Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst"

Transkript

1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL

2 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i nettreguleringen Dialog om regionalnettordningen Tariffer og anleggsbidrag Kompetanseforskriften Utvalgsarbeid og høringer Markedsdesign og EUs tredje markedspakke Bruker Eurelectric aktivt Kritisk til åpne produksjonstall Arbeid gjennom NORDENERGI Systemansvar, systemtjenester og godtgjørelse Økning i leverandørbytter Uklarhet om smart strøm (AMS) Fellesnordisk sluttbrukermarked Posisjon for energieffektivisering Veigrunn Samordning av kritisk infrastruktur Forsyningssikkerhet Leveringskvalitet Diverse arbeidsgrupper Produksjon, miljø og klima Fortsatt stor konsesjonskø. Elsertifikatmarkedet godt i gang Vilkår for grunnrenteskatt står fast Godt forhold til vertskommunene Fortsetter arbeidet med vanndirektivet Økt medlemsinnsats i revisjonsprosjektet Fortsatt forskningsinnsats innen fisk og miljø Sikrere og mer effektiv damsikkerhet Økt FoU-innsats innen flomberegningsmetodikk Vil ha Norsk vannkraftsenter Vektlegging av CO2-nøytrale energibærere Bruk av kraft fra land på sokkelen EU-politikk på energi- og klimaområdet OED vurderer nye varmevilkår Arbeidsgiverpolitikk Lokale lønnsforhandlinger Medlemsservice Verving til det arbeidsgiverpolitiske området Vurderer HMS-kampanje Utdanning og rekruttering Mange bedrifter til stede på Energidagen Rekordoppslutning rundt Jobb med energi Bransjen fortsatt i vekst Studenter vil jobbe i kraftbransjen Nytt rekrutteringsmateriell EnergiAkademiet Kommunikasjon og samfunnskontakt...20 Omdømmet holder høyden Oppretter fagforum kommunikasjon Statsbudsjett 2013 Fornybarseminar med Ola Borten Moe Arbeid med partiprogrammene Fagforum myndighetskontakt Samarbeid med miljøbevegelsen Energi Norges Brussel-kontor Websiden EnergiNytt EnergiForum 2 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

3 Nett og marked Foto: Camilla M. Granheim Nettutvikling/regulering Ny nettrapport klar for lansering Et viktig prosjekt i «På nett med framtida» - har som mål å bidra til økt aksept for linjebygging. Dette var ved årsskiftet så godt som ferdig. Prosjektet er en multiklientstudie, og det gjennomføres nasjonale og regionale utredninger. Det blir lansering i 1. kvartal Viktige endringer i nettreguleringen Energi Norge har i samarbeid med medlemmer fått gjennomslag for flere viktige endringer i den nye økonomiske nettreguleringen. NVE-renta beregnes fra 2013 på en ny måte. Dette har gitt en økning i renta på om lag tre prosentpoeng, noe som utgjør vel 1,2 milliarder kroner. Reguleringsmodellen for distribusjonsnettene er lagt om, slik at mindre penger fordeles gjennom effektivtetsmålingen og mer baseres på selskapenes avkastningsgrunnlag. Dette har gitt vesentlig bedre investeringsinsentiver i distribusjonsnettet. Modellen for å måle effektivitet er blitt mer oversiktlig og robust både for distribusjons- og regionalnett. Reguleringsmodellen er gjort nøytral med tanke på insentiver for fusjoner og er ikke lenger til hinder for sammenslåinger. Det er dessuten kommet et FoUpåslag på 0,3 % av avkastningsgrunnlaget som øker nettselskapenes muligheter til å drive FoU. 16 selskap søkte om dispensasjon for KILE etter Dagmar-uværet. Energi Norge engasjerte seg også i denne saken, og NVE har for første gang gitt dispensasjon fra KILE, samlet 6,5 millioner kroner. Dialog om regionalnettordningen Forslaget til ny regionalnettordning er påklaget av mange medlemmer. Det har vært flere møter med OED om saken, og det er forventet en avgjørelse 1. kvartal Statnett arbeider med nye avtaler for ordningen. Energi Norge har deltatt i arbeidet. Avtaleutkastene er i avslutningsfasen og skal etter planen sendes ut på høring ved påsketider Tariffer og anleggsbidrag I revidert forslag til ny prisstrategi fra 2014 legger Statnett opp til en foreløpig økning av innmatingstariffens faste ledd til 1,2 øre/ kwh. I denne satsen inngår 0,2 øre/kwh som skal dekke kostnader kvartalsrapport 4. KVARTAL

4 knyttet til systemtjenester. Statnett har antydet at de vil arbeide for å få endret EUs regelverk slik at det tillater at det faste leddet i innmatingstariffen økes til 1,8 øre/kwh. Drøftingene med Statnett om prisstrategi for sentralnettet fra startet i oktober, og det kan bli et møte til i Prisstrategien planlegges vedtatt i mars/april Energi Norge gjennomfører et bredt arbeid om den nye prisstrategien, der arbeid mot utlandet vil være sentralt, blant annet gjennom Nordenergi. Vi har sluttført et prosjekt for å se på nettbarrierer knyttet til etablering av småkraft, og vi har gjennomført et mindre arbeid knyttet til prinsipper for utforming av fremtidens tariffer i distribusjonsnett. Kompetanseforskriften Det er startet et arbeid med sikte på å få NVE til å legge til rette for en mer fleksibel praktisering av forskriften. Utvalgsarbeid og høringer I vårt utvalg for marked og nett har blant annet følgende tema vært diskutert: Smart strøm (AMS) og sentralt datanav for datahåndtering Nettregulering, tariffer og fremtidig prisstrategi Regionalnettordningen og eldirektiv 3 Forskriftshøringer fra NVE og OEDs forslag om lovendringer vedrørende utlandskabler Sentrale saker fra sentralnettkundenes råd og diskusjon om fremtidig oppfølging av Statnett når brukerrådet nedlegges Aktuelle EU-saker Energi Norge har avgitt uttalelse i OEDs høring om energilovendring om utlandsforbindelser. Det er avholdt møte med Varanger Kraft, hvor blant annet nettutvikling i Nord-Norge var et sentralt tema. Energi Norge har bidratt med innspill på Statnetts referansegruppemøte i Tromsø for nettutvikling og nye utredninger for Nord-Norge. Markedsutvikling Markedsdesign og EUs tredje markedspakke Det er avholdt to møter i fagforum for markedsdesign (FMD). Møtene har tatt for seg nye rammebetingelser, kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering og ulike løsninger for intradag-, forward- og kapasitetsmarkeder. Videre har FMD fokusert på transparens i fundamentale produksjons- og transmisjonsdata og risikohåndteringsmekanismer i Norden. Utviklingen av utlandsforbindelser og OEDs nye forslag til energilovendringer, som i praksis vil monopolisere slike forbindelser til Statnett, har vært sentrale temaer. Posisjoner er under utarbeidelse. Videre har vi deltatt på flere arbeidsmøter organisert av ACER/ ENTSO-E om høringsprosesser for utforming av Framework Guidelines og Network Codes. Energi Norge har utarbeidet og sendt inn et detaljert høringsinnspill til ACER om ITC-ordningen og forwardmarkeder. Bruker Eurelectric aktivt Energi Norge har deltatt i Eurelectric-møter i Markets Committee. Vi har også bidratt til Eurelectrics høringsinnspill til Network Codes utarbeidet av ENTSO-E. Videre har vi deltatt i arbeid knyttet til AESAG liaisongruppe, SG Financial Markets Regulation og Task Force Transparency. Vi har gitt innspill til saker og høringer knyttet til markedsintegrasjon på day ahead, intradag og forwards, NC Capacity Allocation and Congestion Managment, fundamental data transparency guideline og utvikling i de sentrale lovene MiFID, REMIT og EMIR. Kritisk til åpne produksjonstall Energi Norge har vært i tett kontakt med OED i forbindelse med EU-kommisjonens behandling av den nye Fundamental Data Transparency Guideline. Målet var å unngå realtidsoffentliggjøring av faktisk produksjon per anlegg. I denne sammenheng har Energi Norge også vært i kontakt med NVE og Konkurransetilsynet. Energi Norge har deltatt i Finanstilsynets EMIR-implementasjonsgruppe for å gi innspill og avklare usikre forhold knyttet til EMIR. Målet var blant annet å unngå et forbud mot bruk av bankgarantier. I denne sammenheng har Energi Norge også avholdt møte med Finansdepartement. Videre har vi deltatt i et nordisk møte med Nord Pool Spot om den nye europeiske reguleringen av markeder gjennom REMIT og EMIR. Arbeid gjennom NORDENERGI Ekspertgruppen som skal vurdere tarifferingen av transmisjon i Norden og Europa, har utviklet et felles posisjonsnotat om framework guideline og network code for tariffering. Dette arbeidet er nå i avslutningsfasen. Gruppen er ikke kommet helt i mål grunnet manglende innspill fra flere nordiske land. Innspillet skal sendes Nordenergis koordineringsgruppe for behandling i januar I forbindelse med EUs arbeid med tarifferingsregler og vårt arbeid i den nordiske tariffgruppen er det avholdt møte med en representant fra kommisjonen. På agendaen sto status og fremdrift for EUs harmonisering av tariffer og annet sentralt regelverk knyttet til eldirektiv 3 og konsekvenser for norsk regionalnett. I Nordenergis wholesale markets-gruppe har vi koordinert vårt innspill til Eurelectric vedrørende forwardmarkeder. Det er utarbeidet et felles brev til ACER om vår bekymring for manglende fremskritt på intradagmarkedsintegrasjon. Brevet ble tatt opp i AESAG liasiongruppe. 4 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

5 Foto: Statnett I wholesale markets-gruppen har det også vært et tett samarbeid for å beholde muligheten for bruk av bankgarantier under EMIR som en nordisk særløsning, jf. avsnittet om Kraftmarkeder ovenfor. Dette er truet av de nye bindende tekniske standardene under EMIR. Det har vært samarbeidet for å koordinere vår posisjon vs. REMIT og MiFID. Systemansvar, systemtjenester og godtgjørelse I forbindelse med Energi Norges innspill til forslag til revidert forskrift om systemansvaret er det avholdt flere oppfølgingsmøter med NVE. Statnetts utøvelse av systemansvaret er fulgt opp blant annet gjennom deltakelse og innspill på Statnetts dialogforum for systemansvaret. Sluttbrukermarkedet Økning i leverandørbytter Det var stor aktivitet i sluttbrukermarkedet i 4. kvartal. I likhet med de to forutgående år viste 2012 en fortsatt vekst i antall leverandørbytter. I årets tre første kvartaler byttet norske husholdninger kraftleverandør ganger, en økning på 23 prosent fra tilsvarende periode i Næringskunder byttet kraftleverandør ganger de tre første kvartalene i 2012, som er en økning på fire prosent fra tilsvarende periode i Marginen mellom gjennomsnittlig standard variabel sluttbrukerpris (uvektet) og nordisk systempris var i 2012 ca. 2,5 øre/kwh. Det var store forskjeller i prisnivå mellom billigste og dyreste leverandør, men jevnt over synes utviklingen i standard variabel pris å korrelere med de underliggende spotprisene i markedet. Gjennomsnittlig påslag på spotprisavtaler i 2012 var 1,9 øre/kwh. Uklarhet om smart strøm (AMS) Energi Norge fikk gjennom et eget prosjekt avklart en rekke spørsmål knyttet til reglene for innføring av smarte strømmålere i november. Forholdene lå dermed til rette for anskaffelse av målerne. Overraskelsen var derfor stor da OED i desember skapte ny usikkerhet om prosjektet. Energi Norge har i møte med olje- og energiministeren understreket bransjens omforente posisjon: Viktig å opprettholde fremdrift og avklare rollen til sentral IKT-løsning/datanav Bransjen er positiv til etablering av en nasjonal felles IKT-løsning/datanav Nødvendig med en forskyvning av tidsplanen for utrulling med 12 måneder Fellesnordisk sluttbrukermarked Styringsgruppen for NordRegs prosjekt for harmonisering av sluttbrukermarkedene i Norden arbeider videre ut fra positive politiske kvartalsrapport 4. KVARTAL

6 signaler. Viktige pågående prosesser er konkrete utredninger av: løsninger for et tydelig kunde-/leverandørdrevet grensesnitt for pris og markedsforhold (supplier centric modell), herunder fellesfaktura fra leverandøren løsninger for harmoniserte leverandørbytteprosesser felles minimumskrav til avregningsgrunnlag for reelle målerverdier Videre deltar vi i et eget prosjekt drevet av TSO-ene i Finland, Sverige og Norge for utvikling av Nordisk Balanseavregningssentral (NBS) innen Vi er representert med BKK Nett og Hafslund, som begge har slik kompetanse i egne rekker. Posisjon for energieffektivisering Energi Norge har fått utarbeidet en rapport som viser at allerede innført politikk i Norge kan gi energieffektiviseringsresultater på 7 15 TWh, og knyttet dette opp mot kravet i artikkel 7 i energieffektiviseringsdirektivet. Øvre scenario er i tråd med regjeringens mål. Vi har også bestilt en utredning fra SSB om hvordan implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet vil påvirke virkemidler som allerede er innført gjennom fornybardirektivet. Målet er å få en total virkemiddelpakke som trekker i samme retning. Energi Norge har utarbeidet en posisjon som understreker at energieffektivisering i Norge må være et virkemiddel for å nå klimamålene. Tiltak må bidra til å redusere den fossile energibruken og legge om forbruket til elektrisitet og andre CO2-nøytrale energibærere. Vi er skeptiske til å tallfeste mål for energieffektivisering, uten å sette dette inn i en mer helhetlig energi- og klimastrategi. Energi Norge arrangerte et felles fagforum for energieffektivisering og varme for å diskutere mulighetene utfasing av oljefyr medfører for bransjen. Dette arbeidet vil videreføres i Infrastruktur Veigrunn I oktober mottok vi rapporten Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksvei fra SINTEF Byggforsk. Rapporten anbefaler retningslinjer basert på forslag fra Statens vegvesen og fra bransjen (kabelkameratene). Rapporten er sendt på høring med frist 1. februar. Samordning av kritisk infrastruktur Energi Norge har stilt seg positiv til å delta i og finansiere prosjektet Samordning av ledninger i grunnen i regi av Standard Norge. Energi Norge er innstilt på å bidra med inntil kroner i finansiering. Det ble arrangert et oppstartsmøte i november, men det videre prosjektet er foreløpig ikke startet opp i påvente av finansiering fra øvrige deltagere. Forsyningssikkerhet Vi har fulgt opp samarbeidsprosjektet med Telenor om kommunikasjonsutfordringer i ekstremsituasjoner og formålstjenlige tiltak for å bedre forsyningssikkerhet og beredskap i tele- og kraftsektoren. Arbeidet har imidlertid stagnert etter manglende deltakelse fra Telenor. Det er utarbeidet et første utkast til rapport som fremdeles mangler flere sentrale innspill fra Telenor. Beredskap, IKT og nødkommunikasjon var et sentralt tema og fikk sin egen sesjon under Energi Norges nettkonferanse. Energi Norges høringssvar om NVEs forslag til ny beredskapsforskrift er fulgt opp gjennom samarbeid med Norsk Industri, felles brev til NVE og et felles møte med toppledelsen i NVE om saken. NVE har i ettertid kommet oss i møte med flere sentrale og viktige tilpasninger. Leveringskvalitet NVE sendte i sommer ut revidert forskrift om leveringskvalitet (FOL) med høringsfrist 1. oktober. I arbeidet med vårt høringssvar involverte vi både fagforum nett og utvalg for små- og mellomstore bedrifter (USMB) i tillegg til eksperter samlet på temadagene for spenningskvalitet. Energi Norge fikk god respons på innspillene, hvor det viktigste resultatet var at innføring av den nye forskriften, ble utsatt til 2014 for å gi bransjen bedre tid til tilpasning. Foto: Statnett Diverse arbeidsgrupper Det har vært gjennomført møte i fagforum entreprenør, i rettighetsprosjektet samt møte i WG Smart Grid og TF Market Model for Smart Grids i regi av Eurelectric. 6 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

7 Produksjon, miljø og klima Foto: Camilla M. Granheim Overordnede rammevilkår Fortsatt stor konsesjonskø NVE ga i fjerde kvartal en rekke nye konsesjoner. Det er nå 3,2 TWh vannkraft og 6,6 TWh vindkraft med gyldig konsesjon, mens OED har 1,2 TWh vannkraft og 5,8 TWh vindkraft til slutt- eller klagebehandling. NVE har fortsatt en formidabel oppgave foran seg. Det ligger 14,5 TWh vannkraft og et stort antall vindkraftprosjekter til behandling i NVE. NVE fastholder sitt mål om å ferdigbehandle alle de 730 småkraftsøknadene som lå inne ved årsskiftet innen utløpet av Elsertifikatmarkedet godt i gang NVE har pr godkjent 172 anlegg under elsertifikatordningen (170 vannkraftverk hovedsakelig småkraft og 2 vindkraftverk) med en årlig produksjon på 827 GWh en økning på 282 GWh siden forrige kvartalsrapport. Til sammenligning har man i Sverige i perioden til godkjent nye kraftproduksjonsanlegg på til sammen ca. 1,7 TWh. NVE skal etablere et brukerforum for elsertifikatordningen. Energi Norge er blitt invitert inn i forumet for å delta i de forberedende arbeidet rundt den kommende kontrollstasjonen for elsertifikatordningen i 2015(drøfting av rammebetingelsene for ordningen). I tillegg til Energi Norge vil vi også delta med representanter fra medlemmene (produksjon, marked). I desember ble det gjennomført et nyttig møte med OED om bransjens erfaringer med elsertifikatordningen hvor representanter for Akershus Energi og Agder Energi også deltok. Vilkår for grunnrenteskatt står fast Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 ble lagt fram 8. oktober. Budsjettet inneholdt ingen vesentlige endringer hva angår økonomiske rammevilkår for fornybarnæringene. I budsjettet for 2012 annonserte regjeringen en gjennomgang av grunnrenteskatten og særlig vurdering av om nedre grense for beregning av grunnrenteskatt (grenseverdi kva) burde senkes. I budsjettforslaget for 2013 viser Finansdepartementet til den dialogen de har hatt med Energi Norge og Småkraftforeningen i 2012 og konkluderer med at gjeldende grenseverdi, og regelverk for øvrig, skal videreføres. Vårt forslag om innføring av bunnfradrag for å unngå skattemotivert dimensjonering av kraftverkene omtales, men det foreslås ingen endringer på dette området. kvartalsrapport 4. KVARTAL

8 Energi Norges forslag om grønne avskrivninger ble ikke omtalt i budsjettet, men var vårt hovedbudskap i høringen om budsjettforslaget i Stortingets finanskomité. Norske elsertifikatinvesteringer er underlagt vesentlig dårligere skatte- og avskrivningsvilkår enn svenske, og vi registrerer forståelse for forslaget om endringer som vil redusere disse forskjellene. Det gjelder politikere fra flere partier. Det gjenstår imidlertid å få overbevist et flertall som kan fremme konkret forslag til lovendring. Dette er en prioritert oppgave for Energi Norge i Vannkraft Godt forhold til vertskommunene Veilederen for håndtering av forholdet til vertskommuner i forbindelse med utbygging av vannkraft som Energi Norge ga ut i 2012, fikk mye og god omtale på et møte i Vassdragsjuridisk Forum i november. Professor Erik Boe ved UiO støttet gjennom innledning og innlegg i debatten de prinsipper og vurderinger som ligger til grunn for veilederen. I forbindelse med møtet ble veilederen offentliggjort på Energi Norges åpne nettsider. Det arbeides videre med å gjøre veilederen kjent hos kommunene og brukes i utbyggingsarbeidet. Det har også vært avholdt et møte med Transparency International om den samme veilederen. Fortsetter arbeidet med vanndirektivet EU har i løpet av kvartalet lagt frem tilbakemeldinger til medlemslandene med hensyn til første planfase i implementeringen av vanndirektivet. Samtidig kom det en tilbakemelding til Norge på Norges begrensede prøveimplementering. Tilbakemeldingene fokuserer i stor grad på hvordan planprosessene er gjennomført og går i svært liten grad inn i hvilke tiltak som faktisk måtte være igangsatt for å bedre vannmiljøet. Energi Norge har gitt SINTEF i oppdrag å gå gjennom det dokumentet EU la frem for å finne erfaringer og vurderinger som Energi Norge og medlemmene kan bruke i det konkrete planarbeidet lokalt og opp mot norske myndigheter. EUs tilbakemelding til enkelte land med liknende problemstillinger som hos oss, vil være nyttig for å kartlegge handlingsrommet i Norge og i det konkrete vannplanarbeidet. SINTEF skal i den samme studien også ta for seg EUs Blueprint om vannpolitikk som tilbakemeldingene er en del av, med det for øye å trekke frem forhold som kan ha betydning for norsk vannkraft og som næringen bør søke å gjøre noe med. Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål har vært på høring i alle vannregioner. Dette er en av tre pliktige høringsrunder i den 6-årige plansyklusen til vanndirektivet. Samtidig har resultatet av karakterisering og klassifisering i vann-nett vært på høring. Energi Norge avga en generell høringsuttalelse hvor det vektlegges at energi- og vannforvaltningen er tjent med at dagens nasjonale vannressursmyndigheter beholder sin formelle kompetanse uten at planarbeidet gir føringer for sektorbeslutningene. Dette er særlig viktig for å ivareta de sterke nasjonale hensyn mht. forsyningssikkerhet, systembalanse og vassdragssikkerhet. Det har vært avholdt et møte med våre svenske og finske søsterorganisasjoner om implementering av vanndirektivet. Det er mye å lære fra hvordan myndigheter og regulanter i våre naboland tenker og forholder seg til prosessene. Økt medlemsinnsats i revisjonsprosjektet Revisjonsprosjektet består nå av 23 av de største vannkraftprodusentene og reguleringsforeningene i Norge. Interessen for prosjektet har vært økende gjennom Det kom ingen nye revisjoner i fjerde kvartal. Energi Norge registrerer at mange medlemmer øker sin innsats på dette området, og at det jobbes godt og systematisk. Fortsatt forskningsinnsats innen fisk og miljø Energi Norge samlet støtte fra mange medlemmer, samt fra Direktoratet for naturforvaltning, på 9,6 mill. kr over en 4-årsperiode til FoU, knyttet til optimale forhold for fisk med minst mulig begrensing i kraftproduksjon. Dette vil være et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning ved håndtering av vannforskriften og gjennomføring av vilkårsrevisjoner. Søknad ble sendt til Norges forskningsråd (NFR) pr. 17.oktober, og ble utviklet av CEDREN-miljøet, med støtte fra Energi Norge som prosjekteier. NFR har avslått støtte til prosjektet, men den store interessen i bransjen tilsier fortsatt planlegging av FoU-aktiviteter innenfor dette temaet i Energi Norge støtter et nytt prosjekt i NVE fra 2013 om Vannkraft og estetikk, der oppfatning av estetiske verdier skal belyses i et historisk perspektiv. Sikrere og mer effektiv damsikkerhet Energi Norge leder et prosjekt for Videreutvikling av prinsipper, metoder og kunnskap for framtidig samfunnsoptimal damsikkerhet. Omfang er ca. 2,5 MNOK/år og finansiert av bransjen og Energi Norge. Fremtidige investeringer til oppgradering av dammer i henhold til siste revisjon av Damsikkerhetsforskriften er i prosjektet beregnet til over 11 milliarder kroner. For en nærmere beskrivelse av prosjektet, se FoU-katalogen eller forrige kvartalsrapport. Prosjektene omfatter fullskala forsøk med plastring av fyllingsdammer og optimal rehabilitering av betongdammer samt nye metoder for vurdering av damsikkerhet. Overdimensjonering er kostbart. Resultatene fra forskningsarbeidene både for betongdammer og fyllingsdammer bør gi bedre grunnlag for valg av løsninger og for metoder for oppgradering i et samfunnsøkonomisk sikkerhetsperspektiv og i bedriftsøkonomisk sammenheng. Økt FoU-innsats innen flomberegningsmetodikk Det er satt i gang et nytt prosjekt med forbedring av metodikk for flomberegninger. I forbindelse med gjennomføring av ny damforskrift skal alle dammer klassifiseres og revurderes. I dette arbeidet må det gjøres nye flomberegninger. Dagens metodikk gir stor spredning i resultatene. En ekspertgruppe med deltakere fra NVE, Meteorologisk institutt, NTNU, rådgivermiljøet og fra næringen vil i løpet av første kvartal 2013 foreslå de mest relevante forskningsoppgavene for forbedret flomberegningsmetodikk. Prosjektet har invitert bransjen til felles finansiering for 2013 og kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

9 Energi Norge har også sendt våre synspunkter til St.meld. 15 ( ) Om flom og skred. Det er ikke foreslått vidtrekkende tiltak fra myndighetene i denne. Energi Norge har understreket at det er de selskapene som til daglig opererer vassdragene, som har best kompetanse også i flomsituasjoner, og at økt innsats på FoU er viktig. Veilederen Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag revideres i samarbeid med NVE. Den ferdigstilles fra NVE i nær fremtid og vil bli tilgjengelig på nettet. Vil ha Norsk vannkraftsenter For å sikre utdannelse av et tilstrekkelig antall fagpersoner innen vassdragsteknikk, har bransjen iverksatt et 5-årig prosjekt i samarbeid med NTNU-IVM og professor Leif Lia. Etter 2 år er studentmålsettingen nådd og flere PhD-kandidater starter opp, men det er fortsatt etterslep på tilførsel av akademisk kompetanse. Prosjektet har også stor næringspolitisk betydning for å øke fokus på og handlingsrom for vannkraften innen forskning og kompetanseutvikling generelt. Arbeidet med konseptet Norsk Vannkraftsenter fortsetter som et samarbeid mellom berørte fakulteter på NTNU og Energi Norge. Det har støtte fra NTNUs øverste ledelse og fra bransjen. Energi Norge ønsker å se mer konkrete målsettinger og handlingsplaner, men ser Vannkraftsenteret som en mulig videreføring av de fagspesifikke kompetanseprogrammene som går frem til Et interimsstyre med bransjedeltakelse for Vannkraftsenteret er under opprettelse. Foto: Hafslund Foto: Jan Christian Sørlie Vindkraft Fagforum Vindkraft fikk like før nyttår utsendt et utkast til veileder for håndtering av forholdet til vertskommuner i forbindelse med utbygging av vindkraftprosjekter. Utkastet er basert på tilsvarende veileder for vannkraftutbygging (se ovenfor). Utkastet ligger nå til behandling i Fagforum Vindkraft. Klima Vektlegging av CO2-nøytrale energibærere En oppfølgingsrapport til En grønn tråd er ferdigstilt og vil danne grunnlag for et Energi Norge-arrangement i første halvår Hensikten er å konkretisere de 5 prinsippene for en helhetlig energiog klimaplanlegging som ble laget i rapporten En grønn tråd. Vi fortsetter arbeidet med å øke forståelsen av CO2-nøytrale energibærere der elektrisitet og fjernvarme er sentrale elementer. Rapporten Vektingsfaktorer i energipolitikken er presentert i mange fora og også oversatt til engelsk. Rapporten vil bli brukt i Eurelectric, og vi arbeider også for å få den presentert i Kommisjonen og i IEA. Bakgrunnen for dette arbeidet er at utviklingen av direktiver i EU, har direkte påvirkning også for norsk energipolitikk, og bruk av vektingsfaktorer er en liten tue i det regelverket som svekker elektrisitet som energibærer og dermed også på sikt verdien av medlemmenes produksjon av utslippsfri elektrisitet. kvartalsrapport 4. KVARTAL

10 Bruk av kraft fra land på sokkelen Økt marked for ny fornybar kraft fremover er viktig for verdiskapingen i bransjen. Det å forsyne flere offshoreinstallasjoner med kraft fra land, interesserer bransjen fordi det representerer en mulighet for å ta mer av den nye fornybare kraften i bruk innenlands. Spesielt Utsira-formasjonen med feltene Grieg og Sverdrup med flere er interessante. Energi Norge har sammen med et antall medlemmer jobbet videre med kraftforsyning fra land (KFL) til plattformer på norsk sokkel. Politisk er det velvilje, men konkrete vedtak for fremtidig behandling av driftstillatelser (PUD) mangler fortsatt. Fagtunge, samfunnsøkonomiske miljøer mener at KFL er ulønnsomt for Norge og uten betydning for Norges klimaforpliktelser. Deres premisser er imidlertid kortsiktige og statiske. Energi Norge legger derfor mye arbeid i å få frem helhetlig informasjon og kunnskap til relevante miljøer. KFL kan gi økt industrielt kraftforbruk på 1,5 TWh/år. Men kraftnæringen må kunne levere nødvendig kraft med tilfredsstillende forsyningssikkerhet på uttaksstedet uten uønskete prisutslag i kraftmarkedet. Dette må vi som energinæring kunne overbevise både de politiske miljøer og offshoreoperatørene om. Statoil gjennomfører en bred konsekvensanalyse av KFL for Utsira i samarbeid med de relevante offshoreoperatørene. Denne er utsatt til høsten 2013, men det rapporteres om god fremdrift nå. Det er derfor håp om at rapporten vil gi grunnlag for et elektrifiseringsvedtak. Energi Norge vurderer det som meget viktig at bransjen fortsatt holder trykket oppe i denne saken. I tillegg er det startet et samarbeidsprosjekt med Norsk Olje og Gass om en beskrivelse av operatørrollen for offshore kraftforsyning til felt med flere operatører og plattformer. KFL til Utsirahøyden ser ut til å være bedriftsøkonomisk lønnsomt samt et av de rimeligste klimatiltakene for innenlandsk CO2-reduksjon. Energi Norge ønsker å bidra til den samfunnsøkonomiske debatten. Det er en utredning under arbeid som skal brukes som grunnlag for møter og diskusjoner med relevante miljøer. Finansdepartementets bestilte NOU om samfunnsøkonomiske analyser (NOU 2012:16) kan være med på å gi nye og interessante perspektiver i debatten. EU-politikk på energi- og klimaområdet EU-kommisjonen har foreslått å endre auksjonsprosessen i ETS (det såkalte backloading -forslaget) for kvoter i 3. kvoteperiode ( ) slik at man reduserer kvotemengden i årene med til sammen 900 mill. tonn og i stedet legge samme volum inn i auksjonene for 2019 og Hensikten med dette er å heve prisen på CO2-kvoter de første årene i 3. kvoteperiode. Saken er til behandling i EU-parlamentet, og det ventes endelig vedtak i løpet av våren november la Kommisjonen fram et notat der man søker kommentarer til forskjellige måter å endre kvotehandelssystemet slik at man mer permanent bidrar til å heve kvoteprisen. Det er lagt opp til en public consultation med høringsfrist Energi Norges Klimaforum ser på saken og vil utforme en høringsuttalelse. Prosjektet Power choices reloaded i Eurelectric der Energi Norge deltar (ref. kvartalsrapport 2/12) er forsinket og vil levere rapport i mars Resultater fra rapporten er ment å påvirke Kommisjonens politikk mht. utforming av rammene for energi- og klimapolitikken mot Energi Norge deltok med en representant på FNs klimamøte i Doha Qatar i desember. Slik deltakelse gir økt forståelse for framdriften i de internasjonale klimaprosessene. De to viktigste beslutningene var videreføring av Kyoto-avtalen og enigheten om å vedta en ny avtale i 2015 som skal gjelde alle land og virke fra Den forlengede Kyoto-avtalen er neppe god nok for få land deltar (omfatter bare 14 % av verdens CO2-utslipp Norge er blant landene som signerte), men uten denne forlengelsen ville man stått i fare for at hele forhandlingssystemet ville falle sammen. Avtalen varer fram til 2020 da en 10 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

11 ny avtale forhåpentlig vil tre i kraft. Offisielt mener man fremdeles at man skal arbeide for 2-gradersmålet, men stadig flere er svært bekymret for manglende sammenheng mellom mål og vilje til å bli enige om tilstrekkelige virkemidler. etterlyst en nærmere utredning av flere sentrale forhold i denne forbindelse. Inntil dette foreligger, bør ikke tredjepartsadgang innføres i lovgivningen. Energi Norge samarbeidet med Fjernvarmeforeningen om utarbeidelse av høringsuttalelse på dette område. Fjernvarme OED vurderer nye varmevilkår OED kom uventet med forslag til endringer i energiloven i desember med kort høringsfrist. Det gjaldt blant annet forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonær ved forespørsel fra tredjepart om tredjepartsleveranser og tredjepartsadgang. Hensikten skal være å sikre at varmeressursene blir utnyttet mer effektivt. Energi Norge mener at dette er to svært forskjellige virkemidler, og er grunnleggende positive til tredjepartsleveranser fordi det er fjernvarmens bærende idé. Tredjepartsadgang reiser en rekke spørsmål som ikke omtales eller konsekvensutredes i høringsnotatet. Energi Norge har derfor Fjernvarmeforeningen arrangerte Fjernvarmedagene i oktober. Det ble en suksess med 225 deltagere, og god debatt mellom politikere og bransjen. De arrangerte også et kurs om fjernvarme og kundetilknytninger for rørleggere og rådgivere i Bergen i november. KRD og DiBK har bestilt en utredning fra Rambøll Norge som grunnlag for arbeidet med ny teknisk forskrift (TEK15). En referansegruppe er etablert, med representanter fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme og byggenæringen. Det er avgjørende at reglene for bygg også i fremtiden reflekterer det store bildet som handler om energieffektivisering i et systemperspektiv, ikke bare for det enkelte bygg. Arbeidet i denne gruppen starter opp i begynnelsen av 2013 og vil være viktig for bruk av CO2-nøytrale energibærere som elektrisitet og fjernvarme i fremtidens bygninger. kvartalsrapport 4. KVARTAL

12 Arbeidsgiverpolitikk Lokale lønnsforhandlinger Medlemsbedriftene i Energi Norge har gjennomført lokale lønnsforhandlinger i høst. Alle tariffavtalene innenfor Energi Norge-/NHOområdet legger til grunn at det skal gjennomføres lokale forhandlinger en gang i året. Resultatet av de lokale forhandlingene ble rapportert til Energi Norge. Det veiede snittet fra 1. juli ble som følger: EL & IT Forbundet: 4,13 (inkl. det sentrale tillegget) Tekna: 4,64 NITO: 4,36 Delta/Negotia 3,97 Også i år ble de lokale lønnsforhandlingene gjennomført med stor grad av enighet. Kun et par lokale oppgjør har endt i uenighet hvor fagforeningen har valgt å gå videre til Energi Norge med saken for å gjennomføre en sentral tvistebehandling. Medlemsservice Medlemsservice er et viktig område for det arbeidsgiverpolitiske tilbudet i Energi Norge. Det har vært en økende interesse for de nye reglene knyttet til implementeringen av vikarbyrådirektivet og de nye bestemmelsene i den nye tariffavtalen med EL & IT Forbundet. Et tilbud som Energi Norge har til sine medlemmer og som regelmessig gjennomføres, er å reise på bedriftsbesøk, gjerne sammen med sentrale representanter fra fagforeningene, for å gjennomføre en kursdag i å få samarbeidet med de lokale partene til å fungere bedre. Plikten de lokale parter har til å samarbeide, følger av de ulike hovedavtaler. Vurdering av tariffavtaler og arbeidsgiverpolitisk tilknytning Energi Norge har bistått medlemmer og andre energibedrifter som i dag har tariffavtaler utenfor Energi Norge/NHO med å vurdere tariffmessig tilknytning fra neste avtaleperiode (fra 1.juni 2014). Flere gjør nå en slik vurdering, der neste milepel er en evt utmelding fra eksisterende tarifftilknytning før 31.mai Bedriftene kan ved en slik utmelding benytte tiden frem til 1.juni 2014 til fritt å vurdere en overgang til vårt tariffellesskap. Energi Norge mener bransjen er tjent med å opptre samlet både innenfor nærings- og arbeidsgiverpolitikk, og er derfor opptatt av å øke oppslutningen om våre tariffavtaler. Vurderer HMS-kampanje 17. og 18. oktober ble det arrangert møte i HMS benchmarkinggruppen i Narvik. 45 deltakere drøftet som hovedtema kampanje som virkemiddel for å styrke HMS-arbeidet og HMS og omdømme. 12 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

13 Foto: Ann Iren Jamtøy Utdanning og rekruttering Mange bedrifter til stede på Energidagen 17. oktober ble Energidagen arrangert ved NTNU. Energidagen arrangeres annet hvert år, og arrangeres av 4. klassestudenter ved energi og miljø med støtte fra EnergiKontakten og Energi Norge. Arrangementet er en nyttig møteplass mellom studentene og bedrifter, med bedriftsstands og foredrag relatert til studiet energi og miljø. I år var det hele 34 bedrifter på plass i utstillingsområdet. Utstillerne møtte mange engasjerte energi og miljø-studenter og tilbakemeldingene fra standområdet var gode. Parallelt med utstillingen ble det holdt foredrag, blant annet fra Energi Norge, Siemens, Grønn Bil, Statkraft, Statoil, Hydro og NVE. Til sammen hadde rundt 70 studenter tatt veien dit. Dette var færre enn forventet, og erfaringene tas inn i planleggingen av årets EFIKS-arrangement. I forkant av årets Energidag arrangerte Energi Norge og EnergiKontakten en workshop hvor tema var Hvordan skal vi vinne i kampen om kompetansen? Opptaket til høyere utdanning viste i år en økning til realfags- og teknologistudier på hele 25 prosent. Samtidig gikk søkertallet til energi og miljø ned. Konkurransen om nye studenter og om de ferdig utdannede kandidatene øker, og profilering og merkevarebygging er viktigere enn noensinne overfor de som skal velge seg utdanning og karriere. Over 40 deltakere drøftet hvordan vi skal vinne de unge til «våre studier» generelt og til energi og miljø spesielt. Innspillene er tatt med i strategien for 2013 for EnergiKontakten og som grunnlag for Energi Norges rekrutteringsprosjekt med arbeidstittel Krafttak for rekruttering. Rekordoppslutning rundt Jobb med energi Årets Jobb med energi-samlinger ble gjennomført 20., 21. og 22. november i Bodø, Gardermoen og Stavanger med til sammen over 100 deltakere. Jobb med energi er en arena for erfaringsutveksling og læring. Formålet er å øke kvaliteten på gjennomføringen av læretiden i bedriftene i energibransjen. Høy kvalitet på opplæringen vil bidra til å rekruttere tilstrekkelig antall lærlinger og til å dekke behovet for fagarbeidere. Samlingene er en kombinasjon av innledende foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. I år var tema hvordan energifagene blir gjort kjent og undervist på skolen. Fagprøven var også tema på årets samlinger. Bransjen fortsatt i vekst På oppdrag av Energi Norge gir SSB årlig ut rapporten Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet. Rapporten i 2012 viser at det i 2011 var sysselsatte i sektoren. Dette gir en vekst på 13,5 prosent siden 2004 og 1,1 prosent fra Av de sysselsatte i kvartalsrapport 4. KVARTAL

14 2011 var 20,6 prosent kvinner. Kvinneandelen har ligget stabilt rundt 20 prosent siden Sammenlignet med resten av privat sektor er vår kvinneandel lav. Kraftnæringen isolert hadde mellom 2010 og 2011 en netto tilgang på 350 personer. Den fordeler seg på 1678 tilganger og 1298 avganger. Utdanningsnivået i kraftnæringene og kraftrelatert virksomhet var høyere enn gjennomsnittet for resten av privat sektor i Siden 2004 har andelen med utdanning på universitets- eller høyskolenivå økt fra 27 til 33 prosent i vår sektor. De sysselsatte her hadde i 2011 en gjennomsnittsalder på 45 år mot 41 år i resten av privat sektor. Siden 2004 har andelen sysselsatte over 55 år økt klart, men samtidig har også andelen under 24 år økt de siste årene. Studenter vil jobbe i kraftbransjen På oppdrag av Energi Norge har TNS Gallup gjort en undersøkelse blant studenter ved 10 studier som er relevante for bransjen. Undersøkelsen viser at mange av studentene kan tenke seg en jobb i kraftbransjen etter endt utdanning. Sterkest synes båndene å være mellom NTNU og bransjen. Studentenes tilbakemeldinger viser at det er svært viktig for kraftbransjen å være synlig, til stede og tilgjengelig for studentene på deres studiesteder. Mange av de som har fått et mer positivt syn på næringen det siste året, forklarer det med at de har fått mer informasjon om bransjen og hva den står for, og at de har fått mulighet til å treffe positive og imøtekommende representanter for bransjen. Undersøkelsen går inn som en del av grunnlaget for Energi Norges rekrutteringsprosjekt i Nytt rekrutteringsmateriell I 4. kvartal har Energi Norge utgitt to publikasjoner med formål å bedre rekrutteringen til næringen. Heftet Velg fornybart gir informasjon om ingeniørstudier relevante for bransjen, samt om jobbmulighetene som finnes. Heftet er blitt utarbeidet sammen med Natur og Ungdom, og vil distribueres både gjennom organisasjonens skoleturneer, og av de medlemsbedrifter som ønsker det. Heftet Fornybar energi utdanningsløp har lærere og veiledere på videregående skole som målgruppe og vil blant annet distribueres gjennom de medlemsbedriftene som ønsker det. Høgskolestudentene viser en mer moderat holdning overfor kraftbransjen, trolig fordi kraftselskapene er lite til stede på disse studiestedene, og at det blant enkelte har etablert seg en holdning om at kraftbransjen bare er interessert i kandidater med mastergrad. Av den grunn er det mange ved høgskolene som orienterer seg mot oljeindustrien og maritim industri. Foto: Varanger kraft 14 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

15 EnergiAkademiet Arrangementer I 4. kvartal var det høy aktivitet i forbindelse med arrangementsgjennomføring. Det ble til sammen avholdt 37 kurs, temadager og konferanser med nesten 1400 betalende deltakere. Tre av flaggskipsarrangementene ble avholdt i 4. kvartal: Markedskonferansen Elmåledagene Nettkonferansen Markedskonferansen hadde hovedtemaer rundt utfordringer og tilpasninger i markedet, markedsstrategi i praksis, samt praktisk salg og markedsføring. Elmåledagene belyste blant annet regulatoriske forhold, kvalitetssikring av måling, utfordringer og muligheter rundt jordfeil, krav til målepunkt og AMS. Elmåledagene ble arrangert i samarbeid med REN. Nettkonferansen satte fokus på blant annet nasjonal nettutvikling, fremtidig nettinntektsregulering og hvordan hente ut effektiviseringsgevinster. Til sammen hadde de tre arrangementene ca. 500 deltakere, noe som viser at disse er viktige møteplasser for bransjen. Det var generelt meget gode tilbakemeldinger på arrangementene, både når det gjelder det faglige innholdet og det arrangementstekniske. For året som helhet har EnergiAkademiet hatt 123 arrangement og 6035 deltakere, hvorav mer enn 4200 deltakere er betalende. Dette er vi godt fornøyde med. I tillegg har EnergiAkademiet hatt flere utstillere på relevante konferanser enn tidligere, noe som bidrar godt både økonomisk og til opplevelsen på konferansen. En oppsummering av evalueringene for arrangementene i 4. kvartal viser at imponerende 97 prosent av deltakere er fornøyde, godt fornøyde eller svært godt fornøyde med arrangementet som helhet, mens hele 94 prosent opplever at arrangementet er nyttig i forhold til arbeidssituasjonen. Publikasjoner I 4. kvartal ble over 20 nye publikasjoner tilgjengelige for våre medlemmer. Åtte av disse er resultat av det fellesfinansierte forskningspros- kvartalsrapport 4. KVARTAL

16 jektet Samfunnsøkonomiske kostnader ved at sluttbrukere opplever avbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering gjennomført av Pöyry og SINTEF Energi, for Energi Norge AS, som del av RENERGIprogrammet til Norges forskningsråd. Flere av publikasjonene er rapporter som ble opprettet i 2011, men som SINTEF har ferdigstilt i 4. kvartal Dette gjelder blant annet Sviktmodell for vannkraftverk, Fasit , Kostnadsmodell for vedlikehold av vannkraftverk, for å nevne noen. Energi Norge har sammen med NEK (Norsk Elektroteknisk Komité) tatt initiativ til å revidere FSE-guiden. En rådgiver fra EnergiAkademiet, vil være leder for høyspenningsguiden og medlem av arbeidsgruppen for lavspenningsguiden. Det er ønskelig å starte arbeidet så snart som mulig, og et forslag til nye guider skal foreligge innen sommerferien. Forskning Energi Norge AS organiserer og gjennomfører en lang rekke forskningsprosjekter, der størstedelen er fellesfinansiert. Energi Norge har i samarbeid med flere medlemsbedrifter søkt om støtte fra Forskningsrådets nye energiprogram EnergiX til 14 ulike forskningsprosjekter. Energi Norge fikk i oktober et gledelig tilslag på halvparten av søknadene, noe som er langt bedre enn den gjennomsnittlige tilslagsprosenten på 35. Det viser at samarbeid lønner seg. Årets bevilgning er blant de største vi har fått fra Forskningsrådet, og det tyder på at vi har klart å kommunisere behovet for nye løsninger og kompetansebygging i bransjen på en god måte. Det er god faglig spredning blant prosjektene som har fått innvilget støtte, deriblant spenningskvalitet i smarte nett, fleksibelt samspill mellom elkraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem og optimalt design av lineoppheng i kraftledninger. Forskningsrådet fikk totalt 71 søknader om til sammen 400 millioner, og de bevilget 135 millioner kroner til 25 innovasjonsprosjekter innen energiforskning i næringslivet. Hele 20 av søknadene var fra prosjekter med kraftsystem som tema. Det er ny rekord, og mye tyder på at nettselskapene nå girer opp for å møte smartnettutfordringene. I tillegg til våre to, fikk Statnett og Agder Energi Nett støtte. Forskningsrådet bekrefter for øvrig at alle de tjue søknadene innenfor energisystem omfattet interessante innovasjoner, og flertallet var av høy kvalitet. 16 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

17 Kommunikasjon og samfunnskontakt Medieomtale I 4. kvartal ble det sendt ut 11 Energi Norge i media-meldinger, samme antall som i 4. kvartal Her er noen av sakene vi uttalte oss om på vegne av kraftnæringen: OED vurderer utsettelse av smart strøm (AMS) Ønsker bedre prisoversikt for strømkundene Kraftselskapene halverte resultatene sine i 2011 Strømkundene sparer penger på lave priser Rekordeksport av strøm gir Norge milliardinntekter Oppfordrer eierne til å vise utbyttemåtehold Regjeringen kutter brukernes innflytelse i Statnett Energi Norge engasjerte seg i debatten om grønne sertifikater (utløst av Heidi Sørensen/NRK Brennpunkt), blant annet gjennom et innlegg i VG. Vi deltok også i radio- og tv-debatter om nedleggelsen av Statnetts brukerråd. Energi Norge var omtalt i 346 mediesaker i 4. kvartal, med 23,8 millioner potensielle eksponeringer (lesere/seere/lyttere), mot 563/31,9 i samme periode året før. Dekningen fordelte seg med 40 prosent på lokalmedier, 27 prosent på fagmedier, 22 prosent på riksmedier og 11 prosent på regionmedier. Omdømmet holder høyden Kraftnæringens omdømme ble målt til 52 poeng i 4. kvartal, uendret siden 3. kvartal. Dette er nest høyeste måling som er gjort siden TNS Gallups Energibarometer ble etablert i Tillit til forsyningssikkerhet og tilfredshet med egen kraftleverandør er de to enkeltfaktorer som trekker omdømmet mest opp. Manglende tillit til prissettingen for strøm og nettleie trekker ned. Oppretter fagforum kommunikasjon Energi Norge intervjuet i 4. kvartal kommunikasjonsansvarlige i vel 20 medlemsbedrifter om hvordan vi kan utvikle våre medlemstjenester innen kommunikasjon. Vi har besluttet å opprette et fagforum for kommunikasjon, og vi skal tilrettelegge for mer kunderettet informasjon fra næringen. Dette skjer blant annet gjennom omdømmeprosjektet På lag med kunden og en omfattende informasjonspakke som medlemmene kan bruke ved utrulling av smart strøm (AMS). kvartalsrapport 4. KVARTAL

18 Foto: Kristine Nyborg. Myndighetskontakt Statsbudsjett 2013 Energi Norge deltok på høringer i energi- og miljøkomiteen, finanskomiteen og i kunnskaps-, utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Det var særlig tre forhold som ble løftet frem i Stortinget. Statnetts brukerråd: Regjeringen foreslo å fjerne sentralnettbrukernes råd og brukernes representasjon i Statnetts styre. Energi Norge bygget en allianse sammen med fagbevegelsen og industrien for å hindre en svekkelse av brukernes representasjon i Statnetts organer. Saken ble løftet både i media og inn i Stortingets budsjettarbeid. Endelig budsjettinnstilling skjerpet kravene til Statnetts samarbeid med brukerne presisert tydeligere. Grønne avskrivninger: Vårt forslag om tidsavgrensede avskrivinger for sertifikatkraft ble ikke omtalt i regjeringens budsjettforslag. Vi løftet frem dette forslaget i forbindelse med stortingsbehandlingen. Venstre la dette inn i sitt alternative budsjett. Rekruttering: Næringen har stort behov for flere personer med riktig kompetanse. Vi understreket at en sterk fagutdanning og utdanning av flere fornybar-ingeniører er forutsetning for å lykkes for å nå fornybar- og klimamål Fornybarseminar med Ola Borten Moe Energi Norge arrangerte eget medlemsmøte 20. november, der vi inviterte alle daglige ledere i medlemsbedrifter til et eget fornybarseminar med statsråd Ola Borten Moe. Det ble et godt møte der representanter fra næringen holdt korte orienteringer om aktuelle tema, og statsråden kommenterte og deltok aktivt i diskusjon om problemstillingene. Arbeid med partiprogrammene Energi Norge fortsatte å komme med innspill til partienes programarbeid. Vi har i perioden sendt kommentarer og innspill til flere av førsteutkastene til nye partiprogrammer. Fagforum myndighetskontakt Det ble gjennomført et møte i fagforum myndighetskontakt kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

19 Websiden Energinorge.no brukes aktivt for å nå ut med informasjon til medlemmer, presse, beslutningstakere og publikum. På nettsiden ble det registrert unike brukere i oktober, og henholdsvis i november og 7506 i desember. Energi Norge er også aktiv på Twitter Antall brukere på energinorge.no Besøkende Besøkende Unike brukere Unike brukere EnergiNytt november. Der innledet EnergiNytt advokat er en Gunnar gratis abonnementstjeneste Marthinsen om næringens som sendes statssekretær ut via epost. Per i OED. 21. januar Det er 2013 beslutt har å opprette et uformelt forum arbeid med rammevilkår nyhetsbrevet Gjør 2715 vi det registrerte vi bør gjøre abonnenter. for at verden EnergiNytt likner sendes for norske ut ukentlig aktører hver på fredag energisiden og genererer og myndighetene økt med fokus på mer på det vi ønsker?. trafikk til websiden. Nyhetsbrevet speiler arbeidet i Energi status Norge for og viktige aktuelle energisaker. den siste Det er uken. også holdt flere møter med EnergiForum embetsfolk fra Norge og Kommisjonen og representanter fra andre Av andre saker ble arbeid med statsbudsjettet 2013 og partienes lands energimyndigheter og energinæring. Energi Norges magasin EnergiForum tar for seg temaer som omhandler Energi Norge, programprosesser organisasjonens diskutert. medlemmer og emner som berører bransjen Det er og avviklet vår virksomhet. et kontaktmøte I 4. kvartal med ble deltagelse det av medlemmer og utgitt en utgave om kompetanse og rekruttering den 10. representanter oktober, og en om for myndigheter nett og nettregulering (NVE, Statnett, den OED, delegasjonen). Samarbeid med 17. miljøbevegelsen desember. Styringsgruppen i NORDENERGI har holdt sitt høstmøte i Brussel Energi Norge innledet et samarbeid med Naturvernforbundet om med aktiv deltagelse fra Energi Norge. Media har også vist interesse for kontoret i Brussel gjennom oppslag blant annet i Energi Elklagenemnda prosjektet Klimaambassadørene, som er et informasjonsprosjekt rettet mot skolesektoren Virksomheten for å spre i 2012 kunnskap har vært om relativ klimasaken. normal mht. antall og klagesaker. Teknisk ukeblad. Nemnda får ny leder i Energi Norge inngikk også en samarbeidsavtale med Zero. Dette innebærer at det nå er egne samarbeidsavtaler med Zero, Bellona og Natur og Ungdom. Det ble i perioden avholdt kontaktmøter med alle disse organisasjonene. Hovedtema har vært elektrifisering av Utsirahøyden, utenlandskabler, rekruttering og klimasaker. Energi Norges Brussel-kontor Eurelectric har oppnevnt ansatte som landansvarlige, og en av de energipolitiske rådgiverne har fått Norge som sitt ansvar. Han har gjennomført et besøk i Norge for å få bedre kunnskaper om vår energinæring og hvilke utfordringer vi setter høyest på agendaen. Koordinering av innsatsen til norske Eurelctric-engasjerte har vært prioritert. Neste års hovedkonferanse har EURELECTRIC lagt til Bologna. Det har gjennom deltagelse i programkomité vært arbeidet for å få norsk deltagelse, og det har lyktes ved at konsernsjef i Statkraft holder hovedinnlegg på den del som har med innovasjon å gjøre. Administrerende direktør har overtatt ledelsen av en av de viktigste komiteene i EURELECTRIC, Generation and Energy Policy Committee (Produksjon og energipolitikk). Organisasjonen er for øvrig i ferd med å gjennomføre en vurdering av strukturen som kan medføre andre komiteer enn i dag og et redusert antall arbeidsgrupper. Det er gjennomført en rekke møter i Brussel med norske politikere og andre interessenter i energi- og klimadebatten, herunder ny Brusselkontoret har også deltatt i evalueringen av Statnetts virksomhet i Brussel. Egne publikasjoner Websiden Energinorge.no brukes aktivt for å nå ut med informasjon til medlemmer, presse, beslutningstakere og publikum. På nettsiden ble det registrert unike brukere i oktober, og henholdsvis i november og 7506 i desember. Energi Norge er også aktiv på Twitter. EnergiNytt EnergiNytt er en gratis abonnementstjeneste som sendes ut via epost. Per 21. januar 2013 har nyhetsbrevet 2715 registrerte abonnenter. EnergiNytt sendes ut ukentlig hver fredag og genererer økt trafikk til websiden. Nyhetsbrevet speiler arbeidet i Energi Norge og aktuelle saker den siste uken. EnergiForum Energi Norges magasin EnergiForum tar for seg temaer som omhandler Energi Norge, organisasjonens medlemmer og emner som berører bransjen og vår virksomhet. I 4. kvartal ble det utgitt en utgave om kompetanse og rekruttering den 10. oktober, og en om nett og nettregulering den 17. desember. kvartalsrapport 4. KVARTAL

20 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst 20 kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 2/2010 Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer