Svømmepolitisk dokument. Svømmetinget april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svømmepolitisk dokument. Svømmetinget april 2007"

Transkript

1 Svømmepolitisk dokument Svømmetinget april 2007

2 Innledning Svømmepolitisk dokument 2007 er et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i den kommende tingperiode. Det skal fungere som et kart der planlagt rute for prinsipper og politikk er prikket inn. Det understrekes at svømming gjennom dette dokumentet brukes som helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo. Idégrunnlaget fra 2001 med visjon, verdier og hovedmål skulle angi retningen og tydeliggjøre idretten i alle sammenhenger. Dette idégrunnlaget danner fortsatt fundamentet for NSFs arbeid i kommende tingperiode. Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til visjon og verdier. Svømmeidrettens visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Svømmeidrettens virksomhetsidé Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder Svømmeidrettens verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Som gir bokstavene GLAD I vann! Dristig Inkluderende NSFs mål for kommende tingperiode er sterke røde tråder gjennom dette dokumentet. De vil gjøre organisasjonen bedre slik at norsk svømmeidrett kan nå sitt hovedmål om å bli den mest fremgangsrike idretten i Norge. NSFs øverste prioritet er at norske svømmeklubber får best mulige vilkår til å drive svømmeaktiviteter for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på svømmingens fortrinn i forhold til integrering av funksjonshemmede. For kommende tingperiode prioriterer NSF følgende satsningsområder: Organisasjonsutvikling Forbedre rammebetingelsene i svømmeanleggene Svømming og samfunn Konkurransevirksomhet Medlemmer Informasjon og kommunikasjon Forbedre NSFs økonomi Under hvert satsningsområde angis målet for perioden, samt strategi og overordnede tiltak for måloppnåelse. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 2

3 Organisasjonsutvikling For å nå de målene som NSF har satt for idretten er det nødvendig at arbeidet med å profesjonalisere idretten fortsetter. NSF ønsker å høyne kompetansen i klubbene blant trenere, ledere og utøvere på alle nivå. Profesjonalisering innebærer spesielt økt utdanning blant instruktører, trenere og ledere. Utdanning er en stor del av organisasjonsutviklingen, og den må foregå i hele organisasjonen. Høy kompetanse er en viktig forutsetning for vekst og utvikling i svømmesporten. NSF ser ingen motsetning mellom økt profesjonalisering og graden av frivillighet i klubbene. NSF håper økt profesjonalisering blant annet i administrasjonen av klubbene vil gjøre det lettere for de frivillige i klubbene å stille opp. For å oppnå mest mulig med begrensede ressurser ønsker NSF at svømmeklubbene i økt grad samarbeider og vurderer sammenslåing der hvor det er best for svømmeidretten. NSF vil arbeide for at antallet heltidsansatte i klubbene økes. Ressursene bør konsentreres om de fagansatte på trenernivå. Heltidsansatte trenere vil kunne yte mer og være en stabil ressurs for svømmeklubbene. Barn og unge har behov for trygge klubbmiljøer for å utvikle seg best mulig. En profesjonalisering av klubbene må gi flest mulig anledning til å utøve idretten på sitt nivå. Det skal tilbys et produkt til hver enkelt utøver som er best mulig gitt dennes utgangspunkt. Flere heltidsansatte trenere, instruktører og ledere Utdanning og kompetanseheving gjennom hele organisasjonen NSF skal bli en organisasjon med kompetanse i alle ledd som effektivt støtter opp om de ulike aktivitetene. Utvikle videre faglig innhold, materiell og litteratur til det totale utdanningstilbudet; lederutdanninger, diverse instruktørutdanninger og trener- og dommerutdanning. Gjennomføre utdanningen ved hjelp av: NSFs klubbveiledere egne veiledere innen Idrett og ledelse 1-4 kurslærere innen baby/småbarn, vanngym, svømmeopplæring kurslærere for trenere dommerinstruktører for dommerkurs Utvikle retningslinjer for ansettelse av heltidsansatte trenere. Kartlegge klubber hvor samarbeid og eventuelt sammenslåing kan være aktuelt og oppmuntre til igangsettelse av slike prosesser. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 3

4 Forbedre rammebetingelsene i anleggene Til tross for at det har skjedd mye på anleggsfronten i foregående tingperiode er det fortsatt mye som gjenstår før situasjonen er slik som NSF ønsker. I mange kommuner møter svømmeklubbene motvilje og følelse av nedprioritering. Tidligere hadde Norge svømmeanlegg, mens det nå er bare 900 som er åpne. Nærmere 250 svømmeanlegg er i dag ikke i bruk. NSF vil søke samarbeid der hvor det er mulig for å få kommunene til å ta i bruk de nye rentefrie lånene regjeringen innfører i revidert nasjonalbudsjett 2007, slik at stengte svømmeanlegg kan åpnes, slitte anlegg kan rehabiliteres og nye anlegg kan utvikles. De anleggene som er åpne er generelt sett dyre i bruk, både for klubber og publikum, og det er ikke satt av nok og riktig tid til trening for svømmeklubbenes idrettsutøvere. NSF vil primært jobbe for å bedre forholdene for sine medlemsklubber. Arbeidet for å sikre gratis adgang til svømmeanleggene for en del av brukerne vil bli intensivert. NSF skal være partipolitisk uavhengig i sitt arbeid for å skaffe flere og mer tilgjengelige svømmeanlegg. NSF vil arbeide for at det skal være svømmeanlegg i alle kommuner, åpne for alle, men samtidig må svømmeidretten prioriteres høyere i forhold til brukstid. Svømmeidretten må gis vilkår som er nærmere det idretten generelt har i idrettshallene. Driften av nye og gamle svømmeanlegg må tilrettelegges slik at svømmeklubbene har tilgjengelighet på de tidspunkt hvor det er mest hensiktsmessig å drive opplæring, trening og konkurranseidrett. Kjernetiden er mellom 06 og 08 om morgenen, samt fra 15 til 21 på ettermiddagen og kvelden. Potensialet på eksisterende bad er stort dersom organiseringen av arealet optimaliseres. Flere av dagens svømmeanlegg finnes i tilknytning til skoler. I mange av kommunene holdes anleggene stengt utenfor skoletiden. NSF vil arbeide for at svømmeanleggene på skolene holdes åpne utenfor skoletiden, slik som gymnastikksaler. Det vil også frigjøre mer tid til organisert svømmeopplæring. NSF anser svømmeanlegg som en del av den kommunale infrastrukturen. De må finnes i alle kommuner og driftes og vedlikeholdes på lik linje med andre kommunale virksomheter og anlegg som skoler, sykehjem o.a. NSF vil tilstrebe en geografisk tilpasset situasjon der det i hovedsak finnes store svømmeanlegg til konkurransebruk i universitetsbyene. Tilgjengelige anlegg for alle Svømmeidretten skal ha prioritet i anleggene NSF vil arbeide mot politisk nivå for nasjonale overordnede prinsipper for svømmeanleggene. Arbeide for å få åpnet stengte svømmeanlegg og få mer brukstid for svømmeklubbene. Innlede dialog med Kommunenes Sentralforbund og Kultur- og kirkedepartementet for utvikling av overordnede regler for svømmeanlegg. Identifisere aktuelle lokaliseringer for store svømmeanlegg til konkurransebruk og arbeide for utbygging. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 4

5 Svømming og samfunn Svømmeidretten har stor betydning for individ og samfunn. Svømming er den eneste idretten du kan dø av å ikke kunne. En av NSFs viktigste oppgaver er å lære barn og unge å svømme. De som lærer dette tidligst er de som utvikler best svømmeferdighet. NSF vil derfor være en pådriver for at forholdene for og kvaliteten på svømmeopplæringen i skolen forbedres. For innvandrergrupper som av religiøse eller kulturelle årsaker i liten eller ingen grad tar del i svømmeundervisningen, må det utvikles særskilte tiltak som tar hensyn til deres forhold. Transportøkonomisk Institutt har gjort beregninger som viser at en drukningsulykke koster nærmere 25 millioner kroner. Dette er en erfaringskostnad basert på kunnskapen instituttet har fra trafikkulykker. Sviktende svømmeopplæring i skolen gir et økende antall drukningsulykker. Etter hvert som innvandrergrupper i stadig større grad tilpasser seg norsk livsstil med båtliv, hobbyfiske, strandliv m.v. vil antallet drukningsulykker også i denne gruppen øke. Det kan ikke aksepteres at denne voksende gruppen i samfunnet mangler nødvendige svømmeferdigheter. I 2006 druknet det 104 personer i Norge. Det tilsvarer altså en samfunnskostnad på 2,6 milliarder kroner. Svømming anses som en så viktig kompetanse at det er nedfelt i Kunnskapsløftet at barn skal lære seg å svømme i skolen. NSF mener det kreves 45 timers svømmeundervisning for å bli svømmedyktig (Etter nordisk definisjon: Stup/hopp uti på dypt vann, ta deg opp til overflaten, svøm 200 meter hvorav 50 meter på ryggen). Flere av dagens barn og unge får kun 10 timers svømmeundervisning i løpet av klasse. Kommunene følger ikke opp Kunnskapsløftet og overlater mye av ansvaret for svømmeopplæringen til foreldrene. Det er ikke akseptabelt. NSF vil at det settes i gang pilotprosjekter der svømmeundervisningen overtas av svømmeklubbene. Pilotprosjektene må følges nøye opp fra NSF slik at oppgaven løses best mulig. Opplæringsapparatet i svømmeklubbene må rustes opp og alle svømmeskoler komme inn under Norges Svømmeskole (= nasjonal plan for svømmeopplæring). Det må sikres at alle instruktører har den nødvendige kompetanse og at alle klubber kan administrere opplæringen effektivt. Når det er fastsatt i Kunnskapsløftet at skolene har ansvar for at barn og unge skal lære å svømme, vil det være naturlig om kommunene tar ansvar for finansieringen av svømmeopplæringen. Svømming kan bedrives av alle og er svært inkluderende og aktiviserende. Vektløsheten man opplever i vannet gjør at mennesker med skader eller funksjonshemminger med relativt stor enkelhet kan bevege seg i vann. NSF ønsker derfor å gjøre svømming tilgjengelig og oppnåelig for alle. Sentrale aktører må gis nok informasjon til å forstå viktigheten av svømming som livreddende kompetanse Det arbeides for at det offentlige tar det økonomiske ansvaret for svømmeopplæringen for barn og unge NSF vil arbeide for at alle skoleelever får svømmeopplæring i henhold til Kunnskapsløftet og vil arbeide aktivt med å øke forståelsen for svømmingens betydning i et moderne samfunn. Etablere faglige allianser med politi, brannvesen, helsepersonell og andre drukningsforebyggende organisasjoner som kan sette kraft bak problemstillingen økende antall drukningsulykker og viktigheten av svømming for å motvirke ulykker. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 5

6 Det utvikles et pilotprosjekt for overtakelse av svømmeundervisningen i skolene gjennom paraplyen Norges Svømmeskole. Innlede dialog med Kommunenes Sentralforbund for å få satt svømmeopplæringen i skolen i system - i tråd med Kunnskapsløftet. Skape allianser med innvandrerorganisasjoner slik at svømmeopplæring også kan tilpasses grupper med annen kulturell og religiøs bakgrunn enn den norske. NSF skal være en pådriver for at det innføres et rammetimetall for svømmeundervisning i skolen. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 6

7 Konkurransevirksomhet NSF skal prioritere både topp og breddeidrett i svømming for funksjonsfriske og funksjonshemmede i tillegg til stup. For vannpolo og synkronsvømming skal NSF prioritere bredde framfor topp for å kunne opparbeide et bredere miljø i disse to idrettene. NSF har i samarbeid med Olympiatoppen (OLT) utviklet et elitemiljø både i svømming og stup, og vil fortsette med det fram mot OL og Paralympics i 2008 og Det er realistisk å forvente at Norge skal nå finaler i alle internasjonale mesterskap. For barn og unge er det viktig med trenings- og konkurransemiljø basert på NSFs utviklingstrapp og konkurransestruktur. Læring og trivsel skaper mestringsopplevelser, og for de unge utøverne skjer dette gjennom tiltak basert på langsiktig planlegging i et utviklingsperspektiv. Klubbenes arbeid med egne utviklingstrapper, samt utvikling av konkurransestrukturen, vil styrke deltakelsen av unge i svømmeidretten. Styrke deltakelsen av unge i svømmeidretten Bygge opp og videreutvikle elitemiljøene i svømming og stup Oppnå en større bredde i toppen i internasjonale mesterskap for junior og senior Få med norske utøvere i finalene i svømming og stup i de neste OL/Paralympics NSF vil arbeide for en kompetanseheving i alle ledd innenfor elitemiljøene i svømming og stup, i samarbeid med OLT, og vil søke å motivere flere unge til deltakelse i svømmeidretten. Videre fokus på konkurransestrukturen innenfor svømmeidrettene. NSF skal bidra til kompetanseheving på alle nivå i elitemiljøene av trenere og ledere. NSF skal skape bedre rammevilkår for toppidretten i samarbeid med OLT og klubbene. NSF skal bidra til at klubbene får hjelp i utarbeidelsen av utviklingstrapper basert på NSFs ideelle utviklingstrapp. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 7

8 Medlemmer Svømmeidretten har et bredt nedslagsfelt i befolkningen. Alt fra babysvømming, grunnleggende svømmeopplæring til konkurranseidrett på internasjonalt nivå og mastersvømming. Det er utvilsomt grunnlag for flere medlemmer i NSF. Det er rundt 20 millioner besøk i norske svømmehaller hvert år, flere enn på norske kinoer er faste brukere av svømmeanleggene. Likevel er færre enn tilknyttet NSF som faste medlemmer. Kampanjen Svøm Langt har vært et positivt innslag gjennom flere år og er et tilbud som når svært mange utenfor klubbene, men som ikke gir NSF uttelling i forbindelse med aktivitetstallene. Svøm Langt hadde i deltagere i 181svømmeanlegg, og det er flere deltakere enn Sykle til Jobben! Kampanjen er således en flott aktivitet til å markedsføre svømming som idrett og til å fremme salget av ferdighetsmerker. Dette er et godt grunnlag for en betydelig økning av medlemsmassen. NSF vil se på nye veier for rekruttering, bl.a. ved å koble medlemskap til inngangsbilletten i svømmeanleggene og kjøp av ferdighetsmerker. I tillegg arbeides det med et slags trappetrinnsystem for medlemskap, der medlemskontingent vurderes ut fra aktivitetsnivå. NSF ser også på muligheten til å kreve medlemskap ved deltagelse i Svøm Langt. Det er viktig med stor bredde i medlemsmassen slik at den avspeiler de mange ulike aktivitetsnivåene innen svømmingen i Norge. NSF vil legge stor vekt på at alle medlemmer skal ivaretas på en god måte og vil derfor alltid påse at medlemsmassen alltid føler at de får noe meningsfullt igjen for kontingenten de betaler. Rekrutteringskampanjer må aldri ta vekk fokuset på de som til enhver tid er medlemmer. Øke antall medlemmer først og fremst gjennom verving blant de faste brukerne av norske svømmeanlegg NSF skal være pådriver for et intensivt rekrutteringsarbeid for å få flere av de faste brukerne som medlemmer, slik at medlemskap i NSF blir en selvfølge for alle som driver med organisert svømmeaktivitet. Rekrutteringskampanjer i svømmeanleggene og utvikling av et trappetrinnsystem for medlemskap. Utredning av muligheten for å knytte inngangsbilletten i svømmeanleggene til medlemskap i NSF. Utrede muligheten for å kople kjøp av ferdighetsmerker til medlemskap i NSF. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 8

9 Informasjon og kommunikasjon NSF har jobbet for å øke graden av kommunikasjon internt i foregående tingperiode. Kontakt og informasjon til klubber og medlemmer er gjort enklere ved hjelp av kontinuerlig utvikling av NSFs hjemmesider på Tilgjengeligheten er også bedre enn før med bruk av utsendelser via e-post, noe som skal styrkes ytterligere i tingperioden. Magasinet Norsk Svømming har gjennomgått en vellykket endring der design og innhold nå mer rettet mot de mest aktive medlemmene; idrettsutøverne. Nettportalen har også vært et viktig tiltak for å bedre kommunikasjonen internt. Oppdateringer og utdanningsmateriell finnes elektronisk, noe som har vært til stor hjelp for informasjonsflyten. Arbeidet med å videreutvikle og forbedre den interne kommunikasjonen i forbundet vil fortsette i kommende tingperiode. En god og dynamisk informasjonsflyt er avgjørende for at NSF skal kunne gjøre sitt arbeid optimalt. Det har også blitt gjort en innsats eksternt ovenfor sentrale myndigheter. Avstanden opp til beslutningstagerne er blitt mindre, men til tross for økt møtevirksomhet tar prosessene fortsatt for lang tid. NSF blir hørt og møter forståelse på høyt nivå, men for lite skjer. Det er forbausende lett å komme med løfter uten å følge opp. For å forenkle og forbedre arbeidet med ekstern og intern kommunikasjon, er det viktig med en kommunikasjonsplan. Denne skal fungere som et virkemiddel slik at NSF på best mulig måte skal få gjennomslag for sine vedtatte mål for perioden. Kommunikasjonsplanen skal inneholde forslag til periodisering og valgte medier for relevante saker for norsk svømmeidrett på anleggsfronten, samfunnssiden og idrettsarenaen. Den skal også hjelpe NSF med rett timing slik at møter med sentrale organer og personer samkjøres med oppfølging og fokus i de rette mediekanalene. Utvikling og etablering av en kommunikasjonsplan Økt grad av tydelig og fokus i NSFs kommunikasjon med relevante målgrupper Ytterligere styrking av norsk svømmings profil i media Bidra til at NSFs saker synliggjøres og blir en del av den offentlige dagsorden NSF må holde en rød tråd gjennom sin kontakt med medier og myndigheter og være mer forberedt og forutseende i sitt eksterne kommunikasjonsarbeid. Utvikling og etablering av en kommunikasjonsplan. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 9

10 Økonomi Svømming er en krevende idrett også økonomisk. Finansiering av reiser for et stadig større landslag krever økte ressurser. For å kunne fortsette å videreutvikle talenter samt ivareta dagens, er NSF avhengig av å øke inngangen av frie midler. Norsk svømming befinner seg i en veldig god posisjon til å finne sterke hovedsponsorer i kommende tingperiode. I 2006 ble det vunnet medalje i hvert eneste internasjonale mesterskap, sågar to medaljer i EM kortbane rett før årsskiftet. Aleksander Hetland ble kåret til Årets Nykommer under EM, et bevis på at norsk svømming har flotte utøvere som vil kunne bli gode profiler for interesserte sponsorer. Det gjelder å skaffe de rette kontaktene og de beste salgsargumentene slik at NSF kan få en solid inntekt til å sette standarden også i kommende mesterskap. Det er et potensial for ytterligere salg av ferdighetsmerker innen svømming, og NSF vil derfor utrede muligheten for å flytte salget av merkene over til en landsdekkende kjede av kiosker og butikker, slik at de blir enda lettere tilgjengelig enn i dag. Det må videre utvikles flere produkter som kan selges i tillegg til ferdighetsmerkene, alt fra treningsutstyr til andre profilprodukter som appellerer til medlemmene. Alt dette salget er viktig for NSFs økonomi. NSF mener dagens overskudd fra Norsk Tipping i sin helhet bør gå til idretten. Det vil derfor bli arbeidet for at den halvdelen av overskuddet som går til kulturformål også skal gå til idrettsformål. Kulturbevilgninger bør i sin helhet komme over det ordinære statsbudsjettet. Én hovedsponsor på plass Ny løsning for salg av egne produkter Mer spillemidler til idretten NSF må fremstå som en attraktiv sponsorkandidat, øke salget av egne produkter og utnytte andre inntektsmuligheter. Utarbeide et godt presentasjonsmateriell ovenfor mulige sponsorer og utvikle en langsiktig plan for sponsorer som sikrer NSF trygge og forutsigbare økonomiske ressurser. Sette ut salget av ferdighetsmerker og eventuelle andre produkter til en landsdekkende kjede av kiosker og butikker. Sikre samarbeidspartnere som kan delta i arbeidet med å få øremerket alle spillemidlene fra Norsk Tipping til idretten. Svømmepolitisk dokument Svømmetinget 2007 side 10

SVØMMEPOLITISK DOKUMENT 2007

SVØMMEPOLITISK DOKUMENT 2007 SVØMMEPOLITISK DOKUMENT 2007 - ET STYRINGSVERKTØY Basert på svømmeidrettens visjon og idé Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder

Detaljer

Svømmepolitisk dokument (Virksomhetsplan)

Svømmepolitisk dokument (Virksomhetsplan) Svømmepolitisk dokument (Virksomhetsplan) 2010-2013 Innledning Svømmepolitisk dokument 2010-2013 er et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i den kommende tingperiode. Det skal fungere som et

Detaljer

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE VELKOMMEN TIL TRENER/LEDERKONFERANSEN! Trener/lederkonferansen Forum for norsk svømming >Trenerprogram >Lederprogram >Faglig >Sosialt >Nettverk

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte Norges Svømmeforbund Lederkurs Skolere nye ledere/tillitsvalgte/ansatte Bli kjent med norsk idretts organisering. Innsikt i klubbhverdagen. Forståelse for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN 25.03.2013 NORGES SVØMMEFORBUND VIRKSOMHETSPLAN 2013-2016 Virksomhetsplan, til behandling på Svømmetinget 2013 Innledning Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 er et styringsverktøy for Norges

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08

Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08 Norges Svømmeforbund Sundvollen 17.06.08 NSFs visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge NSFs verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende = Glad i..vann Kompetanse

Detaljer

Anleggsarbeidet i Norges Svømmeforbund. Hamar 02.09.05

Anleggsarbeidet i Norges Svømmeforbund. Hamar 02.09.05 Anleggsarbeidet i Norges Svømmeforbund Hamar 02.09.05 NSFs visjon Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge NSFs verdier Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende = Glad

Detaljer

INFORMASJON TIL SVØMMEKLUBBER HELSEPERSONELL UTØVERE FORELDRE. Svømming for alle

INFORMASJON TIL SVØMMEKLUBBER HELSEPERSONELL UTØVERE FORELDRE. Svømming for alle INFORMASJON TIL SVØMMEKLUBBER HELSEPERSONELL UTØVERE FORELDRE Svømming for alle Gode svømmetilbud for personer med - en utfordring for forbund, krets og klubb «Åpenhet» er kanskje det viktigste stikkordet

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Anleggsplan for svømmeanlegg

Anleggsplan for svømmeanlegg Anleggsplan for svømmeanlegg Mars 2008 Anleggsplan for svømmeanlegg mars 2008 side 2 En svømmeanlegg er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal gjøre

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

Klubber med landslagsutøvere. Norges Svømmeforbund

Klubber med landslagsutøvere. Norges Svømmeforbund Klubber med landslagsutøvere Norges Svømmeforbund Presentasjon av klubb (maks 1 min) Navn på klubb Navn og roller på styrerepresentant(er) Klubbens sportslige mål (inkl klubbtype) Forventninger til denne

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

Anleggsplan for svømmehaller

Anleggsplan for svømmehaller Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram Klubbesn A 2016 Veiledningshefte og forberedelsesskjema Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. Ved å

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbund Norges Svømmeforbund Et helhetlig utdanningstilbud Tore de Faveri, 20. april 2007 Page 1 of 25 Charles Darwin: En organisme som ikke utvikler seg i tempo med, eller raskere enn sine omgivelser, dør Page

Detaljer

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Fakta om NSF Stiftet 19.August 1910 3397 lisenser (2002) 3838 lisenser (2003) 3936 lisenser (2004) 4807 lisenser (2005) 5011 lisenser (2008) 247 svømmeklubber

Detaljer

NSFs Ungdomsutviklere

NSFs Ungdomsutviklere Vedlegg 2 Til alle klubber i NSF Kopi: svømmekretsene NSFs Ungdomsutviklere 29. mars 2004 Norges Svømmeforbund setter av midler til dekning av halvparten av en 50% stilling i 10 klubber. Ungdomsutviklerne

Detaljer

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb Sist oppdatert 02.2015 Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb En inspirasjon til et bredt og givende aktivitetstilbud i deres klubb Norges Svømmeforbund skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud for

Detaljer

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011 Madla Svømmeklubb Sponsor Muligheter 2011 Innhold Visjon Motto Verdier Målsettinger Fakta om Klubben Sponsor Pakker Visjon Norges svømmeforbund Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.

Detaljer

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Hanne-Guri Arnesen Svømmeskoleansvarlig Bergens Svømme Club Bakgrunn Bergens Svømme Club har svømmeopplæring og konkurransesvømming som hovedsatsingsområder.

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Presentasjon av Nye Asker Svømmeklubb

Presentasjon av Nye Asker Svømmeklubb Presentasjon av Nye Asker Svømmeklubb Trener-/Leder konferansen Bergen 2.September 2006 Ved Kathrine Løken Innhold Hensikt med foredraget er å fortelle om utviklingen i klubben de siste årene som en følge

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Revidert Begynnerinstruktørkurs Nytt: > E-læring, generell del og spesifikk del, https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=91 > E-læringsmodulen

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Sportslig plan. For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015

Sportslig plan. For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015 Sportslig plan For ledere og hovedtrenere Kompetansehelga 2015 NSFs sportslige plan for svømming 2014-2020 Sportslige mål OL og Paralympiske medaljer 2016 Gi unge utøvere et tilbud som er tilrettelagt

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett Strategi- og målplan 2014 2018 Norsk danseidrett Forord Kjære dansevenner! På tinget i 2014 vedtok vi en strategiplan for perioden 2014 2018. Den var omfattende, og uten tidsfrister og arbeidsfordeling.

Detaljer

Troms Fylke. Svømmeanlegg Mai 2009

Troms Fylke. Svømmeanlegg Mai 2009 Troms Fylke Svømmeanlegg Mai 2009 Historikk Mange nye anlegg perioden 1965 1987, med utvikling av mange store svømmere i hele N-Norge N Norge (Bjarte Kristoffersen, Ann Kristin Aamodt, Geir Vollberg, Kolsum

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng 50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng I Bergen Svømmeidrettens hovedanlegg Idrettsrådet i Bergen 13. november 2003 - MP Historikk Idrettsmeldingen 1992 Her er 50 meter svømmebasseng og storhall satt

Detaljer

Versjon 2012 Sist oppdatert 30.01.2012

Versjon 2012 Sist oppdatert 30.01.2012 Versjon 2012 Sist oppdatert 30.01.2012 Informasjonshefte for engasjerte i svømmeklubber tilknyttet Norges Svømmeforbund www.svomming.no Info-hefte 2012 - side 1 Informasjonsheftet er en innføring i svømmeidrettene

Detaljer

NORSK VANNPOLO. Status og utfordringer hvordan øke rekrutteringen?

NORSK VANNPOLO. Status og utfordringer hvordan øke rekrutteringen? NORSK VANNPOLO Status og utfordringer hvordan øke rekrutteringen? SWOT-analyse > Strengths Styrker > Weaknesesses Svakheter > Opportunities Muligheter > Threats Trusler Styrker > Lagspill > Sosialt samhold

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden Østfold skytterkrets Langtids- og virksomhetsplan for perioden 2017 2021 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 2 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 3 Østfold skytterkrets Langtids-

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse www.friidrett.no Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse Informasjonshefte til aktive, foreldre, trenere, lærere og klubber 1 Velkommen til friidrett Integrering av funksjonshemmede 1 2 3

Detaljer

Velkommen til Kompetansehelga 2015

Velkommen til Kompetansehelga 2015 Velkommen til Kompetansehelga 2015 Du er privilegert Og DU gjør en forskjell! Veien videre Valgene som gjøres nå har noe å si for fremtiden Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge 4

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

Mål- og handlingsplan

Mål- og handlingsplan handball.no Mål- og handlingsplan Region Nord 2016 2018 2 Mål- og handlingsplan 2016-2018 NHF Region Nord FORORD Vi opplever daglig engasjement og glede ved at barn, unge og voksne deltar i ulike aktiviteter

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Klubbstrategi 2014-2017 Side 1 Innhold 1 Klubbens virksomhetsidé... 3 1.1 Breddeidrett... 3 1.2 Rent idrettslag... 3 1.3 Arrangementer...

Detaljer

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN VELKOMMEN 04.09 foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no VELKOMMEN TIL TRENER/LEDER TRENER/LEDER VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSE Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020 Utfordringer for Seniornett Norge Perspektivplan framover mot 2020 Oslo, 9. mai 2014 1 Seniornett Norges (SNs) hovedutfordring: Andelen av seniorene som nå er «på nett» er økende. Allikevel er det anslagsvis

Detaljer

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Bredde vs Topp Brettseiling er i sterk fremgang, derfor vil vi satse på brett. Tomannsjolle med 29er, har god fremgang og rekruttering, og er den naturlige

Detaljer

mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund

mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund 2017-2019 Innledning... 3 Visjon... 4 Verdier... 4 Virksomhetside... 4 Hovedmål... 5 Innsatsområder... 6 Organisasjonsutvikling... 6 Kompetanseutvikling...

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015-18 Innledning Tynset IF har som hovedmål å gi et variert og godt aktivitetstilbud til barn, unge og voksne, tilpasset deres ønsker og behov. Vi har en viktig rolle i lokalsamfunnet som

Detaljer

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND Brdtennis trenertreff 25. Nvember 2010 NORGES SVØMMEFORBUND 1 Fakta m NSF 2001-2010 Stiftet 19.August 1910 (ja vi er 100 år i år!) Antall medlemmer i 2001 30.000 Antall medlemmer i 2009 50.000 Antall lisenser

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2006-2007 Landslagsgruppene 2006-2007 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa EM kortbane gruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner 2 Strategi- og handlingsplaner DEL I STRATEGIPLAN 2013 2017 Strategi- og handlingsplaner 3 Visjon og overordnede mål. Visjon:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Idrettsråd SVØMMEANLEGG

Idrettsråd SVØMMEANLEGG Idrettsråd OG SVØMMEANLEGG Organisasjon Idrettsråd Fellesorgan for idretten i kommunene Organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettsrådene består av alle idrettslagene

Detaljer

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN TRENER 1 SVØMMING Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02 90 00 faks: 21 02 96

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover.

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Idrettesplan for perioden Fra Åstveit Svømmeklubb

Høringsuttalelse om ny Idrettesplan for perioden Fra Åstveit Svømmeklubb Høringsuttalelse om ny Idrettesplan for perioden 2017 2027 Fra Åstveit Svømmeklubb Åstveit svømmeklubb, Postboks 62, 5872 Bergen Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Åstveit idrettspark... 1 1.2 Myrdal idrettspark...

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Svømming er en flott og givende aktivitet for trening og mosjon

Svømming er en flott og givende aktivitet for trening og mosjon Svømming er en flott og givende aktivitet for trening og mosjon Trygghet Åpent, tilgjengelig og gode rammer Får hva man forventer Morsomt Givende Atmosfære + sosialt Utfordrende Lære noe nytt Teste seg

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde A-status...

Detaljer

Grunnleggende Online Kurs Trener 1

Grunnleggende Online Kurs Trener 1 Grunnleggende Online Kurs Trener 1 (Stipulert tidsbruk, ca. 45min) Hensikten med denne modulen er å gi trenere en innføring i NSFs utviklingstrapp for svømming. Trener 1-kurset vil gå i dybden på første

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND 2016 2020 HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING. AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT Mål, delmål, strategi ORGANISASJONSUTVIKLING Mål,

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Nye krav til symjeopplæring og arealbehov for symjesporten

Nye krav til symjeopplæring og arealbehov for symjesporten Nye krav til symjeopplæring og arealbehov for symjesporten Trend Skoleanleggene forsvinner Standard anlegg er 25m x 15,5 m (6 baner) med opplæringsbasseng på 12,5 x 8,5 m Tilsynelatende økende interesse

Detaljer

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb 20172021 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 Kort om Tønsberg Svømmeklubb (TSK) 3 2 VIRKSOMHETSPLAN 4 2.1 Visjon og virksomhetside 4 2.2 Verdigrunnlag 4 2.3

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer