Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse"

Transkript

1 Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars Godkjent av studieutvalget 29. oktober Siste revisjon godkjent av studieutvalget 6. juni For utfyllende informasjon om bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng), se vedlegg 1 i studieplan for første studieår (60 studiepoeng). Innledning Fokus i tredje studieår er å være lærer i kroppsøving. Pedagogikk og fagdidaktikk er sentrale fagområder, og arbeidet med disse temaene veksler mellom teoretisk kunnskap, aktivitet og didaktisk refleksjon. Studiet skal legge til rette for fysisk mestring, utfoldelse og kreativitet der en tar hensyn til kjønn, kulturell bakgrunn, ulike aldersgrupper og behov for tilpasset opplæring. Studiet er lagt opp slik at studentene skal utvikle en helhetlig kompetanse og se sammenhengen mellom teori, praktisk aktivitet og praksis. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre praksisstudier og gjennomføre en bacheloroppgave. Interne progresjonsregler Studenter som er tatt opp til bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng), må ha bestått 90 studiepoeng fra første og andre studieår for å kunne påbegynne utdanningens tredje studieår, og, i tillegg, ha vært gjenstand for løpende skikkethetsvurdering gjennom de to første årene av studiet. Kompetanse Bachelorstudiet faglærerutdanningen i idrett, friluftsliv og helse kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskolen og i videregående opplæring. I tillegg kvalifiserer utdanningen for annet opplærings- og formidlingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne innenfor frivillig idrett. Studiet vil kvalifisere for fortsatte studier innenfor idrett på mastergradsnivå. Læringsutbytte Etter endt studium har studentene følgende læringsutbytte i faget, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om gjeldende læreplaner i kroppsøving og idrett fra 1. til 13. trinn har kunnskap om idrett- og kroppsøvingsfagets egenart har kunnskap om sentrale pedagogiske og fagdidaktiske teorier som er sentrale i arbeidet med å planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsundervisning har kunnskap om tilrettelegging for tilpasset opplæring i kroppsøving, idrett og friluftsliv har kunnskap om uteskole som pedagogisk metode har kunnskap om vurdering i idrett og kroppsøving har kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

2 har kunnskap om bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen Ferdighet Studenten har grunnleggende ferdigheter i et bredt utvalg idretter, dans og forskjellige former for friluftsliv har grunnleggende ferdigheter i å planlegge samt undervise, veilede og formidle idrettsfaglig og friluftslivsfaglig teori og praksis har grunnleggende ferdighet i å vurdere elevenes forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring har ferdighet i å bruke en utvalgt forskningsmetode for å gjennomføre en bacheloroppgave Generell kompetanse Studenten har generell kompetanse i å undervise og veilede i idrett, kroppsøving og friluftsliv kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving, idrett og friluftsliv bidrar til elevens helhetlige utvikling og dannelse kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i idrett, kroppsøving og friluftsliv kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i idrett, kroppsøving og friluftsliv Innhold Studieenheten omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære og valgbar fordypning Fagdidaktikk Pedagogikk Aktivitetslære og valgbar fordypning (20 studiepoeng) Aktivitetslære består av leik, idrett, dans og treningslære. Innholdet i dette fagområdet vil dels være nye aktiviteter og dels påbygning av aktiviteter fra første studieår. Dette fungerer som grunnlag for tilrettelegging for læring i ulike aktiviteter på alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. I leik, idrett og dans skal studentene tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i utvalgte aktiviteter og kunne reflektere over undervisning, læring og trening. Innholdet i treningslæra bygger videre på undervisningen i emnet fra både første og andre studieår, men vektlegger ledelse og formidling av tilegnet kunnskap. Emnet har betegnelsen Den personlige trener, og studentene blir gjennom praktiske problemstillinger utfordret i trenerens mangfoldige hverdag. Studiets valgbare del består til dels av fordypninger innen selvvalgte idretter, danser eller treningsformer. Studentene skal både fordype seg i selve idretten/dansen/treningsformen og i fagdidaktiske problemstillinger knyttet til valgene. I tillegg skal studentene gjennomføre en bacheloroppgave. Temaet i oppgaven kan knyttes til et eller flere fagområder som studentene har hatt i alle tre årene i utdanningen. I pedagogikk gis det en innføring i vitenskapsteori og metode, noe som danner grunnlag for bacheloroppgaven. Sentrale delemner: Snøbrett og ski Tradisjonelle danser med vekt på pardans fra ulike kulturer Dans med rot i ungdomskultur Den personlige trener Sentrale prinsipper innen treningslære Ulike treningsformer til bruk av musikk Fordypning i selvvalgt idrett, dans eller treningsform Instruksjon av medstudenter i selvvalgt dans/idrett

3 Fagdidaktikk (10 studiepoeng) Denne delen av studiet har fokus på det å være lærer i kroppsøving og idrett i grunnskole og videregående opplæring. Sentrale emner i fagdidaktikken bygger på problemstillinger fra 1. og 2. studieår. Kroppsøving og idrett er praktiske og erfaringsbaserte fag hvor lærerrollen og det å planlegge og tilrettelegge for allsidige, stimulerende og meningsfulle læringsmiljøer for forskjellige elevgrupper er sentralt. Undervisningen skal styrke den enkelte elevs selvbilde, helse, trivsel og motivasjon for fysisk aktivitet. Studentene skal tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap som setter dem i stand til å videreutvikle sin evne til faglig analyse, planlegging og formidling på forskjellige arenaer. I dette inngår også kunnskap om digitale verktøy til bruk i kroppsøvings- og idrettsfaget. Sentrale delemner: Kunnskap om gjeldende læreplaner i kroppsøving og idrett Undervisningslære Tilpasset opplæring for elever med spesielle behov Lærerrollen Motivasjon, trivsel og læring Sosialisering og fysisk aktivitet Uteskole Bruk av programvare i idrett og kroppsøving Pedagogikk (30 studiepoeng) Det sentrale i faget pedagogikk er relasjonen mellom skole, samfunn, lærer, elev og lærestoff. Pedagogikk skal bidra til at studentene opparbeider kunnskaper og refleksjoner om lærer/- elevrollen og læring slik at de kan utvikle gode læringsmiljø innen kroppsøving, og idrett. Kropp, trening og fysisk aktivitet blir utgangspunktet for en helhetlig tilnærming. Arbeidet med faget skal gi utgangspunkt for kritisk refleksjon rundt sentrale teorier og problemstillinger, og det legges opp til et vekselspill mellom teori og praksis. Slik blir pedagogikk et danningsfag som skal sette studentene i stand til å arbeide i et foranderlig faglig landskap preget av kompleksitet og mangfold. Studentene skal kunne analysere elevers læringsprosess i lys av ulike teoretiske perspektiver, og kunne bruke denne kunnskapen til å legge til rette for tilpasset opplæring i kroppsøving. Studentene skal kunne analysere og vurdere skolen som organisasjon fra ulike perspektiver og være rustet til å gå inn i et samarbeid om skolens virksomhet og utviklingsarbeid. De skal få kunnskap, innsikt og ferdigheter i å kommunisere med elever, foreldre/foresatte, kolleger, ledelse og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø. Studentene skal ha kunnskap om ulike former for vurdering i forhold til elever, lærer og skole og kunne gjøre rede for ulike begrunnelser for kroppsøvingsfaget og idrettsfagets plass i skolen før og nå. De skal kunne analysere og ta hensyn til kompetansebehov i det lokale og nasjonale samfunn og forstå opplæringsbehovet hos elever med ulik kulturell bakgrunn. Studentene skal kunne redegjøre for pedagogiske grunnsyn og yrkesetiske dilemmaer knyttet til lærerrollen. Studentene skal få en innføring i vitenskapsteori og metode som grunnlag for å gjennomføre en bacheloroppgave. Selve oppgaven knyttes til fagområdet Valgbar fordypning. Sentrale delemner: Læreren, eleven og opplæringen - Elevens oppdragelse, dannelse, læring og utvikling - Kroppskultur og identitetsutvikling

4 - Sosiale og kulturelle betingelser for læring og læringsmiljø i kroppsøvingsfaget - Tilpasset opplæring i kroppsøving - Særskilt tilrettelagt opplæring i kroppsøving Læreren og eleven i organisasjonen - Skolen et trygt sted for læring og utvikling - Lærerens yrkesforståelse og yrkesetiske dilemmaer - Foreldresamarbeid - Organisering av læringsoppgaver og tilrettelegging, gjennomføring og vurdering i kroppsøvingsfaget - Skolen og kroppsøvingsfagets utfordringer i et flerkulturelt samfunn Læreren og eleven i samfunnet - Kunnskap om norsk grunnskole og skolens historiske arv og aktuelle utfordringer for kroppsøvingsfaget - Kroppsøvingsfaget og idrettsfagets plass i skolen før og nå - Sammenhengen mellom ulike pedagogiske grunnsyn og egen lærerpraksis i kroppsøvingsfaget Organisering og arbeidsmåter Idrett og kroppsøving krever varierte arbeidsformer. Studentene skal tilegne seg generell og spesiell kunnskap om idrett, leik, dans og friluftsliv. De skal kunne vurdere ulike arbeidsformer og prøve dem ut i praksis. Undervisningen tar utgangspunkt i sentrale problemstillinger innenfor ulike fagområder og varierer mellom forelesninger, praktisk undervisning, ekskursjoner og praksisopplæring. Det blir lagt vekt på praktisk virksomhet som formidles gjennom ulike aktiviteter på ulike arenaer. Denne praktisk-metodiske tilnærmingen krever deltakelse og innsats av studentene. Studentene skal få trening i å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre praktisk undervisning i idrett og kroppsøving. I den teoretiske undervisningen benyttes varierte arbeidsformer. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) tas i bruk både i undervisning og skriftlige oppgaver. Bacheloroppgave I løpet av studiet skal studentene gjennomføre en bacheloroppgave (se avsnittet Avsluttende vurdering ). Bacheloroppgaven skal gi studentene anledning til å fordype seg i sentrale delemner i studiet som belyser kroppsøving og idrett. Oppgaven skal skrives individuelt med veiledning. Kostnader Utgifter til skikurs er om lag kroner Praksisopplæring Praksisopplæringen i tredje studieår består av seks ukers veiledet skolepraksis. Hvilke skoleslag studentene skal ha praksisopplæring i, er avhengig av hva de har hatt praksis i tidligere. Gjennom praksisperioden skal studentene - skaffe seg innsikt i gjeldende læreplan, både generell del og fagdel for kroppsøving - få kunnskap om års-, halvårs-, emne- og øktplaner i kroppsøving - ha ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingstimer i skolen - observere og vurdere elevenes ulike kroppsøvingsaktiviteter i idrett, friluftsliv, leik og dans - skaffe seg praksiserfaringer i et yrkesetisk perspektiv Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. Praksisopplæringen vurderes til bestått/ikke bestått og gis av øvingslærer i en vurderingsrapport.

5 I praksisperioden skal studentene utarbeide en praksisrapport der de strukturerer og systematiserer erfaringer, observasjoner og refleksjoner fra praksisopplæringen. Praksisrapporten leveres kontaktlærer og er et arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Nærmere informasjon om praksis finnes i plan for praksisopplæring i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse. Vurdering Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent før individuell praktisk-metodisk eksamen i fagdidaktikk og aktivitetslære kan avlegges i høstsemesteret: Godkjent studentinstruksjon Følgende arbeidskrav må være godkjent før individuell skriftlig skoleeksamen i pedagogikk og didaktikk kan avlegges i vårsemesteret: Godkjent praktisk fordypning Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innfrielse av arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til Godkjent eller Ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen Ikke godkjent, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Faglige aktiviteter med krav om deltakelse Praktiske aktiviteter krav om 80 prosent deltakelse Ski- og snøbrettkurs krav om 100 prosent deltagelse Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten ikke får avlegge følgende eksamen: bacheloroppgave i valgbar fordypning. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. Kravet om minimum 80 prosent deltakelse i den praktiske undervisningen stilles av flere grunner: Mye av innholdet i de praktiske emner er av en slik art at det ikke kan prøves til eksamen, for eksempel ferdighetstrening, erfaringslæring, progresjonsoppbygning og praksis Det må et visst antall deltakere til for å kunne gjennomføre enkelte aktiviteter, for eksempel ballspill Antall deltakere er med på å øke sikkerheten i enkelte aktiviteter, for eksempel turn, hvor studentene må være med på å sikre og motta Skikkethetsvurdering Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Studenter som viser liten evne i forhold til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i forhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt

6 få råd og veiledning til å bedre disse forholdene eller få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. For nærmere informasjon om skikkethet, se Avsluttende vurdering Studentene vil ved semesterstart bli informert om hvilke deler av pensum, undervisning og praktisk øving som vil danne grunnlag for den enkelte eksamen. Avsluttende vurdering resulterer i én samlet sluttkarakter. I beregningen av samlet karakter vektes de enkelte eksamener etter antall studiepoeng. Eksamen i høstsemesteret Individuell praktisk-metodisk eksamen i fagdidaktikk (10 studiepoeng). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Individuell skriftlig oppgave i aktivitetslære (5 studiepoeng). Oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Eksamen i vårsemesteret Individuell skriftlig skoleeksamen (fem timer) (30 studiepoeng). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Bacheloroppgave i valgbar fordypning (15 studiepoeng). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Karakterskala Det benyttes gradert femtrinns karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. Vurderingskriterier Symbol Betegnelse Kvalitativ beskrivelse for individuell skriftlig og muntlig eksamen A B C Fremragende Meget god God Har særdeles gode kunnskaper både innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser svært god evne til faglig refleksjon samt svært god evne til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser fremragende evne til selvstendig bruk av kunnskap. Har meget gode kunnskaper innenfor både praktiske og teoretiske emner. Viser meget god evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser meget god evne til selvstendig bruk av kunnskap. Har gode kunnskaper innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser god evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser god evne til selvstendig bruk av kunnskap. Kvalitativ beskrivelse for individuell praktisk-metodisk eksamen Viser særdeles god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer på en fremragende måte å forankre praksis i teoretisk sammenheng og viser særdeles gode faglige kunnskaper. Viser meget god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer på en meget god måte å forankre praksis i teoretisk sammenheng og viser meget gode faglige kunnskaper. Viser god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer å forankre deler av praksis i teoretisk sammenheng og viser god faglig oversikt.

7 D E F Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Har nokså gode kunnskaper innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser nokså god evne til selvstendig bruk av kunnskap. Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskap innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser tilstrekkelig evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Kandidaten tilfredsstiller ikke minimumskravene til kunnskap innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser nokså god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Kan forankre noe av praksis i teoretisk sammenheng og viser nokså god faglig oversikt. Tilfredsstiller minimumskravene til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Viser tilstrekkelig evne til å forankre praksis i teoretisk sammenheng. Tilfredsstiller minimumskravene til faglig oversikt. Evnen til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre tilfredsstiller ikke det som kreves for å lede grupper i fysisk aktivitet. Ny/utsatt eksamen Ny/utsatt eksamen gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen. Studenter som ikke består bacheloroppgaven, kan levere omarbeidet og forbedret versjon til påfølgende ny/utsatt eksamen. Etter dette må hele eksamen tas på nytt med nytt tema. Tilsvarende gjelder for studenter med gyldig fravær. Studenter som ønsker å forbedre karakteren på bacheloroppgaven, må velge nytt tema. Ny/utsatt skriftlige eksamen og praktisk-metodisk eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen er behandlet i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen. Nærmere informasjon om oppmelding til og tidspunkt for ny/utsatt eksamen finnes på > For studenter. Pensum Aktivitetslære og valgbar fordypning Enoksen, E., Sletten, S. H. og Brunes, A. O. (2006): Aktivitetslære. Gyldendal undervisning, 520 s Eiberg, S. og Siggaard, P. (2001): Boldbasis. Hovdeland Institut for idræt, 160 s Kroppsøvingsseksjonen HiO (2007): Kompendium i ski og snøbrett, ca 50 sider Selvvalgt pensum: Valgbar fordypning, ca 300 s Den personlige trener: Bumpa, T. O., Carerra M. C. (2007): Periodization training for sport. Science-based strength and conditioning plans for 20 sports. 250 s. Enoksen, E. (2001): Trenerens rolle som barne- og ungdomsoppdrager og talentutvikler. Hva sier forskningen og hvilke teoretiske perspektiver bygger den på? 69 s. Fageksamen Dr. Scientstudiet. Ommundsen, Y. (2006): Psykologisk læringsklima i kroppsøving og idrett: Betydning for barn og unges læring, trivsel og motivasjon (s.42-65) i H. Sigmundsson og J. E. Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk, Universitetsforlaget, Oslo Ressurslitteratur:

8 Delavier, F. (2006): Strength training anatomy. 145 s. Dans: Nygård, S. I. (2006): Dans (s ) i H. Sigmundsson og J.E. Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk Universitetsforlaget, Oslo Kroppsøvingsseksjonen HiO (2008): Kompendium i dans, ca 50 sider Fagdidaktikk: Brattenborg, Steinar (2007): Kompendium i kroppsøving og IKT By, I.Å. (1998): Utvikling av læreplanene i kroppsøving i grunnskolen i perioden Norges Idrettshøgskole, Oslo Imsen, G. (2006): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk (kap. 5, 7, 11). Universitetsforlaget, Oslo Ingebrigtsen, J.E og Mehus, I. (2006): Kroppsøving og idrett for alle hvordan nå målet? (s.33-41) i H.Sigmundsson og J.E Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk, Universitetsforlaget, Oslo Jordet, A.N. (2000): Nærmiljøet som klasserom. Uteskole i teori og praksis (s.13-48, , ). Cappelen Akademoske Forlag, Oslo Kissow, Anne-Merete (red.) (2002): Spil mig. Inklusion af børn og unge med handicap i idræt og fritid (s.3-189). Handicapidrættens Videnscenter Klyve, M., Kristiansen, J.G., Riis, P. (2005): Coaching i skolen personlig veiledning (s.7-62). Pedlex Norsk Skoleinformasjon Rønholt, H. og Peitersen, B. (2008): Idrætsundervisning. En grundbog i idrætsdidaktikk (s ). København: Museum Tusculanums forlag. Kunnskapsdepartementet/utdanningsdirektoratet (2006): Læreplanverket for Kunnskapsløftet (s.9-40, ) Vinje, E. (2005): Kroppsøving. Lærerens bok. Et progressivt og detaljert undervisningsopplegg for barnetrinnet (s. 8-96). Læremiddelforlaget, Sandefjord Vinje, E. (2005): Kroppsøving. Lærerens bok. Et progressivt og detaljert undervisningsopplegg for ungdomstrinnet (s. 7-53). Læremiddelforlaget, Sandefjord Vinje, E. (2008). Vurdering i kroppsøving. Nøtterøy: Ped.-Media. Pedagogikk Befring E., Tangen. R (2004): Spesialpedagogikk ( kap. 5, 6, 7, 12, 21). Cappelen Damm, Oslo (K) Bergem, T. (1998): Læreren i etikkens motlys (kap. 1-3). Ad notam Gyldendal, Oslo (K) Eriksen, T.H. og Sørheim, T.A. (2005): Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge (kap. 2,7,13). Gyldendal Akademiske, Oslo

9 Grupe, O. and Krüger, M. (1996). Sport Pedagogy. Anthropological Perspectives and Traditions, Schempp, P.G., scientific development of sport pedagogy, Münster, New York: Waxmann, (K) Hahn, A. (2000). The social construction of the stranger, Alexander von Humboldt-Mitteilungen (75),side (K) Hansen, M. N. (2006): Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering (s. 3.26). Tidsskrift for ungdomsforskning (K) Imsen, G. (2005): Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi (s ).: Universitetsforlaget, Oslo Kårhus, S. (2001): Idrettslinja i den videregående skole: utdanningspolitikk og skoleutvikling i kontekst (s Norsk Pedagogisk Tidsskrift (K) Lidén, H. (2002): Underforstått likhet. Skolens håndtering av forskjeller i et flerkulturelt samfunn. In M. E. Lien, H. Liden, & H. Vike (Eds.), Likhetens paradokser (s ). Universitetsforlaget, Oslo (K) Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid (2009). Livet i skolen 1: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Nordahl (2007). Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget (kap. 1-5). Næss, F. D. (2000).: Kroppsøving- et fag på guttenes premisser? (s.10-13) Kroppsøving (K) Ommundsen, Y. (2008). Kroppsøving: Danning eller helse? Om to ulike begrunnelser for faget og deres konsekvenser. I Arneberg, P. og Briseid, L. G. (red.), Fag og danning mellom individ og felleskap. Bergen: Fagbokforlaget, s (K) Johannessen, A.; Tufte, P.A. og Kristoffersen, L. (2009). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt. Pihl, J. (2000): Interkulturell og flerkulturell undervisning (s ). Norsk Pedagogisk Tidsskrift (K) Solerød E. (1998): Pedagogiske grunnlagsproblemer i et historisk lys (kap. 1, 2) Tano. Oslo (K) Steinsholt, K. og Løvlie, L. (red.) (2004): Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idehistorie fra antikken til det postmoderne ( , , , , , ). Universitetsforlaget, Oslo Sigmundsson, H. & Ingebrigtsen, J. E. (2006): Idrettspedagogikk (kap. 1, 2, 5) Universitetsforlaget, Oslo Wadel, C. (2008): En lærende organisasjon et medmenneskelig perspektiv. Høyskoleforlaget, Kristiansand (K) Whitney, D. and Trosten-Bloom, A. (2003): The Power of Appreciative Inquiry a practical guide to positive change. San Francisco: Berrett-Koehler (ca. 25 sider) (K)

10 Zaman, H. (1997): Islam, Well-being and Physical Activity: Perceptions of Muslim Young Women. In G. Clarke & B. Humberstone (Eds.), Researching women and sport (pp ). London: Macmillian Press Ltd. (K) + valgfritt pensum 300s.

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/ praktisk-pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer