TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016"

Transkript

1 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN [Høringsutkast]

2 Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut til ettersyn i 6 uker endelig forslag til ny Trafikksikkerhetsplan vil kunne behandles i kommunestyret når høringsfristen er ute og eventuelle innspill etter høring/ettersyn er behandlet av trafikksikkerhetsutvalget. Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Mål Aktører og ansvarsfordeling i trafikksikkerhetsarbeidet Fylkeskommunen Kommunen Trygg trafikk Trafikk- og ulykkesutvikling Opplæring og informasjon om trafikksikkerhet Førskolealder Grunnskolealder Ungdom Voksne Fysiske tiltak Innspill fra publikum Trafikksikkerhetsutvalgets vurdering Prioriterte tiltak Gjennomføring og organisering Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 3

4 1. Innledning Trafikksikkerhet angår alle, og kan påvirkes av alle. Tradisjonelt har trafikksikkerhetsarbeidet vært begrenset til fysiske tiltak som gang- og sykkelvei, fartsreduserende tiltak, fotgjengerfelt, skilting osv. Men den enkelte sin atferd er vel så viktig. Derfor har vi i denne planen oppmerksomhet både på de fysiske tiltak og på kunnskap og holdninger om det å ferdes i trafikken. Den foreliggende planen erstatter trafikksikkerhetsplanen De tiltakene som ikke er gjennomført er vurdert på nytt, og tatt inn igjen der det har vært naturlig. Arbeidet med denne planen er gjennomført i løpet av Det er innhentet synspunkter fra skoler og barnehager, foreldreutvalgene ved skolene, drosjenæringen og busselskapene. Revisjonen av planen har vært kunngjort i avisen. I denne annonsen ble det bedt om innspill fra befolkningen i kommunen. Ved fristen 15 var det kommet inn 14 innspill. Det kommunale trafikksikkerhetsutvalget har stått sentralt i arbeidet med planen. Dette utvalget består av: Kommunestyrerepresentant Kommunelege Skolesjef Ledende helsesøster Lensmann Teknisk sjef Rune Selj/Ole Christian Dalby, ledere Jens Mørch Fred Sørensen Grethe Bech Ole Bjerke Bjørn-Runar Eriksen - sekretær Plandokumentet er forankret i kommuneplanens langsiktige del, og vedtas som en kommunedelplan for trafikksikkerhet. 2. Mål Målet for trafikksikkerhetsarbeidet i Søndre Land er: 1. Ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken i Søndre Land. 2. Fotgjengere, syklister, bilister og passasjerer skal oppleve det som trygt og ferdes i trafikken. 3. Antallet trafikkfarlige punkter skal reduseres 4. Alle som ferdes i trafikken skal innrette seg slik at faren for ulykker blir minst mulig. Alle skal bruke nødvendig sikkerhetsutstyr, slik som refleks, bilbelte, sykkelhjelm, sykkellykt osv Mål nr. 1 er hentet fra den såkalte 0 visjonen. Regjeringen har gjennom nasjonal transportplan lagt opp til at denne visjonen; ingen hardt skadd eller drept i trafikken, skal være grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Mål 2 er basert på at trygghet er en grunnleggende kvalitet ved et lokalsamfunn. Uten en følelse av trygghet i trafikken vil muligheten for å bevege seg utendørs bli mindre. I tillegg innebærer utrygghet generelt en redusert livskvalitet. Mål 3 tar hensyn til at trafikksikkerhet handler om utbedring av fysiske forhold langs veien. Å vurdere og planlegge utbedring av trafikkfarlige områder er en av hovedintensjonene med trafikksikkerhetsarbeidet. Årsaken til trafikkulykker er oftere å finne hos trafikanten enn i de fysiske forhold. Derfor understrekes det i mål 4 at trafikksikkerhetsarbeidet også skal innrettes mot å påvirke trafikantenes atferd i trafikken. Arbeidet med trafikksikkerhet må også sees i sammenheng med kommuneplanens mål om å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen. Det er en økende tendens til at bilen brukes til transport over Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 4

5 korte avstander, og hvor det å gå og å sykle vil være gode alternativer. Spesielt gjelder dette kjøring av barn til skole og fritidsaktiviteter. Å la barna i større grad gå eller sykle der det er gang og sykkelvei vil redusere biltettheten, og dermed øke trafikksikkerheten. I tillegg vil barna få mer fysisk aktivitet. Derfor er det å redusere bruk av bil viktig både ut fra trafikksikkerhet, og ut fra målet om økt fysisk aktivitet. 3. Aktører og ansvarsfordeling i trafikksikkerhetsarbeidet 3.1 har det overordnete sektoransvaret for veg og vegtrafikk, og skal arbeide for et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem. Vegvesenet har ansvaret for forvaltning av regelverket for veitrafikk, og blant annet tilsyn med føreropplæringen og kjøretøyparken. 3.2 Fylkeskommunen Fra 2010 fikk fylkeskommunen ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier og riksveier. Fylkeskommunen er gjennom vegtrafikkloven tillagt et ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet innenfor eget fylke, og samordner tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Oppland fylkeskommune har et politisk oppnevnt trafikksikkerhetsutvalg (FTU) med 5 medlemmer oppnevnt av fylkestinget. Representanter fra fylkesmannen, fylkeskommunen, politi- og skolemyndighetene, og Trygg Trafikk har møte-, tale- og forslagsrett i utvalget. Trafikksikkerhetsutvalgs viktigste oppgaver er å: Koordinere offentlig og privat virksomhet innen trafikksikkerhetsområdet. Påse at fylket driver et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, opplæring og holdningsskapende virksomhet. Fordele tilskuddsmidler fra fylkeskommunen til kommunene. Uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning. Informere om ulykkessituasjonen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Motivere kommuner, lag og organisasjoner til å ta ansvar for lokale trafikksikkerhetstiltak 3.3 Kommunen Kommunene har ansvaret for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet på riksveier, fylkesveier og kommunale veier i egen kommune. Kommunenes samordning skjer blant annet gjennom å utarbeide trafikksikkerhetsplan. Som nevnt i innledningen har kommunen et eget utvalg for å følge opp trafikksikkerhetsarbeidet. 3.4 Trygg trafikk I nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet står det blant annet følgende om Trygg trafikk: Trygg trafikk er en landsomfattende uavhengig organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet, og skal fungere som et bindeledd mellom de frivillige aktørene, og de offentlige myndighetene. Trygg trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, og er en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet. Organisasjonen har videre et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene Hovedsatsingen er rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole. De fokuserer særlig på sykling, bruk av hjelm og refleks og sikring av barn i bil. Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 5

6 4. Trafikk- og ulykkesutvikling Søndre Land er en spredtbygd kommune hvor bilen er det dominerende framkomstmiddelet. Kommunen har en del gjennomgangstrafikk langs riksveiene 33 og 34. Den generelle utviklingen i trafikkbildet i Norge og i Oppland preges av økt trafikk. Fra 1990 til 2008 har antallet personbiler i Oppland fylke økt med 25%, mens det for tiden november 2010 til oktober 2011 viser en liten nedgang på 0,1%. Antallet motorsykler har økt med 350 %. I samme periode ble antallet drepte og hardt skadde redusert fra 539 i 1990 til 435 i Utviklingen i antall ulykker er med andre gunstig, spesielt når en tar i betraktning at trafikkmengden har økt betydelig Vi antar at utviklingen i bil- og motorsykkeltrafikk i Søndre Land følger utviklingen i andre deler av landet. Når det gjelder ulykker ser det imidlertid ikke ut til at den samme nedadgående tendens gjør seg gjeldende. Fra 2003 til utgangen av 2008 var det 69 ulykker med personskade på vegene i Søndre Land. Antallet ulykker pr. år har vist en økende tendens. Mens det i 2003 var 7 trafikkulykker med personskade i Søndre Land hadde antallet steget til 17 i personer ble drept og 76 personer skadet i trafikken i Søndre Land i perioden 2004 til Snittet pr år for antall skadde/drepte i samme periode var 24, mens antall drepte var 0,3/år, antall hardt skadde 4/år. Både i forhold til antallet ulykker og antallet skadde, kan det ikke spores noen klar trend på at antall ulykker som innebærer personskader eller drepte går noe ned. Hvilket må sies å være negativt. Følgende tabell viser årsaken til ulykkene Antall ulykker Antall drepte Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Samme kjøreretning Møteulykker Kryssende kjøreretn Ulykker med gående Utforkjøring Andre ulykker Følgende tabell viser fordelingen av ulykker, drepte og skadde etter veitype: Antall ulykker Antall drepte Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Fylkesvei Kommunal veg Privat vei Opplæring og informasjon om trafikksikkerhet 5.1 Førskolealder Grunnlaget for å bli en trygg og selvstendig trafikant legges allerede i førskolealder. Barnehagen og helsesøster er de viktigste instansene for opplæring til denne gruppen. Barn må få erfaringer og kunnskaper knyttet til hvor de skal gå i trafikken, hvilke regler som gjelder og bruk av sikkerhetsutstyr. Barn trenger også å øve opp syn, hørsel og motoriske ferdigheter for å bli oppmerksom på og takle trafikkens utfordringer og farer. Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 6

