Det skal gjøre en forskjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det skal gjøre en forskjell"

Transkript

1 Det skal gjøre en forskjell HVEM ER VI? HVA GJØR VI?

2 INNHOLD Om Glemmen sykehjem USH Om undervisningssykehjem historikk, mål og organisering Etablering av en FoU enhet ved Glemmen sykehjem Arbeidsformer Kompetanseheving, fagutvikling og forskning Samarbeid og spredning Sykehjemsnettverk

3 Glemmen sykehjem USH 1 av 10 sykehjem i Omsorgsetaten 75 beboere 5 avdelinger 78,28 årsverk 69,8 er på avdelingene 2,98 i vaskeriet 2,5 i administrasjonen 1,5 demensteam 1,5 FOU enhet 150 personer

4 Glemmen sykehjem USH Virksomhetsleder FOU USH Merkantil Legetjenester Vaskeri Somatisk langtid - Regnbuen Somatisk langtid - Rosely Somatisk korttid. Fredly Demens langtid - Trekløver Demenskorttid - Solsiden Korttidsavdeling Dag-avdeling Demens-team

5 Glemmen sykehjem USH Sykehjemmet har 5 avdelinger, med til sammen 75 plasser. Personer med somatiske lidelser 26 langtidsplasser 16 korttidsplasser Personer med demens 23 langtidsplasser 10 korttidsplasser 16 plasser i dagtilbud for hjemmeboende personer med demens Demensteam (sykepleier og ergoterapeut)

6 Støttefunksjoner Fysioterapeut Ergoterapeut Vaktmester Renholdspersonalet Kjøkken personalet Faglærer på FRIS (Fredrikstad Internasjonale skole)

7 Hva kan Glemmen sykehjem USH tilby? Aktiviteter Kafé det gode liv - torsdager Onsdags Kafé Frisør - salong Fotpleier - salong Andakt / sangsamling hver måned Konserter og underholdning - månedlig Klessalg hver kvartal

8 Historikk Det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet (1999) (Marit Kirkevold ved Institutt for Sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.) 9 undervisningssykehjem ble etablert i perioden Nasjonal evaluering i 2003: undervisningssykehjemmene bør fortsette på permanent basis. Fra 2004 en fast ordning Glemmen sykehjem 1. april 2008 Undervisningssykehjemmet i Oslo, Pia Cecilie Bing Jonsson, virksomhetsleder ved Glemmen sykehjem Birgitte Skauen Kopperud og statssekretær Rigmor Aasrud.

9 Hovedmålene til undervisningssykehjem: å bedre kvaliteten i kommunale helse og omsorgstjenester øke status og anseelse for faget geriatri.

10 Undervisningssykehjemmene skal bidra til økt kvalitet i den kommunale eldreomsorgen gjennom å: heve og sikre kvaliteten på pleie- og omsorgsarbeid i sykehjem løfte geriatrisk omsorgsarbeid opp på et høyt faglig nivå heve omsorgsarbeidets faglige prestisje bedre rekrutteringen av fagpersonell til sykehjem etablere et akademisk miljø på sykehjem utvikle gode praksis- og læringsmiljøer for studenter/ elever som tar helsefaglige grunn- og videreutdanninger.

11 Organisering Nasjonal satsning Landsomfattende nettverk 20 undervisningssykehjem Hovedundervisningssykehjem og satellitt USH Samarbeid med Fylkesmennene Undervisningshjemmetjenester Senter for omsorgsforskning

12 Organisering av USH Kommunalt forankret Et spleiselag mellom vertskommunen og Helsedirektoratet Bevilgninger over statsbudsjettet Helsedirektoratet gir føringer: Overordnet virksomhetsplan fra Helsedirektoratet USH - bidrar til å oppfylle målene i Omsorgsplan 2015 og Demensplanen 2015 Ingvild Svendsen, seniorrådgiver Helsedirektoratet. Nettverkssamling på Glemmen sykehjem USH april -09

13 Undervisningssykehjem mandat Kompetansesenter for den kommunale helse- og omsorgstjenesten Praksisnært forsknings- og utviklingsarbeid innen omsorgssektoren Samarbeid med forsknings- og utviklingsinstitusjoner (universitet, høgskoler og andre kunnskapssentra)

14 Etablering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem (USH) Prosjektleder: Elisabeth Østensvik Prosjektorganisering: Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansepersoner Prosjektperiode: Presentasjon av Glemmen USH på nettverkssamling i april 09 Et undervisningssykehjem skiller seg fra et ordinært sykehjem ved at det innehar en egen forsknings- og fagutviklingsavdeling (FOU- avdeling).

15 Objektmål/resultatmål FoU enheten ved Glemmen sykehjem blir etablert som en fast ordning. Det er iverksatt og gjennomført kompetansehevende tiltak/fagutviklingstiltak/ prosjekter. Fra et prosjektgruppemøte samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Østfold

16 Objektmål/resultatmål Samarbeid internt i sykehjemmet er økt gjennom felles prosjekter og det er etablert forpliktende samarbeid eksternt. Glemmen sykehjem, undervisningssykehjemmet i Østfold, er kjent/promotert internt på Glemmen sykehjem, i Fredrikstad kommune og i Østfold fylke. Posterpresentasjon på en nasjonal konferanse i Fagutvikling og forskning - mai 09

17 Målene for prosjektet nås gjennom: Kompetanseheving Fagutvikling og forskning Samarbeid og spredning

18 Arbeidsformer Prosjektbasert arbeidsform Frie midler

19 Prosjektbasert arbeidsform Et standardisert prosjektstyringsverktøy Kvalitetssikring av prosjektene. En felles forståelse av prosjektarbeid som metode Fagutviklingsprosjektene skal ha brukerfokus og være forankret i praksisnære problemstillinger Arnstein Moe fra Prosjektforum AS. Bedriftsinternt kurs i praktisk prosjektledelse Glemmen sykehjem USH januar -09

20 Praktisk Prosjektledelse Opplæring i praktisk prosjektledelse Bedriftsinternt 3-dagers kurs 18 ansatte Januar - 09 Mål: øke de ansattes prosjektfaglige kompetanse

21 Praktisk Prosjektledelse 3 interne prosjekter med utgangspunkt i lokale utviklingsbehov Nyansatte Dokumentasjon Lindrende omsorg

22 Frie midler Utlysning av midler til fagutviklingsprosjekter. Frie midler er en modell med stort potensial for praksisnær fagutvikling, kompetanse- og kvalitetsutvikling. En tretrinns rakett Vår 2009 Glemmen sykehjem Høst 2009 Fredrikstad kommune 2010 alle kommuner i Østfold

23 Kompetanseheving, fagutvikling og forskning Demens, fagutvikling og forskning Lindrende behandling Personer med demens og deres pårørende opplever en rød tråd i omsorgen Beboere på sykehjem og deres pårørende skal oppleve verdighet og god omsorg i livets sluttfase Aktiv omsorg Gi beboerne på sykehjem en meningsfull hverdag Etisk refleksjon Beboerne og deres pårørende blir møtt av ansatte som har evne til å reflektere over omsorgen de gir, og har kunnskap om forebygging av tvang Lærings- og integreringsarena

24 Demens Fredrikstad er modellkommune Utviklingsprogrammer i regi av Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse Demensteamet i Fredrikstad kommune Maria Svennberg og Solgunn Johansen Demensteam (Fredrikstad, Sarpsborg, Rygge, Moss) Dagavdeling (Sarpsborg, Fredrikstad) Pårørendeskole (37 modellkomuner) Kartleggingsverktøy Pårørendeskole

25 Demensomsorgens ABC kompetanseheving Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper. Mål: å øke kompetansen hos personell i pleie- og omsorgssektoren. Utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

26 Demensomsorgens ABC i Østfold Prosjektleder fra Glemmen sykehjem USH Arrangerer oppstartsseminarer og fagseminarer i alle kommuner i Østfold Østfold har 325 påmeldte deltakere i 12 kommuner. Fylkesmannen gir kommunene støtte gjennom opplæringsmidler til å dekke kursutgifter. Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse og Fylkesmannen

27 Demensfyrtårn Miljøbehandling for personer med demens Et 3-årig prosjekt, oppdragsgiver Helsedirektoratet. All miljøbehandling har som mål å øke glede, trivsel og livskvalitet implisitt er målet å redusere angst og uro. (Rokstad 2008, Vatne 2006, Wogn-Henriksen 2007) Glemmen sykehjem USH deltar i Individualisert musikk i demensomsorgen Individualisert bruk av sansehage for personer med demens Demensvennlig design på sykehjem høsten 09

28 Metoden "Individualisert musikk" Mål: Økt velvære Kartlegge yndlingsmusikken til den enkelte beboer Bruke musikk i miljøbehandling Gi beboerne "magiske øyeblikk" Skape trygghet Forebygge uro Forskning viser en viser en tendens til positiv effekt på agitert atferd ved bruk av individualisert musikk. Hicks-Moore og Robinson (2008) Sung, Chang og Abbey (2006)

29 Individualisert musikk kompetanseheving Glemmen sykehjem USH 2 seminarer og 2 veiledninger for 58 deltakere fra 15 virksomheter i Østfold (2 Halden, 2 Moss, 2 Sarpsborg, 1 Rygge, 8 Fredrikstad) Samarbeid med Hovedundervisningssykehjemmet og GERIA

30 Opplevelseshage Internasjonal litteratur viser at det å være ute i egnede grønne omgivelser minsker stress, hindrer uro, virker beroligende og bedrer konsentrasjonen. Et sted: Å føle, lukte, smake, høre og se. Å være. Å få omsorg. Å kjenne seg igjen i. Å beherske. Å bruke kroppen. Å bevege seg. Å late seg i og blunde litt.

31 Demensvennlig design Forskning viser at omgivelsene kan påvirke urolig adferd. Nøytral design og farger, bedre kvalitet og færre stimuli ga færre katastrofereaksjoner og lavere medikamentbruk. (Landmark mfl. 2009) Landmark, B.F., Kirkehei, I., Brurberg, K.G., Reinar, L.M. Botilbud til mennesker med demens. Rapport nr Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2009.

32 Grenseregional Omsorgsfilosofi Åtte grensekommuner i Sverige og Norge. (Rygge og Fredrikstad) Støtte fra Interreg Sverige- Norge. Omsorgsfilosofien har fire hjørnesteiner: Symptomkontroll Kommunikasjon/relasjon Pårørendestøtte Teamarbeid

33 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt er en av de store utfordringene dagens helsepersonell i sykehjem ofte møter. For å sikre en god omsorg for både pasient og pårørende er det behov for et kompetent personale, god informasjon, kommunikasjon og gode omsorgsrutiner på sykehjemmet. 40 % av alle dødsfall i Norge skjer i pleie- og omsorgsinstitusjoner (SSB 2006). Glemmen sykehjem USH hadde 108 dødsfall i 2008.

34 Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem LCP er et redskap for å forbedre omsorg til døende pasienter og deres pårørende. Per Gynt sykehjem Grinitun sykehjem Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og 6 sykehjem i Østfold. Avsluttet juni 09 Prosjektet Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem skal dokumenteres. Kruseløkka sykehjem Resultater fra prosjektet spres på seminarer og nettsider. Artikkel skal publiseres i fagtidsskrift nasjonalt og internasjonalt. Borge sykehjem Glemmen sykehjem USH Halden sykehjem

35 Liverpool Care Pathway (LCP) på Glemmen sykehjem USH Implementering av LCP på alle 5 avdelinger ved Glemmen sykehjem USH. Målgruppen for prosjektet er døende sykehjemspasienter og hennes/hans pårørende.

36 Far Vel den siste tiden Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og 4 sykehjem i Østfold. (august -09 juni 2010) Halden sykehjem, Kruseløkka sykehjem, Borge sykehjem, Glemmen sykehjem USH Etablering av refleksjonsgrupper ved 4 sykehjem med fokus på omsorg ved livets slutt. Arrangere seminarer med tema: Omsorg ved livets slutt og tverrfaglig samarbeid. Etiske dilemmaer. Begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende.

37 Aktiv omsorg Kultur, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Rundskriv I-5/ Aktiv omsorg sentral del av et helhetlig omsorgstilbud Samarbeid med Frivillige, Leie barnehage, Miljøbehandling, Den kulturelle spaserstokken, Seniorsaken, Demensforeningen og andre frivillige organisasjoner. Samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Østfold vernepleierutdanningen. Aktiv Fritid i sykehjem. (Orkerød sykehjem Moss, Halden sykehjem og Glemmen sykehjem USH). Oppstart august -09.

38 Aktiv omsorg - Skål! Dette var den perfekte overraskelsen, stråler beboerne på Glemmen Sykehjem i Fredrikstad. Hver torsdag lastes en egen «trivselstralle» opp med rester fra konfektskåler, barskap og fruktkorger, samt litt sminke til de forfengelige. Nå blir det påfyll av godsaker - VG-nissen gir nemlig kroner!

39 Etisk kompetanseheving Refleksjonsgrupper - fokus på etikk og omsorg ved livets slutt. Prosjekt -bruk av tvang i sykehjem Kort og godt. Pasientrettighetsloven kapittel 4 A. Ansatte i den kommunale omsorgstjenesten står daglig overfor vanskelige etiske dilemma og problemstillinger som krever etisk bevissthet og god dømmekraft. Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne motiver og verdier (St.meld. nr. 25 ( )). Samarbeid om etisk kompetanseheving i regi av KS - økt kompetanse i etisk refleksjon gjennom kurs for refleksjonsveiledere og delta på etikkseminarer. (Askim, Moss, Halden, Spydeberg, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad) Forskningsarena flere studier fra Seksjon for medisinsk etikk (SME).

40 Lærings- og integreringsarena Samarbeid med Høgskolen i Østfold, Glemmen videregående skole og FRIS. (Fredrikstad internasjonale skole) Glemmen videregående: Godt praksisfelt for elever på videregående skole nivå FRIS: Nytt prosjekt - NORKUL. HelseNorsk kombinert språk og yrkesopplæring

41 Samarbeidspartnere Helsedirektoratet Undervisningssykehjemmene rapporterer til Helsedirektoratet. Direktoratet har en koordinerende funksjon i.f.t. undervisningssykehjemmene og gir føringer for prioritering av satsingsområder. Andre undervisningssykehjem nettverk Undervisningshjemmetjenesten (UST)

42 Samarbeidspartnere Fylkesmannen særlig ansvar for å ivareta nasjonale føringer og bidra til at erfaringer fra fagutvikling i regi av undervisningssykehjemmene tilføres øvrige sykehjem i kommunene. Høgskoler og universitet kompetanse og fagutvikling, praksisplasser. Samarbeidet mellom høgskoler/universitet og undervisningssykehjem skal bygge på samhandlingsavtaler. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og øvrige regionale/ lokale ressurssentra samarbeid om fagutvikling og forskning, spesielt knyttet til Demensfyrtårnenes arbeid. Regionale kompetansesentra for lindrende behandling samarbeidsparter innen lindrende behandling, videreutvikling av faglige nettverk og prioritering av søknader om tilskudd til lindrende behandling. Sykehuset Østfold Senter for omsorgsforskning styrkingen av den kommunale helse- og omsorgsforskningen, Videregående skoler - læringsarena, praksisplasser

43 Samarbeid og spredning Samarbeidsprosjekter Nettverk Hjemmeside Nyhetsavis Brosjyrer Deltakelse på seminarer Arrangere kurs og seminarer Sykehjemsnettverk i Østfold 5. november

44

45 Nettverkssamling undervisningssykehjem - min. x 2 pr. år Deltakere fra Helsedirektoratet Senter for omsorgsforskning Fylkesmennene USH for Oslo Akershus Hedmark Oppland Østfold

46 Det skal gjøre en forskjell

47 SYKEHJEMSNETTVERK I ØSTFOLD 18 kommuner 37 sykehjem

48 SYKEHJEMSNETTVERK -BAKGRUNN Undervisningssykehjemmene har en særskilt oppgave: knyttet til nettverksbygging i egen kommune og fylke å spre kunnskap om forskning og fagutvikling i eget fylke

49 Mål med nettverkssamling å styrke samarbeidet mellom fagmiljøer på sykehjem å dele erfaringer med hverandre, få kjennskap til hva andre sykehjem i Østfold er opptatt av, hvilke prosjekter de jobber med og knytte kontakter enkel informasjonsstrøm mellom sykehjemmene.

50 Kartleggingsskjema Ligger i kursmappen Legges ut i word-format på nettet Kartlegging av prosjekter legges ut på hjemmesiden til Undervisningssykehjemmet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 1 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. SAMMENDRAG... 3 3. KJERNEOPPGAVER... 4 4. ORGANISERING... 4 5. INFORMASJON OG BRUKERMEDVIRKNING... 6 6. STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER... 7 7.

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer