Nettverksarbeid. APS konferansen Dorothea Vestøl, Avigo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksarbeid. APS konferansen 2010. Dorothea Vestøl, Avigo"

Transkript

1 Nettverksarbeid APS konferansen 2010 Dorothea Vestøl, Avigo

2 APS Fargerik gruppe Sammensatte utfordringer Vært lenge i systemet Nederlag/kriser/tap Manglende formell kompetanse Sårbare Trenger tett oppfølging

3

4

5 NETTVERKSARBEID 1.Kartlegging/bevisstgjøring, analyse og samtale om en persons nettverk 2. Samarbeid mellom yrkeshjelpere i nettverket til en person

6 Sosialt nettverk Uformelle relasjoner mellom mennesker som samhandler mer eller mindre regelmessig med hverandre Finset, 1986

7 Begrepet brukes både på et formelt og uformelt nivå Fyrand 1994 Nettverk og samhandling kommer i stand fordi vi har noe å møtes om og noe å samarbeide om. Nettverket ( grupper) har mer eller mindre strukturert og organisert fellesskap, basert på felles interesser og behov Vi formes og utvikles i nettverket, i de gruppene vi tilhører.

8 MITT NETTVERK FORELDRE. SØSKEN. SLEKT. NABOER. LEKEKAMERATER. KLASSEKAMERATER. LÆRERE. LEDERE I FRITIDSGRUPPER. DELTAKERE I ULIKE GRUPPER JEG ER MED I. KJØPMANNEN PÅ HJØRNET. EKTEFELLE. KOLLEGAER. ULIKE PROFESJONELLE. FAGFORENING. TILFELDIGE BEKJENTE. POLITIKERE. LEGE. PSYKIATRI osv osv.

9 Å tenke systemisk/helhetlig Å forstå det indre spill av krefter i systemet; det den ene gjør påvirker den andre. Bidrar til å sette brikkene i livet sammen slik at det gir sammenheng og mening Systemets regler/normer/sanksjoner blir styrende for oppfatninger og holdninger Repstad, 1988

10 SOSIAL STØTTE = innholdet, det som skjer/kan skje mellom mennesker som møtes Praktisk støtte hjelp til å flytte, barnevakt, avlastning, fylle ut skjemaer, lage CV, kontakte mulige arbeidsgivere, henvisninger Følelsesmessig støtte dele gleder/sorger, lufte oppdempte følelser, bli lyttet til Åndelig støtte reflektere over mening/verdier, eksistensielle sp.mål.. Informativ støtte om arrangementer, jobber, støtteordninger Tilføre nye perspektiver få ny kunnskap Adspredelse gå sammen på kino, trene sammen, kaffislaberas

11 FORSKNING Bronfenbrenner: Nettverk beskytter enkeltindivider fra virkninger av stress Kari Kilen: Visshet om at det fins noen som vil hjelpe og beskytte en, skaper trygg tilknytning og bidrar til positiv identitetsutvikling Caplan: Tilhørighet i et støttende nettverk er den mest avgjørende faktor for utfallet av en krise Dalgard: Sterk sammenheng mellom kvalitet på sosialt nettverk og psykisk helse Wilson: Sosialt nettverk kan være avgjørende for mestring av rusproblemer Cooly: Andre betydningsfulle personer danner det sosiale speil hvor den enkelte kan hente impulser til utvikling av selvbildet Sanderson: Raskere tilfriskning Sugisawi: Mindre depresjon Eide: Visshet om at en har noen som kan bistå, kan være nok til at en mestrer den belastende situasjonen alene

12 BELASTNINGER Negative livsbelastninger Vedvarende livsbelastninger Belastende fordi hendelsene : - er uønskede ( skilsmisse, mobbing, arbeidsledighet.) - krever store endringer (sykdom, flytting, tap ) - innebærer tap ( dødsfall, arbeidsledighet, flytting.) - innebærer trusler, risiko og fare (konflikter, gjeld..) - er uforutsigbare og utenfor individets kontroll

13 To hovedfaktorer: MESTRING (motstandsdyktighet) 1.Tilhørighet/relasjoner Stabilitet, forutsigbarhet, bekreftelse på eget verd, felles verdier 2. Kompetanse/ferdigheter Å kunne noe, være til nytte, få og ta ansvar, takle motgang Dette øves og utvikles i sosiale nettverk

14 Hva kan gi håp i din livssituasjon Hans O Tungesvik At folk er til å stole på Å ha en familie som viser interesse Å vite at jeg betyr noe for andre At noen bryr seg om meg At jeg blir tatt på alvor At jeg blir møtt med respekt At noen tar seg tid til å lytte At mine problem blir møtt med respekt At noen gjennom sin holdning gir meg tro på meg selv Når noen gir meg hjelp til å hente fram styrken i meg Når jeg får hjelp med skyldfølelsen overfor familie og særlig barna Virkelige venner som bryr seg også når jeg er blitt annerledes, utenfor Å vite at noen har bruk for meg Møte forståelse / aksept Bli trygg på at jeg er skyldfri når jeg virkelig er det Praktisk hjelp med det jeg ikke orker Møte vennlig varme Bli godtatt slik jeg er Bli trodd Kjenne meg velkommen

15 Fra Mestring som mulighet Å jobbe med nettverket vil bidra til at mennesker (med problemer) får større mulighet til å sette brikkene i sine liv sammen på en måte som kan skape sammenheng og mening for dem. Det sentrale for å forstå en persons sårbarhet overfor livets små og store hendelser ligger i personens tilknytning til andre. Mulighet til å knytte trygge bånd til andre mennesker gjør oss bedre rustet enn noe annet til å tåle de påkjenninger livet gir, uten å bukke under.

16 Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre ( andre er mitt speil) Gjenkjenne kropps/ansiktsuttrykk/følelser Vise egne følelser Innlede/opprettholde/avslutte samtale Gi tilbakemelding/vise interesse Lytte til andres behov/ideer Avbryte en samtale med spørsmål/refleksjon Ta i mot korreksjon Hevde seg selv Ta i mot korreksjon Hevde seg selv Fleksibilitet ved endrede rutiner Klare pressede og stressende situasjoner Komme/gå til avtalt tid Kontakte arbeidsgiver ved eventuelt fravær/forsinkelse Kontrollere egen følelser/temperament Samarbeide på en positiv og hjelpsom måte

17 ET GODT NETTVERK BETYR Schiefloe trygghet her og nå - og framover tilværelsen/livet/aktivitetene i hverdagen har mening god tilhørighet, jeg inngår i en større sammenheng

18 Deltaker: Å KARTLEGGE NETTVERKET indirekte nettverksintervenering * blir bedre kjent med seg selv finner ressurser/ sammenhenger mellom nettverk/problem blir oppmerksom på nettverkets betydning blir motivert til å ta initiativ/endre øker engasjement i egen problemløsning

19 VISUALISERING GIR ØKT BEVISSTHET Familie Slekt Ego Arbeid/skole Daglig aktivitet

20 ULIKE NETTVERKSNIVÅ

21 VÅR SOSIALE VERDEN Bronfenbrenner Mikrosystemet - nærmiljø: hjem, skole, vennegruppe. Både tilskrevne grupper (fam, skole) som du ikke velger og valgte (fotball, korps etc) Mesosystemet - samspill mellom de ulike miljøene. Samme verdier/normer? Overlapping? Samarbeid? Løse/tette nettverk? Henger ens verden sammen? Ekosystemet - andre grupper/personer en sjelden har kontakt med, men hvor det skjer ting av betydning for en indirekte. Datterens skole, ektefelles jobb, fagforening, kommunestyre som en ikke har direkte kontakt med Makrosystemet- kulturelle mønstre, politikk, klassestruktur, sosial organisering, livssyn/ideologier, byråkratiet

22 Jeg har en plan m Folk skylder alltid på at omstendighetene har gjort dem slik de er. De som kommer seg fram her i verden, er de som setter i gang og leter etter de omstendighetene de vil ha, og hvis de ikke finner dem, lager de dem

23 FOR Å FÅ DELTAKER I TALE Empati: komponent emosjonelt og intellektuelt Relasjoner: å være tilstede, lytte seg inn, åpenhet, fortrolighet, oppmerksomhet, kjemi Verdier: det viktige, veivisere, drivkraft, mavefølelse Tillit: kommuniseres med ord og kroppsspråk, gi noe av seg selv, en gave som berører, makt?, sårbarhet

24 Kartlegging synliggjør struktur Hvor stort/omfattende nettverket er Sammensetning Betydning Tetthet Sentralitet, grupper Mangfold

25 Nettverkets kvalitet Fungerer nettverket godt? Innhold Gjensidighet/ensidighet Varighet Tilgjengelighet Hyppighet Kontekst Positivt/negativt/konflikt/ambivalent Latente/ manifeste Materiell/praktisk/følelsesmessig støtte

26 ÅPNE REFLEKSJONSSPØRSMÅL Kan det være at. Jeg lurer på om. Jeg er ikke sikker på om jeg forstår hva du mener, men.. Jeg tror jeg hørte deg si. Korriger meg om jeg tar feil men Er det mulig at. Ut fra mitt ståsted. Det virker som om du føler/tror/tenker at Det ser ut til at du Er det rett at du sier. Jeg har inntrykk av at du. Tenker du at. Slik jeg oppfatter det er.. Kjenner du deg La meg spørre om.. Jeg antar at du Det lyder som om.

27 ENDRING SKJER Når vi selv ønsker endring og endringen er viktig for oss Når vi selv har kontroll Når vi har oppmerksomhet og fokus på det vi vil endre Når vi er motiverte, har en indre drivkraft Når vi har tro for at vi mestrer

28 STRATEGIER FOR Å ENDRE NETTVERKET Vedlikeholde: ringe, invitere, skrive, uttrykke glede over kontakt, tilby hjelp Utvide: basert på interesser/evner, bli kjent, ta opp igjen kontakt Utdyping: mer tid sammen, gjøre flere ting sammen, bli mer fortrolige, ta opp andre temaer Redefinere: ta initiativ til oppgjør, bedre samarbeid Sanere: kutte rusmiljø, mindre kontakt med noen som stresser meg/har negativ innflytelse

29 3 KOMPETANSENIVÅER gjensidig avhengig av hverandre - Deltaker, som utvikler og er bærer av problemet, erfarer følgene, som vet funksjonelle mestringsstrategier, er ekspert på seg selv - Det sosiale nettverket, ressurser som kan mobiliseres, kjenner deltaker over tid, har fulgt på nært hold, kjenner mønster, takling av vanskelige situasjoner etc - Yrkeshjelperne, de profesjonelle, har kunnskap om problemene og mulige løsninger, basert på erfaring og forskning

30 YRKESHJELPEREN Trenet blikk og god kommunikasjon bygd på empati, fagkunnskap, erfaring og intuisjon. Eide 1996 For å støtte andre må man selv stå støtt.

31

32 YRKESHJELPEREN Kjenne seg selv, sine muligheter og begrensninger Være oppdatert på systemet ; instanser, lover og regler, tiltak, følge med i endringer som skjer Lokalkunnskap personlig kjennskap til mulige samarbeidspartnere viktig Kunne be om hjelp

33 TAUSHETSPLIKTEN Hindrer ikke samarbeid, men gir trygge rammer Samtykke. Skrifteliggjøring En etisk utfordring som ansvarliggjør yrkeshjelperen: vi må vite hvorfor vi vil være tause Skaper tillit

34 YRKESHJELPERENE Kompetanse komplementerende roller - synergieffekt Kjennskap og anerkjennelse av hverandre avgjørende for gode løsninger til beste for deltaker Respektere/forstå ulik kultur/språk Ansvarlighet/overansvarlighet

35 FARE FOR YRKESHJELPEREN En person som holder en hammer ser hele verden som en spiker

36 Direkte nettverksintervenering Samarbeid med nettverket - å mobilisere nettverket - forebygge problemer - forebygge ytterligere fastlåsing - bedre mestring - løse konkrete, praktiske og følelsesmessige problemer Nettverksmøter med andre profesjonelle, og kanskje nærmeste familie, det effektive nettverket. Sammenheng og interaksjon. Ulike mikrosystemer drar lasset sammen

37 NETTVERKSMØTER Strukturerte: deltaker bestemmer hvem som skal være med, leder innkaller, som oftest skriftlig, innleder, leder og avslutter møtet Problemløsning og veien videre er i fokus; oppsummere situasjonen så langt, men ikke dvele ved fortiden, se framover (It doesn t matter where you came from, but where you re going) sitat fra tidligere tyv som nå er mikrofinanskunde i Strømmestiftelsen Oppgavefordeling/ avgjørelser dokumenteres. Den enkelte tar sitt ansvar og gjør sin hjemmelekse. Gjensidig tillit. Unngå dobbeltarbeid og sløsing med tid og krefter

38

39 Litteratur Sosialt Nettverk, Live Fyrand 2001 Fellesskap og Sammenhenger, Ragnhild Andresen, 2000 Samspill med sosialt nettverk, Live Fyrand 1993 Sosialt Nettverk, Dalgard m.fl 1995 Mestring som mulighet, Gjærum 1998 Kommunikasjon i relasjoner, Eide 2000 Fordi vi er mennesker, Botnen Eide 2003

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer