Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål, delmål og strategier Konkurranse og Toppidrett 20 Mål, delmål og strategier

4 Innledning Fotograf: Øyvind Thorsen 04 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

5 Innledning Innledning Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan er et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i den kommende tingperiode. Det skal fungere som et kart der planlagt rute for prinsipper, strategi og politikk er prikket inn. Det understrekes at svømming gjennom dette dokumentet brukes som helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkron svømming og vannpolo. Grunnlaget for valg av mål og strategier for perioden ble lagt gjennom prosessen på Gardermoen under Trener-/Lederkonferansen Tilfanget av ideer og innspill var stort, og resultatet er her omforent og spisset innenfor fire innsats områder. Et overordnet mål er at alle organisasjonsledd bruker virksomhetsplanen aktivt gjennom å tilpasse den for anvendelse på sitt nivå. Virksomhetsplanen skal leve gjennom tiltak og handling sentralt i NSF og lokalt i klubbene. Idégrunnlaget fra 2001 med visjon, verdier og hovedmål angir retningen og tydeliggjør idretten i alle sammenhenger. Dette idégrunnlaget danner fortsatt fundamentet for NSFs arbeid i kommende tingperiode. Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til visjon og verdier. Svømmeidrettens visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Svømmeidrettens virksomhetsidé Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder Svømmeidrettens verdier Grensesprengende Dristig Lekende Inkluderende Ansvarlig Hovedmål Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. NSFs mål innenfor innsatsområdene vil gjøre organisasjonen bedre, slik at norsk svømmeidrett kan nå visjonen om å bli den mest fremgangsrike idretten i Norge. NSFs øverste prioritet er at klubbene får best mulige vilkår til å drive aktivitet for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på s vømmingens fortrinn i forhold til inkludering av grupper med behov for spesiell tilrettelegging. NSF skal fremstå som en aktiv samfunnsaktør. Folkehelseutfordringene møtes både gjennom sentralt organiserte tiltak (som Svøm langt kampanjen), og lokalt gjennom et aktivitets tilbud for ungdom og voksne med ulike ønsker og behov. NSF skal være et forbilde for andre idretter med sitt arbeid med å fremme verdier, holdninger og klubbkultur, blant annet gjennom «Ren idrett». For kommende tingperiode prioriterer NSF følgende innsatsområder: Anlegg Aktivitetsutvikling Organisasjonsutvikling Konkurranse- og toppidrett Under hvert innsatsområde angis mål og delmål for perioden, samt strategi for NSF og klubbene. Som gir bokstavene GLAD I vann! Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 05

6 Anlegg Anlegg Det skal være et ledende prinsipp for bygging av anlegg at: Det er det offentlige som skal bygge og drifte anlegg, mens idretten skal fylle de med aktiviteter. Norges Svømmeforbund støtter ønsket i anleggspolitisk handlingsplan vedtatt av IdrettsTinget 2011 om å etablere en egen ordning over statsbudsjettet for særlig kostnads krevende anlegg. Et kostnadskrevende anlegg er definert til å ha en totalkostnad på minimum kr ,- for å kunne omfattes av disse midlene (i tillegg til nasjonalanlegg og OLanleggene). Det skal settes av 600 millioner kroner i en fire års periode for slike anlegg. For å tilfredsstille svømmeidrettens behov skal svømmeanlegg være flerbruks idrettsanlegg og de skal være tilgjengelige for våre svømmeklubber på tidspunkter det er gunstig for barn og unge å drive svømmeopplæring og trening. Det er derfor viktig med god anleggskompetanse både sentralt og lokalt for å bedre klubbenes rammevilkår. Tilstrekkelig antall svømmeanlegg er av vesentlig samfunnsmessig betydning og en forutsetning for å lære våre barn å bli fortrolige med vann og lære å svømme. Det ligger også betydelige helsegevinster ved regelmessig svømming og aktivitet i vann. Mål, delmål og strategier Flere nye anlegg til trening og konkurranse Tre 50m basseng igangsatt før 2016, med fasiliteter for alle svømmeidretter Minst et 25m basseng pr innbyggere Minst 20 nye fullverdige 25m svømmeanlegg NSFs administrasjon skal ha administrativ kompetanse på anlegg Alle nye svømmeanlegg bygges etter NSFs standard Anbefalinger vedrørende dekningsbehov Utvikle og oppdatere verktøyer som kan brukes lokalt Klubbens ledelse skal arbeide inn mot kommunen for å få svømmeanlegg på dagsorden. Sikring av arealer til svømmeanlegg Klubbens ledelse er involvert fra ide og bygningsfasen til ferdigstillelse av svømmeanlegget, for å ivareta NSFs krav og svømmeidrettens behov Lokale klubber/krets skal samarbeide om anlegg Øke svømmeklubbenes tilgang til eksisterende svømmeanlegg Klubbene skal ha tildelt tider på de tidspunkter det er gunstig å drive opplæring og trening (kjernetid for barn og unge mellom kl 16-20) NSFs administrasjon skal ha administrativ kompetanse på anlegg Utvikle verktøykasse med argumentasjon og hjelpemidler for politisk arbeid lokalt Utvikle et godt verktøy til bruk for klubbene i anleggsspørsmål. Overholde regler for «Ikke stengt mer enn 3 mnd» Alle offentlig finansierte svømmeanlegg skal være åpne for svømmeidrett Arbeide politisk for at klubben har fri tilgang i kjernetiden til anlegg for barn og unge God dialog med utleier/eier av basseng. Synliggjøre klubbens aktivitet, medlemsmasse og effektive bruk av anlegget mot kommunen Klubben involverer seg i idrettsrådet (og svømmeallianse/svømmekrets) 06 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

7 Anlegg Sitater fra prosessen Anleggskapasiteten skal ikke begrense klubbenes behov Tre 50 meter basseng igangsatt før 2016 Vann i alle basseng Gratis halleie åpent 365 dager i året Fotograf: Paal Staven Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 07

8 Anlegg Økt fokus på rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende anlegg kommunalt Det skal være en kommunal plan for drift og vedlikehold av alle eksisterende anlegg Ruste opp gamle anlegg Alle basseng skal være fylt med vann gjennom hele året Oversikt over tilstand i alle eksisterende anlegg Være pådrivere lokalt til at alle anlegg er i drift Svømmeanlegg skal være en del av den kommunale infrastruktur Der det bygges en idrettshall lokalt, skal det også bygges en svømmehall Svømmeanlegg på dagsorden i alle sentrale areal- og befolkningsplaner Svømmeanlegg på dagsorden i alle fylkes- og kommunale arealplaner Øke andel offentlige midler til svømmeanlegg Øke andelen statlig finansiering til minimum 1/3 Arbeide politisk for at midler til svømmeanlegg bevilges over flere poster på statsbudsjettet. I tillegg til tippemidler og midler fra Kulturdepartementet. NSF representert i idrettens anleggsutvalg Øke nasjonalpolitisk press for å få mer midler til svømmeanlegg over statsbudsjettet Arbeide politisk for at kommunene bevilger investerings- og driftsmidler til svømmeanlegg, over flere poster enn idrett i kommunebudsjettene. Alle anlegg stilles gratis til disposisjon for opplæring, trening og arrangement Jobbe politisk for å få dette som et overordnet prinsipp»» Påvirke idretten og kommunen lokalt for å få dette på dagsorden 08 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

9 Anlegg Fotograf: Paal Staven Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 09

10 Aktivitetsutvikling Aktivitetsutvikling Norges Svømmeforbund ønsker at klubbene skaper mye og god aktivitet, for mange, over tid. Selv om rammebetingelsene setter noen begrensninger for oss, er vi opptatt av at barn gis mulighet for å lære å svømme, at de senere kan trene svømming, stup, synkron og vannpolo, og at de på sikt kan utvikle seg så langt de vil. Å være svømmedyktig er et krav i henhold til skolenes læreplaner. Våre klubber innehar den kompetansen som trengs for å lære barn å svømme, og NSF ser klubbene som naturlige samarbeidspartnere for kommuner som tar svømmeundervisningen seriøst. NSF vil arbeide for at svømmeklubber med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, kan lede svømme undervisningen, mot økonomisk kompensasjon. Det må sikres at alle instruktører har den nødvendige kompetanse, og at alle klubber kan administrere opplæringen effektivt innenfor rammene av Norges Svømmeskole. Svømmeidretten har et bredt nedslagsfelt i befolkningen. Det er derfor grunnlag for flere medlemmer i NSF. De siste tre årene har medlemsmassen økt med ca 18%, til i overkant av medlemmer. Det er nå viktig med økt fokus på å forbedre overgangen fra svømmekurs til trenings-/konkurransegruppene, slik at man rekrutterer flere, beholder flere og utvikler flere. Dette handler i stor grad om å skape arenaer for spennende og variert aktivitet, hvor barn og unge får mulighet til å oppleve mestring. Trenernes kompetanse, og kanskje spesielt den sosiale kompetansen, er helt avgjørende i dette arbeidet. Klubbene må ha dyktige trenere på de laveste treningsgruppene, slik at barna lærer riktige ferdigheter, og utvikler disse videre. Med så mange valgmuligheter barn og ungdom har i dag, må vi være både dyktigere og smartere enn andre for å beholde og utvikle dem i våre klubber. Klubbens virksomhetsplan og sportslige plan skaper rammene for hvordan klubben skal være, og hva den arbeider med å bli. Å stake ut en felles retning, felles treningsforståelse, konkretisere mål for de ulike gruppene, beskrive innhold for de ulike aldersgruppene, er hovedtrekkene i en sportslig plan. Kompetansen hos klubbens hovedtrener er viktig i dette arbeidet og NSF ønsker derfor at alle hovedtrenere innehar Trener 3-kompetanse. Mål, delmål og strategier Bidra til at alle barn lærer å svømme NSF skal være den ledende aktør i svømmeopplæringen Arbeide for at utdanningsmyndighetene vedtar NSFs definisjon på svømmedyktighet Bidra med kompetanse -heving i skoleverket Arbeide med utdanningsmyndigheter nasjonalt og lokalt for å styrke svømmeopplæring i skolen Forbedre samarbeidet mellom NSF, kommune og klubb. Styrke og utvikle Norges Svømmeskole, og øke antallet sertifiserte klubber Etablere pilotprosjekter hvor klubber drifter svømme undervisningen i kommunen Sertifiserte klubber kan gjennomføre svømmeopplæring i skolen der det ligger til rette for det Øke antallet elever og skoler som deltar i Skolesvømmen Styrke samarbeidet med skole/kommune for å kunne drifte svømmeundervisningen i skolen For å drive opplæring for barn skal klubbene sertifiseres i Norges Svømmeskole / Norges Stupskole. 10 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

11 Aktivitetsutvikling Sitater fra prosessen Overgangen fra svømmeskolene til svømmeklubbene må bli bedre Økt kompetanse. Alle klubber skal ha planer på kompetanseheving: trenere, ledere, instruktører, dommere NSF skal være den ledende aktører i svømmeopplæringen og tilby skolering av svømmelærere, spesielt der hvor det ikke er klubber som kan gjøre dette Alle 10-åringer skal kunne svømme Godt breddetilbud, også til de som vil svømme uten deltakelse i konkurranse Spre vannpolo, synkronsvømming og stup Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 11

12 Aktivitetsutvikling 12 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

13 Aktivitetsutvikling Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 13

14 Aktivitetsutvikling Øke antall medlemmer i NSF med 20% Redusere frafall blant barn og ungdom gjennom bedre trenerkompetanse og utvikling av konkurranser som utfordrer ulike/varierte ferdigheter. Øke antall medlemmer: 6-12 år: 15% år: 25% 20 år +: 20% Øke antall konkurranseutøvere (lisensierte) med 15% Styrke og utvikle Norges Svømmeskole, og øke antallet NSS-klubber Forbedre overgangen fra kurs til trening gjennom styrking av trenerutdanningen Styrke og utvikle Norges Stupskole Utvikle Minipolo som aktivitet for klubber og skole Stimulere til utvikling av nye konkurranse- og aktivitetsformer Arbeide med årsklassegrupper i overgangen fra kurs til trening, basert på variert og spennende aktivitet, mestring og gode opplevelser. Ha en utdanningsplan for instruktører og trenere Benytte NSFs instruktørutdanning og Trenerløype Ha en aktivitets- og konkurranseplan tilpasset alder og ferdighet Bidra til god og variert aktivitet i klubbene Klubbene skal ha en sportslig plan All aktivitet skal ledes av instruktører og trenere med utdanning Klubbenes hovedtrener skal ha Trener 3-kompetanse Ha gode verktøyer for utvikling av sportslig plan Tilby trenerutdanning som utvikler både bredde og topp i klubb Utvikle aktivitetsverktøy for hver gren Gjøre tilgjengelig NSFs utviklingstrapper Tilby rekrutterings- og kompetansetiltak for grupper med behov for tilrettelegging Tilby gode utviklingsmuligheter for utøvere med høyt ambisjonsnivå Arbeide for økt deltakelse av grupper som trenger spesiell tilrettelegging Legge til rette et aktivitets-/utdanningstilbud også for ungdom som ikke ønsker å «satse» Legge til rette for utøvere som ønsker å satse på å nå sitt toppnivå Utvikle og arbeide etter en sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapper. Ha aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 14 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

15 Aktivitetsutvikling Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 15

16 Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling Arbeidet med klubbutvikling er nødvendig for å nå NSFs mål. Det er klubbene som er hjertet i norsk svømming, og NSF skal arbeide for at klubbene skal bli enda mer aktive og velfungerende klubber. Norsk svømming utvikles gjennom at tillitsvalgte, ansatte og engasjerte øker sin kunnskap og deler erfaringer for et felles gode. Alle ledd i organisasjonen oppfordres derfor til aktivt å søke ny, og dele egen kompetanse på tvers av grenene og klubbene. I mange sammenhenger er det viktig å søke impulser og kunnskap fra andre idretter og organisasjoner i samfunnet forøvrig. Trenere, ledere, dommere og andre enga sjerte møtes og bidrar på fellesarenaer slik at alle i felleskap løfter norsk svømming til høyere mål enn potensialet fra summen av individuell innsats. Strategisk ledelse blir enda viktigere nå enn tidligere. Klubbens aktiviteter møter konkurranse fra ulike aktører, og derfor må klubbene ledes av personer med kompetanse innen strategisk ledelse, og god forståelse for hvordan norsk svømming fungerer. Man må forstå hvilken posisjon klubben har i lokalsamfunnet, sett opp mot andre klubber og idretter, private aktører, andre fritidstilbud, skole etc. Ut fra denne forståelsen må klubben ta strategiske valg, og omsette disse til handling. Dette krever vilje til å se inn i fremtiden, løfte på steiner hvor man ikke vet hva som kan dukke opp, og møte utfordringene høyt på banen. God klubbdrift legger forholdene til rette for at frivillige kan bidra med innsats og kompetanse på best mulig måte. God klubbdrift øker frivilligheten gjennom muligheten for å organisere og involvere den frivillige virksomheten på de rette områdene. Klubbhåndboka vil legge til rette for innsats og engasjement til fremtidige styremedlemmer. Grunnstammen i klubbene er aktiviteten. Der ligger medlemsmassen og der ligger økonomien. Alt annet er støtte funksjoner for å få aktiviteten til å fungere best mulig. Men hvor man for noen år siden kunne «snu bunken» etter hver sesong, stilles det nå større krav til støttefunksjonenes mulighet til strategisk tenk ning, utarbeiding av planverk, oppfølging av prosesser etc. Konsekvensen av dette er at flere klubber profesjonaliserer den daglige driften, slik at man kan utøve strategisk ledelse. Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL 16 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

17 Organisasjonsutvikling Sitater fra prosessen NSF har fått de best utdannede ledere, trenere, instruktører, dommere og tillitsvalgte Tilrettelagt for fremtidige styremedlemmer Utnytte ressursene bedre, dra nytte av hverandres kompetanse sentralt og lokalt Alle klubber har vært gjennom klubbutviklingsprosesser Klubber skal drives uten bekymring for økonomi Åpenhet og samarbeid mellom klubbene, mellom de «store» og de «små» Informasjon fra NSF til styrene ute i krets og klubb Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 17

18 Organisasjonsutvikling Mål, delmål og strategier Norsk svømming ledes av en tydelig og dyktig ledelse med god organisasjonsforståelse Alle klubbene har tilstrekkelig utdannede dommere, trenere, ledere og instruktører Øke antallet ungdom engasjert i ulike roller på klubbnivå Kompetanseheving sentralt i NSF og i klubbenes ledelse Aktiv aktør mot politiske beslutningstakere og nasjonale samt internasjonale idrettsorganer Tilby samlinger og lederkurs for ungdom i ulike roller (trener, leder, dommer) Legge til rette for at tillitsvalgte, nye og erfarne, skal få god kjennskap til norsk svømming, innføring i styrearbeid Legge til rette for kompetanseheving og nettverksbygging for daglig ledere Kvalitetssikre rekruttering, skolering og oppfølging av kurslærere og klubbveiledere NSF styret og utvalg gjennomfører rolle - avklaringer og utviklingsprosesser God informasjonsflyt fra og til NSF- klubb/krets (Informasjon fra NSF til styrene i krets og klubb.) NSF har forankret Rent særforbund (antidoping) Ungdom gis mulighet for utdanning og kompetanseheving og involveres i klubbens aktivitet og ledelse Sikre kontinuitet i klubbledelsen God rekruttering til og ivaretakelse av ledelse, dommere, trenere, instruktører og andre engasjerte Alle engasjerte i klubben tilbys utdanning og utviklingsmuligheter Godt samarbeid med andre klubber og den lokale idretten (klubber/ krets/grener/andre idretter) Klubbens engasjerte benytter aktivt NSFs kommunikasjonskanaler slik at det er god dialog mellom klubb og NSF og særkretsene Klubben har forankret rent idrettslag (antidoping) Kunnskap om lokal organisering innenfor NIF og kommunal virksomhet Skape velfungerende klubber Alle klubber har en virksomhetsplan Bedre klubbens daglige drift Ha verktøyer for utvikling av virksomhetsplan Tilby klubbutviklingsprosesser Utvikle og innføre anerkjennelsesprogram for klubber Utarbeide maler, rutiner og verktøy som gjør klubbdriften enklere, som medley.no og tryggivann.no Utvikle idebanken med gode tips fra klubber Være ledende på holdningsarbeid innen idretten Bedre tilrettelegging for frivillig innsats i klubb Attraktivt å velge svømmerelatert arbeid som yrke Trygge rammer for klubbens medlemmer Legge til rette et aktivitets-/utdanningstilbud også for ungdom som ikke ønsker å «satse» Legge til re Gjennomføre klubbutviklingsprosesser Klubbene har håndbok som beskriver rolle- og ansvars avklaring, kommunikasjon, rutiner og retningslinjer basert på klubbens verdier Klubbens ledelse har god kompetanse om «klubben som arbeidsgiver» Legge til rette for utdanning, skolering og teambygging Samarbeide med andre klubber Hele klubbens ledelse involvert i strategiarbeid (virksomhetsplan og årlige handlingsplaner) for utøvere som ønsker å satse på å nå sitt toppnivå Utvikle og arbeide etter en sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapper. Ha aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 18 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

19 Organisasjonsutvikling Norsk svømming har trygge og forutsigbare økonomiske rammer Øke total omsetning på Svømmelotteriet med 50 % Øke salg av svømmemerker og andre NSF produkter NSF attraktiv som samarbeidspartner Søke midler sentralt som kan være med å stimulere til aktivitet lokalt Øke tildeling gjennom kommunale, fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger God oversikt over lokale og fylkeskommunale støtteordninger Ivaretakelse av medlemmer og rekruttering av nye medlemmer gjennom et godt aktivitetstilbud God økonomistyring i klubb Styrke Svømmelotteriet som inntektskilde Øke gevinst gjennom grasrotandelen Norsk svømming er en aktiv og troverdig samfunnsaktør Sette svømming og svømmedyktighet på dagsorden Være aktiv innen folkehelse og samfunn nasjonalt og lokalt Utarbeide kommunikasjonsplan, samt sørge for at denne blir gjort tilgjengelig og kjent for kretser og klubber Utvikle nasjonale aktivitetskonsepter Synliggjøre NSFs folkehelsearbeid internt og eksternt Utvikle ny webside for NSF Bedre dialogen med kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter Ha deltakere på Svøm langt kampanjen årlig Klubbene tilbyr et bredt aktivitetstilbud for eget lokalmiljø Åpen dialog med kommune og fylkeskommune med tanke på folkehelse og samfunnsansvar Synliggjøre svømmeidrettene og svømme klubben i lokalmedia Øke utbredelsen av svømmeidrettene Øke antallet klubber som tilbyr flere grener En ansatt i NSF sin administrasjon som arbeider med utvikling av stup, vannpolo og synkron Tilby oppstartshjelp for klubber som ønsker å starte opp ny gren Tett oppfølging av nye klubber Rekruttere 15 nye klubber fra områder hvor svømming ikke er representert Klubber vurderer muligheten for å utvide aktivitets tilbudet med nye grener Samarbeid med mindre klubber i lokalområdet Bistå i oppstart og oppbygning av nye klubber i regionen Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 19

20 Konkurranse og Toppidrett Konkurranse og Toppidrett NSF skal prioritere både topp og breddeidrett i svømming for funksjonsfriske og funksjonshemmede i tillegg til stup. For vannpolo og synkronsvømming skal NSF prioritere bredde framfor topp for å kunne opparbeide et bredere miljø i disse to idrettene. NSF forholder seg til Olympiatoppens definisjon på toppidretts utøver: Toppidrettsutøvere er de som driver trenings og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse, og som fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for denne hovedbeskjeftigelsen. NSF har i samarbeid med Olympiatoppen (OLT) utviklet et elitemiljø både i svømming og stup. Videreutvikling av sam arbeidet er en nøkkel til fortsatt utvikling av NSFs elitesatsing. Det er realistisk å forvente at Norge skal nå finaler i alle internasjonale mesterskap. For barn og unge er det viktig med trenings- og konkurranse miljø basert på NSFs utviklingstrapp og konkurransestruktur. Læring og trivsel skaper mestringsopplevelser, og for de unge utøverne skjer dette gjennom tiltak basert på langsiktig planlegging i et utviklingsperspektiv. Klubbenes arbeid med egne utviklingstrapper, samt utvikling av konkurransestrukturen, vil styrke deltakelsen av unge i svømmeidretten. Mål, delmål og strategier OL medalje(r) 2016 Medalje i World Cup og internasjonale mesterskap Svømming Styrke og utvide samarbeidet med Olympiatoppen Kompetanseutvikling toppidrettstrenere Videreutvikle prestasjonskultur Påvirkning sentralt for tilrettelegging av opplegg for toppidrett og utdanning Hospiteringsordning landslag Kompetanseutvikling trener og styrking av toppidrettsarbeid Tilrettelegging for utdanning og trening lokalt Styrke deltakelsen på stevner med godt internasjonalt nivå Finaleplass i Grand Prix og internasjonale mesterskap Stup Etablere prosjekt stup med Olympiatoppen Kompetanseutvikling toppidrettstrenere Utvikle prestasjonskultur Utvikle aktiviteten og strukturen i klubb Etablere sterkere toppsatsing gjennom klubbsamarbeid 20 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

21 Organisasjonsutvikling Sitater fra prosessen Tilrettelegging av utdanning for toppidrettsutøvere - vgs, høgskole og universitet Trenerkurs, lavterskel som kan utdanne de trenerne svømming har til variert svømme, stup, VP og synkro osv Samarbeid olympiatoppen/nsf klubb også små klubber Ungene fortjener også kompetente trenere Fotograf: Øyvind Thorsen Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 21

22 Organisasjonsutvikling Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL 22 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund

23 Organisasjonsutvikling Utvikle et bredere og bedre tilbud for vannpolo og synkron Videreutvikle Vannpoloserie i 2 divisjoner Utvikle og implementere trenerløypa Tilby klubbutvikling Styrke kommunikasjon med utvalgene Øke antallet klubber og deltakere på landsstevnet synkronsvømming Vannpolo og synkron grupper i svømmeklubber som bredde og konkurransetilbud fleridrettsklubb(er) Økt trenerkompetanse gjennom utdanning Bedre samarbeidet mellom klubbene Utvikle klubben som organisasjon Gi unge utøvere et tilbud som er tilrettelagt mot toppidrett (gjelder alle grener) Påvirke og utvikle utøvernes kultur, holdninger og verdier på juniorlandslag Kontinuerlig utvikling av det nasjonale konkurransetilbudet Samarbeide med Olympiatoppen og NIF Klubbene har trenerkompetanse nedover i klubbstrukturen for å legge til rette for god aldersrelatert trening Sørge for at klubbene arbeider utviklingsrettet i hht NSFs utviklingstrapp Legge til rette for å kombinere trening og studiemuligheter lokalt Stevneprofesjonalitet med god gjennomføring på alle lokale, regionale og nasjonale konkurranser Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 23

24 Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo, tlf.: , design: sommersethdesign.no, omslagsfoto: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb Sist oppdatert 02.2015 Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb En inspirasjon til et bredt og givende aktivitetstilbud i deres klubb Norges Svømmeforbund skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud for

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Design: Kjetil Olsen, K-Desings Foto forside: Kjetil Olsen Trykkeri: Akilles, idrettsforlaget Copyright 2008,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ INNHOLD SKISTYRETS BERETNING... 5 ØKONOMISK ÅRSBERETNING... 22 INTEGRERINGSUTVALGET... 42 RAPPORT FRA GRENKOMITEENE... 48 ALPINT... 50 FREESTYLE...

Detaljer