Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007"

Transkript

1 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

2

3 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit stadig meir samanvevd internasjonalt samfunn. Internasjonale avtaler, så vel som utviklinga på den internasjonale marknaden påverkar Noreg, heilt ned til dei lokale effektane. Den auka globaliseringa er ei utfordring for norske verksemder som må konkurrere med lavkostnadsland, men den gir og moglegheiter for eit auka samarbeid over landegrensene. Regionalpolitikken er eit godt døme på sterkare internasjonal integrering. Regionar samarbeider over landegrensene med utfordringar. Internasjonalt samarbeid har og blitt ein viktig reiskap for læring, erfaringsutveksling og politikkutvikling. Internasjonal deltaking understrekast og i dei førande dokumenta frå regjeringa. Kvart fjerde år leggast det fram ei stortingsmelding om mål og strategiar i distrikts- og regionalpolitikken. I alle dei tre siste prinsippmeldingane ( , og ) har verdien av internasjonale samarbeid og program blitt understreka. I den siste av dei, St. meld nr 25 Om Regionalpolitikken ( ) framhevast internasjonalt samarbeid igjen som eit av dei sentrale virkemidla for å nå dei regionalpolitiske måla; Internasjonalt samarbeid: Regjeringa legg opp til at Noreg skal halde fram med å delta aktivt i fleire typar av samarbeid for regional utvikling over landegrensene, gjennom Barentssamarbeidet, Interreg og nordisk samarbeid. Det er viktig å sjå på internasjonalt samarbeid som ein reiskap for å nå dei måla som fylkeskommunen har satt, og ikkje som eit mål i seg sjølv. Dette presiserast og i St. meld. 19 Nye oppgåver for lokaldemokratiet ( ); Deltaking i internasjonalt regionalpolitisk samarbeide har som utgangspunkt dei forskjellige moglegheitene og utfordringane ein region står ovanfor. Deltaking i slikt samarbeid skal på lik linje med andre verkemiddel bidra til å fremme ein god regional utvikling (..)Det internasjonale samarbeidet må inngå som ein integrert del av det regionale utviklingsprogrammet. Derimot er det internasjonale arbeidet ein særs viktig reiskap for fylka, eit faktum som regjeringa har understreka ved fleire høve; I St. meld 21 Hjarte for heile landet Om distriktsog regionalpolitikken ( ) understrekast nok ein gang fylkeskommunane si rolle som regional utviklingsaktør med at Deltaking i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid er i dag ein integrert del av det regionalpolitiske arbeidet til dei fleste fylkeskommunane. Det er ikkje bare samarbeidet gjennom dei EUfinansierte programma, slik som Interreg, som blir tillagt vekt, i St. Meld 12 Regionale fortrinn Regional framtid ( ) understrekast det og kor viktig det er å delta i faste internasjonale samarbeidsorganisasjonar eksempelvis (..) Nordsjøsamarbeidet. Den internasjonale verksemda i Hordaland Fylkeskommune er dermed i god overeinstemming med dei føringane som er lagt frå regjeringa si side. 1.2 Dei politiske rammene for det internasjonale engasjementet i Hordaland Regjeringa sin fokus på internasjonalt samarbeid gjenspeglar seg i Hordaland Fylkeskommune sitt internasjonale engasjement. Fylkeskommunen har i over 20 år vore ein aktiv og engasjert aktør i internasjonalt samarbeid; gjennom samarbeidsregionar, EU-finansierte program eller medlemskap i internasjonale organisasjonar, og det internasjonale engasjementet har såleis blitt ein viktig reiskap for fylkeskommunen i arbeidet med å oppfylle dei vedtekne måla - internasjonalt arbeid skal såleis gjennomsyra heile organisasjonen og vere ein integrert del av arbeidet innan kultur, næringsutvikling, opplæring, miljø, samferdsel og sosiale spørsmål. Dei eksisterande visjonar, mål og strategiar for det internasjonale arbeidet i Hordaland Fylkeskommune blei vedtatt av Fylkestinget i desember

4 Den overordna visjonen er: Vestlandet; ein kreativ, inkluderande og verdiskapande region i Europa. Hovudmåla for det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen er at det skal bidra til å: gjere Vestlandsregionen kjend utafor Noreg sine grenser fremje Vestlandsregionen sine interesser auke samhandlinga mellom innbyggjarar og verksemder i Vestlandsregionen og inn-byggjarar og verksemder i andre deler av verda Kvar avdeling formulerar sine delmål i høve til behov og ønskje. Dei konkrete strategiane for å oppnå disse måla er som følgjer: 1. Hordaland fylkeskommune skal samarbeide med dei andre fylkeskommunane på Vestlandet i si internasjonale satsing 2. Hordaland fylkeskommune skal vere ein aktiv medspelar for kommunar, skolar, verksemder og andre aktørar i deira internasjonale satsing 3. Hordaland fylkeskommune skal, gjennom strategisk informasjonsarbeid til ulike aktørar i regionen, auka kunnskapen om andre land sin struktur og kultur, Europa og EU-systemet inkludert. 4. Hordaland fylkeskommune skal, i samarbeid med vidaregåande skolar, høgskolane, UIB og forskingsinstitusjonane, bidra til at internasjonale stønadsordningar som EU og Nordisk råd sine FOU program vert nytta betre. 1.3 Organisering av det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen Alle avdelingane i sentraladministrasjonen er engasjerte i internasjonale aktivitetar og har ansvar for å formulere sine eigne delmål for si internasjonale verksemd. utviklingsarbeidet og er i dag den operative internasjonale eininga i fylkeskommunen. Europakontoret har m.a. ansvaret for EUprogram som Leonardo da Vinci, Aktiv Ungdom og Interreg. Arbeidslaget Internasjonalt arbeid (etablert i mars 2003) skal samordne, profilere og utvikle det internasjonale engasjementet til fylkeskommunen, i nært samarbeid med dei andre avdelingane. 2 Geografisk fokus: Samarbeidsregionar Hordaland Fylkeskommune samarbeider med ei rekkje regionar, først og fremst innan Europa, for å nå dei måla som er sett for fylkeskommunens virkefelt. Samhandling med disse regionane er ikkje eit mål i seg sjølv, men eit middel til å oppnå dei andre måla som er sett. 2.1 Formaliserte samarbeidsregionar Hordaland Fylkeskommune har 4 formelle samarbeidsavtalar med regionar i Europa; Basse-Normandie i Frankrike, Cardiff i Wales, Orknøyane i Skottland, og Kaunas i Litauen Conseil Régional de Basse-Normandie Samarbeidet byggjer på dei historiske banda mellom regionane og tar sikte på å omfatte både kultur, opplæring og næringsutvikling. Ein samarbeidsavtale vart underteikna i I løpet av 2007 har det vore aktivitetar innan dei definerte områda, om enn på eit moderat nivå. Innan opplæring var ein Erasmusstudent frå Nedre-Normandie våren 2007 utplassert i Fylkesadministrasjonen, medan ein student frå Université de Caen hadde utplassering i tre månader på gard i Hardanger etter fullførd utveksling til Universitetet i Bergen. I tillegg har fylkeskommunen to einingar som jobbar spesifikt med den internasjonale kontakten; Europakontoret/hjemmeapparatet til Vestnorsk Brusselkontor og Internasjonalt Arbeidslag. Europakontoret blei etablert i 1996 for å vektleggje den europeiske dimensjonen i 2

5 Innan kultursektoren bidrog den musikalske gruppa Rendez Vous, med folkemusikkutøvarar frå både Hordaland og Normandie, med eit program som viste fram både norske og franske musikktradisjonar, mellom anna under Bergen International Stoccafisso Festival. Innan næringssektoren var samarbeidet fokusert på det marine, med ein studietur for kartlegging av marin sektor i februar og deltaking på symposiet Sante-Mer, om positive helseeffektar av sjømat og algar, i oktober. Vurdering av samarbeidet Aktivitetsnivået i forhold til Nedre-Normandie har dei siste åra vore lågt. Det er derimot eit potensial for samarbeidsaktivitetar innan fleire område, og det er håp om at den nye organiseringa på fransk side vil gjere det lettare. Cardiff, Wales Samarbeidet med Cardiff-området hadde sin bakgrunn i attreisinga av den norske sjømannskyrkja og vart formalisert ved ein avtale med regionen South Glamorgan i 1993, og med Cardiff i 2000 (etter regional omorganisering). Samarbeidet vil fremja næringsutvikling, utdanning, kultur, sport og ungdom. I 2007 deltok Hordaland på Cardiff Food and Drink Festival i juli. Denne deltakinga var viktig både i forhold til reiselivet, opplæringsfeltet og satsinga på matkultur. Det har og vore følgjande aktivitetar : Innan opplæring og ungdom er utveksling av elevar på vidaregåande skole, organisert av Knarvik vidaregåande, er ein viktig del av samarbeidet. Skoleåret 2007/08 er 16 elevar utplassert på forskjellige skolar i Cardiff og Vale of Glamorgan. Fylkeskommunen deltok og på seminaret Generation Europe, i oktober, om dei utfordringane som både dei yngre og dei eldre generasjonane møter. Innan kultursektoren deltok Hordaland i november ved tenninga av lysa på juletreet ved den norske kyrkja i Cardiff, samt konsertar arrangert av fylkeskonsertane. Fylkesordføraren representerte fylkeskommunen. Innan næringssektoren var Nettverk for planog byggesakshandsamarar i Nordhordland, saman med representantar for fylkesmannen og fylkeskommunen i november, på fagtur til Cardiff for å studere deira forvalting. Vurdering av samarbeidet: Samarbeidet med Cardiff har lenge hatt fokus på kultur og opplæringssamarbeidet, men i 2007 kom felta ungdom og næringsutvikling sterkare inn. Fleire ulike aktivitetar er og planlagde for Orkney Islands Council, Scottland Hordaland Fylkeskommune og Orkney Islands Council inngjekk vennskapsavtale i 1983 og eit tett samarbeid har utvikla seg gjennom åra. Aktivitetane i 2007 var konsentrerte omkring opplæring og kulturarrangement. Innan kultur var julefestivalen i november/ desember det leiande arrangementet. Gruppa Fabelfolk framførde sin mellomaldermusikk under både skolekonsertar og kveldskonsertar over fleire dagar. 1. desember var fylkesvaraordføraren frå Hordaland med å tenne lysa på juletreet utanfor St. Magnus katedralen i ein seremoni som samla 1000 av regionens vel innbyggarar. Andre kulturtiltak inkluderer ein skotsk studie av friluftsundervisning i Bergen og turnè på Orknøyane med Kammerkoret Takt og tone. På opplæringsfeltet er utveksling av elevar i den vidaregåande skole sentralt. Skoleåret 2007/08 er det ein elev frå Slåtthaug vidaregåande ved Kirkwall Grammar School, medan to elevar frå Kirkwall er eit år på Voss Folkehøgskule. Vurdering av samarbeidet Orknøyane er Hordaland sin einaste venskapsregion, og samkvemmet har eit breitt grasrotengasjement. Det vert lagt vekt ein brei kulturkontakt og ei framleis styrking av utdanningssamarbeidet. I 2008 feirast 25- årsjubileum for venskapsavtalen. 3

6 Kaunas, Litauen Ein formell samarbeidsavtale blei skriven i 1998, men det har vore kontakt på opplæringsfeltet sidan 1991/92. Avtalen blei revidert i mai 2004 og næringsutvikling og nyskaping vart inkludert som nye samarbeidsområde. I løpet av 2007 har det vore aktivitetar innan følgjande område: På kulturfeltet har det vore fleire samarbeidstiltak slik som markering av Litauens sjølvstendedag i februar med ei kulturhelg med kunstutstilling og konsertar, den 10. Grieg- Ciurlionis festivalen i Kaunas i mars med deltaking av musikarar frå Hordaland, så vel som kunstsamarbeid mellom Galleri 3,14 i Bergen og litauiske institusjonar. Innan opplæring har eit sentralt element vore det toårige prosjektet Leiing i lærande organisasjonar, som blei avslutta hausten Det blei arrangert fire samlingar i løpet av dei to prosjektåra, i 2007 blei det arrangert ei samling i Hordaland i april og ei i Kaunas i september. I tillegg samarbeider fleire vidaregåande skolar i Hordaland med skolar i Litauen både i Kaunas og i andre byar. Skoleåret 2007/08 er det to elevar frå Kaunas ved Folkedanslinja på Manger Folkehøgskole. På næringsfeltet har felles deltaking i interreg IIIC prosjektet ENABLE og arbeidet med nye søknadar til både interreg IVC og IVB ført til gode kontaktar mellom ulike institusjonar i Hordaland og i Kaunas-området. Hordaland Fylkeskommune medverka og i 2007 ved konferansen ved Lithuanian Regional Research Institute, Kaunas, med temaet Competence development of the human resources in problematic regions in Lithuania. Vurdering av samarbeidet Det har vore god og variert aktivitet i To store samarbeidsprosjekt blei derimot avslutta i løpet av året og det vil derfor være opp til oppstarten av nye prosjekt om det same nivået skal kunne oppretthaldast i Uformaliserte samarbeidsregionar Fylkeskommunen har og eit nært, men uformalisert samarbeid med to regionar; Edinburgh i Skottland og Thüringen i Tyskland Thüringen, Tyskland. Hordaland Fylkeskommune har eit særs godt samarbeid med regionen Thüringen innan utdanning, næringsliv, forsking og til dels kultur. Samarbeidet med regionen vaks fram frå 1993 gjennom tiltak innan EU-programmet COMETT II og seinare Leonardo da Vinci. Innan næringsutvikling har det vore jamn kontakt med dei regionale innovasjonsselskapa i samband med ENABLE-programmet, samt EUROPEER-prosjektet. I juni var tre mediabedrifter frå Hordaland inviterte med på erwicon som er Erfurt sin årlege konferanse om nærings- og teknologiutvikling. Det vart etablert gode kontaktar for vidare samarbeid. Dette var ei oppfølging av prosjektet Erfurt Direkt. I desember var Hordaland, saman med ni andre europeiske regionar, invitert til å ta del i ein konferanse der Thüringen viste korleis dei vil nytte nye EU-virkemiddel til styrka regionalt samarbeid. I forhold til opplæringsdelen er det eit formalisert samarbeid om Hordalandsklassen ved Andreas Gordon Schule i Erfurt frå august Det var stor søkning til denne klassen og 8 elektro-elevar blei plukka ut. Tilbodet er koordinert av Askøy vidaregåande skole. Vurdering av samarbeidet Det har dei siste åra vore stor aktivitet i forhold til næringsaktivitetar med Thüringen, og begge partar har vist stor vilje og evne til å engasjere seg. Hordalands-klassen i Erfurt er vonleg eit teikn på at og opplæringssamarbeidet med Erfurt no blir sterkare. Edinburgh, Skottland Samarbeidet med Edinburgh by har sitt utgangspunkt i juletreet som Hordaland dei siste 24 åra har gitt som takk for hjelpa under andre verdskrig, og er framleis knytt opp mot 4

7 førjulsarrangementa. Siktemålet er m.a. å profilera Hordaland i innan kultur, utdanning, turisme m.m. Aktivitetane i 2007 var i hovudsak knytte opp mot kulturarrangementa Edinburgh Capital Christmas Festival kor tenninga av lysa på julegrana frå Hordaland blei ein integrert del i Årets juletre på The Mound blei tent 22. November. Lord Provost, Edinburgh og Fylkesordføraren i Hordaland stod for den offisielle delen, medan eit Grieg-program var årets kulturelle bidrag, m.a. under adventskonserten i St. Giles Cathedral. Fleire skotske familiar er og blitt invitert til Hordaland, som ledd i strategien for auka fokus på Hordaland som reislivsmål. Familiane til vinnarane av høvesvis skrive- og teiknekonkurransane for skolane i Edinburgh, kom i mai og juni 2007, mens familien som vann ein tur for å delta i hogginga av årets juletre (sjølv om det dessverre blei avlyst) kom i november. Vurdering av samarbeidet Det norske Generalkonsulatet i Edinburgh har vore ein viktig støttespelar og har på mange område vore mellomleddet mellom dei regionale administrasjonane og nedlegginga av generalkonsulatet hausten 2008 vil stille nye krav til oppfølging. Sjølv om vinterfestivalen i Edinburgh er eit flott kulturarrangement er det potensial for utvida samkvem med Edinburgh. 2.3 Resten av verda Hordaland har og samarbeid med andre regionar, men då meir fokuserte einskilde tiltak. Etter kvart har fylkeskommunen utvikla eit nært samarbeidsforhold med fleire av desse og det som byrja som eit samarbeid konsentrert om ein aktivitet eller prosjekt har etter kvart utvikla seg til å omfatte fleire ulike felt. Regionen Liguria i Italia er eit slikt eksempel. Gjennom samarbeidsprosjekt i ulike EUprogram og i bilateralt samarbeid har dette blitt ein viktig samarbeidsregion. Stikkord for samarbeidet: Tørrfiskfestival i Bergen, slowfood-opplæring, lærlingeutplasseringar, samarbeid i ulike EU-prosjekt og -søknader mm. I oppfølginga av ENABLE, vart Liguria invitert til å vere med i søknaden til INTERREG IVC i prosjektet HUMANS Sjølv om alle Hordaland sine formaliserte samarbeidsregionar ligg i Europa, finst det og samarbeid med regionar utanfor Europa kanskje først og fremst på kultur. Innan Kulturog Idrettsavdelinga har Seksjon for Kulturminnevern hatt kontakt med Mozambique. Fylkeskonsertane har gjennom det siste året vore involvert i konsertar både i Guatemala og Kina, og i førebuingane til det kommande Interreg-prosjektet Economuseums Northern Europe har Seksjon for Kulturbasert Verdiskaping samarbeidd nært med Quebec i Canada. Opplæringsavdelinga har og kontaktar utanfor Europa, t.d. entreprenørprosjektet i Zambia og den internasjonale klassen ved St. Paul High School, USA, organisert av Øystese Gymnas. Arbeidslaget Verdiskaping i Kystsona deltok i november med innlegg på ein konferanse ved Simon Fraser University i Vancouver, Canada om oppdrett, miljø og lokalsamfunn, med etterfølgjande besøk til landsbyar i provinsen for å sjå på fiskeoppdrett i små lokalsamfunn. Sidan januar 2006 har opplæringsavdelinga og Sotra vidaregåande skole vore involvert i prosjektet School integrated entrepreneurship på Mbala High School i Northern Province, Zambia. Prosjektet har hatt som mål å integrere ungt entreprenørskap i undervisninga i Zambia. Frå å vere eit skole-til-skole-prosjekt går dette over til eit region-til-region-prosjekt i januar 2008 (jf FUV-sak ). 5

8 3. Samarbeidsfora: Organisasjonar 3.1 Internasjonale organisasjonar Medlemsskap i interregionale (interesse-) organisasjonar er viktig for at Hordaland skal få ein påverkingsmoglegheit i EU-systemet, som uavhengig av norsk medlemskap har ein verknad på norske fylkeskommunar. I tillegg til dette er organisasjonane ein viktig møteplass og ein sentral arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Hordaland er med i 4 internasjonale organisasjonar. Conference on Peripheral and maritime Regions CPMR er ein interesseorganisasjon for perifere og maritime regionar i Europa. Dei er paraplyorganisasjon for 7 geografiske kommisjonar og involverer meir enn 150 regionar frå 26 land. Strategi- og Næringsavdelinga/Plan og Miljø presenterte Hordaland på CPMR sin generalforsamling i Toscana i oktober. Slutterklæringa til generalforsamlinga la vekt på maritim politikk, bærekraftig energi & kampen mot klimaendringar og regionanes rolle i globaliseringa. I 2007 har CPMR og engasjert seg sterkare på den internasjonale arenaen gjennom leiarskapen i det nye globale nettverket av regionar FOGAR. Vurdering av deltakinga i CPMR: Hordaland Fylkeskommune har ei moderat deltaking i CPMR. Likevel har medlemskapen konkret nytte for fylkeskommunen, kanskje særleg i forhold til kompetansebygging, nettverksbygging og benchmarking. Organisasjonen sender ut jamlege nyheitsbrev som gir god oppdatering på EU-saker som er relevante for regionane. Generalforsamlinga er ein stad der blikket vert heva, og perspektivet på regional utvikling vert sett i større samanheng. Dei siste åra har det vore fokus på berekraftig utvikling. I 2007 var klima eit sentralt tema, og både i innlegga og diskusjonane kom det fram perspektiv som har vore sers nyttig i utarbeiding av ei sak til Fylkestinget om oppstart av ein klimaplan for Hordaland. CPMR si generalforsamling er også ein uformell møteplass mellom norske regionpolitikarar og fagfolk. Kontakten og nettverket som vert utvikla er svært viktige. Nordsjøkommisjonen - NSC NSC, som vart oppretta i 1989, er ein av sju geografiske kommisjonar under paraplyorganisasjonen CPMR. Den representerer 64 regionar frå 8 land i Nordsjøregionen. Hordaland fylkeskommune har representantar i alle dei 5 temagruppene: Culture & Tourism, Innovation & Education, Sustainable Development, Marine Resourses og Transport, sjølv om aktivitetsnivået har vore varierande. Hordaland har vore særleg aktiv i gruppene Kultur og turisme og Marine ressursar. M.a. blei det, etter initiativ frå temagruppa Marine ressursar halde eit North Sea Inshore Fisheries Seminar i Glasgow, i mai, der det var innlegg ved Fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen, samt ein representant frå Fiskarlaget Vest. Nordsjøkommisjonen og Nordsjøprogrammet (Interreg IVB) arrangerer kvart år ein felles konferanse, der også Generalforsamlinga i Nordsjøkommisjonen vert gjennomført. Felleskonferansen 2007 fann stad på Brunstad, Vestfold i juni. I samband med konferansen vart det nye Nordsjøprogrammet , lansert. Konferanseprogrammet omfatta seminar og verkstader om det nye Interreg IVBprogrammet og prioriteringane. Work Shadowing Scheme I 2007 lanserte Nordsjøkommisjonen eit opplegg for Work Shadowing, for å betra samarbeidet mellom medlemsregionane i Nordsjøkommisjonen. Siktemålet er å investere i og lære opp sakshandsamarar frå lokalt og regionalt nivå i Nordsjøområdet. Opplegget satsar på utveksling av best practice og tilgang til studieopplegg på eit breitt felt. 6

9 Vurdering av medlemskapen Nordsjøsamarbeidet er velorganisert og fungerer etter føremålet. Via CPMR kan Nordsjøkommisjonen påverka arbeidet på EUnivå på ulike felt. Alle temagruppene har utarbeidd handlings- og satsingsplanar for perioden , godkjende av styringskomiteen. Det er viktig å oppretthalde både fagleg og politisk kontakt. Nordsjøsamarbeidet er ein særs viktig innfallsport til internasjonalt samarbeid. Det gir nettverk, læringseffekt, økonomisk utteljing og medverknad på den europeiske arenaen. Arbeidet gir utteljing i form av nettverk og kontaktar som seinare kan løyse ut eksternt finansierte samarbeidsprosjekt Assembly of European Regions -AER AER er ein interesseorganisasjon for europeiske regionar som vart stifta i 1985 og har omlag 200 medlemer. Hovudmålet er å stimulera til dialog, diskusjon, studiar og samhandling mellom regionar i land som er medlem av EU og /eller Europarådet. Aktivitetar To elevar deltok på sommarskole i Devon, England (jf FUV-sak 116/07), - Fylkesordføraren (og ein frå administrasjonen) deltok på generalforsamlinga i november (jf FUV-meld 323/07). - Fylkesordføraren var i 2007 medlem av Byrået (styret) i AER som ein av to norske representantar og deltok på styremøte på Hamar i mai og styremøte i samband med generalforsamlinga i november - Administrativ deltaking på konferanse om regionalisme i Skandinavia.. - Hordaland fylkeskommune deltok i eit forprosjekt "Decentralisation Indicators" saman med 3 andre europeiske regionar og eit forskingsinstitutt i Basel, der målsettinga var å lage eit sett med indikatorar for å måle grad av politisk makt til å forme eiga utvikling. Siktemålet er eit hovudprosjekt som vurderer korleis regional makt påverkar regionane/fylka sin økonomiske veksttakt. - Fylkesordføraren tok del i eit møte blant norske AER- fylkeskommunar på Gardermoen 2. februar der m.a. generalsekretæren i AER tok del. Vurdering av medlemskapen Generalforsamlingane i AER har vore gjennomgåande interessante og halde ein høg standard som gjer det mogleg å få kunnskap om viktige prosessar i Europa. Når det gjeld ungdomsaktivitetane, så har deltakarane på Ungdommens sommarskule kome med positive tilbakemeldingar. Fleire norske fylke er aktivt med i AER sitt ungdomsarbeid, og det gir eit viktig nettverk. AER driv og ei rekkje prosjektaktivitetar og konferansar med aktuelle tema. Gjennom arbeid i AER er det mogleg å arbeide på ein lite byråkratisk og kostnadskrevjande måte. Det gir høve til å kunne følgje med internasjonalt og gir nettverk med regionar i andre land. Mulege tema er energipolitikk, spesielt utvikling av alternativ energikjelder, klima- og miljøutfordringar, reiseliv og næringsutvikling. Organisasjonen arbeider med å utvikle nettverk av kunnskap om regionalisme og regionaliseringsprosessar, og med å utarbeide eit europeisk regionalt treningsinstitutt. Baltic Sea States Subregional Committee BSSSC er eit politisk nettverk for regionane i de 10 landa som grensar til det baltiske hav. Samarbeidet blei grunnlagd i Stavanger i 1993 og Hordaland har vore medlem sidan Hordaland Fylkeskommune var representert på generalforsamlinga i Turku i september ved både Europakontoret og Hordaland Olje og Gass (HOG). Generalforsamlinga samla nesten 300 personar frå den baltiske regionen for å diskutere viktige spørsmål knytte til bærekraftig energi og mogleg innsats for å møte truslane knytte til klimaendringar. Prosjektet Magalog Intelligent Energy Project, der HOG er ein av deltakarane, blei og presentert i parallellsesjonen Climate and Energy in the Transport Sector. Vurdering av medlemskapen Fylkeskommunen bruker i dag ikkje medlemskapen i BSSC aktivt, utover deltaking på generalforsamlinga. 7

10 3.2 Regionale nettverk Vestlandsrådet Vestlandsrådet er eit formelt samarbeidsråd etablert av dei 4 fylkestinga på Vestlandet. Det består i alt av 20 personar 5 representantar valde frå fylkestinga i kvart fylke. Leiinga av Vestlandsrådet går på omgang med intervall på om lag eitt år. 1. januar 2008 tar Hordaland tar over sekretariatsfunksjonen for Vestlandsrådet og fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg blir dermed leiar for Vestlandsrådet i 2008 Handlingsplanen for Vestlandsrådet består av 4 satsingsområde: Internasjonalt arbeid, Kultur, Næringsutvikling/innovasjon og Samferdsel. Det er oppretta ei administrativ ansvarsgruppe mellom fylkeskommunane innan kvar av desse satsingsområda. På møtet i Kristiansund i desember blei det stadfest at dei fire vestlandsfylka skal utvikle nærare kultursamarbeid på tre område; Tool quiz Kulturnettsamarbeid, og North Sea Trail. Vestlandsrådet ønskjer og at dei 4 fylkeskommunane aukar samarbeidet om prosjekt, engasjement og relasjonar i Nordsjøområdet. Vestlandsrådet har også vedtatt å lage ein informasjonsstrategi om EU-program og andre samarbeidsprosjekt i Nordsjøregionen. 4. Prosjektsamarbeid 4.1 Interreg III programmet Interreg-programmet er oppretta for å styrkje samarbeidet i grenseområde og auka sosial og økonomisk integrasjon mellom europeiske (nabo)regionar. Interregprogrammet har følgjande delprogram: Interreg A: grenseregionalt samarbeid, Interreg B: transnasjonalt samarbeid, som fremjar territorial integrasjon ved å utvikla regionale strategiar Interreg C: interregionalt samarbeid, som føregår uavhengig av geografisk plassering prosjekt innan rammene av Interreg IIIB- og IIIC-programma. Interreg IIIB: Nordlig Maritim Korridor - NMK Nordlig Maritim Korridor (NMK) er eit prosjektsamarbeid for utvikling av maritim godstransport i Nordsjø- og Barentsregionen. Det overordna målet for NMK har vore å utvikle ein effektiv, berekraftig og sikker maritim transportkorridor både innan og mellom desse regionane. Partnarane kjem frå 7 område: Flandern, Nederland, Tyskland, England, Skottland, Danmark og Noreg, i tillegg til at 3 regionar i nordvest-russland har delteke i prosjektet. Rogaland har vore Lead partnar. Samferdselsavdelinga i fylkeskommunen har vore fagansvarleg frå Hordaland sin side og har fyrst og fremst delteke i arbeidspakke E: Polycentric Port Scenarios and Framework Conditions for Short Sea Shipping. Prosjektet blei starta i 2002 og vil halde fram til juni 2008 (første fase vart avslutta i 2005). Resultata frå NMK vil bli brukt vidare under prosjektet Motorways of the Seas Stratetic Demonstration Project der Hordaland søkjer om å få bli partnar. Interreg IIIB: NAVE Nortrail Etter at ein forstudie, der Hordaland fylkeskommune var leiande partnar, vart avslutta i 2000, vart det søkt om eit nytt prosjekt med 26 partnarar frå Noreg, Danmark, UK og Tyskland. Hovudprosjektet starta opp i januar 2003, med avslutning i april Leiande partnar for prosjektet har vore Aberdeenshire Council, Skottland. Interreg III-perioden gikk frå 2000 til 2006, sjølv om mange prosjekt fortsette inn i Hordaland fylkeskommune deltok i fleire 8

11 Nordsjøløypa hadde som mål å: Binde saman eit gjennomgåande nettverk av turløyper i kystlandskapa rundt Nordsjøen. Utvikle eit nettverk av historiske nettverk og kulturelle møtestader. Utvikle eit nettverk av overnattingsstader langs dei gamle ferdselsårene og vandringsvegane. Utvikle ein kunnskapsbase om kulturlandskap og historie gjennom bok og Internett. Mange av regionane har etablert program for å involvere den lokale handel- og service næringa langs ruta. På norsk side finn vi prosjekta Smak av Nordsjøløypa og Perler i Nordsjøløypa der Fylkeskommunen deltar for å auke fokus på Nordsjøområda som reiselivsmål. KIA/Seksjon for kulturbasert verdiskaping har vore fagansvarleg frå Hordaland sin side. Vidareføring av Nortrail under IVB På det siste transnasjonale møtet i prosjektet, i Skottland, mars 2007, gjekk alle 26 partnarane (i 5 regionar) inn for at prosjektet burde bli vidareført under IVB-programmet. Det blei samstundes vedtatt at vidareføringa av Nordsjøsykkelruta/North Sea Cycle Route skulle skje i samband med vidareføringa av Nordsjøløypa. Hordaland tok på seg ansvaret for å koordinere arbeidet fram mot ei ny søknad til Interreg. Interreg IIIC: ENABLE - Enabling European Regional Entrepreneurship ( ) ENABLE er eit Regionalt rammeprogram - Regional Framework Operations (RFO) - og handlar om å betra dei regionale instrumenta retta mot små og mellomstore bedrifter (SMB), med fokus på: å betre overføring av forsking og teknologi frå høgskular og universitet til næringslivet å leggje til rette for etablering av nettverk mellom SMB å stimulera til entreprenørskap I mars 2007 blei ENABLE offisielt avslutta og totalt har det då vore gjennomført 21 transregionale delprosjekt, kor Hordaland deltok i 11. Fokus har vore å utvikle gode metodar som støttar næringsutvikling og skapar verksemder med internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. Prosjekta i ENABLE har famna vidt, frå høgteknologi til reiseliv og 11 verksemder frå Hordaland har vore direkte partnarar i prosjekta. Totalt har ENABLE hatt eit nettverk på i alt 400 verksemder. ENABLE er eit samarbeid mellom Vestlandet (Hordaland /Sogn og Fjordane), Thüringen (Tyskland), Carinthia (Austerrike) og Kaunas (Litauen). Næringsavdelinga og Europakontoret har vore fagansvarlig frå Hordaland. Det har vore eit viktig siktepunkt i arbeidet på norsk side, at Vestlandsfylka være mest mogeleg koordinert i dette arbeidet. Vestlandsrådet vedtok i desember at vidareføringa av Nordsjøløypa skulle vere ein av deira prioriterte samarbeidsarenaar. Vidareføringa av Nordsjøløypa har såleis god forankring i Vestlandsfylka Det nye programmet, gjer det og naturleg å sjå koplingar mellom dette prosjektet og Riksantikvaren sitt verdiskapingsprogram Perler i Nordsjøløypa (PIN). Går alt etter planen, vil det bli sendt inn ny søknad til Interreg IVB programmet i mars 2008, med Hordaland som leiande partnar. Ein reknar med om lag 30 partnerar i prosjektet, og ei total prosjektramme på 8 mill. euro. Vidareføring av ENABLE i HUMANS ENABLE har vore ein suksess. Mange verksemder held fram med samarbeidet, m.a. innan teknologi- og produkt-utvikling og marknadsføring. Regionane har gjennom program- og prosjektutvikling hausta verdfulle erfaringar og skapt varige nettverk. Med eit utvida partnarskap ønskjer regionane å halde fram samarbeidet i eit nytt prosjekt. Målsettinga 9

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter av utdanning Rapportserie 05/2014 Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter MILJØMERKET Trykksak Utgivar: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer