Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Mandag 15. juni kl Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Mandag 15. juni kl 14.30 16.00 Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375"

Transkript

1 Til Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Mandag 15. juni kl Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375 Til stede Adm.dir. Arne Bardalen, Skog og landskap Adm.dir. Harald Lossius, Bioforsk Rektor Knut Hove, UMB Senterdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Kommunikasjonsrådgiver Katrin Wirth-Petzold (referent) Saksliste Godkjenning av møtebok fra styremøtet 18. mars Orienteringer Ny nettside for Bioenergisenteret Finansiering av 30 % informasjonsstilling fra Innovasjon Norge Plan for høsten, basert på årsplanen og resultater første halvår Eventuelt Vedlegg 1. Møtebok fra styremøtet 18. mars Norway Exports R&D, annonse Bioenergisenteret, mai Aftenposten bilag om UMB 150 år, omtale Bioenergisenteret, mai Gudbrandsdølen Dagningen bilag om Mjøsen skog 100 år, annonse Bioenergisenteret, juni 2009 Saksdokumenter: 09. juni 2009 Møtebok: 22. juni 2009 Odd Jarle Skjelhaugen Senterdirektør 1 av8

2 Sak Møtebok fra styremøtet 18. mars 2009 Utkast til møtebok ble sendt ut via e-post til styremedlemmene 30.mars. Vedtak: Møtebok fra styremøtet 18. mars 2009 godkjennes. Sak Orienteringer a. Annonser og omtale Norway Exports R&D, annonse, mai, vedlagt Aftenposten bilag om UMB 150 år, mai, vedlagt Gudbrandsdølen Dagningen bilag om Mjøsen skog 100 år, juni, vedlagt b. Foredrag og orienteringer NoCC workshop Gøteborg 5.mars, innlegg av O.J.Skjelhaugen NoBio styret Ås 10.mars, orientering av O.J.Skjelhaugen OREEC styringsgruppe Lillestrøm 17.mars, orientering av Skjelhaugen Biogass09 Ørlandet mai, innlegg av R.Sørheim og O.J.Skjelhaugen SLF avd areal og ressurser Oslo 14. mai, orientering av O.J.Skjelhaugen Tekna Ås, 27.april, orientering av O.J.Skjelhaugen Akershus fylkeskommune Ås 17. juni c. Konferanser og workshops Gjennomført OREEC Utdanningsforum om bioenergi, Ås 26. mars LMDs klimakonferanse, Gardermoen juni. Bioenergisenteret hadde ansvar for parallellsesjon om bioenergi og småkraft. Kommer NoCC workshop Ås, august EU Joint Reserach, Norge 23. sept. (NoBio og Nordisk energiforskning) Forskningsdagene september, (bærekraft, evolusjon, Hamsun) Science week, Minneapolis, USA, september UMN workshop, Minneapolis, USA, 30.september 2.oktober NEREC, Norges Varemesse, Lillestrøm, 7-8.okotber. OREEC delansvar for faglig program. Bioenergisenteret med stand i vrimlehall kr AgroTeknikk 2009, Lillestrøm, november. Bioenergisenteret foredrag og gratis stand. Bioenergidagene november (biogass) Medieseminar, skisse laget, dato ikke bestemt, får hjelp fra NoBio UMB Åpen Dag lørdag 19.september. d. Søknader til Forskningsrådet FME-forskningsinfrastruktur knyttet til CenBio, sendt 25. mai (7 mill. kr) Storskala forskningsinfrastruktur Bioenergy Innovation Laboratory (120 mill. kr) trinn 1 sendt 4. juni. Frist for full søknad i trinn 2 i oktober. andre søknader til 4. juni fristen en søknad til Forskningsrådets program Natur og Nærings 22. april 2 av8

3 e. CenBio FME-samling i Forskningsrådet 2. april, gjennomgang status CenBio kick-off, Ås 15. mai, vekt på industrideltakerne Styrets sammensetning: SINTEF Energiforskning AS Ingen Gran (styreleder) NTNU Johan Hustad UMB Ragnhild Solheim Statkraft (Trondheim Energi Fjernvarme AS) Morten Fossum Avfall Norge (FREVAR) Fredrik Hellstrøm Hafslund ASA Jon Iver Bakken Norges Skogeierforbund Christian Ramberg Norges forskningsråd Andreas Bratland (observatør) Styremøte 17. juni, agenda: Konstituering av styret Styrets mandat og arbeidsform Kontraktsdokumenter og konsortieavtale Oversikt aktiviteter og partnere i CenBio Management team: Godkjenning av sammensetning og mandat Leveranser: skjemaer og prosedyrer Finanser: fordeling av Forskningsrådets bidrag, oversikt over industribidrag Arbeidsplan 2009 Møteplan: neste styremøte nov-des 2009, første generalfors. jan-feb 2010 Konsortieavtale status f. Status Biogass-lab på Campus Ås. Notat av 11. juni fra Tormod Briseid. g. Nye medarbeidere innen informasjon og kommunikasjon: Katrin Wirth- Petzold (deltid 60 %) og Elin Judit Straumsvåg (deltid 30 %). Vedtak: 1. Orienteringene tas til orientering. 2. Biogass-lab: Biogassgruppa bes fortsette arbeidet med å komme fram til lokalisering av en felles lab som erstatning for SusCrofa lokalene. Styret ønsker en sak til fk styremøte om økonomiske prinsipper for bruk av lab-lokaler. 3. Eksterne aktiviteter: Delta på arrangementer som er viktige for utvikling av Bioenergisenteret og velg bort de som er mindre viktige Ny nettside for Bioenergisenteret Bioenergisenterets nettside har siden etableringen av senteret vært å finne under UMBs nettsider. Dette har fungert greit i en oppstartfase. Nettsiden inneholder en del informasjon, men på langt nær nok. Det settes nå trykk på å presentere forskerne og deres kompetanse og prosjektporteføljen på en spennende måte og synliggjøre vår vitenskapelige produksjon. Bioenergisenterets behov for ekstern kommunikasjon øker sterkt, og det samme gjør behovet for en design- og innholdsmessig god og spennende nettside. 3 av8

4 Nåværende nettside har to store ulemper. Den er lagt opp etter UMBs mal, med få frihetsgrader. Og leseren får inntrykk av at Bioenergisenteret er et UMB-senter, ikke et Campus Ås senter, selv om alle tre eierne står omtalt på siden. De to andre forskningssentrene på campus Ås, APC og Cigene, har nettsider som framstår som rene senter-sider, ikke som en del av nettsiden til en av eierne verken når det gjelder utseende eller adresse. APC har kjøpt en slik tjeneste, og driften koster ca kr per år. De sliter med tungvint fjernstyrt service, og ønsker å gå over til å bruke UMBs struktur og IT-støtte. Det kan gjøres uten å bruke UMB-logo eller å skifte adresse. Cigene har alt in-house, både server og ITkunnskap. Det fungerer fint, og nettsiden er oversiktlig og har et tiltalende design. Bioforsk har ganske nylig bygget om hele sin nett-tjeneste. Nettsiden har en fast struktur, og den har funksjoner som kan brukes av programmer eller sentre som vil ha adresse og logo uavhengig av Bioforsk. Men struktur, fargevalg etc. følger med, og viser gjenkjennelighet til Bioforsk. Saken er diskutert med noen av medlemmene i kommunikasjonsgruppa. Gruppa er beredt til å arbeide videre med saken for finne en løsning som ikke krever mye ressurser fra Bioenergisenteret. Vedtak: For optimal profilering av Bioenergisenteret skal det etableres et nettsted som framstår som uavhengig av eiernes nettsider når det gjelder adresse og bruk av logo. Eiernes logoer og link til deres nettsteder skal vises tydelig. Senterdirektøren bes om å etablere et slikt nettsted. Nettstedet bør ikke kreve mye ressurser til etablering og drift Delfinansiering av informasjonsstilling fra Innovasjon Norge Innovasjon Norge Oslo og Akershus (OSAK) ser utvikling av næringsklynger som en sentral del av sin strategi. OREEC er en av de klyngene Innovasjon Norge vil bidra til å videreutvikle. OREEC går nå over fra en prosjektfase til en mer varig form. Dette fordrer langsiktig forpliktelse fra mange parter. Kunnskapsbyen Lillestrøm er sekretariat for OREEC og skal koordinere aktiviteten og iverksette nye initiativ på tvers av tematiske områder. Det skal etableres følgende 4 knutepunkter (noder) i regionen som OREEC dekker Grenland: Carbon Capture and Storage Halden: IKT og handel Ås: Bioenergi Lillestrøm: Sol, vind, hydrogen. Nodene skal bidra til økt satsning innen de angitte tematiske områder, og blant annet sørge for økt mobilisering av næringslivet. De er også viktige aktører i utviklingen av OREEC som klynge, i tett samarbeid med OREECs sekretariat. Nodene skal sikre at OREEC får en styrket rolle i hele regionen. OSAK vil delfinansiere en prosjektleder i OREECs sekretariat og en medarbeider i hver av nodene. For den enkelte node-medarbeider dekkes en 30 % stilling 4 av8

5 beregnet til lønn og sosiale kostnader (300 ), kontorkostnader (20 ), reisekostnader (20 ) og øvrige kostnader (20 ), til sammen 360 kr, for en periode på to år. Finansiering til Ås-miljøet vil gå til UMB / Bioenergisenteret. Dette miljøet skal ha et særskilt ansvar for satsningen på området bioenergi i OREEC. Det er en forutsetning at miljøene selv sikrer finansiering til en like stor stillingsandel, enten med egne midler eller gjennom midler fra andre samarbeidspartnere. Senterdirektørs anbefaling OREEC har til nå vært i en byggefase som et prosjekt, og går i 2009 over til å bli en medlemsorganisasjon der aktørene forplikter seg på en sterkere måte. OREEC vil dermed bli et nyttig nettverk for Bioenergisenteret, som vil kunne profitere på oppdrag og prosjekter, felles arrangementer, møteplasser, synlighet, kunnskapspersoner fra andre miljøer og gode kontakter i regionen. Som eksempel på arrangementer kan nevnes den store internasjonale konferansen NEREC (North European Renewable Energy Forum) som ble dratt i gang i 2008 av Norges Varemesse i tett samarbeid med OREEC, og som arrangeres for andre gang høsten Antagelig er det slik at jo større aktiviteten fra Bioenergisenteret mot OREEC er, jo større vil vår nytteverdi være. UMB har deltatt fra starten av i OREEC, med både forskningsdirektøren og prorektor for utdanning, som begge har promotert Campus Ås som sådan. I den nye medlemsorganisasjonen er det foreslått at Ås-miljøet får en styreplass. Bioenergi har hele tiden vært etterspurt i OREEC. OREEC er et regionalt cluster. Bioenergisenteret har sitt utspriing fra Campus Ås, men skal arbeide nasjonalt og internasjonalt. Senterdirektør ser ikke noen konflikt i dette. Det vil ikke skade vårt nasjonale arbeid om vi samarbeider regionalt, snarere tvert i mot. Vi må kunne arbeide både regionalt og nasjonalt. Kravet om at Bioenergisenteret skal bidra med en like stor stillingsandel (30 %) kan dekkes opp ved oppgaver som utføres av senterets nye kommunikasjonsmedarbeidere, kommunikasjonsgruppa og senterdirektøren. Den ekstra finansieringen fra Innovasjon Norge vil samlet sett øke aktiviteten i senteret. Vedtak: Bioenergisenteret takker ja til tilbudet fra Innovasjon Norge om finansiering av en 30 % stilling dedikert OREEC-knutepunktet om bioenergi. Kravet om at Bioenergisenteret skal bidra med en like stor stillingsandel dekkes opp ved OREEC-relaterte oppgaver som utføres av senterets nye kommunikasjonsmedarbeidere, kommunikasjonsgruppa og senterdirektøren. 5 av8

6 Plan for høsten 2009, basert på årsplanen og resultater første halvår 1. Årsplan: Utvikle fagstrategier for sentersamarbeidet Utvikle fagstrategier i samarbeid med temalederne for hver av satsingene i senteret. Fagstrategiene skal inkludere planer for større produksjon av vitenskapelige artikler. Høy prioritet. Resultater første halvår: Satt i gang for Biogass, som har etablert gruppe og leder. Plan for høsten: Fagstrategi for Biogass ferdigstilles senest september. Tydelige grupper med ledere for Bærekraft, Biovarme og Biodrivstoff (prioritert rekkefølge) etableres, og tilhørende fagstrategier lages senest november. For Biovarme brukes CenBio som underlag, og for Biodrivstoff brukes søknaden om Bioenergy Innovation Laboratory som underlag. 2. Årsplan: Utvikle senteret som et profilert nasjonalt forskningssenter Bidra i gjennomføring av FME en Bioenergy Innovation Centre (CenBio) gjennom senterdirektørens rolle som nestleder i senteret. Høy prioritet. Utvikle og drifte nettsider som svarer på Hvem er vi, hva kan vi, hva gjør vi?. Innhold: Forskernes CV er, prosjektportefølje, de viktigste nasjonale og internasjonale FoU- og industri-partnere. Bidra til at lokale FoU-initiativer ender opp i gode og koordinerte prosjektsøknader. Høy prioritet. Bidra til omtale i nasjonale media og produsere oppslag i nettstedet forskning.no. Resultater første halvår: Alle oppgaver i god gjenge. Se sak om orienteringer og sak om nettside. Senteret opplever betydelig oppmerksomhet, og det arbeides godt med prosjektsøknader. Plan for høsten: Forstette profileringsarbeidet fra første halvår. Både CenBio, nettside og prosjektsøknader prioriteres høyt. Utvikle power-point mal som skal brukes av alle involverte forskere når de holder innlegg om bioenergi. 3. Årsplan: Styrke og utvikle nasjonale og internasjonale nettverk Ta initiativ til og være arrangør av workshops og konferanser. Delta i Science Week 2009, september, Minnepolis, USA. Delta i NEREC 2009, oktober, Lillestrøm. Delta på andre arrangementer av betydning for senterets nettverksbygging. Resultater første halvår: Alle oppgaver oppfylt så langt, se sak om orienteringer. Plan for høsten: Forstette nettverksbyggingen fra første halvår. 4. Årsplan: Profilere senteret som en felles inngangsport for alle henvendelser om bioenergi. Utvikle et enkelt Nyhetsbrev rettet mot brukerne av Bioenergisenteret. Samle adresselister over senterets brukere. Samhandle med næringslivsbedrifter enkeltvis og med deres sammenslutninger som Norsk bioenergiforum (NoBio), Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) og Nordic Climate Cluster (NoCC). Bruke Bioenergisenterets formelle organer til å handtere forespørsler. Resultater første halvår: De to første oppgavene er forsinket pga sen ansettelse av kommunikasjonsrådgiver, startet medio mai. De andre oppgavene er oppfylt. Plan for høsten: Profilere enkeltforskere, forskerteam og samhandlende næringsliv både på senterets og bedriftenes nettsider, og gjennom artikler til 6 av8

7 nettavisen forskning.no og andre kanaler. Utvikle regelmessig nyhetsbrev. Arrangere medie-seminar slik som omtalt i styremøtet i mars. 5. Årsplan: Etablere gode rutiner for kommunikasjon og rapportering mellom senteret og dets eiere og med eiernes institutter og avdelinger Bruke Bioenergisenterets formelle organer Senterstyret, Arbeidsgruppa, Kommunikasjonsgruppa og Teamlederne til kommunikasjon, rapportering og interne prosesser. Resultater første halvår: Alle team er etablert. I tillegg har egne prosjektsøknadsteam vært i aktivitet. Er i god gjenge. Plan for høsten: Holde kontinuerlig trykk på intern informasjon og forankring. Styrke de interne kommunikasjonslinjene hos eierne. Nettsiden blir viktig. Bruke arbeidsgruppa til å samordne prosjektsøknader og skape prosjekter der minst 2 av sentereierne deltar. 7. Årsplan: Etablere gode rutiner for samarbeid om personalressursene som skal inngå i senteret Gjøre senteret til en felles møteplass for både seniorer og nytilsatte bioenergiforskerne på Campus-Ås og arbeide aktivt for å samlokalisere forskere i senterets lokaler. Arrangere mindre workshops, lunsjseminarer og forskermøter innen senterets satsinger Resultater første halvår: Møteplassen fungerer. Så å si alle møter har vært avholdt i senterlokalene i Sørhellinga, men senterdirektør er også en del hos eierne. Lunsjseminarer ikke startet opp. Plan for høsten: Nytilsatte som skal fylle de utlyste stillingene våren 2009 søkes lokalisert i senterlokalene i Sørhellinga. For satsingen biogass bør dette ses i sammenheng med et mulig nytt laboratorium i IMTs fløy 5, nabobygg til Sørhellinga. Det skal prøve ut et opplegg for faglige lunsjseminarer som skal dekke alle satsingene i Bioenergisenteret. Vedtak: 1. Plan for høsten 2009 godkjennes. 2. Prioritering av oppgaver: a. Fagstrategi biogass, b. Felles portal, c. Nyhetsbrev, det første i juni, d. Samordning av prosjektsøknader gjennom arbeidsgruppa, e. Faglige arrangementer internt, f.eks lunsjseminarer, fra september. 3. Arbeidsform: Synlighet utad og aktivitet innad Eventuelt Sponsing av studentaktiviteter For eksempel studentprosjekt om energigjerrig bil på biodrivstoff til konkurransen Shell Eco-marathon i Tyskland mai 2010 Vedtak: Bioenergisenteret vil bidra med et moderat økonomisk bidrag mot at fagmiljøet blir synliggjort. Innspill fra Vincent Eijsink (e-post 12. juni) om disponering av post.doc. stilling fra UMB øremerket Bioenergisenteret fra 2010 Vedtak: Saken handteres av UMB. Senterdirektør lager en betenkning til rektor, som så beslutter. 7 av8

8 Hafslundbyen Hafslund Eiendom AS planlegger konseptet Hafslundbyen på vei mot nullutslippssamfunnet for demonstrasjon av framtidsløsninger for infrastruktur, energi og kretsløp. Hafslundbyen skal realiseres gjennom bygging av en bydel i Sarpsborg som skal vise miljøvennlige løsninger å bo og arbeide i. Bydelen skal ikke være et statisk framtidsmuseum, men et lite samfunn under dynamisk utvikling der bærekraft blir det viktigste kriterium. Hafslund ønsker å samarbeide med Bioenergisenteret, særlig vårt Bærekraft team, under konseptutviklingen. Vedtak: Bioenergisenteret vil samarbeide med Hafslund Eiendom for å utvikle konseptet for Hafslundbyen og skape operative FoU-prosjekter. Møteplan for høsten Torsdag 10. september kl i Sørhellinga S375 Tirsdag 12. november kl i Sørhellinga S375 8 av8

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 41/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 15.03.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg:

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg: Vedlegg: 1. Vedtekter for NKA 2. Økonomireglement for NKA 3. Informasjon om frister og støtteordninger 4. Strategiplan for Norske kirkeakademier 2012-2015 Vedlegg 1 2014 NORSKE KIRKEAKADEMIER VEDTEKTER

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer