Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra forrige møte. Side1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 14/22 Ad sak 2012/364, Politisk sak 12/64 behandlet i Bystyret 24.mai undersøkelse for total opprensking av Bodø indre havn PS 14/23 Styrking av kommunalt barnevern- søknad om statlige midler til stillinger til barneverntjenesten. Bodø, 12. februar 2014 Ole H. Hjartøy ordfører Torill Kristiansen konsulent Side2

3 Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /364 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/23 Bystyret /22 Formannskapet Ad sak 2012/364 -Undersøkelse for total opprensking av Bodø indre havn - PS 12/64 behandlet i Bystyret 24.mai 2012 Forslag til vedtak 1. Bystyret godkjenner at det gjennomføres geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelse i forbindelse med Kystverkets farledsutdypingsprosjekt i Bodø indre havn. 2. Brutto kostnader for å gjennomføre geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelser vil maksimalt utgjøre 1,4 million kroner som dekkes over avløpsfondet. Bodø kommune søker Miljødirektoratet om tilskudd til å dekke 75% av kostnadene. Resterende kostnader finansieres endelig ved å benytte avløpsfondet. Sammendrag Miljøundersøkelse av sjøbunnssedimentet i Bodø indre havn viser forurensninger av tungmetaller, PAH, PCB og TBT. Sedimentet langs land ved Burøya og fra småbåthavna til og med fergekaia har påviste miljøgifter i tilstandsklasse 4 og 5 (henholdsvis dårlig og svært dårlig miljøtilstand). Miljødirektoratet ønsker at det gjennomføres en opprensking av sedimenter i Bodø indre havn til et nivå som er akseptabelt for havnas fremtidige bruk. Administrasjonen i Bodø kommune gjennomførte møte 6.februar 2014 med Kystverket, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Bodø havn KF og Norconsult. I møtet ble det avklart at Kystverket er godt i gang med planlegging av farledsutdyping i Bodø indre havn, og planlegger oppstart av tiltaksfasen 15.april Det er «tidskritisk» å få politisk vedtak på gjennomføring av geotekniske- og supplerende miljøundersøkelser samtidig med Kystverket. Bodø kommune har fått frist fra Kystverket om å beslutte samkjøring av undersøkelsen innen 1.mars Samkjøring av de to prosjektene, miljøopprensking av Bodø indre havn og farledsutdyping, vil ha store fordeler økonomisk, miljømessig, personalmessig og gjennomføringsmessig. Kystverket vil være prosjektdriver. Miljødirektoratet har signalisert at det kan gis 75% støtte av kostandene. Saksopplysninger Side3

4 Bakgrunn Kystverket skal våren 2016 gjennomføre utbedring av innseilingsforhold i Bodø indre havn. I 2011 startet Kystverket planlegging av farledsutdyping. Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet ytret da ønske om at Kystverkets prosjektet skulle samkjøres med opprensking av forurensninger i sedimentet i Bodø indre havn på lik linje med prosjekt «Ren havn» i f eks Tromsø, Harstad og Hammerfest. På bakgrunn av dette ble det det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Kystverket, Bodø havn KF, Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune, med Bodø kommune som initiativtaker og i varetaker av sekretariatsfunksjonen. Arbeidsgruppen skal utarbeide en prosjektbeskrivelse for en total opprensking av Bodø havn. Bodø kommune, Bodø havn og Kystverket har foreløpig samarbeidet om å gjennomføre miljøkartlegging av sedimentet. Gjennomføring av forstudiet ble vedtatt i Bystyret 24. mai Miljødirektoratet (tidligere KLIF) støttet undersøkelsen med 75% av kostnadene; det vil si ,- av en total kostnad på ,- eksklusiv MVA. Resterende 25% av kostnadene ble fordelt på Bodø kommune og Bodø havn. Rapporten for miljøundersøkelsen, utarbeidet av Multiconsult, ble ferdigstilt i januar Undersøkelsen påviste forurensning av tungmetaller, PAH, PCB og TBT. Sedimentet langs land ved Burøya og fra småbåthavna til og med fergekaia har påviste miljøgifter i tilstandsklasse 4 og 5 (henholdsvis dårlig og svært dårlig tilstand). Forurensinger i klasse 4 og 5 kan utgjøre en helserisiko for mennesker som oppholder seg i området og det er en risiko for spredning av miljøgifter fra sedimenter til miljøet (økosystemet, flora og fauna). Miljødirektoratet mener at tilstandsklasse 3 bør være et egnet miljømål i områder hvor det foregår skipsverftaktivitet. For å oppnå ønskelige miljømål er det behov for å gjennomføre en miljøopprensking i Bodø indre havn. For å føre opprenskingsprosjektet for Bodø indre havn videre, må det i første omgang besluttes om det skal gjennomføres tiltaksrettede geotekniske- og supplerende miljøundersøkelser samtidig med Kystverket. Målet med undersøkelsen er å avdekke vertikalfordeling av forurensede og rene masser, massenes beskaffenhet, strømforhold og turbiditet. Dersom Bodø kommune beslutter å gjennomføre undersøkelsen vil Kystverkets anbudsutlysing gjelde for hele Bodø indre havn, og ikke bare utdypingsområdet. Denne undersøkelsen er nødvendig for å avklares hvilke tiltak som skal gjennomføres hvor, hvilke metoder som skal benyttes, hvor mye sediment som skal mudres, tildekkes eller renses og hvor man skal deponere sedimentene. Vedtak om deltakelse er «tidskritisk». Bodø kommune har fått frist fra Kystverket om å beslutte samkjøring av geotekniskog supplerende miljøundersøkelse innen 1.mars Dette betyr at om Bodø Kommune ikke vedtar å gjennomføre supplerende undersøkelser, vil det ikke være anledning til å samkjøre opprenskingsprosjektet med Kystverket. Forhold til planverk og føringer fra tidligere vedtak I bystyret 24.mai 2012 ble det vedtatt å gjennomføre forstudie med miljøprøvetaking av Bodø indre havn i samarbeide med Kystverket (PS sak 2012/364) Reguleringsplan for innseiling til Bodø indre havn er planid 1300 ble vedtatt av Bystyret i sak 13/84 av Vurderinger Problemanalyse Bodø kommune har fått frist fra Kystverket om å beslutte samkjøring av geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelse av Bodø indre havn innen 1.mars Denne supplerende undersøkelsen vil være et beslutningsgrunnlag for om Bodø Kommune skal samkjøre miljøopprensking med Kystverkets farledsutdypingsprosjekt. Kystverket har videre satt en frist for Side4

5 å beslutte om Bodø kommune skal delta i gjennomføringsfasen av prosjektet innen 1.september Det vil være store fordeler med å samkjøre miljøopprensking med Kystverkets utbedring av innseilingsforhold i Bodø indre havn. En samkjøring av de to prosjektene vil ha økonomiske, miljømessige og gjennomføringsmessige fordeler. Økonomiske og personellmessige konsekvenser Miljødirektoratet har forespeilet at Bodø kommune vil få 75% i tilskudd til å gjennomføre en geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelse av sedimentet. Det er anslått at undersøkelsen koster fra ,- til ,- ekskl. mva. I tillegg har Bodø kommune behov for bistand til å vurdere omfang og kostnader i forbindelse med prosjektet, som har en kostnad på ,- ekskl. mva (tilbud fra Norconsult). Brutto er det behov for ,- til ,-. Med et tilskudd på 75% vil nettokostnaden for Bodø kommune være fra ,- til ,-. Et konkret tilbud fra Kystverkets samarbeidspartnere vil komme i løpet av uke 7. Det er foreslått å benytte avløpsfondet til finansiering av prosjektet. Avløpsfondet er per i dag ca. 18 millioner kroner. Prosjektet vil i tillegg til de dirkete utgifter også medføre koordineringsarbeid i forhold til Kystverkets. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler at Bodø kommune samarbeider med Kystverket om å gjennomføre geotekniske- og supplerende miljøundersøkelser i Bodø indre havn. Målet med undersøkelsen er å avdekke vertikalfordeling av forurensede og rene masser, massenes beskaffenhet, strømforhold og turbiditet. Undersøkelsen skal gi et grunnlag for å avdekke omfang av opprensking, hvilke tiltak som skal gjennomføres hvor, hvilke metoder som skal benyttes, osv. Rapporten vil være et beslutningsgrunnlag for om Bystyret skal vedta opprensking av Bodø indre havn i samarbeid med Kystverket. Å samkjøre de to prosjektene, opprensking av Bodø indre havn og farledsutdyping, vil ha mange økonomiske, miljømessige og gjennomføringsmessige fordeler Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik Brækkan Kommunal direktør teknisk Saksbehandler: Ingunn Øvsthus Utrykte vedlegg: Miljøundersøkelser sjøbunnssedimenter Multiconsult <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side5

6 Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1014 F40 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/23 Formannskapet Styrking av kommunalt barnevern- søknad om statlige midler til stillinger til barneverntjenesten. Forslag til vedtak Bodø kommune søker om midler til å få opprettet en ny saksbehandlerstilling og en stilling i Ressursteamet ved barneverntjenesten. Sammendrag I statsbudsjettet for 2014 er det øremerkede midler til ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av opptrappingen skal gå til nye stillinger. Barneverntjenesten i Bodø kommune søker gjennom denne styrkingen Fylkesmannen i Nordland å få opprettet to nye stillinger; en saksbehandlerstilling og en stilling i Ressursteam. Dette teamet jobber direkte med oppfølging av barn, unge og deres familier. Søknadsfrist Før innsending av søknad må den politisk behandles ihht retningslinjene. Saksopplysninger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt ut rundskriv for satsing kommunalt barnevern Det framkommer av rundskrivet at kommunalt barnevern i Nordland skal styrkes med 7,5 stillinger. Det er et stadig økende antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet. Økningen var på 48 % fra 2003 til utgangen av Denne utviklingen ser ut til å fortsette. Barneverntjenesten sin hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er barnets beste som skal være utgangspunktet for barnevernstiltakene. Det er avgjørende at det kommunale barnevernet som først møter barna, evner å fange opp og hjelpe barn som trenger hjelp. Ved vurdering av søknader om stillinger skal det tas utgangspunkt i belastning i barnevernet og levekårsutfordringer. En vektig av levekårsutfordringer bidrar til at kommuner som har prioritert barnevernet men som har store levekårsutfordringer likevel vil kunne få midler til stillinger. Side6

7 Vurderinger I den nye og oppfriskede utgaven av barnevernloven fremheves endringstiltak som en nødvendig del av barneverntjenestens tiltaksportefølje. Endringstiltak er tiltak som kan hjelpe foreldre å gjøre varige positive endringer i sine barns omsorgssituasjon. Barnevernet i Bodø sitt Ressursteam arbeider med endringstiltak gjennom råd og veiledning til foreldrene. Ressursteamet er vår beste investering så langt en investering vi har stor tro på når det gjelder avkastning, særlig i form av menneskelig gevinst, men også økonomisk. Fra Ressursteamet ble etablert i begynnelsen av september 2013, med 1,9 stillinger og 5 familier, vokste det til 23 saker ved årsskriftet. Noen av disse sakene er avsluttet og noen er under avslutning. I løpet av denne perioden har vi kunnet tilbakeføre to barn som var plassert, tilbake til sine respektive hjem. Dette fordi vi har Ressursteamet som har kunnet samarbeide med foreldrene om å skape de nødvendige endringer i hjemmet. I noen saker må det være 2 veiledere. Til sammen ble 24 barn henvist til Ressursteamet i av disse var familier med utenlandsk opprinnelse. For øyeblikket arbeider Ressursteamet med 17 familier. Det er pr dags dato 6 familier som står på vente for å få arbeide sammen med Ressursteamet. Konklusjon og anbefaling Aktiviteten er høy i barneverntjenesten. Kompleksiteten i barnevernssakene er stor, noe som igjen gir store utfordringer med å kunne tilby tiltak som gir rett hjelp til rett tid. Saksbehandlerne har for mange saker i sin portefølje for å kunne overholde frister for undersøkelse, til oppfølging og evaluering av igangsatte tiltak. Statlig barnevern er i gang med nedbygging av sine råd og veiledningstilbud, noe som får store konsekvenser for kommunene. Barneverntjenesten i Bodø kommune har derfor opprettet et Ressursteam som gir råd og veiledning i hjemmet over en gitt periode for om mulig å styrke foreldre sin omsorgskompetanse. Vi kan etter å ha drevet ressursteam i et halvt år vise til gode resultater både for berørte familier og økonomisk. På bakgrunn av dette anbefales det at en vedtar at kommunen skal søke barneverntjenesten i Bodø kommune styrket gjennom satsingen i statsbudsjettet. Saksbehandler: Tone Hilde Birkelund Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Side7

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer