VIRKSOMHETSPLAN. Haugtun Gjøvik kommune Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Storgata 33, 2821 Gjøvik E-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN. Haugtun Gjøvik kommune Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Storgata 33, 2821 Gjøvik E-post haugtun.ush@gjovik.kommune."

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN HAUGTUN UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I OPPLAND GJØVIK KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN (oa.no) Revidert 2014 Haugtun Gjøvik kommune Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Storgata 33, 2821 Gjøvik E-post

2 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING HELSEDIREKTORATETS STRATEGI FOR UTVIKLINGSSENTRE ORGANISERING AV HAUGTUN, UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM, OPPLAND FYLKE SYKEHJEMSAVDELINGENE FAGENHETEN INTERN ORGANISERING OG FORANKRING FAG- OG SAMARBEIDSRÅD... 5 FORMÅL FAG- OG SAMARBEIDSRÅDET VED HAUGTUN: SATSNINGSOMRÅDER FOR HAUGTUN EKSTERNT ARBEID OG UTADRETTET VIRKSOMHET MOT KOMMUNENE I OPPLAND FOR SPREDNING AV RESULTATER, ERFARINGER OG KOMPETANSE VÆRE EN AKTIV DELTAKER I PRAKSISNÆR FORSKNING UTVIKLE GODE LÆRINGSMILJØER FOR ANSATTE, STUDENTER, ELEVER, HOSPITANTER OG BESØKENDE ARBEIDE MED DEFINERTE FAGLIGE SATSNINGSOMRÅDER OG UTVIKLINGSPROSJEKTER... 9 EVALUERING

3 1.0 Innledning Virksomhetsplan for Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem, Oppland fylke er utarbeidet for 4 års perioden , og revidert for året Planen vil årlig bli evaluert, og satsningsområder med tilhørende mål og tiltak vil bli justert. I løpet av ett år kan det bli lagt til nye tiltak som ikke er forutsett ved årets start. Bakgrunnen for dette er at tiltak kan bli iverksatt etter oppdrag, eller fordi det er gitt tilsagn på eksterne midler det er søkt om. Inkludering i studier og forskningsarbeid kan også komme til i løpet av året. Tiltakene som iverksettes skal være innenfor de satsningsområder som virksomhetsplanen beskriver. Virksomhetsplanen og iverksatte tiltak godkjennes av tjenesteområde Helse og omsorg ved helse og omsorgssjefens ledergruppe Ledere og ansatte i sykehjemsavdelingene ved Haugtun, og avdelingenes samarbeidspartnere har fått muligheten til å bidra med innspill på hva vi som utviklingssenter skal fokusere på de neste årene. Det er blant annet gitt innspill via fag- og samarbeidsråd, ressursgruppe for ansatte og idédugnader. Ledere, sykepleier 1 og hjelpepleier 1 i avdelingene deltar i den årlige revideringen av virksomhetsplanen ved at det årlig gjennomføres et eget handlingsplanseminar sammen med ansatte i fagenheten ved utviklingssenteret. Virksomhetsplanen er utarbeidet i tråd med Gjøvik kommunes handlingsplaner for tjenesteområdet Helse og omsorg, og nasjonale styringsdokumenter og føringer for sykehjem, samt Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester en nasjonal satsning Overordnet strategi Helsedirektoratets strategi for Utviklingssentre Nasjonal visjon Utvikling gjennom kunnskap Nasjonale mål Hoved- og delmålene gjelder for alle utviklingssentrene på nasjonalt nivå. Alle enhetene forventes ikke å nå alle delmålene. Innenfor rammen av hoved- og delmål, bestemmer kommunene og utviklingssentrene egne mål og satsningsområder. Utviklingssentrenes hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Nasjonale delmål: 3

4 Utviklingssenter for sykehjem er:. 1. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsningsområder 2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene 2.0 Organisering av Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem, Oppland fylke Oktober 2008 var det offisiell åpning av Haugtun som undervisningssykehjemmet i Oppland. Fra 1. januar 2011 har undervisningssykehjem nasjonalt endret navn til utviklingssenter. Vårt nye navn er Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland. Haugtun har Mer enn et sykehjem! som slagord. Slagordet symboliserer at Haugtun skal være et ressurssenter for undervisning, forskning, fag- og kompetanseutvikling i Oppland fylke. Haugtun som utviklingssenter skal være modell for andre sykehjem i regionen. Sykehjemsavdelingene ved Haugtun er i dag arena for fagutviklings- og forskningsprosjekter som involverer både ansatte og pasienter. Det legges vekt på at avdelingene skal være en læringsarena for ansatte, studenter, elever, lærlinger og hospitanter. Kjerneverdiene til utviklingssenteret er de samme som Gjøvik kommune har for hele sin virksomhet: Kompetanse Engasjement Respekt. 2.1 Sykehjemsavdelingene Haugtun har 3 sykehjemsavdelinger med til sammen 58 plasser. Demensavdeling med totalt 29 plasser. I hovedsak langtidsplasser Avdeling med Lindrende enhet (6 plasser) og Rehabiliteringsenhet (6 plasser) Somatisk kortidsavdeling (17 plasser). (KAD plasser vil åpnes i denne avdelingen fra 2014) Sykehjemsavdelingene samarbeider med øvrige avdelinger ved Haugtun omsorgssenter som hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester (psykisk helse og tjenester til mennesker med utviklingshemming), fysio- og ergoterapitjenester, kantine/kjøkken og øvrige servicetilbud. 4

5 2.2 Fagenheten I forbindelse med at Haugtun fikk status som undervisningssykehjem ble det høsten 2008 etablert en egen fagenhet tilknyttet sykehjemsavdelingene. Fagenheten er pådriver for å initiere, implementere og dokumentere utviklingstiltak. Primært er tiltakene rettet mot sykehjem, men fagenheten har også tiltak rettet mot hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester. Enheten skal legge til rette for spredning av kunnskap og faglige ferdigheter. Gjøvik kommune finansierer driftsmidler og 1 fast stilling som leder av fagenheten. Fra august 2012 er også fagkonsulentstillingen blitt en fast stilling. Til sammen er Gjøvik kommunes egenfinansiering på kroner. Lønn til fagkonsulent og øvrige prosjektmedarbeidere finansieres av eksterne midler. Antall ansatte tilknyttet enheten varierer i tråd med de oppgaver som til enhver tid pågår. Sykehjemsavdelingene har ansatt fagsykepleiere (sykepleier 1) som har fagansvar knyttet til de enheter de arbeider ved. Sykepleier 1 samarbeider nært med fagenhetens ansatte. 2.3 Intern organisering og forankring Fagenheten ved Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland er fra 1.april 2011 organisatorisk plassert i seksjon sykehjem, Gjøvik kommune. Leder for fagenheten er ansatt i seksjon sykehjem, og rapporterer til seksjonsleder her. Seksjonsleder sykehjem sitter i fag- og samarbeidsrådet. Leder for fagenheten samarbeider nært med avdelingslederne i de 3 sykehjemsavdelingene ved Haugtun. Det er sykehjemsledelsen som beslutter hvilke tiltak som iverksettes i avdelingene, og som prioriterer deltakelse av personell fra sykehjemsavdelingene i ulike prosjekter og fagtiltak. Det er i tillegg faste møtepunkter mellom ansatte i fagenheten og sykehjemsledelsen for å sikre internt samarbeid og forankring. Hensikten med organiseringen er å sikre og koordinere utviklingsarbeidet. Mål og tiltak for Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland koordineres opp mot tjenesteområdet helse og omsorg sine mål og satsningsområder. USH koordinerer, planlegger og gjennomfører aktiviteter knyttet til forskning, opplæring og utvikling i helse og omsorg i Gjøvik kommune, og bistår med rapportering, koordinering og samordning av faglig aktivitet slik at tjenesteområdet til enhver tid kan imøtekomme gjeldende krav og forventninger. Kommunens kreftkoordinator og demenskoordinator samarbeider tett med fagenheten i USH. 2.4 Fag- og samarbeidsråd Nasjonal overordnet Strategi sier at alle utviklingssentrene bør etablere fag- og samarbeidsråd. Helsedirektoratet gir forslag til sammensetning av fag- og samarbeidsrådet. 5

6 Haugtun Utviklingssenter har hatt et styringsråd som har vært operativt siden 12. mars 2009, men fra 1.januar 2011 ble styringsrådet erstattet av et fag- og samarbeidsråd. Fag- og samarbeidsrådet ledes av helse- og omsorgssjef (tidligere virksomhetsleder) helse og omsorg, Gjøvik kommune. Seksjonsleder sykehjem, Gjøvik kommune er nestleder. Leder for fagenheten ved Haugtun Utviklingssenter er sekretær. Videre består fag- og samarbeidsrådet av sykehjemsoverlege i Gjøvik kommune, seksjonsleder for seksjon for sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik, representant fra videregående skole, helse og sosial, representant fra Senter for omsorgsforskning Øst, representant fra fylkesmannen i Oppland, seksjon helse og sosial, representant fra Sykehuset innlandet HF, Gjøvik, representant fra et sykehjem fra en annen kommune i Oppland, representant fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oppland, representant fra eldrerådet i Gjøvik kommune (brukerrepresentant), leder for Norsk sykepleierforbund i Oppland og leder for Fagforbundet i Oppland. Formål fag- og samarbeidsrådet ved Haugtun: Fag- og samarbeidsrådet skal gi faglige råd og bidra til måloppnåelse i henhold til strategi Fag- og samarbeidsrådet arbeider ut fra eget mandat (Se vedlegg). Rådet skal bidra med innspill til prosjektplaner, faglig kompetanse, råd og innspill i forhold til forvaltning av tilskuddsmidlene og arbeid innenfor satsingsområdene. Rådet har ikke driftsansvar. 3.0 Satsningsområder for Haugtun Fagenheten og sykehjemsavdelingene ved Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland har definert følgende satsningsområder i sin virksomhetsplan Eksternt arbeid og utadrettet virksomhet mot kommunene i Oppland for spredning av resultater, erfaringer og kunnskap Være en aktiv deltaker i praksisnær forskning Utvikle gode læringsmiljøer for ansatte, studenter, elever, hospitanter og besøkende Arbeide med definerte faglige satsningsområder og utviklingsprosjekter Satsningsområdene beskrives i det påfølgende nærmere 3.1 Eksternt arbeid og utadrettet virksomhet mot kommunene i Oppland for spredning av resultater, erfaringer og kompetanse MÅL: Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland arbeider i tråd med nasjonale hovedmålsetninger og bidrar med nettverksbygging og spredning av resultater, erfaringer og kunnskap til sykehjem og kommuner i Oppland 6

7 : Etablere samarbeidsprosjekter på tvers av kommuner og sykehjem i Oppland. Utviklingssenteret har tro på at fellesprosjekter vil bidra til nyskapning, utvikling og kompetanseheving på flere sykehjem i fylket. Gjennomføre en årlig nettverkskonferanse for sykehjem i Oppland fylke Fagenheten ved Haugtun ser at en årlig nettverkskonferanse er et bidrag i arbeidet med å etablere sykehjemsnettverk i Oppland fylke. Gjennom et slikt nettverk vil en lettere få kjennskap til fagutviklingsarbeid som pågår ved sykehjem i fylket. Fagenheten ved Haugtun vil derfor i større grad kunne bidra til spredning på tvers av kommuner i fylket Årlig utlysning av Frie midler til sykehjem i Oppland Modellen med utlysning av frie midler har vært i drift ved andre undervisningssykehjem i Norge siden Haugtun lyste ut frie midler for første gang i Hensikten med utlysning av frie midler er å stimulere til fagutvikling i sykehjem i Oppland fylke. Frie midler gis som økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis, med utgangspunkt i ideen om den lærende organisasjon. Det legges vekt på at ansatte i sykehjem kan søke midler som gjør det mulig å gå fra ide til prosjekt. Ved å lyse ut midler og dele resultatene legger utviklingssenteret til rette for spredning av kunnskap i fylket. Tilbud om felles kompetansehevende tiltak for sykehjemspersonell i Oppland Utviklingssenteret vil arrangere kurs og seminarer som hever kompetansen blant sykehjemspersonell og øvrig personell. Seminarer vil være innenfor ulike nasjonale faglige satsningsområder. I tillegg vil det også arrangeres kurs knyttet opp mot de prosjektene som til enhver tid gjennomføres ved USH Utgi nyhetsbrev for USH Utviklingssenteret har tidligere utgitt et eget blad, USH-magasinet med informasjon om utviklingssenterets pågående arbeid. Bladet ble distribuert på kurs og konferanser, og innad i Gjøvik kommune. Et nyhetsbrev gir imidlertid større muligheter for ekstern spredning, og fra høsten 2011 har Utviklingssenteret i stedet utgitt et nyhetsbrev. Fagenheten vil utgi 2 nyhetsbrev årlig. Nyhetsbrevet distribueres på vår lokale nettside, og via e- post i vårt kontaktnettverk. Nasjonal nettside og egen nettside for Haugtun Fagenheten vil benytte den nasjonale nettsiden: utviklingssenter.no/ for spredning av resultater, erfaringer og kunnskap til andre sykehjem og kommuner i Oppland og nasjonalt. Utviklingssenteret har også sin egen lokale nettside underlagt Gjøvik kommunes nettside: gjovik.kommune.no/ Fagenheten vil beslutte videre drift av sin nettside sett opp den nasjonale nettsiden. Utviklingssenteret har også sin egen facebookside hvor nyhetssaker legges ut fortløpende. 7

8 Etablere nært samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oppland Vågå, Lom og Sjåk har fått tildelt status som utviklingssenter for hjemmetjenester i Oppland fylke. Utviklingssenteret for sykehjem vil ta initiativ til samarbeid om utadrettet virksomhet mot kommunene i Oppland. Leder av Utviklingssentrene i Oppland sitter som representanter i hverandres fag- og samarbeidsråd. Samarbeid med Fylkesmannen i Oppland Representant fra Fylkesmannen sitter i utviklingssenterets fag- og samarbeidsråd. Utviklingssenteret ønsker et nært samarbeid med fylkesmannen for å få innspill og utveksling vedrørende spredningsarbeid i fylket Være en aktiv deltaker i praksisnær forskning MÅL: Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem, i Oppland etablerer samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer og stimulerer til samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner og fagområder. Vi tar forskning i bruk som en naturlig del av praksis og bidrar til at anerkjente forskningsresultater gjøres kjent, diskuteres og tas i bruk i praksis : Det legges til rette for at forskere, mastergrads-, doktorgrads- og øvrige kandidater kan gjennomføre sine forskningsprosjekter. Fagenheten arbeider for å tilrettelegger arbeidsmessige forhold og bidrar til gjennomføring av studier enten ved Haugtun, eller ved å bistå med å kontakte øvrige sykehjem i fylke. Utviklingssenteret deltar fortløpende i ulike studier på forespørsel fra ulike aktører. Det er ønskelig at sykehjemsavdelingene ved Haugtun er arena for praksisnær forskning og det arbeides for inkludering i nye studier når pågående studier avsluttes "SamAks - Samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem. I januar 2010 startet Sykehuset Innlandet Alderspsykiatrisk avdeling i samarbeid med KS-Hedmark og Oppland et prosjekt for å prøve ut en ny modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale sykehjem. Bakgrunn for SAMAKS-prosjektet er erfaringer fra Alderspsykiatrisk avdeling, Samhandlingsreformen og erfaring fra tidligere forsknings- og fagutviklingsprosjekt. Prosjektet er både et fagutviklingsprosjekt og et forkningsprosjekt. Fra Gjøvik kommune deltar sykehjemsavdelingene ved Haugtun og Nordbyen. Prosjektet videreføres i 2014 "KIU-prosjektet" Senter for omsorgsforskning, Østlandet har invitert to fra hvert Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i regionen til å være med på å utvikle et spørreskjema/instrument som skal benyttes til å vurdere arbeid med kvalitetsforbedring i sykehjem og hjemmetjenesten. I prosjektet vil de gå gjennom alle fasene i et prosjekt med utgangspunkt i forskningsprosessen. Prosjektet videreføres i 2014 Prosjektet Ny teknologi for reduksjon av plager som skyldes nedsatt sirkulasjon i bein hos eldre startet opp i Prosjektet har som mål å utvikle 8

9 enkelt utstyr til bruk på sykehjem for å øke sirkulasjon i bein hos pasienter med nedsatt sirkulasjon. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Industripartner Otivio AS og de andre Utviklingssentrene for sykehjem på Østlandet. Lørenskog sykehjem er prosjekteier. Prosjektet videreføres i Utvikle gode læringsmiljøer for ansatte, studenter, elever, hospitanter og besøkende MÅL: Sykehjemsavdelingene ved Haugtun er gode læringsarenaer for ansatte, studenter, elever, hospitanter og besøkende Nært samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner er etablert Gode systemer og rutiner for mottak av studenter, elever, hospitanter og besøkende er utarbeidet : Sykehjemsavdelingene utarbeider retningslinjer og rutiner for mottak av studenter, elever og hospitanter Det nære samarbeidet med Høgskolen i Gjøvik, seksjon sykepleie videreføres. Det arbeides for å formalisere samarbeidet i større grad. Samarbeidsavtale med konkrete samarbeidsområder og tiltak utarbeides. Det drøftes muligheten for bistillinger og iverksetting av felles praksisprosjekter. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik gjennomføres prosjektet Samarbeid om sykepleiestudenters praksisforberedende undervisning. Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet: Simulering for pasientsikkerhet og læring i Fagenheten samarbeider med Gjøvik videregående. Utviklingssenteret vil bidra med sin kompetanse for å forbedre praksisperiodene for elevene. Prosjektet Utvikling av modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag gjennomføres Fagenheten og sykehjemsavdelingene iverksetter arbeid for å utarbeide gode systemer og rutiner for mottak av eksternt besøk ved Haugtun 3.4. Arbeide med definerte faglige satsningsområder og utviklingsprosjekter Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland har definert følgende faglige satsningsområder for perioden Satsningsområdene revideres årlig. Etikk Rehabilitering Demens Lindrende behandling Pasientsikkerhet Aktiv omsorg Forebygging Velferdsteknologi 9

10 Planen vil som beskrevet i innledningen bli evaluert årlig, og faglige satsningsområder med tilhørende mål og tiltak kan bli justert. De faglige satsningsområdene med tilhørende mål og tiltak beskrives kort nedenfor. Kunnskapsbasert praksis implementeres og benyttes som metode innenfor alle satsningsområdene. MÅL ETIKK Gjøvik kommune er ressurskommune i det nasjonale prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. Prosjektet er iverksatt av Helseog omsorgsdepartementet, yrkesorganisasjonene og KS Fagenheten ved Haugtun har ansvar for koordinering av tiltak i Gjøvik kommune og er aktive deltakere i prosjektet. Fagenheten arbeider med spredning av kunnskap. Videreføre Tid til refleksjon i sykehjemsavdelingene ved Haugtun Videreføre tiltak med spredning av Tid til refleksjon til 20 enheter i Gjøvik kommune. Faste nettverkssamlinger for refleksjonsveiledere gjennomføres Delta på nettverkssamlinger i regi av KS og prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Videreføre Etisk komite og opprettholde samarbeidet med Seksjon for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo vedrørende dette arbeidet Gjennomføre fagdager innenfor etikk og ta i mot besøk vedrørende etikk arbeidet etter forespørsel og kapasitet Utgi rapport om tiltaket Etablering av Etisk komite i Gjøvik kommune MÅL REHABILITERING Utviklingssenteret arbeider i tråd med nasjonale føringer som: Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering , Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Fleksible tjenester for et aktivt liv Prosjekt Utvikle modell for dag- og aktivitetstilbud til personer med nevrologiske sykdommer og skader Prosjekt Utvikle modell for tilpasset treningstilbud til personer med nevrologiske sykdommer og skader Nasjonale rehabiliteringsuke markeres høsten Planlegging av markeringen startes våren 2014 i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. Arbeide i tråd med Gjøvik kommunes rehabiliteringsplan og bidra til at Gjøvik kommune når de mål og tiltak som er beskrevet i rehabiliteringsplanen Nevroplan Delplan til omsorgsplan 10

11 MÅL DEMENS Tiltak i tråd med nasjonale føringer i Demensplan 2015 Den gode dagen er gjennomført Tiltak i tråd med Demensplan for Gjøvik kommune er gjennomført God kompetanse i Pasientrettighetsloven kapittel 4A bygges opp ved Haugtun Bruk av tvang forebygges og begrenses Resultater og erfaringer fra prosjektet Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kap. 4A spres videre til øvrige sykehjem i Oppland fylke Delta og følge opp tiltak i det nasjonale prosjektet Demensfyrtårn Demensomsorgens ABC: Stimulere kommuner i Oppland til deltakelse, samt bidra på seminarer i Oppland fylke. Prosjekt SamAks startet opp i 2011, og videreføres i 2014 På bakgrunn av erfaringer og resultater fra prosjekt Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kap. 4A vurderes videreføring av nytt prosjektet i Pasientrettighetsloven i samarbeid med utviklingssenter for hjemmetjenester i Oppland MÅL LINDRENDE Utviklingssenteret arbeider i tråd med nasjonale føringer for lindrende behandling I tråd med Gjøvik kommunes kreftplan ble Lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter, åpnet I samarbeid med Fagenheten utarbeides rutiner for utadrettet virksomhet og spredning av kunnskap fra enheten Lindrende enhet - videre forskning. Resultatene spres, og rapporten følges opp med internt arbeid i Gjøvik kommune I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Sykehuset Innlandet arrangerer utviklingssenteret en årlig fagdag i Lindrende behandling og omsorg Et felles fagutviklingsprosjekt i samarbeid med Søndre Land kommune startet opp i Innføring av Liverpool care pathway (LCP) som verktøy i sykehjem, hjemmetjeneste og bokollektiv for personer med demens i Søndre Land og Gjøvik kommune med videre spredning til andre kommuner i Oppland fylke prosjektet videreføres i

12 MÅL PASIENTSIKKERHET Utviklingssenteret arbeider i tråd med nasjonale føringer i Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram I trygge hender I USH viderefører arbeidet med implementering av tiltakene innenfor innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender USH vurderer i samarbeid med USHT Oppland og Fylkesmannen i Oppland å starte opp læringsnettverk for alle kommuner i Oppland innenfor innsatsområdene Samstemming av legemiddellister, Riktig legemiddelbruk, Forebygging av trykksår og Forebygging av fall i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 12

13 MÅL AKTIV OMSORG Kulturkontaktene i avdelingene og aktivitetskoordinator i Gjøvik kommune samarbeider tett. Etablere samarbeid mellom individuelle frivillige og lindrende enhet på Haugtun Sykehjemsavdelingene og videregående skole samarbeider om tiltak innen velvære og eventuelt andre aktiviteter Aktivitetskoordinator koordinerer aktiviteter ved omsorgssentrene. Lag, foreninger og frivillige deltar i ulike aktiviteter ved sykehjemsavdelingen Samarbeid med frivillige: Mange av tiltakene innenfor aktiv omsorg baseres på tett samarbeid med frivillige. Hvilke tiltak som gjennomføres som gjennomføres i løpet av året vil derfor variere. For å få til et godt samarbeid med frivillige ønsker vi derfor å vektlegge to viktige innsatsområder innenfor aktiv omsorg. o Opplæringstiltak for frivillige o Kompetanseheving for ansatte for bruk av frivillige Det etableres et samarbeid med Gjøvik videregående skole hvor elever via Livsglede for eldre deltar i avdelingen med ulike aktiviteter Tiltaket Den kulturelle spaserstokken videreføres Grønn omsorg : Dyrke grønnsaker i verandakasser. Plante blomster og annet hagearbeid Fysiske aktiviteter: Sittedans, stoltrim, bruk av Nintendo Wee, ansiktsgymnastikk Erindring: Erindringskassene fra miljøbehandlingsprosjektet benyttes i avdelingene. Venneforening har vaffelsteking, arrangerer sommerfest med grilling og stiller opp på andre arrangementer Sosiale aktiviteter: Spill, film, historiefortelling, Fotball-pub (vise filmsnutter fra fotballkamper og andre sportslige begivenheter, servere øl og popkorn, invitere inn tidligere fotballspillere fra lokallag). Turer med Veteranbiler. Lefsebaking ved frivillige. Besøk av terapihund. Porselensmaling. Kulturelle aktiviteter: Historielaget kommer på besøk, viser film og forteller. Sang, musikk av ulike aktører, museumsbesøk. Leseombud Mat og måltider: Lage mat i avdelingen eks pårørende laget indisk måltid- nydelig lukt og smak. Bake kaker. Dekke bord i forhold til årstider. Velvære: Bruke elever fra videregående skole, hudpleielinje til ulike typer behandling massasje, manikyr, hårfjerning, hudpleie. Terapeutisk berøring. Avspenning. Massasjestol. Bruk av musikk. 13

14 MÅL FOREBYGGING Tiltak i tråd med Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er gjennomført Utviklingssenteret arbeider i tråd med nasjonale føringer for forebyggende helsearbeid Erfaringer og resultater fra prosjektet Forebygging og behandling av underernæringtverrfaglig praktisering av ernæringsomsorg spres videre til sykehjemsavdelingene og hjemmetjenesten i Gjøvik kommune. Prosjektet Utvikle en ny metode for forebyggende hjemmebesøk til eldre i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark og Utviklingssenter for hjemmetjenester i oppland starter opp i februar 2012, og videreføres i 2013 Deltagelse i læringsnettverk innenfor innsatsområdet Forebygging av fall i regi av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Det vurderes evt oppstart av et læringsnettverk for Oppland fylke MÅL VELFERDSTEKNOLOGI Tiltak i tråd med nasjonale føringer i helsedirektoratets fagrapport Velferdteknologi- Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Prosjektet Tverrprofesjonell modell for tiltak rettet mot pårørendegruppe med store omsorgsoppgaver starter opp i 2014 Forutsatt finansiering planlegges også et prosjekt innenfor bruk av velferdstekonologi i sykehjemsavdelingene i Gjøvik kommune 14

15 Evaluering Årsrapport Årsrapporten knyttes opp mot mål og delmål i Utvikling gjennom kunnskap - Overordnet Strategi og Haugtun, Gjøvik kommune, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland, Virksomhetsplan Det beskrives i hvilken grad Utviklingssenteret har oppnådd de definerte mål og delmål. Denne evalueringen legges til grunn når Virksomhetsplanen evalueres årlig. Prosjekter og fagutviklingstiltak: Det utarbeides en prosjektrapport for hvert enkelt fag/forskningsprosjekt som gjennomføres ved Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland. Disse rapportene vil naturlig inneholde en evaluering av gjennomført prosjektperiode. Fagenheten ønsker å arbeide med å utvikle en strategi/metode for å evaluere resultater av egne gjennomførte prosjekter/fagtiltak. Etter en gitt tidsperiode er det ønskelig å kunne undersøke om prosjekter/fagtiltak har ført til en varig praksisendring. Kurs og konferanser Nettverkskonferansen for ansatte i sykehjem i Oppland og andre fagkurs evalueres ved at arrangementskomiteene utarbeider egne evalueringsskjemaer som deles ut til deltagerne på fagkursene. Arrangementskomiteene oppsummerer evalueringsskjemaene i etterkant. Disse evalueringene legges til grunn ved planlegging av nye fagkurs. Frie midler: Søknadene til Frie midler vurderes av en egen tildelingskomite. Aktuelle fagpersoner forespørres om råd innenfor sine fagfelt. Tildelingskomiteen og fag- og samarbeidsrådet evaluerer prosjektene og tildelingen av frie midler ut fra tildelingskriteriene etter at prosjektene er avsluttet og prosjektrapportene er levert. Det enkelte prosjekt som får tildelt Frie midler Har selv ansvar for å evaluere i egen virksomhet Vedtatt av virksomhetsområde Helse- og omsorg, virksomhetsleders ledergruppe Revidert utgave vedtatt av tjenesteområde Helse- og omsorg, ledergruppe januar

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 SAMHANDLING OG REHABILITERING Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Liv J. Dysthe, Steffensrud Rehabiliteringssenter SAMHANDLING OG REHABILITERING

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Innhold

SAMARBEIDSAVTALE. Innhold SAMARBEIDSAVTALE Samarbeidsavtele om «Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest- Agder» («USHT»), med Kristiansand kommune som "Vertskommune USHT Vest- Agder" og Songdalen kommune som "Satelittkommune

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870036 (Kun for

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Pådriver for kunnskap og kvalitet Bergen kommune er vertskommune Senter for omsorgsforskning har veiledningsansvar for USHT

Detaljer

Planen er nov/des. 2013

Planen er nov/des. 2013 Oversikt over satsingsområdene 2013 Pr. august 2013 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2012

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane 30.08.16 Ole John Østenstad, rådmann Førde kommune Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane Visjon: «Utvikling gjennom

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Nasjonalt råd 6.juni 2011 Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Sykehjem i dag 44 000 plasser sykehjem Type plasser: langtids, korttids med formål; rehabilitering, opptrening, avlastning. Kompetanse:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Regelverk for tilskuddsordning: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 1. Mål og målgruppe for ordningen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing og et av

Detaljer

Legemidler og rusforebygging

Legemidler og rusforebygging Prosjektskisse: Legemidler og rusforebygging Bakgrunn: I mange år har Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) arbeidet med ulike prosjektet som alle har hatt som mål å redusere feil-/overforbruk av

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2018 og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Buskerud, USHT

HANDLINGSPLAN 2018 og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Buskerud, USHT HANDLINGSPLAN 2018 og 2019 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Buskerud, USHT Godkjent 16.01.2018 Data for handlingsplanen Dato godkjent: 16.01.2018 Versjon: 01 Saksnummer (sak/arkiv): Planperiode:

Detaljer

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no Oversikt over satsingsområdene 2014 Pr september 2014 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2014

Detaljer

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 12.01.2015 Årsrapport 2014 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 3 2 Satsingsområder 2014... 3 2.1 USHT Aust-Agder i 2014...

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Skap gode dager prioriterte oppgaver 2017 HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Prioriterte oppgaver 2017: Hovedfokusområder kompetansehevende tiltak med bakgrunn i HSO planen:

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Erfaring med åvære pådriver

Erfaring med åvære pådriver Erfaring med åvære pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter www.utviklingssenter.no Kirsti Hagen Fagutviklingssykepleier UTVIKLINGSSENTER for sykehjem i Troms

Detaljer

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene.

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene. Forventninger Alle kommuner har utarbeidet lokale helse- og omsorgsplaner som del av det helhetlige kommuneplanarbeidet Alle kommuner har iverksatt tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet til

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 Oppdrag til Helsedirektoratet 2014 O2020 Utvikle og gjennomføre

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Brukernes helsetjeneste Hovedmål i det nye regelverket

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Færder fyr, Tjøme kommune

Færder fyr, Tjøme kommune Vestfold- et tfyrtårn for kunnskapsbasert praksis? Færder fyr, Tjøme kommune Vestfold Landets minste fylke i areal et av de tettest befolkede (227.000) Samarbeid mellom 12 kommuner (12k) USH og UHT= Utviklingssenter

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Omsorgsplan Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester

Omsorgsplan Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Omsorgsplan 2020 Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Meldingens hovedsaker: Morgendagens omsorg et innovasjonsprogram 2020 Morgendagens omsorgstjenestebrukere

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder:

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder: RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å

Detaljer

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord Undervisningsheimetenesta i TROMS Elisabet Sausjord 17.03.10 ES 2010 Etablering av undervisningsheimetenester er ei ny omfattande satsing innan helse- og omsorgstenesta der det vert gitt tilskotsmidlar

Detaljer

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms 1 Fagutvikling handler ikke om å fylle et spann, men å tenne en ild Fritt etter Yeats 2 Kjerneinstitusjon

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad Morgendagens helsearbeidere i Sapmi fleksibelt studiebehov 1. INNLEDNING Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemstjenester til samisk befolkning godkjent i

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer