Trafikksikkerhetsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan 2010-2020"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

2 Randaberg kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt av kommunestyret

3 1 FORORD Fra og med 2001 krevdes det at alle kommuner som tildeles statlig støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, skulle ha vist og prioritert tiltak i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. Randaberg kommune har hatt en virksom trafikksikkerhetsplan siden 2001, og trafikksikkerhetsplan bygger på planen fra 2001 samt revisjonen som ble gjennomført i Endringene fra tidligere revisjoner vil primært være knyttet til statistikker, samt oppdateringer av aktuelle tiltak og deres kostnader. Både kommuneplanen for Randaberg, Rogaland Fylkeskommunes Fylkesdelplan for samferdsel og Nasjonal transportplan beskriver viktigheten av trafikksikkerhetsarbeid. Ingen drepte i trafikken er visjonen i dette arbeidet, og målene knytter seg til både reduksjon i antall ulykker, reduksjon i utrygghetsfølelse og gjennomføring av ikke-fysiske tiltak. Oppfølging av handlingsplanens fremdrift, samt evaluering og rullering av trafikksikkerhetsplanen er viktig for å oppnå målene om trafikksikkerhet i kommuneplanen. Randaberg, 19. mai 2010 Prosjektleder Jostein Vårlid

4 2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader Hva ligger i begrepet trafikksikkerhet? 5 2 MÅL MED TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Nasjonale mål for trafikksikkerhet Rogaland fylkes mål for trafikksikkerhet Randaberg kommunes mål for trafikksikkerhet 7 3 ORGANISERING, METODER OG GRUNNLAGSDATA Organisering av og deltakelse i planarbeidet Metode for datainnsamling og analyse / vurderinger Datainnsamling Analyse / vurderinger Grunnlagsdata Befolkning og skoler Veinett og trafikk Reisemiddelfordeling 11 4 GJENNOMGANG AV ULYKKER Definisjonen på alvorlighetsgraden av skader: Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker i Randaberg Ulykkestall Randaberg i perioden Skadekategori Ulykker fordelt på veitype Trafikkulykker og trafikantkategori Ulykkestyper Ulykker og vær- og føreforhold Ulykker over døgnet Analyse av strekninger og kryss Mekjarvikveien (E39) Kvernevikveien (Fv409) FV 473 Vistnesveien FV 474 Goaveien / Visteveien FV 478 Torvmyrveien FV 480 Randabergveien / Tungenesveien 23

5 Andre ulykker på veinettet i Randaberg INNSPILL FRA PUBLIKUM Samsvarer ulykkes- og utrygghetspunktene? Kommentarer til noen av innspillene Etablering av gangfelt Fartsreduserende tiltak Bilsperrer 27 6 HANDLINGSPLAN Beskrivelse av handlingsplanen Ansvarlig instans Tiltak som sammenfaller med ordinære driftsoppgaver Kostnader Finansiering Handlingsplan Beskrivelse av tiltakene i handlingsplanen Foreslåtte tiltak som inngår i andre planer 33 7 OPPFØLGING OG RULLERING Oppfølging av handlingsplanene Rullering av handlingsplanen 34 VEDLEGG 35 VEDLEGGSLISTE 58

6 4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Den 27. februar 1996 ba Stortinget regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til Aksjon Skolevei. I Norsk Veg- og Vegtrafikkplan (en sektorplan som nå er en del av Nasjonal transportplan), vedtatt våren 1997, ble det stilt krav om at kommunene må sette i gang arbeid med lokale trafikksikkerhets-/tiltaksplaner for å få tildelt trafikksikkerhetsmidler (tidl. Aksjon Skolevei-midler). Med hjemmel i disse vedtakene kreves det at søknad for tildeling av statlige trafikksikkerhetsmidler fra og med 2001 skal være begrunnet i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. For søknad om trafikksikkerhetsmidler til år 2000 ble kommunene anbefalt å legge en Trafikksikkerhetsplan til grunn for søknaden. Tilskuddene fra staten skal nyttes til å sikre barns skolevei gjennom fysiske tiltak på kommunale og fylkeskommunale veier. Tilskuddet fra staten dekker 60 % av kostnaden til tiltakene. De resterende 40 % må dekkes av kommunen eller fylkeskommunen. Randaberg kommune ønsker å ha en oppdatert trafikksikkerhetsplan, med tilhørende handlingsplaner som et strategisk planverktøy til trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen skal være et godt hjelpemiddel for kommunen i forbindelse med prioritering mellom ulike trafikksikkerhetstiltak og andre prosjekter som i utgangspunktet ikke var tenkt som trafikksikkerhetstiltak. Handlingsplanene vil også fungere som en prioriteringsliste i forbindelse med innspill til andre etater, som for eksempel Statens vegvesen. Ulykker setter preg på befolkningen i en så liten kommune som Randaberg, og kommunen ønsker sterkt å gjøre hva den kan for å forhindre at alvorlige ulykker skal inntreffe. Kommunen er overbevist om at trafikksikkerhetsplanen vil være et viktig langsiktig virkemiddel for å samordne fysiske utbedringer av veinettet, informasjon, kampanjer, kontroller og opplæring, slik at ulykkene reduseres og tryggheten til trafikanter økes. 1.2 Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader I Vegtrafikkloven er en trafikkulykke definert som et uhell der minst ett kjøretøy er innblandet. Kjøretøy omfatter i denne sammenheng både motoriserte kjøretøy og sykkel. Uhell hvor bare fotgjengere er innblandet, for eksempel en fallulykke, regnes ikke som en trafikkulykke.

7 5 Ulykker som medfører personskade skal i henhold til Vegtrafikkloven 12.3 rapporteres til politiet. I denne rapporten omtales disse ulykkene som politirapporterte personskadeulykker (PPU). Hvert år registreres [1] e eller drepte i trafikkulykker i Norge. Det virkelige antall skader er imidlertid langt høyere. Det er store mørketall knyttet til ulykker, og det virkelige tallet er sannsynligvis langt høyere. Rapporteringsgraden varierer sterkt av om motoriserte kjøretøy er innblandet og av skadegraden. Dødsulykker og ulykker med alvorlig e har veldig høy rapporteringsgrad, mens ulykker med mindre alvorlige skader har lav rapporteringsgrad. Antall drepte ved trafikkulykker de siste årene har ligget mellom 200 og 300 årlig. I 2009 ble 214 personer drept i trafikken i Norge[2]. Dette er det laveste antall siden Trafikkulykkene er kostbare for samfunnet. En dødsulykke er beregnet til å koste samfunnet 33 millioner kr, og en ulykke med lettere skade koster 1mill kr. [4] De samlede samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker i Norge er ca 28 milliarder kr per år. [4] 1.3 Hva ligger i begrepet trafikksikkerhet? Myndighetene stiller, gjennom lovgivningen, blant annet krav til veiutforming, kjøretøystandard, trafikkregler, føreropplæring og opplæring i skolene. Alle disse tiltakene bidrar til å øke sikkerheten i trafikken. Sikkerheten avhenger likevel sterkt av hvordan hvert enkelt menneske innretter seg i trafikken, og av deres holdninger og øyeblikkets oppmerksomhet når en akutt situasjon oppstår. Med begrepet trafikksikkerhet menes i første rekke reduksjon i antall trafikkulykker med personskade. Men å redusere folks utrygghetsfølelse når de ferdes i trafikken er også viktig. 2 MÅL MED TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 2.1 Nasjonale mål for trafikksikkerhet Antall e og drepte i trafikkulykker i Norge er lav sammenliknet med land med noenlunde samme antall biler per innbygger. Den høye trafikksikkerheten i Norge i forhold til andre land skyldes blant annet de trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført her. Dette er for eksempel lavere andel promillekjøring, faste og relativt lave fartsgrenser, bruk av bilbelter og standardkrav til kjøretøy. Figur 2.1 viser situasjonen i Norge når det gjelder trafikkdrepte, sammenliknet med andre OECD-land.

8 6 Figur 2.1, trafikkulykker i Norge og OECD, 2008 (Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet i Norge , Statens vegvesen) Stortingsmelding nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan er førende for det nasjonale arbeidet med trafikksikkerhet, og her videreføres nullvisjonen fra tidligere planer. I denne sammenheng har regjeringen satt som mål at tallet på hardt e og drepte skal reduseres med 1/3 i forhold til gjennomsnittlige tall for perioden Rogaland fylkes mål for trafikksikkerhet I Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland er følgende mål formulert: Reduksjon av antall e og drepte som følge av transportvirksomhet i Rogaland skal være større enn på landsbasis. Dette målet skal nås ved å: redusere trafikkveksten og overføre trafikk fra bil til miljøvennlige transportformer. evaluere og prioritere veiprosjekter ut fra trafikksikkerhetshensyn. gjennomføre prinsippene som er nedfelt i Statens vegvesens håndbok 017 om differensiert og separert veinett, rammeplan for avkjørsler og ha en fast og konsekvent håndheving av veglovens 33 om reklameforbud langs offentlig vei. redusere fartsgrenser på veier med høy ulykkesfrekvens og veier med dårlig geometrisk standard. øke kjennskapen til og respekten for trafikkreglene. stimulere ti fortsatt stort lokalt engasjement i trafikksikkerhetsarbeidet.

9 7 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland har laget et arbeidsprogram for trafikksikkerhet. FTU har ikke instruksjonsmyndighet ovenfor andre etater og organisasjoner som på fylkesnivå samarbeider om trafikksikkerhet. Samarbeidet må derfor skje på frivillig basis. FTU har som mål å senke ulykkestallet, men de har ikke gitt en tallfestet målsetning for arbeidet. For å oppnå en reduksjon i ulykkestallet ønsker FTU å satse på kontroller, bedre opplæring, informasjonsarbeid, kampanjer og samarbeid med offentlige og private organisasjoner. 2.3 Randaberg kommunes mål for trafikksikkerhet I Randaberg kommunes Kommuneplan er trafikksikkerhet gitt relevans både i forhold til mål om en fysisk aktiv befolkning ved tilrettelegging av trygge gang- og sykkelveier og ved mål om styrket folkehelse. I kommuneplanens samferdselsdel under veinett er det nedfelt at Randaberg kommune skal Legge til rette for et veinett som ivaretar trafikkavvikling på en sikker og effektiv måte. Når det gjelder tur-, gang- og sykkelveier heter det at Randaberg kommune skal ha et sammenhengende gang- og sykkelveinett som er trafikksikkert og som sikrer framkommelighet. Også nullvisjonen gjelder for trafikksikkerhetsarbeidet i Randaberg kommune: Ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken Gjennomføring av ikke-fysiske 4 tiltak vil og være en prioritert oppgave for kommunen, for å informere trafikanter og søke å endre deres adferd i trafikken. Trafikkopplæring i Randaberg kommunes regi foregår primært i regi av skolene. 4 Ikke-fysiske tiltak innebærer bla. opplæring, informasjon, kontroller, kampanjer og overvåkning.

10 8 3 ORGANISERING, METODER OG GRUNNLAGSDATA 3.1 Organisering av og deltakelse i planarbeidet Arbeidet med trafikksikkerhetsarbeidet i Randaberg kommune er organisert slik: Ansvarlig: Prosjektledelse: Teknisk drift Referansegruppe: Randaberg kommune Jostein Vårlid, ingeniør, avdeling Jorunn Bogevik, Teknisk sjef og Øystein Håvarstein, avdelingsleder Teknisk drift. Analyse, utredning og utarbeidelse av rapport: Jostein Vårlid Planprosess og fremdrift Revidert trafikksikkerhetsplan forutsettes politisk behandlet og vedtatt i løpet av Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen ble startet i januar Det er flere parter som vil få ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Randaberg kommune har ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen innenfor sine arbeidsfelt, utbedringer av kommunale veier, undervisning / informasjon i skolene og barnehagene og informasjon til beboere. Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen må trekkes inn i forbindelse med utbedringer på hhv riks- og fylkesveier. I tillegg har de også et ansvar i forhold til kontroller. Politiet har en viktig rolle i forbindelse med kontroll, overvåkning og kampanjer. I tillegg til disse ansvarshavende, kan det være aktuelt å trekke inn andre krefter i oppfølgingsarbeidet, som for eksempel Trygg Trafikk, bilorganisasjoner og kjøreskoler. 3.2 Metode for datainnsamling og analyse / vurderinger Datainnsamling Datagrunnlaget i denne trafikksikkerhetsplanen er todelt. Den første kilden er Statens vegvesens trafikkulykkesregister STRAKS, som inneholder alle politirapporterte personskadeulykker (PPU) som har inntruffet i Randaberg de siste årene. Den andre kilden er skoler, barnehager, velforeninger og privatpersoner og det

11 9 registreringsarbeidet de har gjort ved skolene, langs skoleveiene og i nærområdene. Registreringene kartlegger punkt og strekninger som føles utrygge eller farlige. Dette er punkt og strekninger der det ikke nødvendigvis skjer ulykker, men typisk et sted der foreldre, lærere, barna eller beboerne er redde for at det en dag skal skje noe. Kart med markering av utrygghetspunkter i de ulike delene av kommunen er vist i Vedlegg 6-9, og fullstendig tabell med alle innspillene finnes i Vedlegg 10. Registreringene inneholder også politirapporterte personskadeulykker. Disse er markert i kart i Vedlegg 4 og med utfyllende tabell i Vedlegg Analyse / vurderinger De innsamlede dataene om ulykker og utrygghet danner grunnlag for analysen / vurderingen presentert i kapittel 1.1. For å bli orientert om situasjonen og utforminger i områdene er det foretatt en befaring av de ulykkes- og utrygghetspunkt som er registrert. Alle utrygghetspunktene er registrert og vurdert individuelt. Denne vurderingen er gjort på grunnlag av studier av problembeskrivelsene fra skolene og velforeningene, og befaring på stedene. 3.3 Grunnlagsdata Befolkning og skoler Randaberg kommune hadde 9997 innbyggere pr De 10 siste år har kommunen hatt netto befolkningstilvekst bortsett fra i år Figur 3.1 sammenlikner alderssammensetningen i Randaberg kommune og Rogaland fylke per Aldersfordeling sammenlikning Randaberg kommune og Rogaland fylke 30 % 25 % Andel 20 % 15 % 10 % Rogaland Randaberg 5 % 0 % Aldersgruppe

12 10 Figur 3.1, aldersfordeling Randaberg og Rogaland (Kilde: SSB.no) Sammenlikningen viser at Randaberg kommune har en noe yngre befolkning sammenliknet med fylket som helhet. Skoler Randaberg kommune har 3 barne- og ungdomsskoler, med til sammen ca elever. I tillegg har Randaberg videregående skole 800 elever fra hele regionen. Tabell 3-1: Ca. Antall elever og trinn i skolene i skoleåret 04-05, og beskrivelse av skoleveien Nr Barne- og Antall Antall Stikkord om skoleveien til de fleste ungdomsskoler elever 5 trinn barna 1 Goa skole Mange har lang skolevei. De fleste elever går på g/s-vei, men må krysse trafikkerte veier. 2 Harestad skole Alle må krysse en hovedvei. Skoleveien går gjennom sentrum for mange elever. En del har skoleskyss. 3 Grødem skole Små problemer. Størstedelen av barna har skolevei i lokale boliggater med liten trafikk. 4 Randaberg videregående skole ca Skolebuss og egentransport Veinett og trafikk Randaberg kommune er en halvøy som grenser til Stavanger kommune i sør. Hovedveien gjennom Randaberg er E39, mellom Stavanger via Rennfast til Rennesøy kommune. I tillegg til denne veien har Randaberg kommune mange fylkesveier, inkludert ferjeforbindelse til Kvitsøy og Karmøy kommune, og et stort antall kommunale veier. For informasjon om ÅDT (årsdøgntrafikk) på de ulike veiene, se Vedlegg 3. Nøkkeltall for veinettet: Gang- og sykkelveier: 23 km Kommunale veier: 39 km Fylkesveier: 35 km Riksveier 6 : 0 km Europaveier: 5 km E39 er en del av stamveinettet på Vestlandet, fra Stavanger og nordover mot Haugesund og Bergen. Veien preges av at den er en 5 Tall pr. 1. februar 2010, oppgitt av skolenes rektorer 6 Forvaltningsansvaret for tidligere RV 521 Mekjarvikveien nå FV 525 Mekjarvikveien - ble overført fra Statens vegvesen til Fylkeskommunen fra

13 11 hovedvei og har mye langtransport og fritidstrafikk, i tillegg til trafikk fra det lokale næringslivet og lokal persontransport. Fylkesveinettet brukes stort sett til lokal trafikk, med unntak av Fv409, Kvernevikveien, Fv476, Kyrkjeveien og Fv 474, Goaveien, som brukes som snarvei mellom Risavika havn i Sola, vestre deler av Stavanger og E39. Det ble i 2009 innført gjennomkjøring forbudt for tyngre kjøretøyer fra Kvernevikveien til E39 Mekjarvikveien via Kyrkjeveien og Goaveien. Reisemiddelfordeling Med noen års mellomrom gjennomføres nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU). De tre siste undersøkelsene er fra 1998, 2001 og Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål og hvilke transportmidler som brukes.i april, mai og november 2005 ble en RVU for Jæren gjennomført. Undersøkelsen var begrenset til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Rennesøy og Strand. Resultatet for Randaberg kommune 7 når det gjelder antall reiser pr. dag vises i Tabell 3-2, sammenliknet med tall for Rogaland fylke og for nasjonen som helhet. Tabell 3-2, reisevaner Gj.snittlig antall daglige reiser Gj.snittlig antall daglige reiser 2005 Randaberg 3,85 3,67 kommune Rogaland fylke 3,61 3,77 Norge - 3,6 Innbyggerne i Randaberg foretar gjennomsnittlig 3,67 turer per dag. Dette er en nedgang fra 4,0 turer i Samtidig har landsgjennomsnittet økt fra 3,15 til 3,3 turer pr. dag i denne perioden. Figur 3.2 viser fordelingen på de ulike reisemidlene. [3] 7 I Reisevaner i Stavangerregionen RVU hovedrapport opplyses følgende: For alle kommunene utenom Stavanger og Sandnes innebærer lav utvalgsstørrelse at feilmarginene er relativt store. Dette betyr at der hvor resultater presenteres kommunevis vil det være betydelig høyere usikkerhet knyttet til de 8 minste kommunene. 8 Tallene gjelder daglige reiser i ukedagene, helg ikke medtatt

14 12 Reisemiddelfordeling 2005 Bilpassasjer 9 % Buss/tog/båt 5 % Til fots 10 % Sykkel 10 % Moped/motorsykk el 1 % Bil fører 65 % Figur 3.2, reisemiddelfordeling Randaberg kommune 2005 Reisemiddelfordelingen viser en liten nedgang i andel bilister (passasjer og fører) i forhold til undersøkelsen foretatt i Den viser bortimot en dobling i antall syklister, samt nesten en halvering i antallet personer som reiser med buss, tog eller båt. 4 GJENNOMGANG AV ULYKKER 4.1 Definisjonen på alvorlighetsgraden av skader: Drept: Meget alvorlig : Alvorlig : : Som drept i et trafikkuhell regnes personer som dør umiddelbart eller innen 30 dager som følge av skader ved uhellet. Skader som i en periode truer pasientens liv eller fører til varig mèn av betydelig omfang ( % medisinsk invaliditet). Skader som krever innleggelse på sykehus og lengre behandling, men som ikke fører til varig mèn av betydelig omfang (dvs. mindre en 30 % medisinsk invaliditet). Som lettere regnes mindre skader og brudd som krever legebehandling, men som ikke medfører innleggelse på sykehus, og som ikke regnes som betydelig skade.

15 Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker i Randaberg Trafikkulykker påfører det offentlige store kostnader. Oppdaterte tall viser en kostnad pr. dødsfall i trafikken på 33 millioner kroner [4]. I tillegg kan den som blir skadet i en ulykke få økte kostnader til livsopphold og pleie samt store problemer med daglige gjøremål. Dette bidrar til redusert livskvalitet. Dessuten vil pårørende påføres ulemper av både praktisk og psykisk karakter. Det siste kan spesielt være knyttet til dødsfall. Målet med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere både kostnadene og den enkeltes ulemper ved trafikkulykker ved å påvirke både antall og alvorlighetsgrad for ulykker. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og det velferdstap trafikke og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår. De samfunnsøkonomiske kostnadene er vist i Tabell 4-1(2009-tall). Tabell 4-1, samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker Skadegrad Kostnad pr. tilfelle Kostnad ulykker i Randaberg, Dødsfall kr kr Hardt kr kr skade kr kr Totale kostnader i Randaberg kr Årlige kostnader i Randaberg kr Gjennomsnittlig kostnad pr. ulykke kr Ulykkestall Randaberg i perioden Dette kapittelet gir en oppsummering av trafikkulykkene i Randaberg de siste 10 årene.

16 Skadekategori Det har inntruffet 89 PPU i Randaberg kommune i perioden januar 2000 august 2009 (tall for hele 2009 foreløpig ikke tilgjengelige, sist registrerte ulykke er datert 13. august 2009). I disse ulykkene har til sammen 119 personer blitt drept eller skadet. Figur 4.1 viser årlige ulykker på Randaberg-veiene i perioden Siden 2000 har 6 personer blitt drept på veiene i Randaberg i 4 trafikkulykker. I årene hadde man ingen dødsulykker på veiene i Randaberg. Ulykkesoversikt Randaberg, Antall ulykker Antall e Antall drepte Antall e og drepte Antall alvorlig e og drepte Figur 4.1, ulykkesoversikt Randaberg, Figur 4.2 viser utviklingen i ulykker på landsbasis i perioden Man ser her en nedadgående trend både når det gjelder ulykker med alvorlig e og drepte i denne perioden. Sammenliknet med tallene på landsbasis har ikke ulykkesfrekvensen hatt en like markant trend i Randaberg. Man har både jevne økninger i antall ulykker og jevne nedganger i tiårsperioden. Imidlertid viser tallene en nedadgående trend i antall ulykker fra 2006 og fram til i dag.

17 15 Figur 4.2, ulykkesutvikling i Norge, Ulykker fordelt på veitype Randaberg kommune har prosentvis en stor andel fylkesvei i sitt veinett, i tillegg til E39 som går gjennom kommunen. Det er flere kjente farlige krysningspunkter på denne veistrekningen. Både fylkesveiene og E39 er sterkt representert i skadestatistikken. Figur 4.3 viser fordelingen av ulykker på veitype. Over 80 % av ulykkene skjer på fylkes- og europavei. Figur 4.3, ulykker i Randaberg fordelt på veitype Tabell 4-2 viser i tillegg hvordan skadegraden fordeler seg på de ulike veityper. Det er også på fylkesveiene og E39 man opplever alvorlig e og drepte. Tabell 4-2, antall ulykker og skadegrad på de ulike veityper

18 16 Veitype Antall ulykker Antall drepte Antall meget alvorlig e Antall alvorlig e Ant. lettere e Antall drepte / e totalt KV* FV* RV* EV* Ukjent Sum * Vedr. forkorting av veitype, se begrepsforklaring Trafikkulykker og trafikantkategori Bilistene er sterkt representert i statistikken over de ulike trafikanttyper som involveres i trafikkulykker i Randaberg kommune. Figur 4.4, ulykker og trafikantkategori Ulykkestyper Trafikkulykkene i Randaberg er også kategorisert etter ulykkestype. Ca 60% av ulykkene skjer ved kryssende kjøreretning eller ved utforkjøring.

19 17 Figur 4.5, ulykkestyper Ulykker og vær- og føreforhold Figur 4.6 viser at 67 % av trafikkulykkene i Randaberg skjer på tørr, bar vei. Tilsvarende skjer 80 % av ulykkene ved oppholdsvær og god sikt. Dette kan ha sammenheng med at førere av kjøretøyer har en mer forsiktig kjørestil ved vanskelige kjøreforhold. En annen årsak til høy ulykkesfrekvens på tørr, bar vei kan være redusert oppmerksomhet nettopp som følge av gode føreforhold. Figur 4.6, ulykker og føreforhold Ulykker over døgnet Figur 4.7 viser hvordan ulykkene er fordelt over døgnets timer. Drøyt halvparten av de registrerte ulykkene skjer fra arbeidsdags slutt og fram til midnatt.

20 18 Figur 4.7, fordeling av ulykker over døgnet 4.4 Analyse av strekninger og kryss Datagrunnlaget i dette kapittelet er politirapporterte personskadeulykker (PPU) på europa-, riks-, fylkes- og kommuneveier er i perioden Erfaringsmessig utgjør PPU ca 33 % av alle personskadeulykker i trafikken. Ulykkeskartet i Vedlegg 4 viser de 89 PPU som har inntruffet på europa-, riksfylkes- og kommuneveier i Randaberg i perioden Mer utfyllende detaljer om ulykkene finnes i Vedlegg 5. Analyse av PPU inntruffet på de enkelte veier er og kryss i Randaberg følger nedenfor. 10 Ulykkesdata for siste del av 2009 har ikke vært tilgjengelig under planarbeidet. Analyseperioden beskrives som Siste registrerte ulykke er i august 2009.

21 Mekjarvikveien (E39) Ulykker totalt 24 Ulykker i veikryss 11 E39 MEKJARVIKVEIEN Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 3 5 Ulykker med meget 1 6 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 1 1 skader Ulykker med lettere skader Type ulykke Antall Møteulykker 5 Påkjøring bakfra 9 Påkjøring v/ kryssende 1 kjøreretn Utforkjøring 8 Forbikjøring 1 Trafikant Bilist 19 Motorsyklist 5 - Bortimot 50 % av ulykkene skjer i kryss. Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen Mekjarvikveien (E39): - Langsgående G/S-vei langs hele traséen og planfrie - krysninger Kvernevikveien (Fv409) - - FV 409 KVERNEVIKVEIEN - Ulykker Alvorlighetsgrad Antall Antall - totalt e/drepte - Dødsulykker Ulykker med meget alvorlige skader - 9 Ulykker med alvorlige - skader Ulykker med lettere skader - Ulykker i Type ulykke Antall - veikryss - Påkjøring bakfra 3 - Påkjøring v/ kryssende 3 - kjøreretn - 5 Utforkjøring 2 - Velt 1 - Trafikant Antall - - Vedtatt - av kommunestyret i sak 79/10 -

22 20 Bilist 6 Motorsyklist 2 Syklist 1 Følgende tiltak kan bedre situasjonen Kvernevikveien (Fv409): - Utbedre krysset Kvernevikveien (Fv409) x Kyrkjeveien (Fv476) FV 473 Vistnesveien Ulykker totalt 4 Ulykker i veikryss 1 FV 473 Vistnesveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 0 0 skader Ulykker med lettere skader 4 4 Type ulykke Antall Påkjøring v/ kryssende 2 kjøreretn Møteulykker 1 Fotgjenger 1 Trafikant Antall Syklist 3 Fotgjenger 1 Spesielt for Vistnesveien er at samtlige ulykker har involvert myke trafikanter. Følgende tiltak kan bedre situasjonen i FV 473 Vistnesveien: - Etablering av gang- og sykkelvei - Kurveutbedringer

23 FV 474 Goaveien / Visteveien Ulykker totalt 10 Ulykker i veikryss 5 FV 474 Goaveien / Visteveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 2 2 skader Ulykker med lettere skader 8 8 Type ulykke Antall Påkjøring bakfra 1 Påkjøring v/ kryssende 2 kjøreretn Utforkjøring 4 Møteulykke 1 Fotgjenger 2 Trafikant Bilist 5 Motorsyklist 2 Syklist 1 Fotgjenger 2 Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen Goaveien - Visteveien (Fv474): - Tungtrafikk fra sør retning E39 har nå forbud for kjøring gjennom Kyrkjeveien. - Breddeutvidelse - Etablering av Transportkorridor vest Veiprosjekt hvis mål er å forbedre forbindelse mellom Dusavikbasen og Risavika

24 FV 478 Torvmyrveien Ulykker totalt 8 Ulykker i veikryss 5 FV 478 Torvmyrveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 1 1 skader Ulykker med lettere skader 7 9 Type ulykke Antall Møteulykker 1 Påkjøring v/ kryssende 5 kjøreretn Utforkjøring 1 Velt 1 Trafikant Bilist 2 Motorsyklist 4 Syklist 2 Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen på FV 478 Torvmyrveien: I forbindelse med bygging av storhallen blir det opparbeidet: - Planfrie krysninger for myke trafikanter - Rundkjøring i Torvmyrveien, med avkjørsler til Randaberghallen og Storhallen.

25 FV 480 Randabergveien / Tungenesveien FV 480 Randabergveien / Tungenesveien Ulykker totalt 12 Ulykker i veikryss 6 Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 2 2 skader Ulykker med lettere skader Type ulykke Antall Møteulykker 2 Påkjøring bakfra 1 Påkjøring v/ kryssende 4 kjøreretn Utforkjøring 4 Fotgjenger 1 Trafikant Bilist 8 Motorsyklist 3 Fotgjenger 1 Antall Siden rullering av trafikksikkerhetsplanen i 2005 er fartsgrensen på FV 474 satt ned. Følgende tiltak kan bedre situasjonen på FV 480 Randabergveien Tungenesveien: - Videreføre gang- og sykkelvei til Tungenes fyr

26 Andre ulykker på veinettet i Randaberg Vei Ant D MAS AS LS Type Involvert FV Mekjarvikvn Påkjørsel bakfra / møteulykke / andre uhell Bilist FV 410 Grødemvn Fotgjenger Fotgjenger FV 471 Bøvn-Bakkane Kryssende Syklist kjøreretn. FV 472 Bøvn-Sandevn Møteulykke Bilist FV 477 Randaberggeilen Kryssende Motorsyklist kjøreretn. FV 481 Harestadvn Utforkjøring Bilist KV 1450 Bronsevn Uklart Motorsyklist forløp KV 1650 Dalakroken Møteulykke Syklist KV 2875 Jon Fotgjenger Fotgjenger Torbergssonsvei påkjørt KV Kryssende Syklist KrystallvnXSafirvn kjøreretn. KV Kryssende Syklist KvernbekkvnXKvernbergvn kjøreretn. KV 3200 HarevnXKyrkjevn Kryssende Syklist kjøreretn. KV Kryssende Syklist FjellmovnXRyggvn kjøreretn. KV 4325 Tangen Andre uhell Bilist KV 4900 Varen Andre uhell Bilist KV 5000 VarheivnXDraugvn Velt Motorsyklist Ikke stedsangivelse Påkjørsel bakfra / kryssende kjøreretn 3x bilist 1x motorsyklist 5 INNSPILL FRA PUBLIKUM Det ble i januar 2010 sendt ut informasjonsbrev til skoler, barnehager og velforeninger med oppfordring om å komme med innspill til trafikksikkerhetsplanen. Det ble også lagt ut informasjon 12 FV 525 Mekjarvikveien het tidligere RV 521. Navneendring skjedde i forbindelse med Forvaltningsreformen 2010

27 25 om dette på Randaberg kommunes hjemmeside. Utover vinteren og våren kom det inn mange innspill med beskrivelse av steder og strekninger hvor befolkningen opplever utrygghet, og i de fleste tilfellene ble det også skissert alternativer til utbedring av disse utrygghetspunktene og strekningene. Detaljinformasjon om utrygghetspunktene er presentert med kart og tabeller i Vedlegg Tabellen viser også prosjektgruppens kommentarer og stikkord til løsning fremkommet etter befaring på stedene og faglige vurderinger av tiltak. Resultatene av vurderingene av utrygghetspunktene kan kort oppsummeres slik: - Svært mange av innspillene kommer fra Grødem - Innspillene varierte i omfang fra oppmaling av gangfelt til etablering av nye gang- og sykkelveier og utbedring av kryss i tilknytning til E39, til oppsetting av skilter og maling av gangfelt. - En del av innspillene var knyttet til kjente problemstillinger, andre var nye punkt som ikke tidligere er registret. - En del tiltak er anbefalt slik ønsker er beskrevet i de ulike innspill. - På noen steder er det med bakgrunn i faglige vurderinger foreslått andre løsninger enn de som fremkommer i innspill. - I noen punkt er det ikke foreslått tiltak. Faglige vurderinger ligger til grunn for disse avgjørelsene.

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Side 1 Utkast til TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Frosta Handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i styret **.11.2012, sak **/12. Side 2 Forord Trafikksikkerhetsplanen 2012 16 er en videreføring av ns trafikksikkerhetsplan

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer