Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører /07 KOMITE II /07 Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07"

Transkript

1 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører /07 KOMITE II /07 Bystyret SØKNAD OM BRUK AV PROSJEKTMIDLER AVSATT AV BYSTYRET I ØKONOMIPLANEN TILLITSPROSJEKTET. Forslag til VEDTAK/INNSTILLING: 1. Mandal kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging og bystyret vedtar oppstart av Tillitsprosjektet. 2. Bystyret vedtar å delfinansiere prosjektet med kr ,- av avsatt prosjektbevilgning i Eventuell ubrukt bevilgning overføres til Bystyret gir forhåndstilsagn på å delfinansiere prosjektet med kr ,- pr. år av avsatt prosjektbevilgning i perioden SAKSORDFØRER: Behandling i KOMITE II : Personalkonsulent Siren Vetnes Johannessen orienterte. Harald Øyslebø foreslår: Saken utsettes inntil rapport om Nærværsprosjektet foreligger. Harald Øyslebøs forslag forkastet med 5 mot 2 (Øyslebø, Bratteberg) stemmer. Innstillingen vedtatt med 5 mot 2 (Øyslebø, Bratteberg) stemmer.

2 Innstilling i KOMITE II : 1. Mandal kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging og bystyret vedtar oppstart av Tillitsprosjektet. 2. Bystyret vedtar å delfinansiere prosjektet med kr ,- av avsatt prosjektbevilgning i Eventuell ubrukt bevilgning overføres til Bystyret gir forhåndstilsagn på å delfinansiere prosjektet med kr ,- pr. år av avsatt prosjektbevilgning i perioden SAKSORDFØRER: Inga Fjeldsgaard. Behandling i Bystyret : Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen tilstede og orienterte om tillitsprosjektet. Tillitsvalgt Liv Else Kallhovd fra Fellesforum bekreftet støtte til prosjektet. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Bystyret : 1. Mandal kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging og bystyret vedtar oppstart av Tillitsprosjektet. 2. Bystyret vedtar å delfinansiere prosjektet med kr ,- av avsatt prosjektbevilgning i Eventuell ubrukt bevilgning overføres til Bystyret gir forhåndstilsagn på å delfinansiere prosjektet med kr ,- pr. år av avsatt prosjektbevilgning i perioden Vedlegg: 1 Prosjektskisse, datert Utrykte vedlegg: Ingen.

3 Bakgrunn: Mandal kommune har hatt fokus på nærvær og arbeid for å redusere sykefravær og øke den reelle pensjonsalder blant de ansatte siden høste I 2005 bevilget bystyret prosjektmidler på ,- for å videreføre Prosjekt Nærvær for perioden , jfr. sak 046/05. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport for Prosjekt Nærvær som blir presentert for bystyret i september 07. Fokus på nærvær har hatt gode arbeidsmiljøresultater i Mandal kommune. Disse resultatene er blitt godt kjent blant kommunene i Norge og er blitt lagt merke til sentralt i departementer og Kommunenes Sentralforbund. Prosjektleder blir stadig bedt om å delta på konferanser rundt om i Norge hvor nærvær og særlig sykefravær er på dagsorden. Og Mandal kommune er en av to kommuner i Norge, som på grunn av gode arbeidsmetoder og resultater, ble bedt om å delta et landsomfattende prosjekt for å få redusert sykefraværet - Kvalitetskommuneprosjektet i regi av Kommunal- og regiondepartementet. For å belyse kostnadene ved sykefravær har KS utarbeidet en tabell som regner ut kostnadene for stat og kommuner ut fra samlet fraværsprosent, innenfor arbeidsgiverperioden og utenfor arbeidsgiverperioden. For Mandal kommune utgjorde fraværet i ,2 % og 7,2% i Kostnadene illustreres i tabellen under: Sykefraværsprosent 9,2 7,2 Kostnader stat og kommune 27,40 mill. kr. 21,05 mill kr. Kostnader stat 19,58 mill. kr. 14,41 mill.kr. Kostnader arbeidsgiver/kommune 7,82 mill. kr. 6,64 mill. kr. Sykefraværsprosenten i Mandal kommune har vært på 6,7% i 2004 og 6,5% i Det innebærer at i alle disse årene hvor det har vært fokus på nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging har kommunen spart i overkant av 1,2 mill. kr. pr. år. Og som følge av det har kommunen bidradd til at staten har spart ca. 5,2 mill. kr. pr. år. Måten kommunen har arbeidet på i Prosjekt Nærvær har vist at selv en stor bedrift med over 1000 ansatte kan ha gode resultater når det gjelder pensjonsalder og sykefravær. Men det kreves initiativ og sentralt fokus på oppgaven hele tiden. Prosjekt Nærvær har gitt oss god innsikt i problemstillinger rundt selve systemet med registrering av fravær og legemeldt fravær. Kommunen har en hypotese om at dersom arbeidstaker ikke trenger å få sykemelding fra lege, men kan levere en egenmelding til arbeidsgiver, vil registrert fravær bli ytterligere redusert. Det ble derfor sendt en søknad til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i september 06 om dispensasjon fra reglene i Folketrygdlovens 25-13, som omhandler sykemeldingsrutinene og krav til sykemelding fra lege for å ha krav på sykepenger. Ved søknaden lå en foreløpig skisse til et prosjekt. I slutten av januar 07 fikk kommunen positiv tilbakemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forhold til dispensasjon fra Folketrygdlovens regler. Vurdering: Prosjektet handler om å videreføre erfaringene fra Nærværsprosjektet. Gjennom å overføre ansvaret for nærvær/fravær ved sykdom til arbeidsgiver arbeidstaker, ved hjelp av

4 strukturert dialog og tilrettelegging av arbeidsoppgaver, ønsker vi å redusere sykefraværet, også når fraværet øker på landsbasis. Ved å utvide virkemidlene vil vi undersøke om vi enda mer effektivt kan få til varige endringer i fraværskulturene. Ved innføringen av arbeidsplikten fikk man en forbigående reduksjon i sykefraværet på landsbasis. Våren 2006 steg fraværet på nytt og regelendringene hadde tilsynelatende forbigående effekt. Vi ønsker å videreutvikle virkemidlene og framskaffe ytterligere kunnskap på de områder hvor Nærværsprosjektet har fått gode resultater, endret fraværsmønster, redusert totalfravær og redusert utstøting av eldre arbeidstakere. Mandal kommune ønsker å forsøke ytterligere nye veier for å få ned langtidsfraværet som utgjør den største delen av vårt sykefravær. Kommunen har også høyere uføreandel enn landsgjennomsnittet og som IA- bedrift ønsker vi å redusere uføreandelen gjennom å redusere langtidsfraværet. Prosjektet er tenkt organisert som et samarbeid mellom administrasjonen, de ansatte og politikere i Mandal kommune. Metoden med egenmeldingsperiode på inntil et år har aldri vært prøvd før i Norge, og prosjektet vil ha nasjonal interesse. Vi ønsker derfor å invitere NAV Trygd lokalt og NAV fylke til å delta i styringsgruppen for prosjektet, samt engasjere forskere til å følge prosjektet for å vurdere effekten og videreformidle erfaringene til myndigheter og arbeidsliv. Prosjektet kan grovt skisseres slik: Hvem: Prosjektet omfatter alle ansatte i Mandal kommune totalt ca ansatte og vikarer. Hva: Det skal som hovedregel benyttes egenmelding ved sykdom. I arbeidsgiverperioden kan det benyttes egenmelding inntil 2 x 8 dager. Etter dette er max. antall dager pr. egenmelding inntil 16 dager. Totalt inntil 1 års fravær. Når: Total prosjektperiode Planleggingsfase Innføring og justering av nye rutiner Vedlikehold og forankring av prosjektet i organisasjonen Innen evaluering og avslutning av prosjekt Målsetting og mandat: - sykefravær under 6 % ( eller 2% under landsgjennomsnittet) - redusere antall uføre/holde stabilt - færrest mulig over på AFP under gjennomsnittet - Minst 60 % av de ansatte som har fravær skal benytte egenmeldingsordningen i første halvår % innen utgangen Stabilt 90% på lengre sikt som benytter egenmeldingsordning fremfor sykemeldingsordning. Basert på en omforent forståelse av arbeidstakeres rett til nærvær også ved sykdom, og ved å bygge opp tillit mellom arbeidstakere og arbeidsgiver gjennom tilrettelegging av

5 arbeidsoppgaver og strukturert dialog, ønsker vi å redusere kommunens langtidsfravær og dermed totalfraværet. Reduksjon av langtidsfraværet vil igjen føre til redusert utstøting, færre nye uttak av uførepensjon og langt flere som får utnyttet sin restarbeidsevne med økning av gjennomsnittlig pensjonsalder. Som arbeidsgiver får kommunen store utfordringer framover når det gjelder å få tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Ved å vise til at vi ivaretar våre arbeidstakere og utnytter eksisterende arbeidskraft på best mulig måte, vil kommunen ha god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Ressurser: - Prosjektleder tilsatt i Mandal kommune i 100% stilling fra Økt ressurs for Hovedtillitsvalgte på til sammen 50% stilling - Ressursen til Bedriftshelsetjenesten økes med kr ,- pr. år. - Økt ressurs på NAV trygd lokalt med 70% fra og med - Følgeforskning Status: Vi er i gang med å søke om prosjektmidler for å finansiere prosjektet. Det søkes eksternt på mulige prosjektmidler, men svar på søknadene vil ikke foreligge før langt ut på høsten. I denne saken søkes det om å få tildelt prosjektmidler fra avkastningen fra Agder Energiprosjektmidlene. Det er så langt planlagt at prosjektet skal gå over 4 år dersom de første fasene er vellykket. Oppstart vil formelt være fra Men allerede nå er forarbeidene i gang. Det er ressurskrevende å organisere prosjektet, og det er ikke økonomisk eller bemanningsmessig kapasitet innenfor de nåværende ressursene i Sentraladministrasjonen. Det søkes om prosjektmidler kr ,- til forarbeidene/forprosjekt fra Det vil gi prosjektet likviditet til å tilsette en prosjektleder i 100% stilling samt gjøre avtaler med forskere og dekke andre utgifter til oppstart. Eventuelle midler som blir til overs i 2007 overføres til driften av prosjektet i Da det er uavklart hva vi kan få tilsagn på av eksterne prosjektmidler søkes det om forhåndstilsagn på AE-prosjektmidler på kr ,- pr. år for perioden Det vedlegges en foreløpig prosjektskisse. Styringsgruppe og prosjektgruppe har ikke trådt i kraft i påvente av bystyrets vedtak i saken. Konklusjon: Mandal kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging, og iverksetter Tillitsprosjektet. Tillitsprosjektet har som målsetting å redusere kommunens langtidssykefravær, og dermed totalfraværet, ved å bygge opp tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved tilrettelegging av arbeidsoppgaver og strukturert dialog. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt dispensasjon fra Folketrygdloven til å benytte egenmelding i et helt år framfor sykemelding i prosjektperioden. Dette vil være et sentralt virkemiddel for å oppnå målsettingen. Forprosjektet starter opp Hovedprosjektet varer fra For å sikre finansiering av prosjektet søkes det om AE-prosjektmidler kr ,- i 2007, og deretter inntil kr ,- pr. år.

6 Mandal, Erik Hillesund Rådmann Irene Lunde kommunalsjef

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager FoU-rapport 2/2012 Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder og Nina Jentoft, Agderforskning

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009

Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009 Solveig Osborg Ose, Anne Mette Bjerkan, Ivar Pettersen, Karl-Gerhard Hem, Arild Johnsen, Jan Lippestad, Bård Paulsen, Tone O Mo, Per Øystein Saksvik (NTNU) Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer