Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse"

Transkript

1 Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars Godkjent av studieutvalget 29. oktober Siste revisjon godkjent av studieutvalget 6. juni For utfyllende informasjon om bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng), se vedlegg 1 i studieplan for første studieår (60 studiepoeng). Innledning Fokus i tredje studieår er å være lærer i kroppsøving. Pedagogikk og fagdidaktikk er sentrale fagområder, og arbeidet med disse temaene veksler mellom teoretisk kunnskap, aktivitet og didaktisk refleksjon. Studiet skal legge til rette for fysisk mestring, utfoldelse og kreativitet der en tar hensyn til kjønn, kulturell bakgrunn, ulike aldersgrupper og behov for tilpasset opplæring. Studiet er lagt opp slik at studentene skal utvikle en helhetlig kompetanse og se sammenhengen mellom teori, praktisk aktivitet og praksis. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre praksisstudier og gjennomføre en bacheloroppgave. Interne progresjonsregler Studenter som er tatt opp til bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng), må ha bestått 90 studiepoeng fra første og andre studieår for å kunne påbegynne utdanningens tredje studieår, og, i tillegg, ha vært gjenstand for løpende skikkethetsvurdering gjennom de to første årene av studiet. Kompetanse Bachelorstudiet faglærerutdanningen i idrett, friluftsliv og helse kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskolen og i videregående opplæring. I tillegg kvalifiserer utdanningen for annet opplærings- og formidlingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne innenfor frivillig idrett. Studiet vil kvalifisere for fortsatte studier innenfor idrett på mastergradsnivå. Læringsutbytte Etter endt studium har studentene følgende læringsutbytte i faget, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om gjeldende læreplaner i kroppsøving og idrett fra 1. til 13. trinn har kunnskap om idrett- og kroppsøvingsfagets egenart har kunnskap om sentrale pedagogiske og fagdidaktiske teorier som er sentrale i arbeidet med å planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsundervisning har kunnskap om tilrettelegging for tilpasset opplæring i kroppsøving, idrett og friluftsliv har kunnskap om uteskole som pedagogisk metode har kunnskap om vurdering i idrett og kroppsøving har kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

2 har kunnskap om bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen Ferdighet Studenten har grunnleggende ferdigheter i et bredt utvalg idretter, dans og forskjellige former for friluftsliv har grunnleggende ferdigheter i å planlegge samt undervise, veilede og formidle idrettsfaglig og friluftslivsfaglig teori og praksis har grunnleggende ferdighet i å vurdere elevenes forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring har ferdighet i å bruke en utvalgt forskningsmetode for å gjennomføre en bacheloroppgave Generell kompetanse Studenten har generell kompetanse i å undervise og veilede i idrett, kroppsøving og friluftsliv kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving, idrett og friluftsliv bidrar til elevens helhetlige utvikling og dannelse kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i idrett, kroppsøving og friluftsliv kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i idrett, kroppsøving og friluftsliv Innhold Studieenheten omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære og valgbar fordypning Fagdidaktikk Pedagogikk Aktivitetslære og valgbar fordypning (20 studiepoeng) Aktivitetslære består av leik, idrett, dans og treningslære. Innholdet i dette fagområdet vil dels være nye aktiviteter og dels påbygning av aktiviteter fra første studieår. Dette fungerer som grunnlag for tilrettelegging for læring i ulike aktiviteter på alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. I leik, idrett og dans skal studentene tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i utvalgte aktiviteter og kunne reflektere over undervisning, læring og trening. Innholdet i treningslæra bygger videre på undervisningen i emnet fra både første og andre studieår, men vektlegger ledelse og formidling av tilegnet kunnskap. Emnet har betegnelsen Den personlige trener, og studentene blir gjennom praktiske problemstillinger utfordret i trenerens mangfoldige hverdag. Studiets valgbare del består til dels av fordypninger innen selvvalgte idretter, danser eller treningsformer. Studentene skal både fordype seg i selve idretten/dansen/treningsformen og i fagdidaktiske problemstillinger knyttet til valgene. I tillegg skal studentene gjennomføre en bacheloroppgave. Temaet i oppgaven kan knyttes til et eller flere fagområder som studentene har hatt i alle tre årene i utdanningen. I pedagogikk gis det en innføring i vitenskapsteori og metode, noe som danner grunnlag for bacheloroppgaven. Sentrale delemner: Snøbrett og ski Tradisjonelle danser med vekt på pardans fra ulike kulturer Dans med rot i ungdomskultur Den personlige trener Sentrale prinsipper innen treningslære Ulike treningsformer til bruk av musikk Fordypning i selvvalgt idrett, dans eller treningsform Instruksjon av medstudenter i selvvalgt dans/idrett

3 Fagdidaktikk (10 studiepoeng) Denne delen av studiet har fokus på det å være lærer i kroppsøving og idrett i grunnskole og videregående opplæring. Sentrale emner i fagdidaktikken bygger på problemstillinger fra 1. og 2. studieår. Kroppsøving og idrett er praktiske og erfaringsbaserte fag hvor lærerrollen og det å planlegge og tilrettelegge for allsidige, stimulerende og meningsfulle læringsmiljøer for forskjellige elevgrupper er sentralt. Undervisningen skal styrke den enkelte elevs selvbilde, helse, trivsel og motivasjon for fysisk aktivitet. Studentene skal tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap som setter dem i stand til å videreutvikle sin evne til faglig analyse, planlegging og formidling på forskjellige arenaer. I dette inngår også kunnskap om digitale verktøy til bruk i kroppsøvings- og idrettsfaget. Sentrale delemner: Kunnskap om gjeldende læreplaner i kroppsøving og idrett Undervisningslære Tilpasset opplæring for elever med spesielle behov Lærerrollen Motivasjon, trivsel og læring Sosialisering og fysisk aktivitet Uteskole Bruk av programvare i idrett og kroppsøving Pedagogikk (30 studiepoeng) Det sentrale i faget pedagogikk er relasjonen mellom skole, samfunn, lærer, elev og lærestoff. Pedagogikk skal bidra til at studentene opparbeider kunnskaper og refleksjoner om lærer/- elevrollen og læring slik at de kan utvikle gode læringsmiljø innen kroppsøving, og idrett. Kropp, trening og fysisk aktivitet blir utgangspunktet for en helhetlig tilnærming. Arbeidet med faget skal gi utgangspunkt for kritisk refleksjon rundt sentrale teorier og problemstillinger, og det legges opp til et vekselspill mellom teori og praksis. Slik blir pedagogikk et danningsfag som skal sette studentene i stand til å arbeide i et foranderlig faglig landskap preget av kompleksitet og mangfold. Studentene skal kunne analysere elevers læringsprosess i lys av ulike teoretiske perspektiver, og kunne bruke denne kunnskapen til å legge til rette for tilpasset opplæring i kroppsøving. Studentene skal kunne analysere og vurdere skolen som organisasjon fra ulike perspektiver og være rustet til å gå inn i et samarbeid om skolens virksomhet og utviklingsarbeid. De skal få kunnskap, innsikt og ferdigheter i å kommunisere med elever, foreldre/foresatte, kolleger, ledelse og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø. Studentene skal ha kunnskap om ulike former for vurdering i forhold til elever, lærer og skole og kunne gjøre rede for ulike begrunnelser for kroppsøvingsfaget og idrettsfagets plass i skolen før og nå. De skal kunne analysere og ta hensyn til kompetansebehov i det lokale og nasjonale samfunn og forstå opplæringsbehovet hos elever med ulik kulturell bakgrunn. Studentene skal kunne redegjøre for pedagogiske grunnsyn og yrkesetiske dilemmaer knyttet til lærerrollen. Studentene skal få en innføring i vitenskapsteori og metode som grunnlag for å gjennomføre en bacheloroppgave. Selve oppgaven knyttes til fagområdet Valgbar fordypning. Sentrale delemner: Læreren, eleven og opplæringen - Elevens oppdragelse, dannelse, læring og utvikling - Kroppskultur og identitetsutvikling

4 - Sosiale og kulturelle betingelser for læring og læringsmiljø i kroppsøvingsfaget - Tilpasset opplæring i kroppsøving - Særskilt tilrettelagt opplæring i kroppsøving Læreren og eleven i organisasjonen - Skolen et trygt sted for læring og utvikling - Lærerens yrkesforståelse og yrkesetiske dilemmaer - Foreldresamarbeid - Organisering av læringsoppgaver og tilrettelegging, gjennomføring og vurdering i kroppsøvingsfaget - Skolen og kroppsøvingsfagets utfordringer i et flerkulturelt samfunn Læreren og eleven i samfunnet - Kunnskap om norsk grunnskole og skolens historiske arv og aktuelle utfordringer for kroppsøvingsfaget - Kroppsøvingsfaget og idrettsfagets plass i skolen før og nå - Sammenhengen mellom ulike pedagogiske grunnsyn og egen lærerpraksis i kroppsøvingsfaget Organisering og arbeidsmåter Idrett og kroppsøving krever varierte arbeidsformer. Studentene skal tilegne seg generell og spesiell kunnskap om idrett, leik, dans og friluftsliv. De skal kunne vurdere ulike arbeidsformer og prøve dem ut i praksis. Undervisningen tar utgangspunkt i sentrale problemstillinger innenfor ulike fagområder og varierer mellom forelesninger, praktisk undervisning, ekskursjoner og praksisopplæring. Det blir lagt vekt på praktisk virksomhet som formidles gjennom ulike aktiviteter på ulike arenaer. Denne praktisk-metodiske tilnærmingen krever deltakelse og innsats av studentene. Studentene skal få trening i å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre praktisk undervisning i idrett og kroppsøving. I den teoretiske undervisningen benyttes varierte arbeidsformer. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) tas i bruk både i undervisning og skriftlige oppgaver. Bacheloroppgave I løpet av studiet skal studentene gjennomføre en bacheloroppgave (se avsnittet Avsluttende vurdering ). Bacheloroppgaven skal gi studentene anledning til å fordype seg i sentrale delemner i studiet som belyser kroppsøving og idrett. Oppgaven skal skrives individuelt med veiledning. Kostnader Utgifter til skikurs er om lag kroner Praksisopplæring Praksisopplæringen i tredje studieår består av seks ukers veiledet skolepraksis. Hvilke skoleslag studentene skal ha praksisopplæring i, er avhengig av hva de har hatt praksis i tidligere. Gjennom praksisperioden skal studentene - skaffe seg innsikt i gjeldende læreplan, både generell del og fagdel for kroppsøving - få kunnskap om års-, halvårs-, emne- og øktplaner i kroppsøving - ha ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingstimer i skolen - observere og vurdere elevenes ulike kroppsøvingsaktiviteter i idrett, friluftsliv, leik og dans - skaffe seg praksiserfaringer i et yrkesetisk perspektiv Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. Praksisopplæringen vurderes til bestått/ikke bestått og gis av øvingslærer i en vurderingsrapport.

5 I praksisperioden skal studentene utarbeide en praksisrapport der de strukturerer og systematiserer erfaringer, observasjoner og refleksjoner fra praksisopplæringen. Praksisrapporten leveres kontaktlærer og er et arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Nærmere informasjon om praksis finnes i plan for praksisopplæring i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse. Vurdering Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent før individuell praktisk-metodisk eksamen i fagdidaktikk og aktivitetslære kan avlegges i høstsemesteret: Godkjent studentinstruksjon Følgende arbeidskrav må være godkjent før individuell skriftlig skoleeksamen i pedagogikk og didaktikk kan avlegges i vårsemesteret: Godkjent praktisk fordypning Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innfrielse av arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til Godkjent eller Ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen Ikke godkjent, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Faglige aktiviteter med krav om deltakelse Praktiske aktiviteter krav om 80 prosent deltakelse Ski- og snøbrettkurs krav om 100 prosent deltagelse Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten ikke får avlegge følgende eksamen: bacheloroppgave i valgbar fordypning. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. Kravet om minimum 80 prosent deltakelse i den praktiske undervisningen stilles av flere grunner: Mye av innholdet i de praktiske emner er av en slik art at det ikke kan prøves til eksamen, for eksempel ferdighetstrening, erfaringslæring, progresjonsoppbygning og praksis Det må et visst antall deltakere til for å kunne gjennomføre enkelte aktiviteter, for eksempel ballspill Antall deltakere er med på å øke sikkerheten i enkelte aktiviteter, for eksempel turn, hvor studentene må være med på å sikre og motta Skikkethetsvurdering Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Studenter som viser liten evne i forhold til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i forhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt

6 få råd og veiledning til å bedre disse forholdene eller få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. For nærmere informasjon om skikkethet, se Avsluttende vurdering Studentene vil ved semesterstart bli informert om hvilke deler av pensum, undervisning og praktisk øving som vil danne grunnlag for den enkelte eksamen. Avsluttende vurdering resulterer i én samlet sluttkarakter. I beregningen av samlet karakter vektes de enkelte eksamener etter antall studiepoeng. Eksamen i høstsemesteret Individuell praktisk-metodisk eksamen i fagdidaktikk (10 studiepoeng). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Individuell skriftlig oppgave i aktivitetslære (5 studiepoeng). Oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Eksamen i vårsemesteret Individuell skriftlig skoleeksamen (fem timer) (30 studiepoeng). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Bacheloroppgave i valgbar fordypning (15 studiepoeng). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Karakterskala Det benyttes gradert femtrinns karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. Vurderingskriterier Symbol Betegnelse Kvalitativ beskrivelse for individuell skriftlig og muntlig eksamen A B C Fremragende Meget god God Har særdeles gode kunnskaper både innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser svært god evne til faglig refleksjon samt svært god evne til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser fremragende evne til selvstendig bruk av kunnskap. Har meget gode kunnskaper innenfor både praktiske og teoretiske emner. Viser meget god evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser meget god evne til selvstendig bruk av kunnskap. Har gode kunnskaper innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser god evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser god evne til selvstendig bruk av kunnskap. Kvalitativ beskrivelse for individuell praktisk-metodisk eksamen Viser særdeles god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer på en fremragende måte å forankre praksis i teoretisk sammenheng og viser særdeles gode faglige kunnskaper. Viser meget god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer på en meget god måte å forankre praksis i teoretisk sammenheng og viser meget gode faglige kunnskaper. Viser god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer å forankre deler av praksis i teoretisk sammenheng og viser god faglig oversikt.

7 D E F Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Har nokså gode kunnskaper innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser nokså god evne til selvstendig bruk av kunnskap. Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskap innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser tilstrekkelig evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Kandidaten tilfredsstiller ikke minimumskravene til kunnskap innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser nokså god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Kan forankre noe av praksis i teoretisk sammenheng og viser nokså god faglig oversikt. Tilfredsstiller minimumskravene til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Viser tilstrekkelig evne til å forankre praksis i teoretisk sammenheng. Tilfredsstiller minimumskravene til faglig oversikt. Evnen til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre tilfredsstiller ikke det som kreves for å lede grupper i fysisk aktivitet. Ny/utsatt eksamen Ny/utsatt eksamen gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen. Studenter som ikke består bacheloroppgaven, kan levere omarbeidet og forbedret versjon til påfølgende ny/utsatt eksamen. Etter dette må hele eksamen tas på nytt med nytt tema. Tilsvarende gjelder for studenter med gyldig fravær. Studenter som ønsker å forbedre karakteren på bacheloroppgaven, må velge nytt tema. Ny/utsatt skriftlige eksamen og praktisk-metodisk eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen er behandlet i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen. Nærmere informasjon om oppmelding til og tidspunkt for ny/utsatt eksamen finnes på > For studenter. Pensum Aktivitetslære og valgbar fordypning Enoksen, E., Sletten, S. H. og Brunes, A. O. (2006): Aktivitetslære. Gyldendal undervisning, 520 s Eiberg, S. og Siggaard, P. (2001): Boldbasis. Hovdeland Institut for idræt, 160 s Kroppsøvingsseksjonen HiO (2007): Kompendium i ski og snøbrett, ca 50 sider Selvvalgt pensum: Valgbar fordypning, ca 300 s Den personlige trener: Bumpa, T. O., Carerra M. C. (2007): Periodization training for sport. Science-based strength and conditioning plans for 20 sports. 250 s. Enoksen, E. (2001): Trenerens rolle som barne- og ungdomsoppdrager og talentutvikler. Hva sier forskningen og hvilke teoretiske perspektiver bygger den på? 69 s. Fageksamen Dr. Scientstudiet. Ommundsen, Y. (2006): Psykologisk læringsklima i kroppsøving og idrett: Betydning for barn og unges læring, trivsel og motivasjon (s.42-65) i H. Sigmundsson og J. E. Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk, Universitetsforlaget, Oslo Ressurslitteratur:

8 Delavier, F. (2006): Strength training anatomy. 145 s. Dans: Nygård, S. I. (2006): Dans (s ) i H. Sigmundsson og J.E. Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk Universitetsforlaget, Oslo Kroppsøvingsseksjonen HiO (2008): Kompendium i dans, ca 50 sider Fagdidaktikk: Brattenborg, Steinar (2007): Kompendium i kroppsøving og IKT By, I.Å. (1998): Utvikling av læreplanene i kroppsøving i grunnskolen i perioden Norges Idrettshøgskole, Oslo Imsen, G. (2006): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk (kap. 5, 7, 11). Universitetsforlaget, Oslo Ingebrigtsen, J.E og Mehus, I. (2006): Kroppsøving og idrett for alle hvordan nå målet? (s.33-41) i H.Sigmundsson og J.E Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk, Universitetsforlaget, Oslo Jordet, A.N. (2000): Nærmiljøet som klasserom. Uteskole i teori og praksis (s.13-48, , ). Cappelen Akademoske Forlag, Oslo Kissow, Anne-Merete (red.) (2002): Spil mig. Inklusion af børn og unge med handicap i idræt og fritid (s.3-189). Handicapidrættens Videnscenter Klyve, M., Kristiansen, J.G., Riis, P. (2005): Coaching i skolen personlig veiledning (s.7-62). Pedlex Norsk Skoleinformasjon Rønholt, H. og Peitersen, B. (2008): Idrætsundervisning. En grundbog i idrætsdidaktikk (s ). København: Museum Tusculanums forlag. Kunnskapsdepartementet/utdanningsdirektoratet (2006): Læreplanverket for Kunnskapsløftet (s.9-40, ) Vinje, E. (2005): Kroppsøving. Lærerens bok. Et progressivt og detaljert undervisningsopplegg for barnetrinnet (s. 8-96). Læremiddelforlaget, Sandefjord Vinje, E. (2005): Kroppsøving. Lærerens bok. Et progressivt og detaljert undervisningsopplegg for ungdomstrinnet (s. 7-53). Læremiddelforlaget, Sandefjord Vinje, E. (2008). Vurdering i kroppsøving. Nøtterøy: Ped.-Media. Pedagogikk Befring E., Tangen. R (2004): Spesialpedagogikk ( kap. 5, 6, 7, 12, 21). Cappelen Damm, Oslo (K) Bergem, T. (1998): Læreren i etikkens motlys (kap. 1-3). Ad notam Gyldendal, Oslo (K) Eriksen, T.H. og Sørheim, T.A. (2005): Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge (kap. 2,7,13). Gyldendal Akademiske, Oslo

9 Grupe, O. and Krüger, M. (1996). Sport Pedagogy. Anthropological Perspectives and Traditions, Schempp, P.G., scientific development of sport pedagogy, Münster, New York: Waxmann, (K) Hahn, A. (2000). The social construction of the stranger, Alexander von Humboldt-Mitteilungen (75),side (K) Hansen, M. N. (2006): Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering (s. 3.26). Tidsskrift for ungdomsforskning (K) Imsen, G. (2005): Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi (s ).: Universitetsforlaget, Oslo Kårhus, S. (2001): Idrettslinja i den videregående skole: utdanningspolitikk og skoleutvikling i kontekst (s Norsk Pedagogisk Tidsskrift (K) Lidén, H. (2002): Underforstått likhet. Skolens håndtering av forskjeller i et flerkulturelt samfunn. In M. E. Lien, H. Liden, & H. Vike (Eds.), Likhetens paradokser (s ). Universitetsforlaget, Oslo (K) Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid (2009). Livet i skolen 1: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Nordahl (2007). Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget (kap. 1-5). Næss, F. D. (2000).: Kroppsøving- et fag på guttenes premisser? (s.10-13) Kroppsøving (K) Ommundsen, Y. (2008). Kroppsøving: Danning eller helse? Om to ulike begrunnelser for faget og deres konsekvenser. I Arneberg, P. og Briseid, L. G. (red.), Fag og danning mellom individ og felleskap. Bergen: Fagbokforlaget, s (K) Johannessen, A.; Tufte, P.A. og Kristoffersen, L. (2009). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt. Pihl, J. (2000): Interkulturell og flerkulturell undervisning (s ). Norsk Pedagogisk Tidsskrift (K) Solerød E. (1998): Pedagogiske grunnlagsproblemer i et historisk lys (kap. 1, 2) Tano. Oslo (K) Steinsholt, K. og Løvlie, L. (red.) (2004): Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idehistorie fra antikken til det postmoderne ( , , , , , ). Universitetsforlaget, Oslo Sigmundsson, H. & Ingebrigtsen, J. E. (2006): Idrettspedagogikk (kap. 1, 2, 5) Universitetsforlaget, Oslo Wadel, C. (2008): En lærende organisasjon et medmenneskelig perspektiv. Høyskoleforlaget, Kristiansand (K) Whitney, D. and Trosten-Bloom, A. (2003): The Power of Appreciative Inquiry a practical guide to positive change. San Francisco: Berrett-Koehler (ca. 25 sider) (K)

10 Zaman, H. (1997): Islam, Well-being and Physical Activity: Perceptions of Muslim Young Women. In G. Clarke & B. Humberstone (Eds.), Researching women and sport (pp ). London: Macmillian Press Ltd. (K) + valgfritt pensum 300s.

I løpet av studiet skal studentene gjennomføre praksisstudier og bestå en bacheloroppgave.

I løpet av studiet skal studentene gjennomføre praksisstudier og bestå en bacheloroppgave. Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av Avdelingsstyret 30.03.2007. Godkjent av Studieutvalget

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng) Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av Avdelingsstyret 1. april 2005. Siste revisjon godkjent av dekan 18. juni

Detaljer

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng)

Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng) Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Siste revisjon godkjent av studieutvalget 6. juni 2011. Innledning Årsstudium

Detaljer

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 1. april 2005. Godkjent i høgskolens studieutvalg 20. juni 2005. Siste revisjon

Detaljer

EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN

EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN PHYSICAL EDUCATION 1, GRADE 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, andre årstrinn 30 studiepoeng Emnekoder: G1KRØ2100 G1KRØ2200 Emnet har en varighet på to semester

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Innhold Studiet omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære Basisfag Fagdidaktikk

Innhold Studiet omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære Basisfag Fagdidaktikk Fagplan for kroppsøving årsenhet (60 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003. Siste revisjon godkjent av dekan 11. juni 2008 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Innledning

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), 5. - 10. trinn

Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), 5. - 10. trinn Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), 5. - 10. trinn Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10

Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10 Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10 Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, fjerde årstrinn 60 studiepoeng Studieprogramkode: G5KRØ Studieenheten har en varighet

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse. EMNEKODE: KØ2301-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for ALU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.- 7.klasse. OMFANG

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Emneplan for kroppsøving 2, trinn Physical Education 2, Grade 1-7

Emneplan for kroppsøving 2, trinn Physical Education 2, Grade 1-7 Emneplan for kroppsøving 2, 1.-7. trinn Physical Education 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, tredje og fjerde årstrinn 30 studiepoeng Emnekode: G1KRØ3000 Studieprogramkode: G1KRØ2 Emnet

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU1100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU1100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Kroppsøving 2 ( trinn)

Kroppsøving 2 ( trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 21. april 2006. Godkjent av høgskolens studieutvalg 25. september 2006. Siste revisjon

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn)

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emne GLU1060_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Kroppsøving 1 ( trinn)

Kroppsøving 1 ( trinn) Emne GLU2060_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan for tredje studieår - folkehelsearbeid (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for tredje studieår - folkehelsearbeid (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for tredje studieår - folkehelsearbeid (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30.03.2007. Godkjent av studieutvalget 29.10.2007. Siste

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 21. april 2006. Godkjent av høgskolens studieutvalg 25. september 2006. Siste revisjon

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

FAGPLAN FOR KROPPSØVING 5.-10. TRINN

FAGPLAN FOR KROPPSØVING 5.-10. TRINN FAGPLAN FOR KROPPSØVING 5.-10. TRINN 60 (15+15+15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, 2. og 3. studieår Emnekoder: G5KRØ2100 G5KRØ2200 G5KRØ3100 G5KRØ3200 Fagplan godkjent av fakultetsstyret

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse

Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelor s Programme in Sport, Outdoor life and Health 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget ved LUI 15. mai 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingen studieutvalg 11. mai

Detaljer

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng)

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Programme Description for Entrepreneurship and Collaboration between Community, Private Industry and School Studieplan

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7 Innledning

Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7 Innledning Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

MGL5KØ101 Kroppsøving 1, GLU 5-10

MGL5KØ101 Kroppsøving 1, GLU 5-10 MGL5KØ101 Kroppsøving 1, GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Kroppsøving 1 5-10 Physical Education 1 5-10 Studieprogram Grunnskolelærerutdanning 5-10 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer