Trafikksikkerhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan 2010-2020"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

2 Randaberg kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt av kommunestyret

3 1 FORORD Fra og med 2001 krevdes det at alle kommuner som tildeles statlig støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, skulle ha vist og prioritert tiltak i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. Randaberg kommune har hatt en virksom trafikksikkerhetsplan siden 2001, og trafikksikkerhetsplan bygger på planen fra 2001 samt revisjonen som ble gjennomført i Endringene fra tidligere revisjoner vil primært være knyttet til statistikker, samt oppdateringer av aktuelle tiltak og deres kostnader. Både kommuneplanen for Randaberg, Rogaland Fylkeskommunes Fylkesdelplan for samferdsel og Nasjonal transportplan beskriver viktigheten av trafikksikkerhetsarbeid. Ingen drepte i trafikken er visjonen i dette arbeidet, og målene knytter seg til både reduksjon i antall ulykker, reduksjon i utrygghetsfølelse og gjennomføring av ikke-fysiske tiltak. Oppfølging av handlingsplanens fremdrift, samt evaluering og rullering av trafikksikkerhetsplanen er viktig for å oppnå målene om trafikksikkerhet i kommuneplanen. Randaberg, 19. mai 2010 Prosjektleder Jostein Vårlid

4 2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader Hva ligger i begrepet trafikksikkerhet? 5 2 MÅL MED TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Nasjonale mål for trafikksikkerhet Rogaland fylkes mål for trafikksikkerhet Randaberg kommunes mål for trafikksikkerhet 7 3 ORGANISERING, METODER OG GRUNNLAGSDATA Organisering av og deltakelse i planarbeidet Metode for datainnsamling og analyse / vurderinger Datainnsamling Analyse / vurderinger Grunnlagsdata Befolkning og skoler Veinett og trafikk Reisemiddelfordeling 11 4 GJENNOMGANG AV ULYKKER Definisjonen på alvorlighetsgraden av skader: Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker i Randaberg Ulykkestall Randaberg i perioden Skadekategori Ulykker fordelt på veitype Trafikkulykker og trafikantkategori Ulykkestyper Ulykker og vær- og føreforhold Ulykker over døgnet Analyse av strekninger og kryss Mekjarvikveien (E39) Kvernevikveien (Fv409) FV 473 Vistnesveien FV 474 Goaveien / Visteveien FV 478 Torvmyrveien FV 480 Randabergveien / Tungenesveien 23

5 Andre ulykker på veinettet i Randaberg INNSPILL FRA PUBLIKUM Samsvarer ulykkes- og utrygghetspunktene? Kommentarer til noen av innspillene Etablering av gangfelt Fartsreduserende tiltak Bilsperrer 27 6 HANDLINGSPLAN Beskrivelse av handlingsplanen Ansvarlig instans Tiltak som sammenfaller med ordinære driftsoppgaver Kostnader Finansiering Handlingsplan Beskrivelse av tiltakene i handlingsplanen Foreslåtte tiltak som inngår i andre planer 33 7 OPPFØLGING OG RULLERING Oppfølging av handlingsplanene Rullering av handlingsplanen 34 VEDLEGG 35 VEDLEGGSLISTE 58

6 4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Den 27. februar 1996 ba Stortinget regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til Aksjon Skolevei. I Norsk Veg- og Vegtrafikkplan (en sektorplan som nå er en del av Nasjonal transportplan), vedtatt våren 1997, ble det stilt krav om at kommunene må sette i gang arbeid med lokale trafikksikkerhets-/tiltaksplaner for å få tildelt trafikksikkerhetsmidler (tidl. Aksjon Skolevei-midler). Med hjemmel i disse vedtakene kreves det at søknad for tildeling av statlige trafikksikkerhetsmidler fra og med 2001 skal være begrunnet i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. For søknad om trafikksikkerhetsmidler til år 2000 ble kommunene anbefalt å legge en Trafikksikkerhetsplan til grunn for søknaden. Tilskuddene fra staten skal nyttes til å sikre barns skolevei gjennom fysiske tiltak på kommunale og fylkeskommunale veier. Tilskuddet fra staten dekker 60 % av kostnaden til tiltakene. De resterende 40 % må dekkes av kommunen eller fylkeskommunen. Randaberg kommune ønsker å ha en oppdatert trafikksikkerhetsplan, med tilhørende handlingsplaner som et strategisk planverktøy til trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen skal være et godt hjelpemiddel for kommunen i forbindelse med prioritering mellom ulike trafikksikkerhetstiltak og andre prosjekter som i utgangspunktet ikke var tenkt som trafikksikkerhetstiltak. Handlingsplanene vil også fungere som en prioriteringsliste i forbindelse med innspill til andre etater, som for eksempel Statens vegvesen. Ulykker setter preg på befolkningen i en så liten kommune som Randaberg, og kommunen ønsker sterkt å gjøre hva den kan for å forhindre at alvorlige ulykker skal inntreffe. Kommunen er overbevist om at trafikksikkerhetsplanen vil være et viktig langsiktig virkemiddel for å samordne fysiske utbedringer av veinettet, informasjon, kampanjer, kontroller og opplæring, slik at ulykkene reduseres og tryggheten til trafikanter økes. 1.2 Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader I Vegtrafikkloven er en trafikkulykke definert som et uhell der minst ett kjøretøy er innblandet. Kjøretøy omfatter i denne sammenheng både motoriserte kjøretøy og sykkel. Uhell hvor bare fotgjengere er innblandet, for eksempel en fallulykke, regnes ikke som en trafikkulykke.

7 5 Ulykker som medfører personskade skal i henhold til Vegtrafikkloven 12.3 rapporteres til politiet. I denne rapporten omtales disse ulykkene som politirapporterte personskadeulykker (PPU). Hvert år registreres [1] e eller drepte i trafikkulykker i Norge. Det virkelige antall skader er imidlertid langt høyere. Det er store mørketall knyttet til ulykker, og det virkelige tallet er sannsynligvis langt høyere. Rapporteringsgraden varierer sterkt av om motoriserte kjøretøy er innblandet og av skadegraden. Dødsulykker og ulykker med alvorlig e har veldig høy rapporteringsgrad, mens ulykker med mindre alvorlige skader har lav rapporteringsgrad. Antall drepte ved trafikkulykker de siste årene har ligget mellom 200 og 300 årlig. I 2009 ble 214 personer drept i trafikken i Norge[2]. Dette er det laveste antall siden Trafikkulykkene er kostbare for samfunnet. En dødsulykke er beregnet til å koste samfunnet 33 millioner kr, og en ulykke med lettere skade koster 1mill kr. [4] De samlede samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker i Norge er ca 28 milliarder kr per år. [4] 1.3 Hva ligger i begrepet trafikksikkerhet? Myndighetene stiller, gjennom lovgivningen, blant annet krav til veiutforming, kjøretøystandard, trafikkregler, føreropplæring og opplæring i skolene. Alle disse tiltakene bidrar til å øke sikkerheten i trafikken. Sikkerheten avhenger likevel sterkt av hvordan hvert enkelt menneske innretter seg i trafikken, og av deres holdninger og øyeblikkets oppmerksomhet når en akutt situasjon oppstår. Med begrepet trafikksikkerhet menes i første rekke reduksjon i antall trafikkulykker med personskade. Men å redusere folks utrygghetsfølelse når de ferdes i trafikken er også viktig. 2 MÅL MED TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 2.1 Nasjonale mål for trafikksikkerhet Antall e og drepte i trafikkulykker i Norge er lav sammenliknet med land med noenlunde samme antall biler per innbygger. Den høye trafikksikkerheten i Norge i forhold til andre land skyldes blant annet de trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført her. Dette er for eksempel lavere andel promillekjøring, faste og relativt lave fartsgrenser, bruk av bilbelter og standardkrav til kjøretøy. Figur 2.1 viser situasjonen i Norge når det gjelder trafikkdrepte, sammenliknet med andre OECD-land.

8 6 Figur 2.1, trafikkulykker i Norge og OECD, 2008 (Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet i Norge , Statens vegvesen) Stortingsmelding nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan er førende for det nasjonale arbeidet med trafikksikkerhet, og her videreføres nullvisjonen fra tidligere planer. I denne sammenheng har regjeringen satt som mål at tallet på hardt e og drepte skal reduseres med 1/3 i forhold til gjennomsnittlige tall for perioden Rogaland fylkes mål for trafikksikkerhet I Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland er følgende mål formulert: Reduksjon av antall e og drepte som følge av transportvirksomhet i Rogaland skal være større enn på landsbasis. Dette målet skal nås ved å: redusere trafikkveksten og overføre trafikk fra bil til miljøvennlige transportformer. evaluere og prioritere veiprosjekter ut fra trafikksikkerhetshensyn. gjennomføre prinsippene som er nedfelt i Statens vegvesens håndbok 017 om differensiert og separert veinett, rammeplan for avkjørsler og ha en fast og konsekvent håndheving av veglovens 33 om reklameforbud langs offentlig vei. redusere fartsgrenser på veier med høy ulykkesfrekvens og veier med dårlig geometrisk standard. øke kjennskapen til og respekten for trafikkreglene. stimulere ti fortsatt stort lokalt engasjement i trafikksikkerhetsarbeidet.

9 7 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland har laget et arbeidsprogram for trafikksikkerhet. FTU har ikke instruksjonsmyndighet ovenfor andre etater og organisasjoner som på fylkesnivå samarbeider om trafikksikkerhet. Samarbeidet må derfor skje på frivillig basis. FTU har som mål å senke ulykkestallet, men de har ikke gitt en tallfestet målsetning for arbeidet. For å oppnå en reduksjon i ulykkestallet ønsker FTU å satse på kontroller, bedre opplæring, informasjonsarbeid, kampanjer og samarbeid med offentlige og private organisasjoner. 2.3 Randaberg kommunes mål for trafikksikkerhet I Randaberg kommunes Kommuneplan er trafikksikkerhet gitt relevans både i forhold til mål om en fysisk aktiv befolkning ved tilrettelegging av trygge gang- og sykkelveier og ved mål om styrket folkehelse. I kommuneplanens samferdselsdel under veinett er det nedfelt at Randaberg kommune skal Legge til rette for et veinett som ivaretar trafikkavvikling på en sikker og effektiv måte. Når det gjelder tur-, gang- og sykkelveier heter det at Randaberg kommune skal ha et sammenhengende gang- og sykkelveinett som er trafikksikkert og som sikrer framkommelighet. Også nullvisjonen gjelder for trafikksikkerhetsarbeidet i Randaberg kommune: Ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken Gjennomføring av ikke-fysiske 4 tiltak vil og være en prioritert oppgave for kommunen, for å informere trafikanter og søke å endre deres adferd i trafikken. Trafikkopplæring i Randaberg kommunes regi foregår primært i regi av skolene. 4 Ikke-fysiske tiltak innebærer bla. opplæring, informasjon, kontroller, kampanjer og overvåkning.

10 8 3 ORGANISERING, METODER OG GRUNNLAGSDATA 3.1 Organisering av og deltakelse i planarbeidet Arbeidet med trafikksikkerhetsarbeidet i Randaberg kommune er organisert slik: Ansvarlig: Prosjektledelse: Teknisk drift Referansegruppe: Randaberg kommune Jostein Vårlid, ingeniør, avdeling Jorunn Bogevik, Teknisk sjef og Øystein Håvarstein, avdelingsleder Teknisk drift. Analyse, utredning og utarbeidelse av rapport: Jostein Vårlid Planprosess og fremdrift Revidert trafikksikkerhetsplan forutsettes politisk behandlet og vedtatt i løpet av Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen ble startet i januar Det er flere parter som vil få ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Randaberg kommune har ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen innenfor sine arbeidsfelt, utbedringer av kommunale veier, undervisning / informasjon i skolene og barnehagene og informasjon til beboere. Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen må trekkes inn i forbindelse med utbedringer på hhv riks- og fylkesveier. I tillegg har de også et ansvar i forhold til kontroller. Politiet har en viktig rolle i forbindelse med kontroll, overvåkning og kampanjer. I tillegg til disse ansvarshavende, kan det være aktuelt å trekke inn andre krefter i oppfølgingsarbeidet, som for eksempel Trygg Trafikk, bilorganisasjoner og kjøreskoler. 3.2 Metode for datainnsamling og analyse / vurderinger Datainnsamling Datagrunnlaget i denne trafikksikkerhetsplanen er todelt. Den første kilden er Statens vegvesens trafikkulykkesregister STRAKS, som inneholder alle politirapporterte personskadeulykker (PPU) som har inntruffet i Randaberg de siste årene. Den andre kilden er skoler, barnehager, velforeninger og privatpersoner og det

11 9 registreringsarbeidet de har gjort ved skolene, langs skoleveiene og i nærområdene. Registreringene kartlegger punkt og strekninger som føles utrygge eller farlige. Dette er punkt og strekninger der det ikke nødvendigvis skjer ulykker, men typisk et sted der foreldre, lærere, barna eller beboerne er redde for at det en dag skal skje noe. Kart med markering av utrygghetspunkter i de ulike delene av kommunen er vist i Vedlegg 6-9, og fullstendig tabell med alle innspillene finnes i Vedlegg 10. Registreringene inneholder også politirapporterte personskadeulykker. Disse er markert i kart i Vedlegg 4 og med utfyllende tabell i Vedlegg Analyse / vurderinger De innsamlede dataene om ulykker og utrygghet danner grunnlag for analysen / vurderingen presentert i kapittel 1.1. For å bli orientert om situasjonen og utforminger i områdene er det foretatt en befaring av de ulykkes- og utrygghetspunkt som er registrert. Alle utrygghetspunktene er registrert og vurdert individuelt. Denne vurderingen er gjort på grunnlag av studier av problembeskrivelsene fra skolene og velforeningene, og befaring på stedene. 3.3 Grunnlagsdata Befolkning og skoler Randaberg kommune hadde 9997 innbyggere pr De 10 siste år har kommunen hatt netto befolkningstilvekst bortsett fra i år Figur 3.1 sammenlikner alderssammensetningen i Randaberg kommune og Rogaland fylke per Aldersfordeling sammenlikning Randaberg kommune og Rogaland fylke 30 % 25 % Andel 20 % 15 % 10 % Rogaland Randaberg 5 % 0 % Aldersgruppe

12 10 Figur 3.1, aldersfordeling Randaberg og Rogaland (Kilde: SSB.no) Sammenlikningen viser at Randaberg kommune har en noe yngre befolkning sammenliknet med fylket som helhet. Skoler Randaberg kommune har 3 barne- og ungdomsskoler, med til sammen ca elever. I tillegg har Randaberg videregående skole 800 elever fra hele regionen. Tabell 3-1: Ca. Antall elever og trinn i skolene i skoleåret 04-05, og beskrivelse av skoleveien Nr Barne- og Antall Antall Stikkord om skoleveien til de fleste ungdomsskoler elever 5 trinn barna 1 Goa skole Mange har lang skolevei. De fleste elever går på g/s-vei, men må krysse trafikkerte veier. 2 Harestad skole Alle må krysse en hovedvei. Skoleveien går gjennom sentrum for mange elever. En del har skoleskyss. 3 Grødem skole Små problemer. Størstedelen av barna har skolevei i lokale boliggater med liten trafikk. 4 Randaberg videregående skole ca Skolebuss og egentransport Veinett og trafikk Randaberg kommune er en halvøy som grenser til Stavanger kommune i sør. Hovedveien gjennom Randaberg er E39, mellom Stavanger via Rennfast til Rennesøy kommune. I tillegg til denne veien har Randaberg kommune mange fylkesveier, inkludert ferjeforbindelse til Kvitsøy og Karmøy kommune, og et stort antall kommunale veier. For informasjon om ÅDT (årsdøgntrafikk) på de ulike veiene, se Vedlegg 3. Nøkkeltall for veinettet: Gang- og sykkelveier: 23 km Kommunale veier: 39 km Fylkesveier: 35 km Riksveier 6 : 0 km Europaveier: 5 km E39 er en del av stamveinettet på Vestlandet, fra Stavanger og nordover mot Haugesund og Bergen. Veien preges av at den er en 5 Tall pr. 1. februar 2010, oppgitt av skolenes rektorer 6 Forvaltningsansvaret for tidligere RV 521 Mekjarvikveien nå FV 525 Mekjarvikveien - ble overført fra Statens vegvesen til Fylkeskommunen fra

13 11 hovedvei og har mye langtransport og fritidstrafikk, i tillegg til trafikk fra det lokale næringslivet og lokal persontransport. Fylkesveinettet brukes stort sett til lokal trafikk, med unntak av Fv409, Kvernevikveien, Fv476, Kyrkjeveien og Fv 474, Goaveien, som brukes som snarvei mellom Risavika havn i Sola, vestre deler av Stavanger og E39. Det ble i 2009 innført gjennomkjøring forbudt for tyngre kjøretøyer fra Kvernevikveien til E39 Mekjarvikveien via Kyrkjeveien og Goaveien. Reisemiddelfordeling Med noen års mellomrom gjennomføres nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU). De tre siste undersøkelsene er fra 1998, 2001 og Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål og hvilke transportmidler som brukes.i april, mai og november 2005 ble en RVU for Jæren gjennomført. Undersøkelsen var begrenset til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Rennesøy og Strand. Resultatet for Randaberg kommune 7 når det gjelder antall reiser pr. dag vises i Tabell 3-2, sammenliknet med tall for Rogaland fylke og for nasjonen som helhet. Tabell 3-2, reisevaner Gj.snittlig antall daglige reiser Gj.snittlig antall daglige reiser 2005 Randaberg 3,85 3,67 kommune Rogaland fylke 3,61 3,77 Norge - 3,6 Innbyggerne i Randaberg foretar gjennomsnittlig 3,67 turer per dag. Dette er en nedgang fra 4,0 turer i Samtidig har landsgjennomsnittet økt fra 3,15 til 3,3 turer pr. dag i denne perioden. Figur 3.2 viser fordelingen på de ulike reisemidlene. [3] 7 I Reisevaner i Stavangerregionen RVU hovedrapport opplyses følgende: For alle kommunene utenom Stavanger og Sandnes innebærer lav utvalgsstørrelse at feilmarginene er relativt store. Dette betyr at der hvor resultater presenteres kommunevis vil det være betydelig høyere usikkerhet knyttet til de 8 minste kommunene. 8 Tallene gjelder daglige reiser i ukedagene, helg ikke medtatt

14 12 Reisemiddelfordeling 2005 Bilpassasjer 9 % Buss/tog/båt 5 % Til fots 10 % Sykkel 10 % Moped/motorsykk el 1 % Bil fører 65 % Figur 3.2, reisemiddelfordeling Randaberg kommune 2005 Reisemiddelfordelingen viser en liten nedgang i andel bilister (passasjer og fører) i forhold til undersøkelsen foretatt i Den viser bortimot en dobling i antall syklister, samt nesten en halvering i antallet personer som reiser med buss, tog eller båt. 4 GJENNOMGANG AV ULYKKER 4.1 Definisjonen på alvorlighetsgraden av skader: Drept: Meget alvorlig : Alvorlig : : Som drept i et trafikkuhell regnes personer som dør umiddelbart eller innen 30 dager som følge av skader ved uhellet. Skader som i en periode truer pasientens liv eller fører til varig mèn av betydelig omfang ( % medisinsk invaliditet). Skader som krever innleggelse på sykehus og lengre behandling, men som ikke fører til varig mèn av betydelig omfang (dvs. mindre en 30 % medisinsk invaliditet). Som lettere regnes mindre skader og brudd som krever legebehandling, men som ikke medfører innleggelse på sykehus, og som ikke regnes som betydelig skade.

15 Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker i Randaberg Trafikkulykker påfører det offentlige store kostnader. Oppdaterte tall viser en kostnad pr. dødsfall i trafikken på 33 millioner kroner [4]. I tillegg kan den som blir skadet i en ulykke få økte kostnader til livsopphold og pleie samt store problemer med daglige gjøremål. Dette bidrar til redusert livskvalitet. Dessuten vil pårørende påføres ulemper av både praktisk og psykisk karakter. Det siste kan spesielt være knyttet til dødsfall. Målet med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere både kostnadene og den enkeltes ulemper ved trafikkulykker ved å påvirke både antall og alvorlighetsgrad for ulykker. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og det velferdstap trafikke og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår. De samfunnsøkonomiske kostnadene er vist i Tabell 4-1(2009-tall). Tabell 4-1, samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker Skadegrad Kostnad pr. tilfelle Kostnad ulykker i Randaberg, Dødsfall kr kr Hardt kr kr skade kr kr Totale kostnader i Randaberg kr Årlige kostnader i Randaberg kr Gjennomsnittlig kostnad pr. ulykke kr Ulykkestall Randaberg i perioden Dette kapittelet gir en oppsummering av trafikkulykkene i Randaberg de siste 10 årene.

16 Skadekategori Det har inntruffet 89 PPU i Randaberg kommune i perioden januar 2000 august 2009 (tall for hele 2009 foreløpig ikke tilgjengelige, sist registrerte ulykke er datert 13. august 2009). I disse ulykkene har til sammen 119 personer blitt drept eller skadet. Figur 4.1 viser årlige ulykker på Randaberg-veiene i perioden Siden 2000 har 6 personer blitt drept på veiene i Randaberg i 4 trafikkulykker. I årene hadde man ingen dødsulykker på veiene i Randaberg. Ulykkesoversikt Randaberg, Antall ulykker Antall e Antall drepte Antall e og drepte Antall alvorlig e og drepte Figur 4.1, ulykkesoversikt Randaberg, Figur 4.2 viser utviklingen i ulykker på landsbasis i perioden Man ser her en nedadgående trend både når det gjelder ulykker med alvorlig e og drepte i denne perioden. Sammenliknet med tallene på landsbasis har ikke ulykkesfrekvensen hatt en like markant trend i Randaberg. Man har både jevne økninger i antall ulykker og jevne nedganger i tiårsperioden. Imidlertid viser tallene en nedadgående trend i antall ulykker fra 2006 og fram til i dag.

17 15 Figur 4.2, ulykkesutvikling i Norge, Ulykker fordelt på veitype Randaberg kommune har prosentvis en stor andel fylkesvei i sitt veinett, i tillegg til E39 som går gjennom kommunen. Det er flere kjente farlige krysningspunkter på denne veistrekningen. Både fylkesveiene og E39 er sterkt representert i skadestatistikken. Figur 4.3 viser fordelingen av ulykker på veitype. Over 80 % av ulykkene skjer på fylkes- og europavei. Figur 4.3, ulykker i Randaberg fordelt på veitype Tabell 4-2 viser i tillegg hvordan skadegraden fordeler seg på de ulike veityper. Det er også på fylkesveiene og E39 man opplever alvorlig e og drepte. Tabell 4-2, antall ulykker og skadegrad på de ulike veityper

18 16 Veitype Antall ulykker Antall drepte Antall meget alvorlig e Antall alvorlig e Ant. lettere e Antall drepte / e totalt KV* FV* RV* EV* Ukjent Sum * Vedr. forkorting av veitype, se begrepsforklaring Trafikkulykker og trafikantkategori Bilistene er sterkt representert i statistikken over de ulike trafikanttyper som involveres i trafikkulykker i Randaberg kommune. Figur 4.4, ulykker og trafikantkategori Ulykkestyper Trafikkulykkene i Randaberg er også kategorisert etter ulykkestype. Ca 60% av ulykkene skjer ved kryssende kjøreretning eller ved utforkjøring.

19 17 Figur 4.5, ulykkestyper Ulykker og vær- og føreforhold Figur 4.6 viser at 67 % av trafikkulykkene i Randaberg skjer på tørr, bar vei. Tilsvarende skjer 80 % av ulykkene ved oppholdsvær og god sikt. Dette kan ha sammenheng med at førere av kjøretøyer har en mer forsiktig kjørestil ved vanskelige kjøreforhold. En annen årsak til høy ulykkesfrekvens på tørr, bar vei kan være redusert oppmerksomhet nettopp som følge av gode føreforhold. Figur 4.6, ulykker og føreforhold Ulykker over døgnet Figur 4.7 viser hvordan ulykkene er fordelt over døgnets timer. Drøyt halvparten av de registrerte ulykkene skjer fra arbeidsdags slutt og fram til midnatt.

20 18 Figur 4.7, fordeling av ulykker over døgnet 4.4 Analyse av strekninger og kryss Datagrunnlaget i dette kapittelet er politirapporterte personskadeulykker (PPU) på europa-, riks-, fylkes- og kommuneveier er i perioden Erfaringsmessig utgjør PPU ca 33 % av alle personskadeulykker i trafikken. Ulykkeskartet i Vedlegg 4 viser de 89 PPU som har inntruffet på europa-, riksfylkes- og kommuneveier i Randaberg i perioden Mer utfyllende detaljer om ulykkene finnes i Vedlegg 5. Analyse av PPU inntruffet på de enkelte veier er og kryss i Randaberg følger nedenfor. 10 Ulykkesdata for siste del av 2009 har ikke vært tilgjengelig under planarbeidet. Analyseperioden beskrives som Siste registrerte ulykke er i august 2009.

21 Mekjarvikveien (E39) Ulykker totalt 24 Ulykker i veikryss 11 E39 MEKJARVIKVEIEN Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 3 5 Ulykker med meget 1 6 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 1 1 skader Ulykker med lettere skader Type ulykke Antall Møteulykker 5 Påkjøring bakfra 9 Påkjøring v/ kryssende 1 kjøreretn Utforkjøring 8 Forbikjøring 1 Trafikant Bilist 19 Motorsyklist 5 - Bortimot 50 % av ulykkene skjer i kryss. Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen Mekjarvikveien (E39): - Langsgående G/S-vei langs hele traséen og planfrie - krysninger Kvernevikveien (Fv409) - - FV 409 KVERNEVIKVEIEN - Ulykker Alvorlighetsgrad Antall Antall - totalt e/drepte - Dødsulykker Ulykker med meget alvorlige skader - 9 Ulykker med alvorlige - skader Ulykker med lettere skader - Ulykker i Type ulykke Antall - veikryss - Påkjøring bakfra 3 - Påkjøring v/ kryssende 3 - kjøreretn - 5 Utforkjøring 2 - Velt 1 - Trafikant Antall - - Vedtatt - av kommunestyret i sak 79/10 -

22 20 Bilist 6 Motorsyklist 2 Syklist 1 Følgende tiltak kan bedre situasjonen Kvernevikveien (Fv409): - Utbedre krysset Kvernevikveien (Fv409) x Kyrkjeveien (Fv476) FV 473 Vistnesveien Ulykker totalt 4 Ulykker i veikryss 1 FV 473 Vistnesveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 0 0 skader Ulykker med lettere skader 4 4 Type ulykke Antall Påkjøring v/ kryssende 2 kjøreretn Møteulykker 1 Fotgjenger 1 Trafikant Antall Syklist 3 Fotgjenger 1 Spesielt for Vistnesveien er at samtlige ulykker har involvert myke trafikanter. Følgende tiltak kan bedre situasjonen i FV 473 Vistnesveien: - Etablering av gang- og sykkelvei - Kurveutbedringer

23 FV 474 Goaveien / Visteveien Ulykker totalt 10 Ulykker i veikryss 5 FV 474 Goaveien / Visteveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 2 2 skader Ulykker med lettere skader 8 8 Type ulykke Antall Påkjøring bakfra 1 Påkjøring v/ kryssende 2 kjøreretn Utforkjøring 4 Møteulykke 1 Fotgjenger 2 Trafikant Bilist 5 Motorsyklist 2 Syklist 1 Fotgjenger 2 Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen Goaveien - Visteveien (Fv474): - Tungtrafikk fra sør retning E39 har nå forbud for kjøring gjennom Kyrkjeveien. - Breddeutvidelse - Etablering av Transportkorridor vest Veiprosjekt hvis mål er å forbedre forbindelse mellom Dusavikbasen og Risavika

24 FV 478 Torvmyrveien Ulykker totalt 8 Ulykker i veikryss 5 FV 478 Torvmyrveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 1 1 skader Ulykker med lettere skader 7 9 Type ulykke Antall Møteulykker 1 Påkjøring v/ kryssende 5 kjøreretn Utforkjøring 1 Velt 1 Trafikant Bilist 2 Motorsyklist 4 Syklist 2 Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen på FV 478 Torvmyrveien: I forbindelse med bygging av storhallen blir det opparbeidet: - Planfrie krysninger for myke trafikanter - Rundkjøring i Torvmyrveien, med avkjørsler til Randaberghallen og Storhallen.

25 FV 480 Randabergveien / Tungenesveien FV 480 Randabergveien / Tungenesveien Ulykker totalt 12 Ulykker i veikryss 6 Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 2 2 skader Ulykker med lettere skader Type ulykke Antall Møteulykker 2 Påkjøring bakfra 1 Påkjøring v/ kryssende 4 kjøreretn Utforkjøring 4 Fotgjenger 1 Trafikant Bilist 8 Motorsyklist 3 Fotgjenger 1 Antall Siden rullering av trafikksikkerhetsplanen i 2005 er fartsgrensen på FV 474 satt ned. Følgende tiltak kan bedre situasjonen på FV 480 Randabergveien Tungenesveien: - Videreføre gang- og sykkelvei til Tungenes fyr

26 Andre ulykker på veinettet i Randaberg Vei Ant D MAS AS LS Type Involvert FV Mekjarvikvn Påkjørsel bakfra / møteulykke / andre uhell Bilist FV 410 Grødemvn Fotgjenger Fotgjenger FV 471 Bøvn-Bakkane Kryssende Syklist kjøreretn. FV 472 Bøvn-Sandevn Møteulykke Bilist FV 477 Randaberggeilen Kryssende Motorsyklist kjøreretn. FV 481 Harestadvn Utforkjøring Bilist KV 1450 Bronsevn Uklart Motorsyklist forløp KV 1650 Dalakroken Møteulykke Syklist KV 2875 Jon Fotgjenger Fotgjenger Torbergssonsvei påkjørt KV Kryssende Syklist KrystallvnXSafirvn kjøreretn. KV Kryssende Syklist KvernbekkvnXKvernbergvn kjøreretn. KV 3200 HarevnXKyrkjevn Kryssende Syklist kjøreretn. KV Kryssende Syklist FjellmovnXRyggvn kjøreretn. KV 4325 Tangen Andre uhell Bilist KV 4900 Varen Andre uhell Bilist KV 5000 VarheivnXDraugvn Velt Motorsyklist Ikke stedsangivelse Påkjørsel bakfra / kryssende kjøreretn 3x bilist 1x motorsyklist 5 INNSPILL FRA PUBLIKUM Det ble i januar 2010 sendt ut informasjonsbrev til skoler, barnehager og velforeninger med oppfordring om å komme med innspill til trafikksikkerhetsplanen. Det ble også lagt ut informasjon 12 FV 525 Mekjarvikveien het tidligere RV 521. Navneendring skjedde i forbindelse med Forvaltningsreformen 2010

27 25 om dette på Randaberg kommunes hjemmeside. Utover vinteren og våren kom det inn mange innspill med beskrivelse av steder og strekninger hvor befolkningen opplever utrygghet, og i de fleste tilfellene ble det også skissert alternativer til utbedring av disse utrygghetspunktene og strekningene. Detaljinformasjon om utrygghetspunktene er presentert med kart og tabeller i Vedlegg Tabellen viser også prosjektgruppens kommentarer og stikkord til løsning fremkommet etter befaring på stedene og faglige vurderinger av tiltak. Resultatene av vurderingene av utrygghetspunktene kan kort oppsummeres slik: - Svært mange av innspillene kommer fra Grødem - Innspillene varierte i omfang fra oppmaling av gangfelt til etablering av nye gang- og sykkelveier og utbedring av kryss i tilknytning til E39, til oppsetting av skilter og maling av gangfelt. - En del av innspillene var knyttet til kjente problemstillinger, andre var nye punkt som ikke tidligere er registret. - En del tiltak er anbefalt slik ønsker er beskrevet i de ulike innspill. - På noen steder er det med bakgrunn i faglige vurderinger foreslått andre løsninger enn de som fremkommer i innspill. - I noen punkt er det ikke foreslått tiltak. Faglige vurderinger ligger til grunn for disse avgjørelsene.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2025 Randaberg kommune 1 Innhold Randaberg kommune...1 1. INNLEDNING...4 1.1. Forord...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Trafikksikkerkommune....4 2.1. Vedtaket om trafikksikkerkommune....4

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Strekning Kommentar fra elevene Status 2015

Strekning Kommentar fra elevene Status 2015 Vedlegg 3 Barnetråkk Vei nr. 477 476 Strekning Kommentar fra elevene Status 2015 Tungenesveien fra Sande barnehage til Tungevågen Randaberggeilen nedre del mot Tungenesveien Kyrkjeveien fra Goaveien til

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

TRAFIKKANALYSE LIBAKK

TRAFIKKANALYSE LIBAKK Beregnet til Sameiet Libakk Dokument type Rapport Dato 2015-03-04 TRAFIKKANALYSE LIBAKK TRAFIKKANALYSE LIBAKK Revisjon [xx] Dato 2015/03/27 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedtaksdato. Planid Navn

Vedtaksdato. Planid Navn Planid 1127+ Navn Vedtaksdato 1948001 Regulering av Randaberg sentrum 22.12.1948 1950001 Endring av reguleringsplan for Randaberg sentrum 04.04.1950 1957001 Regulering av Grødem 21.11.1957 1964001 Endring

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Tove Eivindsen Trafikksikkerhetsarbeid i Bergen Kort om andre viktige prosjekter Landåsprosjektet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

Vedlegg 4. Innspill etter oppstartsvarsel. Fra: Innspill Kommentar Grødemhammaren Vel

Vedlegg 4. Innspill etter oppstartsvarsel. Fra: Innspill Kommentar Grødemhammaren Vel Vedlegg 4 Innspill etter oppstartsvarsel Fra: Innspill Kommentar Grødemhammaren Vel FJORDSVINGEN: I krysset mellom Fjordsvingen og gang-/sykkelsti fra Hagafjell var det før fartsdempende bøyler. Disse

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Trygg sykling ved anleggsområder

Trygg sykling ved anleggsområder og sikker Trygg sykling ved anleggsområder Sykkelbymøte Sandefjord 25 26.april Anette Krekling, Veg og transportavdelingen SVV Region sør Bakgrunn Halvparten av de drepte var gående eller syklende 20 %

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Vedtatt av plan- og utbyggingsutvalget 02.04.08 Forord Sandefjord kommune ved kommunalteknisk planavdeling har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK Byrådssak 22/14 Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017 MASR ESARK-5631-201222251-273 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak om «Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017»,

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer