Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok"

Transkript

1 Til Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Tirsdag 10. februar kl i Sørhellinga S375 Deltakere: Arne Bardalen, Harald Lossius, Knut Hove, Odd Jarle Skjelhaugen Referent: Odd Jarle Skjelhaugen Saksliste Godkjenning av møtebok fra styremøtet 7. januar Godkjenning av regnskap for CenBio - iverksetting Plan for samlokalisering Kommunikasjonsgruppe Styremøtedatoer fram til sommeren Eventuelt Orienteringer a. Økonomirutiner b. Årsplan 2009 med budsjett c. Arbeidsgruppa d. Bioenergilab-søknad e. Oversikt bioenergiprosjekter f. OREEC-seminar 26. mars 2009 om bioenergi-utdanning Vedlegg 1. Bioenergisenteret - En kommunikasjonsgruppe? 2. Innbydelse til forskermøte mandag 9. februar Saksdokumenter: 8. februar 2009 Møtebok: 23. februar 2009 sign Odd Jarle Skjelhaugen Senterdirektør 1

2 Sak Møtebok fra styremøtet 7. januar 2009 Møteboka ble sendt ut via e-post til styremedlemmene 8.januar og vedtakene ble kommentert og korrigert. Vedtak: Møtebok fra styremøtet 7. januar 2009 godkjennes. Sak Godkjenning av regnskap for 2008 For 2008 har Norsk senter for bioenergiforskning kostnader iht nedenstående tabell. Kostnadene er ført i prosjektregnskap hos Bioforsk. Regnskap Bioenergisenteret 2008 Kostnader Fordeling Kost iht fordeling UMB ,71 50 % , ,36 Bioforsk ,00 25 % , ,32 S og L - 25 % , ,68 Totalt , % ,71 - UMBs kostnader består av lønn uten OH-kostnader for senterdirektør på halv tid fra sommer 2008, pluss reiser, messedeltakelse og PC. Bioforsks kostnader er 300 timer fra Olav Arne Bævre og 22 timer fra Nina Ystehede, begge inklusive OH. Skog og landskap har ikke meldt inn kostnader, men instituttet har bidratt med timer gjennom Bjørn Langerud. Vedtak: 1. Regnskap 2008 kompletteres med brutto personalkostnader uten OH fra Skog og landskap. Bioforsk gjør om sine innmeldte kostnader til brutto personalkostnader uten OH. Kostnadsfordelingen retter opp iht ny totalkostnad. 2. For 2009 tas ikke personalkostnader fra noen av eierne med i regnskapet. Regnskapet vil da omfatte brutto personalkostnader for senterdirektør og informasjonsmedarbeider, samt driftsutlegg knyttet til Bioenergisenteret. Sak CenBio - iverksetting FME-søknaden Bioenergy Innovation Centre, forkortet CenBio, ble innvilget 4. februar Vi får tildelt 15 millioner kr årlig fra Forskningsrådet. Vi søkte om 20 millioner, og fikk dermed 25 % mindre enn det vi søkte om. Finansieringsmodellen for FME ene tilsier 50 % fra Forskningsrådet, minst 25 % fra industri og minst 25 % fra FoU-aktørene. Det er ikke lagt opp til kutt fra industri- eller FoUaktørene. Totalbudsjettet blir ikke avklart før alle har undertegnet konsortieavtalen og forpliktet seg til å bidra økonomisk. Vi har så langt lagt opp til følgende oppgaver for prosessen fram til iverksetting: 1. Sende mail til industri-aktørene om innvilget FME og litt om prosess. Ansv: Odd Jarle Skjelhaugen, Bioenergisenteret og Lars Sørum, SINTEF Når: gikk ut fredag 6. februar. 2

3 2. Arbeidsutvalg for prosessen er Lars Sørum, SINTEF og Odd Jarle Skjelhaugen, Bioenergisenteret med bistand fra Kristian Lien, konsulent innleid av SINTEF 3. Lage utkast til konsortieavtale Her inngår beskrivelse av roller og ansvar for vertsinstitusjon, styre, senterleder, nestleder og SP-ledere. Ansv: Lars Sørum, SINTEF med bistand fra Kristian Lien, konsulent innleid av SINTEF Når: uke 9, kommentarfrist uke Sende utkast til konsortieavtale til alle partnere. Gjennomføre møter med alle, for å forankre, skape engasjement og få fram en omforent avtale. Ansv: Lars Sørum, SINTEF, Odd Jarle Skjelhaugen, Bioenergisenteret, og de fem SP-lederne, med bistand fra Kristian Lien, konsulent innleid Når: av SINTEF uke 11 dersom kontrakt med Forskningsrådet er signert 5. Lage utkast til CenBio-management Ansv: Lars Sørum, SINTEF Når: uke 9 6. Plan for kulturbygging første året Ansv: Lars Sørum, SINTEF; Odd Jarle Skjelhaugen, Bioenergisenteret Når: mars 7. Tegne kontrakt med Forskningsrådet Kontakten legges fram for styret i Bioenergisenteret før signering Ansv: rektor Knut Hove, UMB Når: april Lage en revidert forskningsplan ihht redusert budsjett Forskningsrådet ser for seg 2009 som et fullt budsjettår for FME-ene. Budsjettkuttet for dette året kan dermed gjøres ved å starte opp CenBio 1. april i stedet for 1. januar, og beholde forskningsplanen som beskrevet i søknaden. Vi bruker resten av 2009 til å arbeide ut en justert forskningsplan for 2010 og de kommende 2-3 årene. På denne måten kommer vi raskt i gang med CenBio, slipper vanskelige kutt-diskusjoner i startfasen og får trukket industrien og forskere godt inn i forskningsplanen.. Ansv: Lars Sørum, SINTEF; Odd Jarle Skjelhaugen, Bioenergisenteret; og de fem SP-lederne Når: mai november Ad pkt 5 om managemernt, spesielt styret:. Forskningsrådet krever at FME ene skal ha et styre der industriaktørene er i flertall. For CenBios del er det er lagt opp til et styre på 7; 3 fra FoU og 4 fra industri. Iflg MoU en vår skal SINTEF ha styrelederplassen og Ås og NTNU skal ha hvert sitt styremedlem. Ad pkt 5 om managemernt, spesielt intern avklaring mellom Ås-partnerne: Problemstillingen er at forskningsinstituttene (Bioforsk og Skog og landskap) 3

4 ønsker en SP-leder som inngår i CenBios management team. I nåværende CenBio-organisering har UMB 2 SP-ledere, men bare 1 WP-leder Skog og landskap og Bioforsk har altså ingen SP-ledere, men har hhv 3 og 2 WP-ledere. Se følgende tabell. SP WP WP topic SP leader WP leader 1 Feedstock supply Rasmus Astrup, NFLI 1 2 Logistics Bruce Talbot, NFLI Hans Fredrik Hoen, UMB 3 Biomass and residue characteristics.. Judit Sandquist, Sintef 4 Residue upgrade and use Trond K. Haraldsen, Bioforsk 1 Combustion Øyvind Skreiberg, Sintef 2 2 Gasification Rainer Backman, Sintef Rainer Backman, Sintef 3 Pyrolysis Morten Grønli, NTNU 4 Anaerobic digestion Roald Sørheim, Bioforsk 1 Small-scale Edvard Karlsvik, Sintef 3 2 District heat Lars Sørum, Sintef Øyvind Skreiberg, Sintef 3 Heat and power Øyvind Skreiberg, Sintef 4 Emissions Mette Bugge, Sintef 1 Life cycle analysis Anders Strømman, NTNU 4 2 Cost assessment and market analysis Birger Solberg, UMB Birger Solberg, UMB 3 Ecosystem management Nicholas Clarke, NFLI 1 Bioenergy Graduate School Johan Hustad, NTNU 5 2 Knowledge transfer and Dissemination Johan Hustad, NTNU Odd Jarle Skjelhaugen, UMB 3 Innovation Management Lars Sørum, Sintef Arbeidsgruppa har kommet til enighet om at vi generelt bør sørge for å ha prosjektledere med en solid vitenskapelig produksjon bak seg som dokumenterer evne til vitenskapelig publisering. Gruppa har tilrådd at Prinsippet om kvalitet som kriterium for prosjektledere bør følges i de fleste bioenergi-prosjekter. Arbeidsgruppa har drøftet saken tre ganger uten å komme til noen avklaring. Senterdirektør tar derfor saken til styret. Direktøren foreslår at dersom Skog og landskap eller Bioforsk kan stille med en relevant forsker som kan vise til solid vitenskapelig produksjon, så kan vedkommende lede SP1 Biomass supply and residue utilization. Direktøren foreslår videre at UMB tar over ledelsen av WP 1.1 Feedstock supply. Vedtak: 1. Prosess for iverksetting av CenBio tas til etterretning. Styret vil understreke betydningen av at det snarest etableres et project mangement for den videre planleggingen av CenBio. 2. Det framlegges en sak om egenfinansiering og kandidater til CenBio-styret i neste møte. 3. Styret legger til grunn at instituttene i Ås må være representert på SPledernivå i CenBios organisasjon. 4. Skog og landskap leder SP 1. Det legges til grunn at oppgaven ivaretas av forsker Simen Gjølsjø. Opprinnelig SP 1 leder bidrar i oppstarten i den grad det er hensiktsmessig for Campus Ås. 5. UMB leder WP 1.1. Det legges til grunn at oppgaven ivaretas av professor Trond Eid. Sak Plan for samlokalisering Saken ble behandlet i styremøtet 7. januar, med følgende vedtak: Senterleder bes legge fram planer for bruk av senterlokalene i Sørhellinga til aktiv samhandling 4

5 mellom forskere på en måte som er hensiktsmessig for utvikling av senteret som ett konsortium. Saken er drøftet i arbeidsgruppa to ganger. Bioforsk og Skog og landskap legger vekt på at Bioenergisenteret skal være et virtuelt senter, og at det er viktigere med forskningsaktiviteter enn samlokalisering. De mener at det vil være lettest å få til samlokalisering ved nytilsettinger. UMBs to representanter i gruppa er begge meget positive til samlokalisering av forskere. Samlokalisering er viktig for å utvikle nye og spennende prosjekter. Få på plass noen få forskere vilje til å lage grupper som vil løfte, så er vi i gang. Manglende samlokalisering vil gi et feil signal utad til industri og myndigheter. Alle ser en mulighet i å bygge opp en ny tverrfaglig gruppe innen bærekraft, og la den få hus i senterlokalene. Bærekraft er et fagområde som er nytt for alle aktørene, og det er behov for å samle de kreftene vi har. Resultat fra arbeidsgruppa: Hovedutfordringen er å få forskere fra Skog og landskap og Bioforsk inn i senterlokalene. UMB-forskere er der allerede, og flere er positive til å komme. Senterdirektør følger opp sammen med Øystein Dale, Skog og landskap, og Nils Vagstad, Bioforsk, for å komme fram til noe konkret. Et spor kan være å bygge og samlokalisere er bærekraft-team. Vedtak: Styret ser samlokalisering av forskere som et viktig element i realiseringen av senterets målsettinger og ønsker at senteret blir en felles møteplass for både seniorer og nytilsatte forskere. Styret ber senterdirektøren arbeide aktivt for å samlokalisere forskere i senterets lokaler ut fra følgene prinsipper: 1. Styret legger vekt på at merverdien ved samlokalisering i senteret blir synliggjort. 2. Samlokalisering prioriteres ved rekruttering dersom det er faglig hensiktsmessig. 3. Det legges vekt på å bygge team gjennom fellesprosjekter og at Bioenergisenterets lokaler blir en fast møteplass for bioenergiforskerne på Campus-Ås. 4. Det regionale perspektivets betydning for den videre utviklingen av senteret må drøftes grundigere i styret. Styret vil arbeide videre med hvordan senteret kan inkludere og dra nytte av våre regionale enheter. Sak Kommunikasjonsgruppe Senterdirektøren har tatt initiativ til å etablere en kommunikasjonsgruppe for Bioenergisenteret. Severin Woxholtt (Skog og landskap), Morten Günther (Bioforsk) og Kai Tilley (UMB) pluss Odd Jarle Skjelhaugen hadde er sonderingsmøte 27. januar (referat: se vedlegg 1). Disse personene ble trukket inn fordi de har arbeidet med Bioenergisenter-oppgaver allerede, og fordi de har vist interesse for senterets arbeid. Flere oppgaver av felles art ble drøftet, bl.a. samkjørt profilering på sentereiernes nettsider, bidrag til senterets nettside, enhetlig opptreden utad, intern informasjon og kommunikasjon, og en kommunikasjonsstrategi for senteret. 5

6 Initiativet ble drøftet 30. januar i arbeidsgruppa, som ga sin fulle tilslutning. De involverte personene nevnt her er positive til å bruke tid og krefter på Bioenergisenteret, dersom ressursbruken og gruppa blir formalisert. Forslag til vedtak: Det etableres en kommunikasjonsgruppe for Bioenergisenteret. Medlemmene blir: Severin Woxholtt, Skog og landskap; Morten Günther, Bioforsk; og Kai Tilley, UMB. Medlemmene kan bruke % av arbeidstiden sin på oppgaver for Bioenergisenteret. Gruppa lager sitt eget mandat, som legges fram for senterstyret. Sak Styremøtedatoer fram til sommeren Vedtak: Vi legger opp til ett møte per måned. Fast møtested er Sørhellinga S375. Møtedatoer våren 2009 settes til: Onsdag 18. mars kl Noen saker: CenBio management CenBio styrerepresentant fra Ås, samt kandidater fra næringslivet CenBio kontrakt med Forskningsrådet, utkast. Økonomirutiner for Bioenergisenteret. Mandag 27. april kl Noen saker: Bioenergilab-søknad med frist 22. april eller 4. juni, avhengig av hvilken søknadstype vi velger CenBio kontrakt med Forskningsrådet Mandag 15. juni kl Noen saker: Oppsummering av våren og planer for høsten Sak Eventuelt Ingen saker tatt opp. 6

7 Orienteringer a. Økonomirutiner Senterdirektør har bedt om et notat fra Bioforsk, som fører regnskapet for senteret. Pga reising og forberedelser og gjennomføring av Bioforsk-konferansen har det ikke vært mulig å få fram notatet til 10. februar. Saken utsettes til neste styremøte. b. Årsplan 2009 med budsjett Iflg vedtak i styremøtet 7. januar skal en detaljert årsplan med produksjonsmål samt budsjett utarbeides i februar 2009 i samråd med arbeidsgruppa. Dette er ikke gjort enda. Årsplanen vil påvirkes sterkt av vårt nye FME som ble innvilget for noen få dager siden, og dets økonomi er ikke avklart enda. Årsplan 2009 med budsjett legges fram for styret i mars-møtet. c. Arbeidsgruppa Arbeidsgruppa har hatt tre møter i januar. Det første møtet ble brukt til å gå igjennom og diskutere mandat, oppgaver og rolle. Frammøtet har vært bra, men et medlem har stilt med stedfortreder en gang. Gruppa har fungert greit når det gjelder å finne personer til ad-hoc oppgaver, planlegge forskermøte og støtte opp under den foreslåtte kommunikasjonsgruppa. Men arbeidsgruppa har hatt sprikende oppfatninger om samlokalisering, og har ikke klart å enes om organiseringen av CenBio. Gruppa har en vei å gå fram til å fungere som ett konsortium. d. Bioenergilab-søknad Arbeidsgruppa har utpekt personer som vil samle innspill fra forskerne til en felles søknad fra Skog og landskap, Bioforsk og UMB. Disse er hhv Gry Alfredsen, Olav Arne Bævre, Olav Høibø, Espen Olsen og Vincent Eijsink. De har laget en to-siders skisse slik Forskningsrådet har bedt om. NTNU og SINTEF har også laget en skisse om et bioenergilaboratorium. Ås-skissa og Trondheim-skissa ble samordnet til en felles skisse kalt Bioenergy Innovation Laboratories, som ble sendt inn 20. februar, med UMB som søker. Den er knyttet til CenBio. Det er avtalt at infrastrukturpengene vi måtte få skal deles likt mellom Trondheim og Ås. e. Oversikt bioenergiprosjekter En oversikt over igangværende bioenergi-relevante forskningsprosjekter ved Skog og landskap, Bioforsk og UMB er nå samlet inn av en gruppe bestående av hhv Gry Alfredsen, Olav Arne Bævre og Andreas Brunner. Oversikten ble delt ut og kommentert i forskermøtet 9. februar. Den vil bli bearbeidet videre og lagt på Bioenergisenterets nettside. Prosjektoversikten utgjør første trinn i utvikling av en ordrebok for Bioenergiseneret, der både løpende, søkte og planlagt søkte prosjekter listes opp, noe lignende den som ble laget i Matalliansen mellom Nofima Mat og UMB i sin tid. Ordreboka viste seg der å være et svært nyttig verktøy for ledelsen og for samhandling mellom forskerne. 7

8 f. OREEC-konferanse om bioenergi-utdanning Klyngen Oslo Renewable Energy and Environment (OREEC) planlegger nå konferansen Bioenergi - samarbeid utdanning og næringsliv. Målgruppen er næringsliv og utdannings- og forskningsinstitusjoner innen bioenergi. Målet er å skape et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, deres forskningsmiljøer og næringsliv, slik at næringslivet får dekket sitt behov for kompetent arbeidskraft. Konferansen vil finne sted 26. mars 2009 på Ås eller Ski (avhengig av hvor vi finner ledig lokale). Den finansieres av OREEC. UMBs prorektor for utdanning, Trine Hvoslef Eide, og Bioenergisenterets direktør Odd Jarle Skjelhaugen er med i plangruppa. 8

9 Bioenergisenteret - En kommunikasjonsgruppe? Vedlegg 1 Tirsdag 27. januar 2009 kl i Sørhellinga 375 Deltakere: Kai Tilley, UMB Severin Woxholtt, Skog og landskap Morten Günther, Bioforsk Odd Jarle Skjelhaugen, Bioenergisenteret (innkaller og referent) Utdelt: - Brosjyre Bioenergisenteret (august 2008) - Orientering til UMBs styre om Bionergisenteret (25. januar 2008) - Innbydelse til Forskermøte (21. januar 2008) - Samarbeidsavtalen om Bioenergisenteret mellom Bioforsk, Skog og landskap, og UMB (21. desember 2007) Formål Dette var et bli-kjent-møte for å sondere mulighetene for å samordne intern og ekstern bioenergi-kommunikasjonen ved Skog og landskap, Bioforsk og UMB gjennom Norsk senter for bioenergiforskning. Formaliteter Sernterdirektør sjekket ut med lederne for senterets eiere hvor mye tid deres infofolk kan bruke på senteret, og hvem som bør sitte i en kommunikasjonsgruppe. Noen innspill Skog og landskap er i ferd med å tydeliggjøre bioenergi på sine nettsider. Både prosess og resultat bør samkjøres med Bioenergisenteret. Bioforsk er i ferd med å ta i bruk nytt web-verktøy. Har allerede oversikt over enkeltprosjekter og kan lett lage noe tydelig på bioenergi. UMB har bidratt med å lage hjemmeside for Bioenergisenteret, og vil legge sin bioenergi-info der. Hjemmesida kan flyttes, hvis ønskelig. Kommunikasjon mellom personer i Arbeidsgruppa og i en Kommunikasjonsgruppe må fungere på hjemmebane (hos den enkelte senter-eier). Enhetlig opptreden er ofte vanskelig. Når forskerne forteller omverdenen om sin tilhørighet, bør de kunne si at de er ansatt ved for eksempel Bioforsk, og at de er tilknyttet Norsk senter for bioenergiforskning. Bør lage bakgrunnsinformasjon om bioenergi og legge på nettsida; om hva bioenergi er, og mer konkret hva biogass, biovarme, biodrivstoff og bærekraft er, og hvordan bioenergi, CO 2 og klima henger sammen. Jfr strategihefte som SFFE i Trondheim har laget, se Kommunikasjonsstrategi En egen kommunikasjonsstrategi kan evt. utarbeides og forankres når strategier for de fire tematiske satsingene i senteret begynner å tegne seg. Neste møte Torsdag 12. februar kl i Sørhellinga 375. Odd Jarle Skjelhaugen 27. januar

10 Vedlegg 2 Til: Bioenergi-forskere på Campus Ås Norsk senter for bioenergiforskning Forskermøte Tid: Sted: Mandag 9. februar 2009, kl inkl lunsj. Norsk institutt for skog og landskap, møterom H8 ved resepsjonen Påmelding pga. lunsj: e-post til merket forskermøte. Kontaktperson Laila Løvlund, resepsjonen i Raveien, tlf Program 1. Åpning ved Bioenergisenterets styreleder Arne Bardalen 2. Status FME-søknad Bioenergy Innovation Centre (CenBio) ved senterdirektør Odd Jarle Skjelhaugen 3. Bioenergi-prosjekter, en oversikt og kort gjennomgang ved Skog og landskap, Øystein Dale ved Bioforsk, Olav Arne Bævre ved UMB, Hans Fredrik Hoen Det vil bli utdelt en prosjektoversikt under møtet. Det vil også bli gitt en kort orientering om kommende utlysninger. 4. Diskusjon om samhandling og nye prosjekt- initiativ Hvordan skape merverdi i forskningen ved å samhandle i Bioenergisenteret, ikke minst ved nye prosjektsøknader og regionale initiativ? Panel: Øystein Dale, Olav Arne Bævre, Hans Fredrik Hoen, Vidar Thue-Hansen Ordstyrer: Odd Jarle Skjelhaugen 5. Lunsj Skog og landskap kantina, ved siden av møterommet Velkommen 21. januar 2009, Odd Jarle Skjelhaugen 10

Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove

Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove Til Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning Møtebok Onsdag 7. januar kl 08.15 10.30, Rektors kontor Deltakere: Arne Bardalen, Harald Lossius, Knut Hove, Odd

Detaljer

Bioenergilandslaget strukturert forskning for å nå 14 TWh-målet

Bioenergilandslaget strukturert forskning for å nå 14 TWh-målet Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør LMDs konferanse om klima og landbruk, Gardermoen 2.-3. juni 2009 Bioenergilandslaget strukturert forskning for å nå 14 TWh-målet En historie om en bioenergi-drøm og

Detaljer

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10.

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10. Tid Mandag 27. februar kl 11.30 12.15 Terje Gjengedal: Fornybarfamilien Kan flere former for fornybar energi fungere sammen på en komplementær måte uten å konkurrere? Og har bioenergien en tydelig plass

Detaljer

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Mandag 15. juni kl 14.30 16.00 Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Mandag 15. juni kl 14.30 16.00 Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375 Til Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Mandag 15. juni kl 14.30 16.00 Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375 Til stede Adm.dir. Arne Bardalen, Skog

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD MØTEBOK FRA STYREMØTE 10.02.2014 GODKJENT PER E-POST 03.03.2014 MØTEBOK Styremøte i NorZymeD 10.02.2014 Til stede: Forfall: Trygve Brautaset, SINTEF Materialer og kjemi Anders Goksøyr, Universitetet i

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi

Bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi Bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi NYHETSBREV FØRSTE HALVÅRET 2009 Bioenergy Innovation Centre (CenBio) Eierne av Bioenergisenteret gikk høsten 2008 sammen med NTNU og Sintef energisforskning

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Skogbasert biodrivstoffproduksjon. Ås Trond Værnes

Skogbasert biodrivstoffproduksjon. Ås Trond Værnes Skogbasert biodrivstoffproduksjon Ås 4.5.2017 Trond Værnes Hvorfor Mindre utslipp av klimagasser Mer fornybar energi Energi- og klimasatsingen er fortsatt ikke en godt integrert satsing I EU mer mot hverandre

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.11.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl. 10.30 16.30. Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Tone Ibenholt, FME-koordinator ti@rcn.no Forskningssentre for miljøvennlig energi åtte sentre

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017 Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte 2017 28. september 2017 Informasjonspunkter - FME Egenevaluering etter to år FME Samfunn ny utlysning Bruk av «overskuddsfinansiering»

Detaljer

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Torsdag 10. september 2009 kl 14.00 15.30 Sørhellinga 3.etg.

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Torsdag 10. september 2009 kl 14.00 15.30 Sørhellinga 3.etg. Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Torsdag 10. september 2009 kl 14.00 15.30 Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375 Til stede Adm.dir. Arne Bardalen, Skog og landskap Adm.dir. Harald

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Aktuelle SFI-saker. SFI-forum 28. april 2016 v/ Liv Jorunn Jenssen

Aktuelle SFI-saker. SFI-forum 28. april 2016 v/ Liv Jorunn Jenssen Aktuelle SFI-saker SFI-forum 28. april 2016 v/ Liv Jorunn Jenssen Hva skjer for tiden. Årsrapporter 2015 «Site visit» Oppsummering SFI-I SFI og statsstøtteregelverket Kommunikasjon SFI-IV? Vi leser Årsrapporter

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Nye norske biogassprosjekter samordnet i verdikjeden råvare til gjødselprodukt. Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør

Nye norske biogassprosjekter samordnet i verdikjeden råvare til gjødselprodukt. Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør Nye norske biogassprosjekter samordnet i verdikjeden råvare til gjødselprodukt Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør Biogass i Norge hva skjer? Oslo, 29. mars 2011 Bioforsk Norsk institutt for skog og

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Mat for ei bærekraftig framtid 17.12.2013 Hans Fredrik Hoen Rektor DET LEVENDE UNIVERSITET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Vegviser Matsatsinga

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi Midtveisevalueringen i Status på Stratos, 10. oktober 2013

Forskningssentre for miljøvennlig energi Midtveisevalueringen i Status på Stratos, 10. oktober 2013 Forskningssentre for miljøvennlig energi Midtveisevalueringen i 2013 Status på Stratos, 10. oktober 2013 Forskningssentre for miljøvennlig energi BIGCCS, International CCS Research Centre NOWITECH, Research

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Protokoll fra møte i. Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i. Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 15.05.2013 Møtested: Akershus fylkeskommune, møterom 213 Møtedato: 15.05.2013 Tid: 10:00-11:00 Sak nr 14 23/13 Referatsak nr 2/13

Detaljer

Regional medfinansiering Forskningssenter Miljøvennlig energi (FME), Bioenergi

Regional medfinansiering Forskningssenter Miljøvennlig energi (FME), Bioenergi Saknr. 15/9893-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering Forskningssenter Miljøvennlig energi (FME), Bioenergi Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at en etablering av et Forskningssenter

Detaljer

Møte med Forskningsrådet

Møte med Forskningsrådet 1 Møte med Forskningsrådet 06.11.2008 2 Agenda 12.30 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 14.00:

Detaljer

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til

Detaljer

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME Samfunn) FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Dagens FME-ordning skal bidra til kompetanseutvikling og innovasjon gjennom satsing på langsiktig

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3. juni kl

Protokoll fra styremøte 3. juni kl 08.06.04 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) U.off. 5a. Møte 2/04 Protokoll fra styremøte 3. juni 2004 - kl. 09.00 13.00 Møtet ble holdt på NHH i Bergen. Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Sted: Nortura Malvik Tilstede: Torleif Susort, Ole Johnny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor-Erik Erzaas, Kristian Hovde, Halvor

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Onsdag 18. mars kl Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Onsdag 18. mars kl Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375 Til Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Onsdag 18. mars kl 14.30 16.00 Sørhellinga 3.etg. i møterom S 375 Saksliste 18-2009. Godkjenning av møtebok

Detaljer

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar 1 av 2 Rektor Dato 01.12.2016 Referanse 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtet Rektor Frank, Kari, Johan Dekanmøte Møtetid: Tirsdag 6. desember 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested:

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder Liv Toril

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill Eline Skard, ENERGIX-programmet Plan for parallellsesjonen 1440-1455: Introduksjon av ENERGIX og programplanen v/eline Skard 1455-1530: Innspill fra Johan

Detaljer

INNKALLING til møte i lokalt styre for Oddemarka skole torsdag 22. januar kl. 1930-2100

INNKALLING til møte i lokalt styre for Oddemarka skole torsdag 22. januar kl. 1930-2100 Til styremedlemmene Dokumentene sendes fortrinnsvis på e-post. Styrets varamedlemmer (skal ikke møte uten spesiell innkalling) og foreldrekontaktene får saksdokumentene til orientering (uten vedlegg dersom

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

fra Møtet ble satt kl og avsluttet kl Torild H. Brende, Sverre Bjørnstad

fra Møtet ble satt kl og avsluttet kl Torild H. Brende, Sverre Bjørnstad P R O T O K O L L fra møte i Fonds-/Avtalestyret mandag 05. februar 2007 kl. 12.00 (Møte nr. 1) Møtet ble satt kl. 12.00 og avsluttet kl 16.00 Til stede: Forfall: Almar Sagelvmo, Eli Reistad, Olav Randen,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: Hovedstyret (HS) Møte nr: 6 Dato: 03.06.14 Start: 19:00 Slutt: 23:00 Til stede: Marianne Ellingstad (ME) Geir Torbjørnsen (GT) Morten Oppegaard (MO) Pål Løkkevik

Detaljer

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Onsdag 5. desember 2012 kl. 12.30 Møtested: Møterom M1 i fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget Arkivref.:

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

PROTOKOLL. Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 9.3. 2016 /BKR PROTOKOLL Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl. 10.00 15.00 Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 Deltakere: Styret:

Detaljer

Årsrapport 2009 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Årsrapport 2009 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Årsrapport 2009 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Året 2009 FME-ordningen skal stimulere til langsiktig og konsentrert forskningsinnsats som skal skape et bedre kunnskapsgrunnlag innen prioriterte

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 26.03.2015, kl. 0800-1230 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Grethe Høiland

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 049-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.09.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

En nasjonal FoU- og Innovasjonsstrategi i en internasjonal kontekst!

En nasjonal FoU- og Innovasjonsstrategi i en internasjonal kontekst! Mineral21 En nasjonal FoU- og Innovasjonsstrategi i en internasjonal kontekst! Et grunnlag g for etablering av en forsknings- og innovasjonsarena, for samfunnet, for bransjen/næringslivet, for universitetene,

Detaljer

Norsk miljøforskning anno Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger

Norsk miljøforskning anno Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger Norsk miljøforskning anno 2010 Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger Norsk miljøforskning anno 2010 Ny forskningsmelding Status Samfunnsutfordringer og internasjonalisering

Detaljer

Møtebok. Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg

Møtebok. Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg Møtebok Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg Kommunestyresalen 29.01.2015 18:00 Til kl. Innkalt til møte møtte for Innkalt til møte møtte for René

Detaljer

Møtebok fra programstyremøtet den ( ) & ( )

Møtebok fra programstyremøtet den ( ) & ( ) Møtebok fra programstyremøtet den 11.04.13 (10.00 18.00) & 12.04.13 (10.00 16.00) Tilstede: Forfall: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud,

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.09.16 SAK NR 052 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden Tid: Fredag 1. sept fra kl. 10.00-18.00 Lørdag 2. sept fra kl. 09.00-14.00 Deltakere: Anne Helene Frostestad, Marianne Dalen, Målfrid Bogen,

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 6.mars 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Hva kjennetegner et SFI Forskningsmiljøer i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter og offentlige

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 26. MAI 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI

Detaljer