Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)"

Transkript

1 Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010

2 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning Hovedoppgaver Ulykkessituasjonen Sammendrag Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak (KTS) Drift av utvalget Design og trykk: Oppland fylkeskommune

3 1. Utvalgets sammensetning Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) består av fem oppnevnte politiske medlemmer (med personlige varamedlemmer): Medlemmer: Varamedlemmer: Sigmund Hagen, leder Signe Von Streng Hilde Ekeberg, nestleder Lisa Gjøvik Andresen Gunnar Tore Stenseng Kjetil Lundemoen May Slåttsveen Archer 1) Alexander Hagen, 2) Olaf Nils Diserud Ivar Odnes Hanne Magnussen Utvalget ble oppnevnt av fylkestinget 16. oktober 2007 (sak 53/07), med valg av nye medlemmer til trafikksikkerhetsutvalget, datert 2. november 2009, jf. Fylkestinget i sak 34/09 og 36/09. Konsultative medlemmer: Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune Gudbrandsdal politidistrikt Statens vegvesen Region øst, fylkesavdeling Oppland Trygg Trafikk Utrykningspolitiet distrikt 02 Vestoppland politidistrikt Statens vegvesen ivaretar sekretariat for utvalget. 3

4 2. Hovedoppgaver Vegtrafikklovens 40 a gir fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Utvalgets møter skal fungere som møteplass for det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i Oppland. De tilrår og samordner innsatsen gjennom sine konsultative medlemmer i samarbeidsprosjekter og gir økonomisk støtte til tiltak. Forebyggende og holdningsskapende arbeid skal ha høy prioritet. Adferdsrettede tiltak og initiering av trafikksikkerhetsarbeid i kommunene og blant fylkets innbyggere skal vektlegges, og utvalget er en viktig aktør i samfunnsdebatten i Oppland. 4-årig handlingsprogram med budsjett som skal innarbeides i fylkeskommunens planer og budsjettrutiner. Årlig handlingsplan med budsjett basert på trafikksikkerhetsprogrammene til etater og organisasjoner som deltar i utvalgets arbeid. Påvirke forslag til budsjetter og aktiviteter fra offentlige instanser som har betydning for trafikksikkerhetsarbeidet, samt søke å koordinere offentlig og frivillig virksomhet. Påse at fylket driver et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, kontrolltiltak, opplæring, forebyggende og holdningsskapende arbeid. Fordeling av ulike økonomiske midler som stilles til rådighet for utvalget. Uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning. Informasjon om ulykkessituasjonen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Motivere kommuner, lag og organisasjoner til å ta et ansvar for lokale trafikksikkerhetstiltak. 4

5 3. Ulykkessituasjonen Laveste dødstall på 55 år I 2010 omkom 209 personer i trafikken på norske veger. Dette er det laveste antallet drepte siden Det året døde 213 mennesker i trafikken. Tallene bekrefter den positive ulykkesutviklingen i Norge og tallet fra 2009, da 212 mennesker døde på veiene. I perioden har i gjennomsnitt 230 personer mistet livet årlig i vegtrafikken i Norge. I følge politirapporterte tall blir ca mennesker skadet i trafikken årlig, hvorav ca. 850 blir alvorlig skadet. Tall fra landets helsetjenester viser imidlertid at nær mennesker totalt blir behandlet for skader etter trafikkulykker hvert år. Antall drepte i vegtrafikkulykker i Norge økte i takt med trafikkøkningen fram til Siden da har utviklingen vært positiv. I 1970 ble det registrert 560 drepte i vegtrafikken, mens antallet i 2010 var 209. I perioden fra 1970 til 2010 har det altså vært mer enn en halvering av antall drepte, samtidig som trafikkvolumet er tredoblet. I 1970 omkom 94 barn i alderen 0-14 år, mens tilsvarende tall i 2010 var tre. Ulykkessituasjonen i Oppland I Oppland mistet 13 personer livet i 2010 og 383 personer ble skadet. Utforkjørings- og møteulykker er de dominerende ulykkestypene (60 %) i Oppland. I 249 ulykker ble 396 personer drept eller skadd i 2010; 13 drept, 51 hardt skadd og 332 lettere skadd. Oppland hadde som landsgjennomsnittet nær 1 % trafikkvekst i Siden 1990 har det vært en vekst i trafikken i Oppland på 39.3 %. Utforkjøringsulykker utgjør 38 % av ulykkene i fylket i perioden Det er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet (29 %). Nær 70 % av alle bilførere som er innblandet i utforkjøringsulykker er menn. En utforkjøring er en typisk sommerulykke (juni-august). Møteulykker er ulykkestypen med de alvorligste konsekvensene. Møteulykker utgjør 22 % av alle ulykker, men hele 62 % av alle drepte og 34 % av alle hardt skadde. Nær 75 % av alle bilførere som er innblandet i møteulykker er menn. Møteulykker skjer oftest i perioden november - mars. Trafikken har økt, slik at ulykkesrisikoen pr. kjørte kilometer har avtatt. Ulykkesutviklingen tyder på at trafikksikkerhetsarbeidet har vært med på å kompensere for en ulykkesvekst vi ellers kunne forvente på grunn av trafikkveksten. 5

6 * Nedgangen i antall drepte og hardt skadde samsvarer med et bedre trafikksikkerhetsarbeid på flere områder; Bedre veger, sikrere kjøretøy, gode trafikanttiltak og effektiv skadebehandling. Drepte Hardt skadde Lettere skadde Drepte og skadde Nedgangen i antall ulykker totalt sett er så stor for tredje året på rad at det er grunn til å håpe på at dette er mer enn en tilfeldig variasjon. Ofte er det tilfeldig om en alvorlig ulykke resulterer i drepte eller hardt skadde. Når det gjelder kun drepte i vegtrafikken er hele 70 % drept på dagens riksvegnett, til tross for at disse vegene bare utgjør 13 % av den samlede lengden av offentlige veger. Antall ulykker har sammenheng med trafikkmengden, og hovedvegnettet har størst trafikk og de fleste ulykkene. Forvaltningsreformen har medført at over 900 km av det tidligere riksvegnettet nå er klassifisert som fylkesveg. Fra 2010 er dermed over halvparten (53 %) av det offentlige vegnettet i Oppland fylkesveger. I perioden ble 30 % drept og 42 % hardt skadd i ulykker på dagens fylkesveger. Gjøvik er den kommunen som har flest drepte og hardt skadde i perioden (8 drepte og 26 hardt skadde). Skjåk, Lillehammer, Vestre Toten, Gran, Ringebu og Østre Toten er også blant de kommunene med fleste drepte og hardt skadde. Hele 80 % av trafikkulykkene skjer utenfor tettbygd strøk. Hele 85 % av ulykkene med drepte og hardt skadde skjer utenfor tettbebyggelse hvor utforkjørings- og møteulykker dominerer. I tettbygde strøk er det flest kryss-, fotgjenger- og møteulykker. De fleste trafikkulykkene skjer på formiddag og kveld, de siste ukedagene og om sommeren. De høyeste antall personskader ligger i aldersgruppen år. De utgjør hele 26 % av alle skadde og drepte men bare 11 % av opplandsbefolkningen. Det er et betydelig skille fra 15 til 16 og fra 17 til 18 år, når de unge begynner å kjøre moped, motorsykkel og bil. Ulykkesrisikoen reduseres med økende erfaring. Det er fem ganger så mange skadde og drepte 18-åringer som 60-åringer (sammenlignbart antall), og menn er to til tre ganger så ulykkesutsatt som kvinner. Ungdom blir oftest drept og hardt skadd i utforkjøringsulykker, og unge voksne i møteulykker. I de eldre aldersgruppene dominerer fotgjenger- og kryssulykker. Hvis man sammenligner drepte og hardt skadde med befolkningstallet som helhet ser vi at også de eldre er en ulykkesutsatt gruppe. Bilførere og passasjerer er de dominerende trafikkantgruppene i ulykker med drepte og hardt skadde i alle aldersgrupper. Fotgjengerulykker øker med alder. 6

7 Årlig blir det registrert over materielle skader i vegtrafikkulykker i Oppland, og tendensen er stigende. Det er nær 40 % høyere enn for 17 år siden. Antallet som telles er antall skadetilfeller som motorvognulykker har resultert i. En meldt skade kan inneholde flere skadetyper. Oppland er blant de fylker som har høyest biltetthet i landet, kjøretøyparken er eldst (16.8 år). Vegtrafikkulykkene i Oppland i 2010 kostet samfunnet vel 1.2 milliard kroner, og i tillegg kommer sorg, savn og lidelser for de nærmeste pårørende. Dato Tid Kommune Sted Veg Ulykkestype Trafikantgruppe Kjønn - alder :23 Ringebu Vekkom E6 Møteulykke Bilfører K 22 år :30 Lesja Lesjaskog E136 Kryssulykke Bilfører og passasjer K - 80 år og M 83 år :30 Nord-Fron Vinstra FV256 Utforkjøring Bilfører M - 19 år :00 Lunner Roa RV4 Annen type Busspassasjer M - 14 år :15 Skjåk Grotli RV15 Møteulykke Bilfører og passasjer M - 32 år og M 36 år :45 Ringebu Elstad E6 Utforkjøring Bilpassasjer K 20 år :25 Gausdal Haugtun FV341 Utforkjøring Bilfører M 86 år :00 Nordre Land Dokka FV33 Møteulykke Bilfører og passasjer M 20 år og M 51 år :15 Dovre Hjelle FV491 Annen type Bilfører M 46 år :33 Nord-Aurdal Leira E16 Møteulykke Bilfører K 57 år Ulykkesmarkering i Ringebu (Foto: Statens vegvesen) 7

8 4. Sammendrag Utvalget I 2010 har utvalget hatt 6 møter og behandlet 7 saker. Det ble vedtatt Handlingsplan for trafikksikkerhet som samsvarer med fylkeskommunens øvrige planverk for samme periode. Årsplanen med budsjett 2010 for FTU omhandler tiltak som enten drives i utvalgets regi eller som er definert som samarbeidstiltak. De konsultative medlemmenes egne virksomhetsplaner er ikke tatt inn i utvalgets årsplan i samsvar med vedtak. Utvalget har fordelt tildelte midler i tråd med årsplanen for Kontakten med kommunene er tidligere styrket, og videreført i 2010 ved at utvalget gjennomførte deler av sin møtevirksomhet ute hos kommuner i fylket. I tillegg har FTU-sekretariatet og Trygg Trafikk bistått kommuner med trafikkfaglig veiledning ved utarbeidelse eller revisjon av kommunale trafikksikkehetsplaner. FTU- sekretariatet og Trygg Trafikk har også gitt høringsuttalelser til kommunale trafikksikkerhetsplaner. De fleste tiltakene som kommunene søkte om midler til i 2010 ble sluttført. Dette er midler til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid til beste for de gående og syklende generelt, og for barn og unge på skoleveg spesielt. Noen tiltak frafalt, og midlene ble omdisponert til andre tiltak i fylket i samsvar med tildelte midler. Utvalget arrangerte studietur til Gøteborg september. Fokus var henholdsvis lokalt trafikksikkerhetsarbeid i Gøteborg kommune og sikkerhet i tungtransporten. FTU har bidratt til et prosjekt rettet mot unge menn med ustabilt liv der rusmidler, kriminalitet og uklar jobb- og skolesituasjon er fremtredende. Gruppen anses som viktig å nå i forhold til ruspåvirket kjøring. Prosjektet ble gjennomført av Maritastiftelsen i samarbeid med Vestoppland politidistrikt. FTU har samarbeidet med Kriminalomsorgen om oppfølging av unge mannlige bilførere som soner samfunnsstraff for fartsovertredelser. Opplegget ble gjennomført på trafikksikkerhetssenteret på Norsk vegmuseum i tillegg til en oppfølgingsdag på NAFs trafikksenter på Våler. Fart, rus og bilbelte var nøkkelord for opplegget. FTU har gjennomført trafikksikkerhetsopplæring for ansatte og innvandrere ved henholdsvis Lundeskogen mottak for asylsøkere, Ringebu mottak for enslige mindreårige asylsøkere og Voksenopplæringen i Lillehammer kommune. FTU / Trygg trafikk har bidratt med trafikksikkerhet som del av HMS- arbeidet ved base Jørstadmoen for studenter, befal og sivilt ansatte. Regionalt samarbeid i fylket innen trafikksikkkerhetsarbeidet er styrket, og frivillige organisasjoner inviteres til å delta. Her har Trygg Trafikk et koordineringsansvar. Den trettende ulykkesmarkeringen ble gjennomført 12. januar 2010 med Søndre Land kommune som vertskap. Knut Solhaug fikk tildelt Oppland fylkes trafikksikkerhetspris for mangeårig forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og ungdom i skole og fritid i Søndre Land kommune. Ulykkesdata til bruk i trafikksikkerhetsarbeidet er gjort tilgjengelig for kommuner, media og publikum. Det er for 2010 laget en utførlig rapport om trafikkulykkene i Oppland. 8

9 Opplæring barn og ungdom Forebyggende og holdningsskapende arbeid er i hovedsak rettet mot barnehage og skole voksne som gode rollemodeller men også mot barn og ungdom i ulike fritidsinteresser og arenaer. Trafikksikkerhet for barn og unge er i første rekke de voksnes ansvar; Oppvekstmiljø trafikkoppdragelse bruk av riktig sikkerhetsutstyr gode rollemodeller. Trygg Trafikk er pådriver og veileder for barnehagene, bistår ved foreldremøter, og det er gjennomført et kurs for de ansatte dette året. Bistand til grunnskolen gjennom kurs, planleggingsdager, prosjekt- og temaarbeid, trafikkrettede konkurranser, bistand ved foreldremøter, samt å øke kjennskap til eksisterende og nytt undervisningsmateriell, har høy prioritet. Dette ivaretas best gjennom veileder og pådriverrollen. Å øke kvaliteten og volumet på trafikkoppdragelsen er et mål. Det er viktig å bevisstgjøre skoleeiere, pedagoger og foresatte på viktigheten av at trafikksikker adferd legges i barneårene. Allerede som åringer har barn utviklet holdninger til risiko i trafikken. Kompetansemålene i Kunnskapsløftet er formidlet til skoleeiere. Skoleveien for de minste skaper et stort engasjement hos mange, og dette viktige arbeidet er fulgt opp med tverretatlig samarbeid. Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig for å sikre at elevene som er skyssberettiget får en best mulig opplevelse av sikker transport til og fra skolen. Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk samarbeider om et eget veilednings- og kontrollopplegg ved skolene i forbindelse med skolestart om høsten. Voksne som transporter egne og andres barn til og fra skolen fikk utdelt Trygg og aktiv på skoleveien hva kan du gjøre?. Media er også en viktig samarbeidspartner for å gjøre budskapet kjent; De voksne har ansvaret! Myke trafikanter (Foto: Statens vegvesen) 9

10 Trygg Trafikk har i samarbeid med Norsk vegmuseum hatt nær elever og vel 150 lærere fra 3434 skoler i Oppland på besøk på kommunikasjonssenteret Ta en titt i speilet. Et pedagogisk og metodisk opplegg tilpasset aldersgruppen med forarbeid, elevmedvirkning og lærerdeltagelse ble presentert. Skolene må forplikte seg til at alle faste lærere på trinnet deltar denne dagen, og teamlederen er ansvarlig overfor arrangør. Målgruppen gir de beste tilbakemeldinger, og senteret som ressurs bør benyttes aktivt framover. På ettervinteren og våren er det gjennomført elevstyrte temadager ved alle videregående skolene i Oppland hvis mål er å bevisstgjøre ungdommen på egne valg og verdier generelt og i forhold til trafikk spesielt. Statens vegvesen har gitt tilbud om gratis russebilkontroll ved fylkets fire trafikkstasjoner Seminar for russestyrene og skoleledelsen ved de videregående skolene i Oppland ble avholdt 26. oktober på Gjøvik og 27. oktober på Otta for neste årskull av avgangselever (russen 2010). Trygg Trafikk har ansvaret for hele tiltaket i samarbeid med fylkesopplæringssjefen i Oppland fylkeskommune, og etater og organisasjoner samarbeider for å gi et helhetlig tilbud. Vi har god kontakt med Ungdommens fylkesting (UFT)), med fokus på sentrale problemstillinger innenfor trafikksikkerhetsarbeidet mot ungdom, og hvordan representantene fra UFT kan bidra som positive premissleverandører overfor grupper i eget ungdomsmiljø. Det gjør politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk i samarbeid med Oppland fylkeskommune. Det er avholdt et separat samordningsmøte for informasjons- og kontrolltiltak mellom politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk hvor det har vært fokus på opplæring av personell og samordning av informasjons- og kontrolltiltak. Trygg Trafikk gjennomfører på vegne av utvalget ulike tiltak for kompetanseheving for de med pedagogisk ansvar i barnehage og skole. Det er også gjennomført to kurs for de som skal veilede og kontrollere sikringsutstyr i bil (bilbelte og barnesikring) med deltagere fra trafikkstasjonene i Statens vegvesen, politiet, kjøreskolene, kommunehelsetjenesten, ledende helsesøster og tilsvarende, barnehagene, barselavdelingen ved sykehusene og forhandlerne i fylket. Felles for alle disse tiltakene er at de også har vært åpne for deltagelse fra Hedemark fylke, siden vi er opptatt av regionalt samarbeid i forhold til å utnytte kompetanse og ressursbruk. 10

11 5. Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak (KTS) Brev om tilskuddsordningen for 2010 ble sendt kommunene 2. november 2009 med søknadsfrist 1. februar Midlene skal nyttes til å sikre trafikkmiljøet hvor barn og skoleelever ferdes med tiltak som kan knyttes til kommunale og fylkeskommunale veger. Det kan også søkes om midler til planlegging og gjennomføring av forebyggende og holdningsskapende tiltak. 18 av fylkets 26 kommuner søkte om midler, og kroner ble fordelt. Det ble søkt om til sammen kroner. 6. Drift av utvalget Utvalget hadde kroner (avrundet beløp) til drift for Midler til drift av utvalget Tildeling Overført fra (avrundet beløp) Kommunale trafikksikkerhetstiltak Tildeling Overført fra Sum Sum Tiltak i årsplan drift Forbruk Overføres 2011 Skolebarn Ungdomstiltak Risikogrupper Lokalt TS- arbeid Drift av FTU og tilskudd Trygg Trafikk SUM Kommunale trafikksikkerhetstiltak Forbruk Overføres 2011 Utbetalt tilskudd Ubenyttet overføres

12 Fylkesmannen i Oppland Gudbrandsdal politidistrikt Vestoppland politidistrikt Utrykningspolitiet Region øst, fylkesavdeling Oppland Forside- og baksidebilde: Mogop blomsten i fylkesvåpenet for Oppland. Foto: Bernt M. Tordhol 12

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Kjøreatferd blant ungdom og øvrige trafikanter - en analyse basert på ISA-data fra UngTrafikkprosjektet

Detaljer