Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), 5. - 10. trinn"

Transkript

1 Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), trinn Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn og programplan for grunnskolelærerutdanning for trinn ved Høgskolen i Oslo, fastsatt av avdelingsstyret 6. mai Undervisningen i kroppsøving er fordelt over to studieår, hvorav 30 studiepoeng i andre studieår og 30 studiepoeng i tredje studieår, totalt 60 studiepoeng. Kroppsøving i tredje studieår bygger på kroppsøving i andre studieår. Fagplan for andre studieår (30 studiepoeng) ble godkjent av avdelingsstyret 14. april Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng) ble godkjent av fakultetsstyret 20. mars Innledning Kroppsøving i andre studieår er en innføring i det å være lærer i kroppsøving. Det legges vekt på både faglig bredde og fordypning. Kroppsøving i tredje studieår er en videreføring av innholdet fra andre studieår med vekt på faglig fordypning i et utvalg aktiviteter og arbeidsmåter. I tredje studieår skal studentene utvikle selvstendig refleksjon og vurdering av eget arbeid og bli kompetente og bevisste lærere i skolemiljøet. I studiet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving. Faget kroppsøving kvalifiserer for lærerarbeid på trinn 5-10 i grunnskolen. Gjennom utdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i kroppsøving som setter dem i stand til å bli dyktige lærere i faget og bli gode samarbeidspartnere i skolen. Faget skal gi studentene solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide ut fra gjeldende lærerplan, og samtidig kompetanse til å utvikle faget i framtida. Undervisningen er forskningsbasert og profesjonsorientert. Det tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til praksisfeltet. Det legges vekt på et flerfaglig og et flerkulturelt perspektiv på læring som skal styrke studentenes profesjonsidentitet i respekt for ulike kulturer og verdier. 1

2 Progresjonskrav Se programplan for grunnskolelærerutdanning, trinn. Innhold Studiet i kroppsøving er delt opp i følgende hovedemner: - Aktivitetslære: Idrett, friluftsliv, leik og dans - Kropp, trening og helse - Kroppsøvingsdidaktikk - Kroppsøving, kultur og samfunn (tredje studieår) Aktivitetslære: Idrett, friluftsliv, leik og dans Kroppsøving er et praktisk fag så opplevelse, oppdagelse og mestring i ulike aktiviteter står sentralt. Kunnskap om og egne ferdigheter i idrett, friluftsliv, leik og dans er grunnleggende for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i grunnskolen på en hensiktsmessig og kvalitetsmessig måte der det legges tilrettelegge for differensiert og tilpasset opplæring. Videre skal de reflektere over hvilken plass idrett, friluftsliv leik og dans har i skolen, og hvilke verdier disse aktivitetene har som sosiale og kulturelle fenomen. Kropp, trening, helse Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om og forståelse for sammenhenger mellom trening, helse og samfunnsmessige forhold som er nødvendige forutsetninger for arbeid med å legge til rette for allsidig bevegelsesutfoldelse og trening i skole og fritid. Det skal også gi kunnskap om at allsidig bevegelseserfaring danner grunnlag for utvikling av koordinasjonsevne og læring av tekniske ferdigheter. Fokus på pubertet og ulike fysiske og motoriske forutsetninger blir vektlagt. Studentene skal videre tilegne seg kunnskap om sammenhengen mellom mental og fysisk trening og mestring. Kroppsøvingsdidaktikk Gjennom studiet skal studentene tilegne seg faglige og didaktiske kunnskaper om kroppsøving som fag i skolen, fagets mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer. Studentene skal utvikle sin teoretiske og praktiske kompetanse til faglig analyse, planlegging og formidling. Skolen og kroppsøvingsfaget skal kunne skape allsidige, stimulerende og motiverende læringsarenaer som fremmer bevegelses, glede og mestring for alle elever. Studentene skal tilegne seg kompetanse og praktisk erfaring med tilrettelegging for ulike fysiske aktiviteter i ulike miljø og med varierte arbeidsformer som vil femme deres evne til refleksjon over tilrettelagt undervisning for å 2

3 imøtekomme barn og unges med ulike behov. I dette inngår også bruk av digitale verktøy i kroppsøvingsfaget. Kroppsøving, kultur og samfunn Kroppsøving og idrett er mangfoldig og motsetningsfylt sosialt og kulturelt fenomen i stadig forandring. Gjennom studiet skal studentene utvikle sin refleksjon over kroppsøvingsfaget/ idrettens betydning i samfunnet og kroppsøvingsfagets/ idrettens betydning i et danningsperspektiv og i et globalt perspektiv. Andre studieår Idrett: Lagspill: f.eks. fotball, innebandy, basketball Individuelle idretter: orientering, friidrett, turn, svømming og ski Livberging i vann Idrett med utspring i andre kulturer Friluftsliv: Friluftsliv i ulike miljøer: skog, vann, fjell Ferdsel i naturen: turmetodikk og naturvett Overnatting ute: telt, lavvo/ gapahuk høst og vinter Leik: Ulike typer leik Leikens betydning for barns utvikling og læring, sosiale kompetanse, bevegelseserfaring og mestring Planlegging og vurdering av leikearenaer Dans: Dans med utgangspunkt i dagens barn- og ungdomskultur Standarddanser og latinamerikanske danser Kropp, trening og helse: Anatomi og fysiologi Grunntrening for barn og unge Fysisk aktivitet og helse for barn og unge 3

4 Tilrettelegging av aktiviteter som stimulerer barn og unges motoriske læring og fysiske egenskaper. Kroppsøvingsdidaktikk: Kroppsøvingsfagets plass i skolen Kroppsøvingsfagets mål, innhold, undervisningsmetoder og vurderingsformer Tilpasset opplæring Undervisning av elever med flerkulturell bakgrunn Bruk av elektroniske læremidler som knyttes til kroppsøvingsfaget Grunnleggende ferdigheter i kroppsøvingsfaget: uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruk av digitale verktøy Tredje studieår Idrett: Lagspill: f.eks. volleyball, innebandy og håndball Individuelle idretter: friidrett, orientering, svømming, badminton, turn, judo, ski og skøyter Idrett med utspring i andre kulturer Sentrale verdier i idrett Praktisk anvendelse av prinsipper i treningslære og bevegelseslære Friluftsliv: Friluftsliv i ulike miljø: skog, vann/ sjø, fjell Ferdsel, opphold og overnatting ute i naturen høst og vinter Sentrale verdier i friluftsliv Naturen som matkilde Naturen som arena for opplevelse, spenning, mestring og læring Leik: Leik som sosialt og kulturelt fenomen Leikens egenverdi og leik som arbeidsmåte Dans: Lokale, nasjonale og utenlandske danser Skape dans selv Dans som treningsform 4

5 Kropp, trening og helse: Anatomi, fysiologi og ergonomi Førstehjelp og idrettsskader Helse i et samfunnsperspektiv Treningslære Bevegelseslære Kroppsøvingsdidaktikk: Fysisk aktivitet og bevegelse i skolehverdagen Forskning og utviklingsarbeid i kroppsøvingsfaget Planarbeid i kroppsøvingsfaget Vurderingsformer Tilpasset opplæring Bruk av elektroniske læremidler som knyttes til kroppsøvingsfaget Kroppsøving, kultur og samfunn: Idrett, friluftsliv, leik og dans som sosiale og kulturelle fenomen Verdier og etikk i kroppsøving og idrett Kropp og kultur Idrett og kroppsøving i historisk perspektiv Idrettspsykologi og mental trening Læringsutbytte Andre studieår Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte i faget, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10 har kunnskap i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur 5

6 har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring har kunnskap om hvordan de grunnleggende ferdighetene; uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy støtter læring i kroppsøving, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse har kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i utvikling og ferdighetslæring har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i ungdomskultur Ferdigheter Studenten kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 5-10 kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, tilbakemelding og vurdering i kroppsøving kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann kan gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10 Generell kompetanse Studenten kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer 6

7 Tredje studieår Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte i faget, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets egenart har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter Ferdigheter Studenten kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, idrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i kroppsøving kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving kan gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving kan utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i kroppsøving Generell kompetanse Studenten kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving kan reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv Organisering og arbeidsmåter I kroppsøvingsfaget kreves det varierte arbeidsformer. Studentene skal tilegne seg generell og spesiell kunnskap og praktisk utprøving i idrett, dans og friluftsliv og kunne vurdere ulike undervisningsmetoder og arbeidsformer. I undervisningen vil den praktiske virksomheten vektlegges 7

8 og formidles gjennom ulike aktiviteter. Denne praktisk-metodiske tilnærmingen krever deltakelse og innsats av studentene. Studentene skal få trening i å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre praktisk lærerarbeid i idrett og kroppsøving. Undervisning kan bli gitt på engelsk. Fagovergripende perspektiver Fagovergripende perspektiver som blir vektlagt er: Det flerkulturelle perspektivet Grunnleggende ferdigheter Digital kompetanse Kjønns- og likestillingsperspektiv Vurderingskompetanse Forskningsperspektiv Overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring Flerfaglige temaer og fellespensum Grunnskolelærerutdanningen for trinn har både énfaglige, tverrfaglige og flerfaglige perioder. Til de fagområder som organiseres på tvers av fag, er det utviklet et fellespensum. Det fellespensumet skal brukes i oppgaver knyttet til de spesielle periodene, men vil også vektlegges i andre deler av studiet. Flerfaglige temaer i andre studieår: - Grunnleggende ferdigheter i alle skolefag - «Kulturelt mangfold» Flerfaglige temaer i tredje studieår: - Entreprenørskap - «De store spørsmål» - Læreplanen for Kunnskapsløftet, generell del (LK-06) Studietur Undervisningen i friluftsliv og ski vil bli gjennomført som konsentrerte, obligatoriske kurs høst og vinter. Utgifter til kurs i forbindelse med friluftsliv og ski (reise og opphold) betales av studentene. Kostnaden er om lag kroner

9 Internasjonalisering I sjette semester mulighet for utenlandsopphold som rommer både praksis, bacheloroppgave i valgt fag. Nærmer oversikt over reisemål, søknadsrutiner, krav til forberedelse og fordypningsoppgave finnes på høgskolens digitale læringsplattform. Praksisopplæring Praksisopplæringen i utdanningen er veiledet og går over fire studieår. For nærmere informasjon om praksisopplæringen, se plan for praksisopplæring i grunnskolelærerutdanningen trinn. Praksisopplæringen i andre studieår er lagt til trinn. Hovedtema for praksisopplæringen er eleven, elevmangfoldet og elevenes møte med skole og fag. Praksisopplæringen i tredje studieår er lagt til trinn. Hovedtema er skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre samarbeidende instanser. I både andre og tredje studieår har praksisopplæringen et omfang på 30 dager. I forbindelse med praksisopplæringen skal det lages en rapport på bakgrunn av et utvalg av punktene under. Praksisrapporten leveres kontaktlærer og er et arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Nærmere retningslinjer og frister på høgskolens digitale læringsplattform. Andre studieår Fagets egne punkter knyttet til profesjonstemaene: - Fagets mål og innhold - Kulturelt mangfold - Jenter og gutter i kroppsøving - Samhandling og gruppeprosesser - Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Undervisningsplanlegging og vurdering - Overgang mellomtrinn og ungdomstrinn Tredje studieår Fagets egne punkter knyttet til profesjonstemaene: - Fagets plass i skolen og samfunnet - Klasseledelse elevenes deltakelse - Undervisningsplanlegging og vurdering - Overgang ungdomstrinn og videregående skole - Skolens rolle i et demokratisk og flerkulturelt samfunn - Profesjonsetikk 9

10 Vurdering Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Arbeidskrav Andre studieår Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i vårsemesteret kan avlegges: - Gjennomført orienteringsprøve - Gjennomført livredningsprøve - Gjennomført studentinstruksjon - Gjennomført semesteroppgave i planlegging - Praksisopplegg - Rapport knyttet til det flerfaglige temaet Kulturelt mangfold Tredje studieår Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i vårsemesteret kan avlegges: - Gjennomført arrangement i orientering - Gjennomført livredningsprøve - Gjennomført studentinstruksjon - Gjennomført semesteroppgave i treningslære - Praksisopplegg Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til Godkjent eller Ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen Ikke godkjent, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak får ingen nye forsøk. Faglige aktiviteter med krav om deltakelse 10

11 - Deltakelse i praktiske aktiviteter - Kurs i friluftsliv høst, friluftsliv vinter og skikurs (utenfor campus) - Deltakelse på faglig-pedagogisk dag i regionen - Deltakelse i det flerfaglige temaet Kulturelt mangfold Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten ikke får avlegge eksamen i vårsemesteret. Gyldig fravær dokumentert med f. eks. sykemelding, fritar ikke for kravet om deltakelse. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse. Kravet om minimum 80 prosent deltakelse i den praktiske undervisningen stilles av flere grunner: - Mye av innholdet i de praktiske emner er av en slik art at det ikke kan prøves til eksamen, for eksempel ferdighetstrening, erfaringslæring, progresjonsoppbygning og praksis. - Noen aktiviteter (ski, friluftsliv, orientering og svømming) blir ikke prøvd i praktisk-metodisk eksamen. - Det må et visst antall deltakere til for å kunne gjennomføre enkelte aktiviteter, for eksempel ballspill. - Antall deltakere er med på å øke sikkerheten i enkelte aktiviteter, for eksempel turn, hvor studentene må være med på å sikre og motta. Skikkethetsvurdering Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. For nærmere informasjon om skikkethet, se Avsluttende vurdering Studiet i kroppsøving i grunnskolelærerutdanningens trinn 5-10 tilsvarer 60 studiepoeng og er fordelt over fire semestre. Karakteren fra hver eksamen tilsvarer 15 studiepoeng, vektes 25 prosent og slås sammen til én samlet sluttkarakter for studieenheten. Eksamen i andre studieår 11

12 Høstsemesteret (15 studiepoeng) - Kode: GLKRØ-E Skriftlig individuell eksamen (fire timer). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Vårsemesteret (15 studiepoeng) - Kode: GLKRØ-E Praktisk-metodisk individuell eksamen. Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Eksamen i tredje studieår Høstsemesteret (15 studiepoeng) - Kode: G5KRØ3100. Skriftlig individuell eksamen (fire timer). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Vårsemesteret (15 studiepoeng) - Kode: G5KRØ3200. Praktisk-muntlig individuell eksamen. Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Karakterskala Det benyttes gradert femtrinns karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. Vurderingskriterier Symbol Betegnelse Kvalitativ beskrivelse for individuell skriftlig eksamen Har særdeles gode kunnskaper både innenfor praktiske og teoretiske emner. Viser svært god evne til faglig refleksjon A Fremragende samt svært god evne til å se sammenheng mellom ulike emneområder i faget. Viser fremragende evne til selvstendig bruk av kunnskap. Har meget gode kunnskaper B Meget god innenfor både praktiske og teoretiske emner. Viser meget god evne til faglig refleksjon og Kvalitativ beskrivelse for individuell praktisk-metodisk eksamen Viser særdeles god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer på en fremragende måte å forankre praksis i teoretisk sammenheng og viser særdeles gode faglige kunnskaper. Viser meget god evne til å vise og forklare praktiske ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre. Klarer på en meget god 12

13 til å se sammenheng mellom måte å forankre praksis i teoretisk ulike emneområder i faget. sammenheng og viser meget gode Viser meget god evne til faglige kunnskaper. selvstendig bruk av kunnskap. Har gode kunnskaper innenfor Viser god evne til å vise og forklare praktiske og teoretiske emner. praktiske ferdigheter, og tilrettelegge Viser god evne til faglig for god ferdighetsutvikling for andre. C God refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike Klarer å forankre deler av praksis i teoretisk sammenheng og viser god emneområder i faget. Viser god faglig oversikt. evne til selvstendig bruk av kunnskap. Har nokså gode kunnskaper Viser nokså god evne til å vise og innenfor praktiske og forklare praktiske ferdigheter, og teoretiske emner. Viser evne tilrettelegge for god ferdighetsutvikling D Nokså god til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom ulike for andre. Kan forankre noe av praksis i teoretisk sammenheng og viser nokså emneområder i faget. Viser god faglig oversikt. nokså god evne til selvstendig bruk av kunnskap. Tilfredsstiller Tilfredsstiller minimumskravene til å minimumskravene til kunnskap vise og forklare praktiske ferdigheter, innenfor praktiske og og tilrettelegge for god ferdighets- E Tilstrekkelig teoretiske emner. Viser tilstrekkelig evne til faglig utvikling for andre. Viser tilstrekkelig evne til å forankre praksis i teoretisk refleksjon og til å se sammen- sammenheng. Tilfredsstiller heng mellom ulike emne- minimumskravene til faglig oversikt. områder i faget. Kandidaten tilfredsstiller ikke Evnen til å vise og forklare praktiske F Ikke bestått minimumskravene til kunnskap innenfor praktiske og teoretiske emner. ferdigheter, og tilrettelegge for god ferdighetsutvikling for andre tilfredsstiller ikke det som kreves for å lede grupper i fysisk aktivitet. Ny/utsatt eksamen 13

14 Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Klageadgang Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Pensum Koordinasjon og motorikk Sigmundsson H. 2008: s Læring av ferdighetsutvikling. Tapir akademiske forlag. Kroppsøvingseksjonen ved HiO, 2012: Pensumkompendium i motorikk Kropp, trening og helse Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie, 2006: Menneskekroppen fysiologi og anatomi. Cappelen Forlag. (3 studieår) Hallén, J, Ronglan, L.T, 2011 Treningslære for idrettene. Akilles Forlag. s Kroppsøvingsseksjonen ved HiO (2012): Idrettsskader. Pensumkompendium HiO 2009 (3. studieår)tveit, P., 2000: Bevegelseslære. Idrett Kropp Teknikk (4. opplag) Universitetsforlaget/NIF/NIH. s (2. studieår)eriksen, Tove B. 2006: Født til bevegelse, Fagbokforlaget Kroppsøvingsseksjonen ved HiO (2012): Pensumkompendium og pensumhefter i Fysisk aktivitet og helse Kroppsøvingsdidaktikk 14

15 Brattenborg, S. og B. Engebretsen 2007: Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Høyskoleforlaget s Kunnskapsdepartementet 2006: Kunnskapsløftet.. Læreplan i kroppsøving. s Vinje, E. 2008: Vurdering i kroppsøving. Nøtterøy. Ped-Media (s.7-81) Kropp, kultur og samfunn (tredje studieår) Loland, S. 2002: Idrett og etikk en innføring. Akilles s Løndal, K.: Kompendium Idrettshistorie (s. 1-65) Vinje, E (ansv. red.) 2009: Kompendium i idrettsfilosofi og sosiologi og Idrettens barneidrettsbestemmelser brosjyre utgitt av Akilles forlag, Idrettspsykologi (tredje studieår) Pensgaard, A.M. og Hollingen E.: Idrettens mentale treningslære Gyldendal. 2. utgave s Idrett, dans, friluftsliv Kroppsøvingsseksjonen 2007: Kompendier i idretter/aktiviteter Vingdal, I.M. og Hollekim I.:2001: Barn i naturen Gyldendal s , Vingdal I.M. og Hollekim I.2001: Mestring og glede Gyldendal. s Det forbeholdes rett til endringer av pensumlitteratur. 15

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng)

Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng) Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Siste revisjon godkjent av studieutvalget 6. juni 2011. Innledning Årsstudium

Detaljer

EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN

EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN PHYSICAL EDUCATION 1, GRADE 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, andre årstrinn 30 studiepoeng Emnekoder: G1KRØ2100 G1KRØ2200 Emnet har en varighet på to semester

Detaljer

Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10

Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10 Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10 Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, fjerde årstrinn 60 studiepoeng Studieprogramkode: G5KRØ Studieenheten har en varighet

Detaljer

Innhold Studiet omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære Basisfag Fagdidaktikk

Innhold Studiet omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære Basisfag Fagdidaktikk Fagplan for kroppsøving årsenhet (60 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003. Siste revisjon godkjent av dekan 11. juni 2008 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Innledning

Detaljer

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 1. april 2005. Godkjent i høgskolens studieutvalg 20. juni 2005. Siste revisjon

Detaljer

FAGPLAN FOR KROPPSØVING 5.-10. TRINN

FAGPLAN FOR KROPPSØVING 5.-10. TRINN FAGPLAN FOR KROPPSØVING 5.-10. TRINN 60 (15+15+15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, 2. og 3. studieår Emnekoder: G5KRØ2100 G5KRØ2200 G5KRØ3100 G5KRØ3200 Fagplan godkjent av fakultetsstyret

Detaljer

Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn)

Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn)

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emne GLU1060_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Kroppsøving 2 (1.-7. trinn)

Kroppsøving 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1061_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Kroppsøving 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse

Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse Bachelor s Programme in Sport, Outdoor life and Health 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget ved LUI 15. mai 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

I løpet av studiet skal studentene gjennomføre praksisstudier og bestå en bacheloroppgave.

I løpet av studiet skal studentene gjennomføre praksisstudier og bestå en bacheloroppgave. Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av Avdelingsstyret 30.03.2007. Godkjent av Studieutvalget

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: KROPPSØVING Kode: KØ130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal Rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av fung. Avdelingsleder Gerd Johansen Dato: 7. mars 2005 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng)

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Programme Description for Entrepreneurship and Collaboration between Community, Private Industry and School Studieplan

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Fagplan for kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7

Fagplan for kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplan for kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Fagplan for samfunnsfag (60 studiepoeng), trinn 5-10, 2. og 3. studieår

Fagplan for samfunnsfag (60 studiepoeng), trinn 5-10, 2. og 3. studieår Fagplan for samfunnsfag (60 studiepoeng), trinn 5-10, 2. og 3. studieår Planen gjelder for kull Høst-2012 for studieårene 2013-2015. Emnekoder: GLSAM-E1-510, GLSAM-E2-510, G5SAM3100 og G5SAM3200. Fagplanen

Detaljer

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 (15+15) studiepoeng Studieprogramkode: GLU1-7/G1SAM2 Emnekoder: G1SAM3500

Detaljer

FAGPLAN I MATEMATIKK 1, 1.-7. trinn

FAGPLAN I MATEMATIKK 1, 1.-7. trinn FAGPLAN I MATEMATIKK 1, 1.-7. trinn 30 (15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Emnekoder: G1MAT1100 G1MAT2100 Fagplanen ble godkjent av avdelingsstyret 18. juni 2010 og 24. mars 2011

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB trinn 1-7 - oppdrag Engelsk emnenavn Mathematics for Grades level 1-7, Course

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng)

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplanen for matematikk 1 faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Kroppsøving Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving - å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving - å kunne lese i kroppsøving

Detaljer

Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB

Emneplan for matematikk 1MB Emneplan for matematikk 1MB Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB Engelsk emnenavn Mathematics for Grades 1-7, Course 1 Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående videreutdanning

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark. 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig)

Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark. 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig) Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig) Ny studieplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Forskrift

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap 15 + 15 studiepoeng (60 studiepoeng), trinn 1-7

Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap 15 + 15 studiepoeng (60 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplan for pedagogikk og elevkunnskap 15 + 15 studiepoeng (60 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 21. april 2006. Godkjent av høgskolens studieutvalg 25. september 2006. Siste revisjon

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Idrett og samfunn Emnekode: IDR101_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng.

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Forming fordypning 30 studiepoeng Emnekode: BFØ 365 Fagplan godkjent av dekanen: 30.11.2007 Sist revidert: 20.05.2011 1. Emnekode,

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Emnekode: GLU2071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for andre studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 21. april 2006. Godkjent av høgskolens studieutvalg 25. september 2006. Siste revisjon

Detaljer

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng)

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) The Interpreter s Communicative Competense (15 ECTS) Bachelornivå Programkode: TOLKKOM Deltid Studieplan godkjent av rektor 22.12.2010 Oppdatering

Detaljer