7 Alle barnehager skal ha en plan for trafikkopplæring tilpasset de enkelte aldergrupper. Helsesøster har trafikksikkerhet som tema ved alle rutinemessige konsultasjoner og hjemmebesøk. Det informeres spesielt om sikring av barn i bil, barn på sykkel, bruk av refleks og generelt om foreldrenes ansvar for barn i trafikken. 5.2 Grunnskolealder Trafikksikkerhet er tema i læreplanen for grunnskolen med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Etter 4. trinn skal eleven kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Etter 7. trinn skal alle praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Etter 10. trinn skal de blant annet kunne gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker og gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon. Med bakgrunn i disse kompetansemålene skal skolen drive en systematisk trafikkopplæring på alle trinn. Trygg trafikk anbefaler følgende progresjon i opplæringen 1.trinn: Trafikktrening i skolens nærområde 2.trinn: Enkle trafikkregler. Skoleveien; gåløype og gåprøve 3.trinn: Undersøkelse av egen skolevei, tellinger og registreringer 4.trinn: Trafikkregler. Forberedende sykkelopplæring; enkel teori og trening i trygge omgivelser. 5.trinn: Trening på sykkel i enkel trafikk, sammen med voksne. 6.trinn: Teori og trening på sykkel i krevende trafikk 7.trinn: Selvstendig sykling i trafikken trinn: Hjelm, bilbelte og refleks er naturlige temaer å ta med under trafikksikkerhetsutstyr. Bruk av sykkelhjelm kan være særlig aktuelt på trinn, både som en forlengelse av barnetrinnets sykkeltema og for å jobbe med fortsatt hjelmbruk. Refleks passer også godt rundt samme tid. Når elevene selv begynner å øvelseskjøre, kjøre moped og i større grad være passasjer i bil, kommer bruk av bilbelte samt fart og akselerasjon inn i bildet. 5.3 Ungdom Ulykkesstatistikk relatert til aldersgrupper 1 viser at antallet drepte og hardt skadde øker betydelig fra 15 års alderen. For 15 til 18 åringer er moped og motorsykkel den viktigste årsaken til den økte ulykkesfrekvensen. Fra 18 års alder er det bilulykkene som gir økningen. Dette viser at ulykkesrisikoen øker dramatisk i den første tiden etter at et nytt framkomstmiddel er tatt i bruk. Det er 5 ganger så mange 19 åringer som blir drept eller hardt skadd i bil som en 40 åring. Tjenesteområdet kultur har en sentral rolle i informasjons- opplæringsarbeidet overfor ungdomsgruppen. 5.4 Voksne Dessverre er det ikke slik at antallet som er involvert i trafikkulykker reduseres betydelig når ungdomsårene er over. Også gruppen unge voksne (25 35 år) er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Bilulykkene er fortsatt den viktigste årsaken til ulykkene. I tillegg bidrar motorsykkelulykkene sterkt. Voksne er viktige rollemodeller. Deres opptreden i trafikken påvirker barn og unge. God atferd hos voksne gir derfor økt trafikksikkerhet både i nåtid og i framtid. 1 Se blant annet Nasjonal handlingsplan for sikkerhet på vei , figur 2, Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 7

8 Voksne har også ansvar for barns sikkerhet, både gjennom å bruke riktig utstyr når de sikrer barn i bil og å påse at barna bruker refleks, sykkelhjelm, sykkellykt osv. Ut fra dette er det viktig å nå fram med opplæring og informasjon om trafikksikkerhet til voksne. Helsesøster har i denne forbindelse en viktig rolle. Hun møter foreldre i flere sammenhenger gjennom barns første leveår. Foreldremøter i barnehage og skole er andre viktige kanaler i dette informasjonsog opplæringsarbeidet. 6. Fysiske tiltak Tiltak langs fylkesveier som har blitt vurdert, status er som følger: Tiltak Status oktober Gang- og sykkelvei på fylkesvei 114 fra riksvei Tiltaket er gjennomført 34 og opp Sliperilinna til Stenersgata 2. Gang- og sykkelvei langs RV 247 fra Hov Arbeidet med reguleringsplan er ferdig. Tidspunkt sentrum til Rådyrveien og langs for anleggsstart er anslått til høsten Lausgardsvegen fra Hov stasjon til idrettsplassen. 3. Forbedring av trafikksikkerheten i krysset RV Tiltak vurdert i samarbeid med. 33 Landåsveien og strekningen til Odnes mat Hastigheten langs riksvegen er redusert, og strekningen med nedsatt hastighet er forlenget. Ingen tiltak gjennomført i Landåsveien. 4. Bussholdeplass langs riksvei 34 i Hov sentrum. Møte med statens finner sted , 5 Forlenge gang- og sykkelveien i Enger til nedkjøringen ved Grimebakken 6 Bussholdeplass langs FV 114 ved Vassendlandet 7 Redusert fartsgrense langs FV 114 fra Fall stasjon til Nordre oppkjøring til Østbygda saken vil bli tatt opp der. I reguleringsplanen for FV 34 er det tegnet inn en gang og sykkelvei over en lengre strekning enn det som trafikksikkerhetsplanen legger opp til. Etter nærmere vurdering av et og trafikksikkerhetsutvalget ble det besluttet ikke å anlegge buss- holdeplass. Fartsgrensen på stedet er imidlertid satt ned til 60 km/t. Vegvesenet mener at det ikke er grunnlag for å sette ned fartsgrensen annet enn ved Vassendlandet. Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 8

9 Kommunal vei Tiltak Status oktober Utbedring av trafikkforholdene ved Fryal Tiltaket ble gjennomført høsten 2010, men det gjenstår avklaringer 2. Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende Ikke gjennomført langs den kommunale delen av Holmeveien 3 Fartshumper i Kirkebakka Fartsgrensen er satt ned i Kirkebakka og på veiene i boligområdet. Fartsdumper etablert 4. Vurdering av trafikksituasjonen i Hov sentrum Ingen tiltak gjennomført. Ny reguleringsplan må utarbeides/fullføres 6.2 Innspill fra publikum følger som vedlegg 1 Revideringen av trafikksikkerhetsplanen har vært kunngjort i avisen i form av en annonse og en pressemelding. Et eget brev ble sendt til skolene og barnehagene med anmodning om å ta saken opp i foreldreutvalg/ samarbeidsutvalg. Det samme brevet ble også sendt til velforeningene, busselskapene og drosjenæringen. Generelt er det synspunkter om at veistandarden i Søndre Land kommune er dårlig, noe som går ut over trafikksikkerheten. Dette gjelder stort sett alle fylkesveiene i kommunen (34, 114, 245, 247, 132 og 134). Vintervedlikeholdet blir kritisert. Brøyting og strøing er ofte dårlig, og skjer for sent. Dette har betydelige konsekvenser for trafikksikkerheten. 6.3 Trafikksikkerhetsutvalgets vurdering Odnes: Tiltak i forhold til gangtrafikk er viktig å prioritere, spesielt rundt skole Landåsbygda: Tiltak Landåsbygda må vurderes når fremtidig struktur for skoler i Søndre Land er vedtatt Fluberg Fv 34: Tiltak knyttet til bussholdeplasser, barnehager, utbygging av gangveg langs 34 i området fra avkjøringen til Fluberg bru og frem til Kirkebakka/Svingvoll bør inn på Fylkets prioriteringsliste. Belysning på samme strekning er viktig trafikksikkerhetstiltak. Bergegarda Fv33: Utbygging av gangveg langs FV33 fra Svingvoll og opp mot Bergegarda bør inn på Oppland fylkets prioriterings liste Hov: Sentrumsplan ferdigstilles og det ryddes opp i trafikkbilde, bussholdeplasser og trafikkforhold. Lausgarda: Etablering av gang/sykkelvei frem til idrettsanleggene. Fall: Holdeplasser for busser i syd og nordgående retning Grime: Det vil bli bedrede forhold for myke trafikkanter knyttet til omlegging av Fv 34 Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 9

10 6.4 Prioriterte tiltak Fylkesvei: Tiltak Ansvar Merknad Kostnad 1 Gang/sykkelveg langs Fv 247 fra Hov sentrum til Rådyrvegen og langs Lausgardsvegen til idrettsplassen 2 Fv 34 Fluberg gangveg og veglys fra avkjøring Fluberg bro og frem til FV 33 krysset ved Svingvoll 3 Bussholdeplass Hov sentrum for syd og nordgående ruter, langs Fv34 4 Fotobokser for automatisk trafikkontroll Fv 34 ved Fryal. 5 Gang/sykkelvei fra Fv34 v/svingvoll til Lausgardsvegen - langs Fv 33 6 Bussholdeplass ved Fv 34 ved Fall for nord og sydgående busser 7 Fotobokser for automatisk trafikkontroll Fv 33 ved Narumseter og Bilit 8 Reduksjon av hastigheter på fylkesveger i områder hvor barn må benytte veien som skolevei vegevesen /politiet Arbeidet startes opp i år Mye barn i området, planer om ny barnehage. Tiltaket aktualisert som følge av at skysstasjon ikke lenger ser ut til å være aktuell. Avhenger av sentrumsplan for Hov Mange elever som skal til og fra skole, og som også krysser vegen utenom fotgjengerundergang. 60 km i området, men svært få holder så lav hastighet Det er ikke mulig å bevege seg langs denne vegen som fotgjenger Det er pr i dag ingen holdeplasser i området. Høy fart og barn som skal av og på skolebuss, leke bevege seg i området. Det er 60 km i området,men svært få holder så lav hastighet Det er flere fylkesveger som fungerer som skoleveg for barn. Det er ønskelig at setter ned hastigheten på disse vegene, samt iverksetter fysiske tiltak som holder farten på et lavt nivå. Dekkes av Oppland fylkeskommune Ca Tiltaket må planlegges Ukjent Ca Tiltaket må planlegges Ukjent Må planlegges Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 10

11 Kommunal vei Tiltak Ansvar Merknad Kostnad 1 Ferdigstillelse av sentrumsplan for Hov, med påfølgende opprydding av trafikkbildet Søndre Land kommune Er under planlegging Ikke avklart 2 Grettegutua, autovern mellom gangvei og kjørevei 3 Opprydding av trafikkforhold ved Fryal skole Søndre Land kommune Søndre Land kommune 4 Odnes skole Søndre Land kommune 5 Odnes skole Søndre Land kommune Gangveien ligger lavere en kjørebanen og faren for at biler kjører inn på gangvegen ved uhell er stor, spesielt vinterstid. Trafikksikkerhetsutvalget har bedt ansatte ved Fryal skole komme med forslag til løsning Bussparkering knyttet til henting levering av skolebarn Gang/sykkelveg langs Gamlevegen Ca mva Ikke avklart Må planlegges Må planlegges 7. Gjennomføring og organisering Teknisk drift har ansvaret for å gjennomføre de fysiske tiltakene, herunder kontakten med et angående tiltak på fylkesveier. Ansvaret for opplæring og informasjon ligger hos de respektive tjenesteområder slik det framgår av pkt. 5. Plan og utviklingsgruppa koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsutvalget er rådgivende organ for trafikksikkerhetsspørsmål. Trafikksikkerhetsplanen skal revideres minimum hvert 4. år, prioritert liste over trafikksikkerhetstiltak revideres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Trafikksikkerhetsplan , Høringsutkast Side 11

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020 1. Innledning 2 Planaktivitet Gjeldende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land var for perioden 2012 2016. Denne revisjonen av planen skal

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer