/ Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.01.2012 2011/19749-18. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 13.03.2012"

Transkript

1 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Ny GIV overgangsprosjektet - statusrapport Innstilling Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar statusrapporten for Ny GIV overgangsprosjektet til orientering. Sammendrag Ny GIV Overgangsprosjektet er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring. Dette fordrer tett og systematisk samarbeid mellom skoleslagene for å styrke elevenes motivasjon og grunnleggende ferdigheter. Hovedtiltaket er intensivopplæring i lesing, skriving og regning i siste halvdel av 10. trinnet. Målgruppa er de 10 % svakest elevene på kommunenivå som antas å ha forutsetninger for å bestå et ordinært løp på videregående. I Akershus fases kommunene og skolene gradvis inn i Ny GIV overgangsprosjektet. I fase 1 (våren 2011) gjennomgikk 104 Akershus-elever intensivopplæring. Evalueringen viser at det store flertallet av elevene var meget fornøyde med intensivkursene, og at de fikk økt motivasjon for videre skolegang. I fase 2 (våren 2012) er 466 elever tilbudt intensivopplæring. Utdanningsdirektoratet/de nasjonale kompetansesentrene tilbyr Ny GIV-lærere skolering; en norsklærer og en matematikklærer pr. skole. Akershus fylkeskommune arrangerer dessuten egne etterutdanningskurs i lesing/skriving og regning, hvor Gyldendal kurs og kompetanse har det faglige ansvaret. Både de nasjonale skoleringene og Gyldendals etterutdanningskurs får meget gode tilbakemeldinger fra de deltakende lærerne. IKO-modellen (Identifisering Kartlegging Oppfølging) har fokus på bortvalgs- og frafallsutsatte elever, og er utviklet innenfor fylkeskommunens eget handlingsrom. Modellen bygger på en kombinasjon av og grenseverdier for karakter- og fraværsutvikling. I tillegg har elever som har svake grunnleggende ferdigheter kommet inn som en sentral kategori i samsvar med hva som vektlegges i Ny GIV overgangsprosjektet. Ved raskt å fange og følge opp IKOelever i en periode, vil disse elevene ha bedre forutsetninger for å gjennomføre et ordinært løp i videregående opplæring. Alle videregående skoler og mange av kommunene i Akershus bruker i dag IKO-modellen.

2 Opplæringslovens 13-3c gir fylkeskommunen en plikt til å sørge for veiledning og kvalitetsutviklingstiltak. I Akershus er det opprettet 5 geografisk avgrensede kvalitetsforum for å skape bærekraftige strukturer som tilrettelegger for bedre samarbeid rundt svaktpresterende elever i overgangene mellom skoleslagene: Øvre Romerike, nedre Romerike, østre Romerike, Follo og Asker/Bærum. Hvert kvalitetsforum består av rektorene ved de videregående skolene og den øverste skolefaglige leder for de respektive kommunene i regionen, eller personer som er bemyndiget en slik rolle. I samordningsmøtet møter fylkesdirektøren og de 22 kommunene. Samordningsmøtet identifiserer hva som er de viktige utfordringene i regionene, og legger føringer på hva som skal prioriteres i kvalitetsarbeidet. Det er bestemt at felles innsatsområder skal være IKO-modellen, grunnleggende ferdigheter og analyse av tallmateriale som har relevans for ulike gjennomføringsindikatorer. Hovedkonklusjonen så langt er at mange positive effekter materialiserer seg i forbindelse med Ny GIV-overgangsprosjektet i Akershusskolen. Spesielt er det betydningsfullt at Ny GIVelevene gir gode tilbakemeldinger på intensivopplæringen. Samtidig er det viktig at disse elevene følges systematisk opp i videregående opplæring. Her vil særlig IKO-modellen være et viktig verktøy. Alle tiltak som er beskrevet i denne statusrapporten ligger innenfor rammen av den politisk vedtatte strategiplanen Frafall i videregående opplæring. Strategi for høyere kompetanseoppnåelse i Akershus fylkeskommune Saksutredning I møte for Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 8. november 2011 orienterte Øyvind Sæteren om Ny GIV overgangsprosjektet i Akershusskolen. Orienteringen var ikke knyttet til en egen sak, men ble gitt på slutten av møtet i form av en Power Point-presentasjon. Det er nå høstet såpass mange erfaringer rundt overgangsprosjektet at det er grunnlag for å utarbeide en statusrapport. Saksbehandler har samarbeidet med Øyvind Sæteren om denne. Bakgrunn og saksopplysninger Ny GIV er en nasjonal dugnad for å gjøre flere ungdommer i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring. Bakteppet er forskning som viser at en av hovedårsakene til frafallet på videregående er lav motivasjon og svake grunnleggende ferdigheter. Med grunnleggende ferdigheter menes ferdigheter som er faguavhengige og som må være på plass før den spesifikke fagkompetansen utvikles: lese, skrive, regne, uttrykke seg og bruke digitale verktøy. Disse ferdighetene er også integrert som en del av kompetansen i det enkelte fag. I vid forstand innebærer derfor Ny GIV-satsingen ulike strategier og tiltak på alle trinn i grunnopplæringen som bidrar til å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring gjennom tidlig innsats. En mer avgrenset definisjon av Ny GIV knytter seg til tre prosjekter som departementet har initiert: Overgangsprosjektet, statistikkprosjektet og oppfølgingsprosjektet. Overgangsprosjektet skal sikre overgangene mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Følgende overordnede og nasjonale mål er satt med hensyn til slutteffekten: Overgang fra vg1 til vg2 skal øke med 2 prosentpoeng fra nivå i 2010 Overgang fra vg2 til vg3/lære skal øke med 2 prosentpoeng fra nivå i 2010 Overgang fra vg3 til studiekompetanse/lære skal øke med 2 prosentpoeng fra nivå i 2010

3 Gjennomført videregående opplæring etter 5-6 år skal øke med 6 prosentpoeng fra nivå i 2004 En avgjørende faktor for at overgangsprosjektet skal lykkes, er at det etableres bærekraftige konstruksjoner og varig samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Fylkeskommunen har fått ansvaret for å tilrettelegge for dette: Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet rettleie om og medverke til kvalitetsutviklingstiltak som m.a. kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring (Opplæringsloven 13-3c). Mot denne bakgrunn vil angjeldende rapport gi et hovedbilde av Ny GIV overgangsprosjektet i Akershusskolen. Mer presist vil rapporten gi en statusbeskrivelse pr. 1. mars 2012 innenfor følgende hovedområder: 1) Intensivopplæringen i Akershusskolen 2) Kompetanseheving i Akershusskolen knyttet opp mot overgangsprosjektet 3) IKO-modellen som en del av Ny GIV-satsingen i Akershusskolen 4) Opprettelse av regionale kvalitetsforum i Akershus i lys 13-3c 1. Intensivopplæringen i Akershusskolen Prosjektleder for overgangsprosjektet i Akershus er Øyvind Sæteren. I tillegg har kommunene oppnevnt hver sin prosjektansvarlig. Prosjektleder og de prosjektansvarlige møtes 5-6 ganger i året for å koordinere og kvalitetssikre framdriften i prosjektet og utveksle erfaringer. I Akershus fases kommunene inn i overgangsprosjektet i tre faser. Fase 1 begynte våren 2011, og fase 2 begynte høsten 2011, til sammen 24 videregående skoler og 55 skoler med ungdomstrinn. I løpet av 2013 vil prosjektet omfatte alle kommunene. Asker Bærum og Kommuner fase 1 Kommuner fase 2 Videregående skoler Bærum Asker Asker, Bleiker, Dønski, Eikeli, Nadderud, Nesbru, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk og Valler Follo Frogn, Ski, Vestby og Ås Romerike Skedsmo og Aurskog- Ullensaker Høland, Eidsvoll, Fet, Lørenskog, Nes og Sørum Drømtorp, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås Bjertnes, Bjørkelangen, Eidsvoll, Hvam, Jessheim, Kjelle, Lillestrøm, Lørenskog, Mailand, Nannestad, Nes, Rælingen, Skedsmo, Strømmen og Sørumsand Hovedtiltaket i prosjektet retter seg mot de 10 % svakeste elevene på kommunenivå som har forutsetninger for å fullføre og bestå et ordinært løp i videregående opplæring. Dette innebærer at elever som har spesialundervisning i form av enkeltvedtak, ikke anses som en del av primærmålgruppa da disse får tett oppfølging fra før av.

4 I tråd med de nasjonale prosjektføringene får Ny GIV-elevene et tilbud i siste halvdel av 10. klasse i form av intensivopplæring i grunnleggende lese-, skrive- og/eller regneferdigheter i inntil 7,5 klokketimer pr. uke. Dette vil gjøre dem i bedre stand til å gjennomføre videregående opplæring. Det søkes formelt om fritak fra opplæringslovens 8. 2 og bestemmelsen om elever ikke kan inndeles fast i grupper etter faglig nivå. I fase 1 (4 kommuner) gjennomførte i alt 104 elever i Akershusskolen intensivopplæring, hvorav 8 elever med enkeltvedtak (middels ressursomfang). Utvalget av elever ble i hovedsak identifisert på grunnlag av sommerkarakterene i 9. klasse, med justeringer fram mot oppstarten av opplæringen. Det ble utarbeidet felles mål, rammer og metodikk for gjennomføring, samt skjemaer for tilbakemeldinger fra elevene. Evalueringen av kursene var gjennomgående positive: a) Det store flertallet av elevene ga uttrykk for å ha fått økt motivasjon for videre skolegang. Foreldrene til disse var også meget tilfredse med at deres datter/sønn fikk tilbudet. b) Elevene ble generelt dyktigere til å anvende ulike læringsstrategier for å kunne mestre grunnleggende ferdigheter, og de ble flinkere til å tenke i og anvende faglige kategorier og begreper. c) Noen elever som har svake grunnleggende ferdigheter, men som ikke fikk tilbudet, ga uttrykk for at de gjerne ville ha vært med på en slik intensivopplæring. d) Rent praktisk er det hensiktsmessig at det opprettes egne Ny GIV-rom ved skolene som utstyres med læremidler, konkreter og materiell tilpasset intensivopplæringen. For øvrig har NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring) fått i oppdrag av utdanningsmyndighetene å forske på effektene av intensivopplæringen. NOVAs rapport fra intensivopplæringen våren 2011 samsvarer i hovedtrekk med de erfaringene som ble gjort i Akershusskolen. I tillegg til de 4 kommunene i fase 1 har 10 nye Akershus-kommuner kommet inn i fase 2. Totalt har 466 elever i Akershusskolen fått tilbud om intensivopplæring våren Alle kommunene har satt i gang med kursene, og det rapporteres om positiv stemning og høy entusiasme. Dette kan oppsummeres i form av følgende kommentar fra en av de utvalgte elevene: «Med Ny GIV har jeg fått et nytt liv!». I forkant av intensivopplæringen våren 2012 har Akershus fylkeskommune spisset utvalgskriteriene for å sikre en felles forståelse hos kommunene av hvilke elever som skal få tilbud om intensivopplæring. Erfaringene fra fase 1 viste dessuten at normeringen om 10 % på kommunenivå ikke tar tilstrekkelig hensyn til variasjoner i elevmassen fra kommune til kommune og fra region til region. Eksempelvis har Bærum kommune langt færre Ny GIVelever enn mange av kommunene på Romerike og i Follo. Videre ble det i Akersskolen i forkant av fase 2 utarbeidet en veileder for hva slags type kartleggingsmateriell som kan og bør anvendes for Ny GIV-elevene. For å kunne måle enda mer presist effektene av intensivopplæringen, anbefales en kartlegging ved starten av opplæringen («pre-test») og en kartlegging på slutten («post-test»). Dette framskaffer informasjon som også de videregående skolene vil ha stor nytte av når de mottar og skal følge opp Ny GIV-elever.

5 I den tidligere omtalte NOVA-rapporten var et av hovedfunnene en klar sammenheng mellom hvor mange (effektive) uker intensivopplæringen utgjør, og elevenes oppfatninger av utbyttet av den. Et nøkkeltall synes å ligge på omtrent 13 uker. Blir intensivopplæringen kortere enn det, reduseres effekten. Fase 2-kommuner i Akershus som i utgangspunktet har lagt seg lavere enn 13 uker, vurderer nå å øke omfanget. På sikt bør Akershusskolen tilstrebe intensivkurs som strekker seg opp mot 18 uker. I intensivopplæringen legges det særlig vekt på at elevene tilegner seg ulike læringsstrategier de kan bruke for å styrke sine grunnleggende ferdigheter. Akershus-kommunene i fase 1 og fase 2 har bestemt at det skal lages plakater for de mest brukte læringsstrategier i lesing/skriving og regning med felles design og innhold. Plakatene skal henge i klasserommene/ny GIVrommene, slik at Ny GIV-elevene stadig blir bevisstgjort på og påminnet om strategiene. 2. Kompetanseheving i Akershusskolen knyttet opp mot overgangsprosjektet Det er helt avgjørende at lærere som koples på overgangsprosjektet har en kompetanse som er skreddersydd for å møte og følge opp Ny GIV-elevene. Spissformulert: De beste lærerne skal ha ansvar for de svakeste elevene. Med Ny GIV har det derfor kommet en ny lærerrolle som bygger på en induktiv og kunnskapsbasert tilnærming til hva som faktisk fungerer og gir læringseffekt. I grove trekk kan denne tilnærmingen karakteriseres slik: a) Lærerne må ha vilje og evne til å inngå positive relasjoner både med den enkelte elev og med ulike grupper av Ny GIV-elever uten at dette undergraver autoriteten i lærerrollen som sådan. b) Lærerne må gjennom systematisk kartlegging finne ut hvor den enkelte elev står, og bygge videre på hva den enkelte elev kan og mestrer gjennom konkrete og framoverrettede tilbakemeldinger (vurdering for læring). c) Lærerne må ha en forståelse av at grunnleggende ferdigheter er faguavhengige. Eksempelvis er det ikke bare norsk-læreren som har ansvar for leseopplæringen ved en skole. Alle lærerne ved skolen er leselærere i sine fag. d) Med hensyn til metodikk viser forskningen at en mer praktisk tilnærming til læringsaktiviteter og bruk av konkreter i opplæringen er særlig egnet til å motivere elever som sliter med motivasjon og/eller grunnleggende ferdigheter. Denne tilnærmingen, som ofte kalles «Ny GIV-metodikken» har også betydelig overføringsverdi til den ordinære opplæringen. Konkret gjennomføres følgende kompetansehevingstiltak i overgangsprosjektet: a) Skolene som ble valgt ut i fase 1, hadde på nyåret og våren 2011 to lærere på skolering i regi av Utdanningsdirektoratet/de nasjonale kompetansesentrene; en norsklærer og en matematikklærer. Tilsvarende skoleringssamlinger har blitt arrangert i år for skoler og kommuner i fase 2. Kursene er gratis, og vikarutgifter kompenseres fra sentralt hold. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positive: Kursene gir dem både inspirasjon og en verktøykasse de kan bruke i intensivopplæringen. b) Akershus fylkeskommune som skoleeier tilbyr og finansierer i inneværende skoleår også egne og praksisnære etterutdanningskurs innen grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter; 4 kursdager i lesing/ skriving og 4 kursdager i regning. Målgruppa er norsk- og

6 matematikklærere fra kommuner og skoler i fase 1 som ikke har deltatt på de nasjonale samlingene. Dette for å sikre mer spredning av Ny GIV-metodikken innad i de deltakende skoler. Gyldendal kurs og kompetanse har ansvaret for det faglige innholdet i etterutdanningen. Alle kursdagene blir evaluert skriftlig av deltakerne. Tilbakemeldingene har gjennomgående vært gode. Enkelte av kursdagene har fått svært gode tilbakemeldinger («det beste kurset jeg noensinne har vært på»). Fylkesdirektøren har derfor bestemt at en tilsvarende kursrekke skal tilbys kommuner og skoler i fase 2 allerede mars/april I løpet av de to neste årene er strategien å ha tre slike etterutdanningskurs årlig. Målgruppa for kursene vil etter hvert omfatte ikke bare norsk- og matematikklærere, men alle lærere for å understreke at tematikken er grunnleggende ferdigheter og ikke den mer fagspesifikke tilnærmingen. c) Akershus fylkeskommune vil dessuten i økende grad kunne benytte kursholdere fra fylkets egne kommuner og skoler som har lærere som kan vise til gode opplegg og resultater i forbindelse med intensivopplæringen. 3. IKO-modellen som en del av Ny GIV-satsingen i Akershusskolen IKO-modellen er en modell for Identifisering, kartlegging og oppfølging av elever som vil kunne få problemer med å fullføre og bestå videregående opplæring. Flere kommuner og samtlige videregående skoler bruker modellen i dag (eget mål i ØP). Med tett oppfølging i en begrenset periode, vil mange elever kunne fullføre et ordinært løp i videregående opplæring. IKO-modellen innebærer at tett oppfølging skal være utprøvd før det iverksettes utredning med tanke på spesialundervisning. Det er utarbeidet to modeller, en for ungdomsskolen og en for videregående skole. Identifiseringen av elevene er basert på kjennetegn for frafallsutsatte elever. Gjennom å ha fulgt nærmere skoleelever, har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) kommet fram til kjennetegn ved elever som velger bort videregående opplæring (rapport 13/2008, Bortvalg og kompetanse). I hovedsak er kjennetegnene en kombinasjon av elevenes fravær og karakterer. Det er utarbeidet grenseverdier for karakternivå og fravær. Ved å ha gode systemer for kontinuerlig oppfølging av kjennetegnene, karakterer og fraværsoppfølging, vil skolen raskt kunne fange opp elever som kan ha behov for tettere oppfølging en periode for å mestre skolen. I tillegg vurderes faktorer som mistrivsel, urealistiske studie-/yrkesvalg og svake ferdigheter i lesing, skriving og regning som indikatorer på frafallsutsatte elever. Kartleggingen Alle elever som identifiseres, må kartlegges. Det er behov for en helhetlig kartlegging av elevene for å se om det er faktorer i elevenes miljø eller omgivelser som forårsaker manglende tilstedeværelse eller manglende faglig mestring. Ofte vil det være behov for en faglig kartlegging for å kunne legge til rette opplæringen slik at elevene kan settes i stand til å mestre det faglige. Når kartleggingen har gitt skolen og eleven et godt bilde av situasjonen, starter den viktige, og ofte krevende, jobben med oppfølging av eleven. Ved å fange opp utsatte elever raskt og gi relevant oppfølging en periode, vil de fleste elevene igjen kunne nyttiggjøre seg ordinær opplæring. Oppfølgingen kan være av faglig art og/eller det kan være behov for mer tverrfaglig oppfølging. Noen elever sliter med høyt fravær og trenger oppfølging for å få ned fraværet. Andre elever har manglende grunnleggende ferdigheter og trenger intensivopplæring for å komme opp på et nivå som gjør dem i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring.

7 Elever med urealistiske yrkes- eller studieplaner følges opp gjennom for eksempel hospitering eller bedriftsbesøk. Det er utarbeidet en egen brosjyre om IKO-modellen i ungdomsskolen, og en for den videregående skolen. Figur 1. IKO-modellen legger opp til at man skal ha et system for å avdekke når elever får problemer med skolemestringen. Videre skal spesialundervisning i mindre grad være første løsning, tett oppfølging i en periode prøves ut først. 4. Struktur for samarbeid om det 13-årige opplæringsløpet Hovedmålet med Ny GIV er å etablere en varig struktur for samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen for å bedre opplæringen for en svaktpresterende elevgruppe. Som nevnt innledningsvis, er behovet for en slik struktur lovfestet gjennom opplæringslovens 13-3c som gir fylkeskommunen en plikt til å sørge for veiledning og kvalitetsutviklingstiltak. Dette skal resultere i en god sammenheng mellom grunnskole og videregående opplæring. I Akershus er det valgt å svare på dette ved å dele fylket inn i fem Kvalitetsforum der alle kommuner og videregående skoler er representert. Hvert forum består av representanter som har myndighet til å forplikte de videregående skolene og ungdomsskolene i regionen som forumet dekker. Forumet ledes av en rektor fra videregående skole, utpekt av fylkesdirektøren. Videre deltar samtlige rektorer fra vgs., og hver kommune deltar med en representant som er bemyndiget til å fatte beslutninger på vegne av den enkelte kommunes ungdomsskoler (se vedlagt oversikt over deltakere). Formål og mål Formålet med Kvalitetsforum er å gi den enkelte ungdom i Akershus et mest mulig sammenhengende 13-årig opplæringsløp. Videre er det et mål at arbeidet skal resultere i en økt gjennomføringsgrad på 6 prosentpoeng målt etter 5 år i videregående opplæring (2010 som utgangspunkt). Prioritering av innsats Arbeidet i det enkelte kvalitetsforum skjer på bakgrunn av signaler som kommer fra Samordningsmøtet. Her møter de 22 kommunene i Akershus samt fylkesdirektøren for videregående opplæring. Målsetningen er å bli enige om hvilke hovedutfordringer Akershusskolen står overfor, og hva slags utviklingsarbeid det er viktig å prioritere framover. På bakgrunn av dette utformer Akershus fylkeskommune et tildelingsbrev til det enkelte kvalitetsforum, der det framkommer en budsjettramme samt hvilke mål som er satt for det enkelte område. I 2012 er det definert følgende innsatsområder med mål:

8 a) Felles tilnærming til IKO-modellen Innen utgangen av 2012 er det et mål at: samtlige kommuner i Akershus har startet arbeidet med å implementere IKO-modellen i sine ungdomsskoler det innenfor hvert kvalitetsforum er opparbeidet en felles forståelse for hvordan IKOmodellen skal brukes hvert kvalitetsforum har en strategi for videre kompetanseheving og erfaringsutveksling i forbindelse med IKO-arbeidet b) Ny GIV-metodikken arbeid med grunnleggende ferdigheter Innen utgangen av 2012 er det et mål at det innenfor hvert kvalitetsforum: er etablert samarbeid, på tvers av skoler og skoleslag, mellom lærere som har deltatt på de nasjonale og de fylkeskommunale skoleringsoppleggene er arbeidet med kompetanseheving innen grunnleggende ferdigheter på den enkelte skole er utarbeidet en strategi for videre kompetanseheving og erfaringsutveksling i forbindelse med Ny GIV-metodikken c)tallmaterialet skoleutvikling med utgangspunkt i resultatanalyse Innen utgangen av 2012 er det et mål at det innenfor hvert kvalitetsforum: er opparbeidet en felles forståelse for hvordan resultatanalyse skal brukes i forbindelse med å initiere utviklingsarbeid er startet et arbeid med å definere behov for ytterligere tilgang til fylkeskommunale data og eventuelt ferdige analyser Oppsummering Selv om Ny GIV Overgangsprosjektet er i en tidlig fase, ser vi allerede nå mange positive effekter i Akershusskolen. Ny GIV-elevene gir gode tilbakemeldinger på intensivopplæringen, og lærere som deltar på Ny GIV-relatert kompetanseheving er meget fornøyde med kursene. Opprettelsen av regionale kvalitetsforum svarer dessuten til departementets forventninger om at fylkeskommunen tar et særlig ansvar for å kvalitetssikre det 13-årige opplæringsløpet. Samtidig er det viktig at Ny GIV-elever følges systematisk videre opp når de forlater grunnskolen og påbegynner videregående opplæring. Her vil særlig IKO-modellen være et viktig verktøy for møte elever med svake grunnleggende ferdigheter. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen konstaterer at Ny GIV overgangsprosjektet i Akershusskolen så langt innfrir de målsettingene og forventningene som er satt til prosjektet fra sentralt hold, og at satsingen på IKO-modellen og opprettelse av regionale kvalitetsforum forsterker disse positive effektene. I den videre gjennomføringen av prosjektet må det fortsatt være høy fokus på at tiltakene etter prosjektperioden (2013) skal over i den ordinære driften. Saksbehandler: Hans-Olav Gammelsrud Oslo, 29. februar 2012 Harald K. Horne fylkesrådmann

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Fra legalitet til legitimitet Kvalitetsforum som varig samarbeidsstruktur i Akershus

Fra legalitet til legitimitet Kvalitetsforum som varig samarbeidsstruktur i Akershus KS-samling, 21. april 2014: Hans-Olav Gammelsrud, seniorrådgiver i Akershus fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Fra legalitet til legitimitet Kvalitetsforum som varig samarbeidsstruktur i

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

IKO - et praktisk eksempel fra Akershus på nettverkssamarbeid som kapasitetsbygging i. Den gode akershusskolen

IKO - et praktisk eksempel fra Akershus på nettverkssamarbeid som kapasitetsbygging i. Den gode akershusskolen IKO - et praktisk eksempel fra Akershus på nettverkssamarbeid som kapasitetsbygging i Den gode akershusskolen KS kvalitetsnettverk, 16.04.15 Bengt Jacobsen, leder seksjon opplæring, Avd. viderg. oppl Fra

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus fylkeskommune

Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus fylkeskommune Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i avdeling for videregående opplæring Lederseminar i Kongsvinger, 7. november 2013 Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus fylkeskommune Fra prosjekt til varige strukturer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet

TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet Modell for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging IKO - Hovedoppgave Identifisering IKO-modell Deloppgaver Innhold/kommentar Når Definere elever i risikogruppe Innhente

Detaljer

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS VURDERING OG LÆRING 2 Akershus fylkeskommune VURDERING OG LÆRING 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL Kart: Atrium Design EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 2 Overgangsprosjektet 12. september 2011

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Utkast november 2011. Idéhefte for ungdomsskole. IKO-modellen i praksis

Utkast november 2011. Idéhefte for ungdomsskole. IKO-modellen i praksis IKO-modellen i praksis Utkast november 2011 IKO-modellen som tiltak på ungdomstrinnet for å forebygge frafall i videregående opplæring Idéhefte for ungdomsskole Forord IKO-modellen er et av de viktigste

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013. Ny GIV statusrapport.

Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013. Ny GIV statusrapport. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 08.05.2013 2011/19749-57 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Ny GIV statusrapport Innstilling Saken tas

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Kristin Granne Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Vår holdning til ungdom som strever med å mestre livene sine Vi utøver skjønn Veiledningssentrene

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål 04.01.2017 MATEMATIKK (MAT1005) Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål DEL 1 (UTEN HJELPEMIDLER) 2 timer DEL 2 (MED HJELPEMIDLER) 3 timer (Del 1 leveres inn etter nøyaktig

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tiltak for økt gjennomføring

Tiltak for økt gjennomføring Tiltak for økt gjennomføring hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med? Mira Aaboen Sletten Hva er problemet? Sosial bakgrunn Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jordal skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENHOLDSOMFANG... 2 1.1 Kvalitetskontroll... 2 2 INNKJØP... 2 3 VINDUSVASK... 2 4 FASADEVASK... 3 5 RELEVANTE RUTINER... 3 5.1 Tidspunkt for renhold...

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Utlysning av midler til språkkommuner

Utlysning av midler til språkkommuner Til kommuner og fylkeskommuner Utlysning av midler til språkkommuner Søknadsfrist 15. mars 2016 Innledning Utdanningsdirektoratet inviterer med dette barnehagemyndigheter og skoleeiere til å søke om økonomisk

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE Felles utgangspunkt Økt innvandring og mange unge på mottak i Tromsø. Ekstraordinær situasjon i vinter. Hvordan gi

Detaljer

NyGIV konferanse NyGIV i Akershus

NyGIV konferanse NyGIV i Akershus NyGIV konferanse 28.11.13 NyGIV i Akershus NyGIV 2010 2013 - Kvalitetsforum - samarbeid med ungdomstrinnet om helhetlig opplæring - Fokus på resultatoppfølging IKO Styrking av grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 3 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Faser i Overgangsprosjektet... 4 Årshjul rutiner og ansvar

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11 Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Regjeringens Ny Giv satsing 3 komponenter: - Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark Saknr. 15/3954-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Tidlig innsats når det gjelder

Tidlig innsats når det gjelder Tidlig innsats når det gjelder FRA 8. TRINN OG UT VG3 Modell for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging Oktober 2012: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring Forord Akershus fylkeskommune

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Fylkesnettverk karriereveiledning

Fylkesnettverk karriereveiledning Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012 BAKGRUNN Intensjonsavtalen mellom primærkommunene og fylkeskommunen om det 13-årige opplæringsløpet Fylkestingssak 09/25 Karriereveiledning i

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Foreldremøte 8. Trinn. 29. August Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse

Foreldremøte 8. Trinn. 29. August Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse Foreldremøte 8. Trinn. 29. August 2013. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse Hovedintensjonen med Utdanningsvalg : Generelt styrke ungdomsskoleelevers

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga?

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Fagdager for barnehage og skule 7-8. mai 2014 -Ein tydeleg medspelar Vidareføring av NyGIV 2014-2016 Eit

Detaljer

Rådmannens svar på Forvaltningsrevisjonens anbefalinger og påpekte forbedringsområder vedrørende overgangen ungdomsskolen - vgs

Rådmannens svar på Forvaltningsrevisjonens anbefalinger og påpekte forbedringsområder vedrørende overgangen ungdomsskolen - vgs Rogaland kontrollutvalgssekretariat v/leni Tande Opplæring Vår saksbehandler: Deres ref.: Deres dato: Arkiv Vår ref.: Vår dato: Jone Haarr Telefon: 51 61 43 12 03.04.2017 FE - 200 17/13033 30.05.2017 Rådmannens

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret)

Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret) 1 Effektevaluering Overgangsprosjektet - første delrapport Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret) Erfaringskonferanse, 27. november

Detaljer