Trafikksikkerhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan 2010-2020"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

2 Randaberg kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt av kommunestyret

3 1 FORORD Fra og med 2001 krevdes det at alle kommuner som tildeles statlig støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, skulle ha vist og prioritert tiltak i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. Randaberg kommune har hatt en virksom trafikksikkerhetsplan siden 2001, og trafikksikkerhetsplan bygger på planen fra 2001 samt revisjonen som ble gjennomført i Endringene fra tidligere revisjoner vil primært være knyttet til statistikker, samt oppdateringer av aktuelle tiltak og deres kostnader. Både kommuneplanen for Randaberg, Rogaland Fylkeskommunes Fylkesdelplan for samferdsel og Nasjonal transportplan beskriver viktigheten av trafikksikkerhetsarbeid. Ingen drepte i trafikken er visjonen i dette arbeidet, og målene knytter seg til både reduksjon i antall ulykker, reduksjon i utrygghetsfølelse og gjennomføring av ikke-fysiske tiltak. Oppfølging av handlingsplanens fremdrift, samt evaluering og rullering av trafikksikkerhetsplanen er viktig for å oppnå målene om trafikksikkerhet i kommuneplanen. Randaberg, 19. mai 2010 Prosjektleder Jostein Vårlid

4 2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader Hva ligger i begrepet trafikksikkerhet? 5 2 MÅL MED TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Nasjonale mål for trafikksikkerhet Rogaland fylkes mål for trafikksikkerhet Randaberg kommunes mål for trafikksikkerhet 7 3 ORGANISERING, METODER OG GRUNNLAGSDATA Organisering av og deltakelse i planarbeidet Metode for datainnsamling og analyse / vurderinger Datainnsamling Analyse / vurderinger Grunnlagsdata Befolkning og skoler Veinett og trafikk Reisemiddelfordeling 11 4 GJENNOMGANG AV ULYKKER Definisjonen på alvorlighetsgraden av skader: Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker i Randaberg Ulykkestall Randaberg i perioden Skadekategori Ulykker fordelt på veitype Trafikkulykker og trafikantkategori Ulykkestyper Ulykker og vær- og føreforhold Ulykker over døgnet Analyse av strekninger og kryss Mekjarvikveien (E39) Kvernevikveien (Fv409) FV 473 Vistnesveien FV 474 Goaveien / Visteveien FV 478 Torvmyrveien FV 480 Randabergveien / Tungenesveien 23

5 Andre ulykker på veinettet i Randaberg INNSPILL FRA PUBLIKUM Samsvarer ulykkes- og utrygghetspunktene? Kommentarer til noen av innspillene Etablering av gangfelt Fartsreduserende tiltak Bilsperrer 27 6 HANDLINGSPLAN Beskrivelse av handlingsplanen Ansvarlig instans Tiltak som sammenfaller med ordinære driftsoppgaver Kostnader Finansiering Handlingsplan Beskrivelse av tiltakene i handlingsplanen Foreslåtte tiltak som inngår i andre planer 33 7 OPPFØLGING OG RULLERING Oppfølging av handlingsplanene Rullering av handlingsplanen 34 VEDLEGG 35 VEDLEGGSLISTE 58

6 4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Den 27. februar 1996 ba Stortinget regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til Aksjon Skolevei. I Norsk Veg- og Vegtrafikkplan (en sektorplan som nå er en del av Nasjonal transportplan), vedtatt våren 1997, ble det stilt krav om at kommunene må sette i gang arbeid med lokale trafikksikkerhets-/tiltaksplaner for å få tildelt trafikksikkerhetsmidler (tidl. Aksjon Skolevei-midler). Med hjemmel i disse vedtakene kreves det at søknad for tildeling av statlige trafikksikkerhetsmidler fra og med 2001 skal være begrunnet i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. For søknad om trafikksikkerhetsmidler til år 2000 ble kommunene anbefalt å legge en Trafikksikkerhetsplan til grunn for søknaden. Tilskuddene fra staten skal nyttes til å sikre barns skolevei gjennom fysiske tiltak på kommunale og fylkeskommunale veier. Tilskuddet fra staten dekker 60 % av kostnaden til tiltakene. De resterende 40 % må dekkes av kommunen eller fylkeskommunen. Randaberg kommune ønsker å ha en oppdatert trafikksikkerhetsplan, med tilhørende handlingsplaner som et strategisk planverktøy til trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen skal være et godt hjelpemiddel for kommunen i forbindelse med prioritering mellom ulike trafikksikkerhetstiltak og andre prosjekter som i utgangspunktet ikke var tenkt som trafikksikkerhetstiltak. Handlingsplanene vil også fungere som en prioriteringsliste i forbindelse med innspill til andre etater, som for eksempel Statens vegvesen. Ulykker setter preg på befolkningen i en så liten kommune som Randaberg, og kommunen ønsker sterkt å gjøre hva den kan for å forhindre at alvorlige ulykker skal inntreffe. Kommunen er overbevist om at trafikksikkerhetsplanen vil være et viktig langsiktig virkemiddel for å samordne fysiske utbedringer av veinettet, informasjon, kampanjer, kontroller og opplæring, slik at ulykkene reduseres og tryggheten til trafikanter økes. 1.2 Trafikkulykker og samfunnsøkonomiske kostnader I Vegtrafikkloven er en trafikkulykke definert som et uhell der minst ett kjøretøy er innblandet. Kjøretøy omfatter i denne sammenheng både motoriserte kjøretøy og sykkel. Uhell hvor bare fotgjengere er innblandet, for eksempel en fallulykke, regnes ikke som en trafikkulykke.

7 5 Ulykker som medfører personskade skal i henhold til Vegtrafikkloven 12.3 rapporteres til politiet. I denne rapporten omtales disse ulykkene som politirapporterte personskadeulykker (PPU). Hvert år registreres [1] e eller drepte i trafikkulykker i Norge. Det virkelige antall skader er imidlertid langt høyere. Det er store mørketall knyttet til ulykker, og det virkelige tallet er sannsynligvis langt høyere. Rapporteringsgraden varierer sterkt av om motoriserte kjøretøy er innblandet og av skadegraden. Dødsulykker og ulykker med alvorlig e har veldig høy rapporteringsgrad, mens ulykker med mindre alvorlige skader har lav rapporteringsgrad. Antall drepte ved trafikkulykker de siste årene har ligget mellom 200 og 300 årlig. I 2009 ble 214 personer drept i trafikken i Norge[2]. Dette er det laveste antall siden Trafikkulykkene er kostbare for samfunnet. En dødsulykke er beregnet til å koste samfunnet 33 millioner kr, og en ulykke med lettere skade koster 1mill kr. [4] De samlede samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker i Norge er ca 28 milliarder kr per år. [4] 1.3 Hva ligger i begrepet trafikksikkerhet? Myndighetene stiller, gjennom lovgivningen, blant annet krav til veiutforming, kjøretøystandard, trafikkregler, føreropplæring og opplæring i skolene. Alle disse tiltakene bidrar til å øke sikkerheten i trafikken. Sikkerheten avhenger likevel sterkt av hvordan hvert enkelt menneske innretter seg i trafikken, og av deres holdninger og øyeblikkets oppmerksomhet når en akutt situasjon oppstår. Med begrepet trafikksikkerhet menes i første rekke reduksjon i antall trafikkulykker med personskade. Men å redusere folks utrygghetsfølelse når de ferdes i trafikken er også viktig. 2 MÅL MED TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 2.1 Nasjonale mål for trafikksikkerhet Antall e og drepte i trafikkulykker i Norge er lav sammenliknet med land med noenlunde samme antall biler per innbygger. Den høye trafikksikkerheten i Norge i forhold til andre land skyldes blant annet de trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført her. Dette er for eksempel lavere andel promillekjøring, faste og relativt lave fartsgrenser, bruk av bilbelter og standardkrav til kjøretøy. Figur 2.1 viser situasjonen i Norge når det gjelder trafikkdrepte, sammenliknet med andre OECD-land.

8 6 Figur 2.1, trafikkulykker i Norge og OECD, 2008 (Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet i Norge , Statens vegvesen) Stortingsmelding nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan er førende for det nasjonale arbeidet med trafikksikkerhet, og her videreføres nullvisjonen fra tidligere planer. I denne sammenheng har regjeringen satt som mål at tallet på hardt e og drepte skal reduseres med 1/3 i forhold til gjennomsnittlige tall for perioden Rogaland fylkes mål for trafikksikkerhet I Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland er følgende mål formulert: Reduksjon av antall e og drepte som følge av transportvirksomhet i Rogaland skal være større enn på landsbasis. Dette målet skal nås ved å: redusere trafikkveksten og overføre trafikk fra bil til miljøvennlige transportformer. evaluere og prioritere veiprosjekter ut fra trafikksikkerhetshensyn. gjennomføre prinsippene som er nedfelt i Statens vegvesens håndbok 017 om differensiert og separert veinett, rammeplan for avkjørsler og ha en fast og konsekvent håndheving av veglovens 33 om reklameforbud langs offentlig vei. redusere fartsgrenser på veier med høy ulykkesfrekvens og veier med dårlig geometrisk standard. øke kjennskapen til og respekten for trafikkreglene. stimulere ti fortsatt stort lokalt engasjement i trafikksikkerhetsarbeidet.

9 7 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland har laget et arbeidsprogram for trafikksikkerhet. FTU har ikke instruksjonsmyndighet ovenfor andre etater og organisasjoner som på fylkesnivå samarbeider om trafikksikkerhet. Samarbeidet må derfor skje på frivillig basis. FTU har som mål å senke ulykkestallet, men de har ikke gitt en tallfestet målsetning for arbeidet. For å oppnå en reduksjon i ulykkestallet ønsker FTU å satse på kontroller, bedre opplæring, informasjonsarbeid, kampanjer og samarbeid med offentlige og private organisasjoner. 2.3 Randaberg kommunes mål for trafikksikkerhet I Randaberg kommunes Kommuneplan er trafikksikkerhet gitt relevans både i forhold til mål om en fysisk aktiv befolkning ved tilrettelegging av trygge gang- og sykkelveier og ved mål om styrket folkehelse. I kommuneplanens samferdselsdel under veinett er det nedfelt at Randaberg kommune skal Legge til rette for et veinett som ivaretar trafikkavvikling på en sikker og effektiv måte. Når det gjelder tur-, gang- og sykkelveier heter det at Randaberg kommune skal ha et sammenhengende gang- og sykkelveinett som er trafikksikkert og som sikrer framkommelighet. Også nullvisjonen gjelder for trafikksikkerhetsarbeidet i Randaberg kommune: Ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken Gjennomføring av ikke-fysiske 4 tiltak vil og være en prioritert oppgave for kommunen, for å informere trafikanter og søke å endre deres adferd i trafikken. Trafikkopplæring i Randaberg kommunes regi foregår primært i regi av skolene. 4 Ikke-fysiske tiltak innebærer bla. opplæring, informasjon, kontroller, kampanjer og overvåkning.

10 8 3 ORGANISERING, METODER OG GRUNNLAGSDATA 3.1 Organisering av og deltakelse i planarbeidet Arbeidet med trafikksikkerhetsarbeidet i Randaberg kommune er organisert slik: Ansvarlig: Prosjektledelse: Teknisk drift Referansegruppe: Randaberg kommune Jostein Vårlid, ingeniør, avdeling Jorunn Bogevik, Teknisk sjef og Øystein Håvarstein, avdelingsleder Teknisk drift. Analyse, utredning og utarbeidelse av rapport: Jostein Vårlid Planprosess og fremdrift Revidert trafikksikkerhetsplan forutsettes politisk behandlet og vedtatt i løpet av Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen ble startet i januar Det er flere parter som vil få ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Randaberg kommune har ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen innenfor sine arbeidsfelt, utbedringer av kommunale veier, undervisning / informasjon i skolene og barnehagene og informasjon til beboere. Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen må trekkes inn i forbindelse med utbedringer på hhv riks- og fylkesveier. I tillegg har de også et ansvar i forhold til kontroller. Politiet har en viktig rolle i forbindelse med kontroll, overvåkning og kampanjer. I tillegg til disse ansvarshavende, kan det være aktuelt å trekke inn andre krefter i oppfølgingsarbeidet, som for eksempel Trygg Trafikk, bilorganisasjoner og kjøreskoler. 3.2 Metode for datainnsamling og analyse / vurderinger Datainnsamling Datagrunnlaget i denne trafikksikkerhetsplanen er todelt. Den første kilden er Statens vegvesens trafikkulykkesregister STRAKS, som inneholder alle politirapporterte personskadeulykker (PPU) som har inntruffet i Randaberg de siste årene. Den andre kilden er skoler, barnehager, velforeninger og privatpersoner og det

11 9 registreringsarbeidet de har gjort ved skolene, langs skoleveiene og i nærområdene. Registreringene kartlegger punkt og strekninger som føles utrygge eller farlige. Dette er punkt og strekninger der det ikke nødvendigvis skjer ulykker, men typisk et sted der foreldre, lærere, barna eller beboerne er redde for at det en dag skal skje noe. Kart med markering av utrygghetspunkter i de ulike delene av kommunen er vist i Vedlegg 6-9, og fullstendig tabell med alle innspillene finnes i Vedlegg 10. Registreringene inneholder også politirapporterte personskadeulykker. Disse er markert i kart i Vedlegg 4 og med utfyllende tabell i Vedlegg Analyse / vurderinger De innsamlede dataene om ulykker og utrygghet danner grunnlag for analysen / vurderingen presentert i kapittel 1.1. For å bli orientert om situasjonen og utforminger i områdene er det foretatt en befaring av de ulykkes- og utrygghetspunkt som er registrert. Alle utrygghetspunktene er registrert og vurdert individuelt. Denne vurderingen er gjort på grunnlag av studier av problembeskrivelsene fra skolene og velforeningene, og befaring på stedene. 3.3 Grunnlagsdata Befolkning og skoler Randaberg kommune hadde 9997 innbyggere pr De 10 siste år har kommunen hatt netto befolkningstilvekst bortsett fra i år Figur 3.1 sammenlikner alderssammensetningen i Randaberg kommune og Rogaland fylke per Aldersfordeling sammenlikning Randaberg kommune og Rogaland fylke 30 % 25 % Andel 20 % 15 % 10 % Rogaland Randaberg 5 % 0 % Aldersgruppe

12 10 Figur 3.1, aldersfordeling Randaberg og Rogaland (Kilde: SSB.no) Sammenlikningen viser at Randaberg kommune har en noe yngre befolkning sammenliknet med fylket som helhet. Skoler Randaberg kommune har 3 barne- og ungdomsskoler, med til sammen ca elever. I tillegg har Randaberg videregående skole 800 elever fra hele regionen. Tabell 3-1: Ca. Antall elever og trinn i skolene i skoleåret 04-05, og beskrivelse av skoleveien Nr Barne- og Antall Antall Stikkord om skoleveien til de fleste ungdomsskoler elever 5 trinn barna 1 Goa skole Mange har lang skolevei. De fleste elever går på g/s-vei, men må krysse trafikkerte veier. 2 Harestad skole Alle må krysse en hovedvei. Skoleveien går gjennom sentrum for mange elever. En del har skoleskyss. 3 Grødem skole Små problemer. Størstedelen av barna har skolevei i lokale boliggater med liten trafikk. 4 Randaberg videregående skole ca Skolebuss og egentransport Veinett og trafikk Randaberg kommune er en halvøy som grenser til Stavanger kommune i sør. Hovedveien gjennom Randaberg er E39, mellom Stavanger via Rennfast til Rennesøy kommune. I tillegg til denne veien har Randaberg kommune mange fylkesveier, inkludert ferjeforbindelse til Kvitsøy og Karmøy kommune, og et stort antall kommunale veier. For informasjon om ÅDT (årsdøgntrafikk) på de ulike veiene, se Vedlegg 3. Nøkkeltall for veinettet: Gang- og sykkelveier: 23 km Kommunale veier: 39 km Fylkesveier: 35 km Riksveier 6 : 0 km Europaveier: 5 km E39 er en del av stamveinettet på Vestlandet, fra Stavanger og nordover mot Haugesund og Bergen. Veien preges av at den er en 5 Tall pr. 1. februar 2010, oppgitt av skolenes rektorer 6 Forvaltningsansvaret for tidligere RV 521 Mekjarvikveien nå FV 525 Mekjarvikveien - ble overført fra Statens vegvesen til Fylkeskommunen fra

13 11 hovedvei og har mye langtransport og fritidstrafikk, i tillegg til trafikk fra det lokale næringslivet og lokal persontransport. Fylkesveinettet brukes stort sett til lokal trafikk, med unntak av Fv409, Kvernevikveien, Fv476, Kyrkjeveien og Fv 474, Goaveien, som brukes som snarvei mellom Risavika havn i Sola, vestre deler av Stavanger og E39. Det ble i 2009 innført gjennomkjøring forbudt for tyngre kjøretøyer fra Kvernevikveien til E39 Mekjarvikveien via Kyrkjeveien og Goaveien. Reisemiddelfordeling Med noen års mellomrom gjennomføres nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU). De tre siste undersøkelsene er fra 1998, 2001 og Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål og hvilke transportmidler som brukes.i april, mai og november 2005 ble en RVU for Jæren gjennomført. Undersøkelsen var begrenset til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Rennesøy og Strand. Resultatet for Randaberg kommune 7 når det gjelder antall reiser pr. dag vises i Tabell 3-2, sammenliknet med tall for Rogaland fylke og for nasjonen som helhet. Tabell 3-2, reisevaner Gj.snittlig antall daglige reiser Gj.snittlig antall daglige reiser 2005 Randaberg 3,85 3,67 kommune Rogaland fylke 3,61 3,77 Norge - 3,6 Innbyggerne i Randaberg foretar gjennomsnittlig 3,67 turer per dag. Dette er en nedgang fra 4,0 turer i Samtidig har landsgjennomsnittet økt fra 3,15 til 3,3 turer pr. dag i denne perioden. Figur 3.2 viser fordelingen på de ulike reisemidlene. [3] 7 I Reisevaner i Stavangerregionen RVU hovedrapport opplyses følgende: For alle kommunene utenom Stavanger og Sandnes innebærer lav utvalgsstørrelse at feilmarginene er relativt store. Dette betyr at der hvor resultater presenteres kommunevis vil det være betydelig høyere usikkerhet knyttet til de 8 minste kommunene. 8 Tallene gjelder daglige reiser i ukedagene, helg ikke medtatt

14 12 Reisemiddelfordeling 2005 Bilpassasjer 9 % Buss/tog/båt 5 % Til fots 10 % Sykkel 10 % Moped/motorsykk el 1 % Bil fører 65 % Figur 3.2, reisemiddelfordeling Randaberg kommune 2005 Reisemiddelfordelingen viser en liten nedgang i andel bilister (passasjer og fører) i forhold til undersøkelsen foretatt i Den viser bortimot en dobling i antall syklister, samt nesten en halvering i antallet personer som reiser med buss, tog eller båt. 4 GJENNOMGANG AV ULYKKER 4.1 Definisjonen på alvorlighetsgraden av skader: Drept: Meget alvorlig : Alvorlig : : Som drept i et trafikkuhell regnes personer som dør umiddelbart eller innen 30 dager som følge av skader ved uhellet. Skader som i en periode truer pasientens liv eller fører til varig mèn av betydelig omfang ( % medisinsk invaliditet). Skader som krever innleggelse på sykehus og lengre behandling, men som ikke fører til varig mèn av betydelig omfang (dvs. mindre en 30 % medisinsk invaliditet). Som lettere regnes mindre skader og brudd som krever legebehandling, men som ikke medfører innleggelse på sykehus, og som ikke regnes som betydelig skade.

15 Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker i Randaberg Trafikkulykker påfører det offentlige store kostnader. Oppdaterte tall viser en kostnad pr. dødsfall i trafikken på 33 millioner kroner [4]. I tillegg kan den som blir skadet i en ulykke få økte kostnader til livsopphold og pleie samt store problemer med daglige gjøremål. Dette bidrar til redusert livskvalitet. Dessuten vil pårørende påføres ulemper av både praktisk og psykisk karakter. Det siste kan spesielt være knyttet til dødsfall. Målet med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere både kostnadene og den enkeltes ulemper ved trafikkulykker ved å påvirke både antall og alvorlighetsgrad for ulykker. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og det velferdstap trafikke og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår. De samfunnsøkonomiske kostnadene er vist i Tabell 4-1(2009-tall). Tabell 4-1, samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker Skadegrad Kostnad pr. tilfelle Kostnad ulykker i Randaberg, Dødsfall kr kr Hardt kr kr skade kr kr Totale kostnader i Randaberg kr Årlige kostnader i Randaberg kr Gjennomsnittlig kostnad pr. ulykke kr Ulykkestall Randaberg i perioden Dette kapittelet gir en oppsummering av trafikkulykkene i Randaberg de siste 10 årene.

16 Skadekategori Det har inntruffet 89 PPU i Randaberg kommune i perioden januar 2000 august 2009 (tall for hele 2009 foreløpig ikke tilgjengelige, sist registrerte ulykke er datert 13. august 2009). I disse ulykkene har til sammen 119 personer blitt drept eller skadet. Figur 4.1 viser årlige ulykker på Randaberg-veiene i perioden Siden 2000 har 6 personer blitt drept på veiene i Randaberg i 4 trafikkulykker. I årene hadde man ingen dødsulykker på veiene i Randaberg. Ulykkesoversikt Randaberg, Antall ulykker Antall e Antall drepte Antall e og drepte Antall alvorlig e og drepte Figur 4.1, ulykkesoversikt Randaberg, Figur 4.2 viser utviklingen i ulykker på landsbasis i perioden Man ser her en nedadgående trend både når det gjelder ulykker med alvorlig e og drepte i denne perioden. Sammenliknet med tallene på landsbasis har ikke ulykkesfrekvensen hatt en like markant trend i Randaberg. Man har både jevne økninger i antall ulykker og jevne nedganger i tiårsperioden. Imidlertid viser tallene en nedadgående trend i antall ulykker fra 2006 og fram til i dag.

17 15 Figur 4.2, ulykkesutvikling i Norge, Ulykker fordelt på veitype Randaberg kommune har prosentvis en stor andel fylkesvei i sitt veinett, i tillegg til E39 som går gjennom kommunen. Det er flere kjente farlige krysningspunkter på denne veistrekningen. Både fylkesveiene og E39 er sterkt representert i skadestatistikken. Figur 4.3 viser fordelingen av ulykker på veitype. Over 80 % av ulykkene skjer på fylkes- og europavei. Figur 4.3, ulykker i Randaberg fordelt på veitype Tabell 4-2 viser i tillegg hvordan skadegraden fordeler seg på de ulike veityper. Det er også på fylkesveiene og E39 man opplever alvorlig e og drepte. Tabell 4-2, antall ulykker og skadegrad på de ulike veityper

18 16 Veitype Antall ulykker Antall drepte Antall meget alvorlig e Antall alvorlig e Ant. lettere e Antall drepte / e totalt KV* FV* RV* EV* Ukjent Sum * Vedr. forkorting av veitype, se begrepsforklaring Trafikkulykker og trafikantkategori Bilistene er sterkt representert i statistikken over de ulike trafikanttyper som involveres i trafikkulykker i Randaberg kommune. Figur 4.4, ulykker og trafikantkategori Ulykkestyper Trafikkulykkene i Randaberg er også kategorisert etter ulykkestype. Ca 60% av ulykkene skjer ved kryssende kjøreretning eller ved utforkjøring.

19 17 Figur 4.5, ulykkestyper Ulykker og vær- og føreforhold Figur 4.6 viser at 67 % av trafikkulykkene i Randaberg skjer på tørr, bar vei. Tilsvarende skjer 80 % av ulykkene ved oppholdsvær og god sikt. Dette kan ha sammenheng med at førere av kjøretøyer har en mer forsiktig kjørestil ved vanskelige kjøreforhold. En annen årsak til høy ulykkesfrekvens på tørr, bar vei kan være redusert oppmerksomhet nettopp som følge av gode føreforhold. Figur 4.6, ulykker og føreforhold Ulykker over døgnet Figur 4.7 viser hvordan ulykkene er fordelt over døgnets timer. Drøyt halvparten av de registrerte ulykkene skjer fra arbeidsdags slutt og fram til midnatt.

20 18 Figur 4.7, fordeling av ulykker over døgnet 4.4 Analyse av strekninger og kryss Datagrunnlaget i dette kapittelet er politirapporterte personskadeulykker (PPU) på europa-, riks-, fylkes- og kommuneveier er i perioden Erfaringsmessig utgjør PPU ca 33 % av alle personskadeulykker i trafikken. Ulykkeskartet i Vedlegg 4 viser de 89 PPU som har inntruffet på europa-, riksfylkes- og kommuneveier i Randaberg i perioden Mer utfyllende detaljer om ulykkene finnes i Vedlegg 5. Analyse av PPU inntruffet på de enkelte veier er og kryss i Randaberg følger nedenfor. 10 Ulykkesdata for siste del av 2009 har ikke vært tilgjengelig under planarbeidet. Analyseperioden beskrives som Siste registrerte ulykke er i august 2009.

21 Mekjarvikveien (E39) Ulykker totalt 24 Ulykker i veikryss 11 E39 MEKJARVIKVEIEN Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 3 5 Ulykker med meget 1 6 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 1 1 skader Ulykker med lettere skader Type ulykke Antall Møteulykker 5 Påkjøring bakfra 9 Påkjøring v/ kryssende 1 kjøreretn Utforkjøring 8 Forbikjøring 1 Trafikant Bilist 19 Motorsyklist 5 - Bortimot 50 % av ulykkene skjer i kryss. Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen Mekjarvikveien (E39): - Langsgående G/S-vei langs hele traséen og planfrie - krysninger Kvernevikveien (Fv409) - - FV 409 KVERNEVIKVEIEN - Ulykker Alvorlighetsgrad Antall Antall - totalt e/drepte - Dødsulykker Ulykker med meget alvorlige skader - 9 Ulykker med alvorlige - skader Ulykker med lettere skader - Ulykker i Type ulykke Antall - veikryss - Påkjøring bakfra 3 - Påkjøring v/ kryssende 3 - kjøreretn - 5 Utforkjøring 2 - Velt 1 - Trafikant Antall - - Vedtatt - av kommunestyret i sak 79/10 -

22 20 Bilist 6 Motorsyklist 2 Syklist 1 Følgende tiltak kan bedre situasjonen Kvernevikveien (Fv409): - Utbedre krysset Kvernevikveien (Fv409) x Kyrkjeveien (Fv476) FV 473 Vistnesveien Ulykker totalt 4 Ulykker i veikryss 1 FV 473 Vistnesveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 0 0 skader Ulykker med lettere skader 4 4 Type ulykke Antall Påkjøring v/ kryssende 2 kjøreretn Møteulykker 1 Fotgjenger 1 Trafikant Antall Syklist 3 Fotgjenger 1 Spesielt for Vistnesveien er at samtlige ulykker har involvert myke trafikanter. Følgende tiltak kan bedre situasjonen i FV 473 Vistnesveien: - Etablering av gang- og sykkelvei - Kurveutbedringer

23 FV 474 Goaveien / Visteveien Ulykker totalt 10 Ulykker i veikryss 5 FV 474 Goaveien / Visteveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 2 2 skader Ulykker med lettere skader 8 8 Type ulykke Antall Påkjøring bakfra 1 Påkjøring v/ kryssende 2 kjøreretn Utforkjøring 4 Møteulykke 1 Fotgjenger 2 Trafikant Bilist 5 Motorsyklist 2 Syklist 1 Fotgjenger 2 Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen Goaveien - Visteveien (Fv474): - Tungtrafikk fra sør retning E39 har nå forbud for kjøring gjennom Kyrkjeveien. - Breddeutvidelse - Etablering av Transportkorridor vest Veiprosjekt hvis mål er å forbedre forbindelse mellom Dusavikbasen og Risavika

24 FV 478 Torvmyrveien Ulykker totalt 8 Ulykker i veikryss 5 FV 478 Torvmyrveien Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 1 1 skader Ulykker med lettere skader 7 9 Type ulykke Antall Møteulykker 1 Påkjøring v/ kryssende 5 kjøreretn Utforkjøring 1 Velt 1 Trafikant Bilist 2 Motorsyklist 4 Syklist 2 Antall Følgende tiltak kan bedre situasjonen på FV 478 Torvmyrveien: I forbindelse med bygging av storhallen blir det opparbeidet: - Planfrie krysninger for myke trafikanter - Rundkjøring i Torvmyrveien, med avkjørsler til Randaberghallen og Storhallen.

25 FV 480 Randabergveien / Tungenesveien FV 480 Randabergveien / Tungenesveien Ulykker totalt 12 Ulykker i veikryss 6 Alvorlighetsgrad Antall Antall e/drepte Dødsulykker 0 0 Ulykker med meget 0 0 alvorlige skader Ulykker med alvorlige 2 2 skader Ulykker med lettere skader Type ulykke Antall Møteulykker 2 Påkjøring bakfra 1 Påkjøring v/ kryssende 4 kjøreretn Utforkjøring 4 Fotgjenger 1 Trafikant Bilist 8 Motorsyklist 3 Fotgjenger 1 Antall Siden rullering av trafikksikkerhetsplanen i 2005 er fartsgrensen på FV 474 satt ned. Følgende tiltak kan bedre situasjonen på FV 480 Randabergveien Tungenesveien: - Videreføre gang- og sykkelvei til Tungenes fyr

26 Andre ulykker på veinettet i Randaberg Vei Ant D MAS AS LS Type Involvert FV Mekjarvikvn Påkjørsel bakfra / møteulykke / andre uhell Bilist FV 410 Grødemvn Fotgjenger Fotgjenger FV 471 Bøvn-Bakkane Kryssende Syklist kjøreretn. FV 472 Bøvn-Sandevn Møteulykke Bilist FV 477 Randaberggeilen Kryssende Motorsyklist kjøreretn. FV 481 Harestadvn Utforkjøring Bilist KV 1450 Bronsevn Uklart Motorsyklist forløp KV 1650 Dalakroken Møteulykke Syklist KV 2875 Jon Fotgjenger Fotgjenger Torbergssonsvei påkjørt KV Kryssende Syklist KrystallvnXSafirvn kjøreretn. KV Kryssende Syklist KvernbekkvnXKvernbergvn kjøreretn. KV 3200 HarevnXKyrkjevn Kryssende Syklist kjøreretn. KV Kryssende Syklist FjellmovnXRyggvn kjøreretn. KV 4325 Tangen Andre uhell Bilist KV 4900 Varen Andre uhell Bilist KV 5000 VarheivnXDraugvn Velt Motorsyklist Ikke stedsangivelse Påkjørsel bakfra / kryssende kjøreretn 3x bilist 1x motorsyklist 5 INNSPILL FRA PUBLIKUM Det ble i januar 2010 sendt ut informasjonsbrev til skoler, barnehager og velforeninger med oppfordring om å komme med innspill til trafikksikkerhetsplanen. Det ble også lagt ut informasjon 12 FV 525 Mekjarvikveien het tidligere RV 521. Navneendring skjedde i forbindelse med Forvaltningsreformen 2010

27 25 om dette på Randaberg kommunes hjemmeside. Utover vinteren og våren kom det inn mange innspill med beskrivelse av steder og strekninger hvor befolkningen opplever utrygghet, og i de fleste tilfellene ble det også skissert alternativer til utbedring av disse utrygghetspunktene og strekningene. Detaljinformasjon om utrygghetspunktene er presentert med kart og tabeller i Vedlegg Tabellen viser også prosjektgruppens kommentarer og stikkord til løsning fremkommet etter befaring på stedene og faglige vurderinger av tiltak. Resultatene av vurderingene av utrygghetspunktene kan kort oppsummeres slik: - Svært mange av innspillene kommer fra Grødem - Innspillene varierte i omfang fra oppmaling av gangfelt til etablering av nye gang- og sykkelveier og utbedring av kryss i tilknytning til E39, til oppsetting av skilter og maling av gangfelt. - En del av innspillene var knyttet til kjente problemstillinger, andre var nye punkt som ikke tidligere er registret. - En del tiltak er anbefalt slik ønsker er beskrevet i de ulike innspill. - På noen steder er det med bakgrunn i faglige vurderinger foreslått andre løsninger enn de som fremkommer i innspill. - I noen punkt er det ikke foreslått tiltak. Faglige vurderinger ligger til grunn for disse avgjørelsene.

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Tove Eivindsen Trafikksikkerhetsarbeid i Bergen Kort om andre viktige prosjekter Landåsprosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Vedtatt av plan- og utbyggingsutvalget 02.04.08 Forord Sandefjord kommune ved kommunalteknisk planavdeling har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN 2010-2013 Vedtatt: juni 2010 1 INNHOLD 1.0 Bakgrunn og formål s. 3 2.0 Planarbeidet 2.1 Gjennomførte tiltak i perioden 2000-2007 s. 3 2.2 Gjennomførte tiltak i

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Rygge kommune Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Versjon 04.12.2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... s. 3 Målgruppe og mål. s. 3 Planprosess.. s. 4 Denne planens oppbygning.. s. 5 Status for eksisterende

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST?

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST? Guro Berge Sykkelbysamling Region vest Mai 2015 Hva skjer i BEST? Mål i NTP Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Bedre by Halvere antall drepte

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver Fartsdempende tiltak Forsker Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og-informatikk EVU-kurs Trafikkregulering Oslo høst 2007 terje.giaver@sintef.no Fartsdempende tiltak Retningslinjer

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 04.11.2010 kl. 18.00 19.45 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 04.11.2010 kl. 18.00 19.45 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 04.11.2010 kl. 18.00 19.45 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Sverre Nergaard (Ap), utvalgsleder Kjell Nordbø

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN. Sist

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid basert på dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2009 Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen region sør Om dybdeanalyser av dødsulykker

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer