MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte Sendt på mail. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV 0038/05 05/00007 ISAK GUSTAVSEN- SØKNAD OM TILLATELSE TI OPPFØRING AV UTLEIEHYTTER 0039/05 05/00274 NY KIRKEGÅRD- ALT. UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KIRKEGÅRD 0040/05 05/01361 SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FOR BYGNING I GOLNES FOR BRITT JOMISKO Vadsø, Ole Grøtta Leder

2 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: BYG 5-13 Arkivsaksnr.: 04/00448 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0037/05 Planutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Søknad om tillatelse til riving av bygning på eiendommen gnr.5, bnr. 13 avslås. Begrunnelse: Finnmark fylkeskommune har frarådet at det gis tillatelse til riving av bygningen. Dette fordi store deler av bygget er inntakt og det som er av skader vil la seg utbedre med antikvariske arbeidsmetoder slik at bygget igjen fremstår som vedlikeholdt. Veldig mange av detaljene autentiske (originale) og det vil fint la seg gjøre å bevare disse. Byggets detaljrikdom i eksteriøret er høy og dette bør derfor bevares, få av de SEFRAK registrerte bygningene har så mye originalt materiale som denne (vinduer, dører og omramminger). Det er innenfor kulturminnevernet spesielt viktig å bevare disse. Finmark fylkeskommune har i sin uttalelse av uttalt at det vil være fullt mulig å bygge en ny enebolig på eiendommen uten at den eldre bygningen rives. Å tilpasse en ny bolig på tomta i forhold til eksisterende bygning vil være bedre ut i fra et kulturminnefaglig ståsted. Hovedsikten med søknaden om riving var at søker ønsket å føre opp en ny bolig på tomta. Bakgrunn: Jon Are Erikstad har i brev av søkt om tillatelse til riving av et eldre hus på eiendommen gnr.5, bnr. 13 i Vestre Jakobselv. Beliggenhet er vist på kartskissen nedenfor. Side 2 av 15

3 Sak 0037/05 5/ /118 5/ AE4TP /71 3 5/80 5/88 5/3 5/265 5/108 5/ / / /45 5/ / /86 5/67 5/13 Sudielva E 75 Sudinesset 6/ /4 5/1 6 5/6 Søknaden er begrunnet med at det skal oppføres en ny bolig på eiendommen. Vurdering: Da bygningen er beskrevet i verneplanen for den eldre bebyggelsen i Vadsø kommune, ble søknaden sendt Finnmark fylkeskommune for uttalelse. Finnmark fylkeskommune v/ arealog kulturvernavdelingen har uttalt at bygningen bør bevares. I brev av skriver Fylkeskommunen bl.a.: Fylkeskommunens kulturminefaglige vurdering av saken er at eksisterende bygning bør bevares. Store deler av bygget er inntakt og det som er av skader vil la seg utbedre med antikvariske arbeidsmetoder slik at bygget igjen fremstår som vedlikeholdt. Veldig mange av detaljene autentiske (originale) og det vil fint la seg gjøre å bevare disse. Byggets detaljrikdom i eksteriøret er høy og dette bør derfor bevares, få av de SEFRAK registrerte bygningene har så mye originalt materiale som denne (vinduer, dører og omramminger). Det er innenfor kulturminnevernet spesielt viktig å bevare disse. Det er ut fra et kulturminnefaglig ståsted ikke mulig å flytte kulturminner uten å svekke verneverdien til bygget i sine omgivelser. Ved å flytte bygget vil det bli vanskelig å søke om istandsetting av bygget (Norsk kulturminnefond). Som et tilsvar på uttalelsen fra Finnmark fylkeskommune har Jon Are Erikstad i brav av til Vadsø kommune foreslått noen muligheter som kanskje kan bidra til en ivaretakelse av de ulike interessene knyttet til bygningen: Vadsø kommune eller Finnmark fylkeskommune etablerer et bygdetun der gamle bygninger fra ulike tidsepoker kan samles og settes i stand. Flere kommuner i landet har gjort dette. Flytting av bygningen internt på tomta Finnmark fylkeskommune har i brev av frarådet flytting av bygningen internt på eiendommen. Fylkeskommunen kan heller ikke se årsaken til at det skulle være enklere med å Side 3 av 15

4 Sak 0037/05 flytte eksisterende internt på tomta da dette vil medføre merarbeid i form av demontering og remontering. Finnmark fylkeskommune har i rapport dat slått fast at bygningen har en sentral plassering i bygda og det er knyttet en høy grad av identitetsverdi, aldersverdi og historisk kildeverdi til bygningen. Med så mange høye detaljverdier blir den totale verneverdien høy. Dersom bygningen settes i stand, vil det bli en vakker liten bolig. Bygningen er ikke fredet etter kulturminneloven og dette innebærer at kommunen kan gi tillatelse til riving av bygningen som omsøkt av Erikstad. Vadsø bystyre har vedtatt en verneplan for den eldre bebyggelsen i Vadsø kommune og det må derfor antas at bystyrets intensjon og hensikt var å bevare de eldre bygningene i kommunen for ettertida som en kulturhistorisk dokumentasjon. Finnmark fylkeskommune er ganske klar i sine uttalelser og frarår at det gis tillatelse til riving av bygningen. Bygningens tilstand pr. i dag er dårlig. Den framstår som et hus i forfall, uten vinduer, gulv og står åpen. Det er tidligere kommet anmodninger til kommunen om at bygningen bør rives eller settes i stand slik at den ikke utgjør fare for mennesker eller dyr. Kommunen kan pålegge eier å sikre bygningen slik at ikke utgjør fare for mennesker eller dyr. Det følger også av plan- og bygningslovens 89 at eier av en bygning skal holde bygning i slik stand at den ikke utgjør fare eller er til vesentlig ulempe og slik at den ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. Med bakgrunn i Fylkeskommunens sterke frarådninger om riving, vil rådmannen tilrå at søknad om riving avslås. Finmark fylkeskommune har i sin uttalelse av uttalt at det vil være fullt mulig å bygge en ny enebolig på eiendommen uten at den eldre bygningen rives. Å tilpasse en ny bolig på tomta i forhold til eksisterende bygning vil være bedre ut i fra et kulturminnefaglig ståsted. Hovedsikten med søknaden om riving var at søker ønsket å føre opp en ny bolig på tomta. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 4 av 15

5 ISAK GUSTAVSEN- SØKNAD OM TILLATELSE TI OPPFØRING AV UTLEIEHYTTER Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: BYG Arkivsaksnr.: 05/00007 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0038/05 Planutvalget Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 20-6, virkning av kommuuneplan, avslås søknad om tillatelse til oppføring av 2 bygninger på festet tomt gnr.15, bnr.1, fnr. 48 i Skallelv. Begrunnelse: Hyttetomt gnr.15, bnr.1, fnr.15 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er båndlagt som nedslagsfelt for Skallelv vannverk. I følge Beskyttelsesbestemmelser for nedslagsfelt for vannverk i Vadsø kommune, vedtatt av Vadsø bystyre samtidig med kommuneplanens arealdel, tillates det ikke oppført nye bygninger i nedslagsfeltene. Bakgrunn: Isak Gustavsen har søkt om tillatelse til oppføring av 2 stk frittstående anneks, hver med areal på 11 m2, på egen hyttetomt gnr.15, bnr.1, festenr. 48 i Skallelv. Hyttetomta ligger innenfor nedslagsfeltet for Skallelv vannverk. De 2 anneksene skal benyttes til utleie for turister som har behov for guiding i Skallelvområdet/ Varangerhalvøya. Beliggenheten er vist på kartutsnittet nedenfor. Side 5 av 15

6 15/1 15/1 15/1/7 F7 17/1 15/1 F24 15/1/24 17/1 15/1 17/1 17/1 17/1 15/1/33 15/1 F /1/29 F29 15/1/42 15/1 F42 15/1 F48 15/8 15/8 15/1/48 Helmerslåtta 15/1 16/1 16/1 15/1 16/1 16/1 15/1 F3 Sak 0038/05 Flygesand 129 Ridelva Skallelva Stillak ulpen 20.0 Gostohola Flygesand Skallelva Vurdering: Søknaden omfatter oppføring av 2 frittstående bygninger i tilknytning til en hyttetomt som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som båndlagt område, nedslagsfelt for vannverk. Det følger av bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel at det ikke kan gis tillatelser til etablering av flere hytter eller fritidsboliger innenfor nedslagsfeltet. Da Vadsø bystyre vedtok kommuneplanens arealdel i 1993, vedtok også bystyret Beskyttelsesbestemmelser for nedslagsfelt for vannverk i Vadsø kommune. Disse bestemmelsene gjelder også for Skallelv vannverk. Av bestemmelsenes pkt 9 fremkommer det at ny bebyggelse i nedslagsfeltene tillates ikke. Inntakssystemet ved Skallelv vannverk ble ombygget i 2004 ved at elvevannet nå tas inn i ledningsnettet via en sandfiltergrøft som gir vannet en viss oppholdstid i filteret før det slippes ut på nettet. Samtidig ble det også bygget et nytt pumpehus der det bl.a. er montert et UVanlegg for desinfeksjon av vannet. De gjennomførte tiltakene medfører at det er etablert 2 barrierer for rensing av vannet før det går til forbruker. Det er ikke søkt om godkjenning av vannverket i forhold til drikkevannsforskriften da anlegget nødvendigvis må driftes en stund for dokumentasjon til Mattilsynet om at de bakteriologiske barrierene holder mål. Vadsø kommune vil søke om en slik godkjenning i Dersom Mattilsynet godkjenner Skallelv vannverk i henhold til drikkevannsforskriften, kan sannsynligvis båndleggingen av nedslagsfeltet oppheves. Det er ikke gitt at dette skjer automatisk ved en godkjenning av vannverket da opphevelsen må vurderes i forhold til den totale forurensningsbelastningen i området ovenfor vanninntaket. Søknaden har ikke vært ute på høring da kommunen kan avslå søknaden direkte med hjemmel i kommuneplanens arealdel. Det kan gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, men Side 6 av 15

7 Sak 0038/05 dette betinger av samtykke fra de ulike sektormyndighetene. Rådmannen har ikke funnet det hensiktsmessig å innhente uttalelser fra sektormyndighetene før planutvalget har vurdert om det foreligger grunnlag for dispensasjon. Rådmannen kan ikke tilrå at det gis dispensasjon fra bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 7 av 15

8 NY KIRKEGÅRD- ALT. UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KIRKEGÅRD Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: D41 Arkivsaksnr.: 05/00274 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0039/05 Planutvalget Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar som et kortsiktig tiltak at det iverksettes nødvendig planlegging for en utvidelse av kirkegården østover som foreslått av Menighetsrådet. Bystyret viser i denne sammenheng til tidligere bevilgning til planlegging av ny kirkegård i Vadsø. 2. Vadsø bystyre vedtar at det i et langsiktig perspektiv iverksettes utredninger/ planlegging av ny kirkegård i byen som foreslått av Menighetsrådet i sakene F og sak F-02-05, dvs a. lokalisering på tomta til sentrum skole b. utvidelse av eksisterende kirkegård mot sør ved at riksveien flyttes c. lokalisering av ny kirkegård utenfor bykjernen. Bystyret forutsetter at kostnader for planleggingen innarbeides i budsjettet for Bakgrunn: Vadsø menighetsråd har i møte den , sak F-16-05, og i møte , sak F-02-05, behandlet denne saken. Den har menighetsrådet vedtatt følgende: Vadsø menighetsråd foreslår å utvide Vadsø kirkegård østover fra nåværende kirkegård forbi Kollstrømhuset og Sanitetshuset. Dette for å dekke gravplassbehovet i kortsiktig perspektiv (10-12 år) da er det og beregnet bruk av gamle graver hvor festet er utgått. Dette arbeidet må prioriteres høyt slik at vi ikke blir fri for gravplasser i Vadsø by om 4-5 år. I tillegg vil Vadsø menighetsråd prioritere en utvidelse av Vadsø kirkegård enten mot nord (skoletomta) eller mot sør flytting av riksvegen i langsiktig perspektiv. Dette begrunnes med nærhet til kirkegården for de pårørende og driftsmessige fordeler med hensyn til transport gjennom byen og ikke minst nærhet til både kirka og gravkapellet. Side 8 av 15

9 Sak 0039/05 Som 3. prioritet vil menighetsrådet arbeide videre med å finne områder for å sikre gravplassbehovet i Vadsø kommune i framtiden. Menighetsrådet i samarbeid med Vadsø kommune har høsten 2004 foretatt grunnundersøkelser i området sør av riksveg vest av Vadsø Bil og Motor. Konklusjonen fra disse grunnundersøkelser er at området ikke er egnet til kirkegård dette på grunn av at grunnvannet står veldig høyt og at det er mye leir, mold og steinmasser. Det er 1980-årene foretatt grunnundersøkelser av Ernst Pedersen jorda nord av riksvegen øst av Tomaselva (se kart) også dette området er uegnet som kirkegård på grunn av at grunnvannet står veldig høyt og at det er tette jordmasser i området. Videre vil menighetsrådet i samarbeid med Vadsø kommune undersøke et område på østsiden av byen ved Markvegen overfor bebyggelsen og et område vest for byen. Menighetsrådet vil i 2005 foreta befaring og grunnundersøkelser i de to områdene. Vadsø den Øyvind Noste kirkeverge Vurdering: Menighetsrådet i Vadsø har lansert flere alternativer for en utvidelse av eksisterende kirkegård i byen. Samtidig har også Menighetsrådet tilkjennegitt at de vil arbeide videre med å finne egnede områder utenfor bykjernen. Menighetsrådet i Vadsø har anmodet Vadsø kommune om å utvide eksisterende kirkegård i Vadsø for å dekke gravplassbehovet i et kortsiktig perspektiv, år. Menighetsrådet foreslår å utvide kirkegården østover som vist på kartskissen nedenfor. Side 9 av 15

10 Sak 0039/05 10/220,221,382, Oscarsgate /476 10/ /327 Oscarsgate 10/698 Utvidelse / / / K9 Hvistendalsgate E75 Hvistendalsgate 10/695 K105 I tillegg vil Vadsø menighetsråd prioritere en utvidelse av Vadsø kirkegård enten mot nord (skoletomta) eller mot syd ved flytting av riksvegen. Dette begrunnes med nærhet til kirkegården for de pårørende og driftsmessige fordeler med hensyn til transport gjennom byen og ikke minst nærhet til både kirka og gravkapellet. Utvidelse av eksisterende kirkegård Eksisterende kirkegård i Vadsø har et areal på ca m2. En utvidelse av kirkegården mot øst som foreslått av Menighetsrådet vil medføre at arealet øker med m2. I følge forskrift gitt til gravferdsloven, skal hver kistegrav ha et areal tilsvarende 4, 5 m2 (3 x 1,5 meter.) Tilgjengelig gravplass areal etter utvidelsen vil være som følger: Totalt areal etter utvidelsen: m2 - Gangveier (3m x 35m) 105 m2 - Buffersoner mot gjerder 300 m2 Netto areal m2 Utvidelsen østover vil gi plass til ca. 265 nye gravplasser. Det årlige behovet for gravplasser i byen er ca. 40 pr. å, noe som innebærer at arealutvidelsen vil dekke behovet for 6,5 år. I den østlige delen av kirkegården er det fortsatt ledige gravplasser og det må antas at en utvidelse østover som foreslått av menighetsrådet, vil dekke behovet ca 8-10 år fremover. Skoletomta Tomta for sentrum skole har et areal på ca m2, noe som er m2 mindre enn dagen kirkegård. Ved å ta i bruk skoletomta, vil tilgjengelig gravplass areal være: Totalt areal : m2 - Gangveier (3m x 233m) 700 m2 - Buffersoner mot gjerder m2 Netto areal m2 Side 10 av 15

11 Sak 0039/05 Skoletomta vil følgelig gi plass for ca gravplasser, noe som vil dekke behovet ca. 46 år fremover. Vurdering av de ulike alternativene Kirkegården i Vadsø by har ligget innenfor bykjernen i lang, lang tid. Som følge av dette, føler befolkning i byen en egen nærhet til kirkegården. Det er knyttet sterke følelser til en kirkegård og det står respekt av disse følelsene. Den nære beliggenheten har medført at det er opparbeidet mange tradisjoner i tilknytning til kirkegården, noe som må tilskrives den lette tilgjengeligheten, spesielt for eldre mennesker. Tenning av levende lys på gravene i mørketida, og da særskilt julehøytiden, er en av disse tradisjonene. Planting av blomster og stell av gravplassene er annen tradisjon. Den sentrale beliggenheten midt i byen medfører også at gravfølget beveger seg til fots mellom kirka og kirkegården, i motsetning til andre steder der bruk av bil er nødvendig fordi kirkegården ligger langt unna kirka og gjerne utenfor bebyggelsen. Etablering av en ny kirkegård utenfor bykjernen og bebyggelsen, vil utvilsomt bryte med den nære tilknytningen befolkningen har til kirkegården. En etablering utenfor byen vil medføre vanskeligheter for eldre mennesker da disse i stor grad vil bli avhengig av bil for å komme seg til kirkegården. Videre vil også en etablering utenfor bebyggelsen medføre praktiske problemer i form av etablering av parkeringsplasser, ikke bare ved den nye kirkegården, men også ved kirka der det i dag ikke finnes parkeringsplasser. Mangelen på parkeringsplasser ved kirka vil også påvirke gravfølget i så stor grad at en etablering av kirkegård utenfor bykjernen synes uaktuell med mindre det bygges et kapell i tilknytning til kirkegården. Dersom sentrum skole rives når skoleutbyggingen i Vadsø er fullført og skoletomta vedtas benyttes til kirkegård, vil det etter rådmannens oppfatning ikke være behov for etablering av en ny kirkegård utenfor bykjernen slik menighetsrådet har antydet. Dette fordi en ny kirkegård på skoletomta vil dekke Vadsøs behov for gravplasser i lang tid fremover samtidig som eksisterende gravplasser på eksisterende kirkegård på sikt vil bli frigjort og kan gjenbrukes. Gjenbruk av gravplasser vanlig og avhenger av flere forhold, bl.a. festeavtaler, grunnforhold på kirkegården etc. Det må antas at en gravplass ikke kan gjenbrukes før det er gått min år fra den ble tatt i bruk. Videre saksgang Bystyret er den øverste planmyndigheten i kommunen og må ta stillingen til de ulike alternativene for en fremtidig kirkegård i byen. Uansett hvilke alternativ som velges, vil dette utløse et behov for planlegging. Administrasjonen og Planutvalget bør derfor få klare signaler om hvilke alternativ som velges slik at planarbeidet kan igangsettes. En utvidelse av kirkegården østover, må vedtas av bystyret da dette vil få økonomiske konsekvenser for kommunen i form av kjøp av 1 privat boligtomt m/ påstående bolig. Den nordligste av tomtene som berøres ved en utvidelse østover, eies av Vadsø kommune. Det synes naturlig at dette vurderes av bystyret før det utarbeides en reguleringsplan for området. Det er på nåværende stadium i prosessen ikke utarbeidet kostnadsoverslag over utvidelsen østover da bystyret må bestemme om dette alternativet skal utredes videre. Dersom bystyret vedtar at det ikke skal foretas en utvidelse av eksisterende kirkegård østover, vil dette bety at det må etableres en ny kirkegård utenfor byen og bebyggelsen med de konsekvenser dette vil medføre da eksisterende kirkegård kun har plasser for å dekke behovet de neste 3-4 årene. Side 11 av 15

12 Sak 0039/05 Bystyret bør allerede nå ta stilling om hvorvidt tomta for sentrum skole skal benyttes som kirkegård i fremtida eller ikke. Dette fordi både Menighetsrådet og administrasjonen bør få signaler om kirkegårdens fremtidige beliggenhet så tidlig som mulig da eksisterende kirkegård har et begrenset antall gravplasser som tilsier at en ny kirkegård bør være etablert i løpet av 3-4 år. Bruk av skoletomta til kirkegård medfører at bystyret også må vedta en utvidelse av eksisterende kirkegård østover for å dekke behovet for gravplasser i byen inntil den vedtatte skoleutbyggingen er gjennomført om 7-8 år. Et negativt vedtak vil bety at kirkegården må etableres utenfor byen og bebyggelsen. Konklusjon Rådmannen vil tilrå følgende: 1. Vadsø bystyre vedtar som et kortsiktig tiltak at det iverksettes nødvendig planlegging for en utvidelse av kirkegården østover som foreslått av Menighetsrådet. Bystyret viser i denne sammenheng til tidligere bevilgning til planlegging av ny kirkegård i Vadsø 2. Vadsø bystyre vedtar at det i et langsiktig perspektiv iverksettes utredninger/ planlegging av ny kirkegård i byen som foreslått av Menighetsrådet i sakene F og sak F-02-05, dvs. a. lokalisering på tomta til sentrum skole b. utvidelse av eksisterende kirkegård mot sør ved at riksveien flyttes c. lokalisering av ny kirkegård utenfor bykjernen. Bystyret forutsetter at kostnader for planleggingen innarbeides i budsjettet for Svein Tore Dørmænen rådmann Side 12 av 15

13 SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FOR BYGNING I GOLNES FOR BRITT JOMISKO Saksbehandler: Kåre Vilvang Arkivkode: BYG Arkivsaksnr.: 05/01361 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0040/05 Planutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Med hjemmel i pbl. 7 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Golnes til bruksendring fra bolig til fritidsbolig for bygning på eiendom gnr. 13 bnr. 175 i Golnes. Begrunnelse: I bygdene øst for byen der Golnes ligger er det kun oppført noen få nye boliger de ti siste årene. I flere tilfeller tidligere er det gitt tillatelse til bruksendring fra bolig til fritidsbolig i bygdene mellom Vadsø og Skallelv da boligene der ikke lenger brukes som helårsboliger. Kommunen mener ikke denne utviklingen er uheldig og ønsker ikke å snu den. Planutvalget finner derfor at det foreligger særlige grunner for dispensasjon fra reguleringsplan. Bakgrunn: Britt Jomisko har søkt om bruksendring fra bolig til fritidsbolig i søknad av Eiendommen, gnr. 13 bnr. 175, for det påtenkte tiltaket ligger i Golnes øst for byen og er vist på kartutsnittet nedenfor. Side 13 av 15

14 Sak 0040/05 Kartutsnitt: Boligens plassering vist med pil på eiendom I samme søknad er det også søkt om reduksjon i de kommunale årsgebyrene for vann og avløp på 50 % og fritak for renovasjon. Vurdering: Bygningen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan for Golnes, og er regulert til formål bolig etter plan- og bygningslovens (pbl) 25 nr. 1. En bruksendring til fritidsbolig vil dermed være i strid med gjeldende formål, og krever dispensasjon etter pbl. 7. Hvis dispensasjon innvilges vil deretter søknaden om tiltaket kunne behandles etter pbl. 93 første ledd bokstav c, jf. SAK 3. Saken må som nevnt behandles som en søknad om dispensasjon etter pbl. 7 der kommunen fatter vedtak etter at den har vært forelagt berørte myndigheter for uttalelse, jf. tredje ledd. Vi finner at saken ikke vil komme i konflikt med fylkeskommunens eller statlige myndigheters interesser. Dispensasjon fra reguleringsplan etter pbl. 7 forutsetter at det foreligger særlige grunner, og dispensasjonsmyndigheten er lagt til det faste utvalg for plansaker (her: Planutvalget), jf. første ledd. Om dispensasjoner fra en og samme reguleringsplan innvilges i noe antall, vil areal- og ressursdisponering i et område kunne endre karakter over tid, i strid med den disponering planen fastsetter. Kommunen må derfor følge en restriktiv dispensasjonspraksis i forhold til plan slik at det ikke undergraver den som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Endringer av betydning i arealdisponeringen bør således ikke foretas gjennom dispensasjoner i konkrete saker, men behandles som en endring av plan. Side 14 av 15

15 Sak 0040/05 I flere tilfeller tidligere er det gitt tillatelse til bruksendring fra bolig til fritidsbolig i bygdene mellom Vadsø og Skallelv da boligene der ikke lenger brukes som helårsboliger. Derimot har Bystyrekomiteen (nå: Planutvalget) i 2003 avslått en søknad om bruksendring fra en grunneier på vestsida av Jakobselva med begrunnelse om at dette området vurderes som et utbyggingsområde. Golnes og Vestre Jakobselv har hatt ulik utvikling da det i bygdene øst for byen kun er oppført noen få nye boliger de ti siste årene, mens det i Vestre Jakobselv er oppført mange nye boliger. At det tidligere er gitt dispensasjon, innebærer ikke nødvendigvis at man er «bundet» til å innvilge i en senere sak. Man kan på ethvert stadium snu en utvikling man finner uheldig. Synspunktet er at dersom det gis én dispensasjon til, vil tålegrensen være overskredet. Også her stiller et avslag krav til begrunnelsen. Rådmannen finner ikke at utviklingen av bygdene øst for byen er uheldig og ønsker ikke å snu den. Han anser saken som godt nok opplyst etter forvaltningslovens bestemmelser, og vil tilrå at det gis dispensasjon som omsøkt. En eventuell reduksjon i de kommunale årsgebyrene for vann og avløp på 50 % og fritak for renovasjon vil kunne behandles hvis Planutvalget velger å innvilge dispensasjonssøknaden. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 15 av 15

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer