Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 13:00

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 12/13 Skolestrukturen i et 20-årsperspektiv - orientering om fremdrift og prosess 13/13 Årsrapport fra lærebedrifter /13 Ny GIV - statusrapport 15/13 Status for oppfølging av opplæringssituasjonen hos Leslie Vinterbro AS og Leslie Kolbotn AS Eventuelt Det vil innledningsvis i møtet bli gitt en presentasjon med tittel «Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift»

3 Sakertilbehandling

4 Sakertilbehandling

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /13 Yrkesopplæringsnemnda Skolestrukturen i et 20-årsperspektiv orientering om fremdrift og prosess Innstilling 1. Det utarbeides en skolebruksplan basert på en gjennomgang og analyse av eksisterende skolebygg våren Våren 2014 legges det frem en sak om skolestrukturen i et 20-års perspektiv. Saken sees i sammenheng med planforslaget fra Plansamarbeidet, som er planlagt lagt frem i mars Det nedsettes en prosjektgruppe med leder som har ansvar for å gjennomføre arbeidet. Sammendrag Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med personer i løpet av de neste 20 årene. Sammenlignet med skoleåret , er det behov for 4767 flere elevplasser fram mot 2033 (et 20-årsperspektiv) i Akershus. Allerede i 2021 (om åtte år) er det behov for 1675 flere elevplasser. Brutt ned på region får vi følgende tall: Elevplasser skoleåret Økning fra 2012 til 2021 Økning fra 2012 til 2033 Fylket Asker og Bærum Follo Romerike Nedre Romerike Øvre Romerike Asker og Bærum har en gradvis vekst, men det kan det være noe usikkerhet knyttet til utbygging av Fornebu. Her kan elevtallsveksten blir vesentlig høyere enn SSB tall tilsier. Det er i regionen allerede igangsatt noe høyere utnyttelse av skolebygg som følge av endret søkemønster, men situasjonen må uansett følges tett. Både på nedre Romerike og i Follo kommer veksten relativt

6 raskt, og det bør planlegges for nye ferdigstilte skoler for begge disse regionene i perioden fra Eksisterende skoler er allerede meget høyt utnyttet, og det må derfor arbeides med midlertidige tiltak for å løse elevplassbehovet til nye skoler står ferdige. På øvre Romerike står nye Jessheim videregående skole ferdig 2017, og denne tar av for endel av veksten, men behovet for enda en skole kommer raskt. Det kan vurderes å utvide nye Jessheim videregående skole med ytterligere 5000m2 slik det er muligheter for. Erfaring tilsier at det tar om lag 5 år fra man begynner planlegging av nye skolebygg til bygg står ferdig. Stortingsmelding 20 som blant annet gir en evaluering av kunnskapsløftet kom våren Det kan medføre nye og endrede krav blant annet til utdanningsprogram og dimensjonering. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Under behandling av ØP i juni 2012 ble følgende verbalforslag vedtatt: «I lys av den oppvurderte elevtallsveksten fylket står ovenfor, er det behov for å se på skolestrukturen i fylket på nytt. Skolestrukturen må sees i en 20- års perspektiv hvor det legges vekt på kapasitet, fagmiljøer, regional utvikling, næringslivets behov og reiseavstand. Det fremmes en sak om hvordan man kan organisere dette arbeidet, også sett i lys av areal- og transportplanlegging.» Som det fremkommer av vedtaket legges det opp til et planarbeid som vil kreve et bredt, tverrfaglig samarbeid innenfor regionalt utviklingsarbeid, samferdsel og folkehelse i tillegg til videregående opplæring. Avdeling for videregående opplæring har sammen med de andre avdelingene i sentraladministrasjonen startet samarbeidet om en plan for skolestrukturen i et 20-års perspektiv og se muligheter for å dekke behovet for skoleplasser i sammenheng med kapasitet, fagmiljøer, regional utvikling, næringslivets behov og reiseavstand. Problemstillinger og alternativer Behovet for skoleplasser på kort sikt er mer forutsigbart da prognosene er sikrere. Årlig legges det frem sak om dimensjonering av skoletilbudet for kommende skoleår. I ØP blir det årlig lagt frem tall for kommende 4 års periode basert både på GSI/SSB tall. Skolebygg, samarbeid med Eiendomsforetaket Avdeling for videregående opplæring har tett samarbeid med eiendomsforetaket. Det er nå bestilt og igangsatt gjennomgang av reguleringsplaner og utstyrsbehov, samt kartlegging av eksisterende bygningsmasse. I dette arbeidet vil det bli vurdert hvilke muligheter for kapasitetsutvidelse og eventuelt utbyggingspotensial som finnes i skolene fylkeskommunen allerede disponerer. Basert på denne analysen vil det bli presentert en skolebruksplan våren Videre er det igangsatt arbeid for å se hvilke muligheter som finnes med tanke på nye tomter for skolebygg, først og fremst i sentrale pressområder. Utdanningspolitiske utfordringer Endringer i skolestrukturen og måten man «tenker skole på» er en faktor som må tas med inn i dette arbeidet. Skolen er i endring, og blant annet vil kravet om at elever med stryk eller IV ikke får mulighet til å gå videre til neste trinn, og en garanti om læreplass eller tilbud om skolen innen 1.10 hvert år kreve flere skoleplasser og økte kostnader. Elevene har lovfestet rett til ett av tre valg, og selv om man kan forsøke å styre valgene er det i siste instans elevenes søkemønster som påvirker dimensjoneringen og tilbudsstrukturen. Elevenes valg harmoniserer ikke alltid med næringslivets behov. Fokuset på samarbeid med kommunene, grunnskolenivå, er viktig

7 blant annet for å sikre god og rett rådgivning for på denne måten å kunne påvirke elevenes valg og minske feilvalg. Skolen er også en viktig aktør i opp mot arbeidslivets behov for kompetanse, både med tanke på fremtidige behov, men også for å sikre videreføring av kompetanser innen «små og verneverdige fag». Tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv, og fokus på rådgivning vil være sentralt fremover. Avdeling for videregående opplæring har igangsatt et arbeid med å utarbeide mulige scenarier for hvordan skolen kan bli seende ut fremover, og hvilke funksjon et skolebygg bør ha utover å være en opplæringsarena (skolen som regional utviklingsaktør). Føringer fra sentralt hold vil også kunne påvirke behovet for areal og utforming av skolebygg. Utdanningssektoren er en helhetlig utviklingsaktør, og den aktuelle saken tar i seg mer enn vekst og analyse. Videregående opplæring har en viktig rolle i samfunnet blant annet i forbindelse med folkehelse og næringsutvikling. Det har de siste årene vært sterkt fokus på andelen ungdom som ikke fullfører videregående opplæring, og hva kostnadene er for samfunnet. Skolen har en viktig rolle som arena hvor de aller fleste ungdommer befinner seg, og har således en unik mulighet til å påvirke og motivere elevene til å fullføre og bestå. Lærerens rolle blir stadig trukket frem som viktigste faktor for elevenes gjennomføring, og videre fokus på klasseromsledelse og relasjonskompetansen blir viktig i skolen fremover. Elever som fullfører og består videregående opplæring er både mer aktive i videre studier eller i arbeidslivet, men også i samfunnslivet generelt. Det er viktig at samarbeid mellom ulike fagmiljøer på skolene, som ledelse, lærere og helsesøstre, stimuleres og utvikles til elevenes beste. I tillegg er det viktig at skolen aktivt bruker sitt lokalmiljø og ressurser, til å se skoleløpet som et helhetlig samfunnsansvar. Prosessen I arbeidet med saken er det avholdt innledende møter med de ulike avdelingene i sentraladministrasjonen, og det er utpekt representanter fra hver avdeling som skal være sentrale i det videre arbeidet. En mer konkret fagbestilling er gitt til de ulike avdelingene i forbindelse med arbeidet, deler av disse innspillene er tatt med i utarbeidelsen av saksfremlegget, og vil danne grunnlag for videre arbeid. Avdeling for samferdsel og transport Fra avdeling for transport og samferdsel vises det i stor grad til arbeidet som nå gjøres med plansamarbeidet, og hvilke forslag som fremkommer av det. Fokus er det økte transportbehovet som følger av økt befolkningsvekst. Målet er å få flest mulig til å benytte kollektiv transport, og da primært jernbane. Ønsket om muligheter til sambruk/flerbruk av skolebyggene vil føre til behov for transport også utover skoletiden, og således utover skoleskyss-tilbudet. Parkering vil alltid være et behov, men dette må også vurderes i et miljøperspektiv. Avdeling for plan, næring og miljø I samarbeidet med avdeling for plan, næring og miljø i forbindelse med denne saken vil følgende tre spørsmål (jfr FU-sakene 41/12 og 75/12) være sentrale: 1. Presentere og videreutvikle en regional skole og utdanningspolitikk for grunnskole og videregående opplæring i Akershus 2. Presentere og videreutvikle klare strategier og spilleregler for hvordan samarbeidet mellom kommunene, fylkeskommunen, universitet og høyskoler bør være for å fremme utviklingskompetansen i befolkningen i Akershus 3. Styrke samarbeidet mellom næring, skole og utdanningsinstitusjoner som kan gi synergier i arbeidet med kompetanseutvikling

8 Avgrensingen for dette kommende, regionale planarbeidet legger til rette for at de ulike utdanningsinstitusjonenes rolle som lokale og regionale utviklingsaktører blir gjort tydeligere Saken sees i sammenheng med utviklingen av et kunnskapsgrunnlag for en framtidig regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling. Formålet for regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling, avgrenses til «å styrke konkurransekraften i regionens næringsliv og gjennom det bidra til regional utvikling». Arbeidskraftbehovet i offentlig sektor blir inkludert i det videre arbeidet, og skolenes samfunnsmandat tydeliggjøres. Utdanningssystemet må i større grad samarbeid med næringslivet. Det blir sentralt å finne en god balanse mellom den tilbudsdrevne kompetanseoppbyggingen (barn og unges egne utdanningsønsker) og den etterspørselsdrevne kompetanseoppbyggingen (det lokale næringslivets krav til formalkompetanse blant sine ansatte). Over tid har det vært en sterk nedgang i andelen som er sysselsatt i primær- og sekundærnæringene i Oslo og Akershus. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting i dag er den største hovednæringen i regionen. Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet er den nest største næringen i Akershus, mens finans, forsikring, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting er den nest største i Oslo. Ulike former for tjenesteyting utgjør nå om lag 85 prosent av arbeidsplassene i Akershus. En strategi for skolestruktur de kommende 20 år bør sees i sammenheng med andre planer og utviklingsprosjekter. Herunder «Regional plan for utdanning og kompetanser sett i forhold til næringsutvikling» og planforslaget til Plansamarbeidet. Avdeling for plan, næring og miljø vil gjerne at de ulike planene og strategiene som utarbeides sees i sammenheng, og vil i den forstand være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med saken om skolen i et 20- årsperspektiv. Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse Avdelingen har lagt frem sin sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus Avdelingen ønsker muligheten til å benytte skolebygg til kultur og frivillighet i så stor grad som mulig. I «Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus » legges det flere føringer for ønsket anleggsutvikling i Akershus. Dette er først og fremst en anleggsplan for store anlegg som for eksempel idretts- og svømmehaller og kunstgressbaner. I forbindelse med utbygging av videregående skoler vil det være et behov for gode aktivitetsanlegg for å oppfylle krav om fysisk aktivitet i ulike læreplaner. For videregående skoler med idrettsfag vil gode aktivitetsanlegg være en forutsetning for et godt opplæringstilbud. Sektorplanen sier at anlegg i forbindelse med skole vil prioriteres foran andre tilsvarende anlegg ved fylkeskommunens tildeling av spillemidler. I tilknytning til skoler bør det også bygges andre idretts- og aktivitetsanlegg som kan aktivisere både innenfor den organiserte idretten (fotball, friidrett osv.), men også anlegg som innbyr til egenorganisert aktivitet som for eksempel skateanlegg. I denne sammenhengen er det viktig å vurdere skolens behov opp mot den organiserte idrettens behov og få til gode løsninger i samråd med den lokale idretten og kommunen. Styringsdokument for friluftsliv i Akershus (vedtatt februar 2013) definerer et av de viktigste satsningsområdene for friluftsliv til å være nærmiljøer. For å sikre muligheter for elever og ansatte ved videregående skoler mulighet til å være i fysisk aktivitet i og utenfor skoletiden bør det derfor tilstrebes grøntområder som innbyr til egenorganisert bruk og fysisk aktivitet. Fra kulturminnesiden understrekes det et klart behov for å få utdannet håndverkere som behersker restaurering og vedlikehold av verneverdige og fredete bygninger og anlegg, innenfor fag som snekker, tømrer, murer, maler, blikkenslager og flere. Dagens håndverksutdanning gir ikke denne kompetansen, og dette er en stor utfordring med hensyn til å ta vare på kulturarven.

9 Mye går tapt som følge av manglende kompetanse, selv om viljen er god. Akershusmuseet har Kulturringen, som organiserer opplæring i små handverksfag, men dette er ikke tilstrekkelig. Det rapporteres om vekst i etterspørselen etter slik kompetanse. Behovet og fylkeskommunenes ansvar omtales også i stortingsmeldingen om kulturminnevernet (St. meld ) Yrkesfagene innen videregående opplæring som er mest relevante for bygningsvernet, er tømrer-, murer- og malerfagene. Selv om opplæringen i disse fagene tar opp tema som rehabilitering, byggeskikk og sikring av kulturelle verdier, er den så generell at den ikke gir elevene det grunnlaget de trenger for å kunne utføre avanserte restaureringsoppdrag. ( ) Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring i bygningsfagene og har også førstelinjeansvaret for de fredete bygningene. Dette gir fylkeskommunen en unik mulighet til å sikre nødvendig håndverkskompetanse. Samarbeid med eksterne aktører I den mer langsiktige planleggingen må det samarbeides tett med regionrådene og kommunene, samt partene i arbeidslivet. Plan for By- og tettstedsutvikling og Plansamarbeidet vil bli sentralt. Videre vil det med forankring i Samfunnskontrakten etableres samarbeid med partene i arbeidslivet og kommunene. Avdeling for videregående opplæring vil tidlig høst 2013 ta initiativ til møte med representanter fra de ulike regionrådene, aktuelle kommuner og parter i arbeidslivet. Etablering av prosjektgruppe Det vurderes at arbeidet med en sak om Skolestrukturen i et 20- års perspektiv med vekt på kapasitet, fagmiljøer, regional utvikling, næringslivets behov og reiseavstand også sett i lys av areal- og transportplanlegging er meget kompleks og arbeidskrevende. Saken har i seg blant annet behov for elevtallsanalyse på kort og lang sikt, reguleringsplaner, utnyttelse av eksisterende skolebygg, samarbeid med regionale utviklingsaktører, samarbeid med arbeidslivets aktører rundt fremtidig behov for kompetanse mm. jamfør omtale ovenfor. Det foreslås å nedsette en prosjektgruppe for å i vareta dette arbeidet, på linje med prosjekt 2010 som hadde ansvar for å planlegge allerede gjennomført utbygging av i overkant av 5000 elevplasser. Gruppen bør ha en leder som kobler til seg kompetanse fra alle relevante fagmiljøer, interne og eksterne. I arbeidet med økonomiplanen vil fylkesrådmannen komme tilbake til organisering og antatt kostnadsrammer for prosjektet. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at det legges frem to saker som svar på verbalforslaget. En sak med kortsiktig perspektiv hvor det redegjøres for hvordan fylkeskommunen skal dekke det umiddelbare behovet for skoleplasser. Denne redegjørelsen kommer på bakgrunn av gjennomgangen eiendomsforetaket og skolebyggteam i avdeling for videregående opplæring gjør av muligheter for kapasitetsutvidelse i eksisterende bygningsmasse, samt muligheter for bygging av nye skoler. En annen større sak må se sammenhengen med allerede igangsatt planarbeid, og fordrer samarbeid på tvers av forvatningsnivå, og interne/eksterne aktører. Videre må det på et mer langsiktig nivå favne prognoser og nye behov som kan oppstå i perioden. Planer med lengre varighet, år har et mer strategisk preg og forplikter i større grad til samhandling med kommuner og andre aktører. I denne utredningen bør sammenhengen i hele det 13-årige skoleløpet drøftes. Dette først og fremst for å utnytte barn og unges kompetanse for læring og utvikling (sosialt og faglig).

10 Oslo, Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Beate Børja Vedlegg: Utrykte vedlegg:

11 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 13/13 Yrkesopplæringsnemnda Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Årsrapport fra lærebedrifter 2012 Innstilling Årsrapporten tas til orientering Sammendrag Lærebedrifter som har hatt lærlinger eller lærekandidater under opplæringen i hele eller deler av 2012 skal rapportere til fylkeskommunen jf. Opplæringsloven 4-7. Formålet med rapporten er å sikre at lærlingene får opplæringen i henhold til gjeldende regelverk, og at bedriftene har tilfredsstillende interne kvalitetssikringssystemer. Fylkeskommunen følger opp de lærebedriftene som gjennom rapporteringen utrykker at de mangler opplæringssystemer og gode rutiner, og de som ønsker tilbud om kurs og veiledning om kravene i opplæringsloven. Dataene fra årsrapporten ses også i sammenheng med andre indikatorer som eksempelvis data fra lærlingeundersøkelsen og statistikk over gjennomføring av opplæringen i bedriftene. På denne måten kan det avdekkes forskjeller i kvaliteten på opplæringen på tvers av fag/ bransjer og mellom bedriftene. Dersom lærebedrifter over tid viser systematisk svak gjennomføring, eller unnlater å etablere gode opplæringsforhold i henhold til opplæringsloven, må fylkeskommunen vurdere om kravene til godkjenning fortsatt er til stede.

12 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Lærebedrifter i Akershus rapporterer årlig til fylkeskommunen om opplæring av lærlinger og lærekandidater i henhold til opplæringsloven 4-7 og plikten til å rapportere etter forskrift 11-3, som lyder: Lærebedrifter skal årleg rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar og lærekandidatar, og forskrift til opplæringsloven 11-3, 1. ledd: Lærebedrifta pliktar å gi den informasjonen som fylkeskommunen krev for å kunne vurdere om godkjenning skal givast eller vidareførast, og for å kunne fastsetje og utbetale tilskott. Lærebedrifta skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. I alt har lærebedriftene levert fem årlige rapporter siden Rapportene gir fylkeskommunen data om bedriftenes opplæringssystemer, som igjen danner grunnlag for å videreutvikle, følge opp og kvalitetssikre opplæringen i bedriftene. Fylkeskommunen får også informasjon om bedriftene har behov for råd, veiledning eller kurs om de kravene som stilles i opplæringsloven med forskrifter. Oppsummering av dataene I 2013 ble lærebedrifter og opplæringskontorer som har hatt lærlinger eller lærekandidater under opplæring i hele eller deler av 2012 invitert til å levere rapport. I alt ble det sendt ut invitasjoner til 342 selvstendige lærebedrifter med henstilling om å rapportere via vår elektroniske portal. Selvstendige lærebedrifter Tab.1 Dataene i tab. 1 viser at det er små variasjoner i svarene fra bedriftene når man sammenligner fra et år til et annet. I spm.2,3 og 4, ber vi bedriftene rapportere om forhold som omhandler interne planer for opplæringen, om det gjennomføres vurderingssamtaler, og om bedriftene har en intern kvalitetssikring som sikrer at lærlingene får opplæring i henhold til lov og forskrift..

13 Fig.1 Fig 1 viser en grafisk fremstilling av svarene til selvstendige lærebedrifter. Spm.2 internplan I følge opplæringsloven 4-4 har bedriftene en plikt til å utarbeide en intern opplæringsplan. Dataene viser i en fire års periode at 87,3 prosent av bedriftene oppgir at de har utviklet slike planer, mens 12,7 prosent utrykker at de ikke har dette. Spm.3 Vurderingssamtale I forskrift til opplæringsloven 3-11 stilles det krav om at det skal være fortløpende og systematisk underveisvurdering av elever, lærlinger og lærekandidater. Vurderingen kan være både skriftlig og muntlig og skal gjennomføres minst en gang hvert halvår jamfør, forskrift 3-11, tredje ledd. Svarene til spm.3, viser i fig1.at det er denne forpliktelsen bedriftene oppgir at de oppfyller i størst grad, hele 94,8 prosent oppgir at de gjør dette, mens 5,2 prosent gjør det ikke. Spm.4 Internkvalitetssikring Lærebedriftene skal sørge for å ha en intern kvalitetssikring, slik at lærlingene og lærekandidatene får opplæring i samsvar med loven, Jf Med intern kvalitetssikring menes personer og administrative systemer i bedriftene som jevnlig ser til at bedriftene følger pliktene sine. Som det kommer frem av spm4. i fig 1, er det en andel bedrifter som ikke har slike systemer, 15,2 prosent oppgir i fire års perioden at de mangler dette, mens 84,8 prosent har systemene. Spm.5,6 Kurs og veiledning Akershus fylkeskommune gjennomfører årlig kurs og veiledning for instruktører og faglige ledere i opplæringsbedriftene. Det er i dag ingen bestemmelser som krever at bedriftene sender sine opplæringsansvarlige på kurs eller veiledning for å bli godkjent lærebedrift. Det følger imidlertid en alminnelig plikt av godkjenningsbestemmelsen 4-3, 4-7 at bedriftene sikrer at faglige ledere og instruktører er oppdaterte om opplæringsloven med forskrifter. Litt over halvparten av bedriftene, 55,4 prosent oppgir at instruktører og veiledere har vært på kurs. Behovet for veiledning er enda mindre, hvor bare 27 prosent utrykker at de har et slikt behov.

14 I alt var det 51 opplæringskontorer i Oslo og Akershus som fikk invitasjon til å svare på årsrapporten via portalen, alle kontorene har levert rapporten per 30. april Opplæringskontorer Tab.2 Spm.1 Vedtekter Lærebedrifter som er organisert som opplæringskontor har et krav om å dokumentere gjennom vedtekter eller avtaler hvem av de samarbeidende bedriftene som skal stå for de ulike deler av opplæringen. I spm.1 i tab.2 rapporterer alle opplæringskontorene at de har slike vedtekter i 2011 og Spm.3 Vurderingssamtale medlem Opplæringskontoret eller medlemsbedriftene må etter forskrift til opplæringsloven 3-11 gjennomføre fortløpende og systematiske underveisvurderinger med lærlinger og lærekandidater. Vurderingene skal gjennomføres minst en gang per halvår og kan være både muntlig og skriftlig. Samtlige opplæringskontorer gjennomfører disse vurderingene viser svarene i tab.2 spm.3, og over halvparten deltar selv i gjennomføringen. Spm.4 Intern kvalitetssikring Opplæringsloven 4-7 stiller de samme krav til lærebedrifter organisert som opplæringskontor, når det gjelder kravet om at de samarbeidende bedriftene skal ha en intern kvalitetssikring som sikrer at lærlingene får opplæring i henhold til opplæringsloven. Alle kontorene melder at de har slike systemer i 2012, mens 44 av 48 utrykte dette i Spm 5,6 kurs og veiledning I spørsmål 5 og 6 ber vi opplæringskontorene om å informere fylkeskommunen om de eller medlemsbedriftene, har deltatt på kurs eller har behov for veiledning. Som tab.2 viser utrykker en større andel at de har vært på kurs, mens en mindre andel melder at de har behov for veiledning.

15 Spm.2 Intern plan Medlemsbedrifter i opplæringskontorene har de samme krav etter opplæringsloven 4-7 om å sørge for at de har en intern plan for opplæringen basert på læreplanen for faget. I fig. 2 svarer Opplæringskontorene på vegne av sine medlemsbedrifter. I figuren kommer det frem at omtrent halvparten av kontorene utrykker at sine medlemmer i svært stor grad tar i bruk slike planer i opplæringen. Samtidig er det flere i 2012, som utrykker at de i stor grad bruker planer enn i Opplæringskontorer Fig. 2 Problemstillinger og alternativer Årsrapporten fra opplæringskontorer og lærebedrifter brukes av fylkeskommunen i oppfølgnings og kvalitetsutviklingsarbeidet. Dataene som samles inn gir viktig informasjon om opplæring i bedrift. De gir også informasjon om det finnes interne kvalitetssikringssystemer i lærebedriftene som sikrer at lærlingene får opplæring i tråd med opplæringsloven. Som det kommer frem i oppsummeringen av dataene, er det en andel lærebedrifter som oppgir at de ikke har systemer som sikrer at lærlingene får opplæring de har krav på. Det er også en andel bedrifter som oppgir at de ikke tar i bruk interne opplæringsplaner slik de er forpliktet til. Fylkeskommunen følger systematisk opp bedrifter som rapporterer at de ikke har utviklet slike opplæringssystemer eller som ikke har interne opplæringsplaner for opplæringen. Gjennom året gir fylkeskommunen tilbud om kurs og veiledning til lærebedriftene som utrykker i rapporteringen at de har slike behov. De lærebedrifter som gjennom rapporteringen, viser at de ikke tilfredsstiller kravene etter opplæringsloven, følges opp av fylkeskommunen. Dersom forholdene ikke bedrer seg, må fylkeskommunen vurdere om godkjenningen skal trekkes tilbake. Dataene fra årsrapporten ses også i sammenheng med andre indikatorer som eksempelvis data fra lærlingeundersøkelsen og statistikk over gjennomføring av opplæringen i bedriftene. På

16 denne måten kan det avdekkes forskjeller i kvaliteten på opplæringen på tvers av fag/ bransjer og mellom bedriftene. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen mener data fra årsrapporten gir god og viktig informasjon om lærebedriftenes opplæringssystemer og rutiner. Særlig viktig er det å følge opp bedriftene som gjennom rapporteringen utrykker mangler og dårlige rutiner rundt opplæringen. Det er også viktig å tilby kurs og veiledning til de bedrifter som gjennom rapporteringen utrykker et behov. Fylkesrådmannen viser også til at det er nødvendig å sammenligne data fra årsrapporten, med andre indikatorer. Dette for å avdekke eventuell forskjeller i kvaliteten på opplæringen på tvers av fag/bransjer og mellom bedrifter. Dersom lærebedrifter over tid viser systematisk svak gjennomføring, eller som unnlater å etablere gode opplæringsforhold i henhold til opplæringsloven, må fylkeskommunen vurdere om kravene til godkjenning fortsatt er til stede Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Stig Mellum Vedlegg: Utrykte vedlegg:

17 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /13 Yrkesopplæringsnemnda Ny GIV statusrapport Innstilling Saken tas til orientering Ny GIV Ny GIV er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring. Prosjektets varighet er tre år, og er ferdig ved utgangen av Prosjektet er tredelt og består av delprosjektene: a) Overgangsprosjektet som skal se på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. b) Oppfølgingsprosjektet som skal se på de ungdommene som faller utenfor opplæring og arbeidslivet. c) Statistikkprosjektet som lager felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen i prosjektet. Gjennom Ny GIV er det satt fokus på systematisk samarbeid mellom forvaltningsnivåene og skoleslagene for å styrke elevenes motivasjon og grunnleggende ferdigheter. Akershus fylkeskommune som skoleeier har med utgangspunkt i Ny GIV overgangsprosjektet lagt føringene for et utviklingsarbeid som både i bredde, tyngde og langsiktighet går utover det nasjonale prosjektets rammer, og som skal berede grunnen for varige praksisendringer i Akershusskolen. Dette samsvarer godt med Meld. St. 20 ( ) «På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen» som beskriver profesjonalisering av alle nivåer i skoleorganisasjonen: Skoleeiere som prioriterer lærernes og skoleledelsens profesjonsutvikling, synes å nå lengst i å utvikle skoler med gode læringsresultater og læringsmiljøer. I samme stortingsmelding (Meld. St. 20) gis det mange ubestridelige indikasjoner på at skole- Norge er på rett vei. Videre at alle stortingsmeldingene som har kommet i de 10 siste årene og som omhandler grunnopplæringen, eller deler av den, representerer en stødig kurs over tid. Særlig er det grunn til å fremheve den betydelige fremgangen norske elever har på internasjonale tester som PIRLS, TIMS og PISA. Samtidig er stortingsmelding 20 også meget

18 tydelig på hvilke elementer i Kunnskapsløftet som må forsterkes i årene framover for å øke kvaliteten ytterligere i grunnskolen og videregående opplæring: a) I videreføringen av Ny GIV når prosjektperioden er over, er det viktig å løfte alle elevene. Både de svakt presterende, middels presterende og de sterkt presterende elevene må få utfordringer tilpasset sitt nivå. b) Målrettet arbeid med grunnleggende ferdigheter må foregå i alle klassetrinn og i alle fag i det 13-årige opplæringsløpet. c) Bruken av læringsstrategier må systematiseres og integreres i lærernes undervisnings- og vurderingspraksis i alle fag. Særlig gjelder dette på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. d) Opplæringen generelt må bli mer fleksibel og tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov og talent. Et annet nøkkelbegrep er relevans, dvs. at elevene ser at de har bruk for det de lærer, og at denne opplevelsen ligger nært i tid og rom. Stortingsmelding 20 signaliserer at opplæringen må bli mer fleksibel og relevant særlig i videregående opplæring, og det må satses mer systematisk på gode kvalifiseringstiltak i overgangen vg2 lære. Gjennomføringsbarometeret Gjennom Ny GIV er det utviklet indikatorer for å måle effekten av prosjektet, og det er fastsatt nasjonale mål for sentrale indikatorer. Utviklingen i disse indikatorene blir hvert år pressentert i en rapport utarbeidet av Utdanningsdirektoratet (Gjennomføringsbarometeret). Den viktigste indikatoren i Ny GIV er andel som fullfører og består videregående opplæring innen fem år etter at de startet opplæringen. Figuren viser utviklingen de siste årene. Det nasjonale målet er å øke andelen som fullfører og består etter fem år til 75 prosent for kullet som startet i videregående opplæring i Utgangspunktet var at 69 prosent av 2004-kullet fullførte og besto. Andelen i Akershus ligger over landsgjennomsnittet, men Akershus har satt som mål å øke gjennomført og beståttprosenten fra 73 til 79 prosent. Figuren viser at 74,7 prosent av 2006-kullet fullførte og besto fem år etter at de hadde startet i videregående opplæring. Siden perspektivet i denne indikatoren er langt, og det tar lang tid før resultatene foreligger, ble det laget egne indikatorer som viser overganger mellom de ulike trinnene i videregående opplæring. For elevene som er på ett trinn i opplæringen det ene skoleåret, vurderes hvor i systemet de er neste skoleår. Det ble satt nasjonale mål også for disse indikatorene. Gjennomføringsbarometeret viser at Akershus ligger over det nasjonale nivået for alle tre

19 overgangene, men økningen i andelen som har ordinær progresjon i opplæringen bør være større om vi skal nå målene. En kritisk overgang i videregående opplæring, er overgangen fra yrkesfaglig Vg2. I normalløpet skal disse elevene ut i lære. Figuren viser at bare 22 prosent av elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram i Akershus går direkte over i lære, mens 28 prosent går videre på påbygging til generell studiekompetanse. Hele 24 prosent er ute av videregående opplæring viser figuren. Dette kan skyldes at elevene ikke har fått læreplass enda. Tallene er tatt ut per 1. oktober, og erfaring viser at noen flere får nok læreplass etter at disse tallene er tatt ut. Gjennom samfunnskontrakten som ble undertegnet av partene i arbeidslivet og staten i 2012, har partene forpliktet seg til å skaffe flere lærlingeplasser, og til at flere skal gjennomføre med fageller svennebrev. I Akershus ønsker skoleeier at skolene tar et større ansvar for hele opplæringsløpet. I dette ligger et ansvar for planlegging av en realistisk sluttkompetanse og bistand til den enkelte elev i arbeidet med å nå målet. For elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det viktig å bli best mulig kvalifisert til å søke læreplass og at skolen bistår elevene i overgangen til bedrift. På denne måten ønsker skoleeier å oppnå målsettingen om økt antall lærekontrakter og opplæringskontrakter. Der elever har stryk eller IV i ett eller flere fag på Vg1 eller Vg2, må skolen gi tilbud om støttetiltak for å kvalifisere dem som søkere til læreplass. Faget prosjekt til fordypning (PTF) har blitt en stadig viktigere rekrutteringskanal til læreplass og skal så langt som mulig brukes aktivt i formidlingen til læreplass for den enkelte elev. Et annet område som kan øke gjennomføringsandelen, er å øke andelen som består av de som starter i påbygging til generell studiekompetanse. Figuren viser at Akershus kan ha noe og hente her, siden bare 43 prosent av elevene besto påbygging til generell studiekompetanse i Figuren viser også at det har vært en kraftig økning i antall elever som går påbygging til generell studiekompetanse, både i Akershus og i landet som helhet. Ca. 12 prosent av elever i Norge er elever i Akershus. Av påbyggingselevene er imidlertid 15 prosent akershuselever. Det betyr at Akershus har forholdsvis flere påbyggingselever enn resten av landet.

20 Akershus fylkeskommune viste i sak 53/12 til hovedutvalg for utdanning og kompetanse mulige tiltak for å bedre gjennomstrømmingen for påbygging til generell studiekompetanse. Fylkesrådmannen jobber videre med denne problematikken. Overgangsprosjektet Kjernen i Akershus fylkeskommunes utviklingsarbeid kan betegnes som en strategisk triade, tre hovedfokusområder, med underliggende tiltak, støtteverktøy, veiledningsdokumenter og rammeverk. Dette for å realisere Den gode Akershuskolen, som det foreslås å kalle satsingen når Ny GIV går over i drift i Oppbyggingen har mye til felles med det hovedutvalg for utdanning og kompetanse ble presentert for på studiereisen til Ontario høsten Den gode Akershusskolen: Strategisk triade

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested Veiledningssenteret Romerike, Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer