Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Yrkesopplæringsnemnda Ny GIV statusrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013. Ny GIV statusrapport."

Transkript

1 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Yrkesopplæringsnemnda Ny GIV statusrapport Innstilling Saken tas til orientering Ny GIV Ny GIV er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring. Prosjektets varighet er tre år, og er ferdig ved utgangen av Prosjektet er tredelt og består av delprosjektene: a) Overgangsprosjektet som skal se på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. b) Oppfølgingsprosjektet som skal se på de ungdommene som faller utenfor opplæring og arbeidslivet. c) Statistikkprosjektet som lager felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen i prosjektet. Gjennom Ny GIV er det satt fokus på systematisk samarbeid mellom forvaltningsnivåene og skoleslagene for å styrke elevenes motivasjon og grunnleggende ferdigheter. Akershus fylkeskommune som skoleeier har med utgangspunkt i Ny GIV overgangsprosjektet lagt føringene for et utviklingsarbeid som både i bredde, tyngde og langsiktighet går utover det nasjonale prosjektets rammer, og som skal berede grunnen for varige praksisendringer i Akershusskolen. Dette samsvarer godt med Meld. St. 20 ( ) «På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen» som beskriver profesjonalisering av alle nivåer i skoleorganisasjonen: Skoleeiere som prioriterer lærernes og skoleledelsens profesjonsutvikling, synes å nå lengst i å utvikle skoler med gode læringsresultater og læringsmiljøer. I samme stortingsmelding (Meld. St. 20) gis det mange ubestridelige indikasjoner på at skole- Norge er på rett vei. Videre at alle stortingsmeldingene som har kommet i de 10 siste årene og som omhandler grunnopplæringen, eller deler av den, representerer en stødig kurs over tid. Særlig er det grunn til å fremheve den betydelige fremgangen norske elever har på internasjonale tester som PIRLS, TIMS og PISA. Samtidig er stortingsmelding 20 også meget tydelig på hvilke elementer i Kunnskapsløftet som må forsterkes i årene framover for å øke kvaliteten ytterligere i grunnskolen og videregående opplæring:

2 a) I videreføringen av Ny GIV når prosjektperioden er over, er det viktig å løfte alle elevene. Både de svakt presterende, middels presterende og de sterkt presterende elevene må få utfordringer tilpasset sitt nivå. b) Målrettet arbeid med grunnleggende ferdigheter må foregå i alle klassetrinn og i alle fag i det 13-årige opplæringsløpet. c) Bruken av læringsstrategier må systematiseres og integreres i lærernes undervisnings- og vurderingspraksis i alle fag. Særlig gjelder dette på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. d) Opplæringen generelt må bli mer fleksibel og tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov og talent. Et annet nøkkelbegrep er relevans, dvs. at elevene ser at de har bruk for det de lærer, og at denne opplevelsen ligger nært i tid og rom. Stortingsmelding 20 signaliserer at opplæringen må bli mer fleksibel og relevant særlig i videregående opplæring, og det må satses mer systematisk på gode kvalifiseringstiltak i overgangen vg2 lære. Gjennomføringsbarometeret Gjennom Ny GIV er det utviklet indikatorer for å måle effekten av prosjektet, og det er fastsatt nasjonale mål for sentrale indikatorer. Utviklingen i disse indikatorene blir hvert år pressentert i en rapport utarbeidet av Utdanningsdirektoratet (Gjennomføringsbarometeret). Den viktigste indikatoren i Ny GIV er andel som fullfører og består videregående opplæring innen fem år etter at de startet opplæringen. Figuren viser utviklingen de siste årene. Det nasjonale målet er å øke andelen som fullfører og består etter fem år til 75 prosent for kullet som startet i videregående opplæring i Utgangspunktet var at 69 prosent av 2004-kullet fullførte og besto. Andelen i Akershus ligger over landsgjennomsnittet, men Akershus har satt som mål å øke gjennomført og beståttprosenten fra 73 til 79 prosent. Figuren viser at 74,7 prosent av 2006-kullet fullførte og besto fem år etter at de hadde startet i videregående opplæring. Siden perspektivet i denne indikatoren er langt, og det tar lang tid før resultatene foreligger, ble det laget egne indikatorer som viser overganger mellom de ulike trinnene i videregående opplæring. For elevene som er på ett trinn i opplæringen det ene skoleåret, vurderes hvor i systemet de er neste skoleår. Det ble satt nasjonale mål også for disse indikatorene. Gjennomføringsbarometeret viser at Akershus ligger over det nasjonale nivået for alle tre overgangene, men økningen i andelen som har ordinær progresjon i opplæringen bør være større om vi skal nå målene.

3 En kritisk overgang i videregående opplæring, er overgangen fra yrkesfaglig Vg2. I normalløpet skal disse elevene ut i lære. Figuren viser at bare 22 prosent av elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram i Akershus går direkte over i lære, mens 28 prosent går videre på påbygging til generell studiekompetanse. Hele 24 prosent er ute av videregående opplæring viser figuren. Dette kan skyldes at elevene ikke har fått læreplass enda. Tallene er tatt ut per 1. oktober, og erfaring viser at noen flere får nok læreplass etter at disse tallene er tatt ut. Gjennom samfunnskontrakten som ble undertegnet av partene i arbeidslivet og staten i 2012, har partene forpliktet seg til å skaffe flere lærlingeplasser, og til at flere skal gjennomføre med fageller svennebrev. I Akershus ønsker skoleeier at skolene tar et større ansvar for hele opplæringsløpet. I dette ligger et ansvar for planlegging av en realistisk sluttkompetanse og bistand til den enkelte elev i arbeidet med å nå målet. For elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det viktig å bli best mulig kvalifisert til å søke læreplass og at skolen bistår elevene i overgangen til bedrift. På denne måten ønsker skoleeier å oppnå målsettingen om økt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter. Der elever har stryk eller IV i ett eller flere fag på Vg1 eller Vg2, må skolen gi tilbud om støttetiltak for å kvalifisere dem som søkere til læreplass. Faget prosjekt til fordypning (PTF) har blitt en stadig viktigere rekrutteringskanal til læreplass og skal så langt som mulig brukes aktivt i formidlingen til læreplass for den enkelte elev. Et annet område som kan øke gjennomføringsandelen, er å øke andelen som består av de som starter i påbygging til generell studiekompetanse. Figuren viser at Akershus kan ha noe og hente her, siden bare 43 prosent av elevene besto påbygging til generell studiekompetanse i Figuren viser også at det har vært en kraftig økning i antall elever som går påbygging til generell studiekompetanse, både i Akershus og i landet som helhet. Ca. 12 prosent av elever i Norge er elever i Akershus. Av påbyggingselevene er imidlertid 15 prosent akershuselever. Det betyr at Akershus har forholdsvis flere påbyggingselever enn resten av landet.

4 Akershus fylkeskommune viste i sak 53/12 til hovedutvalg for utdanning og kompetanse mulige tiltak for å bedre gjennomstrømmingen for påbygging til generell studiekompetanse. Fylkesrådmannen jobber videre med denne problematikken. Overgangsprosjektet Kjernen i Akershus fylkeskommunes utviklingsarbeid kan betegnes som en strategisk triade, tre hovedfokusområder, med underliggende tiltak, støtteverktøy, veiledningsdokumenter og rammeverk. Dette for å realisere Den gode Akershuskolen, som det foreslås å kalle satsingen når Ny GIV går over i drift i Oppbyggingen har mye til felles med det hovedutvalg for utdanning og kompetanse ble presentert for på studiereisen til Ontario høsten Den gode Akershusskolen: Strategisk triade Økt sammenheng i det 13-årige opplæringsløpet Økt relevans og kvalitet i opplæringen Økt gjennomføring i videregående opplæring Robuste samarbeidsstrukturer Evidensbasert kompetansebygging for lærere og ledere Kompetanse og verdier for livslang læring 1 Målrettetede tiltak Langsiktig,forutsigbar satsing 2 Støtteverktøy Veiledningsmateriell 3 Rammeverk for "Den gode Akershusskolen"

5 Nedenfor vil det bli redegjort for de ulike boksene i denne illustrasjonen, som alle er ulike sider ved en målrettet, langsiktig og forutsigbar satsing på utviklings- og forbedringsarbeid i akershusskolen. Deler av dette er presentert for hovedutvalget tidligere, men vi har valgt å presentere alt samlet slik at det totale innholdet i den videre satsingen blir tydeligere. Økt sammenheng i det 13-årige løpet Robuste samarbeidsstrukturer For å sikre en mest mulig sammenheng i opplæringen for elever i det 13-årige opplæringsløpet, ble det høsten 2011 opprettet fem Kvalitetsforum i Akershus. Disse foraene er opprettet som en varig struktur for samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Kvalitetsforum vurderes som det viktigste organet på sikt for å kunne gjennomføre et tett samarbeid på tvers av skoleslagene i Akershus og for å kunne fylle målsettingen om et sammenhengende 13-årig opplæringsløp med et reelt innhold. IKO-modellen og bruk av verktøyet VOKAL IKO-modellen (Identifisering Kartlegging Oppfølging) er utviklet av Akershus fylkeskommune på grunnlag av NIFU STEPs forskning rundt årsakene til frafall i videregående opplæring. Modellen beskriver viktige indikatorer med klare kriterier for hva skolene må være oppmerksomme på for lettere å identifisere elever som er i faresonen for ikke å fullføre opplæringen på et tidlig tidspunkt. Negativ fraværsutvikling og eller karakterutvikling (eventuelt ikke vurderingsgrunnlag) er slike «røde lamper». En konsekvens av Ny GIV-satsingen er at også kritiske grunnleggende ferdigheter er integrert i modellen som utløsende faktorer for tettere elevoppfølging. IKO-modellen omfatter også forslag til ulike oppfølgingstiltak. Det er utviklet en felles modell for både ungdomsskolene og videregående skoler i fylket. Denne modellen er beskrevet nærmere i et veiledningshefte for IKO-arbeidet. I IKO-arbeidet er dessuten informasjonsflyten ved overgangen fra ungdomsskolen til videregående opplæring kritisk for at elevene skal få en så god og tilpasset skolestart i videregående som mulig. Datateknologien muliggjør i dag integrasjon av ulike registreringssystemer og rask informasjonsoverføring mellom forvaltningsnivåene. I den forbindelse har Akershus fylkeskommune gått til anskaffelse av det digitale verktøyet VOKAL (Vurdering Og Kartlegging Av Læring). I samarbeid med leverandøren, er det utviklet en egen IKO-modul i programmet. Hensikten er at mottakende videregående skoler før skolestart får overført opplysninger om eksempelvis resultater fra kartleggingsprøver som viser elevenes nivå. Skolene kan da umiddelbart etter skolestart følge tett opp elever med kritiske grunnleggende ferdigheter og iverksette adekvate tiltak. Verktøyet har en like viktig rolle i oppfølgingsarbeidet mellom overgangene i videregående opplæring. Økt relevans og kvalitet i opplæringen Evidensbasert kompetansebygging for ledere og lærere I forbindelse med Ny GIV overgangsprosjektet har det vært gjennomført årlige nasjonale skoleringer i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter i regi av de nasjonale kompetansesentrene. En matematikklærer og en norsklærer fra hver Ny GIV-skole (72 ungdomsskoler og 34 videregående skoler) har deltatt etter hvert som kommunene gradvis har blitt faset inn i prosjektet. Akershus fylkeskommune innså tidlig at de nasjonale skoleringstiltakene ikke sikret en tilstrekkelig bred nok spredning av den kompetansen som er nødvendig for å få til

6 praksisendringer ute i skolene. Derfor startet Akershus fylkeskommune høsten 2011 med å arrangere egne etterutdanningskurs med følgende innhold: a) Klar tilknytning til evidensbasert forskning som sier noe om hva som gir gode læringseffekter i klasserommet. Ikke bare innrettet mot elever med Ny GIV-status, men også med overføringsverdi til den ordinære opplæringen. b) Kursene er praksisnære og har fokus på grunnleggende ferdigheter. Kursene gir deltakerne et rikt tilfang av ulike metoder og verktøy, og innsikt i hvordan elevene bevisst kan bruke læringsstrategier for å forstå lærestoffet de til enhver tid arbeider med. c) Kursene bygger på et bredt kunnskaps- og verdisyn. Dette innebærer et positivt elevsyn og at dannelsesperspektivet belyses og tematiseres. d) Kursene integrerer prinsipper for god klasseledelse og vurdering for læring. I sum har denne kompetansehevingen også som intendert effekt å forebygge og redusere omfanget av spesialundervisning ved å øke elevenes læringsutbytte i den ordinære opplæringen. Etterutdanningskursene har tre dagers varighet, og det er utviklet kurs for både fellesfaglærere og yrkesfaglærere. Totalt har om lag 1000 lærere deltatt fram til nå. Kursdeltagerne gir meget god tilbakemelding på disse kursene. I overgangen mellom prosjekt og videreføring til drift er det helt avgjørende at også skolelederne koples på for å sikre at kompetansehevingen fører til enda bedre klasseromspraksis. Rektorene og de assisterende rektorene på de videregående skolene i Akershus fikk i februar 2013 smakebiter på sentrale deler av Ny GIV-metodikken i regi av kursholdere fra Gyldendal. Det planlegges to oppfølgingsdager høsten 2013 for denne målgruppen. Denne oppfølgingen inneholder: a) Hvordan bedriver man, helt konkret, endringsarbeid på egen skole i tråd med hva evidensbasert forskning definerer som god undervisning? b) Hva karakteriserer god og effektiv møtekultur på egen skole? c) Hvordan håndterer man lærere som bedriver sin egen og private praksis? Dette er i tillegg en føring om at skolelederne i Akershus skal prioritere pedagogisk ledelse, være tettere på praksis ved egen skole og bygge opp støttestrukturer slik at lærerne blir trygge og pedagogisk kompetente i deres interaksjon med elevene. På sikt vil det utvikles en fast skolering som vil tilbys alle utviklings- og avdelingslederne ved de videregående skolene samt lederne i ungdomsskolen. FYR-prosjektet som en del av den allmenne videreføringen av Ny GIV FYR-prosjektet («Fellesfag Yrkesretting Relevans») er et delprosjekt i videregående skole innen den nasjonale Ny GIV-satsingen. I prosjektets startfase har yrkesrettingen vært begrenset til fagene engelsk, matematikk og norsk, men de øvrige fellesfagene vil også gradvis bli trukket inn. Hovedtiltaket i FYR-prosjektet er å utvikle og spre gode, yrkesrettede og relevante undervisningsopplegg. I Akershus er det laget en enhetlig mal for disse oppleggene. Dette gjelder både i det enkelte fellesfag og som en del av et tverrfaglig samarbeid mellom fellesfaglærer og programfaglærer. I Akershus er det også opprettet en egen fagside hvor undervisningsoppleggene skal kvalitetssikres før de blir gjort tilgjengelig for alle lærerne (og skolelederne) ved de videregående skolene i Akershus. Når prosjektperioden for Ny GIV er over, vil FYR-prosjektet gå over til å bli en del av den generelle satsingen på økt relevans i opplæringen i Akershusskolen i tråd med styringssignalene i stortingsmelding 20. I den forbindelse vil Akershus fylkeskommune også utarbeide et veiledningshefte for hva som er god

7 og relevant yrkesretting, knyttet opp mot grunnleggende ferdigheter og bruk av læringsstrategier. Kvalitetsbeskrivelse av «Den gode Akershusskolen» som eget prosjekt På møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 4. desember 2012, ble utarbeidelse av et rammeverk for kvalitet i skolen, og i pedagogisk ledelse, diskutert som en logisk oppfølging av studieturen til Ontario. Deler av arbeidet (se kulepunkt a og b) skal til høring våren I tillegg er det nedsatt en partssammensatt prosjektgruppe som skal arbeide med kvaliteten i det enkelte klasserom/verksted. Når det samlede dokumentet er ferdig høsten 2013, vil man i Akershus ha et rammeverk som definerer: a) Kjennetegn på kvalitet innen områdene skolen som organisasjon, opplæringen og elevenes kompetanse. b) Krav til pedagogisk ledelse (holdninger, kunnskaper og ferdigheter). c) Beskrivelse av Den gode økt, en «standard» for hva som kjennetegner den gode undervisningsøkta, herunder observasjonsskjemaer (andres observasjon og egenvurderingsskjema). Dette rammeverket vil være et utgangspunkt for alle videregående skoler i Akershus. Det bygger på den evidensbaserte praksisen som har kjennetegnet de Ny GIV-relaterte etterutdanningskursene, men favner i tillegg de kulturelle, ledelsesmessige og pedagogiske støttestrukturene som må være på plass for at lærerne kan lykkes med å få mest mulig ut av elevenes læringspotensial. Akershus fylkeskommune vil også invitere kommunene i fylket til å komme med innspill til og ta i bruk rammeverket. En politisk sak om den gode Akershusskolen kan ventes høsten 2013 eller på nyåret Økt gjennomføring i videregående opplæring Kompetanse og verdier for livslang læring Slutteffekten av det brede og langsiktige utviklingsarbeidet om Akershus fylkeskommune har igangsatt er til syvende og sist hvor mange elever og lærlinger som fullfører og består videregående opplæring. Her er det også viktig å påpeke at elevene og lærlingen ikke bare skal komme seg gjennom videregående opplæring. De skal også ha tilegnet seg en kompetanse som er relevant i et livslangt læringsperspektiv, og som spenner videre enn bare kunnskaper og ferdigheter: Elevene og lærlingene i Akershus, som i resten av landet, skal tilegne seg verdier som ikke bare borger for den gode skole, men som gjør dem til aktive bidragsytere til det gode og demokratiske samfunn. Et slikt bredt kunnskaps- og elevsyn støtter dessuten opp under selve forankringen og institusjonaliseringen av utviklingsarbeidet i stortingsmelding 20: Erfaring fra utdanningsreformer i Canada og Storbritannia tilsier at sentrale myndigheter bør gi en klar retning som skolene kan jobbe mot, og samtidig sikre at denne type prioriteringer ikke bidrar til et for snevert kunnskapssyn og innhold i skolen. Hva skjer med intensivopplæringen? I Akershus har kommunene og skolene blitt gradvis faset inn i prosjektet. Hovedtiltaket har vært intensivopplæring i lesing, skriving og regning i siste halvdel av 10. trinnet. Målgruppa er de 10 prosent svakest presterende elevene på kommunenivå som antas å ha forutsetninger for å bestå

8 et ordinært løp i videregående opplæring. Dette betyr at elever med spesialundervisning og som har omfattende støttetiltak fra før av, bare unntaksvis har fått tilbud om intensivopplæring i regi av Ny GIV. Totalt har om lag 1100 elever på 10. trinnet i Akershus gjennomført intensivopplæring vårterminen 2011, 2012 og Elevene og deres foresatte som har takket ja til dette tilbudet har i hovedsak vært meget fornøyde med opplæringen og føler at de er mer motivert for å påbegynne videregående oppæring. Den langsiktige effekten at elevene fullfører og består videregående opplæring er det for tidlig å si noe om. Det ser likevel ut til at Ny GIVelevene i mindre grad slutter i videregående samt at de i mindre grad foretar omvalg sett i forhold til elever i sammenliknbar gruppe. Sommerskolesatsingen 14. mai 2012 vedtok Fylkestinget at det skal være sommerskoletilbud i alle akershusregionene, og at tilbudene skal spisses mot elever med svake grunnleggende ferdigheter i overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring samt i overgangene på videregående nivå (FT 36/12). Sommerskolesatsingen blir i hovedsak dekket gjennom statlige tilskuddsmidler. Hovedfunnene i evalueringen av tilbudene i Akershus sommeren 2012 var at: a) Totalt hadde tilbyderskolene en kapasitet på om lag 350 plasser. Til tross for et omfattende rekrutteringsarbeid ble bare 25 prosent av plassene benyttet. Totalt deltok 28 elever med Ny GIV-status. b) Elevene som deltok og besvarte evalueringsskjemaene var med få unntak godt forøyde/meget fornøyde med tilbudene de fikk. Sommerskoleaktivitetene i Akershuskolen 2013 vil i hovedsak ha samme dimensjonering og innhold som fjorårets, men med en større andel av tilskuddsmidlene brukt til elever på videregåendenivå som har strøket til eksamen (ståkurs). Dessuten har sommerjobber som mulig inngang til læreplass kommet inn som et nytt nasjonalt satsingsområde. Rekrutteringsarbeidet i Akershus vil bli igangsatt enda tidligere enn tilfellet var i fjor for å fylle opp mest mulig av plassene. I det store bildet vil imidlertid ikke sommerskole være noe nøkkeltiltak i det langsiktige utviklingsarbeidet Akershus fylkeskommune som skoleeier har igangsatt. Til det er kostnadene forbundet med planlegging og gjennomføring for store sammenliknet med hva som er realistiske og mulige målbare og isolerbare effekter. For enkeltelever kan imidlertid deltakelse på sommerskole ha en positiv innvirkning på egen skolesituasjon. En sak som sammenfatter sommerskoleaktivitetene i Akershusskolen sommeren 2013, herunder evaluering, vil i løpet av høsten 2013 bli lagt fram for hovedutvalget for utdanning og kompetanse. Rådmannens anbefalinger Gjennomføringsbarometeret viser at Akershus har framgang i resultatene. Rådmannen vil følge utviklingen tett. Særlig overgangen Vg2 og ut i lære samt avslutning på Vg3. «Den gode akershusskolen» viser at Akershus fylkeskommune, som skoleeier, har en klar og langsiktig strategi, ut over prosjektperioden for Ny GIV, for å få til en enda bedre klasseromspraksis. I dette arbeidet vil et fortsatt tett samarbeid med kommunene gjennom kvalitetsforaene være avgjørende for å lykkes.

9 Oslo, Tron Bamrud Saksbehandler: Jorunn Lajord, Hans-Olav Gammelsrud og Øyvind Sæteren

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus fylkeskommune

Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus fylkeskommune Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i avdeling for videregående opplæring Lederseminar i Kongsvinger, 7. november 2013 Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus fylkeskommune Fra prosjekt til varige strukturer

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

09.01.2012 2011/19749-18. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 13.03.2012

09.01.2012 2011/19749-18. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 13.03.2012 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.01.2012 2011/19749-18 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 13.03.2012 Ny GIV overgangsprosjektet - statusrapport Innstilling Hovedutvalget for

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 3 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Faser i Overgangsprosjektet... 4 Årshjul rutiner og ansvar

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål: Studietur til Canada/ Ontario 6. 10.juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

Tidlig innsats når det gjelder

Tidlig innsats når det gjelder Tidlig innsats når det gjelder FRA 8. TRINN OG UT VG3 Modell for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging Oktober 2012: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring Forord Akershus fylkeskommune

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus

Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus Modell 5 (tiltak 39) Tett på Vg2 yrkesfagelever Formålet er å gi elever på yrkesfaglige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Frafall i videregående opplæring. Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014

Frafall i videregående opplæring. Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014 Frafall i videregående opplæring Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune 2011-2014 1 FORORD Utdanning, kunnskap og kompetanse bidrar til inkludering i arbeidslivet, til bedre økonomi

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11 Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Regjeringens Ny Giv satsing 3 komponenter: - Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata

Detaljer

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte

Detaljer

Utkast november 2011. Idéhefte for ungdomsskole. IKO-modellen i praksis

Utkast november 2011. Idéhefte for ungdomsskole. IKO-modellen i praksis IKO-modellen i praksis Utkast november 2011 IKO-modellen som tiltak på ungdomstrinnet for å forebygge frafall i videregående opplæring Idéhefte for ungdomsskole Forord IKO-modellen er et av de viktigste

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer