Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 6 Organisering av arbeidet"

Transkript

1 Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen Ofotfjorden Nord-Salten Skjerstadfjorden Sør Salten Ranfjorden Rødøy-Lurøy Vefsnfjorden Bindalsfjorden Figur 2. Organiseringen av arbeidet etter vannforskriften i Nordland. 6.1 Vannregionmyndigheten (VRM) Fra og med er Nordland fylkeskommune vannregionmyndighet (VRM) og har med dette ansvaret for å koordinere arbeidet med vannforskriften og legge tilrette for en god og oversiktelig planprosess i fylket. Konkret vil dette si å ha ansvaret for at det utarbeides en forvaltningsplan med tiltaksprogram i vannregionen. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg (VRU) som er sammensatt av statlige og regionale myndigheter, i tillegg til kommunene. VRM skal også legge til rette for arbeidet i de enkelte vannområdene, følge opp statlige og regionale sektormyndigheter, kommuner og konsulenter som har oppgaver i forhold til vannforskriften. VRM har med andre ord et stort ansvar i å kjøre planprosessen gjennom det regionale apparatet både politisk og administrativt. Samtidig skal VRM sørge for at sektorer, kommuner og andre interesserte får et godt eierforhold til vannforvaltningen og forvaltningsplanen. De viktigste oppgavene for VRM er å:! Sammenstille bidragene fra sektorene og vannområdene til en helhetlig, regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram.! Lede prosessen og gjennomføre høringer.! Lede VRU og være sekretariat for referansegruppen.! Gi rammer og veiledning for arbeidet i vannområdene.! Legge opp til en prosess som sikrer samordning mellom sektorene og medvirkning for interessenter og allmennhet.! Samordne gjennomføring av vedtatt forvaltningsplan og tiltaksprogram for første planperiode ( ) som ble utarbeidet i perioden Vannregionutvalget (VRU) Vannforskriften etablerer vannregionutvalget (VRU) som den viktigste arenaen for å legge til rette for et samarbeide om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. VRU i Nordland ledes av fylkesråd for kultur og miljø. VRU består av representanter for VRM, Fylkesmannen i Nordland, berørte sektormyndigheter og kommuner. Alle relevante myndigheter har rett til å delta, men den 31

2 enkelte myndighet må selve bestemme hvordan de vil prioritere og organisere deltagelse i henholdsvis VRU og/eller vannområdeutvalg. I vannregion Nordland er følgende regionale og statlige sektormyndigheter representert i VRU (se for nærmere beskrivelse av de enkelte myndighetenes ansvar og oppgaver).! Fylkesmannen i Nordland! Fiskeridirektoratet! Kystverket Nordland! Norges vassdrag og energi direktorat Region Nordland! Nordland fylkeskommune ved Kulturminner i Nordland! Nordland fylkeskommune, avdeling for næring og regional utvikling! Statens vegvesen! Mattilsynet Region Nordland! Statens kartverk! Direktorat for mineralforvaltning! Jernbaneverket Fylkesmannen i Nordland vil i de fleste tilfeller representere Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet både i VRU og vannområdeutvalg (kap. 6.5). I tillegg til de sektormyndighetene nevnt ovenfor har Reindriftsforvaltningen, Sametinget, Forsvarsbygg og Avinor bedt om å holdes løpende orientert om arbeidet i vannregionen. Disse vil også stille til møter når det tas opp problemstillinger som angår deres ansvarsområder. Av praktiske hensyn har VRM besluttet at de syv regionrådene skal representere kommunene i VRU. Med bakgrunn i møter med regionrådene våren 2011, er det bestemt at regionrådene har følgende ansvarsdeling og representasjon i vannregionutvalget i Nordland:! Lofotrådet representerer kommunene i vannområde Lofoten! Vesterålen regionråd representerer kommunene i vannområde Vesterålen! Ofoten regionråd representerer kommunene i vannområde Ofoten! Salten regionråd representerer kommunene i vannområdene Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør-Salten.! Indre Helgeland representerer kommunene i vannområdene Rødøy/Lurøy og Ranfjorden.! Helgeland regionråd representerer kommunene i vannområde Vefsnfjorden- Leirfjorden.! Sør-Helgeland regionråd representerer kommunene i vannområde Bindalsfjorden- Velfjorden. Det er viktig at VRU forstår sin rolle som arena for samordning. En av VRMs viktigste oppgaver er derfor å legge til rette for en prosess som sikrer at VRU både føler eierskap til og kan stille seg bak den (sektorovergripende) forvaltningsplanen som utarbeides, med tiltaksprogram. Det er et mål om konsensus i VRU, og eventuelle uenigheter skal synliggjøres i høringsdokumenter. Det kan også være behov for at prinsipielle avgjørelser tas av fylkesrådet som styringsgruppe. Enkelte forhold kan kreve avklaringer fra nasjonalt hold. 32

3 6.3 Arbeidsutvalg (AU) VRU kan på mange måter sees på som en stor generalforsamling. VRM har derfor bestemt at det skal opprettes et operativt arbeidsutvalg (heretter kalt AU) som kan ha hyppigere møter for å sikre løpende oppfølging og effektiv saksforberedelse. De viktigste oppgavene til AU blir:! Være en regional arena for faglig diskusjon og saksforberedelse! Støtte VRM og legge til rette for et godt beslutningsgrunnlag i VRU! Bistå i de ulike vannområdeutvalgene med det faglige arbeidet 6.4 Sektormyndigheters ansvar Både regionale og statlige sektormyndigheter, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene har et sektorielt myndighetsansvar. De har dermed både ansvar for å utrede forslag til typer tiltak innen sine ansvarsfelt og bidra til at miljøpåvirker/ansvarlig tiltakshaver gjennomfører aktuelle tiltak. Se for nærmere beskrivelse av de enkelte sektormyndighetenes ansvar. Sektormyndighetenes viktigste oppgaver er:! Levere informasjon, kunnskap og data innenfor sine ansvarsområder som skal benyttes i karakteriseringsarbeidet! Gjøre rede for forslag til miljøforbedrende tiltak innen sine ansvarsområder/ levere materiale til tiltaksanalysen! Gjøre rede for premissene for fastsetting av miljømål! Gjennom bruk av myndighet sørge for at tiltaksprogram fra Fase I (Ranfjorden) blir gjennomført! Delta i vannregionutvalget! Delta i vannområdeutvalg! Gjennom bruk av myndighet bidra til at tiltak innen sitt ansvarsfelt blir gjennomført! Rapportere til VRM 6.5 Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen har som regional miljøvernmyndighet hovedansvaret for arbeidet med å utforme det faglige beslutningsgrunnlaget. Det er viktig å påpeke at dette skal skje i nært samarbeid med VRM og VRU. De viktigste oppgavene for fylkesmannen i oppfølgingen av vannforskriften blir å koordinere arbeidet med:! Overvåking og datahåndtering knyttet til vannmiljø! Karakterisering av vannforekomstene! Vurderinger av påvirkninger og risiko for at målet om god miljøtilstand ikke nås innen 2021! Klassifisering av miljøtilstand! Foreslå konkrete miljømål og tiltak for den enkelte vannforekomst Selv om fylkesmannen har hovedansvaret for den faglige delen av arbeidet, skal de involvere både andre sektormyndigheter og lokal kunnskap i arbeidet. Fylkesmannen må derfor i samarbeid med VRM legge til rette for en prosess der både vannområdeutvalgene og VRU blir involvert og får mulighet til å bidra i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. Det er et mål at hele VRU skal kunne stille seg bak beskrivelsen av miljøtilstand, risiko, påvirkninger, miljømål og tiltak som vil inngå i den regionale forvaltningsplanen og i tiltaksprogrammet. 33

4 6.6 Regional referansegruppe arena for regional medvirkning På regionalt nivå er referansegruppen til VRU en arena for regional medvirkning. Representanter for alle berørte rettighetshavere, private og allmenne brukerinteresser har rett til å delta i denne gruppen. VRM foreslår at bransjer og organisasjoner er representert i regional referansegruppe gjennom regionale representanter, mens mindre aktører og lokallag deltar i arbeidet på vannområdenivå. Det er imidlertid interessegruppene selv som avgjør hva som er rett fordeling mht til deltagelse på disse to nivåene. VRM har i samarbeid med VRU ansvar for å sikre og tilrettelegge for medvirkning fra brukere og interessenter, samt å informere allmennheten. VRM vil legge til rette for at referansegruppen deltar i utformingen av opplegget for medvirkning. I praksis betyr dette at organisasjoner, interessenter og brukere selv får være med på å lage opplegget for hvordan de selv og allmennheten skal bli informert, involvert og hørt underveis i prosessen. 6.7 Organisering på lokalt nivå - vannområdeutvalgene Mye av planarbeidet vil i praksis foregå lokalt i de ulike vannområdene. Her har kommunen og andre aktører lokal kunnskap om tilstand og påvirkninger, samt mulighet til å utvikle lokale løsninger. Kommunene er også en viktig myndighet for vann og avløp, landbruk, arealbruk, m.m. Det som gjøres på vannområdenivå, både med hensyn til bidragene til vurdering av påvirkninger, risiko og tilstand, samt lokale tiltaksanalyser, er å regne som grunnlagsmateriale for den regionale planen som utarbeides av VRM i samarbeid med VRU. Vannregionmyndigheten skal i nødvendig utstrekning gi rammer og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet på vannområdenivå, samt legge til rette for at dette skjer på en faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister Kommunen som partner i helhetlig vannforvaltning Som sentral deltaker i vannområdeutvalg kan kommunen nå ta større del i den regionale målutformingen og den regionale prioriteringen av tiltak. Den 'nye' vannforvaltningen gjennom den norske vannforskriften gjør at kommunene i større grad må samarbeide på tvers av kommunegrensene. Kommunen har flere roller i vannforvaltningen:! sentral deltaker i vannområdeutvalg og vannregionutvalg! miljømyndighet! gjennomfører av tiltak! kraftverkseier! tiltakshaver for forurensende virksomhet! forurensingsmyndighet! landbruksmyndighet Vannområdeutvalget sammensetning og ansvar 34

5 Figur 3. Forslag til organisering av arbeidet i vannområdene I vannområdeutvalget skal kommunene i vannområde og relevante sektormyndigheter delta. Ulike interesseorganisasjoner, brukergrupper og andre interesserte skal også kunne medvirke til prosessen gjennom referansegrupper og temagrupper. I tillegg vil fylkesmannen ha en omfattende rolle som vannfaglig myndighet innen mange fagområder. En av kommunene i vannområde vil få ansvar for å koordinere arbeidet med de lokale tiltaksanalysene og lede arbeidet i vannområdeutvalget. Dette for å skape en nødvendig lokal forankring av arbeidet. Vannområdeutvalgene styrer selv sin møtevirksomhet og rapportering når disse er opprettet. Vannområdeutvalgene skal rapportere til vannregionmyndigheten (VRM) når de er ferdig med vurderingene og analysene sine. De lokale tiltaksanalysene skal danne grunnlag for den regionale forvaltningsplanen. I vannområdeutvalgene bør representanter fra politisk og administrativ ledelse, i tillegg til kommunale fagpersoner innenfor eksempel plan, teknisk etat og landbruk delta. Politisk forankring av arbeidet er viktig. De viktigste oppgavene til vannområdeutvalgene (VOU) blir å:! Utarbeide lokale tiltaksanalyser. Gode tiltaksanalyser er helt avgjørende som grunnlag for kvaliteten på forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet! Være en arena for utveksling av lokal kunnskap og engasjement! VOU skal utpeke kandidater til SMVF (sterkt modifiserte vannforekomster)! Samkjøre de sektorvise tiltakene sektorene og kommunene har ansvar for i oppfølgingsfasen av forvaltningsplan! Være en arena for oppfølgingsmøter mellom impliserte parter! Utvalgene blir selvsagt også helt sentralt når forvaltningsplanen skal rulleres Lokal referansegruppe medvirkning Det skal opprettes en referansegruppe tilknyttet vannområdeutvalget. Dette for å sørge for at også allmennheten, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner skal kunne medvirke til både planlegging og gjennomføring av vannforvaltningen i sitt vannområde. Vannområdeutvalget skal påse at referansegruppen mottar innkallinger, dokumentasjon og får anledning til å drøfte faglige spørsmål av betydning for sine interesser i vannområdet. 35

6 6.7.4 Lokal prosjektleder VRM anbefaler at kommunene i vannområdene går sammen om en lokal prosjektkleder. Dette er viktig for å få tilstrekkelig oversikt på tvers av kommunegrensene og de ulike fagområdene, og fordi en prosjektleder har mulighet til å avsette tid til å drive prosessen framover. VRM ser derfor på mulighetene for et spleiselag for å få på plass prosjektledere i flest mulig vannområder. Arbeidsoppgaver knyttet til prosjektleder:! Daglig ledelse og koordinering av arbeidet i vannområdet.! Sekretariat for vannområdeutvalget.! Utarbeidelse av prosjektplan i samarbeid med vannområdeutvalg og vannregionmyndigheten.! Oppfølging av fremdriftsplan, samt økonomistyring i henhold til budsjett og prosjektplan.! Planlegging og organisering av prosjekter etter vedtak i vannområdeutvalg.! Samarbeid med deltakerne i vannområdeutvalget, grunneiere og lokalbefolkning.! Stimulering av lokal medvirkning og engasjement i vannområdet.! Rapportering om virksomheten, økonomien og framdrift i tiltakene til vannområdeutvalget, vannområdet og vannregionmyndigheten. Aktiviteter i vannområdet hvor prosjektlederen har ansvar for koordinering:! Utarbeide forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannområdet.! Gjennomføring lokale tiltaksanalyser inkludert vurderinger av nytte- kostnad samt kostnadseffektivitet.! Utarbeide forslag til miljømål for naturlige og sterkt modifiserte vannforekomster.! Fullkarakterisering koordinert med Fylkesmannen i Nordland, vannregionmyndigheten, sektorer, kommuner, næring.! Klassifisering koordinert med Fylkesmannen i Nordland, vannregionmyndigheten, sektorer, kommuner, næring.! Overvåking koordinert med Fylkesmannen i Nordland, vannregionmyndigheten, sektorer, kommuner, næring. Det vil bli benyttet referansegruppe- og ressurspersoner i arbeidet. Arbeidet vil ved behov bli forelagt til politisk behandling i prosessen. 6.8 Samordning om grenseoverskridende vannområder I vannregion Nordland er en del vannområder grenseoverskridende til Sverige, i hovedsak til Bottenvikens vattendistrikt, men en liten del også til Bottenhavet vattendistrikt. I disse områdene vil VRM samarbeide med den ansvarlig vannregionmyndighet i Sverige med sikte på å finne felles løsninger, slik at ønsket miljøtilstand kan oppnås i hele nedbørsfeltet. Det vil også være behov for felles planlegging med Troms og Nord-Trøndelag. 6.9 Finansiering Implementeringen av vannforskriften skal skje innenfor det eksisterende juridiske og økonomiske handlingsrommet. Samtidig er det forestående arbeidet en omfattende prosess som kan gå utover dagens økonomiske handlingsrom. 36

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii(

r 'é1c tffi 6iiiVéiIféii( ,_.,..,..., t HITRAKOMMUNE Teknisk sektor 20{ m SAS W... H.-.,.. f v :p flím r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii( Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Dato Deres ref. Vår ref. I Arkivkode

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer