SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 133/07 07/2245 SKATTEREGNSKAP HALVÅR 134/07 06/228 MØLLEELVA - SØKNAD OM KONSESJON GOT 135/07 07/2283 FORVALTNINGSREVISJONPROSJEKT SELVKOSTOMRÅDE VAR 136/07 07/2241 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2007 Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 133/07 SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksbehandler: Svein J. Kemi Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 07/2245 Saksnr.: Utvalg Møtedato 133/07 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommunestyre tar orientering mht skatteregnskapet for 1. halvår 2007 til etterretning. Saksopplysninger: Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: Ingen Bakgrunn: 1. KONTORETS ORGANISERING OG RESSURSER Skatteseksjon er en del av økonomiavdelingen som i tillegg består av budsjett- og regnskapsseksjon med totalt 21.5 stillingshjemler. Av dette er 7 stk. ansatt ved skatte- og ettersynsseksjonen. I tillegg kommer skatteoppkreveren som er leder for økonomiavdelingen. Skatte- og ettersynsseksjonen har i andre halvår 2006 og 1. halvår 2007 vært bemannet med 6 stillinger pga. sykdom/permisjon. 2. SOFIE NYTT SKATTE- OG INNFORDRINGSPROGRAM Kommunen har fra tatt i bruk et nytt landsomfattende skatte-, avgifts- og innfordringsprogram (SOFIE Skatt-Oppfølgning-Forvaltning-Innfordring-Ettersyn) Dette er et program som alle landets kommuner skal innføre i løpet av dette året og neste år. Dette er et fullverdig landsomfattende regnskapssystem med reskontro som oppfyller de krav som økonomiregelverket krever i forhold til sikkerhet, sporbarhet og kontroll. Skattedirektoratet som har stått i spissen for utviklingen og innføringen av nytt systemet har etter vår mening utarbeidet en god innføring og konvertering av data fra det gamle skatteregnskapet som opprinnelige var laget i begynnelsen av 1970 årene. Konverteringen av data og læring av det nye programmet har krevd stor arbeidsinnsats fra de ansatte på skatteseksjonen. Etter 2 måneders drift ser det ut til at det meste er på plass og i tråd med det som er forventet av Skattedirektoratet. Undertegnede vil med dette rette en stor takk til de ansatte på skatteseksjonen for aktiv innsats for å ta det nye programmet i bruk. Side 2 av 23

3 Sak 133/07 Inntil alle kommuner kommer inn på det nye skatteregnskapet vil det i utgangspunktet være vanskelig å sammenligning med andre kommuner. Skattedirektoratet arbeider med å tilrettelegge sammenligningsmateriale. Inntil det foreligger må vi bare vente på rutiner/system for sammenligning med andre kommuner. 3. TOTALE SKATTE- OG AVGIFTSINNGANG ALLE KREDITORER 3.1. Totale skatte- og avgiftsinngang - fordelt etter art halvår Skatteinngang - Totalt År 2006 Beløp i 1000 kr Alle skatteordninger Art Til fordeling Kommune Fylke Fellesskatt mv Topp skatt til staten Folketrygden J anuar (92 717) (35 216) (7 596) 0 (19 085) (30 820) Februar (25 842) (3 783) (746) 0 (19 504) (1 809) Mars ( ) (44 088) (8 842) 0 (24 051) (38 482) April (37 099) (6 479) (1 326) 0 (25 641) (3 653) Mai ( ) (49 836) (10 531) 0 (23 753) (40 186) J uni (723) (201) (32) 0 (216) (274) 1. halvår 2006 ( ) ( ) (29 073) 0 ( ) ( ) 3.2. Totale skatte- og avgiftsinngang - fordelt etter art halvår Skatteinngang - Totalt År 2007 Beløp i 1000 kr Alle skatteordninger Art Til fordeling Kommune Fylke Fellesskatt mv Topp skatt til staten Folketrygden J anuar ( ) (41 188) (8 657) 0 (21 574) (35 400) Februar (38 788) (4 657) (1 099) 0 (31 009) (2 023) Mars ( ) (46 311) (9 760) 0 (30 371) (40 230) April (48 581) (8 939) (1 803) 0 (32 800) (5 039) Mai ( ) (50 389) (10 627) (52 021) (43 682) J uni halvår 2007 ( ) ( ) (31 888) (51 622) (95 915) ( ) Fra mai måned 2007 fikk vi en ny oppstilling mht fordeling av skatt mellom de ulike skattekreditorene. Fellesskatten ble skilt ut som en egen kolonne fra mai 2007, mens den tidligere var inngikk i en felleskolonne for staten sammen med toppskatten Totale endringer fordelt på skattekreditorer - 1. halvår. Side 3 av 23

4 Sak 133/07 Totale skatteendring fra 2006 til halvår Alle skatteordninger Art Til fordeling Kommune Fylke Fellesskatt mv Beløp i 1000 kr Staten Folketrygden 1. halvår 2006 ( ) ( ) (29 073) 0 ( ) ( ) 1. halvår 2007 ( ) ( ) (31 888) (51 622) (95 915) ( ) (51 622) Endring i kr (60 649) (11 552) (2 815) 0 (35 287) (10 995) Endring i % 15,3 % 8,3 % 9,7 % 31,4 % 9,5 % 4. Totalt fordelt skatteinntekter til skattekreditorene Tabellene viser, har vi fått innbetalt 15,3% mer til fordeling av skatter og avgifter sammenlignet med 1. halvår Endringen for tilsvarende periode fra 2005 til 2006 var på 9,6% 5. Kommunen Kommunens andel av skatteinntektene økte med 8.3% fra 1. halvår 2006 til 1. halvår Fylket Fylket har fått 9.7% mer enn i fjor. 7. Staten (fellesskatt og toppskatt) Statens inntekter har økt med 31,4%. Hovedårsaken til endringene ligger i endring av fordelingen av skatt mellom skattekreditorene. 8. Folketrygden Folketrygden inkl. arbeidsgiveravgiften har økt med 9,5% 9. SKATTERESTANSER PR FORDELT PÅ OPPRINNELIG KRAV Side 4 av 23

5 Sak 133/07 Skatte- og avgiftsrestanser pr fordelt på art Opprinnelig krav / beløp juni 2007 Gjenstående restanse/ beløp Beløp i kroner Fordelt på ulike skatteog avgifts krav Arbeidsgiveravgift ,9 % Avstemt arbeidsgiveravgift debet ,0 % For mye utbetalt ,8 % Forsinkelsesrente ,4 % Forskuddstrekk ,6 % Forskuddstrekk privat arbeidsgiver ,0 % Gebyr ,5 % Korrigering kreditkrav ,4 % Krav ,4 % Motpost tilbakebetaling ,1 % Overføring forsk.trekk fra annen kommune - debet ,0 % Påleggstrekk ,1 % Resterende skatt ,2 % Restskatt ,7 % Utskrevet forhåndsskatt ,2 % Utskrevet forskuddsskatt ,8 % Totalt ,0 % 10. Totale restanser Skatteregnskapet for 1. halvår 2007 er gjort opp med en bokført totalt forfalte restanse med 21,1 mill. kroner. Restansene mht forskuddstrekk, restskatt, utskrevet forskuddsskatt og påleggstrekk fordeles med ca 35-39,5% til Alta kommune. Prosentsatsen er avhengig av hvilket utskrivningsår det gjelder. Resten av restansene fordeles mellom de andre skattekreditorene, dvs fylket, staten og folketrygden 11. Arbeidsgiveravgift Av oversikten ser en at det er bokførte restanser på 0,190 mill kroner. Hele kravet gjelder selskap som er opphørt. 12. Forsinkelsesrente Disse utgjør hele 11,4% av totale restansen. Ordningen har vært at rentekravene har blitt produsert etter hvert som man har fått inn hovedstolen. Med en relativt høy innbetaling/innfordring av hovedstolene de siste årene, så har det blitt produsert rentekrav som vi nå må innfordre. 13. Forskuddstrekk Det bokførte trekkansvaret beløper seg til 1,383 mill kroner inkl. 0.7 mill kroner som gjelder forskuddstrekk for 2. termin mill kroner er krav i konkursbo Resterende skatt Av beløpet på 0,6 mill kroner er det en skatteyter som skylder 0.4 mill. kroner 15. Restskatt Restskattene utgjør ca 60% av den totale restansemassen. Disse fordeler seg på årene 1987 til I restansemassen er det en del endringer av ligningen for tidligere år som trekker opp restansen. Side 5 av 23

6 Sak 133/ Utskrevet forhåndskatt Forfalt utskrevet forhåndsskatt pr var på 0,2 mill. kroner. 17. Utskrevet forskuddsskatt Forfalt utskrevet forskuddsskatt pr var på 2.7 mill. kroner. 18. Bokettersyn - arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverkontrollen består pr. i dag av 1-en- ansatt. I første halvår 2007 er det avholdt 6 bokettersyn og 10 begrenset ettersyn. Av disse er 4 avholdt i konkursboer. Ettersynene for 1.halvår 2007 har avdekket vesentlige poster av manglende innberettning av lønns-og trekk oppgaver. Grunnlagsdatakontrollen ved LTO-registrering og ved ettersynene har avdekket flere tilfeller med ikke tilfredsstillende lønnsrutiner. Det har medført en umiddelbar og direkte kontakt med oppgavegiverne. Ettersynene er foretatt i henhold til en samlet plan for grunnlagsdatakontroll og i henhold til fylkets samlet kontroll-og objektplan Anmeldelser Det er ikke foretatt noen anmeldelser i 1. halvår Samarbeid med andre kontrollorganer Samarbeid med ligningskontoret mht. ettersyn/kontroll av bedrifter og selskaper har fungert etter de avtaler og via fortløpende kontakt, tips og felles byggeaksjon. Samarbeide med ligningskontorer er tilfredsstillende og kontaktmøter med ligningskontoret er gjennomført. 21. Skattesøknader I 1. halvår 2007 er det innkommet 14 søknader om ettergivelse av restskatt. Skatteutvalget har ikke behandlet noen saker hittil i år. 2 av sakene er overliggere fra Alle disse sakene vil legges fram for skatteutvalget høsten I 1. halvår 2006 ble det behandlet 8 saker i skatteutvalget. 22. Utleggsforretninger/tvangsauksjoner I 1. halvår 2007 er det foretatt 29 utleggsforretninger (pantinger). Tilsvarende tall for hele 2006 var 43. Av utleggsforretningen i 2007 var det 13 med intet til utlegg. Når utlegg er tatt i objekt som kan realiseres raskt, blir disse i mange tilfeller oppgjort før tvangssalg blir iverksatt. 23. Konkursbegjæringer Bruken av konkursbegjæring er et av de siste virkemidlene vi bruker for å få inn skattemidlene For Altas vedkommende har det i 1. halvår 2007 blitt åpnet 5 konkursåpninge, 5 tvangsoppløsninger og 2 varsel om tvangsoppløsninger. Ingen av konkursene er begjært av kommunen. 24. Garantistillelse for konkursbo. Det er ikke stilt noen garantier for utvidet behandling av konkursbo i Innfordringsstrategi 2007 Side 6 av 23

7 Sak 133/07 I Året 2006 ble det satt fokus på restskatt for 2005 og seksjonen tok i bruk debitortilpasset innfordring (DTI) som verktøy. Saksbehandlerne på innfordringssiden har vært på flere møter med Skattedirektoratet, både i Tromsø og i Oslo. DTI krever mer oppfølging i innfordringsløpet og det fokuseres mer på lik behandling av skatteyterne. Der man avviker fra den individuelle innfordringsstrategien skal det opprettes et avviksskjema. I tillegg har avdelingen videreført strategien vi hadde i 2005 hvor man fokuserte på restanser med stor løsningsgrad, dvs. de siste års restanser. Resultatet kan man se på restansesituasjonen for år 2004 målt pr , hvor utestående fordring er på 1,9 mill kroner av en opprinnelig restanse på 29,9 mill. kroner. Det gir en løsningsgrad på 93 %. Denne innfordringsstrategien med DTI vil også følges opp nå som det nye skatteregnskapet er på plass mht tall. Det som gjenstår er å få tilrettelagt en god innfordringsstrategi med bruk av de mulighetene som foreligger i det nye innfordringssystemet. Rådmannens vurdering Alta kommunens andel av skatteinntektene 2006 og 2007 Art Tot Akk innbet innbet pr 2006 mned i 2006 Totalt innbetalt pr juni 2007 Akkumulert Innbet 2007 Endr i 1000 kr fra 2006 til 2007 Endring i % Totale budsjett pr mnd 2007 Akk budsjett 2007 Avvik budsjett og innbetalt skatt 2007 i kr Avvik budsjett og innbetalt skatt 2007 i % J anuar (35 216) (35 216) (41 188) (41 188) (5 972) 17,0 % (41 188) (41 188) 0 0,0 % Februar (3 782) (38 998) (4 657) (45 845) (6 847) 17,6 % (4 657) (45 845) 0 0,0 % Mars (44 089) (83 087) (46 311) (92 156) (9 069) 10,9 % (46 311) (92 156) 0 0,0 % April (6 479) (89 566) (8 939) ( ) (11 529) 12,9 % (8 940) ( ) 1 0,0 % Mai (49 835) ( ) (50 389) ( ) (12 083) 8,7 % (49 997) ( ) (391) 0,3 % J uni (202) ( ) 329 ( ) (11 552) 8,3 % (203) ( ) 141-0,1 % 1. halvår ( ) ( ) (11 552) 8,3 % ( ) 141-0,1 % J uli (34 165) ( ) 0 ( ) ,1 % (34 165) ( ) August (2 198) ( ) 0 ( ) ,2 % (2 198) ( ) September (47 892) ( ) 0 ( ) ,9 % (47 892) ( ) Oktober (7 691) ( ) 0 ( ) ,1 % (7 691) ( ) November (51 745) ( ) 0 ( ) ,6 % (51 745) ( ) Desember (3 541) ( ) 0 ( ) ,2 % (3 541) ( ) 2. halvår ( ) ( ) (3 923) ( ) Totalt ( ) 0 (15 475) ( ) Endr i 1000 kr fra 2006 til 2007 (11 693) Endr i % fra 2006 til ,1 % I 2006 fikk vi inn 286,8 mill. kroner som ble fordelt til Alta kommune. I budsjettet for 2007 la staten inn at det skulle skje en omfordeling av skatteinntekter fra kommunene til staten ved at fordelingsprosenten mht forskuddsordningen fra skatteåret 2006 til 2007 for Alta kommunes andel skulle reduseres fra 39.5% til 37%, dvs en nedgang på 2.5%. I budsjettsammenheng la rådmannen opp til at skatteinntektene for 2007 ville forbli på sammen nivå med Omfordelingen mellom kommunene og staten har tydeligvis ikke slått ut for kommunen Hvorvidt denne endringen kommer med omfordelingene i november måned er usikkert. Under punkt 3.3 framgikk det at statens inntekter har økt med 31.4% fra 1 halvår 2006 til Side 7 av 23

8 Sak 133/07 Med basis i skatteinntektene som hittil er fordelt til Alta kommune med i alt mill. kroner betyr det at vi har en skattevekst på 8.3% ved sammenligning av 1. halvår 2006 med Om vil legger til grunn at vi får innbetalt det samme som vi fikk i 2. halvår 2007 vil våre skatteinntekter for hele 2007 bli på 298,6 mill. kroner, hvilket betyr en vekst på 4,1% Vi er usikker mht beregningene mht skatteinntektene for 2007 som følge av at vi har fått nytt system som ikke er direkte sammenlignbart med det tidligere år. Det at omfordelingen ikke har gitt større utslag er urimelig. Veksten i skatteinntektene med basis i aktivitet i samfunnet kan ikke alene ha kompensert for den omfordelingen som har skjedd med reduskjon av skatteøret, hvilket skulle gi oss en redusert skatt mht forskuddsordningen, der fordelingsprosent ble redusert med 2.5% Med basis i ovenevnte bør vi ikke legge opp til en altfor stor vekst i skatteinntektene for 2007 sett i forhold til Om vi får en vekst på 4 til 6% er det selvsagt gunstig for oss. Dette fordrer imidlertid at skatteinntektene for hele landet blir på minimum det samme nivået. Med basis i ovennevte vil rådmannen foreslå at formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik Side 8 av 23

9 Sak 134/07 MØLLEELVA - SØKNAD OM KONSESJON GOT Saksbehandler: Ommund Heggheim Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 06/228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/07 Formannskapet Innstilling: 1. Alta formannskap viser til søknaden fra Alta Kraftlag om konsesjon for bygging av kraftverk i Mølleelva. Alta kommunes generelle utgangspunkt er at en er positiv til utbygging av alternative energikilder der dette bygger på en bærekraftig forvaltning. Det gjør søknaden fra Alta kraftlag. 2. Formannskapet viser imidlertid til Mølleelvvassdraget også utredes som vannkilde for Møllenes næringspark. Hovedkonklusjonene for dette vil være på plass høsten Formannskapet ber derfor om at kommunens endelige uttalelse utsettes til 1. november Når det gjelder de øvrige sidene ved søknaden fra Alta Kraftlag, slutter formannskapet seg til de vurderinger som fremkommer i rådmannens saksfremlegg. Formannskapet anbefaler at NVE iverksetter barmarksbefaring i Vedlegg: 1. Søknaden uten vedlegg. 2. Fylkesmannens uttalelse av Bakgrunn: 1. Alta Kraftlag har i søknad av 9. jan søkt NVE om konsesjon for bygging av Mølleelva Kraftverk. 2. NVE har så sendt denne søknaden til høring, refr. brev av Alta kommune er en høringsinstans. Konkrete opplysninger: Mølleelva ligger i Kåfjord, ca 20 km fra Alta Sentrum. Vassdraget har sitt utspring fra Lundstrømvatn. Vassdraget munner ut ved Møllenes, der hvor tidligere Norsalar hadde sitt settefiskanlegg og hvor nå kommunen planlegger et industriområde. Vassdraget har tidligere vært regulert: o Først av kopperverket i Kåfjord. Her ble et av landets tidligste kraftverk bygget i annen halvdel av 1800-tallet. Vassdraget ble benyttet både til kraftproduksjon og til Side 9 av 23

10 Sak 134/07 vasking av koppermalm. Det første kraftverket ble satt i drift i 1906 og var da det høyeste fallet i Europa utnyttet til kraftproduksjon. o Norsalar fikk i 1988 konsesjon til å regulere vassdraget for å dekke sitt vannbehov knyttet til produksjon av laksesmolt. Alta kraftlag planlegger et mindre kraftverk med en årlig middelproduksjon på 14 GWH. Til sammenligning så er Matisfoss kraftverk på ca 8 GWH og Kåven i Langfjorden 17 GWH. Utbyggingskostnadene er beregnet til ca 41 mill, og med pris på kr 2.92 kr pr kwh. Dette blir vurdert som moderate utbyggingskostnader. Søknaden gjelder regulering av Annasvannet og Lundstrømvatnet med 3 meter mellom høyeste og laveste nivå. Denne reguleringshøyde er samme høyde som ble gitt til Norsalar i 1988, og vil således ikke berøre nye oppdemma områder i forhold til denne konsesjonen. Siden dette er et vassdrag som 2 ganger tidligere har vært utnyttet, er de nye tekniske inngrep i naturen noe begrenset. Kort må imidlertid nevnes: o Nytt inntak med fangdam. Den nye fangdammen vil være på det samme sted som det gamle inntaket var plassert. o Nye traseer for tunnel/rør. Det vil ikke være rør opp på bakken. Rørgata vil enten ligge i tunnel eller nedgravd. o Opprusting av eksisterende veg som dels berører atkomstvegen til Hallde og dels en avstikker frem til inntaket og til de to vatna. o Kraftstasjonen planlegges bygd ved utløpet i sjøen. I praksis kan dette bli inne på industriområdet som Alta kommune planlegger på Møllenes. Minstevannføring. Det søkes om en minstevannføring på 20 liter pr. sek (l/s). Alminnelig lavvannsføring er beregnet til 59 l/s. Virkninger for miljø, naturresurser og samfunn. Det er i søknaden utredet de virkninger tiltaket har for nevnte fagområder. Her behandles tema som grunnvann, flom, erosjon, biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi, landskap, kulturminner og ulike brukerinteresser. Det slås fast at tiltaket vil ha effekter om en av begrenset karakter. Planstatus i området er LNF. Ved utløpet av Mølleelva, ved Møllenes, er det regulert til industriområde, Møllenes næringspark. Vurdering: 1. Generell holdning. Alta kommune har i overordna planverk stilt seg positiv til valg av miljøvennlige energikilder. (Kommuneplanen Alta vil). Utnyttelse av småkraftverk har tidligere vært behandlet med positivt vedtak om utbygging der disse ikke medfører store og uopprettelige ulemper eller skader. 2. Konkret til søknaden. Veg. Alta kommune har ikke merknad til forslag om veg. Vi forutsetter imidlertid at denne holdes stengt under og etter anleggsperioden. Side 10 av 23

11 Sak 134/07 Minstevannføring. Med bakgrunn i at det ikke er sterke allmenne interesser knyttet til vassdraget, aksepterer Alta kommune omsøkt minstevannføring. Virkninger for miljø, naturresurser og samfunn. Alta kommune er enig i med Fylkemannens miljøvernavdeling som sier flg. i sitt brev av : Reguleringen vil gi effekter i livsvilkårene for dyr og planter i vannene og strandsonen, men effekten blir ikke så negative at det er nødvendig å iverksette tiltak for å bøte på skadene eller å frarå at det gis konsesjon. Videre sier fylkesmannen: Reguleringen får også effekt på livsvilkårene for planter og dyr i og ved Mølleelva, men heller ikke her blir effekten så stor at vi vil frarå at det blir gitt konsesjon. Det samme vil gjelder for vilthensyn og friluftsliv. Industriområdet. Søknaden antyder at en eventuell kraftstasjon vil kunne lokaliseres på kommunens industriområde om dette blir realisert slik dagens planer forutsetter. Kommunen vil være positiv til en slik lokalisering Kommunen registrerer at det er flere grunneiere til rettighetene. Dette er en privatrettslig sak som kommunen ikke vil mene noe om. 3. Eventuelle plankrav. En utbygging av et slikt tiltak forutsetter en utbygging også etter plan- og bygningslov. Kommunen har muligheter til å behandle tiltaket som: o Dispensasjon etter gjeldende kommuneplan. o Innarbeide tiltaket i kommende kommuneplan o Stille krav om reguleringsplan. Våre vurderinger hittil går ut på at tiltaket medfører inngrep som opprusting av veg, opparbeidelse av rørgate/tunnel, ny fangdam, eventuelle overskuddsmasser etc. Dette er så betydelige tiltak at kommunen anser at reguleringsplan er det beste planverktøy for å få de nødvendige avklaringer på plass. Vi ser også at reindrifta er negativ. Dette er også en begrunnelse for å stille eventuelt reguleringsplankrav. Kommunen vil imidlertid ikke ta endelig stilling til saken før konsesjon er gitt og tiltakshaver skal realisere utbyggingen. Dette som et foreløpig signal. 4. Vannforsyning til industriområde. Kommunen planlegger utbygging av Møllenes næringspark. Hovedbegrunnelsen for dette er etablering av et stort lakseslakteri for Grieg Seafood AS. En av utfordringene her er vannforsyningen. Et slikt anlegg vil kreve betydelige vannmengder til produksjonen. Alta kommune vurderer nå flere alternativer for vannforsyning. Ett av alternativene er bruk av grunnvann tilknyttet Mølleelvvassdraget. Det er enda ikke avklart om Mølleelvvassdraget er en tilfredsstillende forsyningskilde. Det foregår nå prøvepumping, slik at vi forventer en avklaring i løpet av høsten Dersom konklusjonen blir at Mølleelva er en tilfredsstillende vannkilde, er denne antakelig det økonomisk gunstigste alternativ. Oppstår en slik situasjon, bør flere alternativer vurderes: o En samordning av Mølleelva som energi- og vannforsyningskilde. o Et valg der Mølleelva enten blir en vannforsyningskilde eller energikilde. Alta kommune ønsker derfor at kommunens endelige uttalelse utsettes til prøveperioden er over og fått vurdert saken. Alta kommune bør be om utsettelse til 1. nov Med de Side 11 av 23

12 Sak 134/07 uttalelser som foreligger blant annet fra reindrifta, vil vi anta at søknaden får lang saksbehandlingstid. Vi tror en utsettelse ikke vil gi store negative resultater for Alta Kraftverk. En utsettelse er uformelt drøftet både med NVE og Alta Kraftlag. Vi har i vårt saksfremlegg behandler de øvrige sider ved søknaden. Dette for at både Alta Kraftlag og NVE skal se kommunens samlede syn på de fagområdene som ikke gjelder Mølleelva som vannforsyningskilde. 5. Befaring Alta Kraftlag er orientert om rådmannens innstilling om en utsettelse til 1. november. Alta Kraftlag er i den forbindelse opptatt av å kunne gjennomføre en befaring i barmarksesongen Rådmannen har i sitt saksfremlegg berørt de ulike sider av søknaden. Alta kommune anbefaler derfor at befaring gjennomføres i Det eneste punktet kommunen vil komme tilbake etter 1. november, er spørsmålet knyttet til vannforsyning. De øvrige punkter er avklart. 6. Konklusjon. Utbygging av alternative energikilder er i samsvar med kommunens målsetting der dette bygger på en bærekraftig forvaltning. Kommunen vil derfor i utgangspunktet stille seg positiv til at Alta Kraftlag får bygge ut Møllenes Kraftverk som omsøkt. Alta kommune ønsker imidlertid situasjonen omkring Mølleelva som vannforsyningskilde til kommende industriområde mer avklart før vi gir en endelig uttalelse. Alta kommune ber derfor om utsettelse på uttalelsen til 1. november Side 12 av 23

13 Sak 135/07 FORVALTNINGSREVISJONPROSJEKT SELVKOSTOMRÅDE VAR Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 07/2283 Saksnr.: Utvalg Møtedato 135/07 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkostområdet tas til etterretning. Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkostområdet datert 10. mai 2007 Saksframlegg og vedtak fra kontrollutvalgets møte i sak 19/07. Bakgrunn: Viser til vedlagte dokumenter. Side 13 av 23

14 Sak 136/07 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2007 Saksbehandler: Linda Pedersen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 07/2241 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Administrasjonsutvalget 136/07 Formannskapet Innstilling: Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger i saksframlegget vedr. lokale forhandlinger for kap. 3 og 5 høsten Vedlegg: Utdrag fra arbeidsgiverpoltisk dokument Andre saksdok.: Lønnspolitisk plan Hovedtariffavtalens bestemmelser Bakgrunn: Årets tariffoppgjør ble avsluttet av de sentrale parter i mai. Det gjenstår lokale forhandlinger for de grupper ansatte som får sin lønn fastsatt kun gjennom lokale forhandlinger. Kommunale stillinger er delt opp i 3 ulike lønnskapitler i Hovedtariffavtalen med ulikt system for lønnsfastsetting: Lønnskapitel Type ansatte Antall ansatte Lønnssystem Ant. Fagfor. Kap. 3 Ledere 3.4.1: Rådmannens ledergruppe 11 ansatte Kun lokal lønn 4 Hvem forhandler Rådmannen 3.4.2: Ledere direkte under sektorledere Ca. 50 ledere Kap. 4 De fleste yrker Hovedmassen av ansatte Både sentralt og lokalt 10 Adm. Forhandl. Utvalg 20 Adm. Forhandl. utvalg Side 14 av 23

15 Sak 136/07 Kap. 5 Akademikere Ca. 100 ansatte Kun lokal lønn 11 Adm. Forhandl.utvalg Kap. 4 berører hovedmassen av våre ansatte og får sin lønn i hovedsak fastsatt i sentrale forhandlinger mellom KS og fagforeningene. Årets oppgjør ble delvis fastsatt i hovedoppgjøret i fjor ved alle pr skulle få et generelt opprykk på kr. 7500,- pr. år (i hht. hel stilling). I de sentrale forhandlinger i år (mellomårsoppgjør) ble partene enige om ytterligere et generelt tillegg på 1,4 % av årslønn (etter at kr. 7500,- er lagt til). Det innebærer at årets lønnstillegg for hovedmassen i kommunal sektor har vært på ca kr avhengig av årslønn. Tariffoppgjøret kapittel 4 KS-område Fylkeskommune r Kommuner Overheng til 2007: 1,70 % 1,6 % 1,8 % Anslag lønnsglidning i 2007 (Snitt siste 3 år) 0,39 % Anslag lønnsglidning i ,1 % 0,4 % Tillegg (7500kr.pr.1.5.) fremforhandlet i ,61 % 1,44 % 1,65 % Prosenttillegg 1.4% pr ,98 % 0,96 % 1,00 % Minstelønnsjusteringer 0,10 % 0,22 % 0,08 % Årslønnsvekstramme ,78 % 4,32 % 4,93 % Nivålønnsvekst ,55 % 4,06 % 4,65 % Overheng til ,4 % 1,3 % 1,4 % I tillegg følger virkninger av endringer i OU-fond,arbeidstidsavtale som ble fremforhandlet i 2006 Årskostnadsvekstramme 4,8-4,9% 4,4-4,5% 5,0-5,1% Med nivålønnvekst (datolønnsvekst) menes veksten i lønnsnivået gjennom kalenderåret. Side 15 av 23

16 Sak 136/07 Partene sentralt ble enige om at det ikke fastsettes pott til lokale forhandlinger for ansatte i kap.4. Mao. omfatter høstens lokale forhandlinger kap. 3 (3.4.1 og 3.4.2) og kap. 5, til sammen 3 forhandlingsrunder. Administrasjonen er i gang med å forberede høstens forhandlinger lokalt. I den forbindelse er vår rutine at arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsutvalget og Formannskapet i forkant av forhandlingene, skal gi adminsitrasjonen noen styringssignaler på overordnede lønnspolitikk i Alta kommune. Utdrag av kommnunestyrest vedtak: 1. Planen evalueres etter 2 år. 2. Den overordnede lønnspolitikk i Alta kommune drøftes og gjennomgåes av administrasjonsutvalget og formannskapet i forkant av de årlige forhandlingene. 3. Bonusordning og resultatavlønning iverksettes ikke. Arbeidstakerorganisasjonene deltar i oppfølgingen av lønnspolitisk plan. Evaluering av lønnspolitisk plan vil foretas etter høstens forhandlinger. Da har vi ytterligere en forhandlingsrunde å basere evalueringen på. I dette saksfremlegget gir Rådmannen forslag til føringer i forkant av lokale lønnsforhandlinger for Lønnsvekst KS-tariffområde unntatt Oslo KS-tariffområde Kap 4 Kap 5 5,2% 5.4% 5,0% Gjennomsnittlig grunnlønn i KS tariffområdet økte i perioden med 5,2% og for kap 5 med 5,0%. Når det gjelder fordeling etter kjønn er økingen slik %-øking KS tariffområde Alle unntatt Oslo kommune 5,2% Kvinner 5,4% Menn 4,8% Side 16 av 23

17 Sak 136/07 Rådmannen vil ha som utgangspunkt en økonomisk ramme for lokalt oppgjør som for kap.4. Dvs. en årslønnsvekstramme rundt 5 %, men ser ikke bort fra at lønnspresset for enkelte grupper kan medføre en noe høyere ramme i kap. 3 og 5. Lønnsstatistikk (tallmaterialet er hentet fra PAI kommunal statistikk). Lønnsnivå/gjennomsnitt lønn pr. mnd etter stillingsbetegnelse/kode (øking fra )): Landsbasis Alle Menn Kvinner Leder/virksomhetsleder Kr Ingeniør Kr ,- Fagarbeider yrkesfag/fagbrev Kr ,- Konsulent Kr ,- Rådgiver Kr ,- Sekretær Kr , (5,5%) (6,0%) (5,1%) (6,6%) (6,6%) (6,4%) (6,1%) (6,1%) (5,3%) (5,1%) (5,4%) (5,1%) (4,2%) (4,2%) (4,4%) Ikke tall for få menn til å være med i utvalget (4,8%) Lønnsnivå etter utdanningskode: Høyere akademisk utdanning Gj.snitt grunnlønn Veterinær Kr ,- Arkitekt Kr ,- Juridisk Kr ,- Mastergrad off. adm Kr ,- Sivilingeniør Kr ,- Medisinsk Kr ,- Side 17 av 23

18 Sak 136/07 Her gjør vi oppmerksom på at en del av de som har slik utdanning er i lederstillinger. Annen utdanning Gj.snitt grunnlønn Handel/kontor grunnkurs/vg I/II Ca. kr ,- Hus/kostøkonom Ca. kr ,- Bachelor (3 årig høyskole/universitet) Ca. kr ,- Høgskoleutdannede Ca. kr ,- Teknisk fagskole Ca. kr ,- Cand. Mag (4 år høyskole/universitet) Ca. kr ,- Ingeniørutdanning/yrkesfag Ca. kr ,- Kommunalkandidat Ca. kr ,- Alta kommune: Gjennomsnittslønn i kap ,- Kvinner ,- Menn ,- Gjennomsnittslønn i kap ,- Kvinner ,- Menn ,- Overnevnte tall kan ikke sammenlignes direkte, både fordi stillingenes innhold er ukjent og fordi vi ikke har spesifisert tallene. Det er også lokale variasjoner på avlønning av ulike typer yrkesgrupper. Imidlertid ser det ut som om vi har et lønnsnivå som ser greit ut i forhold til kommunesektoren generelt. Tidsplan Forslag til tidsplan: Sak til FSK 15. aug. Side 18 av 23

19 Sak 136/07 Sak til Adm.utv. 21.aug. Drøftingsmøte 22. aug. Kravfrist kap. 5 og 3 7.sep. 1. tilbud 18.sep. Forhandlinger: Kap sep. Kap beg. Av okt. Kap medio okt. Vurdering: Som følger av delegert styringsmodell startet rådmannens ledergruppe en prosess i sektorene der sektorvise prioriteringer har blitt diskutert. En slik prosess er et resultat av en delegert styringsmodell, jf vedtatt Arbeidsgiverpoltikk der prinsippet om at våre mellomledere skal ta en mer aktiv arbeidsgiverrolle fordrer en aktiv deltakelse i forberedelsene til lokale lønnsforhandlinger. Dette innebærer også at de føringer som gis fra politisk- og rådmanns nivå ikke må være så detaljert at ikke mellomlederne får en aktiv rolle i prioriteringsfasen. Generelt tillegg for kap. 5 og 3: For å sikre alle ansatte en viss generell lønnsutvikling uansett nivå og kriterier vil Rådmannen tilrå at ansatte i kap.5 og 3 får et generelt tillegg som fastsettes i forhandlingene. I fjor var dette tillegget på kr. 7000,- i kap. 5. Nyansatte som etter har fått sin lønn vurdert ved tilsetting vil i hovedsak ikke prioriteres av arbeidsgiver. De har en formell rett til å være en del av forhandlingene, men fordi det gjerne er tatt hensyn til årets lønnsoppgjør ved tilsetting kan det skape skjevheter dersom de prioriteres også ved forhandlingene. Dette må likevel kunne vurderes individuelt mht. lønnsnivå og sammenliknbare stillinger. Ved tilsetting skal det i hht. Hovedtariffavtalens kap.5, pkt. 5.0 tas hensyn til Side 19 av 23

20 Sak 136/07 - stillingens kompleksitet - ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse Det skal tas hensyn til lønnsutvikling i tariffområdet, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet (jfr. HTA kap.5, pkt. 5.2). For kap.3 er grunnlaget for forhandlingene ett eller flere av følgende kriterier: Endret ansvarsområde Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål Utøvelse av lederskap Betydelige organisatoriske endringer Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Arbeidet med å utarbeide system for ledervurdering er ikke avsluttet. Formannskapet benyttet i vår et opplegg for vurdering av rådmannen, og dette skal nå bearbeides som et grunnlag for øvrige ledere også. Administrasjonens prioriteringer I tillegg til generelt tillegg til alle i kap 3 og 5 vil rådmannen prioritere følgende grunnleggende prinsipper i årets lokale forhandlinger: 1. Skjevheter Vi brukte hovedoppgjøret i fjor til å rydde opp i skjevheter, spesielt i kap. 4. Iom. At kap.5 ikke berøres av sentrale minstelønnsatser og lignende gjør at det ikke oppstår skjevheter på sammen måte. Vi har grunn til å tro at noen ansatte og fagforeninger i år vil mene at det har oppstått skjevheter mellom nyansatte, som ved tilsetting har fått høyere lønn kontra ansatte som har vært her over tid. Skjevheter kan menes oppstått mellom ansatte innen en sektor eller på tvers av sektorene. En del nytilsatte i prosjektstillinger og lignende har fått et lønnsnivå som er høyere en det som har vært vanlig i kommunesektoren i Finnmark. Dette har vært nødvendig for å rekruttere nødvendig kompetanse, men det skaper også interne utfordringer. Med lokal lønnsfastsettelse og større grad av markedstilpasning vil det være naturlig at det blir mer differensiert avlønning, spesielt for stillinger som det er rekrutteringsutfordringer i. Side 20 av 23

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3841-1 Arkiv: 515 Sakbeh.: Linda Pedersen Sakstittel: LOKALE FORHANDLINGER 2014 Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

Saksfremlegg. Andre saksdok.: Hovedtariffavtalens bestemmelser Lønnspolitisk plan vedtatt xx.x9.10 Meklingsmannens møtebok ved tariffoppgjøret 2010

Saksfremlegg. Andre saksdok.: Hovedtariffavtalens bestemmelser Lønnspolitisk plan vedtatt xx.x9.10 Meklingsmannens møtebok ved tariffoppgjøret 2010 Saksfremlegg Saksnr.: 10/2126-1 Arkiv: 520 Sakbeh.: Linda Pedersen Sakstittel: LØNNSFORHANDLINGER 2010 Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 01/04 TID: 12.01.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151. Bare arbeidsgiverrepsentantene innkalles

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Orientering om budsjettprosessen budsjett 2013. TIL BEHANDLING: 3/12: MELDINGER - ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 06/00929 ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE 1. Skolene i Båtsfjord slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder.

Detaljer

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset : 05.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

FOLKEVALGTES GODTGJØRING JF GJELDENDE REGLEMENT

FOLKEVALGTES GODTGJØRING JF GJELDENDE REGLEMENT Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 02.02.2016 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer