SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/07 07/1615 SALG OG BORTFESTE AV KOMMUNAL GRUNN 77/07 07/2526 LOKALISERING AV NY FOTBALLSTADION I ALTA 78/07 07/2283 FORVALTNINGSREVISJONPROSJEKT SELVKOSTOMRÅDE VAR 79/07 07/728 MARKVEIEN - BARN OG UNGE 80/07 07/2742 REGNSKAP KVARTAL 81/07 07/2245 SKATTEREGNSKAP HALVÅR 82/07 06/2139 SKILTVEDTEKTER FOR ALTA KOMMUNE SLUTTBEHANDLING 83/07 05/2866 Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 68 REGULERINGSPLAN ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING 84/07 05/2514 REGULERINGSPLAN FOR SAGATUN SLUTTBEHANDLING 85/07 05/3186 REGULERINGSPLAN FOR ETTERVERNSBOLIGER I SANDFALLVEIEN 3 VEDTAK AV PLAN 86/07 06/377 LEIRBOTN SAMFUNNSHUS - SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV FORSKUTTERTE SPILLEMIDLER 87/07 07/1032 KOMMUNAL FORSKRIFT - BRENNING AV AVFALL 88/07 07/2458 RICA HOTEL ALTA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTVIDELSE OG VIDEREFØRING 89/07 07/2709 HELIN KA AS - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SKJENKEBEVILLING Dessuten skal sak: MOTORFERDSELSLOVEN HØRINGSUTTALELSE Behandles saken vil bli ettersendt. Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær

3 Sak 76/07 SALG OG BORTFESTE AV KOMMUNAL GRUNN Saksbehandler: Bjørnar Karlsen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 07/1615 Saksnr.: Utvalg Møtedato 149/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Innstilling: Fra 1. januar 2008 gjøres følgende endring i gebyrregulativet pkt. 3.2 og pkt Bortfeste og salg av boligtomter og andre arealer til boligformål Generelle bestemmelser om festetomter Festeforhold reguleres av tomtefesteloven, festeavtalen og gebyrregulativet. Ved motstrid skal følgende rangering legges til grunn: 1 tomtefesteloven 2 festeavtalen 3 gebyrregulativet Ved inngåelse av festekontrakt betales det i tillegg for opparbeidelse av tomta iht. gebyrregulativet pkt. 3.1 og Festeavgift for nye boligtomter For tomter i nye boligfelt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år, jf. pkt For tomter utenfor boligfelt og nye tomter i etablerte felt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² pr. år, jf. pkt Regulering av festeavgift for festetomter til boligformål Festeavgift for festeavtaler inngått etter 1. januar 2002 reguleres hvert tiende år i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres ved første regulering etter 1. januar 2002 i henhold til det generelle påslag i forhold til forrige års satser på kommunale avgifter og gebyrer fastsatt i budsjettvedtaket Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres fra og med andre regulering etter 1. januar 2002 i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering. Side 3 av 68

4 Sak 76/07 Forlengelse av utløpt festekontrakt Ved utløp av festetiden for festekontrakter til boligformål gis festeren rett til forlengelse av avtalen på samme vilkår som tidligere. Innløsning av festetomt Festetomter til boligformål kan innløses av festeren for et beløp fastsatt til 30 ganger årlig festeavgift på innløsningstidspunktet. Festeavgiften reguleres i henhold til pkt flg. før beregning av innløsningssum. Salg av nye boligtomter Tomtepris for kommunale tomter til eneboliger og tomannsboliger fastsettes med utgangspunkt i et selvkostprinsipp. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå. Utjevning/subsidiering mellom felt kan skje over tid For nye boligfelt fastsettes tomteprisen for eneboliger og tomannsboliger av Rådmannen. Dersom prinsippene i pkt skal fravikes må det fremmes egen sak til Formannskapet om dette Minimumspris for tomtegrunn til enebolig eller tomannsbolig utenom felt som har fått fastsatt tomtepris i henhold til pkt fastsettes for 2008 til følgende satser: - Tettstedet kr 150,- pr. m² - Nærområdet kr 100,- pr. m² - Distriktet kr 50,- pr. m² Enkelttomter kan legges ut til salg i det frie markedet når særlige grunner tilsier denne løsningen. 3.3 Bortfeste og salg av industritomter og arealer til industriformål Feste av industritomt Industritomter skal som hovedregel selges. Festavtale kan innvilges etter søknad fra bedrift i etableringsfasen, eller annet særlig behov. Festeavgift for nye industritomter Festeavgift for tomter i nye industriområder fastsettes til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år Festeavgiften for industritomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for industritomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Side 4 av 68

5 Sak 76/ For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for industritomter - Industritomter i tettstedet kr 7,60 pr. m² pr. år - Industritomter i nærområdet kr 4,90 pr. m² pr. år - Industritomter i distriktet kr 1,40 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til industritomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet industritomt Innløsning av industritomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av industritomter Tomteprisen for industritomter/arealer fastsettes av Rådmannen. Prisen skal fastsettes med utgangspunkt selvkost. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå For ikke tildelte tomter i eksisterende felt settes prisen, med bakgrunn i dagens selvkostnivå, til kr 600,- pr. m². 3.4 Bortfeste og salg av forretningstomter og arealer til forretningsformål Festeavgift for nye forretningstomter Festeavgift for nye forretningstomter settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften for forretningstomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for forretningstomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for forretningstomter Side 5 av 68

6 Sak 76/07 - Forretningstomter i tettstedet kr 15,90 pr. m² pr. år - Forretningstomter i nærområdet kr 10,60 pr. m² pr. år - Forretningstomter i distriktet kr 6,15 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til forretningstomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet forretningstomt Innløsning av forretningstomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av forretningstomter Tomteprisen for forretningstomter/arealer fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Formannskapet gis fullmakt til å inngå slike avtaler. Prisen skal fremforhandles på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Minimumsprisen for 2008 settes til kr 400 pr. m². 3.5 Bortfeste og salg av tomter og arealer til blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Festeavgiften settes til 5 % av tomteverdi pr. år. Tomteverdi fastsettes med grunnlag i omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften justeres hvert tiende år i henhold til endring i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Salg av tomter med blandet formål Tomtepris for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Prisen skal fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. 3.6 Tilleggsarealer Tilleggsarealer til festetomter Mindre tilleggsarealer til festetomter fra kommunal grunn belastes tilsvarende festeavgift som eiendommen for øvrig. Side 6 av 68

7 Sak 76/ Ved større utvidelse av festetomt skal festeavgiften for tilleggsarealet settes til 5 % av satsen for salg av tilsvarende eiendomskategori. Dette utjevnes til en ens pris pr. m² for hele tomta. Pris for større arealutvidelse skal bl.a. legges til grunn når tilleggsarealet utløser nye bygemuligheter. 3.7 Overgangsbestemmelser Tomter tildelt forut før 1. januar Tomter som er tildelt eller gitt opsjon på før 1. januar 2008 selges eller festes bort i henhold til gjeldende priser på tildelings- eller opsjonstidspunktet. Prisene justeres i henhold til den generelle justering av kommunale avgifter og gebyrer ved budsjettvedtaket. Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillinga vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : Fra 1. januar 2008 gjøres følgende endring i gebyrregulativet pkt. 3.2 og pkt Bortfeste og salg av boligtomter og andre arealer til boligformål Generelle bestemmelser om festetomter Festeforhold reguleres av tomtefesteloven, festeavtalen og gebyrregulativet. Ved motstrid skal følgende rangering legges til grunn: 1 tomtefesteloven 2 festeavtalen 3 gebyrregulativet Ved inngåelse av festekontrakt betales det i tillegg for opparbeidelse av tomta iht. gebyrregulativet pkt. 3.1 og Festeavgift for nye boligtomter For tomter i nye boligfelt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år, jf. pkt For tomter utenfor boligfelt og nye tomter i etablerte felt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² pr. år, jf. pkt Side 7 av 68

8 Sak 76/07 Regulering av festeavgift for festetomter til boligformål Festeavgift for festeavtaler inngått etter 1. januar 2002 reguleres hvert tiende år i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres ved første regulering etter 1. januar 2002 i henhold til det generelle påslag i forhold til forrige års satser på kommunale avgifter og gebyrer fastsatt i budsjettvedtaket Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres fra og med andre regulering etter 1. januar 2002 i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering. Forlengelse av utløpt festekontrakt Ved utløp av festetiden for festekontrakter til boligformål gis festeren rett til forlengelse av avtalen på samme vilkår som tidligere. Innløsning av festetomt Festetomter til boligformål kan innløses av festeren for et beløp fastsatt til 30 ganger årlig festeavgift på innløsningstidspunktet. Festeavgiften reguleres i henhold til pkt flg. før beregning av innløsningssum. Salg av nye boligtomter Tomtepris for kommunale tomter til eneboliger og tomannsboliger fastsettes med utgangspunkt i et selvkostprinsipp. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå. Utjevning/subsidiering mellom felt kan skje over tid For nye boligfelt fastsettes tomteprisen for eneboliger og tomannsboliger av Rådmannen. Dersom prinsippene i pkt skal fravikes må det fremmes egen sak til Formannskapet om dette Minimumspris for tomtegrunn til enebolig eller tomannsbolig utenom felt som har fått fastsatt tomtepris i henhold til pkt fastsettes for 2008 til følgende satser: - Tettstedet kr 150,- pr. m² - Nærområdet kr 100,- pr. m² - Distriktet kr 50,- pr. m² Enkelttomter kan legges ut til salg i det frie markedet når særlige grunner tilsier denne løsningen. 3.3 Bortfeste og salg av industritomter og arealer til industriformål Feste av industritomt Industritomter skal som hovedregel selges. Festavtale kan innvilges etter søknad fra bedrift i etableringsfasen, eller annet særlig behov. Side 8 av 68

9 Sak 76/07 Festeavgift for nye industritomter Festeavgift for tomter i nye industriområder fastsettes til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år Festeavgiften for industritomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for industritomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for industritomter - Industritomter i tettstedet kr 7,60 pr. m² pr. år - Industritomter i nærområdet kr 4,90 pr. m² pr. år - Industritomter i distriktet kr 1,40 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til industritomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet industritomt Innløsning av industritomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av industritomter Tomteprisen for industritomter/arealer fastsettes av Rådmannen. Prisen skal fastsettes med utgangspunkt selvkost. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå For ikke tildelte tomter i eksisterende felt settes prisen, med bakgrunn i dagens selvkostnivå, til kr 600,- pr. m². 3.4 Bortfeste og salg av forretningstomter og arealer til forretningsformål Festeavgift for nye forretningstomter Side 9 av 68

10 Sak 76/ Festeavgift for nye forretningstomter settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften for forretningstomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for forretningstomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for forretningstomter - Forretningstomter i tettstedet kr 15,90 pr. m² pr. år - Forretningstomter i nærområdet kr 10,60 pr. m² pr. år - Forretningstomter i distriktet kr 6,15 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til forretningstomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet forretningstomt Innløsning av forretningstomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av forretningstomter Tomteprisen for forretningstomter/arealer fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Formannskapet gis fullmakt til å inngå slike avtaler. Prisen skal fremforhandles på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Minimumsprisen for 2008 settes til kr 400 pr. m². 3.5 Bortfeste og salg av tomter og arealer til blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Festeavgiften settes til 5 % av tomteverdi pr. år. Tomteverdi fastsettes med grunnlag i omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften justeres hvert tiende år i henhold til endring i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Side 10 av 68

11 Sak 76/07 Salg av tomter med blandet formål Tomtepris for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Prisen skal fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. 3.6 Tilleggsarealer Tilleggsarealer til festetomter Mindre tilleggsarealer til festetomter fra kommunal grunn belastes tilsvarende festeavgift som eiendommen for øvrig Ved større utvidelse av festetomt skal festeavgiften for tilleggsarealet settes til 5 % av satsen for salg av tilsvarende eiendomskategori. Dette utjevnes til en ens pris pr. m² for hele tomta. Pris for større arealutvidelse skal bl.a. legges til grunn når tilleggsarealet utløser nye bygemuligheter. 3.7 Overgangsbestemmelser Tomter tildelt forut før 1. januar Tomter som er tildelt eller gitt opsjon på før 1. januar 2008 selges eller festes bort i henhold til gjeldende priser på tildelings- eller opsjonstidspunktet. Prisene justeres i henhold til den generelle justering av kommunale avgifter og gebyrer ved budsjettvedtaket. Bakgrunn: Formannskapet vedtok i sak 07/1615 grunnprinsipper for ny sak til kommunestyret om salg og bortfeste av kommunal grunn. Saken fremmes for å få en oppdatering av gebyrregulativet på dette området, og for å harmonisere kommunens forvaltning av porteføljen av festekontrakter i forhold til ny tomtefestelov, som trådte i kraft 1. januar Videre har det vært en betydelig utvikling og endring av eiendomsmarkedet i Alta, som medfører at kommunen bør gjennomgå sin forvaltning innenfor dette området. Saken omfatter kun salg av grunn. Kostnader til opparbeidelse av vei, vann, avløp m.v. i boligfelt og industri- og forretningsområder berøres ikke av vedtaket. Det presiseres derfor at den som kjøper eller fester tomt må betale for opparbeidelse i tillegg til tomteprisen. Tomtepris i denne sammenheng må derfor forstås som en tomtepris for netto råtomt. Side 11 av 68

12 Sak 76/07 1. Festetomer til boligformål For eksisterende festeavtaler til boligformål foreslås det en harmonisering med tomtefestelovens regler. Regulering av festeavgift fases over til endring i pengeverdien (konsumprisindeksen), og innløsning tilbys til 30 ganger årlig festeavgift på innløsningstidspunktet. Dette regimet er på linje med det regjeringen har varslet at vil gjelde for statlig grunn når tomtefesteinstruksen trer i kraft fra 1. juli En forvaltning i henhold til dette vedtaket vil gi en moderat utvikling i festeavgift. Etter dette bør de som fester boligtomt fra kommunen føle trygghet i forhold til fremtidige utgifter ved å feste tomta. Videre spekulasjoner om at kommunen anser dette som en potensiell framtidig inntektskilde vil det nå ikke være grunnlag for. Innløsning av tomt vil i følge vedtaket bli noe dyrere enn etter dagens regulativ. I tettstedet vil prisen for innløsning i henhold til årets priser øke fra kr 42,10 pr. m² til kr 66,30 pr. m². Dette er likevel rimelig i forhold til tomteverdi, og sammenlignet med hva for eksempel Finnmarkseiendommen krever ved kjøp av festetomter i Alta. Fra media er det bl.a. kjent at Finnmarkseiendommen har krevd kr 140,- pr. m² for innløsning av festetomt på Midtbakken. Forslaget er i henhold til tomtefestelovens hovedregel om innløsningspris. Ved inngåelse nye festeavtaler foreslås det at festeavgiften settes til 5 % av tomteprisen pr. m² i feltet pr. år. 5 % er normal sats på dette området. Denne ordningen vil medføre at det blir fastsatt festeavgift ut fra grunnervervskostnadene for det enkelte felt/utbyggingsområde. Opparbeidelseskostnadene inngår ikke i grunnlaget for festeavgift. 2. Salg av tomtegrunn til boligformål Før det legges ut nye boligfelt for salg foreslås det at det Rådmannen gjør vedtak om fastsettelse av tomteprisen. Prisen skal fastsettes etter en selvkostmodell, på bakgrunn av grunnervervskostnader, og med mulighet for å utjevne mellom felt. På denne måten kan man sikre en noenlunde stabil pris for kommunale boligtomter. Prisfastsettelsen blir på denne måten tilsvarende det vedtak som gjøres for å fastsette opparbeidelseskostnader for vei, vann og avløp for det enkelte felt. Dersom nevnte retningslinjer for fastsettelse av pris ønskes fraveket, fremmes egen sak for Formannskapet om dette. Dette gir en mer dynamisk prissetting av tomtegrunn, noe som gjør det lettere å tilpasse seg utviklingen i ervervskostnader m.v. Videre er det foreslått nye minstesatser for salg av tomtegrunn. Kommunen har ikke fulgt markedsutviklingen på dette området, og det er derfor foreslått en oppjustering av dette. Kommunes arealer selges til tross for dette godt under de priser som oppnås i det frie markedet. 3. Festetomter til industriformål Side 12 av 68

13 Sak 76/07 For løpende festeavtaler til industritomter videreføres dagens ordning, der Kommunestyret fastsetter årlig sats for festeavgiften i budsjettvedtaket. For 2008 foreslås en økning på 10 % fra årets satser. Kommunen har i sine festeavtaler betinget seg rett til å justere festeavgiften ved samtykke til transport (salg) av festeretten. Dette bør kommunen utnyte i større grad enn det som gjøres i dag, og dette er derfor presisert i forslaget til vedtak. Kommunen utnytter gjennom dette en mulighet til å få en andel av den verdiutvikling som tomtegrunnen har hatt siden inngåelsen av festeavtalen. Det foreslås at nye industritomter som hovedregel skal selges, og at mulighet til feste bare gis etter søknad. For å få feste tomt må det være snakk om en nyetablering, eller at andre særlige hensyn taler for dette. Bakgrunnen for at det primært legges opp til salg av industritomter, er at feste innbærer at kommunen må subsidiere tomtene i mange år før de gir noen avkastning. Nettoinntekter vil antagelig ikke komme de første tretti årene av festetiden. Festeavgift der det innvilges rett til feste av ny industritomt foreslås basert på selvkostpris for feltet, og settes til 5 % av salgsprisen for tomtene pr. år. Opparbeidelse faktureres separat. 4. Salg av tomtegrunn til industriformål Som for boligtomter, foreslås det at det gjøres et eget vedtak i Formannskapet om tomteprisen for nye industriområder. Prisen skal også her baseres på et selvkostprinsipp, og ta utgangspunkt i grunnervervskostnadene for feltet. Opparbeidelseskostnader betales i tillegg. Det foreslås videre at det for industritomter som det i dag ikke er gitt opsjon på, eller som opsjonen ikke benyttes på, prises i forhold til dagens selvkost. Det foreslås ut fra forventet pris på Aronnes industriområde at denne prisen settes til kr 600,- pr. m ² inkl. opparbeidelseskostnader. 5. Festetomter til forretningsformål For løpende festeavtaler til forretningstomter videreføres dagens ordning, der Kommunestyret fastsetter årlig sats for festeavgiften i budsjettvedtaket. For 2008 foreslås en økning på 15 % fra årets satser. Økningen kompenserer i liten grad for verdiutviklingen på slike eiendommer. Kommunen har i sine festeavtaler betinget seg rett til å justere festeavgiften ved samtykke til transport (salg) av festeretten. Dette bør kommunen utnyte i større grad enn det som gjøres i Side 13 av 68

14 Sak 76/07 dag, og dette er derfor også presisert for forretningstomter i forslaget til vedtak. Dette vil kunne gi kommunen en andel av den verdiøkning som er skapt i forretningsområdene. Festeavgift for nye forretningstomter foreslås basert på verdivurdering eller takst for den enkelte tomt, og settes til 5 % av dette beløpet pr. år. 6. Tomter til blandet formål Det har blitt mer og mer utbredt å utnytte tomter til flere formål, f. eks. forretning på gateplan og boliger i etasjene over. Tomter som kan utnyttes på denne måten har høy verdi. Det foreslås at det ved salg eller bortfeste av denne type tomter fastsettes tomteverdi ved forhandling på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende eiendommer eller takst. Vurdering: Foreslåtte endringer i forvaltningsregime for boligtomter vil gi forutsigbarhet for festere av boligtomter når det gjelder utviklingen i festeavgift og innløsningskostnader. Spørsmål knyttet til regulering av festeavgift og innløsning av festetomter har nylig vært behandlet av Høyesterett. Dom i saken er ikke avsagt. Saken kan gi grunn til å vurdere sin politikk på nytt. Det anses likevel ikke nødvendig å avvente denne dommen før det fattes vedtak i denne saken. Ved gjennomføring av foreslåtte endringer i gebyrregulativet vil kommunen som grunneier av forretnings- og industritomter påta seg en mer aktiv rolle i å forvalte den kapital kommunens eiendommer representerer. Dette vil gi mulighet til å få en bedre avkastning og det vil gi mulighet til å få balanse mellom kostnadene ved erverv og salg av grunn. Dette vedtaket forutsetter at det jobbes aktivt og profesjonelt med forvaltning av kommunens eiendommer og festekontrakter. Det anbefales at Kommunestyret fatter vedtaket som det er fremmet. Side 14 av 68

15 Sak 77/07 LOKALISERING AV NY FOTBALLSTADION I ALTA Saksbehandler: Ulla Sennesvik Arkiv: PLNID Arkivsaksnr.: 07/2526 Saksnr.: Utvalg Møtedato 146/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Innstilling: 1) Kommunestyret anbefaler at Alta IF setter i gang planlegging med sikte på å realisere ny stadion på Alta sentrum v/ffr. 2) Alta IF gis gis frist til utgangen av 2008 for å utrede/avklare om alternativet lar seg realisere. Kommunestyret vil om nødvendig vurdere bygge- og deleforbud i området for å skape ro omkring planleggingen. Dersom det viser seg at dette alternativet ikke lar seg realisere, vil Alta kommune gå i dialog med Alta IF for å vurdere andre alternativer mer grundig. Formannskapets behandling den : Behandling: Forslag fremmet i møtet: FRP v/claus Jørstad og Bjørn Odden og H v/åshild Karlstrøm Rundhaug: Pkt. 1 endres til: Kommunestyret støtter v/ffr strykes på Alta sentrum endres til i Alta sentrum. Innstillinga ble vedtatt med 7 stemmer mot forslaget som fikk 4 stemmer. Tillegg til innstillinga v/ap Torfinn Reginiussen og SV Ole Simonsen: Derfor skal det innen fristens utløp i 2008, ikke foretas plan eller reguleringsmessige grep i forhold til Altagårdsskogen. Tillegg til innstillinga vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : 1) Kommunestyret anbefaler at Alta IF setter i gang planlegging med sikte på å realisere ny stadion på Alta sentrum v/ffr. Side 15 av 68

16 Sak 77/07 2) Alta IF gis frist til utgangen av 2008 for å utrede/avklare om alternativet lar seg realisere. Kommunestyret vil om nødvendig vurdere bygge- og deleforbud i området for å skape ro omkring planleggingen. 3) Dersom det viser seg at dette alternativet ikke lar seg realisere, vil Alta kommune gå i dialog med Alta IF for å vurdere andre alternativer mer grundig. Derfor skal det innen fristens utløp i 2008, ikke foretas plan eller reguleringsmessige grep i forhold til Altagårdsskogen. Vedlegg : Notat datert Andre saksdok. : - Bakgrunn: Alta IF ønsker å bygge ny fotballstadion i Alta. Prosjektet er kalt Alta Arena. I utgangspunktet ønsket klubben å etablere ny stadion i tilknytning til eksisterende anlegg på Alta Idrettspark/Aronnes. Klubben fremmet derfor privat reguleringsplanforslag med dette for øye i I følge Alta IF er tilgang på næringsarealer en viktig forutsetning for å få lønnsomhet i prosjektet. Idrettslaget er etter hvert blitt bekymret for at lokaliteten til Alta Idrettspark ikke er attraktiv nok mht kommersielle aktører. Alta IF har derfor bedt om at reguleringsplansaken stilles i bero inntil andre aktuelle lokaliteter er vurdert. Prosess så langt For å finne fram til andre aktuelle lokaliteter ble det satt ned et arbeidsutvalg bestående av rådmann, kultursjef, plan- og utviklingssjef, kommuneplanlegger samt Alta IF (representert ved Karl Ivar Kristensen og Harald Karlstrøm). Utvalget kom i juni fram til 4 alternative lokaliteter: 1) Altagårdsskogen 2) Aronnes Idrettspark 3) Alta sentrum v/ffr 4) Alta sentrum v/prestegårdsveien Alta kommune v/plan- og bygningsmyndigheten har foretatt en vurdering/prioritering av de foreslåtte alternativene. Arbeidsutvalget har deretter drøftet saken og konkludert med et prioritert alternativ. Saken fremmes nå for kommunestyret for å få politisk tilslutning til dette og til videre prosess. Side 16 av 68

17 Sak 77/07 Vurderinger Planfaglig vurdering: Alta kommunes planfaglige vurdering med kart og konklusjoner finnes i vedlagte notat, datert Kort oppsummert konkluderer plan- og bygningsmyndigheten med følgende lokaliseringsalternativer - i prioritert rekkefølge: 1) Alta sentrum v/ffr 2) Alta sentrum v/prestegårdsveien 3) Alta Idrettspark Det anbefales ikke å gå videre med Altagårdsskogen som lokaliseringsalternativ. Arbeidsutvalgets vurdering: På bakgrunn av kommunens planfaglige vurderinger og egne drøftinger har arbeidsutvalget blitt enig om følgende: 1) Utvalget er enig i at Alta Sentrum v/ffr er det beste tomtealternativet for ny stadion i Alta 2) Utvalget anbefaler at Alta IF gis resten av 2007 og 2008 for å utrede/avklare om alternativet lar seg realisere. Utvalget ber Alta kommune om nødvendig å vurdere bygge- og deleforbud for området for å skape ro omkring planleggingen. 3) Dersom dette alternativet ikke lar seg realisere, vil Alta kommune og Alta IF vurdere andre alternativer mer grundig. Rådmannens konklusjon På bakgrunn av ovenstående anbefaler rådmannen at kommunestyret slutter seg til planmyndighetens/arbeidsutvalgets konklusjon, slik den framkommer i innstillingen. Side 17 av 68

18 Sak 78/07 FORVALTNINGSREVISJONPROSJEKT SELVKOSTOMRÅDE VAR Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 07/2283 Saksnr.: Utvalg Møtedato 135/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkostområdet tas til etterretning. Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkostområdet tas til etterretning. Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkostområdet datert 10. mai 2007 Saksframlegg og vedtak fra kontrollutvalgets møte i sak 19/07. Bakgrunn: Viser til vedlagte dokumenter. Side 18 av 68

19 Sak 79/07 MARKVEIEN - BARN OG UNGE Saksbehandler: Gry Anette Hagen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/728 Saksnr.: Utvalg Møtedato 139/07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Arbeidsmiljøutvalget Innstilling: Kommunestyret godkjenner fremlagte forprosjekt vedr. innvendige ombyggings- og innredningsarbeider i Markveien 26 til kontorer for Sektor for Barn og Unge med en utvidet kostnadsramme på 20 mill. kr. Kommunestyret godkjenner videre en økning av rammen i driftsbudsjettet på kr ,- pr. år til dekning av de samlede drift- og vedlikeholdskostnader på kr ,-. De øvrige kostnader dekkes ved at dagens husleieutgifter for barneværn på kr ,- overføres, og at bevilgning til drift av Altagård reduseres med kr ,- når nåværende kontorplasser flyttes. Plan og byggekomites behandling den : Behandling: Innstillinga vedtatt enstemmig. Plan og byggekomites vedtak den : Kommunestyret godkjenner fremlagte forprosjekt vedr. innvendige ombyggings- og innredningsarbeider i Markveien 26 til kontorer for Sektor for Barn og Unge med en utvidet kostnadsramme på 20 mill. kr. Kommunestyret godkjenner videre en økning av rammen i driftsbudsjettet på kr ,- pr. år til dekning av de samlede drift- og vedlikeholdskostnader på kr ,-. De øvrige kostnader dekkes ved at dagens husleieutgifter for barneværn på kr ,- overføres, og at bevilgning til drift av Altagård reduseres med kr ,- når nåværende kontorplasser flyttes. Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Side 19 av 68

20 Sak 79/07 Formannskapets vedtak den : Kommunestyret godkjenner fremlagte forprosjekt vedr. innvendige ombyggings- og innredningsarbeider i Markveien 26 til kontorer for Sektor for Barn og Unge med en utvidet kostnadsramme på 20 mill. kr. Kommunestyret godkjenner videre en økning av rammen i driftsbudsjettet på kr ,- pr. år til dekning av de samlede drift- og vedlikeholdskostnader på kr ,-. De øvrige kostnader dekkes ved at dagens husleieutgifter for barneværn på kr ,- overføres, og at bevilgning til drift av Altagård reduseres med kr ,- når nåværende kontorplasser flyttes. Vedlegg: 1. Forprosjekt med tegninger og kostnadsoverslag, utarbeidet av Atelier 2 AS, Jørstad RI AS og Rambøll AMI AS. 2. Kostnadsoverslag for IKT, utarbeidet av Alta Kommune, IKT-avdeling 3. Driftskostnader, utarbeidet av avd. bygg, Alta Kommune Andre saksdok.: Bakgrunn: Prosjektet Barn og unge- organisering er politisk forankret etter følgende vedtak av Kommunestyret i møte , sak 44-06: "Etablering av en samordnet og samlokalisert tjenestetilbud for barn og unge, inkludert barnevernet gis høyeste prioritet. Mål: Innen utgangen av 2007 skal tjenestetilbudet være fullt operativt." Videre er det i forbindelse med budsjett 2006 gitt føringer til rådmannen i forbindelse med OU prosjekter. I rådmannens føringer til sektoren heter det: "Mål for prosjektet: Etablere en samlet utrednings- og tjenesteenhet for tilbud til barn/unge og deres familier." Det er totalt bevilget kr 20,5 mill til prosjektet hvorav kjøpesummen av bygget utgjør kr 12,5 mill. Det gjenstår da kr 8,0 mill i bevilgning til innvendige ombyggingsarbeider. Tjenester som inngår: Avdeling for barn og unge, Barnevern, PP Tjenesten og Oppvekst adm. Planskisse som tidligere er lagt fram inneholder totalt 56 arbeidsplasser: Fordeling: 1. etasje: 13 Side 20 av 68

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer