Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål, delmål og strategier Konkurranse og Toppidrett 20 Mål, delmål og strategier

4 Innledning Fotograf: Øyvind Thorsen 04 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

5 Innledning Innledning Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan er et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i den kommende tingperiode. Det skal fungere som et kart der planlagt rute for prinsipper, strategi og politikk er prikket inn. Det understrekes at svømming gjennom dette dokumentet brukes som helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkron svømming og vannpolo. Grunnlaget for valg av mål og strategier for perioden ble lagt gjennom prosessen på Gardermoen under Trener-/Lederkonferansen Tilfanget av ideer og innspill var stort, og resultatet er her omforent og spisset innenfor fire innsats områder. Et overordnet mål er at alle organisasjonsledd bruker virksomhetsplanen aktivt gjennom å tilpasse den for anvendelse på sitt nivå. Virksomhetsplanen skal leve gjennom tiltak og handling sentralt i NSF og lokalt i klubbene. Idégrunnlaget fra 2001 med visjon, verdier og hovedmål angir retningen og tydeliggjør idretten i alle sammenhenger. Dette idégrunnlaget danner fortsatt fundamentet for NSFs arbeid i kommende tingperiode. Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til visjon og verdier. Svømmeidrettens visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Svømmeidrettens virksomhetsidé Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder Svømmeidrettens verdier Grensesprengende Dristig Lekende Inkluderende Ansvarlig Hovedmål Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. NSFs mål innenfor innsatsområdene vil gjøre organisasjonen bedre, slik at norsk svømmeidrett kan nå visjonen om å bli den mest fremgangsrike idretten i Norge. NSFs øverste prioritet er at klubbene får best mulige vilkår til å drive aktivitet for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på s vømmingens fortrinn i forhold til inkludering av grupper med behov for spesiell tilrettelegging. NSF skal fremstå som en aktiv samfunnsaktør. Folkehelseutfordringene møtes både gjennom sentralt organiserte tiltak (som Svøm langt kampanjen), og lokalt gjennom et aktivitets tilbud for ungdom og voksne med ulike ønsker og behov. NSF skal være et forbilde for andre idretter med sitt arbeid med å fremme verdier, holdninger og klubbkultur, blant annet gjennom «Ren idrett». For kommende tingperiode prioriterer NSF følgende innsatsområder: Anlegg Aktivitetsutvikling Organisasjonsutvikling Konkurranse- og toppidrett Under hvert innsatsområde angis mål og delmål for perioden, samt strategi for NSF og klubbene. Som gir bokstavene GLAD I vann! Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 05

6 Anlegg Anlegg Det skal være et ledende prinsipp for bygging av anlegg at: Det er det offentlige som skal bygge og drifte anlegg, mens idretten skal fylle de med aktiviteter. Norges Svømmeforbund støtter ønsket i anleggspolitisk handlingsplan vedtatt av IdrettsTinget 2011 om å etablere en egen ordning over statsbudsjettet for særlig kostnads krevende anlegg. Et kostnadskrevende anlegg er definert til å ha en totalkostnad på minimum kr ,- for å kunne omfattes av disse midlene (i tillegg til nasjonalanlegg og OLanleggene). Det skal settes av 600 millioner kroner i en fire års periode for slike anlegg. For å tilfredsstille svømmeidrettens behov skal svømmeanlegg være flerbruks idrettsanlegg og de skal være tilgjengelige for våre svømmeklubber på tidspunkter det er gunstig for barn og unge å drive svømmeopplæring og trening. Det er derfor viktig med god anleggskompetanse både sentralt og lokalt for å bedre klubbenes rammevilkår. Tilstrekkelig antall svømmeanlegg er av vesentlig samfunnsmessig betydning og en forutsetning for å lære våre barn å bli fortrolige med vann og lære å svømme. Det ligger også betydelige helsegevinster ved regelmessig svømming og aktivitet i vann. Mål, delmål og strategier Flere nye anlegg til trening og konkurranse Tre 50m basseng igangsatt før 2016, med fasiliteter for alle svømmeidretter Minst et 25m basseng pr innbyggere Minst 20 nye fullverdige 25m svømmeanlegg NSFs administrasjon skal ha administrativ kompetanse på anlegg Alle nye svømmeanlegg bygges etter NSFs standard Anbefalinger vedrørende dekningsbehov Utvikle og oppdatere verktøyer som kan brukes lokalt Klubbens ledelse skal arbeide inn mot kommunen for å få svømmeanlegg på dagsorden. Sikring av arealer til svømmeanlegg Klubbens ledelse er involvert fra ide og bygningsfasen til ferdigstillelse av svømmeanlegget, for å ivareta NSFs krav og svømmeidrettens behov Lokale klubber/krets skal samarbeide om anlegg Øke svømmeklubbenes tilgang til eksisterende svømmeanlegg Klubbene skal ha tildelt tider på de tidspunkter det er gunstig å drive opplæring og trening (kjernetid for barn og unge mellom kl 16-20) NSFs administrasjon skal ha administrativ kompetanse på anlegg Utvikle verktøykasse med argumentasjon og hjelpemidler for politisk arbeid lokalt Utvikle et godt verktøy til bruk for klubbene i anleggsspørsmål. Overholde regler for «Ikke stengt mer enn 3 mnd» Alle offentlig finansierte svømmeanlegg skal være åpne for svømmeidrett Arbeide politisk for at klubben har fri tilgang i kjernetiden til anlegg for barn og unge God dialog med utleier/eier av basseng. Synliggjøre klubbens aktivitet, medlemsmasse og effektive bruk av anlegget mot kommunen Klubben involverer seg i idrettsrådet (og svømmeallianse/svømmekrets) 06 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

7 Anlegg Sitater fra prosessen Anleggskapasiteten skal ikke begrense klubbenes behov Tre 50 meter basseng igangsatt før 2016 Vann i alle basseng Gratis halleie åpent 365 dager i året Fotograf: Paal Staven Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 07

8 Anlegg Økt fokus på rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende anlegg kommunalt Det skal være en kommunal plan for drift og vedlikehold av alle eksisterende anlegg Ruste opp gamle anlegg Alle basseng skal være fylt med vann gjennom hele året Oversikt over tilstand i alle eksisterende anlegg Være pådrivere lokalt til at alle anlegg er i drift Svømmeanlegg skal være en del av den kommunale infrastruktur Der det bygges en idrettshall lokalt, skal det også bygges en svømmehall Svømmeanlegg på dagsorden i alle sentrale areal- og befolkningsplaner Svømmeanlegg på dagsorden i alle fylkes- og kommunale arealplaner Øke andel offentlige midler til svømmeanlegg Øke andelen statlig finansiering til minimum 1/3 Arbeide politisk for at midler til svømmeanlegg bevilges over flere poster på statsbudsjettet. I tillegg til tippemidler og midler fra Kulturdepartementet. NSF representert i idrettens anleggsutvalg Øke nasjonalpolitisk press for å få mer midler til svømmeanlegg over statsbudsjettet Arbeide politisk for at kommunene bevilger investerings- og driftsmidler til svømmeanlegg, over flere poster enn idrett i kommunebudsjettene. Alle anlegg stilles gratis til disposisjon for opplæring, trening og arrangement Jobbe politisk for å få dette som et overordnet prinsipp»» Påvirke idretten og kommunen lokalt for å få dette på dagsorden 08 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

9 Anlegg Fotograf: Paal Staven Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 09

10 Aktivitetsutvikling Aktivitetsutvikling Norges Svømmeforbund ønsker at klubbene skaper mye og god aktivitet, for mange, over tid. Selv om rammebetingelsene setter noen begrensninger for oss, er vi opptatt av at barn gis mulighet for å lære å svømme, at de senere kan trene svømming, stup, synkron og vannpolo, og at de på sikt kan utvikle seg så langt de vil. Å være svømmedyktig er et krav i henhold til skolenes læreplaner. Våre klubber innehar den kompetansen som trengs for å lære barn å svømme, og NSF ser klubbene som naturlige samarbeidspartnere for kommuner som tar svømmeundervisningen seriøst. NSF vil arbeide for at svømmeklubber med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, kan lede svømme undervisningen, mot økonomisk kompensasjon. Det må sikres at alle instruktører har den nødvendige kompetanse, og at alle klubber kan administrere opplæringen effektivt innenfor rammene av Norges Svømmeskole. Svømmeidretten har et bredt nedslagsfelt i befolkningen. Det er derfor grunnlag for flere medlemmer i NSF. De siste tre årene har medlemsmassen økt med ca 18%, til i overkant av medlemmer. Det er nå viktig med økt fokus på å forbedre overgangen fra svømmekurs til trenings-/konkurransegruppene, slik at man rekrutterer flere, beholder flere og utvikler flere. Dette handler i stor grad om å skape arenaer for spennende og variert aktivitet, hvor barn og unge får mulighet til å oppleve mestring. Trenernes kompetanse, og kanskje spesielt den sosiale kompetansen, er helt avgjørende i dette arbeidet. Klubbene må ha dyktige trenere på de laveste treningsgruppene, slik at barna lærer riktige ferdigheter, og utvikler disse videre. Med så mange valgmuligheter barn og ungdom har i dag, må vi være både dyktigere og smartere enn andre for å beholde og utvikle dem i våre klubber. Klubbens virksomhetsplan og sportslige plan skaper rammene for hvordan klubben skal være, og hva den arbeider med å bli. Å stake ut en felles retning, felles treningsforståelse, konkretisere mål for de ulike gruppene, beskrive innhold for de ulike aldersgruppene, er hovedtrekkene i en sportslig plan. Kompetansen hos klubbens hovedtrener er viktig i dette arbeidet og NSF ønsker derfor at alle hovedtrenere innehar Trener 3-kompetanse. Mål, delmål og strategier Bidra til at alle barn lærer å svømme NSF skal være den ledende aktør i svømmeopplæringen Arbeide for at utdanningsmyndighetene vedtar NSFs definisjon på svømmedyktighet Bidra med kompetanse -heving i skoleverket Arbeide med utdanningsmyndigheter nasjonalt og lokalt for å styrke svømmeopplæring i skolen Forbedre samarbeidet mellom NSF, kommune og klubb. Styrke og utvikle Norges Svømmeskole, og øke antallet sertifiserte klubber Etablere pilotprosjekter hvor klubber drifter svømme undervisningen i kommunen Sertifiserte klubber kan gjennomføre svømmeopplæring i skolen der det ligger til rette for det Øke antallet elever og skoler som deltar i Skolesvømmen Styrke samarbeidet med skole/kommune for å kunne drifte svømmeundervisningen i skolen For å drive opplæring for barn skal klubbene sertifiseres i Norges Svømmeskole / Norges Stupskole. 10 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

11 Aktivitetsutvikling Sitater fra prosessen Overgangen fra svømmeskolene til svømmeklubbene må bli bedre Økt kompetanse. Alle klubber skal ha planer på kompetanseheving: trenere, ledere, instruktører, dommere NSF skal være den ledende aktører i svømmeopplæringen og tilby skolering av svømmelærere, spesielt der hvor det ikke er klubber som kan gjøre dette Alle 10-åringer skal kunne svømme Godt breddetilbud, også til de som vil svømme uten deltakelse i konkurranse Spre vannpolo, synkronsvømming og stup Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 11

12 Aktivitetsutvikling 12 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

13 Aktivitetsutvikling Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 13

14 Aktivitetsutvikling Øke antall medlemmer i NSF med 20% Redusere frafall blant barn og ungdom gjennom bedre trenerkompetanse og utvikling av konkurranser som utfordrer ulike/varierte ferdigheter. Øke antall medlemmer: 6-12 år: 15% år: 25% 20 år +: 20% Øke antall konkurranseutøvere (lisensierte) med 15% Styrke og utvikle Norges Svømmeskole, og øke antallet NSS-klubber Forbedre overgangen fra kurs til trening gjennom styrking av trenerutdanningen Styrke og utvikle Norges Stupskole Utvikle Minipolo som aktivitet for klubber og skole Stimulere til utvikling av nye konkurranse- og aktivitetsformer Arbeide med årsklassegrupper i overgangen fra kurs til trening, basert på variert og spennende aktivitet, mestring og gode opplevelser. Ha en utdanningsplan for instruktører og trenere Benytte NSFs instruktørutdanning og Trenerløype Ha en aktivitets- og konkurranseplan tilpasset alder og ferdighet Bidra til god og variert aktivitet i klubbene Klubbene skal ha en sportslig plan All aktivitet skal ledes av instruktører og trenere med utdanning Klubbenes hovedtrener skal ha Trener 3-kompetanse Ha gode verktøyer for utvikling av sportslig plan Tilby trenerutdanning som utvikler både bredde og topp i klubb Utvikle aktivitetsverktøy for hver gren Gjøre tilgjengelig NSFs utviklingstrapper Tilby rekrutterings- og kompetansetiltak for grupper med behov for tilrettelegging Tilby gode utviklingsmuligheter for utøvere med høyt ambisjonsnivå Arbeide for økt deltakelse av grupper som trenger spesiell tilrettelegging Legge til rette et aktivitets-/utdanningstilbud også for ungdom som ikke ønsker å «satse» Legge til rette for utøvere som ønsker å satse på å nå sitt toppnivå Utvikle og arbeide etter en sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapper. Ha aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 14 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

15 Aktivitetsutvikling Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 15

16 Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling Arbeidet med klubbutvikling er nødvendig for å nå NSFs mål. Det er klubbene som er hjertet i norsk svømming, og NSF skal arbeide for at klubbene skal bli enda mer aktive og velfungerende klubber. Norsk svømming utvikles gjennom at tillitsvalgte, ansatte og engasjerte øker sin kunnskap og deler erfaringer for et felles gode. Alle ledd i organisasjonen oppfordres derfor til aktivt å søke ny, og dele egen kompetanse på tvers av grenene og klubbene. I mange sammenhenger er det viktig å søke impulser og kunnskap fra andre idretter og organisasjoner i samfunnet forøvrig. Trenere, ledere, dommere og andre enga sjerte møtes og bidrar på fellesarenaer slik at alle i felleskap løfter norsk svømming til høyere mål enn potensialet fra summen av individuell innsats. Strategisk ledelse blir enda viktigere nå enn tidligere. Klubbens aktiviteter møter konkurranse fra ulike aktører, og derfor må klubbene ledes av personer med kompetanse innen strategisk ledelse, og god forståelse for hvordan norsk svømming fungerer. Man må forstå hvilken posisjon klubben har i lokalsamfunnet, sett opp mot andre klubber og idretter, private aktører, andre fritidstilbud, skole etc. Ut fra denne forståelsen må klubben ta strategiske valg, og omsette disse til handling. Dette krever vilje til å se inn i fremtiden, løfte på steiner hvor man ikke vet hva som kan dukke opp, og møte utfordringene høyt på banen. God klubbdrift legger forholdene til rette for at frivillige kan bidra med innsats og kompetanse på best mulig måte. God klubbdrift øker frivilligheten gjennom muligheten for å organisere og involvere den frivillige virksomheten på de rette områdene. Klubbhåndboka vil legge til rette for innsats og engasjement til fremtidige styremedlemmer. Grunnstammen i klubbene er aktiviteten. Der ligger medlemsmassen og der ligger økonomien. Alt annet er støtte funksjoner for å få aktiviteten til å fungere best mulig. Men hvor man for noen år siden kunne «snu bunken» etter hver sesong, stilles det nå større krav til støttefunksjonenes mulighet til strategisk tenk ning, utarbeiding av planverk, oppfølging av prosesser etc. Konsekvensen av dette er at flere klubber profesjonaliserer den daglige driften, slik at man kan utøve strategisk ledelse. Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL 16 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

17 Organisasjonsutvikling Sitater fra prosessen NSF har fått de best utdannede ledere, trenere, instruktører, dommere og tillitsvalgte Tilrettelagt for fremtidige styremedlemmer Utnytte ressursene bedre, dra nytte av hverandres kompetanse sentralt og lokalt Alle klubber har vært gjennom klubbutviklingsprosesser Klubber skal drives uten bekymring for økonomi Åpenhet og samarbeid mellom klubbene, mellom de «store» og de «små» Informasjon fra NSF til styrene ute i krets og klubb Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 17

18 Organisasjonsutvikling Mål, delmål og strategier Norsk svømming ledes av en tydelig og dyktig ledelse med god organisasjonsforståelse Alle klubbene har tilstrekkelig utdannede dommere, trenere, ledere og instruktører Øke antallet ungdom engasjert i ulike roller på klubbnivå Kompetanseheving sentralt i NSF og i klubbenes ledelse Aktiv aktør mot politiske beslutningstakere og nasjonale samt internasjonale idrettsorganer Tilby samlinger og lederkurs for ungdom i ulike roller (trener, leder, dommer) Legge til rette for at tillitsvalgte, nye og erfarne, skal få god kjennskap til norsk svømming, innføring i styrearbeid Legge til rette for kompetanseheving og nettverksbygging for daglig ledere Kvalitetssikre rekruttering, skolering og oppfølging av kurslærere og klubbveiledere NSF styret og utvalg gjennomfører rolle - avklaringer og utviklingsprosesser God informasjonsflyt fra og til NSF- klubb/krets (Informasjon fra NSF til styrene i krets og klubb.) NSF har forankret Rent særforbund (antidoping) Ungdom gis mulighet for utdanning og kompetanseheving og involveres i klubbens aktivitet og ledelse Sikre kontinuitet i klubbledelsen God rekruttering til og ivaretakelse av ledelse, dommere, trenere, instruktører og andre engasjerte Alle engasjerte i klubben tilbys utdanning og utviklingsmuligheter Godt samarbeid med andre klubber og den lokale idretten (klubber/ krets/grener/andre idretter) Klubbens engasjerte benytter aktivt NSFs kommunikasjonskanaler slik at det er god dialog mellom klubb og NSF og særkretsene Klubben har forankret rent idrettslag (antidoping) Kunnskap om lokal organisering innenfor NIF og kommunal virksomhet Skape velfungerende klubber Alle klubber har en virksomhetsplan Bedre klubbens daglige drift Ha verktøyer for utvikling av virksomhetsplan Tilby klubbutviklingsprosesser Utvikle og innføre anerkjennelsesprogram for klubber Utarbeide maler, rutiner og verktøy som gjør klubbdriften enklere, som medley.no og tryggivann.no Utvikle idebanken med gode tips fra klubber Være ledende på holdningsarbeid innen idretten Bedre tilrettelegging for frivillig innsats i klubb Attraktivt å velge svømmerelatert arbeid som yrke Trygge rammer for klubbens medlemmer Legge til rette et aktivitets-/utdanningstilbud også for ungdom som ikke ønsker å «satse» Legge til re Gjennomføre klubbutviklingsprosesser Klubbene har håndbok som beskriver rolle- og ansvars avklaring, kommunikasjon, rutiner og retningslinjer basert på klubbens verdier Klubbens ledelse har god kompetanse om «klubben som arbeidsgiver» Legge til rette for utdanning, skolering og teambygging Samarbeide med andre klubber Hele klubbens ledelse involvert i strategiarbeid (virksomhetsplan og årlige handlingsplaner) for utøvere som ønsker å satse på å nå sitt toppnivå Utvikle og arbeide etter en sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapper. Ha aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 18 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

19 Organisasjonsutvikling Norsk svømming har trygge og forutsigbare økonomiske rammer Øke total omsetning på Svømmelotteriet med 50 % Øke salg av svømmemerker og andre NSF produkter NSF attraktiv som samarbeidspartner Søke midler sentralt som kan være med å stimulere til aktivitet lokalt Øke tildeling gjennom kommunale, fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger God oversikt over lokale og fylkeskommunale støtteordninger Ivaretakelse av medlemmer og rekruttering av nye medlemmer gjennom et godt aktivitetstilbud God økonomistyring i klubb Styrke Svømmelotteriet som inntektskilde Øke gevinst gjennom grasrotandelen Norsk svømming er en aktiv og troverdig samfunnsaktør Sette svømming og svømmedyktighet på dagsorden Være aktiv innen folkehelse og samfunn nasjonalt og lokalt Utarbeide kommunikasjonsplan, samt sørge for at denne blir gjort tilgjengelig og kjent for kretser og klubber Utvikle nasjonale aktivitetskonsepter Synliggjøre NSFs folkehelsearbeid internt og eksternt Utvikle ny webside for NSF Bedre dialogen med kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter Ha deltakere på Svøm langt kampanjen årlig Klubbene tilbyr et bredt aktivitetstilbud for eget lokalmiljø Åpen dialog med kommune og fylkeskommune med tanke på folkehelse og samfunnsansvar Synliggjøre svømmeidrettene og svømme klubben i lokalmedia Øke utbredelsen av svømmeidrettene Øke antallet klubber som tilbyr flere grener En ansatt i NSF sin administrasjon som arbeider med utvikling av stup, vannpolo og synkron Tilby oppstartshjelp for klubber som ønsker å starte opp ny gren Tett oppfølging av nye klubber Rekruttere 15 nye klubber fra områder hvor svømming ikke er representert Klubber vurderer muligheten for å utvide aktivitets tilbudet med nye grener Samarbeid med mindre klubber i lokalområdet Bistå i oppstart og oppbygning av nye klubber i regionen Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 19

20 Konkurranse og Toppidrett Konkurranse og Toppidrett NSF skal prioritere både topp og breddeidrett i svømming for funksjonsfriske og funksjonshemmede i tillegg til stup. For vannpolo og synkronsvømming skal NSF prioritere bredde framfor topp for å kunne opparbeide et bredere miljø i disse to idrettene. NSF forholder seg til Olympiatoppens definisjon på toppidretts utøver: Toppidrettsutøvere er de som driver trenings og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse, og som fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for denne hovedbeskjeftigelsen. NSF har i samarbeid med Olympiatoppen (OLT) utviklet et elitemiljø både i svømming og stup. Videreutvikling av sam arbeidet er en nøkkel til fortsatt utvikling av NSFs elitesatsing. Det er realistisk å forvente at Norge skal nå finaler i alle internasjonale mesterskap. For barn og unge er det viktig med trenings- og konkurranse miljø basert på NSFs utviklingstrapp og konkurransestruktur. Læring og trivsel skaper mestringsopplevelser, og for de unge utøverne skjer dette gjennom tiltak basert på langsiktig planlegging i et utviklingsperspektiv. Klubbenes arbeid med egne utviklingstrapper, samt utvikling av konkurransestrukturen, vil styrke deltakelsen av unge i svømmeidretten. Mål, delmål og strategier OL medalje(r) 2016 Medalje i World Cup og internasjonale mesterskap Svømming Styrke og utvide samarbeidet med Olympiatoppen Kompetanseutvikling toppidrettstrenere Videreutvikle prestasjonskultur Påvirkning sentralt for tilrettelegging av opplegg for toppidrett og utdanning Hospiteringsordning landslag Kompetanseutvikling trener og styrking av toppidrettsarbeid Tilrettelegging for utdanning og trening lokalt Styrke deltakelsen på stevner med godt internasjonalt nivå Finaleplass i Grand Prix og internasjonale mesterskap Stup Etablere prosjekt stup med Olympiatoppen Kompetanseutvikling toppidrettstrenere Utvikle prestasjonskultur Utvikle aktiviteten og strukturen i klubb Etablere sterkere toppsatsing gjennom klubbsamarbeid 20 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

21 Organisasjonsutvikling Sitater fra prosessen Tilrettelegging av utdanning for toppidrettsutøvere - vgs, høgskole og universitet Trenerkurs, lavterskel som kan utdanne de trenerne svømming har til variert svømme, stup, VP og synkro osv Samarbeid olympiatoppen/nsf klubb også små klubber Ungene fortjener også kompetente trenere Fotograf: Øyvind Thorsen Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 21

22 Organisasjonsutvikling Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL 22 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

23 Organisasjonsutvikling Utvikle et bredere og bedre tilbud for vannpolo og synkron Videreutvikle Vannpoloserie i 2 divisjoner Utvikle og implementere trenerløypa Tilby klubbutvikling Styrke kommunikasjon med utvalgene Øke antallet klubber og deltakere på landsstevnet synkronsvømming Vannpolo og synkron grupper i svømmeklubber som bredde og konkurransetilbud fleridrettsklubb(er) Økt trenerkompetanse gjennom utdanning Bedre samarbeidet mellom klubbene Utvikle klubben som organisasjon Gi unge utøvere et tilbud som er tilrettelagt mot toppidrett (gjelder alle grener) Påvirke og utvikle utøvernes kultur, holdninger og verdier på juniorlandslag Kontinuerlig utvikling av det nasjonale konkurransetilbudet Samarbeide med Olympiatoppen og NIF Klubbene har trenerkompetanse nedover i klubbstrukturen for å legge til rette for god aldersrelatert trening Sørge for at klubbene arbeider utviklingsrettet i hht NSFs utviklingstrapp Legge til rette for å kombinere trening og studiemuligheter lokalt Stevneprofesjonalitet med god gjennomføring på alle lokale, regionale og nasjonale konkurranser Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 23

24 Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo, tlf.: , design: sommersethdesign.no, omslagsfoto: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Klubbtrappen. -et veikart til suksess

Klubbtrappen. -et veikart til suksess Klubbtrappen -et veikart til suksess Om meg Daglig leder i BSC, tillitsvalgt og ansatt i ca 12 år Gift med Kristian, to ex svømmebarn Siviløkonom, Offentlig sektor Svømmeskoleansvarlig NSF Klubbveileder

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

Velkommen til Kompetansehelga 2015

Velkommen til Kompetansehelga 2015 Velkommen til Kompetansehelga 2015 Du er privilegert Og DU gjør en forskjell! Veien videre Valgene som gjøres nå har noe å si for fremtiden Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2016 for vannpolo Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Sportslig plan. For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015

Sportslig plan. For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015 Sportslig plan For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015 NSFs sportslige plan for svømming 2014-2020 Sportslige mål OL og Paralympiske medaljer 2016 Gi unge utøvere et tilbud som er tilrettelagt

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Moro med svømming?? 3 Glad i vann? 12 85 Glad i vann Ikke glad i vann Svømmere Hvor gode er vi på å

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber helsesjekk - For å kunne bli litt bedre. Maks sum: 275 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen

Detaljer

STYREARBEID Klubbdrift

STYREARBEID Klubbdrift STYREARBEID Klubbdrift Kompetansehelgen, Gardermoen Lørdag 18 april 2015 Klubbveileder Trude Halvorsen HVA MÅ DU HA KJENNSKAP TIL? Idrettens organisering Lover og regler Barneidrettsrettigheter Norges

Detaljer

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb Sist oppdatert 02.2015 Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb En inspirasjon til et bredt og givende aktivitetstilbud i deres klubb Norges Svømmeforbund skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud for

Detaljer

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett Strategi- og målplan 2014 2018 Norsk danseidrett Forord Kjære dansevenner! På tinget i 2014 vedtok vi en strategiplan for perioden 2014 2018. Den var omfattende, og uten tidsfrister og arbeidsfordeling.

Detaljer

Anleggsplan for svømmeanlegg

Anleggsplan for svømmeanlegg Anleggsplan for svømmeanlegg Mars 2008 Anleggsplan for svømmeanlegg mars 2008 side 2 En svømmeanlegg er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal gjøre

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Anleggsplan for svømmehaller

Anleggsplan for svømmehaller Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbund Norges Svømmeforbund Et helhetlig utdanningstilbud Tore de Faveri, 20. april 2007 Page 1 of 25 Charles Darwin: En organisme som ikke utvikler seg i tempo med, eller raskere enn sine omgivelser, dør Page

Detaljer

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 NSFs Strategiplan 2008-2012 Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 1 SKIIDRETTEN OG SAMFUNNET VISJON Mange, gode og glade skiløpere VERDIER Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Glede, fellesskap,

Detaljer

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Veiledningshefte for utarbeiding av virksomhetsplan i din klubb

Veiledningshefte for utarbeiding av virksomhetsplan i din klubb Veiledningshefte for utarbeiding av virksomhetsplan i din klubb Virksomhetsplan er et nyttig styringsverktøy for klubbens ledelse. En virksomhetsplan skal hjelpe oss å holde fokus mot vårt langsiktige

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

NSFs Ungdomsutviklere

NSFs Ungdomsutviklere Vedlegg 2 Til alle klubber i NSF Kopi: svømmekretsene NSFs Ungdomsutviklere 29. mars 2004 Norges Svømmeforbund setter av midler til dekning av halvparten av en 50% stilling i 10 klubber. Ungdomsutviklerne

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Organisering av klubbens aktivitet

Organisering av klubbens aktivitet Mål for Modul C Bli kjent oppbygningen av en klubbs aktivitetstilbud Bli kjent med roller innen aktivitet Bli kjent med strategier for oppbygning/utvikling av aktiviststilbud Tanker om utvikling egen klubbs

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN TRENER 1 SVØMMING Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02 90 00 faks: 21 02 96

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Strategidokument 2013-2016

Strategidokument 2013-2016 Strategidokument 2013-2016 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN VELKOMMEN 04.09 foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no VELKOMMEN TIL TRENER/LEDER TRENER/LEDER VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSE Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring

Detaljer

Versjon 2012 Sist oppdatert 30.01.2012

Versjon 2012 Sist oppdatert 30.01.2012 Versjon 2012 Sist oppdatert 30.01.2012 Informasjonshefte for engasjerte i svømmeklubber tilknyttet Norges Svømmeforbund www.svomming.no Info-hefte 2012 - side 1 Informasjonsheftet er en innføring i svømmeidrettene

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Idrettslag Svømming 2016-2019

Virksomhetsplan for Oslo Idrettslag Svømming 2016-2019 Virksomhetsplan for Oslo Idrettslag Svømming 2016-2019 1 www.oi-svomming.no Innhold Innledning... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDE... 3 VERDIER... 4 HOVEDMÅL... 6 SUKSESSKRITERIER... 6 Handlingsplan... 6 EVALUERING

Detaljer

Mål for Modul 2 Klubbarbeid

Mål for Modul 2 Klubbarbeid Mål for Modul 2 Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Få tanker om klubbens organisering og utvikling Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Synes

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Innhold Innledning... 3 Historikk og status... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon... 5 Verdier... 5 Virksomhetsidè... 5 Hovedmål 2020... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Lederkurs. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet

Lederkurs. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet Lederkurs Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet 1 Mål for Modul D Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Fakta om NSF Stiftet 19.August 1910 3397 lisenser (2002) 3838 lisenser (2003) 3936 lisenser (2004) 4807 lisenser (2005) 5011 lisenser (2008) 247 svømmeklubber

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010 Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011 Av NSF 15. februar 2010 Rekruttering / barn / bredde Øke rekrutteringen i hurtigløp og kunstløp vesentlig. Skape fokus på skøyter som

Detaljer

Anleggsarbeidet i Norges Svømmeforbund. Hamar 02.09.05

Anleggsarbeidet i Norges Svømmeforbund. Hamar 02.09.05 Anleggsarbeidet i Norges Svømmeforbund Hamar 02.09.05 NSFs visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge NSFs verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende = Glad

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6.

NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. NORGES VOLLEYBALLFORBUND NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. april 2014 1.0 Innledning Hovedmål: «10 000 flere

Detaljer

Svømming er en flott og givende aktivitet for trening og mosjon

Svømming er en flott og givende aktivitet for trening og mosjon Svømming er en flott og givende aktivitet for trening og mosjon Trygghet Åpent, tilgjengelig og gode rammer Får hva man forventer Morsomt Givende Atmosfære + sosialt Utfordrende Lære noe nytt Teste seg

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08

Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08 Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08 NSFs visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge NSFs verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende = Glad i..vann Kompetanse

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for trenerutvikling

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for trenerutvikling Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for trenerutvikling Trenerrollen og vår utdanning Treneren er en svært viktig funksjon i idretten som innehar svært mange roller. Treneren blir gjerne sett på som

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Strategiplan Bergen CK 2015-18

Strategiplan Bergen CK 2015-18 1. Om strategiplanen Planen er under utarbeidelse av styret i Bergen CK i samarbeid med representanter fra klubbens ulike utvalg og komiteer. Arbeidsdokumentet er fremkommet gjennom arbeid innenfor den

Detaljer