Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2012"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

2 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 6 Elsertifikatinvesteringer og grønne avskrivninger 6 Fjernvarme 6 Nett og marked 6 Nettpolitikk 6 Nettregulering (inntektsrammer) 6 Regionalnettsordningen - felles tariffering av sentral- og regionalnettet 6 Nettutvikling 7 Brukerrådet 7 Kraftmarkeder m.v. - Eurelectric 8 Nordenergi 8 Systemansvar, systemtjenester og godtgjørelse 8 Forsyningssikkerhet 8 Sluttbrukermarkedet og energieffektivisering 8 Energieffektivisering 9 Infrastruktur (fellesføring, veigrunn, leveringskvalitet, rettigheter m.m.) 9 ARBEIDSGIVERPOLITIKK 11 Energioverenskomsten 11 Funksjonæravtaler 11 UTDANNING OG REKRUTTERING 12 Fortsatt høyt rekrutteringsbehov i bransjen HR-undersøkelsen Ny representant for bransjen i faglig råd for elektrofag 12 Initiativ for å styrke energifagene i skolen/elektrofag 12 HMS 13 Samarbeid med EL & IT Forbundet om IA 13 Bransjetilpasset veileder for bedriftshelsetjenesten 13 ENERGIAKADEMIET 14 Arrangement 14 Publikasjoner 14 Forskningsporteføljen 15 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 16 Myndighetskontakt 16 Stakeholderarbeid 16 Energi Norges egne publikasjoner 17 Medieomtale 18

3 Næringspolitikk Produksjon og miljø Vannkraft Vanndirektivet 2013 skal etter planen bli det året der bedriftene kan få størst innflytelse på de tiltaksplanene som vil bli laget for det enkelte vassdrag. Et viktig mål for Energi Norge er å motivere bedriftene til å benytte seg av denne muligheten samt å utvikle og spre den kompetansen som skal til. Energi Norge og NVE har felles interesse og til dels felles budskap i dette arbeidet og vi har utviklet et godt samarbeid. På initiativ fra Energi Norge har tiltaksanalyser og tiltaksplanlegging i vannforvaltningen vært et av hovedtemaene på samtlige av Vassdragsteknisk Forum sine regionmøter i tredje kvartal. Energi Norge og NVE har holdt felles presentasjoner og fremført en samstemt anbefaling om tidlig, proaktivt og kompetanse basert engasjement. Revisjons- og vanndirektivprosjektet Det ble avholdt verksted i revisjons- og vanndirektivprosjektet i september. Arbeidet myndighetene har satt i gang for å prioritere mellom prosjekter fikk mye fokus og den ansvarlige for dette arbeidet i NVE deltok sammen med vannregionmyndigheten i Sogn og Fjordane. Både myndigheter og kraftprodusenter stiller seg spørrende til hva resultatet vil kunne brukes til og peker på mange uløste spørsmål om hva som skjer etter at listene er laget. En er også kritisk til alt for rask fremdrift i dette arbeidet. Et annet tema er dokumentet Vesentlige utfordringer som er på høring i alle vannregioner. Samtidig høres resultatet av karakterisering og klassifisering i vann-nett. Det ble poengtert at det nå er svært viktig at bedriftene sikrer at informasjon og miljøtilstand som er satt på bedriftens vannforekomster i vann-nett er rett. Tilstanden som er satt i vann-nett kan få stor betydning for arbeidsmengden i den videre prosess og for risikoen for fremtidig produksjonstap og kostnadskrevende tiltak. EUs vannpolitikk, Eurelectric og IHA Energi Norge følger og gir innspill i de pågående prosesser med utforming av EUs politikk for energi- og vannressurspolitikk (Blueprint for Safeguarding Europe's Waters). I konsultasjoner og posisjonsutforming generelt, og i et verksted i Brussel 21. september spesielt, er det formidlet omforente standpunkter med Østerrike, Sverige og Finland i forhold til verdien av vannkraft i avveiingen mot andre interesser. Det synes som det er en positiv utvikling i aksepten for vannkraft, og at samfunnsverdien vil variere mellom de enkelte land. Dette peker mot at vannprising og andre generelle virkemidler ikke vil være treffsikre instrument for effekt ressursforvaltning på bred basis. Norske forhold er til dels svært forskjellig fra forholdene i andre deler av Europa og dette gjør det nødvendig med et aktivt engasjement for å forhindre utspill som slår uheldig ut for Norge. Arbeidet gir i tillegg en nyttig innsikt i praktisk gjennomføring og konsekvenser av vanndirektivet i ulike deler av Europa. Energi Norge har også deltatt aktivt i utformingen av International Hydropower Association (IHA) sitt kommende utspill til kommisjonen om Europas vannpolitikk. Miljø og FoU Energi Norge har samlet mange bransjeinteresser rundt en større satsing på FoU knyttet til optimale forhold for fisk med minst mulig begrensing i kraftproduksjon. Dette vil være viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning ved håndtering av vannforskriften og gjennomføring av vilkårsrevisjoner. Søknad til NFR (forskningsrådet) har vært utviklet av CEDREN-miljøet, med støtte fra Energi Norge, som blir prosjekteier.

4 Kraft fra land (KFL) til Utsira-formasjonen Muligheten til å forsyne flere offshoreinstallasjoner med kraft fra land interesserer bransjen fordi det kan øke kraftforbruket i et marked med kraftoverskudd fremover. Spesielt Utsira-formasjonen med feltene Grieg og Sverdrup m.fl. er interessante. KFL kan her gi økt industrielt kraftforbruk på 1.5 TWh/år. Energi Norge har sammen med et antall medlemmer jobbet videre med hvordan KFL kan gjennomføres på bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske premisser. Kraftnæringen må kunne levere nødvendig kraft med tilfredsstillende forsyningssikkerhet på uttaksstedet uten uønskete prisutslag i kraftmarkedet. Dette er et viktig budskap å sende til de politiske miljøene og offshoreoperatørene. Vi understreker også viktigheten av samordnet utbygging og at det ikke må komme flere utbyggingstillatelser før utredningen om KFL til Utsirahøyden foreligger. Betydelige samfunnsøkonomiske miljøer mener at KFL er ulønnsomt. Deres premisser er imidlertid kortsiktige og statiske og Energi Norge har satt i gang arbeid for å fremskaffe et faglig grunnlag for å imøtegå påstandene. I følge en ny rapport fra OD ser KFL til Utsirahøyden ut til å være bedriftsøkonomisk lønnsomt. I tillegg er det av de rimeligste klimatiltakene for innenlandsk CO2- reduksjon. Vassdrag Damsikkerhet Energi Norge leder et program for Videreutvikling av prinsipper, metoder og kunnskap for fremtidig samfunnsoptimal damsikkerhet. Omfang er ca 2.5 MNOK/år og finansiert av bransjen og Energi Norge. Fremtidige investeringer til oppgradering av dammer knyttet til siste revisjon av Damsikkerhetsforskriften er i prosjektet beregnet til over 10 milliarder kroner. For en nærmere beskrivelse av prosjektet, se FoU-katalogen eller forrige kvartalsrapport. I denne perioden er det gjennomført interessante fullskala forsøk med plastring av fyllingsdammer. Mekanismene som bestemmer hva en fyllingsdam tåler av belastning er ikke fullt ut forstått. Det er åpenbart at overdimensjonering er kostbart. Resultatene fra forskningsarbeidene både for betongdammer og fyllingsdammer bør gi bedre grunnlag for valg av løsninger og for metoder for oppgradering i et samfunnsøkonomisk sikkerhetsperspektiv og i bedriftsøkonomisk sammenheng. I tillegg er veilederen Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag under revisjon i samarbeid med NVE. Et foreløpig utkast til veileder ble gjennomgått i en interessant og vellykket workshop med 25 deltakere (vassdragsansvarlige, NVE og interesseorganisasjoner). Veilederen ferdigstilles i oktober/november 2012 og vil bli tilgjengelig på nettet. Bransjefinansiert kompetanseutvikling For å sikre utdannelse av tilstrekkelig antall fagpersoner innen vassdragsteknikk har bransjen iverksatt et 5-årig prosjekt i samarbeid med NTNU-IVM og professor Leif Lia. Etter to år registrerer vi at studentmålsettingen er nådd, at det ønskes flere PhD-kandidater og at det er etterslep på tilførsel av akademisk kompetanse. Prosjektet har stor næringspolitisk betydning for å øke fokus på og handlingsrom for vannkraft generelt. Det avholdes halvårlige møter med dekanus på IVT om handlingsplan, målsettinger og resultater. IVTs fagplan for maskin- og byggingeniører på MSc-nivå er vesentlig endret. Bransjen bør kjenne denne og oppfordres til å gi innspill tilbake til NTNU. Arbeidet med konseptet Norsk Vannkraftsenter fortsetter som et samarbeid mellom berørte fakulteter på NTNU og Energi Norge. Det har støtte fra NTNUs øverste ledelse og fra bransjen. Energi Norge ønsker å vurdere nærmere de konkrete målsettinger og handlingsplaner, og ser Vannkraftsenteret som en mulig videreføring av de fagspesifikke kompetanseprogrammene som går frem til Et interimsstyre med bransjedeltakelse for Vannkraftsenteret er under opprettelse.

5 FoU om flomberegningsmetodikk Energi Norge og NVE samarbeider om å starte et nytt FoU-prosjekt med formål å finne frem til bedre metodikk for flomberegninger. Flomberegningene er dimensjonerende for dammene. Stor usikkerhet i flomberegninger kan føre både til for kraftige og for spinkle tiltak når dammer og overløpskapasiteter vurderes. I St.Meld. 15 ( ) Om flom og skred: Hvordan leve med farene som Stortinget behandlet i vår, ble det vist til et betydelig behov for økt innsats på FoU når det gjelder flomforebygging og risikovurdering. Helhetlig energi- og klimapolitikk Klimaforumet Energi Norge har hatt første møte i det nyopprettede Klimaforumet. Forumet vil ha møter minst 4 ganger pr. år. Statkraft, Hydro, Eidsiva, BKK og Agder er med i forumet og det er ønskelig at det utvides med inntil 5 medlemmer til. Den første oppgaven som forumet har jobbet med er et svar på en konsultasjon fra EU vedr. endring av auksjonsprosessen i kvotehandelssystemet ETS for perioden Energi Norge sender egen høringsuttalelse på saken. Hovedinnhold er at vi støtter en endret auksjonsprofil (backloading), men det må koples sammen med endringer i ETS som sikrer at systemet gir incentiver til investeringer i ny lavutslippsteknologi. Dette er samme posisjon som Eurelectric har tatt og også Svensk Energi, Dansk Energi og Finsk Energi. Med dagens kvotepriser og forventningene for kvotepriser fram mot 2020, står man i fare for at hele systemet kollapser og erstattes med et lappverk av nasjonale løsninger. Det vil være svært uheldig for mulighetene til å nå de langsiktige klimamålene og særlig gå ut over muligheten til å få gjennomført de mest kostnadseffektive tiltakene. Energi Norge følger denne prosessen tett særlig gjennom deltakelse i forskjellige grupper i Eurelectric. Status i det nasjonale virkemiddelapparatet i energi- og klimapolitikken NVE har pr godkjent 109 anlegg under elsertifikatordningen (108 vannkraftverk hovedsakelig småkraft - og 1 vindkraftverk) med en årlig produksjon på 545 GWh en økning på 287 GWh siden forrige kvartalsrapport OED har gitt konsesjon til Røssåga med en mulig produksjon på 155 GWh som kan inngå i elsertifikatsystemet når det blir godkjent i NVE. Ajourført liste over nye godkjenninger siste kvartal på svensk side foreligger ikke pr Oljeskattekontoret i Skatteetaten har avgitt en uttalelse som åpner for at offshore vindkraftverk som leverer kraft til offshore operatører, kan komme inn under petroleumsskatteregimet ved at offshoreselskapet gjennom en 25 år leasingavtale blir skattemessig eier av vindkraftverket. En slik behandling kan innebære at vindkraftprosjekter offshore kan levere kraft til en lav pris og ikke trenger elsertifikater. Energi Norge mener det er viktig å opprettholde teknologinøytraliteten i elsertifikatsystemet og går inn for at også denne type anlegg selv om de kommer inn under petroleumsskatteregimet skal tildeles elsertifikater. Energi Norge har utformet et eget posisjonspapir på denne saken. Energi Norge har hatt et møte med Svensk Energi for utveksling av synspunkter og erfaringer med elsertifikatmarkedet. Vi sikter mot å ha halvårlige gjennomganger sammen med Svensk Energi. Begge organisasjoner vil forberede innspill til den første "kontrollstasjonen" for elsertifikatsystemet som finner sted i Forberedelsene vil begynne i Begge organisasjoner vil forberede synspunkter på ambisjonsnivå og kvotekurve, og dette kommer antakelig til å bli sentrale punkter i kontrollstasjonen.

6 Konsesjonsprosesser Elsertifikatinvesteringer og grønne avskrivninger Med bakgrunn i rapporten som viser store forskjeller i skatter og avskrivninger, både mellom Norge og Sverige og mellom de ulike aktuelle teknologier, sendte Energi Norge i august brev til Finansdepartementet med forslag om innføring av ekstra avskrivninger (grønne avskrivninger) for investeringer i elsertifikatkraft. I tillegg til å belyse konsekvenser for investeringsbeslutninger av gjeldende rammevilkår, har Energi Norge fått utarbeidet en juridisk vurdering som konkluderer med at endringer i form av innføring av grønne avskrivninger ikke vil være i strid med vilkår i internasjonalt regelverk om statsstøtte mv. Energi Norges forslag innebærer at selskaper som foretar elsertifikatinvesteringer får anledning til å avskrive 30 prosent i tillegg til den samlede investering, fordelt med 7,5 prosent hvert år de første fire årene. Dette minner om modellen som benyttes innenfor petroleumssektoren (friinntekt) og vil utjevne forskjellene i skattevilkår mellom norsk og svensk vindkraft. Forslaget ble fulgt opp med møter med politisk ledelse i Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet og vil bli sentral i vår dialog med Stortingskomiteer og grupper ut over høsten (jfr eget avsnitt under Kommunikasjon og samfunnskontakt). Fjernvarme Energimerkeordningen innebærer fortsatt en diskriminering av fjernvarme. Det har blant annet vært avholdt møter med store offentlige utbyggere. Signalene er at status på energimerkeordningen tones ned til fordel for BREEAM, som er et bedre miljøsertifiseringsverktøy. St. meld om bygningspolitikken gir signaler om endringer i tilknytningsplikten for fjernvarme. Hvis større passivbygg i bysentra gis dispensasjon fra tilknytningsplikten på generell basis, vil slike bygg etableres med lokal forsyning og el eller fossil gass som spisslast. Dette vil redusere energifleksibiliteten og redusere eller stoppe utbygging av fjernvarme. Det har vært møter med partigrupper i kommunal og forvaltningskomiteen for å videreføre dagens regelverk også for passivbygg og det vil være en viktig sak i høringen på Stortinget. Årets fjernvarmedagene oktober forberedes. Tema er fjernvarme til energigjerrige bygg. Nett og marked Nettpolitikk Et viktig prosjekt i 2012(«Verdiskapning på vent») som bl.a. har som mål å skape økt aksept for linjebygging, er nå godt i gang. Prosjektet er et multiklientstudium, og det gjennomføres nasjonale og regionale utredninger. Nettregulering (inntektsrammer) Energi Norge har i forbindelse med høringen gjennomført flere analyser av den endrede reguleringsmodellen. Det ble arrangert et høringsmøte for medlemmene den Vi har avgitt høringsuttalelse både til endringene i normkostnadsmodellene og kontrollforskriften (NVE rente, mer-/mindreinntekt og FoU tillegg). Regionalnettsordningen - felles tariffering av sentral- og regionalnettet I forbindelse med NVEs vedtak om ny tariffordning for regionalnettet, har Statnett etablert egne hjemmesider vedr. ordningen og igangsatt et arbeid for å etablere nye avtaler; tilknytningskontrakter, innleieavtaler og nettleiekontrakter. Det er utarbeidet et første forslag til kontrakter som skal drøftes mellom partene den

7 Tariffer og anleggsbidrag I revidert forslag til ny prisstrategi fra 2014 legger Statnett opp til en foreløpig økning av innmatingstariffens faste ledd til 1,2 øre/kwh. Denne satsen inkluderer 0,2 øre/kwh for å dekke kostnader til systemtjenester. Så har Statnett signalisert at de vil arbeide for at EUs regelverk for hvilke maksimalsatser produsentene skal kunne ilegges (faste kostnader), skal økes til 1,8 øre kwh. Det kan først skje fra Regulatororganet ACER har satt dette på sitt arbeidsprogram for Drøftingene med Statnett om prisstrategi for sentralnettet fra starter i oktober. Vi er i ferd med å gjennomføre et bredt arbeid om den nye prisstrategien - bl.a. kartlegge virkninger for eiere og stat med tanke på utbytte- og skattevirkninger. Vi vil også ha et påvirkningsarbeid rettet mot eventuelle endringer av EUs regelverk. Vi har sluttført et prosjekt for å se på muligheten til å etablere mer fleksible tariffer etter som AMS rulles ut. Prosjektet er godt mottatt blant medlemmene. Et prosjekt for å se på nettbarrierer knyttet til etablering av småkraft sluttføres i oktober. Kompetanseforskriften Det er startet et arbeid med tanke på mulige tilpasninger av aktuelle forskrifter etter valget i 2013 for å lempe på uheldige sidevirkninger av Kompetanseforskriften. Nettutvikling I UMN sitt møte i denne perioden ble bl.a. følgende tema diskutert: AMS sentral hubløsning Nettregulering, tariffer, og fremtidig prisstrategi Forskriftshøringer fra NVE Sentrale saker fra sentralnettskundenes råd Aktuelle EU-saker Energi Norge har deltatt og bidratt med innspill på et prosjekt om utenlandskabler i regi av Tekna og Zero. Energi Norge har kommentert NVEs endringsforslag til revidert energilovsforskrift og forskrift om energiutredninger (kraftsystemutredninger). Høringssvarene ble oversendt NVE innen fristen Energi Norge har bidratt med innspill på referansegruppemøte for FoU prosjektet NORSTRAT, som ledes av Sintef Energiforskning. Prosjektet skal bygge opp kompetanse og forståelse blant politikere, beslutningstakere og markedsaktører om mulighetene for en karbonnøytral fremtid for det nordiske kraftsystemet frem mot Denne kunnskapen og forståelsen skal baseres på kvantitative scenariostudier av innvirkningen på elektrisitetssystemet, transportsektoren og varmesektoren kombinert med nødvendige regulatoriske og styringsmessige tiltak for å legge til rette for konvertering av energisystemet. Brukerrådet Sentralnettbrukernes råd holdt konstituerende møte for nytt brukerråd den 18. og 1.9 september. Der ble Håkon Egeland (Statkraft) valg til leder for det kommende året. Energi Norge stiller forøvrig med Åshild Helland Lyse, Margrethe Slinde BKK (vara) og Einar Westre Energi Norge (vara). Viktigste sak i dette møtet var ny oversikt over investeringskostnadene den neste 10-årsperioden i sentralnettet. Denne viser en dramatisk økning i forhold til den oversikten som ble lagt frem ett år tilbake (økning fra mrd til mrd). I statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem 5. oktober, ble det meldt at brukerrådet vil bli lagt ned og at brukerrepresentasjonen i Statnetts styre (nytt medlem er Kristin Lian fra Hafslund) vil falle bort i Dette er etter Energi Norges syn alarmerende meldinger som setter et stort spørsmålstegn ved hvordan brukerinnflytelsen på kostnadsutviklingen i sentralnettet årene fremover skal ivaretas.

8 Kraftmarkeder m.v. - Eurelectric Energi Norge har deltatt i Eurelectric møter i AESAG liasion gruppe, som fokuserer på framdriften i markedsintegreringen i nord vest Europa. Dette arbeidet dekker spot- og intradag markedene, retningslinjer for "governance" i markedet og network codes for "capacity allocation and congestion management". Energi Norge har deltatt i to møter i "SG Financial Markets integrity og transparency", hvor regelverksutvikling for kontroll av kraftmarkedet er satt i fokus dvs. REMIT (om fysisk krafthandel), MiFID (om finansiell krafthandel) og EMIR (om OTC krafthandel). Nordenergi Energi Norge har deltatt på flere nordiske telefonkonferanser og møter vedrørende implementering av REMIT i Norden, EMIR og videre bruk av bankgarantiene og MiFID. Nordenergi har sendt ut to felles posisjonsnotater - et vedrørende våre bekymringer om realtids publisering av produksjonsdata per enhet, sendt til de nordiske ministerrepresentanter i EUs "Cross Border Committee". Det andre posisjonsnotatet vedrørende integrasjon av intradagløsninger ble sendt til lederne av den europeiske markedsintegrasjonsprosessen for å få hurtigere fremdrift på integrasjon av intradag markedet. Et viktig moment her er stabile styringsløsninger. Det er etablert en ekspertgruppe for å vurdere tarifferingen av transmisjon i Norden og Europa og utvikle et felles posisjonsnotat i forbindelse med utviklingen av framework guideline og network codes for tariffering som er på trappene i ACER for 2013 (maksimalsatser for produsentene). Gruppen har avholdt sitt første møte og arbeidet er i gang. Systemansvar, systemtjenester og godtgjørelse Energi Norge har gjennomgått forslag til revidert forskrift om systemansvaret, og vårt høringssvar er oversendt NVE innen høringsfristens utløp Forsyningssikkerhet Samarbeidsprosjektet med Telenor knyttet til kommunikasjonsutfordringer i ekstremsituasjoner og formålstjenlige tiltak for å bedre forsyningssikkerhet og beredskap i tele- og kraftsektoren er fulgt opp. På grunn av mye forskriftsarbeid både hos Telenor og Energi Norge, har arbeidet med fellesrapporten blitt skjøvet ut i tid. Det er avholdt møte mellom Telenor, Netcom Norway og Vestlandsalliansen for å diskutere mulige tiltak og felles prosjekter. Det er lagt et betydelig arbeid knyttet til Energi Norges høringssvar på NVEs forslag til ny beredskapsforskrift. Det er i den sammenheng avholdt et næringspolitisk verksted med 30 deltakere fra medlemsbedriftene. Høringskommentar er skrevet og koordinert med kopi til alle beredskapsledere og ansvarlige for forskriftsoppfølging i medlemsbedriftene. Energi Norges høringssvar ble oversendt NVE innen fristen Sluttbrukermarkedet og energieffektivisering Sluttbrukermarked Markedskampanjer om opprinnelsesgaranterte kraftavtaler førte til en diskusjon i bransjen om fysisk forbruk av kraft i Norge er fornybar. Energi Norge har sammen med medlemsbedrifter utviklet en kommunikasjonsguide til bruk for medlemsbedriftene. AMS / Smart Strøm Energi Norges prosjekt for avklaring av spørsmål knyttet til reglene for innføring av Smart Strøm leverte rapport pr 8. juni Energi Norge oversendte NVE omfattende kommentarer til Statnetts utredning om sentral IKT løsning den 15. august. Sentrale kommentarer i brevet var bransjens ønske om involvering og innflytelse på etablering av en sentral data hub og skisse til organisering av bransjens deltagelse. Energi Norge understreket behovet for en overordnet avklaring av roller for

9 Data Hub, kraftleverandør og nettselskapet. Det ble eksplisitt utrykt at bransjen ikke ønsket at "datahuben" skal ha noe grensesnitt mot kundene. Videre inneholdt brevet mange detaljerte innspill til Statnetts Ikt utredning. I juni ble det besluttet å følge opp denne prosessen videre i tredje kvartal med fokus på: Standardisering av grensesnitt, formater etc. Anbefalinger ble overlevert NVE i eget notat 24. september. Nye forretningsregler, herunder lagring av data / personvernregler. Design av justert markedsmodell var sentralt tema på Energi Norges strategi møte og utkast til prosjektbeskrivelse er under arbeid. ROS veileder for AMS, temadag 4. september Tema dagen er gjennomført. NVE's forslag til sikkerhetsveileder for AMS er kommentert. Prosess mot NVE og DSB vedrørende bryterfunksjonalitet i måleren Det er gjennomført avklarende møter med DSB og NVE om teknisk utforming av bryter funksjon. Energi Norge fikk fullt gjennomslag for fjerning av kravet om at bryterfunksjonen skulle tilfredsstille krav til bruk i en rasjoneringssituasjon. Gjennomslaget vil vesentlig bidra til forenkling av nettselskapenes organisering av bruken av bryter funksjonaliteten. Bruk av samsvarserklæring ved målerbytte forenkles i de tilfeller hvor det for øvrig ikke gjøres inngrep i installasjonen. DSB har åpnet for dispensasjon etter søknad fra selskapene fra krav til automatisk innsamling av jordfeilregistrering slik at tidskravet kan samkjøres med AMS. Andre saker vedrørende sluttbrukermarkedet Energi Norge deltar som observatør i styringsgruppen for NordRegs prosjekt om harmonisering av sluttbrukermarkedene. Energi Norge vil delta i referansegruppen for utvikling av NBS (Nordisk balanseavregningssentral). Vi er representert med ett nettselskap (BKK Nett) og en kraftleverandør (Hafslund ) med slik kompetanse i egne organisasjoner. Energieffektivisering Energieffektiviseringsdirektivet er endelig vedtatt av Rådet og EU Parlamentet. Det gjenstår å se om det vurderes som EØS relevant. Direktivet setter krav til at landene selv setter sine nasjonale energieffektiviseringsmål. Det er likevel et krav om at det skal energieffektiviseres 1,5 % av sluttbruken av energi, det er opp til hvert land å rigge et virkemiddel for dette. NHOs arbeidsgruppe for energieffektivisering har levert et førsteutkast til rapport. Målet for gruppen er å enes om en NHO-posisjon for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Det har i kjølvannet av arbeidet blitt satt i gang et arbeid som ser nærmere på energieffektiviseringsvirkninger (påvirkning på etterspørsel etter elektrisitet og fossile brensler samt utslipp av klimagasser) av eksisterende politikk og hvordan dette bidrar til å oppfylle energieffektiviseringsdirektivet. Infrastruktur (fellesføring, veigrunn, leveringskvalitet, rettigheter m.m.) Veigrunn Det er stadig henvendelser fra medlemmer som opplever at Statens Vegvesen forlanger å flytte master som ligger mer enn 3 meter fra vegkanten, eksempelvis når gang- og sykkelstier skal anlegges. Etter vår oppfatning er det ikke hjemmel for dette, og vi bistår medlemmene med råd og juridisk bistand i slike tilfeller. Samordning av kritisk infrastruktur Miljøverndepartementet har sendt ut rapporten "Det offentlige kartgrunnlaget" på høring med frist 26. august Ett hovedpunkt i rapporten er å se nærmere på behovet for en generell registreringsplikt for ledninger i grunnen samt vurdere om hvorvidt ledningsdata bør inngå som en del av det offentlige

10 kartgrunnlaget. Energi Norge stilte seg positiv til dette i vårt høringssvar, og uttrykte ønske om å delta i det videre arbeidet. Leveringskvalitet NVE sendte ut revidert forskrift om leveringskvalitet (FOL) med frist 1. oktober I arbeidet med vårt høringssvar, involverte vi både fagforum Nett og utvalg for små og mellomstore bedrifter (USMB) i tillegg til eksperter samlet på temadagene for spenningskvalitet. I det samme møtet om spenningskvalitet, ble også "Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet" diskutert på bakgrunn av en rapport SINTEF Energi utarbeider for Energi Norge. Eksempler på slike utfordrende apparater er varmepumper med direkte startet asynkronmoter, induksjonskomfyrer, gjennomstrømmingsvannvarmere og elbiler. Rapporten vil bli ferdigstilt i Q4 og gjort tilgjengelig for medlemmene. Diverse løpende Det har vært gjennomført møte i fagforum Nett, i Rettighetsprosjektet, i FOU Veikart for energisystem samt ett møte i WG Smart Grid i regi av Eurelectric.

11 Arbeidsgiverpolitikk Energioverenskomsten Revisjonen av Energioverenskomsten mellom EL & IT Forbundet og Energi Norge ble avsluttet etter en mekling rett før sommerferien, og fristen ble satt til 1. september for å meddele Riksmekleren om resultatet. Oppgjøret ble vedtatt gjennom uravstemning. Det er først etter vedtakelsen at bedriftene kunne starte de lokale lønnsforhandlingene med EL & IT Forbundet. Mange bedrifter har derfor også ventet med de lokale forhandlingene med de øvrige fagforeningene. Energi Norge bistår som rådgiver og samler etter hvert inn resultatene. Funksjonæravtaler Det er blitt gjennomført revisjon av tariffavtalene mellom NHO og henholdsvis NITO og Negotia. Avtalene har oppnådd enighet gjennom forhandling, og er vedtatt. Det ble ikke nødvendig å benytte meklingsinstituttet. Energi Norge deltok i NHOs forhandlingsutvalg ved begge revisjonene. Oppgjøret mellom NHO og Tekna er utsatt til november.

12 Utdanning og rekruttering Fortsatt høyt rekrutteringsbehov i bransjen HR-undersøkelsen 2012 Årets HR undersøkelse ble gjennomført i august og september Undersøkelsen inkluderer 170 av Energi Norges medlemsbedrifter, pluss Statnett. Undersøkelsen er representativ mht til geografi og selskapsstørrelse. Ut fra tall fra SSB og tidligere undersøkelser kan vi anslå at det ansettes rundt 1500 nye medarbeidere i bransjen hvert år. Bedriftene som svarer i HR-undersøkelsen anslår at de i 2013 vil ansette noen færre enn i 2011, men like mange hvert år i et 3-5 års perspektiv. Flest bedrifter oppgir at de skal rekruttere til drift og vedlikehold av nett (73 prosent), nettutvikling (50 prosent) og vannkraft (48 prosent). Det sies ikke hvor mange som skal ansettes innenfor de ulike områdene. De aller fleste bedrifter opplever kamp om arbeidskraften og det er særlig vanskelig å rekruttere ingeniører og sivilingeniører. Kun 15 prosent har rekruttert arbeidstakere fra utlandet, men flere mener dette blir nødvendig i årene fremover for å dekke kompetansebehovet. For å sikre rekruttering til bransjen og til de studiene so er viktige for bransjen er det helt sentralt at unge blir bedre kjent med karrieremulighetene og utdanningsveien inn i bransjen. 82 prosent av bedriftene har aktivitet rettet mot grunnskolen, mye av dette er lovpålagt. Naturlig nok har også mange, 69 prosent aktivitet rettet mot fag- og yrkesopplæringen. På videregående allmenn fag er aktiviteten mindre. 55 prosent oppgir å ha aktivitet her. Tilslutt har bare 45 prosent aktivitet rettet mot universitet og høgskoler. Bransjen synes å ta ansvar når det gjelder sommerjobber for ungdom og studenter. Antallet sommerjobber har økt fra 827 til 878 fra 2011 til Sommerjobber, prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver bidrar til å synliggjøre bedriftene og bransjen og er en viktig bro mellom utdanning og arbeidsliv. HR-undersøkelsen danner sammen med tall fra SSB, undersøkelser rettet mot unge og studenter grunnlag og dialogmøter med medlemsbedriftene legger grunnlag for Energi Norges arbeid på utdanning og rekruttering. Ny representant for bransjen i faglig råd for elektrofag Hugo Alexandersen er bransjens og Energi Norges representant i faglig råd for elektrofag de neste fire årene. Christine Meling fra Energi Norge er vara. De faglige rådene oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter delegert myndighet fra Kunnskapsdepartementet for inntil fire år av gangen. De faglige rådene er sammensatt av partene i arbeidslivet og fungerer som et rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. Rådene arbeider for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk som dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets fremtidige behov for kompetanse. I den kommende perioden vil det blant annet være viktig å følge opp den stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet som skal legges frem våren Initiativ for å styrke energifagene i skolen/elektrofag Ved innføringen Kunnskapsløftet i 2006 ble læreplanen for elektrofag endret, blant annet med en overgang fra mål og hovedmomenter til mer overordna kompetansemål. Disse åpner for lokal og individuell tilpasning av læreplanen. Som en konsekvens av dette ble energifagene på vg1, men særlig på vg2 mindre synlige i læreplanene. Fra å være et eget studieretningsfag "Produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi" på 186 årstimer er faget nå redusert til noen få kompetansemål innenfor vg2 elenergi som til sammen er 197 årstimer. Bransjen oppfatter det slik at dagens læreplan i større grad er rettet mot bygningsinstallasjoner og er lite spesifikt rettet mot arbeid i energibransjen. Videre har oppfatningen vært at det er få lærere som har kompetanse til å ivareta energifagene i skolen. Energi Norge har sammen med EL&IT tatt et initiativ for å se nærmere på dette og for iversette tiltak for å styrke energifagene på vg1 og særlig vg2. Som grunnlag for dette arbeidet er bla utført en undersøkelse blant skoler som har elektrofag. Den viser at kun en femtedel av elektrofaglærerne har erfaring fra energibransjen. 15 prosent av skolen har ingen, eller kun en lærer med erfaring fra bransjen. Faget prosjekt til fordypning (PTF) som utgjør hele 253 timer på Vg2. PTF skal gi elevene mulighet til å bli kjent med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i en bedrift. Energi Norge har sammen med

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Full innsats for grønne meravskrivninger

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk

Årsrapport 2014 Norsk Norsk Innhold Konsernsjefens betraktninger 4 Statnetts strategi 6 Dette er Statnett 8 Statnetts oppgaver 8 Organisasjonsstruktur 9 Presentasjon av konsernledelsen 10 Høydepunkter 2014 12 Mellomlandsforbindelsen

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer