Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011"

Transkript

1 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Plankart 1:500 Arealplan, utsnitt Gjeldende reguleringsplan 1:1000 Situasjonskart 1:2000 Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Referat fra forhåndskonferanse Forhåndsvarsling kopi av annonse brev til grunneiere brev til etater oversikt over varslede grunneiere og etater kopi av merknader Vedlegg Situasjonsplan VA-plan

3 Y Y Y TEGNFORKLARING Plandata Y Y M Begyggelse og anlegg (PBL NR.1) Boligbebyggelse Barnehage Øvrige kommunaltekniske anlegg Bolig/kontor Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Veg Kjøreveg X Gangveg/gangareal/gågate Annen veggrunn - grøntareal Parkeringsplasser Grønnstruktur (PBL NR.3) Naturområde Park Hensynsoner (PBL ) Faresone - Ras- og skredfare Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø Juridiske linjer og punkt PBL2008 Angitthensyngrense Felles for PBL 1985 og 2008 X Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Planlagt bebyggelse Bebyggelse som inngår i planen Regulert senterlinje Regulert kjørefelt Regulert parkeringsfelt Målelinje/Avstandslinje Avkjørsel Eksisterende tre som skal bevares Basiskartet er tegnet med gråfarge Kartopplysninger Kilde for basiskart: Kragerø kommune Dato for basiskart: Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89 Høydegrunnlag: NGO 1954 Dato Ekvidistanse 1 m m Kartmålestokk 1: m N REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 Kragerø MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Revisjon LØKKEBAKKEN Arealplan-ID Forslagstiller Kragerø kommune Kartprodusent: Arkitekthuset Kragerø AS SAKS- DATO SIGN. NR. X Kommunestyrets vedtak: 3. gangs behandling Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANEN UTARBEIDET AV: ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS PLANNR TEGNNR. SAKSBEH

4 VEDLEGG TIL VARSEL OM DETALJREGULERING LØKKEBAKKEN - GNR. 39 BNR. 114 M.FL. UTSNITT - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Godkjent

5 VEDLEGG TIL VARSEL OM DETALJREGULERING LØKKEBAKKEN - GNR. 39 BNR. 114 M.FL. KRAGERØ KOMMUNE Utsnitt av eksisterende planbase med ny plangrense vist med blå strek Målestokk: 1:1000 Dato:

6 VEDLEGG TIL VARSEL OM DETALJREGULERING LØKKEBAKKEN - GNR. 39 BNR. 114 M.FL. KRAGERØ KOMMUNE SITUASJONSKART Målestokk: 1:2000 Dato:

7 KRAGERØ KOMMUNE - REGULERINGSPLAN LØKKEBAKKEN FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING GNR. 39 BNR 114 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for Kragerø kommunestyres godkjenning: Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med plangrense på plankart i målestokk 1:500, datert Hensikten med reguleringsendring er å legge til rette for 4-avdelingers barnehage i Løkkebakken 20. Området vises med følgende formål i henhold til Plan- og bygningsloven 12-5: 1. Bebyggelse og anlegg - bolig - eksisterende barnehage renovasjonsanlegg trafo kombinert bolig/kontor 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - veg kjøreveg gangveg/gangareal annet vegareal parkering 3. Grønnstruktur - naturområde park 4. Hensynssoner fareområde bevaring av kulturmiljø 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 1.1 Bolig eksisterende Gjelder a_b1 a_b3 I området kan eksisterende bebyggelse bygges om slik at bebyggelsens karakter i hovedsak videreføres. a_b1 Boliger på kan ha mønehøyde maksimum 8 meter, gesimshøyde maksimum 5,5 meter fra gjennomsnitt planert terreng rundt bygningen. Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 55% BYA ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

8 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESTEMMELSER - SIDE 2 AV 5 a_b2 Gjelder eksisterende bolig på eiendommen 39/211. Denne kan ha mønehøyde maksimum 4 m, og gesimshøyde maksimum 2,5 m fra gjennomsnitt planert terreng rundt bygningen. Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 55% BYA a_b3 Gjelder eksisterende boliger på eiendommen 39/132. Denne kan ha mønehøyde maksimum 10 m og gesimshøyde maksimum 7 m fra gjennomsnitt planert terreng rundt bygningen. Mønehøyde skal ikke overstige kote C+50 m. Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 35% BYA 1.2 Offentlig formål barnehage o_bh1 Området skal benyttes til barnehage med 4 avdelinger. Bygninger og uteareal tilrettelegges for dette formålet. I området kan det tillates tilbygg og ombygging av bygninger i tilknytning til områdets funksjon som barnehage og aktiviteter som naturlig knyttes til dette formål. Areal innenfor formålet er ca 2008 m². Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 35% BYA. Bygningsmassens eldste del, det tidligere trygdekassekontoret, har bevaringsverdi og skal ikke endres. Bygningens kjerne, fasader og bygghøyde skal beholdes som i dag. Innvendig kan planløsningen endres. Fasademessig tilbakeføring av bygningen til opprinnelig utseende kan tillates etter kommunens og antikvariatiske myndigheters vurdering. Nåværende tilbygg kan rives og erstattes med nytt tilbygg eller frittstående bygning. Nye bygninger på eiendommen kan ha mønehøyde maksimum 9,5 m fra gjennomsnitt planert terreng rundt bygningen men kan ikke overstige kote C+48,5 m. Nybygg kan oppføres med flatt tak. Bebyggelsens endelige plassering på tomta fastsettes av kommunen, som også skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt får en enhetlig og harmonisk utførelse. Utearealer som skal benyttes til lek og opphold skal fortrinnsvis utformes og tilrettelegges i samsvar med plan- og bygningslovens krav til universell utforming. Det skal sikres samtidighet i ferdigstillelse av barnehagen, ferdigstillelse av utearealer/lekeområder samt sikring av disse, ferdigstillelse av parkeringsplasser for levering og henting av barn samt av adkomstvei og gangveier/-areal i tilknytning til barnehageområdet. 1.3 Øvrige kommunaltekniske anlegg a_kt1 trafo Formålet gjelder transformatorkiosk for strømforsyning som eies av Kragerø Energi AS. Kiosken får ny adkomst fra Family-tomta og kan bygges om med ny inngang på østre vegg. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

9 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESTEMMELSER - SIDE 3 AV 5 o_kt2 renovasjon Gjelder oppsamlingsplass for avfall for barnehagen. 1.4 Kombinert formål bolig/kontor a_bk1 Gjelder eiendommen 39/82. I området kan eksisterende bebyggelse bygges om slik at bebyggelsens karakter i hovedsak videreføres. Bebyggelsen kan ha mønehøyde maksimum 15 meter, gesimshøyde maksimum 11 meter fra gjennomsnitt planert terreng rundt bygningen. Bygghøyde skal ikke overstige kote C+55 m. Utnyttelsen av tomten skal ikke overstige 55 % BYA. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 2.1 Veg a-v1 Gjelder atkomstveg til barnehagen. Vegen skal ha 3 m bredde og skal bygges med varmekabler. a-v2 Gjelder kommunal adkomstveg til gbnr 39/82. I tillegg til å gi adkomst til eiendommen skal veien kunne benyttes til utkjørsel fra barnehagen. a-v3 Gjelder ny adkomst til trafo og nybygg på o_bh Kjøreveg o-v4 Omfatter eksist. kommunal vei Løkkebakken som opprettholdes med nåværende veibredde. Avkjørsel i planområdet skal ha siktkorridor på 4 x 20 m som vist i plan med frisiktlinje. Så langt mulig skal siktkorridor holdes fri for sikthindrende vegetasjon og installasjoner. 2.3 Gangveg/-areal a_gv1 Gjelder gangveg langs adkomstveg til barnehagen. Skillet mellom gangareal og kjørebane skal markeres. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

10 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESTEMMELSER - SIDE 4 AV 5 a_gv2 Gjelder gangveg langs parkeringsplassen til barnehagen. Vegen skal fortrinnsvis bygges som fortau og skal minst avgrenses mot parkeringsarealet med tydelig kantstein. Veiens bredde skal være ikke mindre enn 2 m. a_gv3 Gjelder gangveg/trapp mot Fugleheia som videreføres. 2.4 Parkering a_p1 Parkeringsplass for barnehagen på tidligere Folketannrøktas tomt, gbnr 39/188. Det skal opparbeides og merkes minst 9 vanlige parkeringsplasser med bredde 2,5 m. I tillegg skal minst 1 plass være tilrettelagt for bevegelseshemmede med bredde minst 4,3 m. Parkeringsplassene skal primært benyttes av foresatte ved levering og henting av barn i barnehagen. a_p2 Gjelder privat parkeringsplass på eiendom gbnr 39/211. Det er ikke tillatt å etablere sikthindrende tiltak i frisiktsonene. 3. GRØNNSTRUKTUR 3.1 Naturområde a_na1 og a_na2 Gjelder naturlig viltvoksende vegetasjon utenom byggeområder som bevares. Evt. store trær i rasfarlig område skal vurderes i forhold til fare for rotvelte og farlig nedfall. 3.2 Park a_pa1 og a_pa2 Grøntareal innenfor byggeområdene. Disse skal vedlikeholdes på vanlig måte. Store trær på områdene skal ivaretas så langt mulig, men disse skal vurderes i forhold til rotvelte og farlig nedfall av greiner. 4. HENSYNSSONER H310_1 ras- og skredfare Området sikres i nødvendig grad mot ras og steinsprang. Før sikringstiltakene iverksettes skal det utarbeides en geoteknisk rapport som angir hvilke tiltak som er nødvendig. Geoteknisk rapport skal foreligge før igangsettingstillatelse til byggetiltakene kan gis. H570_1 hensynssone bevaring Gjelder eksisterende hovedbygning til barnehagen, det tidligere trygdekassekontoret. Bygningens fasader, takform og kjerne ivaretas. Innvendig planløsning kan endres og tilpasses barnehagens behov. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

11 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESTEMMELSER - SIDE 5 AV 5 Bygningens fasader kan om ønskelig tilbakeføres så langt mulig til sitt opphavlige utseende. Dette må skje i samarbeid med og etter henvisning fra antikvariatiske myndigheter. 4. FELLESBESTEMMELSER 4.1 Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad hvor annet ikke er angitt i plan. Kragerø, 18. oktober ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS LUNØE & LØFFLER SIVILARKITEKTER MNAL Morten Lunøe Bilag nr ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

12 KRAGERØ KOMMUNE - REGULERINGSPLAN LØKKEBAKKEN FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING GNR. 39 BNR 114 M.FL. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

13 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 2 AV BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for planforslaget Planforslaget bygger på kommunestyrets vedtak den 3. februar 2011 der det ble endelig avgjort at ny sentrumsbarnehage skal bygges i Løkkebakken 20 med 4 avdelinger samtidig som Siritun barnehage utvides med to nye avdelinger. For Løkkebakken ligger det som en forutsetning at deler av eksisterende bygningsmasse som anses som bevaringsverdig, skal videreføres. 1.2 Områdets avgrensning og størrelse Del av gjeldende reguleringsplan for Løkkebakken 14 m.fl. endres. Planområdet og utvides samtidig mot vest til også å omfatte Løkkebakken 22 28, dvs gbnr 39/211, 39/82, 39/188, 39/225, 39/132 og 39/199. Regulert areal vil utgjøre ca 8,4 daa. 1.3 Eiendomsforhold Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet: g/b/f/s nr Eiendommens adresse Eier/fester Rolle 39/1 Kragerø Kommune hjemmelshaver 39/78 Løkkebakken 16 Geir Petter Andersen Fester Svein Tore Andersen Fester 39/82 Løkkebakken 24 Laila Samuelsen Hjemmelshaver Tore Samuelsen Hjemmelshaver 39/114 Løkkebakken 20 Kragerø Kommune Hjemmelshaver 39/132 Løkkebakken 28 Beathe I Wassmo Holtaas Fester Anders Støren Sandaas Fester 39/176 Løkkebakken 18 Laura Mirja Helena og Kristian Qvale Fester 39/188 Løkkebakken 26 Kragerø Kommune Hjemmelshaver 39/199 Beathe I Wassmo Holtaas Fester Anders Støren Sandaas Fester 39/211 Løkkebakken 22 Norske Kvinners Sanitetsforening v/turid Hjemmelshaver Kristiansen 39/216 Løkkebakken 16 Geir Petter og Svein-Tore Andersen Hjemmelshaver 39/225 Laila Samuelsen Hjemmelshaver Tore Samuelsen Hjemmelshaver 1.4 Plansituasjon Innenfor det varslede planområdet omfatter gjeldende regulering offentlig bebyggelse (tidl. trygdekassen) og bolig. I tillegg kommer vei- og grøntareal. Utvidelsen av området mot vest omfatter den tidligere folketannrøkta som nå benyttes av barnehagen, sanitetsforeningens tomt og to boligtomter. Denne delen av området er ikke tidligere regulert. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

14 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 3 AV 17 For den tidligere trygdekasse-tomta, som nå skal omreguleres til barnehage, er det i gjeldende regulering gitt tillatelse til maksimum 16 meter mønehøyde samtidig som byggehøyde ikke overstiger kote 55 m. Maksimalt tillatt BYA = 55%. Planforslaget vil ikke medføre endringer i forhold til dagens bruk for boligeiendommene som berøres. 39/114 trygdekassen omreguleres til offentlig formål barnehage mens 39/188, folketannrøkta, avsettes for parkering og gangareal. Barnehagen vil få endret trafikkmønster ved at dagens adkomst fra Løkkebakken blir enveiskjørt med utkjøring ned kommunal vei a_v Plankrav Det er stilt følgende plankrav ved denne reguleringen: Den eldste delen av det tidligere trygdekassekontoret skal bevares. Den tidligere folketannrøkta skal rives og gi plass for uteområde. Bygningen til lekeparken (Sanitetsforeningen) skal bevares. Det skal vises en løsning for trafikkavvikling. Parkeringsløsning skal vises. Justering av tomt mot Samuelsen skal fremgå av formålet. Tomten skal gis maksimal utnytting. Fylling i bakkant av eiendommen skal sikres. Eksisterende trafostasjon skal bevares med adkomst langs Family. Det skal utarbeides en stedsanalyse som planen bygger på. Plan for håndtering av avfall på byggeplassen skal inngå i bestemmelsene. Det skal utarbeides vann- og avløpsplan. Bestemmelsene skal inneholde krav til materiale som skal leveres ved søknad om byggetillatelse. Planen skal utarbeides i tråd med kommunens veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner. Det skal legges stor vekt på trafikksikkerhet og god trafikkavvikling. 1.6 Merknader til forhåndsvarsel Planen ble forhåndsvarslet En detaljert gjennomgang av merknadene gis lenger nede, her gis bare en kort oppsummering av de viktigste punktene: Bevaring: Området har et eldre bygningsmiljø med kulturhistorisk interesse. Hensynssone C er anbefalt. Trafikksikkerhet og trafikkavvikling: Oversiktlighet og trygge krysningspunkter for myke trafikanter bør vurderes. Konsekvens for trafikkavvikling må utredes. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

15 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 4 AV 17 Støy: Boliger og barnehager regnes som støyfølsom arealbruk. Anbefalte støygrenser i planretningslinjen bør legges til grunn. Uteoppholdsareal, herunder lekeareal, bør tilfredsstille krav til støygrenser. Retningslinjer for støy fra bygg og anlegg bør legges til grunn i byggeperioden. Radon: Det anbefales at forebyggende tiltak iverksettes. Hensyn til barn og unge: Det må sikres trygge arealer for henting og levering av barn. Utnyttingsgrad på tomta og mulighet for tilstrekkelig og egnede uteoppholdsareal må vurderes. 2. BESKRIVELSE AV OMRÅDET Topografi Løkkebakken danner et daldrag/søkk i terrenget i nordvestlig-sydøstlig retning ned mot sentrum. Lia opp mot Fugleheia danner barriere mot nord mens terrenget mot sør ligger som en liten høyde mot Thomesheia, barneskolen og Theilerkleiva. Trafikkforhold Løkkebakken utgjør en trafikal hovedåre til og fra sentrum fra Vestheia- og stadionområdet. Dette gjelder både for biltrafikk så vel som for myke trafikkanter. Gående har mulighet for å benytte gangstien fra Fugleheia gjennom Løkka. Herfra følger man veien ned mot Kirkegata eller mot Theilertrappene, eller man kan følge den enveiskjørte øvre del av Thomesheiveien mot skolen og videre over Thomesheia. I tillegg til å betjene lokaltrafikken, vil noe gjennomgående tungtrafikk velge å kjøre Løkkebakken via Stadion og Bråten fremfor Biørneveien. Dette er også en omkjøringsrute som benyttes dersom Biørneveien stenges. Bebyggelse Begge sider av Løkkebakken preges av eldre villabebyggelse. Husene stammer fra et av høydepunktene i den private boligbyggingen i Kragerø som pågikk i seilskipsfartens glansperiode fra 1860 til 1880 og i krigsårene Løkkebakken ble i løpet av disse årene bebygd og utviklet til et av Kragerøs mest fornemme villastrøk. Arkitekturmessig ser man påvirkninger fra sveitserstil, jugend og nyere tids klassisisme. Flere av husene er tegnet av Statsingeniør Erik Fjeld fra Kragerø og noen av arkitekt Ove Bjelke Holtermann. Bl.a. regnes det opprinnelige trygdekassebygget som Holtermanns verk, og dette er sannsynligvis bygget på slutten av 1800-tallet. Det hviler ingen bevaringsklausul over villabebyggelsen i Løkka dersom man ser bort fra trygdekassebygget hvor det er et uttalt ønske om å bevare bygningen. Området utgjør likevel en viktig del ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

16 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 5 AV 17 av byens arkitekturhistorie, og som helhet har området særpreg med sine fornemme trevillaer og hager som er unikt i byen og som av den grunn har bevaringsverdi. 3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 3.1 Planfaglige vurderinger Overordnet plan I kommuneplanen er eiendommene 39/78, 39/82 (Samuelsen) 39/144, 39/176, 39/188, 39/211(Sanitetsforeningen) og 39/216 avsatt til offentlig formål. I gjeldende reguleringsplan er boligeiendommene 39/78 og 39/176 regulert inn. I foreliggende planforslag vises 39/82 som kombinert formål kontor/bolig. Den tidligere barneparken på sanitetsforeningen sin tomt er tatt i bruk som bolig, og dette synliggjøres i planen. Landskap/fjernvirkning Barnehagen ligger på en avsats i terrenget, godt synlig for de nære omgivelser. Eksponeringen skjer først og fremst mot tilliggende bebyggelse i sør. Fra vest er det lite innsyn, og fra øst dempes eksponeringen av vegetasjon og foranliggende bebyggelse. Det er først og fremst den eksisterende bygningen som eksponeres. Ny bebyggelse legges bak denne og vil således være lite synlig for omgivelsene. Det anbefales å bygge en levegg i front av eksisterende bebyggelse. I tillegg til å beskytte de mest utsatte utearealene, vil denne ha støydempende funksjon mot omgivelsene. Veggen vil få en eksponert plassering, men den visuelle virkningen kan reduseres ved gjennomtenkt utforming og fargevalg. Vegetasjon på utsiden av veggen vil også dempe fjernvirkningen av en slik vegg. Utformingen må også så langt mulig tilpasses det arkitektoniske uttrykket til bygningsmiljøet på tomta. Lokaliseringsfaktorer Løkkebakken barnehage er definert som sentrumsbarnehage, noe som avspeiles bl.a. i et noe begrenset uteareal og ved at barnehagen har forholdsvis lav andel foresatte som bruker bil ved levering og henting av barn. Fra Løkkebakken er det kort vei til sentrum og barnehagen kan benytte seg av dette og av nærhet til sjø, bl.a. på friområdet på Gunnarsholmen i sitt tilbud til barna. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

17 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 6 AV 17 Samtidig ligger gode, tilrettelagte rekreasjonsområder lett tilgjengelig i stadion-området og i Studsdalen. Disse områdene er allerede i daglig bruk av barnehagen. Grøntstruktur Planen innebærer små inngrep i grøntstrukturen i området. Fyllingen inn mot Fugleheia vil kunne reduseres noe, men inngrepet vil ikke avskjære sammenhengen i grøntområdet her. For øvrig vektlegges at grøntarealer og store trær skal ivaretas i størst mulig grad. Det anbefales også å benytte beplantning på utearealene for å myke opp disse og for å utnytte støydempende effekt som slik beplantning kan ha. Estetikk Fra utsiden vil eksisterende bygning vil fortsatt være det bærende visuelle elementet for området og et nybygg vil ha dette som utgangspunkt i sin utforming. Inne på området skal det å gi estetisk gjennomtenkte omgivelser for barna og de ansatte vektlegges. For den planlagte foreslåtte leveggen mot syd, skal utforming og fargevalg sammen med beplantning på utsiden bevirke et neddempet uttrykk. Utbyggingsrekkefølge Det skal sikres samtidighet i ferdigstillelse av nybygg, ute-/lekearealer og sikring av disse, parkeringsarealer og trafikksikkerhetstiltak for øvrig (gangarealer, rydding av frisiktsoner) 3.2 Miljøfaglige vurderinger Naturverdier Det er ikke gjort registrering av biologisk mangfold. Planen berører grøntarealer i så begrenset omfang at slike registreringer ikke er ansett som nødvendige. Vann, avløp og renovasjon Eksisterende stikkledning for overvann og spillvann er i følge opplysninger fra teknisk avdeling tilstrekkelig dimensjonert til å betjene den planlagte utbyggingen. Også hovednett er i god stand og dimensjonert til å tåle den ekstra belastningen. Utbedringstiltak anses således som ikke nødvendig. Vannog avløpsplan er vist som vedlegg til beskrivelsen. Det avsettes oppsamlingssted for avfallsdunker innenfor området. For å redusere brannfare skal disse plasseres i god avstand fra bygninger, og de skal kunne være låst utenom barnehagens åpningstider. Forurensning Det er ingen kjente forurensningskilder som påvirker planområdet. Det har heller ikke vært indikasjoner som tilsier at det finnes grunnforurensning i området. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

18 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 7 AV 17 Støy Fasaden av eksisterende bygning vil være noe utsatt for trafikkstøy fra Løkkebakken. Det er ikke utført støymålinger her, men tidligere komparative beregninger er utført, for eksempel for Trikotasjen. Både trafikkmengde, trafikkens hastighet og avstand til vei tilsier at barnehagen ligger utenfor faresonen for skadelig støy. Den planlagte leskjermen mot Løkkebakken vil i tillegg redusere støyproblemet betydelig for de mest utsatte arealene. ENØK Det er en målsetting så mye som mulig å redusere forbruk av elektrisk energi i barnehagens bygninger. Nybygg skal ha vannbåren gulvvarme. Eksisterende bygninger skal primært ombygges til vannbasert gulvvarme så langt dette er mulig. Eventuelt kan radiatoroppvarming benyttes. Jordvarme anbefales benyttet som varmekilde. Det er planlagt en større utbygging på nabotomta øst for barnehagen. Mulighetene for samarbeid om et felles jordvarmeanlegg bør avklares med den aktuelle utbyggeren og øvrige brukere/beboere i området. Sekundært kan luft til vann varmeanlegg benyttes som hovedvarmekilde. Dersom denne løsningen velges, skal det også tilrettelegges for framtidig tilkobling til fjernvarmeanlegg. 3.3 Kulturlandskap og kulturminner Bygningsvern Kjernen i det tidligere trygdekontor-bygningen er trolig fra slutten av 1800-tallet og anses for å ha lokal bevaringsverdi. En av forutsetningene for planarbeidet er da også et politisk vedtak om at bygningen ikke skal rives, men ivaretas i størst mulig grad. Verneverdien for bygningen anses først og fremst å ligge i at den ved sin alder, form og størrelse inngår som et viktig element i den øvrige trevilla-bebyggelsen i området. Arkitektonisk er bygget noe endret opp gjennom årene ved tilbygg og utskifting av vinduer. Innvendig er det vesentlig ombygget og tilpasset bruken som kontorbygning. Fra fylkeskommunens side anbefales å benytte hensynssone C bevaring av kulturmiljø på reguleringsområdet. Dette er fulgt opp i plan og bestemmelser ved at hensynssone legges langs den eksisterende bygningens takomriss. Planen ivaretar da målsetningen om å videreføre bygningen som en stor trevilla som skal kunne leses i sammenheng med trehusbebyggelsen for øvrig i området. Bygningens opprinnelige kjerne beholdes og utvendige uttrykk mot sør, øst og vest skal ivaretas som i dag eller tilbakeføres. Også byggets høyde bevares uendret. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

19 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 8 AV 17 Nåværende påbygg på byggets nordside, inn mot Fugleheia, rives og erstattes med et nytt. Påbygget utformes som et vinkelbygg med bygghøyde som ikke overstiger trygdekassebyggets mønehøyde. Nybygget legges inn mot Fugleheia noe som gjør det lite synlig for omgivelsene og som derved i liten grad vil innvirke på det arkitektoniske uttrykket til den eldre bygningen. Ved å gi nybygg flat takutforming gis mulighet for utvidelse av lekeareal på takterrasse samtidig som det arkitektoniske uttrykket til den eldre bestående bygningen framheves. 3.4 Samfunnssikkerhet og beredskap Ras Løsmasser i bakkant av barnehagetomta må sikres tilstrekkelig mot utrasing og steinsprang. Graving i massene vil kunne øke faren for ras. Rassikring mot bygninger og lekeareal skal gis en estetisk god utforming. Skredutsatt område er vist i planen med faresone. Her forutsettes at det blir gjennomført geotekniske undersøkelser. Det er ønskelig å ivareta større trær i området så langt mulig. Store, vindutsatte trær må likevel vurderes i forhold til fare for rotvelt og nedfall av greiner. Radon Radonnivået i bygninger skal være så lavt som mulig. Strålevernet vurderer at bl.a. barnehager og kontorbygg bør pålegges å ha forsvarlige radonverdier. Tiltak bør alltid utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m 3. Også ved lavere nivå skal tiltak iverksettes dersom man ved enkle tiltak kan oppnå vesentlig reduksjon. Nybygg skal ha radonsperre. For eksisterende bygninger skal det foretas målinger, og tiltak i henhold til strålevernets anbefalinger skal iverksettes også her dersom målingene overskrider grenseverdiene. Trafikksikkerhet Det vektlegges i planforslaget at en oppnår bedret trafikksikkerhetssituasjon i Løkkebakken på strekningen forbi barnehagen og inne på barnehagens område. Fartsgrensen i sentrumsområdet er 30 km/t. Det ligger dessuten fartsdumper ved innkjørselen til barnehagen og ved avkjørselen til Tore Samuelsens eiendom. Siktforholdene for vestgående trafikk er vanskelig og trafikksituasjonen er komplisert ved at veien har blandet trafikk og flere utkjørsler på den korte strekningen forbi Sanitetsforeningens tomt. For å gjøre trafikksituasjonen noe mer oversiktlig, foreslås å gjøre adkomsten til barnehagen enveiskjørt samtidig som det anlegges tydelig merket gangfelt langs adkomstveien. Adkomsten er bratt og vil være vanskelig framkommelig om vinteren. Dette kompenseres ved at det legges varmekabler både i kjørebane ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

20 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 9 AV 17 og gangbane i hele veiens lengde. Langs nedre del av gangfeltet settes opp gjerde langs nabogrense for å hindre parkering på gangarealet. All parkering for barnehagen skjer på folketannrøkt-tomta som vist i planen. All utkjøring skjer via kommunal veg fra Tore Samuelsens tomt ned til Løkkebakken. Langs parkeringsplassen anlegges gangareal for økt sikkerhet ved levering/henting av barn. Gangarealet gir gjennomgang til gangvei/trapp mot Fugleheia og skal fortrinnsvis bygges som fortau for økt sikkerhet. Varelevering skjer inne på barnehagens område, og det skal avsettes tilstrekkelig snuareal for varebiler. Vendesirkel er markert i plankartet, og utformingen skal være slik at en unngår rygging ved varelevering. 3.5 Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Leke og oppholdsareal Arealknapphet med hensyn til utearealer har vært en av utfordringene ved dette planarbeidet. Hensynet til tilstrekkelig store og egnete utearealer har vært vurdert opp mot behovet for trafikk- og parkeringsareal og nødvendig utvidelse av barnehagelokalene. Utearealene bør også være av en viss kvalitet når det gjelder spesielt sol/skygge-forhold og vindeksponering. Veiledende norm i forskrift til barnehageloven anbefaler at disse bør være minst 6 ganger de normerte arealene innendørs. Foreløpig estimert innendørs lekeareal er på 335 m², noe som skulle tilsi uteareal på ca 2000 m² noe som tilsvarer hele den regulerte formålsflaten. Vedlagte situasjonsplan viser planlagt lekeområder/oppholdsareal på bakken med 1285 m² og på takterasse på del av nybygget med 160 m², til sammen 1445 m². Dette tilsvarer ca 4,5 ganger planlagt innendørs lekeareal. Det ligger i sakens natur for en sentrumsbarnehage at arealressursene vil være mer begrenset enn i mer spredtbygde områder. I Kragerø er man likevel begunstiget ved at det er kort vei til gode naturområder som benyttes som en viktig ressurs i og en positiv avveksling for barna. Barnehagen i Løkka god tilgang til rekreasjons- og lekeområder utenfor barnehagens område. Plassproblemet inne på barnehagens område har man da også til nå løst på en god måte ved at en avdeling benytter friområdet og lokalitetene i Studsdalen og tilbringer mesteparten av dagen der. Dette er en ordning som fungerer godt både for barna og de ansatte og som man ønsker å benytte seg av også etter utbyggingen. Ved en utstrakt bruk av eksterne områder oppnår en derved at det legges mindre press på utearealene på barnehagens område. Tilsvarende oppnås ved at man også sprer utetiden mellom de ulike gruppene eller avdelingene gjennom dagen. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

21 REGULERINGSENDRING LØKKEBAKKEN BESKRIVELSE - SIDE 10 AV 17 Universell utforming Utearealer skal fortrinnsvis utformes og tilrettelegges i hht krav om universell utforming. Deler av barnehagetomten utgjør et relativt flatt område som er godt egnet bl.a. for rullestolbrukere. Det er i dag 2 m nivårforskjell mellom barnehagen og tomten for folketannrøkta. Det foreslås at terrenget inn mot bygningene heves opptil 0,5 m. Dette vil gi enklere adkomst til bygningene og samtidig utligne nivåforskjellene på området noe. Dertil bør vurderes om nivået på folketannrøkta-tomta skal senkes noe slik at høydeforskjellen reduseres ytterligere. Dette kan gjøres ved at parkeringsarealet skrås ned i retning barnehagen. Det avsatte parkeringsområdet skal ha minst 1 parkeringsplass tilrettelagt for funksjonshemmede. Adkomstvegen til barnehagen har gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:7 og er dermed for bratt for rullestolbrukere. Denne brukergruppen vil normalt være avhengig av levering/henting med bil. Situasjonsplan Som supplement til planforslaget er det utarbeidet en situasjonsplan som viser mer detaljert hvordan uteområdene er tenkt disponert. Denne leveres som vedlegg til planbeskrivelsen. 3.6 Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet Trafikkforhold Det er foretatt trafikktelling i Løkkebakken en dag for å få et inntrykk av trafikknivået i området. Tellingen ble foretatt ved avkjørselen til barnehage den i tidsrommet og gav følgende resultat: Tidsrom Biler Gående Sykkel Barnehagen Parkeringsplass Samuelsen Gj.snitt pr. time <1 <1 4 8 Tabell 1 Trafikktelling Løkkebakken kl Tellingen gir et bilde av trafikknivået når det er på sitt høyeste morgen og ettermiddag. Løkkebakken har på stedet moderat gjennomgangstrafikk, men en relativt høy andel gående. En del av de gående var barn i skolealder. Det er ikke registrert levering av barn til barnehagen med bil på denne tellingen. Det antas imidlertid at noe trafikk til Samuelsen har vært levering til småbarnsavdelingen. ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF FAX

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangset te planarbeid et

1. Bakgrunnen for å igangset te planarbeid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV RREGULERINGSENDRING, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV RANDVIK II, GNR/BNR 15/367

VARSEL OM OPPSTART AV RREGULERINGSENDRING, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV RANDVIK II, GNR/BNR 15/367 VARSEL OM OPPSTART AV RREGULERINGSENDRING, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV RANDVIK II, GNR/BNR 15/367 Vinje, den 11.02.2016 I henhold til plan- og bygningsloven 12-3 og 12-14, j.fr. 12-8 varsles det på vegne

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011 SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011 Forslag til reguleringsplan / bebyggelsesplan / reguleringsendring / for:... Denne sjekklisten skal gi en oversikt over i hvilken grad forslagsstiller har tatt opp/behandlet

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Åfjord kommune REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 17.01.2017 Saksnavn: Trollskaret hyttefelt Linesøya, mindre endring 2017 SaksID: 2017/43 PlanID: 201701 Saksbehandler: Sverre Fjellheim Møtested: Åfjord rådhus,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER O REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN N 6983000 E 436000 E 436100 E 436200 E 436300 N 6982900 N 6982900 N 6982800 N 6982800 N 6982700 N 6982700 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

Har en vurdert lokaliseringsfaktorer som avstand til: skole servicetilbud friluftsområder kollektivtilbud annet

Har en vurdert lokaliseringsfaktorer som avstand til: skole servicetilbud friluftsområder kollektivtilbud annet Lier kommune Sjekkliste for planlegging FAGOMRÅDE 1 PLANFAGLIGE VURDERINGER Naturgrunnlag Fortetting Grøntstruktur Landskap Estetikk Etableringsstopp kjøpesenter Lokaliseringsfaktorer Utbyggingsrekkefølge

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 Kommune: Forslag til detaljreguleringsplan / områdereguleringsplan for:... Denne sjekklisten er et verktøy for forslagsstiller med tema som skal tas opp / beskrives

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune E 453100 E 453000 E 452900 E 452800 E 452700 E 452600 E 452500 E 452400 E 452300 E 452200 E 452100 N 6966500 N 6966500 N 6966400 N 6966400 N 6966300 N 6966300 N 6966200 N 6966200 N 6966100 N 6966100 N

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Reguleringsplan for. Sjodalen Fjellgrend. Gnr 187 Bnr 1 i Vågå kommune. Planprogram Sjodalen Fjellgrend

VÅGÅ KOMMUNE. Reguleringsplan for. Sjodalen Fjellgrend. Gnr 187 Bnr 1 i Vågå kommune. Planprogram Sjodalen Fjellgrend VÅGÅ KOMMUNE Reguleringsplan for Sjodalen Fjellgrend Gnr 187 Bnr 1 i Vågå kommune Planprogram 09071 Sjodalen Fjellgrend 23.04.2013 OKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Sjodalen Fellgrend AS Rapportnavn: Planprogram

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO PlanID: 2014003 Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for bygningsrådets godkjenning: Disse bestemmelser er i henhold til plan

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr Kommune... Forslag til reguleringsplan / bebyggelsesplan / reguleringsendring / for:... Denne sjekklisten skal gi en oversikt over i hvilken grad forslagsstiller har tatt opp/behandlet hvert tema i planen

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 313 BYGGET Rjukan REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 5

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 313 BYGGET Rjukan REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 5 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 313 BYGGET Rjukan REGULERINGSBESTEMMELSER SIDE 1 AV 5 TINN KOMMUNE PLANBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 313-BYGGET RJUKAN Arkivsaknr:. PlanID: 2050

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE ASPLAN VIAK AS Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 10.10.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.10.2014

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008

Detaljer