Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet Klubben hadde i medlemmer fordelt på svømmeskolen, konkurransepartier, «Vill i vann» og masters. Konkurransesvømmerne er på begynnernivå til nasjonalt nivå. Vår hjemmearena er Mandal svømmehall, hvor vi trener og arrangerer stevner. Faste stevner i vår regi er Mandalitten og Sjøsandsvømmingen (utendørs). 1 INNLEDNING Virksomhetsplanen er vårt styringsdokument, og skal tydeliggjøre klubben sine viktigste prioriteringer og veivalg. Denne planen danner grunnlaget for all aktivitet og budsjett, og således styres all virksomhet ut fra virksomhetsplanen. Det er styret og ledelsen i klubben som utarbeider virksomhetsplanen, som skal vedtas på Årsmøtet og oppdateres hvert år. 1.1 VISJON Alle Mandalitter fra år skal få oppleve glede, mestring og utvikling i vann, og bli bedre svømmere og livreddere! 1.2 VIRKSOMHETSIDE Svømming er et naturlig og attraktivt valg av idrett/ trening/ fysisk aktivitet for Mandalitter i alle aldersgrupper, uansett utgangspunkt og ambisjonsnivå. 1.3 VERDIER Våre verdier i MSK er Robuste (vi tåler og liker utfordringer) Glede (vi trives og har det gøy i klubben) Utvikling (vi jobber kontinuerlig med utvikling av enkeltmennesket og klubb) Hjertelige (vi har et trygt, varmt og inkluderende klubbmiljø) Prestasjonsorienterte (vi liker å sette oss mål, og har tro på at langsiktig og dedikert arbeid gir resultater) 1.4 HOVEDMÅL Vi har et overordnet mål om at MSK årlig skal kunne arrangere aktivitetstilbud til aldersgruppen år, og både konkurranse- og mosjonstilbud. I tillegg til dette er det er mål å arrangere alle svømmeskolekursene fra Norges svømmeskole (NSF) hvert semester. 1

2 Gode aktivitetstilbud for «alle», og gode utviklingsmuligheter for konkurransesvømmere, skal gjøre MSK til den mest markante svømmeklubben i Agder. Med markante mener vi synlige gjennom fremragende idrettsprestasjoner, god rekruttering, samt som vertskap for attraktive stevner og andre arrangementer. Graden av måloppnåelse innenfor fokusområdene vil være avgjørende for utviklingen mot å nå visjonen om at alle Mandalitter fra år skal få oppleve glede, mestring og utvikling i vann, og bli bedre svømmere og livreddere! MSK skal også ta et økende samfunnsansvar gjennom prosjektsamarbeid med ulike aktører, for å bidra opp mot folkehelseutfordringer, oppvekstvillkår og utviklingsmuligheter for barn og ungdom som trenger ekstra oppfølging. Den kommende planperioden har følgende fokusområder: - Rekruttering - Utøverutvikling - Trenerutvikling - Organisasjonsutvikling - Dommerutvikling - Arrangement og anlegg Hvert fokusområde har egne mål, handlingsplaner og strategier. 2

3 2 REKRUTTERING Dette området vil til enhver tid være et viktig område, da det har stor betydning for både økonomi og for grunnlaget for utvikling av konkurransesvømmere. Svømmeskolen står sentralt, der kvalitetsheving av svømmeskolen i seg selv samt markedsføring er åpenbare innsatsfelt. Et helhetlig arbeid med klubbens aktivitetstilbud fra nybegynner til toppsvømmer, er nødvendig både for utøverutvikling og for å møte frafallsproblematikken. Handlingsplan Mål: Det er en målsetning å ha en svømmeskole med «kvalitetsstempel», en god overgang fra svømmeskole til konkurransesvømming og «Vill i vann», samt nullvisjon om frafall i barne- og ungdomsårene. Hva Hvordan Hvorfor Hvem Når Rekruttere (fra dagens nivå på 5-7%) 40-50% av elevene på svømmeskolen til Vill i vann og konkurransepartier. Flere og bedre kurs. Krever mer vanntid og flere instruktører (eks ta i bruk flere basseng, utnytte tiden vi har bedre). Fokus på videregående kurs er viktig Bedre økonomi pga kurs-,medlems- og treningsavgift, bedre grunnlag for å utvikle instruktører, trenere og konkurransesvømmere, samfunnsengasjement Daglig leder, svømmeskole og Innen 2020 Doble antall elever på svømmeskolen årlig fra ca 437 i 2012 til nærmere 1000 i 2020 Vill i vann 1, 2 og ungdom Voksenkurs Flere og bedre kurs. Krever mer vanntid og flere instruktører (eks ta i bruk flere basseng, utnytte tiden vi har bedre) Implementere tilbudene mtp utnyttelse av eksisterende vanntid, landtrening og trenerkapasiteter Markedsføring internt og eksternt, samarbeid med NSF Markedsføring, vanntid, instruktører Bedre økonomi, bedre rekrutteringsgrunnlag til videre aktivitet i klubben, klubben mer attraktiv arbeidsgiver og sponsorobjekt Reduksjon av frafall, økt rekruttering og «base» for fremtidige engasjerte/ansatte Tilby ulike svømmekurs og PT for voksne (eks teknikk, vannskrekk, rehabilitering, vanngym). Daglig leder, svømmeskole og Daglig leder og hovedtrener/svømmeskole Daglig leder, svømmeskole og Innen 2020 Oppstart høsten 2014 Januar

4 Masters Småbarnssvømming med foreldre, 2-4 år Videreutvikle eksisterende tilbud, markedsføring Markedsføring, vanntid, instruktør Økonomi mtp medlemsog kursavgift Et tilbud videre fra voksenkurs og konkurransesvømming. Økonomi mtp medlemmer, ressurser mtp engasjerte og ansatte, miljø Økonomi mtp kurs- og medlemsavgift. Krever lite ressurser. Naturlig rekruttering til svømmeskolen Daglig leder og Daglig leder + svømmeskole Januar 2015 Januar

5 3 UTØVERUTVIKLING Klubben er til for utøverne (klubbmedlemmene), og således er utøverne de vi skal jobbe for og med. Alle fokusområdene i klubben vil påvirke utøverne, og det vil være viktig å alltid ha utøverne i tankene gjennom arbeid med andre områder. Vi uttaler gjennom vår visjon at vi er en klubb for alle aldersgrupper og ambisjonsnivå. Dette betyr at vi skal kunne gi utviklingsmuligheter til både breddeaktivitet og toppidrett. Handlingsplan Mål: Vi skal ta medaljer på alle nasjonale og internasjonale stevner vi deltar på. Hva Hvordan Hvorfor Hvem Når Alle våre utøvere skal alltid oppleve ferdighetsutvikling og mestringsglede som svømmer, samt oppleve det å vokse som menneske. Gjennom de andre tiltakene i handlingsplanen, samarbeid med andre ressurs- og kompetansemiljøer Vi vil være en klubb som kan ta utøvere til et høyt ferdighetsnivå. Motivasjon og forbilder for de yngre Hovedtrener/sportslig Fra 2018 og videre Hver enkelt svømmer skal få jevnlig individuell veiledning og oppfølging Alternativ trening Mål- og utviklingssamtaler, individuell trening, Mer og bedre tilbud om landtrening, eks mer basistrening, rehab, prehab, styrke Enda bedre utviklingsmuligheter Bedre svømmeferdigheter, bedre skulderhelse, bedre funksjonalitet i dagliglivet, motivasjon/inspirasjon Hovedtrener/sportslig Hovedtrener/sportslig Fra og med august 2014 Fra og med august

6 4 TRENERUTVIKLING Trenerutvikling og utøverutvikling er to områder som henger tett sammen; sportslig utvikling er avhengig av trenerkompetanse, og et trenermiljø som alltid er sultent på utvikling og læring vil alltid komme utøverne til gode. Utvikling av både hver enkelt trener/instruktør og av hele miljøet er derfor viktig til enhver tid. Internt ser vi ser først og fremst på svømmere og foreldre som rekrutteringsgruppene til instruktørvirksomheten, mens svømmere hovedsakelig blir sett på som rekrutteringsgruppen til trenervirksomheten. Rekrutteringstiltak blir primært rettet mot disse gruppene. Handlingsplan Mål: Vi skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall trenere og instruktører med tilstrekkelig kompetanse. Hva Hvordan Hvorfor Hvem Når Samtlige instruktører på svømmeskolen skal ha minimum Begynnerinstruktør + Videregående instruktørkurs Motivere og tilrettelegge for kurs (eks kurs i Mandal, full sponsing av kurs, få tilpasset kurs til deltakerne, lønnssystem som oppmuntrer til kompetanse, synliggjøre at det er gøy og lov til å være flink) Best mulig utøverutvikling Daglig leder + svømmeskole Innen 2015 Samtlige trenere på parti C skal ha minimum Trener 1 Grunnkurs. Samtlige trenere på parti B skal ha minimum trener 2 Grunnkurs. Samtlige trenere på parti A skal ha minimum trener 3 Grunnkurs. Hovedtrener/sportsli g skal ha minimum Trener 3 Grunnkurs + relevant idrettsfaglig utdannelse Motivere og tilrettelegge for kurs (eks kurs i Mandal, full sponsing av kurs, få tilpasset kurs til deltakerne, lønnssystem som oppmuntrer til kompetanse, synliggjøre at det er gøy og lov til å være flink) Motivere og tilrettelegge for kurs (eks kurs i Mandal, full sponsing av kurs, få tilpasset kurs til deltakerne, lønnssystem som Best mulig utøverutvikling Best mulig utøverutvikling Daglig leder + Daglig leder + Kontinuerlig Kontinuerlig 6

7 Samtlige trenere på Vill i vann skal ha Vill i vann trenerkurs Samtlige trenere på alternativ trening/landtrening skal ha relevant kompetanse oppmuntrer til kompetanse, synliggjøre at det er gøy og lov til å være flink) Motivere og tilrettelegge for kurs (eks kurs i Mandal, full sponsing av kurs, få tilpasset kurs til deltakerne, lønnssystem som oppmuntrer til kompetanse, synliggjøre at det er gøy og lov til å være flink) Kartlegge behov og tilby det som trengs Best mulig utøverutvikling Best mulig utøverutvikling Daglig leder + Daglig leder + Når kurset tilbys Kontinuerlig 7

8 5 ORGANISASJONSUTVIKLING Arbeidet med klubbutvikling er essensielt for å nå klubben sine mål på de øvrige områdene. Klubben utvikles gjennom at ansatte, engasjerte og frivilling jobber sammen med felles prosjekter og felles mål. Kompetanseheving, kunnskaps- og erfaringsdeling, dialog og kommunikasjon er sentrale områder det må jobbes med i denne perioden. Strategisk ledelse og trofasthet mot virksomhetsplanen og underliggende handlingsplaner er viktig med tanke på både den konkurransen som klubbens aktiviteter møter i lokalmiljøet, klubbens økonomi og budsjettstyring, samt utviklingen av norsk svømming generelt. Godt personalarbeid er også et viktig område både med tanke på rekruttering, turnover, kompetanseheving og forankring av virksomhetsplanen i det daglige arbeidet. Handlingsplan Mål: En samkjørt og strukturert organisasjon med tilstrekkelige ressurser og kompetanse Hva Hvordan Hvorfor Hvem Når Utarbeidelse av klare roller, ansvarsområder og kommunikasjonsveier for styret, ansatte, engasjerte, frivillige og komiteene -Oppdatere eksisterende organisasjonskart -Utarbeidelse av rollebeskrivelse for komiteene Skape en mer samkjørt og effektiv organisasjon Bedre fordeling av oppgaver for frivillige Daglig leder for alle unntatt komiteene Leder i hver komite utarbeider for sin komite Innen 1.april 2014 Personalarbeid skal settes i system og følges opp Flere involverte i klubbens organisasjonsstruktur Øke omsetning Medarbeidersamtaler Kartlegging av klubbens behov for ressurser og kompetanse 50% svømmeskole 100% daglig leder 100% kombinert hovedtrener og sportslig Øke inntekter fra kurs- og treningsavgift gjennom rekruttering/flere medlemmer Økte sponsorinntekter Prosjektmidler Dugnad Verktøy for utvikling på alle nivå Inneha tilstrekkelige ressurser og kompetanse Skape grunnlag for aktivitetsutvikling 8 Daglig leder Valgkomiteen har ansvar for styret og komiteer Daglig leder har ansvar for alle andre roller Leder av sponsorkomiteen Kontinuerlig Kontinuerlig Innen 2018 Innen 2018 Innen 2018 Fra og med august 2014

9 Grasrotandel Lage prosjektplaner for hvert område 9

10 6 DOMMERUTVIKLING Per januar 2014 har vi tre autoriserte kretsdommere, og ingen forbundsdommere engasjert i klubben. Vi ønsker å være mest mulig selvhjulpne med dommere på våre egne stevner, samt å kunne bidra med dommere på andre stevner i kretsen. Internet så ser vi på foreldre og mosjonssvømmere som våre primære rekrutteringsgrupper, og rekrutteringstiltak blir først og fremst rettet mot disse gruppene. Måten klubben kommuniserer budskapet om nødvendigheten av dommere, samt hva rollen/ jobben innebærer, er viktig. Vi må synliggjøre -at det blir ingen stevner uten dommere -det å være dommer er en god måte å bli kjent med andre i klubben og miljøet på -du får et godt innblikk i svømming og konkurransegjennomføring -hva krever klubben av deg som dommer, hva kan du kreve av klubben -at det er enkelt å ta kurs, det tar kort tid, vi arrangererkurs i Mandal -det å være dommer regnes som dugnad Handlingsplan Mål: Vi skal til enhver tid ha åtte autoriserte kretsdommere og to startere engasjert i klubben, samt utdanne to forbundsdommere hvert 2.år. Hva Hvordan Hvorfor Hvem Når Synliggjøre at det er både artig og viktig å være dommer Foreldremøter, hjemmeside, mail, snakkis Skape et miljø der viktigheten av dommere blir sett, og at det er attraktivt å bidra som dommer Daglig leder og arbeidsgruppen for dommerutvikling Kontinuerlig Kurse seks stykker til å bli kretsdommere, to til å bli forbundsdommere og to til å bli startere Motivere til å ta kurs, kjøre kurs i Mandal, sende deltakere på kurs Vi ønsker å være selvforsynt med dommere på egne stevner, samt å kunne bidra på stevnene i kretsen. Daglig leder og arbeidsgruppen for dommerutvikling I løpet av

11 7 ARRANGEMENT OG ANLEGG Vi har noen godt etablerte og gode stevner i egen regi, men som har stort utviklingspotensial. Disse arrangementene ønsker vi å videreutvikle i tråd med tiden og med utviklingen i norsk svømming. Ekspansjon til andre lokale svømmehaller blir også viktig fremover, siden det ikke foreligger muligheter for mer og bedre vanntid i Mandal svømmehall den nærmeste tiden. Handlingsplan Mål: Vi skal arrangere to innendørs stevner/arrangement og et open water stevne i året. Disse arrangementene er attraktive, innovative og har god økonomisk bærekraft. Hva Hvordan Hvorfor Hvem Når Sjøsandsvømmingen Innen 2018 er Open water Mer tid bedre klokkeslett i Laudal svømmehall Fast samarbeidsavtale med Solborg om leie av basseng Utvikle Mandalitten til bli både et svømmestevne og en kompetansehelg Samarbeide med Open water utvalget i NSF, lage prosjektplan Dialog og markedsføring opp mot skole og kommune. Dialog og markedsføring opp mot Solborg Samarbeid med NSF og lokale aktører (f.eks Solborg hotell) Stevne i sin nåværende form trenger fornying i tråd med utviklingen av norsk svømming, og har potensiale til utvikling Arrangere flere svømmeskolekurs, rekruttering Arrangere flere svømmeskolekurs, rekruttering Bli en foregangsklubb på arrangementsfronten, sportslig utvikling Leder av stevnekomiteen + egen arbeidsgruppe i klubben Daglig leder og svømmeskole Daglig leder og svømmeskole Daglig leder og leder av stevnekomiteen Høsten 2014 Høsten 2014 Høsten

12 12

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november 2010 1 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder:

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Stiftet 1927 Sandnes SLK

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Stiftet 1927 Sandnes SLK [Skriv inn tekst] Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Stiftet 1927 KLUBB HÅNDBOK Sandnes SLK 01.02.2010 Rev. 0 Innholdsfortegnelse: Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Side 2 Formål Side 3 Visjon Side

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer