Handlingsplan PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan Sør-Trøndelag Skikrets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets"

Transkript

1 Handlingsplan PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan Sør-Trøndelag Skikrets

2 Forord Norges Skiforbunds strategiplan er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i Norsk skiidrett. Dette dokumentet skal danne grunnlaget for handlingsplaner i alle skikretser. Strategidokumentet ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni Visjon Mange, gode og glade skiløpere NSFs hovedmål Ski skal være Norges nasjonalidrett og være forankret gjennom stor utbredelse i det norske folk - Norge skal være verdens beste skinasjon - Gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig av ferdighetsnivå - NSF skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstsvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. - Vi skal være en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og miljø

3 1. BREDDEIDRETT Breddeidretten skal baseres på en kultur som preges av skiglede, variert aktivitet, sosialt samvær, samarbeid og gode opplevelser. - Gi gode, varierte og motiverende aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne i alle grener for ulike ferdighetsnivåer. - På ski der du bor - Ski i skolen-konkurransen - Barnas Skimerke - Barnas Skidag - Telenor Karusellen - Videreføre og utvikle åpne juniorsamlinger i kretsen - Sitskikurs i samarbeide med lokal klubb. Stimulere klubber til å arrangere Telenor Karusellen samt at klubbene har Skiskole for barn. Stimulere til nye konkurranseformer. Stimulere til samarbeid mellom klubbene. Stimulere til økt bruk av "Distansekort på nett" blant klubber og skoler. Funksjonshemmede alltid velkommen til ordinær trening, samling og renn. Skal øke antall medlemmer fra i 2015 til i Stimulere klubbene til økt aktivitet. - aktiviteten er variert og spennende og preget av skiglede som gir mestring og gode opplevelser - utøvere som bare ønsker å trene får et treningstilbud som er med på å sikre bredden i klubben - Klubbene utvikler treningstilbud for voksne Bidra til å endre/forbedre Idrettsregistreringen slik at all skiaktivitet registreres. Skal markedsføre årslisensen som en medlemsfordel med god forsikringsdekning ved trening året rundt og deltakelse i skirenn. Skal ha integrert temaer om funksjonshemmede i alle typer kurs.

4 2. TOPPIDRETT Sør-Trøndelag Skikrets skal være Norges beste skikrets, målt i antall medaljer og poeng i nasjonale mesterskap. - Videreføre et godt samarbeid med Olympiatoppen - Sikre at kompetansen til trener- og støtteapparatet for Team og kretslag er på et høyt faglig nivå. Utvikle en planmessig organisering av team gjennom et godt samspill mellom team, klubb, krets og forbund. Styrke samarbeidet med aktuelle fagmiljøer for å øke kompetansen innen toppidrett. Sør-Trøndelag skal gjennom Team og kretslag ha det beste sportslige tilbudet til de beste utøverne - Skal ha etablert samarbeidsavtaler med Videregående skoler, NTNU, HIST, TØH og andre aktuelle samarbeidspartnere. Skal videreutvikle pyramidestrukturen, junior, kretslag senior + Team Skal prege utviklingen av skisporten på nasjonalt toppnivå - Styrke samarbeidet med aktuelle fagmiljøer for å øke kompetansen innen toppidrett. Være aktiv pådriver i antidoping arbeidet. Arbeide for å ivareta et helhetlig utøverperspektiv ved å utvikle et godt tilbud for å kombinere idrett og utdanning fra ungdomsskoletrinnet til og med høyere utdanning. Sikre at Team- og kretslagsvirksomheten er selvfinansierende. Antidoping som eget tema på vår-/høstmøte, samt på Team/kretslagssamlinger. Inngå samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner. Skal sørge for best mulig oppfølging av nåværende sponsorer og gjøre salgsinnsatsen mot nye sponsorer best mulig.

5 3. ARRANGEMENT Skal sikre gode og attraktive skirenn og arrangement slik at mange ønsker å delta - Sikre et tilstrekkelig antall renn og arrangement i Sør-Trøndelag skikrets for alle alders- og ferdighetsnivåer gjennom en god rennstruktur og terminliste, samt gode og motiverte arrangører. - LK tilstrebe mer variasjon i terminlisten - HK/KK Skal samarbeide om helt eller delvis terminliste - AK en god terminlisteprosess i henhold til frister Skal bidra aktivt til utvikling av gode arrangører og godt kvalifiserte frivillige på alle typer arrangement - Sikre et tilstrekkelig antall renn og arrangement i Sør-Trøndelag skikrets for alle alders- og ferdighetsnivåer gjennom en god rennstruktur og terminliste, samt gode og motiverte arrangører - Sørge for gode administrative verktøy knyttet til gjennomføringen av renn og arrangement - Skal styrke arrangørkompetansen gjennom kurs og erfaringsutveksling. - Bidra gjennom opplæring til at arrangører bruker systemer for påmelding og resultatservice Sør - Trøndelag skikrets skal arbeide for at nasjonale og internasjonale renn blir lagt til kretsen - Skal jobbe systematisk for å få VM Nordiske grener til Trondheim - Skal jobbe for å få Nordisk Ski Festival fra Østersund til Trondheim - Skal bidra til å videreutvikle World Cup arrangementene i Granåsen. - Stimulere Oppdal til å jobbe for FIS renn og NM i alpint gjennom gode arrangement.

6 4. ANLEGG Sør-Trøndelag Skikrets skal øke skiirettens tilgang til gode snøsikre anlegg, tilrettelagt for helårs aktivitet på alle nivå. - Sikre arealer for utvikling av skianlegg for alle grener gjennom skikretsens anleggsplan - Arbeide for å legge til rette for kompaktanlegg i lokalmiljøet hvor barn og ungdom kan drive mange ulike aktiviteter - Arbeide for utvikling og tilrettelegging av anlegg med snø, plast og asfalt - Arbeide for å sikre tilgangen til kommersielle anlegg for grenene alpint, freestyle og telemark - Informere klubber om hvilke muligheter og begrensinger for betalingsordninger som ligger i lovverket - Arbeide for at anlegg legges til rette for utøvere med nedsatt funksjonsevne Sør-Trøndelag skikrets skal bistå anleggseiere-/drivere i videreutvikling og fornying av anlegg. - Bistå klubber og lag med formidling/kontakt med aktuelle anleggsrådgivere. - Legge til rette for kompetanseoverføring av ny teknologi mellom anleggseiere og anleggsutviklere. - Prioritere arbeid med planlegging og opparbeiding av plastdekke i hoppbakker, rulleskiløyper i samarbeid med skiskytterkretsen, og andre aktuelle klimatiltak i samarbeid med NTNU/SINTEF. - Bistå klubber og lag i arbeid med spillemiddelsøknader. - Fortsette å være initiativtaker til delseminarer med og samhandling med andre idrettsgrener om videreutvikling av anlegg, samt fortsette å innlemme kommune/fylkeskommune i dette arbeidet. Sør-Trøndelag skikrets skal sikre at utbygging og oppgradering av anlegg skal gjøres med en tydelig miljøprofil. - Sikre at utbygging og oppgradering av anlegg gjøres med en tydelig miljøprofil - Bistå anleggseier ved gjennomføring av statlig pålagte krav knyttet til miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av anlegg Sør-Trøndelag skikrets skal arbeide for å øke den offentlige innsatsen knyttet til utvikling, eierskap og drift av skianlegg. - Være pådriver for at skiidrettens interesser er ivaretatt i kommunal planlegging gjennom lokal politisk påvirkning og representasjon i idrettsrådene - Sørge for å få innpass og delta i kommunale og fylkeskommunale fora, samt i kulturog idrettskomiteen for å informere om skikretsens anleggsarbeid og revidert

7 anleggsplan. I tillegg sendes info til alle kommunene om det samme, samt hva de kan finne på hhv skikretsens og skiforbundets web. - Arbeide for at kommunene tar et større økonomisk ansvar i utvikling, eierskap og drift av anlegg, spesielt kostnadskrevende anlegg - Bistå Trondheim Idrettsråd med prioritert liste over skianlegg til årlig rullerende plan i Trondheim kommune 5. KOMPETANSEUTVIKLING Skal sikre et godt kompetansenivå på tillitsvalgte, trenere, arrangører, TD er, dommere, anleggsrådgivere og ansatte. - Utvikle utdanningen for ledere, trenere, anleggsrådgivere, arrangører, TD er og dommere på alle nivåer og i alle grener, nasjonalt og internasjonal. - Arrangere TD-kurs, trenerkurs, trenerseminar i samarbeid med klubber og Team. Skal styrke samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøer som kan bidra til videreutvikling av norsk skiidrett - Bidra til utdanningstiltak for faglig utvikling av trenere på toppnivå. Arbeide for å øke ressurser knyttet til forskning og utvikling som er relevant for skiidretten Stimulere til at flere tar Topptrenerutdanning via NTNU Øke antall unge ledere på alle nivå - Kursopplegg Idrett og ledelse i klubber kretser og forbund. Gjennomføre kurs innenfor Idrett og ledelse. Skal følge opp, stimulere og informere klubber og aktive i kretsen til å være med på NSF sine kurs og utdanningstiltak.

8 6. ØKONOMI Sør - Trøndersk skiidrett vil arbeide for gode rammevilkår for skiidretten - Skape samarbeidsrelasjoner på politisk nivå fylkeskommunalt og kommunalt slik at tilskuddene til skiidretten øker - Sikre tildeling av spillemidler til skiklubbene gjennom representasjon i idrettsrådene Skal i samarbeid med STIK og andre særforbund bidra i et systematisk politisk påvirkningsarbeid mot kommune og fylkeskommune fram mot valget september KOMMUNIKASJON Skal ha styrket STS s omdømme gjennom tydelige og enhetlige budskap - Skal ha utviklet en kommunikasjonsplan som gjelder hele Sør - Trøndelag Skikrets sin virksomhet. Skal ha styrket kommunikasjonsarbeidet for å nå STSs mål - Etablere en felles forståelse av strategiplanens visjon, verdier, mål og strategier. Sør - Trøndelag Skikrets skal fremstå som en viktig samfunnsaktør med et godt omdømme - Skiidretten fremstår med et enhetlig budskap - Skiidretten skal ta samfunnsansvar gjennom å tydeliggjøre sin betydning for folkehelse, natur, klima og miljø - utøvelse av skiidretten skal baseres på gode holdninger og sunne verdier

9 8. ORGANISASJON Frivillig arbeid skal være det bærende element i Sør-Trøndelag skikrets. - Sikre oppfølgingen av strategiplanen gjennom årlige handlingsplaner på kretsnivå og i alle grener - det utvikles inkluderende miljøer på krets- og klubbnivå hvor valgte verv og annen innsats gis meningsfylt og aktivitetsrettet innhold for flest mulig Skal ha en organisasjon som aktivt arbeider for å nå STS s mål og gjennomføre STS s strategi - Etablere tydelig styring og rapportering gjennom avklarte roller mellom Kretsstyret, grenkomiteene og administrasjonen. - Arbeide for et godt samspill mellom frivillige og ansatte i organisasjonen med et tydelig skille mellom politikk og administrasjon Skal ha etablert omforente rutiner for utvikling av årlige handlingsplaner i grener, avdelinger og kretser. Rapportere i henhold til disse. Økonomisk styring med balanse mellom inntekter og kostnader i alle grener og avdelinger. Etablere rutiner for å følge opp handlingsplanen (strategiplanen) i skikretsen.

10

11

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012 Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer