Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning"

Transkript

1 Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning I mandatet fremgår det at Direktoratsgruppen skal medvirke til at Norge oppfyller kravene i vannforskriften og vanndirektivet, og gi råd og ta initiativ overfor Departementsgruppen. I Direktoratsgruppens møter 17. februar og 20. april 2016 har man diskutert erfaringer fra og evaluering av planarbeidet Oppsummeringen av spørreundersøkelsen viser at arbeidet bl.a. har vært hemmet av variabel deltakelse fra sektormyndigheter og manglende ansvar for felles mål. For å lykkes i arbeidet er det avgjørende at alle departementer gir tydelige fellesføringer 1 til underliggende virksomheter. Instrukser og forventinger fra departementene må være tydelige på a) grad av ansvar for, b) prioritering av og c) deltakelse i gjennomføringen av en helhetlig og tverrsektoriell vannforvaltning. I sitt møte i april 2016 merket Direktoratsgruppen seg signalene i Medl. St. 22 om nye folkevalgte regioner, der det signaliseres at kommunal- og moderniseringsdepartementet vil vurdere hvordan regional planlegging kan gjøres mer forpliktende for regionalt folkevalgt nivå, for kommunene og for de regionale statlige aktørene som deltar i prosessene. Videre signaliserer stortingsmeldingen at departementene vil pålegge sine underliggende etater aktiv og forpliktende deltakelse i regionale planprosesser, og at de deltar som aktive partnere ved oppfølging av planene, også gjennom avtaler. Rådet vi her gir omfatter en del konkrete tidsfrister som følger av rådet om «overordnet framdriftsplan med tilhørende endringer i vannforskriften». De to rådene må derfor sees i sammenheng. 1 Begrepet «fellesføringer» kommer fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sin rapport «Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning» (2014:07) som bl.a. påpeker at «samordningsdepartementer kan få inn såkalte fellesføringer i alle tildelingsbrev slik at samtlige virksomheter pålegges samordningsråd fra sentralt hold, for eksempel om å ivareta et tverrsektorielt hensyn».

2 Tverrsektorielt samarbeid forutsetter aktiv deltakelse Relevante sektormyndigheter har plikt etter plan- og bygningslovens 3-2 til å delta i planleggingen og gi planleggingsmyndighetene informasjon. Vannforskriftens 22 og 25 gir sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner ansvar for å utrede premissene for miljømål, og utrede forslag til relevante typer av tiltak med tilhørende overslag over kostnadene og angivelse av det rettslige grunnlaget. Direktoratsgruppen vil understreke at både regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal være tverrsektorielle dokumenter. Vannforskriften 22 forutsetter at det opprettes vannregionutvalg i den enkelte vannregion, sammensatt av relevante sektormyndigheter. Vannregionmyndigheten skal utføre oppgavene som følger av vannforskriften i samarbeid med sektormyndighetene i vannregionutvalget, og arbeide for at det oppnås enighet. Berørte sektormyndigheters ansvar for lovverk og virkemidler i gjennomføringen av de beskyttende og forbedrende tiltakene som kreves for å opprettholde eller nå målene etter vannforskriften ligger fast i tråd med eksisterende ansvarsfordeling. Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning. Dersom regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal ha gjennomføringskraft, må det være forankret i de sektorene som etterpå skal følge dem opp i sine sektorplaner og gjennom saksbehandling av konkrete enkelttiltak. Direktoratsgruppen anser det som avgjørende viktig at vannregionmyndigheten og relevante sektormyndigheter samarbeider aktivt, slik at alle får felles eierskap til utkastene til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram som sendes på høring, og står sammen bak dokumentene når disse forelegges fylkestingene for vedtak. Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram skal være alle sektormyndighetenes omforente dokumenter med miljømål og forslag til tiltak. DIFI: Virkemidler for samordning Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomførte i 2014 et prosjekt der formålet var å belyse samordning i norsk forvaltning og peke på mulige veier til å forbedre samordningen. I rapporten «Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning» (DIFI rapport 2014:07) omtaler kapittel 5 faktorer som kan virke fremmende på samordning. DIFI presenterte prosjektet og rapporten for Direktoratsgruppen i april 2015, og for Departementsgruppen i desember I kapittel 5.4 om mulige virkemidler for samordning er styringssystemer og prosesser tema, og her omtales tildelingsbrevene fra departementer til underliggende virksomheter særskilt i avsnitt 5.4.4: Et departement kan samrå seg med andre departementer og stille samordnede resultatkrav til sine respektive virksomheter når disse har ansvarsområder med innbyrdes samordningsbehov. Samordningsdepartementer kan få inn såkalte fellesføringer i alle tildelingsbrev slik at samtlige virksomheter pålegges samordningsråd fra sentralt hold, for eksempel om å ivareta et tverrsektorielt hensyn. 1

3 Oppfølging av vedtatte planer for Godkjente regionale vann forvaltningsplaner skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen, jf. plan- og bygningslovens 8-2. Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning og saksbehandling av konkrete enkelttiltak. Tiltakene skal være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt. Forventet status for gjennomføring av tiltakene ved utgangen av 2018, skal rapporteres fra den enkelte sektormyndighet til vannregionmyndigheten innen 31. oktober I tillegg har vannregionmyndighetene mulighet til å be om årlig innrapportering av status for gjennomføring av tiltak, knyttet til oppfølgingen av regional plan gjennom årlige handlingsprogrammer. Godkjent regional plan vil inngå i grunnlaget for sektormyndighetenes saksbehandling. I sektormyndighetenes saksbehandling vil det bli foretatt ytterligere avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring blir tatt. Her vil det også legges vekt på andre hensyn enn de som er vektlagt i planene. Sektormyndighetene har derfor adgang til å fatte vedtak som ikke er i samsvar med planen. Dersom det i oppfølgingsarbeidet blir aktuelt å fravike forutsetningen i den godkjente planen, skal vedkommende myndighet sørge for at vannregionmyndigheten blir informert. Årsaken til at planen er fraveket må beskrives ved rapportering av tiltaksgjennomføring og ved neste revisjon av planen. Ved revisjon av planen skal det gis en begrunnelse for eventuelle miljømål som ikke er nådd, og et sammendrag av og en begrunnelse for at eventuelle forslag til tiltak fra forrige versjon ikke er iverksatt. Det er den enkelte sektormyndighet som selv har ansvar for at godkjente forvaltningsplaner legges til grunn for sektorplaner og konkret saksbehandling av tiltak, herunder at det settes tilstrekkelig kapasitet til saksbehandling av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet. Direktoratsgruppens råd til departementsgruppen om oppfølging av vedtatte planer for : En vellykket oppfølging av planene for forutsetter at alle departementer gir sine underliggende etater tydelige instrukser og forventinger om at: 1. Den enkelte sektormyndighet må sørge for at godkjente forvaltningsplaner legges til grunn for sektorplaner og saksbehandling av konkrete tiltak, herunder at det må settes tilstrekkelig kapasitet til saksbehandling av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet. Forventet status for gjennomføring av tiltakene skal rapporteres fra den enkelte sektormyndighet til vannregionmyndigheten i tråd med de årlige handlingsprogrammene, og innen 31. oktober 2018 som forberedelse av Norges rapportering til ESA. Revisjon og forbedring av planene fram mot 2021 Direktoratsgruppen peker på erfaringene og evalueringen av planarbeidet som viser at et godt resultat i planarbeidet forutsetter: At de berørte sektormyndigheter deltar med riktig bidrag til rett tid i planprosessen, slik at de tar ansvar for og får eierskap til både miljømål, unntak og forslag til tiltak som angår deres respektive ansvarsområder. At vannregionmyndigheten tilrettelegger for deltakelse med tydelige forventinger kombinert med fleksibilitet som respekterer de ulike sektormyndighetenes organisering og kapasitet. At vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget legger til rette for medvirkning fra berørte rettighetshavere og private og allmenne interesser i arbeidet. 2

4 Bidrag til kunnskapsgrunnlaget: Alle relevante sektormyndigheter har plikt til å utrede premissene for miljømål, delta i planleggingen og gi planleggingsmyndighetene informasjon. Det er særlig viktig å styrke det felles beslutningsgrunnlaget for vannforvaltningsplanene ved at sektormyndighetene bidrar til Vann-nett med det de sitter med av data og informasjon, i et format som er egnet for Vannnett. Det må allerede i 2016 og 2017 prioriteres å gjennomføre nødvendig overvåking og FoU, for å kunne bidra med bedre datasett og/eller faglige vurderinger tilpasset vannforskriften. Den enkelte sektormyndighet har et selvstendig ansvar for at det felles kunnskapsgrunnlaget blir så godt som mulig. Sektormyndighetenes egen overvåking og pålegg om overvåking må koordineres, slik at det ikke blir parallelle undersøkelser og dobbeltarbeid. Her er regionalt overvåkingsprogram det viktigste verktøyet for koordinering. Tidlig deltakelse: Selve planprosessen fram mot reviderte planer starter med utarbeidelse av planprogram og oppdatert utgave av «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» som skal være klare for høring fra til Alle relevante sektormyndigheter må delta i utarbeidelsen av disse to dokumentene, slik at de kan stille seg bak det som sendes på høring og forventingene til hvem som skal gjøre hva når er kalibrert mellom alle deltakere i planarbeidet. Planprogrammet er viktig fordi det angir forventet framdriftsplan og arbeidsprogram for planarbeidet, og det er den enkelte sektormyndighet som selv har ansvar for å delta med riktig bidrag til rett tid i planprosessen. Dokumentet «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» er viktig fordi det gir føringer og prioriteringer i arbeidet fram mot revidert regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Derfor må alle ansvarlige myndigheter bidra til og ha eierskap til disse dokumentene. Lokale tiltaksanalyser: Alle relevante sektormyndigheter må utrede og spille inn sine forslag til miljøtiltak til vannregionmyndigheten i tide til at disse foreligger når arbeidet med tiltaksanalyser i vannområdene skal foregå i perioden til Særlig viktig er dette for myndigheter som ikke selv deltar i arbeidet i vannområdene. Tiltaksprogrammene skal omfatte miljøtiltak både for å beskytte og for å forbedre miljøtilstanden. Tiltaksprogrammene skal også omfatte både miljøtiltak som allerede er igangsatt og forslag til nye typer tiltak. Det lokale forarbeidet i vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap. For kommunene som myndighet på bl.a. arealbruk, vann og avløp er arbeidet i vannområdene den viktigste arenaen for deltakelse. Det er den enkelte sektormyndighet som selv har ansvar for å bidra med forslag til typer tiltak innenfor sine ansvarsområder, med tilhørende overslag over kostander og angivelse av det rettslige grunnlaget. Regional prosess for omforente miljømål og tiltak: Tiltaksanalysene fra vannområdene blir det viktigste grunnlaget for arbeidet i vannregionutvalget, der relevante sektormyndigheter i fellesskap skal samordne og prioritere tiltak for å nå miljømålene. Det blir de tiltakene man enes om i vannregionutvalget som til slutt skal inngå i utkastene til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram som sendes på høring. Det er summen av miljøtiltak som de relevante sektormyndighetene i fellesskap stiller seg bak som til slutt avgjør hvilke miljømål og eventuelle tidsutsettelser seller andre unntak fra miljømål som vil inngå i regional vannforvaltningsplan. Dette arbeidet skal foregå fra til Det er den enkelte sektormyndighet som selv har ansvar for å sikre at det endelige planutkastet som sendes på høring inneholder oppnåelige miljømål og begrunnede unntak, basert på realistiske forslag til tiltakstyper og framdriftsplan for gjennomføring innenfor egne ansvarsområder. Medvirkning: Vannregionmyndigheten sammen med vannregionutvalget må legge til rette for medvirkning for berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser i alle faser av planarbeidet. En regional referansegruppe skal være knyttet til vannreigonutvalget. Høringene av planprogram, vesentlige vannforvaltningsspørsmål og utkast til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram er viktige milepæler for informasjon og medvirkning. Det er den enkelte ansvarlige 3

5 myndighet som selv har ansvar for å sikre deltakelse fra egen sektormyndighet nasjonalt, regionalt og eventuelt lokalt. I tillegg bør sektormyndighetene i sin kontakt med relevante bransjer og interesser bidra med informasjon om hvordan disse kan medvirke nasjonalt, regionalt og lokalt. Direktoratsgruppens råd til departementsgruppen knyttet til revisjon og forbedring av planene fram mot 2021: En vellykket revisjon og forbedring av planene fram mot 2021 forutsetter at alle departementer gir sine underliggende etater tydelige instrukser og forventinger om at: 2. Den enkelte sektormyndighet må sørge for at kunnskapsgrunnlaget for de regionale vannforvaltningsplanene er tilfredsstillende innenfor sitt ansvarsområde. Det må allerede i 2016 og 2017 prioriteres å gjennomføre nødvendig overvåking og FoU, for å kunne bidra med bedre datasett og/eller faglige vurderinger tilpasset vannforskriften. 3. Den enkelte sektormyndighet må sørge for å delta med riktig bidrag til rett tid i planprosessen. Det forutsettes tidlig deltakelse i utarbeidelse av planprogram og revidert utgave av «vesentlige vannforvaltningsspørsmål», da disse dokumentene skal på høring fra januar Den enkelte sektormyndighet må sørge for å bidra med forslag til typer tiltak innenfor sine ansvarsområder, med tilhørende overslag over kostander og angivelse av det rettslige grunnlaget. Forslag til typer miljøtiltak må spilles inn til arbeidet i vannområdene, eller være spilt inn til vannregionmyndigheten i tide før arbeidet med lokale tiltaksanalyser tar til i juli Den enkelte sektormyndighet må sørge for å sikre at det endelige planutkastet som sendes på høring inneholder oppnåelige miljømål og begrunnede unntak basert på realistiske forslag til tiltakstyper og framdriftsplan for gjennomføring innenfor egne ansvarsområder. Dette forutsetter aktiv deltakelse i vannregionutvalgets arbeid fra oktober 2020 til mars 2021 med å samordne og prioritere tiltak for å nå miljømålene. 6. Den enkelte sektormyndighet må sørge for å sikre deltakelse fra egen sektormyndighet nasjonalt, regionalt og eventuelt lokalt, og bidra gjennom informasjon for å legge til rette for medvirkning fra relevante bransjer og organisasjoner nasjonalt, regionalt og lokalt. Felles framdriftsplan for alle sektormyndigheter og vannregioner Direktoratsgruppen har utarbeidet en felles framdriftsplan for arbeidet En felles framdriftsplan vil gjøre det lettere å sikre at alle har felles forståelse av hvilken deltakelse som forventes, og når. Lik framdriftsplan der prosessen i alle vannregionene går i takt vil også gjøre deltakelsen enklere for myndigheter som forholder seg til flere vannregioner. For at den felles framdriftsplanen skal gi ønsket effekt, må alle relevante sektormyndigheter utarbeide egen, intern framdriftsplan som sikrer at de planlegger egne aktiviteter og ressurser med sikte på å delta med riktig bidrag til rett tid i planprosessen. Det forutsettes også at vannregionene legger den felles framdriftsplanen til grunn for den enkelte vannregionens framdriftsplan i planprogrammet. Direktoratsgruppens råd til departementsgruppen om å legge felles framdriftsplan for til grunn: Å få full nytte av en felles framdriftsplan for arbeidet forutsetter at alle departementer gir sine underliggende etater tydelige instrukser og forventinger om at: 7. Den enkelte sektormyndighet må sørge for å følge opp den felles, nasjonale framdriftsplanen med å utarbeide en egen, intern framdriftsplan som sikrer at man planlegger egne aktiviteter og ressurser med sikte på å delta med riktig bidrag til rett tid i planprosessen. 4

6 Oppsummering av rådene Direktoratsgruppen oppfordrer alle departementene til å gi tydelige styringssignaler i form av instrukser og forventinger til underliggende etater om at: 1. Den enkelte sektormyndighet må sørge for at godkjente forvaltningsplaner legges til grunn for sektorplaner og saksbehandling av konkrete tiltak, herunder at det må settes av tilstrekkelig kapasitet til saksbehandling av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet. Forventet status for gjennomføring av tiltakene skal rapporteres fra den enkelte sektormyndighet til vannregionmyndigheten i tråd med de årlige handlingsprogrammene, og innen 31. oktober 2018 som forberedelse av Norges rapportering til ESA. 2. Den enkelte sektormyndighet må sørge for at kunnskapsgrunnlaget for de regionale vannforvaltningsplanene er tilfredsstillende innenfor sitt ansvarsområde. Det må allerede i 2016 og 2017 prioriteres å gjennomføre nødvendig overvåking og FoU, for å kunne bidra med bedre datasett og/eller faglige vurderinger tilpasset vannforskriften. 3. Den enkelte sektormyndighet må sørge for å delta med riktig bidrag til rett tid i planprosessen. Det forutsettes tidlig deltakelse i utarbeidelse av planprogram og revidert utgave av «vesentlige vannforvaltningsspørsmål», da disse dokumentene skal på høring fra januar Den enkelte sektormyndighet må sørge for å bidra med forslag til typer tiltak innenfor sine ansvarsområder, med tilhørende overslag over kostander og angivelse av det rettslige grunnlaget. Forslag til typer miljøtiltak må spilles inn til arbeidet i vannområdene, eller være spilt inn til vannregionmyndigheten i tide før arbeidet med lokale tiltaksanalyser tar til i juli Den enkelte sektormyndighet må sørge for å sikre at det endelige planutkastet som sendes på høring inneholder oppnåelige miljømål og begrunnede unntak basert på realistiske forslag til tiltakstyper og framdriftsplan for gjennomføring innenfor egne ansvarsområder. Dette forutsetter aktiv deltakelse i vannregionutvalgets arbeid fra oktober 2020 til mars 2021 med å samordne og prioritere tiltak for å nå miljømålene. 6. Den enkelte ansvarlige myndighet må sørge for å sikre deltakelse fra egen sektormyndighet nasjonalt, regionalt og eventuelt lokalt, og bidra gjennom informasjon med å legge til rette for medvirkning av relevante bransjer og organisasjoner nasjonalt, regionalt og lokalt. 7. Den enkelte sektormyndighet må sørge for å følge opp den felles, nasjonale framdriftsplanen med å utarbeide en egen, intern framdriftsplan som sikrer at man planlegger egne aktiviteter og ressurser med sikte på å delta med riktig bidrag til rett tid i planprosessen. 5

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Ferdig plan...og deretter?

Ferdig plan...og deretter? Ferdig plan...og deretter? Tor Simon Pedersen 15.10.2013 Pilotperioden Vi har allerede laget planer på frivillig basis for 20 % av vannet vårt Vi har i størst mulig grad fulgt vanndirektivet/forskriften

Detaljer

Veien videre og rullering av vannforvaltningsplan

Veien videre og rullering av vannforvaltningsplan Veien videre og rullering av vannforvaltningsplan Vannregionutvalget 20. september 2018 Kristin Uleberg Regional koordinator for vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Foto: Kristin Uleberg 2018 Klima-

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 HANDLINGSPROGRAM 2016 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Kystfisker ved Sørøya, Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Veien hit og veien videre

Veien hit og veien videre Veien hit og veien videre Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen, fra åpning av Teglverksdammen i august 2015 Hvorfor driver vi med helhetlig vannforvaltning? Vannforskriften:

Detaljer

Høring -endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften

Høring -endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften Høring -endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften Seksjonsleder plan og miljø, Katrine Erikstad Foto: Ernst Furuhatt Innhold Dagens lovverk Foreslåtte endringer Fylkestingets behandling Signaler

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2018-2021

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016 2021 Høringsutkast Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Forslag til Handlingsprogram for vannregion Glomma 2016

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021. www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer?

Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer? Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer? Mari Olsen «Ny Mjøsaksjon» - miljøgifter i Mjøsa Politisk initiativ fra Gjøvik kommune - 2015 - En «ny Mjøsaksjon» skal sikre en god økologisk status i Mjøsa

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

Status for vannforvaltningen Hva skjer og hvorfor? Betydning for opprydding i spredt bebyggelse

Status for vannforvaltningen Hva skjer og hvorfor? Betydning for opprydding i spredt bebyggelse Status for vannforvaltningen Hva skjer og hvorfor? Betydning for opprydding i spredt bebyggelse Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Innhold

Detaljer

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013 Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram Plankonferanse Vannforvaltning 14.-15. okt. 2013 Fra lokale tiltaksanalyser til regionalt tiltaksprogram Innhenting av lokale tiltaksanalyser

Detaljer

EUs vanndirektiv og Norges vannforskrift: Nasjonal samordning av vannforvaltningen og norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring

EUs vanndirektiv og Norges vannforskrift: Nasjonal samordning av vannforvaltningen og norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring EUs vanndirektiv og Norges vannforskrift: Nasjonal samordning av vannforvaltningen og norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring Foto: Paal Staven Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Sammen for godt vannmiljø

Sammen for godt vannmiljø Sammen for godt vannmiljø -status utfordringer i den nye vannforvaltningen Janne Sollie, DN-direktør Vann en grunnleggende ressurs sikre helhetlig beskyttelse bærekraftig bruk av vannforekomstene Sikkert

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms

Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms Status på arbeidet 2018 Viktor Lavik 16.11.2018 Hva har skjedd siden møtet i Salangen? Stortinget avslo departementenes forslag om å endre vannforskriften Fylkesmannen

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Vannforvaltningen i 2019 og framover

Vannforvaltningen i 2019 og framover Vannforvaltningen i 2019 og framover Vassdragsforbundet for Mjøsa, fagdag 25.03.19 Mari Olsen Siden sist Midtveis i planperioden 2016-2021 - Gjennomføringsfase tiltak skal iverksettes for å oppfylle miljømålene

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Verksted i lokalt vannplanarbeid, NHO-bygget, 23.september 2013 Planprosessen Tiltaksanalysene er starten på nye forvaltningsvedtak Verdier i, og kostnader

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Nasjonal godkjenning. Hva nå?

Nasjonal godkjenning. Hva nå? Nasjonal godkjenning Hva nå? Plan og tiltaksprogram Desember 2015 Vedtak i fylkestinget Januar 2016 Felles overordnet kapittel fullført Juli 2016 Nasjonal godkjenning Godkjent plan: - Plandokumentene -

Detaljer

Referat april 2016

Referat april 2016 Referat - 20. april 2016 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Råd om 12 prioriterte forbedringstiltak for arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Råd om 12 prioriterte forbedringstiltak for arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 14 juni 2016 Råd om 12 prioriterte forbedringstiltak for arbeidet med

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Kvænangen Foto: Eivind Johansen Fra plan til handling Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet Hva skal jeg berøre Rammene for tiltaksprogrammene og tiltaksgjennomføring Grunnleggende og supplerende tiltak

Detaljer

Sak 3/2012: Karakterisering og klassifisering av elvevannsforekomster med anadrome fiskebestander (orienteringssak)

Sak 3/2012: Karakterisering og klassifisering av elvevannsforekomster med anadrome fiskebestander (orienteringssak) Arkivsak: 12/00118-33 Arkivkode: _ Saksbehandler: Johnny-Leo Jernsletten Ugradert Sakspapirer Møtedato Saksnr. Vannregionutvalget (VRU) 30.oktober 2012 SAKSLISTE Sak 3/2012: Karakterisering og klassifisering

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Veileder02:2010. Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften. Veiledning ogmal

Veileder02:2010. Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften. Veiledning ogmal Veileder02:2010 Planprogram Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften Veiledning ogmal Veiledning til arbeid med regionale vannforvaltningsplaner etter vannforskriften

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften høringsinnspill fra vannområdeutvalget for Nordre Fosen vannområde

Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften høringsinnspill fra vannområdeutvalget for Nordre Fosen vannområde Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften høringsinnspill fra vannområdeutvalget for Nordre Fosen vannområde Vedlegg 1. Høringsnotat forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning

Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning -Hva forventes av kommunene Morten Eken Rådgiver Buskerud fylkeskommune/vannregionkoordinator Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften

Detaljer

Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA

Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA 3.11 2016 Bakgrunn: Fragmentert offentlig forvaltning og virkemiddelapparat (basert på sektorlover) (Winge 2013) (Hentet fra Stigen 2011) Bakgrunn: Større

Detaljer

Regional vannforvaltningsplan

Regional vannforvaltningsplan Veileder 01:2013 Regional vannforvaltningsplan Etter vannforskriften og plan- og bygningsloven Veiledning og mal www.vannportalen.no Veileder 01:2013 Regional vannforvaltningsplan Etter vannforskriften

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn Dato: 9. juni 2011 Byrådssak 1291/11 Byrådet Høring - Utkast til Planprogram 2010-15 for Forvaltningsplan for vatn 2016-2021 UHSA SARK-03-201100219-129 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Samordning av vilkårsrevisjoner og forvaltningsplaner

Samordning av vilkårsrevisjoner og forvaltningsplaner Samordning av vilkårsrevisjoner og forvaltningsplaner Nasjonal vannmiljøkonferanse 10. mars 2010 Advokatfullmektig Tine Larsen tl@lundogco.no Revisjonsinstituttet: sparsom rettslig regulering, ingen forskrifter,

Detaljer

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv.

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. Da kan man lett glemme HVORFOR vi holder på med dette: det er

Detaljer

1. Hvilken rolle har du hatt i vannforvaltningsarbeidet?

1. Hvilken rolle har du hatt i vannforvaltningsarbeidet? Prosent Evaluering og spørreundersøkelse for vannområdene i vannregion Agder - 2015 1. Hvilken rolle har du hatt i vannforvaltningsarbeidet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 53,8% 30% 23,1% 20% 10% 0% 5,8%

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Medvirkning i vannforskriftsarbeidet

Medvirkning i vannforskriftsarbeidet Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Tromsø 29.oktober 2013, Medvirkning i vannforskriftsarbeidet Gro Sandkjær Hanssen Foto: Jon Lasse

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Regionale tiltaksprogrammer på høring Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Arbeidet mot 2016 Regionale vannforvaltningsplaner: Miljømål som skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Hvordan får vi

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Status siden sist Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Nasjonalt Fokus på evaluering av planfasen Oppstart av arbeid med revidering og utarbeidelse

Detaljer

Miljøforvaltningens oppfølging

Miljøforvaltningens oppfølging Miljøforvaltningens oppfølging vannforskriften vannkraft Anders Iversen, seniorrådgiver DN Innhold Vannforskriften Vedtatte planer iverksatt i 2012. Nye planer vedtas i 2015. Forventninger til FM. Vannkraft

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer