hordaland 1. Denne undersøkinga viser at over 91% av skolane har gjennomførd ei eller anna form for internasjonal aktivitet i 2007 og om lag ¼ har hatt eit aktivitetsnivå som var høgre enn året før (mens 65% har lege på same nivå). Den mest vanlege aktiviteten er elevturar på opp til 4 veker, men mange har og utnytta den ressursen det er å utveksle lærarar. Fakta; internasjonale aktivitetar ved skolane 1 Elevtur opptil 4 veker 50,0 % 2 Lærarutveksling send ut lærar(ar) 40,6 3 Lærarutveksling mottatt utanlandsk(e) lærar(ar) 4 Andre fellesprosjekt med utanlandsk skole 5 Leonardo da Vinci - sendt ut elevar 37,5 % 34,4 % 28,1 % 6 Deltaking i Comenius prosjekt 21,9 % 7 Utveksling av elevar - mottatt utanlandske elevar minst 4 veker 8 Utveksling av elevar - sendt ut elevar minst 4 veker 18,8 % 15,6% 9 Leonardo da Vinci - mottatt elevar 12,5 % 10 Etablering av vennskapsskole 9,4 % 11 Andre aktivitetar 50,0 % Tema for leiren var friluftsliv og folkehelse og dette vart gjenspegla i dei ulike aktivitetane. Det var sterk fokus på ungdomsdeltaking og medbestemming gjennom heile prosjektet. Den norske deltakargruppa var samansett av ungdommar frå fleire ulike organisasjonar i Hordaland. Leiren fikk støtte frå EU sitt program Aktiv Ungdom. Den opne kategorien andre aktivitetar viser at det er ei enorm bredde i det internasjonale engasjementet i Hordaland. Aktivitetane spenner frå samarbeid med skolar i Norden og gjennom Nordplus Jr programmet, til samarbeid med skolar i Zambia og Guatemala. Faglig spenner det frå Griegkonsert i Tyskland, til Slow Food i Genova, til prosjektet CARBONSCHOOLS med Bjerknes- senteret. Tidsmessig spenner det og frå internasjonal dag i samband med Operasjon Dagsverk og dagsbesøk av lærarar frå andre land til moglegheit for fulle skoleår i USA, Tyskland eller på dei britiske øyer. 1 For ein komplett oversikt over kartlegginga på dei vidaregåande skolane, sjå meldingssak til opplæringsutvalet mars

16 Når det gjeld kva for andre regionar dei vidaregåande skolane samarbeider med, er det eit vidt spekter det blir lista opp regionar i 14 ulike land. Bare 2 av disse, USA og Zambia er utanfor Europa, mens 8 av dei 12 europeiske landa er i det vestlege Europa. Når det gjeld økonomisk støtte, har opplæringsavdelinga i fylkeskommunen delt ut ca 1,12 millionar i støtte til internasjonale opplæringsprosjekt i Dette er fordelt som direktestøtte til prosjekt på dei enkelte skolane og til skoleutviklingsprosjektet i Litauen. 5.2 Kultursamarbeid Innan kulturfeltet er det eit breitt internasjonalt engasjement. I tillegg til dei aktivitetane som er presenterte under dei enkelte samarbeidsregionane og prosjekta er det på kultursida og aktivitetar innan kunst- og kulturformidling og matkultur. Seksjonen har også i samband med Slow Fish i Genova følgd opp det praktiske og matfaglege samarbeidet med Genova- og Liguriaregionane gjennom Leonardo-programmet. Desse regionane si store deltaking på Bergen Matfestival i år, var ein suksess der ein m.a. gjennomførte tørrfiskkurs etter italienske tradisjonar for 40 bergenskokkar. Det vart formidla utplassering av 6 lærlingar og 3 instruktørar/kokkar til Genova og Liguria i 2007, og utplasseringsprogrammet held fram i Kunst- og kulturformidling I tillegg til dei musikalske bidraga som allereie har vore omtalt under dei enkelte samarbeidsregionane, har fylkeskommunen og stått bak musikalske produksjonar andre stader i verda. Fylkesmusikarane var m.a. med representantar frå Stord Kommune til deira vennskapskommune Comalapa i Guatemala. Internasjonal matkultur I arbeidet med matkultur internasjonalt, har det i 2007 vore lagt vekt på internasjonal kunnskapsoverføring, m.a. basert på utveksling av personar gjennom Leonardo-programma, og på å dra nytte av nettverk og kunnskap innan Slow-Food-rørsla i t.d. produktpromotering. Seksjon for Kulturbasert verdiskaping koordinerte ei viktig promotering av vestnorsk sjømat både på Slow Fish messa i Genova i mai og ved Cardiff Food and Drink Festival i Cardiff i juli saman med Rogne og Fitjar vidaregåande skolar sine faglærarar. Promoteringa sette fokus på kvalitetsprodukt frå oppdrettsnæringa, særleg laks og aure, og blåskjel. Oppdrettslaksen vert følgd opp vidare i samarbeidd med Blom Fiskeoppdrett med sikte på å få innpass i Slow-Food-rørsla i Italia. Fylkeskonsertane sitt Grieg-program var på si side med på Kinesisk-Norsk musikkveke for ungdom i Shanghai i november, som ein del av Rikskonserttane sitt program. Gjennom 39 konsertar, både skolekonsertar og kveldskonsertar, spelte dei for meir enn kinesarar. I tillegg til dette har Fylkeskommunen og gitt støtte til uavhengige grupper som har deltatt på ulike arrangement. 14

17 Refugium i Covarrubias, Spania Det faktum at norskfødde prinsesse Kristina er gravlagd i Covarrubias i det nordlege Spania dannar bakgrunnen for landsbyens nære band til Noreg. Bystyret i Covarrubias har no stilt eit husvære til rådvelde for Prinsesse Kristinastiftelsen, til bruk som refugium for norske kunstnarar. Hordaland Fylkeskommune har løyvd kroner til å sette i stand huset, og i tida som kjem vil fylkeskommunen, saman med Kristina-stiftelsen sette opp retningsliner for kunstnarutveksling mellom Covarrubias og Hordaland. 6. Informasjonsformidling og kompetanseheving Ein viktig del av det internasjonale arbeidet, som omtalt i dei vedtekne strategiane er informasjonsformidling og kompetanseheving. Det å skape dialog med ulike aktørar i fylket og informere om kva for moglegheiter som finst, både i og utanfor EU-systemet, er sentralt i forhold til å auke det internasjonale engasjementet i Hordaland. 6.1 Kurs og konferansar Kurs og konferansar er ein viktig arena for å formidle informasjon, oppmuntre til bruk av tilgjengelege program og skape entusiasme og nettverksbygging. Nokre arrangement har fylkeskommunen organisert på sjølvstendig basis, mens i andre har vi vore bidragsytar. Nye EU-program I juni arrangerte Hordaland, saman med Sogn og Fjordane Fylkeskommune eit seminar i Bergen om regionalpolitiske verkemiddel i 7. rammeprogram og Interreg. Crashkurs i coaching I mars arrangerte Europakontoret, saman med BUFDIR/ Aktiv Ungdom dagskurs i coaching for 21 ungdomsarbeidarar frå ulike institusjonar i Hordaland. Deltakarane lærte om Coaching, ein metode som skal hjelpe unge til å få ut heile sitt potensiale i ungdomsprosjekt. Seminar om Ungdom og Internasjonal Kompetanse Med midlar frå Eurodesk, arrangerte Europakontoret eit seminar i juni om ungdom og internasjonal kompetanse med fokus på sosial inkludering for kommunalt tilsette og ungdomsleiarar. Informasjonsmøte om 7. rammeprogram for forsking I september var Europakontoret med på å arrangere eit informasjonsmøte om EU sitt 7. rammeprogram for forsking på Møteplass Marin, med ca. 50 deltakarar frå forskingsmiljø og næringsliv i Bergen og omland. LLP informasjonsmøte I oktober arrangerte Fylkeskommunen, saman med SIU, eit informasjonsmøte om EU sitt nye Program for Livslang Læring. Dette var ein kombinasjon av Europa-kontoret sitt årlege informasjonsmøte om Leonardo da Vinci programmet og ein nasjonal møteserie frå SIU. Leonardo da Vinci prosjektleiarseminar I november arrangerte SIU eit seminar for nye og erfarne prosjektleiarar innan Leonardoprogrammet. På dette seminaret presenterte representantar frå fylkeskommunen erfaringar med mobilitetsprosjekt under Leonardo, så vel som føresetnadar for gode partnarskap. 6.2 Nyheitsbrev Nyheitsbrev Nærinytt: er eit nyheitsbrev som Europakontoret sender ut kvar 14. dag om EU/EØS-relaterte saker, retta mot næringslivet. I 2007 mottok ca 2890 bedrifter Nærinytt. Ca 2000 nyheiter vart formidla, i tillegg til at det blei publisert og distribuert ca. 430 teknologipartnarsøk mellom europeiske og vestnorske bedrifter (mot ca 240 i 2005). Brusselnytt: Norway.no/newsletter.php er Vest-Noregs Brusselkontor sitt nyheitsbrev for offentleg forvalting, politikarar og medlemmar. I 2007 blei det sendt ut 23 nummer av Brusselnytt kor det blei vidareformidla nyheiter om EUpolitikk, program og lovverk som er relevant 15

18 for Vestlandsfylka. Fagansvarleg i fylkeskommunen er Europakontoret. U-nytt: er eit nyheitsbrev med fokus på ungdom og internasjonal kompetanse, publisert av Europakontoret kvar 14. dag. Nyheitsbrevet marknadsfører tilbod og moglegheiter for kurs og seminar, prosjektdeltaking osb. I 2007 vart om lag 158 nyheiter spreidd til kommunar, frivillige organisasjonar, utdanningsinstitusjonar og andre som arbeider med ungdom. International newsletter: International Newsletter er eit halvårleg nyheitsbrev på engelsk, distribuert for første gong i desember 2007 som tar for seg dei internasjonale aktivitetane i fylkeskommunen. Det blir sendt til tilsette i fylkeskommunen, skolar, kommunar, og andre samarbeidspartnarar - nasjonalt og internasjonalt. 6.3 Anna informasjon Internasjonale nettsider er fylkeskommunen sine nettsider for informasjon om den internasjonale verksemda. I tillegg til oppdaterte nyheiter, skal det og finnast oppdatert informasjon om samarbeidspartnarar, prosjekt, aktivitetar osb 7. Vest-Noregs Brusselkontor Vest-Noregs Brusselkontor er eit informasjonsog rådgjevingskontor eigd og drive av kommunar, fylke og andre i Vest-Noreg. Visjonen er at Vest-Noregs Brusselkontor skal vere ein effektiv, tilgjengeleg, kjent og nyttig reiskap for å: Fremme Foreininga Vest-Noregs Brusselkontor sine interesser (innan næringsutvikling, kultur, forsking og utvikling og næringsutvikling) Markere Vest-Noreg som ein region med felles økonomiske og kulturelle band Formidle informasjon frå EU av særlig interesse for Vest-Noreg Identifisere EU-program og prosjekt av interesse for Vest-Noreg Aktivitetar 2007: I løpet av året har kontoret handtert om lag 200 saker, om lag same nivå som i Av dette hadde ca. 90 saker opphav i Hordaland. Av saksmengda kjem ca 50% frå aktørar innan offentleg sektor, ca 20% frå aktørar innan næringslivet, ca 20% frå forskings- og utdanningsinstitusjonar og 10 % frå kulturfeltet. I 2007 hadde kontoret eit særleg fokus på maritim og marin sektor, og denne næringa vart presentert under regionalveka Open Days i Brussel. Den vart også følgt opp med eit arrangement i Ålesund; Som del av møte-serien OPEN DAYS going local arrangerte VNB 18. oktober eit seminar om maritim politikk i Ålesund. Dette var oppfølging av EU sin Integrated Maritime Policy for the European Union, lansert veka før. Seminaret tok for seg EU sin maritime politikk, inkludert miljøvern, havbruk og maritim transport. Europakontoret er ein del av heimeapparatet for Vest-Noregs Brusselkontor Måla for Vest-Noregs Brusselkontor er å: Synleggjøre regionen som samarbeidspartnar for andre Europeiske regionar Vere lyttepost/open dør mot regionane i EU 16

19

20 Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: MARS 2008

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement. Rapport over verksemd i 2009

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement. Rapport over verksemd i 2009 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement Rapport over verksemd i 2009 Innhaldsfortegning 1. Generelt om internasjonalt arbeid 1.1. Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet 1.2.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement. Rapport over verksemd i 2008

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement. Rapport over verksemd i 2008 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement Rapport over verksemd i 2008 Innhaldsfortegning 1. Generelt om internasjonalt arbeid 1.1. Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet 1.2. Politiske

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement 2012 Foto Forsidefoto: Medlemmar av Ungdommens fylkesutval til Brussel (foto: UFT) Illustrasjonsfoto Side 3 Fylkesmusikarar i St. Giles Cathedral

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement 2013

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement 2013 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement 2013 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Internasjonale tenester Tittel: Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201302651-1 Arkivnr. 831 Saksh. Jacobsen, John Martin Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar

SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar Nasjonal konferanse for leiarar i kommunal vaksenopplæring Fornebu 10. februar 2015 SIU Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

OFK sitt internasjonale nettverk

OFK sitt internasjonale nettverk OFK sitt internasjonale nettverk Prinsipp for etablering av bilaterale samarbeidsavtalar I OFK sin internasjonale strategi for perioden 2009-2014 blir det slått fast at: Oppland fylkeskommune skal ha et

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2008 2009 Vedteken i Hovudutval for opplæring 23.01.08 Innhald Føringar Hovudmålsetjing Internasjonalisering av vidaregåande

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201307275-5 Arkivnr. 146 Saksh. Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.09.2013-26.09.2013 ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^ FDALAND FYLKESKOMMUNE ;aknr.2^lo0l>s'/ Dok.nr. L 1 3 SEPT 2010 Arkivnr. OoCh Eksp. 'u.off. Saksh. t^7^! ^ / Vestlandet tiar over 1,2 mill innbyggjarar og eit areal som dekker nærare 60 000 kvadratkilometer

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010 Bygdemobilisering om åløfte bygda etter håret Synnøve Valle 04.05.2010 Kva er bygdemobilisering? Systematisk arbeid for åbidra til næringsutvikling, bulyst og auka trivsel Viktige ingrediensar: Avgrensa

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer