ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN Lillesand kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår Styrke og utvikle kommunen som organisasjon og arbeidsplass Behandlet i Amu/adm.utvalget og Tjenesteutvalget Formannskapet og Vedtatt i Bystyret Økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse Side 0 POLITISK BEHANDLING (KUN BYSTYRETS VEDTAK) OPPSUMMERING AV RÅDMANNENS FORSLAG BALANSE OG INNTEKTER TIL FORDELING I ØKONOMPLANPERIODEN VEDTATT BUDSJETT I NØKKELTALL BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE INNTEKTER EIENDOMSSKATT FLYKTNINGTILSKUDD RENTEKOMPENSASJON EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER INTERNE FINANSTRANSAKSJONER OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING OMPRIORITERINGER I RÅDMANNENS FORSLAG INNLEDNING STATLIGE FØRINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ØKONOMISKE KONSEKVENSER I FORSLAGET TIL STATSBUDSJETT INNLEMMING AV ØREMERKEDE TILSKUDD NASJONALE FØRINGER I FORHOLD TIL KOMMUNENS OPPGAVER ØKONOMISKE MÅL, POLITISKE FØRINGER OG UTFORDRINGER ØKONOMISKE MÅL POLITISKE FØRINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN UTFORDRINGER BUDSJETTPROSESSEN MÅL FOR TJENESTENE PRESENTASJON AV TABELLER LILLESAND KOMMUNE INN I KOMMUNEN SOM ORGANISASJON KOMMUNAL ORGANISERING BEDRIFTSKULTUR FRAVÆRSSTATISTIKK ANTALL ÅRSVERK I LILLESAND KOMMUNE SAMARBEID I KNUTEPUNKT SØRLANDET BEFOLKNINGSUTVIKLING HISTORISK OG I ØKONOMIPLANPERIODEN BEFOLKNINGSUTVIKLING ETTER PLANPERIODEN RESSURSBRUKEN I KOMMUNEN ETTER TALL FRA KOSTRA UTVIKLING I BEFOLKNINGSTALL OG UTVIKLING I UTGIFTSINDEKS DRIFT AV RAMMEOMRÅDENE INNLEDNING...42 Økonomiplan Side 1

3 6.2 BUDSJETTSKJEMA 1B FORDELT PÅ RAMMEOMRÅDENE...43 HOVEDENDRINGER I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN RAMMEOMRÅDE 0 FORDELINGSUTGIFTER RAMMEOMRÅDE 2 FOLKEVALGTE RAMMEOMRÅDE 3 RÅDMANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET PERSONAL OG KOMPETANSE ØKONOMISTAB REGNSKAP - LØNN SKATT (RLS) IKT OG ARKIV RAMMEOMRÅDE 4 HELSE OG KULTUR INNLEDNING OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER FOR SEKTOREN MÅL OG UTFORDRINGER INNEN TJENESTEOMRÅDENE RAMMEOMRÅDENE 5 SKOLER OG 6 BARNEHAGER INNLEDNING RAMMEOMRÅDE SKOLER RAMMEOMRÅDE BARNEHAGER RAMMEOMRÅDENE 7 TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING, 8 VA OG 9 HAVN INNLEDNING RAMMEOMRÅDE TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING RAMMEOMRÅDE 8 VA OG 9 HAVN OPPSUMMERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR RAMMEOMRÅDE TEKNISK INVESTERINGER I 2010 OG PLANPERIODEN INNLEDNING INVESTERINGSPROSJEKTENE PROSJEKTER SOM GJENNOMFØRES HVERT ÅR VIDEREFØRTE INVESTERINGSPROSJEKTER FRA PROSJEKTER MED OPPSTART I INVESTERINGER FRA 2011-OG INVESTERINGER I PLANPERIODEN OPPSUMMERT VEDLEGG: GEBYRREGULATIV OG PRISER FOR TJENESTER - LILLESAND KOMMUNE I Økonomiplan Side 2

4 og økonomiplan Politisk behandling 0 POLITISK BEHANDLING (KUN BYSTYRETS VEDTAK) LILLESAND KOMMUNE Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Arbeidsmiljøutvalget /09 Å P Administrasjonsutvalget /09 Å P Tjenesteutvalget /09 Å P Formannskapet /09 Å P Bystyret /09 Å P Arkivnr.: K1- Saksbehandler.: Gro Anita Trøan Dok.dato: Arkivsaksnr.: 09/ Tittel: økonomisjef BS-142/09 Bystyrets vedtak er dermed: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for drift og investering vedtas. 2. Økonomiplan vedtas. 3. Skatteøre beholdes på 12,80 %. 4. Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen 2010, hvor den generelle skattesatsen beholdes på 3 promille i 2010, og 2 promille for helårs- og fritidsboliger, regnet av takstverdien. 5. I 2010 beholdes et bunnfradrag på kr for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs - og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. 6. I 2010 betales eiendomsskatt pr og Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen og som ikke er organisert som aksjeselskap, fritas for eiendomsskatt. 8. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren, fritas for eiendomsskatt. 9. Gebyrregulativet for teknisk sektor og brukerbetalinger innenfor øvrig virksomhet vedtas. 10. Lillesand kommune tar opp kr 10 mill. i etableringslån i Husbanken. 11. Eiendomsskatt på verker og bruk, næring og lignende opprettholdes på 2010 nivå % av investeringsmomskompensasjon overføres til investeringsbudsjettet til reduksjon av låneopptak fom Rådmannen legger frem for bystyret i juni 2010 egen sak om revidert økonomiplan som inkluderer forslag til effektivisering av drift for å møte utfordringene fra og med 2011 uten å øke eiendomsskatten på næring, verker og bruk, samt overføring av all momskompensasjon til investeringsbudsjettet. Målsetningen er å få frem konsekvensene av å fjerne eiendomsskatten i økonomiplanperioden på næring, bolig og hytter. 14. Rådmannens forslag til driftsbudsjett, skjema 1A og 1B vedtas med følgende endringer i driften i økonomiplanperioden: (regneark legges ved protokollen pga formatet) 15. Investeringsbudsjettet for vedtas i tråd med justert skjema 2A og 2B (regneark legges ved protokollen pga formatet) Økonomiplan Side 3

5 Bystyret ønsker å ivareta de ansattes arbeidsmiljø og arbeide for at Lillesand kommune skal være en trygg og sikker arbeidsplass med et stort fokus på de ansattes arbeidsmiljø. Lillesand bystyre ber rådmannen invitere minst to firmaer til å foreta en full gjennomgang av ventilasjonsanlegget og komme med forslag til utbedring inklusive kostnadskalkyler innen sommeren Dette fremlegges i forbindelse med budsjettet 2011 og økonomiplan Økonomiplan Side 4

6 Økonomiplan Side 5

7 Økonomiplan Side 6

8 Økonomiplan Side 7

9 Økonomiplan Side 8

10 Økonomiplan Side 9

11 Saksopplysninger: Årsbudsjett og Økonomiplan er utarbeidet i tråd med kommunens økonomireglement gjeldende fra 2010, jfr. bysak 110/09. En teknisk endring er gjort i forhold til nummer på rammeområdet barnehage. Det er av praktiske årsaker endret fra 9 til rammeområde 6. Økonomiplan Side 10

12 Rammeområdene vises dermed slik: Ansvar Rammeområde Forklaring 1 0 Fordelingsutgifter Pensjonsføringer som blir null i slutten av året, avsetning pensjon og lønn (fordeles), andre utgifter/inntekter som fordeles i løpet av året og/eller utgifter/inntekter som ikke kan henføres til tjenestene nedenfor. 2 Folkevalgte Politiske utvalg og revisjon (inkl. valg) 3 Rådmannens stab Politisk sekretariat, IT, arkiv, personal, regnskap, lønn, skatt, økonomi, juridisk rådgiver. 4 Sektor for Helse og kultur Pleie og omsorg, habilitering, familie og oppvekst og NAV, kultur og informasjonsenheten, kirke og trossamfunn 5 Skole Fellesutgifter skole, skolene og PPT-tjeneste 6 Barnehage Fellesutgifter barnehage og barnehagene 7 Teknisk drift og forvaltning 8 Havn Særskilt lovverk 9 VAr (Vann, avløp og Selvkost renovasjon) Fellesutgifter, plan og miljø inkl. næring, samferdsel og friluftsliv, bygg og eiendomsenheten, brann/feiing. Økonomiplanen er en plan, ikke et bevilgningsdokument. Lillesand kommune kan derfor ikke iverksette et nytt tiltak ut fra økonomiplanen alene. Bystyret bevilger midler gjennom årsbudsjett Økonomiplanen skal styre budsjettet, ikke omvendt. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret, og bruken av disse. Det er bystyret selv som vedtar budsjettet og vesentlige endringer i rammene for disse. Et årsbudsjett skal være både fullstendig, realistisk og i balanse. Budsjettbehandlingen skal avsluttes innen desember Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett skal ligge ute til alminnelig ettersyn i 14 dager. Tilleggsbevilgninger i budsjettdebatten skal ikke gis uten samtidig vedtak om utgiftsdekning. Skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i f t oppførte inntekter og utgifter, skal rådmannen melde fra til bystyret. Maksimal skattøre endres ikke i 2010, og blir 12,80 % som i 2009, jfr. statsbudsjettets føringer for prosentsats. I årsbudsjett 2010 er det ingen endringer i satser for eiendomsskatten. Endringene rådmannen foreslår for resten av økonomiplanperioden gjelder kategorien verker og bruk, næring og lignende. Den generelle promillesatsen foreslår rådmannen å øke til 4,5 promille i 2011 og 5 promille i 2012 og Gebyrregulativet for teknisk sektor og priser for øvrige tjenester legges ved og foreslått gebyrnivå er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Vurdering: Rådmannen legger frem et budsjett for 2010 og en økonomiplan i balanse. Situasjonsbeskrivelse og utfordringer Driftsåret 2009 viser et høyere aktivitetsnivå og økte kostnader i forhold til vedtatt budsjett Dette henføres til blant annet flere ressurskrevende tjenester, flere pasienter/brukere Økonomiplan Side 11

13 som har behov for tettere oppfølging og pleie, flere med styrket tilbud i barnehager, mer komplekse saker og økt tilskudd til private barnehager. Organisasjonen viser stor fleksibilitet i forhold til å løse nye og krevende oppgaver. Det er et paradoks at staten gjennom nye lover, reformer og forventninger om økt innsats på alle områder pålegger kommunene økt tjenestetilbud og kvalitet, samtidig som den samme staten innskrenker det økonomiske handlingsrommet gjennom nye forskrifter, reduksjon i kompensasjonsordninger og lavere inntektsvekst enn hva kravene tilsier i økte kostnader. Med dette som bakgrunnen må rådmannen si seg enig i KS sin vurdering av at forslaget til statsbudsjett 2010 krever vanskelige prioriteringer og stram økonomistyring. Dette innebærer at utgiftsveksten må bremses, både i drift og investering. Mål De viktigste målsettingene i foreliggende økonomiplanperiode er dermed å sikre forutsigbarhet i kommunens tjenester og skape handlingsrom for kommunen på kort og lang sikt. Kommunens budsjett og økonomiplan er i korte trekk oppsummert slik: - Brutto driftsresultat i 2010 er ca kr 5,8 mill og netto driftsresultat er ca kr 9,7 mill. - Overskuddet (mindreforbruket) er på ca kr 9,6 mill på grunn av momskompensasjon fra investeringer. Dette overskuddet sikrer balansen i økonomiplanperioden og må dermed avsettes til disposisjonsfond (momsfond). - Disposisjonsfondet økes gjennom avsetning av overskuddet og anses som relativt solid gjennom strategiske avsetninger av momskompensasjon fra drift og investering i flere år. Fondet er mer utsatt på grunn av økt press på kommunens økonomi. - Sprangvise kostnader på drift og investering gjennom blant annet utvidet timetall skole, flere barnehageplasser, utbygging av sykehjemsplasser, flere ressurskrevende tjenester. - Omprioriteringer må gjøres, for å sikre lovpålagt tjenesteleveranse innenfor kommunens økonomiske rammer. - Et ekspansivt investeringsprogram grunnet tidligere vedtak og lovpålagte oppgaver gjør det mulig å avsette deler av momskompensasjon fra investering i 2010 på disposisjonsfondet. Denne muligheten forsvinner gradvis fra 2010 (20 % pr år) og fullstendig fra Forsiktighetsprinsippet tilsier at man ikke regner med 100 % investeringstakt ved beregning av momskompensasjon. - Renter og avdrag er basert på sannsynlig investeringstakt og minimumsavdrag. - Eiendomsskatt i hele kommunen forbedrer bruttodriftsresultatet. For å øke andelen sikre inntekter, foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten for kategorien verker og bruk, næring til 4,5 promille i 2011 og 5 promille i 2012 og Høy gjeldsgrad med tilsvarende aktiva (deriblant næringseiendommer og LINA/Sørlandsparken Øst AS) under forutsetning at markedet stabiliserer seg. Tiltak som sikrer måloppnåelse og den økonomiske planen: - Strategiske grep (både politiske og administrative) i forhold til tjenestetilbudet med tanke på standarder ( hva er godt nok ), hva skal prioriteres (og ikke) og strukturelle grep. - Rigge organisasjonen for fremtiden (logisk oppgavestruktur, samlokalisering, profesjonell stab/støttefunksjoner, kompetanseutvikling, metoder og lignende) - Proaktiv finansforvaltning og styring av aktiva (vurdere risiko) - Profesjonell prosjektorganisering og styring - Stram økonomistyring med tett økonomioppfølging gjennom året - Tydelige målsettinger og krav. Rådmannen understreker at 2010 må brukes til stram styring og utvikling av klare strategiske mål, der vedtatte sannheter må utfordres. Samtidig må kommunikasjonen bygge bro mellom Økonomiplan Side 12

14 forventninger og faktiske muligheter, der vi må lære å definere hvilket tjenestetilbud (i omfang og kvalitet) som er godt nok. Konklusjon: Rådmannen anbefaler politiske utvalg å sikre handlingsrommet og forutsigbarhet for kommunens tjenester blant annet gjennom omprioriteringer, økt eiendomsskatt verker og bruk/næring, avsetning av momskompensasjon i økonomiplanperioden. Det ekspansive investeringsprogrammet representerer både en mulighet og begrensning for handlingsrommet. På grunn av forskriftsendringer i forhold til momskompensasjon investering har rådmannen valgt å prioritere lovpålagte tjenester og krav, fremfor å utsette nødvendige investeringer. Økonomiplan Side 13

15 og økonomiplan Oppsummering 1 OPPSUMMERING AV RÅDMANNENS FORSLAG Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan er endret etter vedtak i bystyret i Bysak 142/09, jfr. kapittel 0 Politisk behandling. Alle tabeller i dokumentet er rettet til bystyrets vedtak. Situasjonsbeskrivelse og utfordringer Driftsåret 2009 viser et høyere aktivitetsnivå og økte kostnader i forhold til vedtatt budsjett Dette henføres til blant annet flere ressurskrevende tjenester, flere pasienter/brukere som har behov for tettere oppfølging og pleie, flere med styrket tilbud i barnehager, mer komplekse saker og økt tilskudd til private barnehager. Organisasjonen viser stor fleksibilitet i forhold til å løse nye og krevende oppgaver. Det er et paradoks at staten gjennom nye lover, reformer og forventninger om økt innsats på alle områder pålegger kommunene økt tjenestetilbud og kvalitet, samtidig som den samme staten innskrenker det økonomiske handlingsrommet gjennom nye forskrifter, reduksjon i kompensasjonsordninger og lavere inntektsvekst enn hva kravene tilsier i økte kostnader. Med dette som bakgrunnen må rådmannen si seg enig i KS sin vurdering av at forslaget til statsbudsjett 2010 krever vanskelige prioriteringer og stram økonomistyring. Dette innebærer at utgiftsveksten må bremses, både i drift og investering. Mål De viktigste målsettingene i foreliggende økonomiplanperiode er dermed å sikre forutsigbarhet i kommunens tjenester og skape handlingsrom for kommunen på kort og lang sikt. Vedtatt budsjett og økonomiplan er i korte trekk oppsummert slik: - Brutto driftsresultat i 2010 er ca kr 5,6 mill og netto driftsresultat er ca kr 9,4 mill. - Overskuddet (mindreforbruket) er på ca kr 7,3 mill på grunn av momskompensasjon fra investeringer. Dette overskuddet sikrer balansen i økonomiplanperioden og må dermed avsettes til disposisjonsfond (momsfond). - Disposisjonsfondet økes gjennom avsetning av overskuddet i 2010 og anses som relativt solid gjennom strategiske avsetninger av momskompensasjon fra drift og investering i flere år. Fondet er generelt mer utsatt på grunn av økt press på kommunens økonomi. Bystyrets vedtak om 100 % momskompensasjon tilbake til investering fra 2011 reduserer disposisjonsfondet til et lavere nivå enn anbefalt. Dette vil redusere låneopptaket, som igjen vil medføre lavere finansutgifter. Manglende disposisjonsfond vil imidlertid svekke kommunens evne til å dekke inn uforutsette utgifter og inntektstap i fremtiden. Det er en balanse mellom nedbetaling av gjeld og oppbygging av tilstrekkelig bufferkapital (disposisjonsfond). - Sprangvise kostnader på drift og investering gjennom blant annet utvidet timetall skole, flere barnehageplasser, utbygging av sykehjemsplasser, flere ressurskrevende tjenester. - Omprioriteringer må gjøres, for å sikre lovpålagt tjenesteleveranse innenfor kommunens økonomiske rammer. - Et ekspansivt investeringsprogram grunnet tidligere vedtak og lovpålagte oppgaver gjør det mulig å avsette deler av momskompensasjon fra investering i 2010 på disposisjonsfondet. Denne muligheten forsvinner gradvis fra 2010 (20 % pr år) og Økonomiplan Side 14

16 fullstendig fra Forsiktighetsprinsippet tilsier at man ikke regner med 100 % investeringstakt ved beregning av momskompensasjon. Bystyrets vedtak innbærer at noen investeringer blir utsatt, redusert, fordelt på flere år og/eller kuttet fullstendig. - Renter og avdrag er basert på sannsynlig investeringstakt og minimumsavdrag. - Eiendomsskatt i hele kommunen forbedrer bruttodriftsresultatet. Rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten for kategorien verker og bruk, næring til 4,5 promille i 2011 og 5 promille i 2012 og 2013 ble ikke vedtatt. Økningen i budsjettert eiendomsskatt i planperioden skyldes utelukkende volumøkning. - Høy gjeldsgrad med tilsvarende aktiva (deriblant næringseiendommer og LINA/Sørlandsparken Øst AS) under forutsetning at markedet stabiliserer seg. Tiltak som sikrer måloppnåelse og den økonomiske planen: - Strategiske grep (både politiske og administrative) i forhold til tjenestetilbudet med tanke på standarder ( hva er godt nok ), hva skal prioriteres (og ikke) og strukturelle grep. - Rigge organisasjonen for fremtiden (logisk oppgavestruktur, samlokalisering, profesjonell stab/støttefunksjoner, kompetanseutvikling, metoder og lignende) - Proaktiv finansforvaltning og styring av aktiva (vurdere risiko) - Profesjonell prosjektorganisering og styring - Stram økonomistyring med tett økonomioppfølging gjennom året - Tydelige målsettinger og krav. Rådmannen understreker at 2010 må brukes til stram styring og utvikling av klare strategiske mål, der vedtatte sannheter må utfordres. Samtidig må kommunikasjonen bygge bro mellom forventninger og faktiske muligheter, der vi må lære å definere hvilket tjenestetilbud (i omfang og kvalitet) som er godt nok. Jan Henning Windegaard Rådmann Økonomiplan Side 15

17 og økonomiplan Balanse og inntekter til fordeling i økonomiplanperioden 2 BALANSE OG INNTEKTER TIL FORDELING I ØKONOMPLANPERIODEN 2.1 VEDTATT BUDSJETT I NØKKELTALL Tabell 1: Budsjettet i nøkkeltall Nøkkeltall Brutto driftsresultat Renter og avdrag Netto driftsresultat (Anbefaling 3-5 %) Overført fra drift til investering Budsjett 2010 Ca kr 5,6 mill Inkl. ca kr 21, 6 mill i momskomp. investering Ca 53,1 mill (ca kr 42,6 mill i vedtatt B2009) Ca kr 9,4 mill 1,7 % Ca kr 6,7 mill Vurdering Brutto driftsresultat er et resultat av høy momskompensasjon fra investeringer, som etter forskrifter budsjetteres og regnskapsføres i drift. Reelt sett bidrar ikke løpende driftsinntekter til dekning av driftsutgifter, når man ser bort i fra momskompensasjon fra investeringer. Økt eiendomsskatt utover i planperioden er med på å bedre brutto driftsresultat som løpende driftsinntekt. Renter og avdrag har økt fra 2009 og øker ytterligere utover i økonomiplanperioden. Dette vil redusere inntekter til fordeling på kommunens tjenester (rammeområder). For å kompensere for dette, må det gjøres strategiske grep i tjenestetilbudet i tillegg til proaktiv finansforvaltning og styring av aktiva. Netto driftsresultat er positivt og tilnærmet verdibevaringsprinsippet. Dette blir lavere utover planperioden som følge av økte renter og avdrag, men øker igjen i 2012 og 2013 pga. utbytte fra LINA/Sørlandsparken Øst. Etter nye forskrifter skal minimum 20 % av momskompensasjonen fra investeringer i 2010 overføres tilbake til investeringsbudsjett og regnskap. Dette fører til redusert låneopptak. Beløpet henger sammen med budsjettert momskompensasjon investering og forsiktighetsprinsippet. Hvis investeringene gjennomføres 100 % per år, øker inntekter, overføringene og renter/avdrag. Overskudd (Mindreforbruk) Ca kr 7,3 mill Nye forskrifter tilsier minimum 40 %, 60 %, 80 % og 100 % i årene Dette innebærer at fra 2014 kan ikke investeringer bidra til å finansiere drift. I 2012 og 2013 planlegges det med å overføre utbytte fra LINA/Sørlandsparken Øst AS til investering. Overskuddet i 2010 skyldes først og fremst høy momskompensasjon fra investeringer. Dette må dekke merforbruket i øvrige år, for å sikre balansen planperioden. Overskuddet foreslås avsatt på momsfondet til bruk seinere år. Forsiktighetsprinsippet tilsier at det ikke forskutteres med 100 % investeringstakt. Gjeldsgrad 1,3 Gjeldgraden her er inkl. VA og uten pensjonsforpliktelser. Investeringene må sees i sammenheng med nasjonale føringer og lovpålagte oppgaver. Det er viktig med ny investeringsinstruks, som tilrettelegger for en profesjonell prosjektorganisering. Økonomiplan Side 16

18 Tabellen nedenfor viser vedtatt økonomisk oversikt over driftsbudsjett Endringer fra vedtatt budsjett 2009 til rådmannens forslag til budsjett 2010 kommenteres under kapittel 6. Økningen i overføringer med krav til motytelse skyldes en omlegging av budsjettering i forhold til momskompensasjon fra drift og investering. Det samme gjelder momsutgifter for drift, som budsjetteres under overføring. Økning i lønnsutgifter må sees i sammenheng med blant annet helårseffekt av økte stillinger og lønnsvekst i vedtatt og revidert budsjett 2009, statlige føringer om nye oppgaver, ulike refusjoner og øremerkede tilskudd. Tabell 2 Budsjett 2009 (opprinnelig) Vedtatt budsjett 2010 Økonomisk oversikt drift Regnskap 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Økonomiplan Side 17

19 2.2 BUDSJETTSKJEMA 1A Vedtatt budsjett og økonomiplan legger til grunn balanse i økonomiplanperioden med bruk av disposisjonsfondet med kr 21,7 mill. i planperioden. Dette utgjør følgende inntekter til fordeling. Bystyret vedtok økt overføring fra drift til investering på grunn av vedtak om 100 % overføring av momskompensasjon fra investeringer til investeringsbudsjettet fra 2011, noe som fører til tilsvarende redusert låneopptak. Dette medfører økt bruk av disposisjonsfondet. Rad 12 viser at overskuddet fra 2010 er avsatt til momsfond, mens rad 15 i viser bruk av momsfondet. Årene vises i 2010 kroner. Tabell 3 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (oppr.) Skatt på inntekt og formue (uten nat.ress.skatt) Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre 8 finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års 11 regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års 14 regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1 B) Mindreforbruk (-) /merforbruk (+) Netto driftsresultat Avsetning(+)/bruk (-) av årets resultat Frie inntekter Ved beregning av skatteanslaget, summen av skatt og rammetilskudd, er det tatt utgangspunkt i KS s prognosemodell datert Skatt på inntekt og formue samt Økonomiplan Side 18

20 rammetilskudd er estimert med utgangspunkt i SSB sin modell for befolkingsframskriving med middels vekst. En forutsetning som er lagt til grunn er at det er en lineær utvikling i endringen i løpet av året, det vil si at befolkningstallene pr 1. juli 2010 er et snitt av befolkningen og I økonomiplanperioden er det forventet en vekst i innbyggertallet i Lillesand fra til på 459 personer. Rammetilskuddet består av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning samt overgangsordninger. Oppbyggingen av rammetilskuddet har ikke endret seg fra Skatteinngangen per innbygger i Lillesand kan være med å påvirke størrelsen på rammetilskuddet. Gjennom netto inntektsutjevningen vil skattesvake kommuner få et ekstra tilskudd, mens skattesterke kommuner vil være med å finansiere dette tilskuddet gjennom trekk i rammen. I 2008 hadde Lillesand kommune en skatteinngang per innbygger på 99,6 % av landsgjennomsnittet, ved utgangen av september i år var det samme snittet på 96,5 %. Beregninger viser at et snitt på ca 97,5 % av landsgjennomsnittet gir en nøytral inntektsutjevning. En høyere prosentsats vil gi trekk i rammetilskuddet, mens en lavere vil utløse et tillegg i rammen. I statsbudsjettet som regjeringen la frem i oktober 2009 forventet de en lønns- og kostnads vekst (deflator) på 3,1 % for Dette er en vektet størrelse beregnet ut fra en årslønnsvekst på 3,5 % og en prisstigning på ca 2,4 %. Tall for 2010 er deflator justert i forhold til 2009, mens resten av perioden er vist i 2010 tall. I statsbudsjettet som ble lagt frem 13. oktober økte regjeringen anslaget for primærkommunenes skatteinntekter i 2009 med kr 950 mill i forhold til RNB nivået. Etter denne oppjusteringen er det nye skatteanslaget en vekst på 6,44 % fra faktisk skatteinngang i Med dette vekstanslaget ville skatteinntektene for Lillesand vært kr mill for Ved utgangen av oktober ligger kommunene an til et overskudd på skatt i forhold til budsjett på ca kr 7,3 mill. I forbindelse med finanskrisepakken som regjeringen kom med i januar 2009 ble skatteanslaget for 2009 nedjustert til kr mill, det vil si at vi ligger noe over vekstanslaget til regjeringen. Rådmannen oppjusterer derfor skatteanslaget for 2009 med 7 % i forhold til faktisk skatteinngang 2008 før beregning av skatteinntektene for For 2010 tror regjeringen gjennom statsbudsjettet at skatt på inntekt og formue på landsbasis vil øke med 5,9 % i forhold til anslag på regnskap 2009, det vil si en real vekst på 2,8 %. I rådmannens budsjettforslag er det lagt tilgrunn en vekst i skatteinntektene på 6,5 %. Disse forutsetningene er lagt inn i KS s simuleringsmodell for beregning av skatt på inntekt og formue. Det er også lagt inn en forventet befolkningsvekst i kommunen fra på ca 1 %. Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden ( ) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 1,45 mrd, tilsvarende ca 0,85 %, og forutsatt den samme relative veksten både på skatt og rammeoverføringer Eiendomsskatt I rådmannens forslag til budsjett for 2010 er det lagt inn volumøkning innen for de ulike eiendom kategoriene som påvirker inntekten til Lillesand. For bolig og fritidseiendommer er det ingen endringer i satsene. Både promillesatsen og bunnfradraget holdes stabilt i hele økonomiplanperioden. For årene 2011, 2012 og 2013 foreslår rådmannen å øke promillesatsen for kategorien næring, verker og bruk samt øvrige innenfor denne kategorien. Den generelle promillesatsen foreslås dermed økt fra 3 promille til 4,5 i 2011 og 5 i 2012 og Bakgrunnen for rådmannens forslag til promilleøkning er inndekningsbehov i planperioden på grunn av sprangvise kostnader og økte finanskostnader. Økonomiplan Side 19

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 Rådmannens forslag Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Budsjettforslag for den samlede kontrollvirksomheten 1

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2011 Tid: 18:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer