O enhet ormasjon barnevern inf INF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O enhet ormasjon barnevern inf INF"

Transkript

1 i n f o r m a s j o n I N F O enhet barnevern

2 Innholdsfortegnelse 1. Enhet barnevern 4 Rammeavtale med Bufdir 4 2. Miljø for mestring 5 Fokus på kvalitet og verdier 5 3. Organisasjonen 6 Organisasjonsplan 6 Styret 7 4. Faglig tilbud 8 Familiehjem 8 5. Opplæring av familiehjem 10 Mangfold er ønskelig 10 Intervjuer 11 Opplæringskurs 11 Videregående kurs/temakvelder Inntak 12 Inntaksprosedyre Samarbeid med familien 14 Samarbeid med barnets/ungdommens familie Samarbeid med skole 15 Skole Oppfølging av familiehjem 16 Familiehjem Brukermedvirkning 18 Barn og unges medvirkning

3 1. Enhet barnevern Rammeavtale med Bufdir Havnøy er en ideell stiftelse og har rammeavtale med Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) om fosterhjemsrekruttering og fosterhjemsplasseringer. I mai 2011 utlyste Bufdir for første gang en konkurranse for fosterhjemsplasseringer. Kun ideelle organisasjoner var invitert til å delta. Etter deltakelse i prekvalifisering, konkurranse og forhandlinger, ble avtalen inngått i februar Siden 1979 har Havnøy tilbudt familiehjem/fosterhjem til barnevernet for barn og unge i alderen 8-18 år. Vi har vanligvis en jevn fordeling når det gjelder kjønn. Gjennom mange års eksistens har vi erfaring med barn og unge av ulik etnisk bakgrunn. Vi gir både korttids- og langtidsopphold. Barn og unge som bor i familiehjem får individuelt tilrettelagte tilbud og blir fulgt tett av en av våre teamledere. Familiehjemmene som rekrutteres får omfattende opplæring før de tas i bruk. Mange familiehjem benyttes over flere år og til flere barn og unge. Barn og unge i vårt tilbud går alle i offentlig skole. 2. Miljø for mestring Fokus på kvalitet og verdier Vi jakter på mestring hos barn og unge og oss selv. Vi vil at de gode historiene skal fram vi lærer av våre seire. Vi møter barn og unges familie med respekt og inkludering. Vi vil at relasjon og medvirkning preger vårt arbeid. Vi har god informasjonsflyt med kort vei fra beslutning til handling. Vi følger våre beslutninger og jobber i team mot felles mål. Vi deler utfordringer og suksesser vi gjør hverandre gode. Vi ønsker at ansatte skal ha en spennende, utfordrende og humørfylt hverdag. Vi baserer vår drift på erfarings- og kunnskapsbasert barnevern. Vi samarbeider godt med våre samarbeidspartnere. Vi tar utgangspunkt i våre egne seire for å gi engasjement, ny læring og utvikling. I møter og samtaler skal vi ha fokus på våre kvaliteter og verdier. 4 5

4 3. Organisasjonen Kontoravdeling Hovedkontoret ligger i Nøtterøy kommune, ca. 10 km. fra Tønsberg. Der holder daglig leder, kontoravdelingen og Enhet barnevern med teamlederne til. De fleste familiehjem er bosatt i ulike kommuner i Vestfold. Enhet APS har avdelinger i Tønsberg, på Nøtterøy og på Tjøme. Daglig leder Bjørg Holst Organisasjonsplan Styret Daglig leder Enhet Barnevern Familiehjemsringer Enhet APS Cafè & Catering Mekanisk avdeling Skjærgårdstjenesten Styret Styreleder Torstein Fosvold Styremedlemmer Jan Gjertsen Tone Skalpe Bjørnli Øystein Hovde Mette Holte Bjørn Theodorsen Varamedlemmer Ole Johan Midttun Hege Backen Sekretær Bjørg Holst Fagansvarlig i Arbeidssamvirkets Landsforening Produksjonsdirektør i Parker Scanrope AS Advokat i Advokatene Bjørnli, Grinvoll & Aase Avdelingsleder i Havnøy Teamleder i Havnøy Miljøarbeider i Havnøy Pensjonist Teamleder i Havnøy Daglig leder i Havnøy Familiehjemsringer Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder/pedagog Tonje Fredriksen Mette Holte Hege Backen Geir Vestvik Elisabeth Strømme 6 7

5 4. Faglig tilbud Familiehjem Havnøy gir et variert og tilrettelagt tilbud til barn og unge etter Lov om barneverntjenester 4-4.5, 4-12, 4-24 og Vårt tilbud er i kontinuerlig utvikling i tråd med barnet/ungdommens behov, erfaringer, faglige krav og øvrige rammevilkår. Ressurstenkning og medvirkning er sentralt i tilbudet og vi har fokus på helhetlig og tverretatlig tenkning. Alle bor i familiehjem under oppholdet i Havnøy. Alle familiehjemmene er knyttet til en av våre familiehjemsringer. En familiehjemsring består av flere familiehjem som ledes av en teamleder. Vedkommende har det sosialfaglige ansvaret og koordinerer det helhetlige tilbudet rundt det enkelte barn. Teamleder gir jevnlig oppfølging og veiledning til det enkelte familiehjem. Det innebærer bl.a. å tilrettelegge og kvalitetssikre et målrettet, systematisk endringsarbeid for det enkelte barn eller ungdom i tråd med tiltaksplan og handlingsplan. Teamlederne har bred sosialfaglig kompetanse knyttet til veiledning og familie- og nettverksarbeid. De har ansvar for oppfølging av skole, kontakt med foresatte og barneverntjenesten. Døgnkontinuerlig tilgjengelighet fra teamleder. Ukentlig veiledning og oppfølging av familiehjemmet. Ukentlig oppfølging samtaler med barnet/ungdommen. Ukentlig oppfølging og samarbeid med skoletilbud. Tett kontakt og samarbeid med barnets/ungdommenes familie. Internopplæring og fagseminarer for samtlige ansatte. Kompetanse i team og tett samarbeid mellom arenaene. Fleksible miljøarbeiderressurser. 8 9

6 5. Opplæring av familiehjem Mangfold er ønskelig Havnøy har lang erfaring i å rekruttere og klargjøre familiehjem. Det er utviklet omfattende prosedyrer for å vurdere familiers egnethet. De blir forberedt på oppgaven gjennom intervjuer, opplæringskurs og samtale med daglig leder. Utover det innhentes det referanser. I og med at barna/ungdommene har ulike behov, trenger man et mangfold av familier å velge mellom. Havnøy er opptatt av familiens evne til å ivareta barn, se ulike utviklingsbehov, bygge relasjoner og evne til å jobbe i team. 10 Intervjuer Intervjuene gjennomføres av to teamledere. Det innhentes fakta om familiens personalia, helse, bolig, nærmiljø m.m. Deretter blir vi bedre kjent gjennom refleksjon og utdyping av sentrale tema som livshistorie, verdisyn, relasjoner og roller i familien, forventninger mm. Opplæringskurs Opplæringskurset er obligatorisk for alle nye familiehjem og besøkshjem. Kurset er vel utprøvd over mange år. Målsettinger for kurset er: å forberede fosterhjem og besøkshjem på oppgaven å bygge felles plattform av kunnskap å etablere en felles identitet og gruppetilhørighet Kursprogrammet er variert og spenner over følgende temaer: Lovverk, unges rettigheter, profesjonelle vs. private relasjoner, tilknytningens innhold og betydning, kulturforståelse, barns utvikling/utviklingsforstyrrelser, refleksjon over egen historie, krise- og sorgreaksjoner og foreldresamarbeid. Kursets arbeidsform er prosessorientert og varierer mellom plenum, gruppe- og individuelt arbeid. Videregående kurs/temakvelder Havnøy avholder årlig fagsamlinger. Det kan dreie seg om teori eller utveksling av familiehjemmenes praksiserfaring. Dette er for å gi ny kunnskap og inspirasjon for nye og felles utfordringer. 11

7 6. Inntak Inntaksprosedyre Ukentlig inntaksteam består av daglig leder og en teamleder. Skriftlig søknad vurderes. Saksansvarlig teamleder utnevnes. Drøftingsmøte med barneverntjeneste/fagteam avtales. Vurdering av aktuelle familiehjem. Evt. informasjonsbesøk barn/unge og foresatte. Plan for inntaket utarbeides. Oppstartsmøte med barneverntjeneste/fagteam og skole

8 7. Samarbeid med familien Samarbeid med barnets/ungdommens familie Havnøy jobber for et tett samarbeid med barnets familie. Før inntak opprettes kontakt og det avtales informasjonsmøte og besøk i familiehjemmet hvis mulig. Under oppholdet gjennomføres om mulig hjemmebesøk hos foresatte. Foresatte deltar på ansvarsgruppemøter og møter/arrangement knyttet til skole og fritidsaktiviteter. Det ytes praktisk og eventuelt økonomisk bistand i forbindelse med møtedeltakelse, samvær, ferieavvikling m.m. Teamleder eller familiehjem har alltid kontakt med foresatte både i for- og etterkant av samvær. Havnøy kan tilby foresatte veiledning. Havnøy avholder regelmessige felles samlinger for foresatte, der også annen nær familie kan delta. 8. Samarbeid med skole Skole Forskning viser at skolesituasjonen er av stor betydning for framtida til barn/unge i barnevernet. Av den grunn har Havnøy en pedagogisk ressurs med bred og lang skoleerfaring som kan benyttes til tidvis forsterkning rundt barn/unge og familiehjem. Havnøy tilstreber et positivt og tett samarbeid med de skolene der vi har elever. Vi har en egen struktur for skolemøter som innebærer informasjonsmøte i forkant av plassering, oppfølgingsmøter og for øvrig jevnlig kontakt med den enkelte skole. Teamleder er ansvarlig for kontakten med skole samt planlegging og gjennomføring av skolemøtene. Familiehjemmet har ansvar for det løpende samarbeidet med skolen knyttet til lekser, praktiske beskjeder, ukentlige tilbakemeldinger osv

9 9. Oppfølging av familiehjem Familiehjem Havnøy har en fast struktur med jevnlig hjemmebesøk i familiehjemmet som gjør at ulike problemer raskt avdekkes. I de første to månedene er det hjemmebesøk hver uke, etter det hver 14. dag. Dersom det er behov, er det også døgnkontinuerlig tilgjengelighet. Det kan iverksettes ulike forsterkninger. I ukentlige fagmøter med daglig leder registreres avvik og alternative strategier diskuteres. Dette kan være samtalerekker med teamleder og/eller daglig leder, hyppigere hjemmebesøk, behandlingsmøter og samarbeidsmøter med barneverntjenesten. Det kan i perioder gjennomføres ekstra skolemøter. Ved behov tas det kontakt med annen spesialkompetanse, som psykolog, BUP/PPT/OT o.l. I tillegg har Havnøy tilgjengelige ressurser som støttekontakter og miljøarbeidere som kan settes inn som forsterkning i skole, hjem og fritid. Videre kan det opprettes besøkshjem for å gi familiehjemmet avlastning. Havnøy har alltid hatt døgnkontinuerlig tilgjengelighet for sine familiehjem. Det betyr at de ved behov kan få hjelp og bistand per telefon hele døgnet enten det er hverdag, helg eller ferie. I tillegg rykker vi ut til familiehjemmet ved kriser

10 10. Brukermedvirkning Barn og unges medvirkning Havnøy vurderer det enkelte barns/ungdoms muligheter til å ta selvstendige avgjørelser i forhold til alder og modenhet. Deres meninger og medvirkning tillegges større vekt i løpet av oppholdet i tråd med utviklingen. Havnøy har rutiner på at alle barn og unge intervjues en gang i året. Spørsmålene omhandler trivsel, brukermedvirkning, fremtidsplaner m.m. Disse intervjuene har ført til endringer i rutiner og prosedyrer. For å sikre individuell medvirkning, tenker vi at barn/unge som får ta del i bestemmelser, også i større grad vil kunne ta ansvar for egen utvikling i løpet av oppholdet. Det blir lagt til rette for at de kan ta del i fritidsaktiviteter ut fra interesseområder, mestringsmuligheter og modenhet

11 Hovedkontor Dalgig leder Kontoravdelingen Familiehjemsringene Kirkeveien Kjøpmannskjær Tel Fax Organisasjonsnr Layout / design / foto:

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer