Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl.: 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl.: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Jevnlige orienteringer Sykefravær/nærværsjobbing Rekruttering hvordan arbeides det Heltid/deltid Omdømme som arbeidsgiver Kompetanseutvikling Rådmann orienterer (hva skjer i kommunen akkurat nå) a. PFV 2 prosess og framdrift b. Etablering av Bodø Eiendom KF (prosess og framdrift) c. Informasjon fra styringsgruppen ibedrift Nordland d. Rekruttering av ingeniører ved byggseksjon, eiendomskontoret (prosess og framdrift) e. Vurdering av bedriftshelsetjenesten, internt organisert eller kjøp av tjenester eksternt (prosess og framdrift) f. Sammenslåing av kommunikasjon, arkiv og servicetorg (prosess og framdrift) Side1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 14/4 Referatsaker RS 14/3 Godkjent møtereferat RS 14/4 ibedrift - status pr. 1. mars 2014 Bodø, 27. februar 2014 Ingrid Lien leder Torill E. Kristiansen konsulent Side2

3 PS14/4Referatsaker Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Bedriftshelsetjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7203 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/4 Organisasjonsutvalget Samarbeidsutvalget ibedrift - status pr. 1. mars 2014 Sammendrag ibedrift Nordland er et prosjekt i samarbeid mellom Arbeidslivssenteret i Nordland, Bodø kommune v/ BHT og Valnesfjord helsesportsenter (VHSS). Prosjektet gjennomføres med faglig veiledning fra UNN. Prosjektet har et treårig løp i hver bedrift / virksomhet og startet opp høsten 2013 i 9 bedrifter med til sammen ca. 500 arbeidstakere. Av disse 9 er 4 virksomheter i Bodø kommune som til sammen har ca. 300 arbeidstakere. Prosjektet er finansiert gjennom FARVE-midler (Forsøksmidler - Inkluderende arbeidsliv) og midler fra Helse Nord. NAV Arbeidslivssenteret og Bodø kommunes v/ BHT bidrar gjennom å stille personalressurser. Prosjektet er i rute iht framdriftsplanen og det er ambisjoner om å utvide det. Synliggjøring av resultat og økonomisk gevinst vil bli høyt prioritert i prosjektet. Saksopplysninger IA-rådet i Nordland er oppdragsgiver for ibedrift Nordland. NAV Arbeidslivssenter eier og har prosjektledelsen for hovedprosjektet. Det er to delprosjekter. Delprosjekt 1 Bodø kommune. 4 piloter med til sammen ca 300 arbeidstakere Delprosjekt 2 Andre bedrifter i Bodø / Salten. 5 bedrifter med til sammen ca 200 arbeidstakere. ibedrift er rettet mot muskel- og skjelettplager og letter psykiske plager, og består av bedriftstiltak og individtiltak. Måler for ibedrift er å Gjøre helse- og NAV-tjenester lettere tilgjengelige på arbeidsplassen Bidra til egenmestring av muskel- og skjelettplager Sette psykisk helse på arbeidsplassen i fokus Bidra til bedre nærværsarbeid på arbeidsplassen Reduksjon av sykefravær. Målet er 20 % reduksjon i 3-årsperioden. 10 % reduksjon første året, deretter 5% pr år de neste to årene. Delmål for pilotprosjektet i Bodø kommune er å finne svar på om dette er en arbeidsmetode som er så effektfullt at den bør gjennomføres i flere av kommunens virksomheter. UNN har gjennomført opplæring av prosjektmedarbeiderne og påtatt seg oppfølgings- og veiledningsansvar. I oppstartsfasen har de tett oppfølging av prosjektet i Nordland. Side14

15 For de 5 pilotene utenom Bodø kommune er det VHSS som i samarbeid med NAV gjennomfører bedriftstiltakene. I Bodø kommune er det helsepersonell fra BHT som i samarbeid med NAV arbeidslivssenter gjennomfører dem. Bodø kommune v/ BHT legger også til rette for, og samarbeider med avklaringsenheten. I bedriftstiltakene benyttes arbeidsplassen som arena for helseinformasjon og holdningsskapende arbeid. Alle arbeidstakerne får samme informasjon i til sammen 7 timesbolker i treårsperioden. Lederne og mestringskontakter får videre opplæring og veiledning. Målet er at kunnskap om kroppen og plager, holdningsendring ift hva en kan gjøre til tross for plager, og god tilrettelegging på arbeidsplassen for arbeidstakere med plager, skal øke nærværet. Individtiltakene består av tidlig avklaring av muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Første steg er undersøkelse i avklaringsenheten. Det er fysioterapeut, psykolog og lege fra VHSS som utfører første avklaring. De som trenger behandling blir sluset videre i spesialisthelsetjenesten, de andre trygget ift sitasjonen. VHSS arbeider også med å etablere mestringsgrupper som aktuelle kandidater kan få tilbud om. Valnesfjord helsesportssenter har etablert avklaringsenheten i BHT s lokaler. Det er fastlegene som henviser til avklaringsenheten og målet er at avklaringen skal skje innen 1 uke. Avklaringsenheten startet opp i uke 7 og har tatt i mot den første henvisningen. NAV har fått midler til følgeforskning og engasjert Uni Helse i Bergen. Utviklingen av sykefraværet i pilotene følges nøye og vil for Bodø kommune sammenlignes med resten av kommunen. NAV skal se hvordan de kan gi bedriftene rapporter på diagnosegrupper og legemeldt fravær. Status Grunnopplæring av prosjektmedarbeiderne er gjort og UNN tilbyr god oppfølging og veiledning. Når prosjektet utvides til flere bedrifter vil det bli behov for flere prosjektmedarbeidere som også trenger opplæring. Bedriftstiltakene gjennomføres av helsepersonell i samarbeid med NAV arbeidslivssenter: Fase 1 av 3, er godt i gang i alle pilotene. Ledermøte, første personalpresentasjon, første ledersamling og første mestringskontakt modul er gjennomført. For pilotene i Bodø kommune starter andre personalpresentasjon i mars. Individtiltakene gjennomføres av spesialisthelsetjenesten. Alle legekontorene i Bodø har fått informasjon om ibedrift. Mestringskontaktene har fått utlevert små kort som kan tas med til fastlegen slik at han blir påminnet muligheten til tidlig avklaring som ligger ibedrift. Avklaringsenheten er etablert i BHT s lokaler og har tatt i mot sin første arbeidstaker. Målsettingen er at det skal være maks ventetid på 7 dager for å komme inn der. Utvidelse av prosjektet Prosjektet har ambisjoner om å rekruttere flere bedrifter og målsettingen er en fordobling fra 500 til 1000 ansatte i deltakerbedriftene i Side15

16 Delprosjektet i Bodø kommune har en foreløpig ambisjon om å starte prosjektet i nye virksomheter Ant. ansatte i deltakervirksomhetene Oppstart Totalt Før dette avgjøres er det viktig å høste erfaringer og se og analysere resultater. Ressursene må være sikret både intern, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. En reduksjon av sykefraværet på linje med erfaringen i Troms, 20 % i løpet av treårsperioden fordelt på ca. 10 % + 5 % + 5 % vil gi store innsparinger for virksomhetene og gi økonomisk effekt av innsatsen. Foreløpig er det bare ansatte i deltakerbedriftene som får tilgang til avklaringsenheten. Men det er en åpning for at dette blir et tiltak under raskere tilbake og derfor også et åpent tilbud for alle arbeidstakere. For Bodø kommune vil dette være svært positivt. Vurderinger Det er en rekke usikkerhetsmomenter som kan påvirke framdriften i prosjektet : Finansiering; 50 % prosjektlederstillingen finansieres av FARVE-midler som er innvilget til 1. sep Dersom prosjektet skal utvides må denne ressursen økes. IA-avtalen. Detaljene i videreføringen er ennå ikke avklart. Helse Nord har leveransen av helseressurs i bedriftstiltakene og individtiltakene ute på anbud, det er derfor usikkert om VHSS blir fortsatt samarbeidspart og leverandør av bedrifts- og individtiltak. Spørsmål om konkurranseutsetting av bedriftshelsetjenester for Bodø kommune er ikke avklart. ibedrift Nordland prøver ut en helt ny modell i Bodø kommune der BHT er prosjektansvarlig og stiller med prosjektmedarbeidere. Det at bedriften selv stiller med en såpass stor ressurs har bidratt til oppstart i Nordland og at antall ansatte i deltakerbedriftene er blitt så høyt som det er nå i oppstartsfasen. Det er også et spørsmål om BHT s bidrag inn i prosjektet kan gi utvidet effekt fordi BHT bidrar med kompetanse på arbeidsmiljø og arbeidshelse og samarbeidet gir økt mulighet for bistand til forebyggende arbeidsmiljøtiltak. BHT på sin side har fått en systematisk arbeidsmetode som er helt i tråd med systematisk HMS-arbeid og god BHT praksis. Om dette skal være løsningen i framtida avhenger av hvilken BHT ordning Bodø kommune skal ha, uavhengig av dette, hvilken kapasitet BHT skal ha og om dette blir en prioritert leveranse. Samarbeidet med fastlegene er helt sentralt for suksess. Stikkord her er bruk av avklaringsenheten og tilpasning av sykmeldingspraksis iht. ibedrifts tilrådninger. Det planlegges emnekurs for fastleger høsten Suksessfaktorer i deltakerbedriftene er : God lederforankring. Leder er sentral for at energien i prosjektperioden holdes oppe. Forankring i det systematiske HMS- og IA-arbeidet Dyktige og aktive mestringskontakter som benyttes Interesserte medarbeidere som opplever budskapet og tiltakene som meningsfulle Konklusjon ibedrift Nordland og delprosjektet i Bodø kommune er i en god oppstartsfase. Hvordan kommunes prosjekt skal videreføres avhenger av konklusjonen i spørsmålet om konkurranseutsetting av BHT og uavhengig av det, hvor mye ressurser kommune skal prioritere til BHT. Side16

17 Det er ambisjoner om å gå i gang med nye virksomheter. Vurderingen vil bli gjort når det er høstet flere erfaringer og forventede resultater vises. Nødvendige ressurser til utvidelse må være sikret både intern, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Ragnhild Skålbones Per Gunnar Pedersen HR-sjef Trykte vedlegg: <skal fylles ut> Utrykte vedlegg: <skal fylles ut> <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side17

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00) BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: Rådhuset, Formannskapssalen Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie

Detaljer

ibedrift Nordland Bedre egenmestring av helseplager og forsterket IA-arbeid Aktiv samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsplass, helse og NAV

ibedrift Nordland Bedre egenmestring av helseplager og forsterket IA-arbeid Aktiv samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsplass, helse og NAV ibedrift Nordland Bedre egenmestring av helseplager og forsterket IA-arbeid Aktiv samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsplass, helse og NAV Anders Bergkvist, Teamsjef Valnesfjord Helsesportssenter Arbeid

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Kl. 13:30. Rådhuset, Formannskapssalen

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Kl. 13:30. Rådhuset, Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer