[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060"

Transkript

1 NORGE (i') [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M (51) Int. Cl.'«B 21 C 1/00, 7/00 (83) (21) Patentsøknad nr (22) Inngivelsesdag (24) Løpedag (62) Avdelt/utskilt fra søknad nr. (71)(7j) Søker/Patenthaver KUE ENGINEERING LIMITED, Canal Road, Bradford BD1 4SH, England. (86) Internasjonal søknad nr. PCT/GB86/00112 (86) Intemasjonai inngivelsesdag (85) Videreføringsdag (41) Ålment tilgjengelig'ra (44) Utlegningsdag (72) Oppfinner THOMAS WILLIAM KELSALL, Bradford, England. (74) Fullmektig A/S Bergen Patentkontor, Bergen. (30) Prioritet begjært , GB, nr (54) Oppfinnelsens benevnelse APPARAT FOR A FJERNE FORURENSNINGER FRA OVERFLATER. (57) Sammendrag Fremgangsmåte og apparat for rensing av overflater hvor partikler av is eller annen frossen væske rettes mot overflaten med det resultat at de brukte partikler deretter smelter ved omgivelsestemperatur ag enkelt vil kunne fjernes fra stedet og separeres, om nødvendig, fra forurensningene løsnet fra overflaten. Apparatet omfatter en anordning (2,3,5,13-16,21) for å føre ispartikler kontinuerlig inn i en strøm av trykkluft (20), Fortrinnsvis blandet med vann (19,20). Anordningen kan omfatte et antall beholdere (2), hvor hver passerer i rekkefølge mellom en posisjon hvor de mottar ispartikler fra et forråd og en posisjon hvor de frigjør partiklene til strømmen. (56) Anførte publikasjoner Norsk (NO) patent nr [B 24 C 1/00), BRD (DE) off. skrift nr (C 23 G 5/00), Britisk (GB) patentsøknad, publ. nr ( B 24 C 11/00), USA (US) patent nr (B 24 C 3/00), (51-310), (415-98), (302-50).

2 Den foreliggende oppfinnelse vedrører et apparat for å fjerne forurensninger ra overflater med ispartikler som føres i en fluidstrøm, omfattende en anordning for fremstilling av ispartikler, en skruetransportør for å introdusere partiklene i fluidstrømmen og en anordning for å lede strømmen mot overflaten. Oppfinnelsen er særlig, men ikke utelukkende, egnet til blåserensing av overflater forurenset med radioaktive substanser. Teknologien med våtblåserensing av overflater i industrielle og andre anlegg, utstyr og bygninger under anvendelse av sand eller andre uorganiske partikkelformige materialer som abrasjonsmidler, er blitt utviklet til et nivå hvor betydelig renseeffekt kan oppnås med et minimum av abrasjonsmiddel. Når forurensningene som skal fjernes er ufarlige, representerer denne mengde av abrasjonsmiddel ikke noe nevneverdig problem, og dersom det f.eks. er av sand, er det billig og relativt enkelt å deponere. Når imidlertid farlige forurensninger såsom radioaktive substanser er involvert, og strenge forholdsregler må tas under deponeringen av abrasjonsraiddlet, vil seiv minimale mengder av de refererte stoffer representere betydelige vanskeligheter, og den foreliggende oppfinnelse vedrører i det minste å delvis redusere disse vanskelighetene. Det er også utviklet teknikker hvor det anvendes tørris, dvs. frosset C0 2, som abrasjonsmiddel. Fordelen med dette middel er at det etter anvendelsen forgasses ved romtemperatur ved direkte overgang til gassformen, dvs^ ved subklimering. Eksempler på apparater til å utføre blåserensing med C0 2 er omtalt i NO-patentskrift og US-patentskrift Ved slike anlegg dannes det tørrispartikler fra flytende C0 2, noe som medfører et omfattende anlegg. Dessuten anvendes det en driv-

3 gass med lavt trykk både for å fremføre C0 2 ~partiklene fra ismaskinen og til å blåse partiklene mot den overflaten som skal renses. For å forhindre at partiklene klebes sammen kan de vibreres, rystes, bestråles eller avkjøles. Denne type apparater egner seg imidlertid ikke til blåserensing med vannis siden vann og CC> 2 har forskjellige fysikalske egenskaper. Ispartikler har således en sterkere tendens til sammenhoping i klaser eller klumper og har lettere for å sette seg fast til overflater. Dette skyldes at når en del av isoverflaten smelter og fryser til igjen, kan partiklene således fryse fast til hverandre under dannelse av større klumper. Slike klumpdannelser ville forholdsvis raskt medføre tilstopping dersom man anvendte de apparter hvor det vanligvis benyttes CC^-is. Dessuten vil ikke trykkgassystemet ha noen nevneverdig evne til å løse opp slike blokkeringer, eller bryte opp partikkelansamlinger til mindre partikler. Med den foreliggende oppfinnelse tar man sikte på å frembringe et nytt og forenklet apparat til fjernin av forurensninger fra overflater med ispartikler. Apparatet ifølge den foreliggende oppfinnelse er kjennetegnet ved at det videre omfatter en transportinnretning, som er anordnet mellom isfremstillingsanordningen og skruetransportøren, og som omfatter en rotor innrettet til å rotere inne i en stasjonær sylindrisk beholder, og rotoren omfatter et antall radiale blader som rager ut til beholderinnerflaten slik at naboblader og en del av beholderen avgrenser en avdeling som beveger seg med rotoren fra en øvre stilling til en nedre stilling, og beholderen omfatter første og andre åpninger, idet den første åpning befinner seg nedenfor isfremstilleren slik at isen ved den øvre stilling kan falle ned fra denne og direkte inn i en avdeling i rekkefølge, mens den andre åpning befinner seg over skruetransportøren slik at is ved den nedre stilling kan falle ned fra hver avdeling i rekkefølge og direkte inn i skruetransportøren. Ifølge en foretrukket utførelse omfatter beholderen i transportinnretningen en tredje åpning som er plassert etter den andre åpning sett i rotasjonsretningen, og den tredje åpning anvendes til å fjerne is fra avdelinger som ikke tømmes fra den andre åpning.

4 Forøvrig er hver avdeling i beholderen innrettet slik at de er lukket for istilførsel når de er åpne mot skruetransportøren. Fluidstrømmen som anvendes til å lede ispartiklene mot overflaten kan omfatte luft, fortrinnsvis blandet med vann, og den kan føres gjennom en dyse ved et trykk over atmosfæretrykket. Ved apparatet muliggjøres det at ispartiklene transporteres fra et forråd og inn i strømmen stort sett i en kontinuerlig strøm. Luften kan være avkjølt og tørket, og vannet kan blandes med frostvæske og/- eller korrosjonsinhibitor før det kontaktes med isen. Vannet og o isen kan forlate dysen med et trykk i området 0,7-17,5 kg/cm 2 og fortrinnsvi i området 1,4-11,2 kg/cm. Utførelsesformer ifølge oppfinnelsen skal nå beskrives ved eksempler, under henvisning til de medfølgeride tegninger, hvori: Fig. 1 viser et skjematisk sideriss av et blåserenseapparat for ispartikler, og fig. 2 viser et snitt langs linjen II-II på fig. 1. Sand eller andre faste partikkelformige mineraler har konvensjonelt blitt anvendt ved blåserensing, også ved våtblåserensing, og problemene med støv og med fjerningen av brukt abrasjonsmiddel har hittil vært akseptert som uungåelige og ubetinget akseptable i lys av at disse materialene er relativt billige. Selvsagt representerer deponeringen av brukt sand ikke noen nevneverdige problemer når en overflate forurenset med ufarlig materiale skal renses, men hva angår ekstremt farlige materialer som frigiøres f.eks. under polering av kjernekraftinstallasjoner, blir spørsmålet om deponering av abrasjonsmiddlet mer alvorlig fordi forurensingene fjernes fra de opprinnelige overflater og blandes med abrasjonsmiddlet under rensingen. I de tilfeller hvor det behandles radioaktive materialer, må det forurensede abrasjonsmiddel behandles med ekstrem forsiktighet og deponeres under strengt kontrollerte betingelser. Vanskelighetene og kostnadene ved en slik deponering overskrider fullstendig det anvendelige og billige sandabrasjonsmiddel. Det har nå vist seg at ved en egnet tilpassing av det konvensjonelle blåserenseutstyret, kan harde ispartikler anvendes som abrasjonsmiddel i tørr og våt blåserensing med den betydelige fordel at brukt abrasjonsmiddel eventuelt smelter og forurensningene deretter kan separeres ved filtrering, slik at det resulterende relativt harmløse filtrat omgående kan deponeres.

5 Apparatet som er beskrevet ovenfor er vist på figurene og består av en trykkledning 1 som leder til en dyse (ikke vist), og til ledningen føres det komprimert luft, ispartikler og eventuelt vann for å frembringe en fluidstrøm som utstøtes fra dysen i form av en jetstråle. Anordningen som fremstiller ispartiklene omfatter en vanlig ismaskin. Denne kan bestå av trommel og skovlskraper slik at det fremstilles partikler med stort sett jevn størrelse. Som det skal forklares nedenfor er det, så langt det er mulig, viktig at de dannede ispartikler ikke må holdes stabile og i kontakt med hverandre i det tilfelle at de begynner å klebe seg sammen under innvirkning av gravitasjonen. For å opprettholde adskillelsen av de individuelle krystallene, utsettes de for ytterligere kjøling etter fremstillingen. Etter kjølingen mates partiklene ved gravitasjon inn i en transportinnretning 2 via en sjakt 3. Transportinnretningen 2 i form av en sylindrisk beholder 4 og en rotor montert aksialt inne i beholderen og blir drevet ved styrt hastighet av egnede anordninger såsom en elektrisk motor 5.. Rotoren omfatter en sylindrisk kjerne 6 fra hvilken et antall blad 7 rager radialt ut til kontakt med den indre overflate av beholderen 4. Om nødvendig kan bladene være faste eller fjærbelastet, og bladenes og beholderens konstruksjonmaterialer kan velges slik at bladene danner en effektiv trykkforsegling mot beholderen 4. Beholderen 4 er utstyrt med en innløpsåpning 8 lokalisert under sjakten 3 såvel som utløpsåpninger 9 og 10. Når rotoren drives i urviserens retning slik det vises i fig. 2, definerer bladene 7, med kjernen 6 og beholderen 4 et antall avdelinger som beveges syklisk mellom åpningene 8,9 og 10. Utløpsåpningen 9 er anordnet på linje med innløpsåpningen 11 i en skruetrasportør's 13 hus 12. Skruetransportøren drives av en elektrisk motor 14 med variabel hastighet, og transportørskruen 15 er således konstruert i forhold til retningen av motorens 14 rotasjon at materialet som kommer inn i huset 12 derved vil bli tvunget mot ledningen 1. Mellom ledningen 1 og skruetransportøren 13 er det innsatt en rekke rørelementer 16, 17 og 18. Rørelementet 17 har en forgrening 19 som er i forbindelse med en kilde for høytrykksluft

6 (ikke vist) såsom en vanlig kompressorenhet trykkområde mellom 0,7-17,5 kg/cm som opererer i et og med en strømhastighet av mellom 1,415-14,15 m 3 /min. En enhet 20 for kjøling og tørking av luften innsettes i luftledningen mellom kilden og 19. forgreningen Rørseksjonen 18 har tilsvarende en forgrening ; 20 som leder o 2 til en vannkilde ved et trykk i området av 0,7-17,5 kg/cm og en ventil, ikke vist, med kapasitet til å justere vannstrømhastigheten inn i røret 18 fra 0-54,5 l/min. Som vist i fig. 1 har forgreningen 19 en spiss vinkel med rørelementets 17 akse slik at luft fra høytrykkskilden rettes mot ledningen 1. Luftstrømmen fra forgreningen mot ledningen frembringer en sugeeffekt på skruetransportørsiden av røret 17, og denne effekten forsterkes ved å anordne en Venturi overflate 21.innvendig i rørseksjonen. Under anvendelse av apparatet, blir ispartikler fremstilt av ismaskinen og deretter avkjølt, måtet via sjakten 3 slik at de faller ned i en av avdelingene i transportanordningen 2 definert mellom to blad 7. Ettersom rotoren roteres ved en kontrollert hastighet innen beholderen 4 lukkes kammeret av begge bladene 7 som beveger seg i forseglende forbindelse med den indre overflate av skallet, inntil det første bladet passerer åpningen 9 da ispartikler, eller noen av dem, på grunn av gravitasjonen faller ned gjennom åpningen 11 i huset 12 av skruetransportøren 13. Skruetransportøren drives av motoren 14 og drives derved mot rørelementet ispartiklene 16. I løpet av denne perioden introduseres komprimert, avkjølt og tørket luft inn i rørelementet 17 via forgreningen 19 mot ledningen 1, og pitot-effekten av luftstrømmen er slik at, også forsterket av skruetransportøren 13, ispartiklene blir dradd inn i luftstrømmen. Inne i rørelementet 18 blir luftstrømmen ladet med ispartikler, blandet med tilstrekkelig mengde vann som også har blitt passende avkjølt og som påkrevet blandet med frostvæske eller renser, for rensing av ledningen 1, og Høytrykksblandingen korrosjonsinhibitor. av luft, ispartikler og eventuelt vann ledes i ledningen 1 til dysen hvorfra den uttømmes f på overflaten som skal renses for forurensninger. Forutsatt at tilstrekkelige foranstaltninger har blitt gjort for å opprettholde den lave temperatur på ispartiklene, såsom ved egnet isolering av skruetrans-

7 portøren, rørelementene og ledningen, vil de partiklene som når overflaten være tilstrekkelig harde og skarpe, og særlig ved hjelp av lufttrykket ha tilstrekkelig kinetisk energi til å løsne forurensninger fra overflaten på samme måte som sand gjør i konvensjonelle blåserenseoperasjoner. I motsetning til sand vil imidlertid ispartiklene smelte før eller senere slik at fjerningen av de løsnede forurensninger blir relativt enkelt utført ved å filtrere fra vannet. Det forstås av beskrivelsen av transportinnretningen 2 at etterhvert som hver avdeling definert av sideliggende bladpar 7 beveges bort fra innløpsåpningen 8, vil en annen slik avdeling ta dens plass slik at når rotoren beveges rundt og is mates til sjakten 3, vil en kontinuerlig tilførsel av is tilføres til skruetransportøren. Dersom, til tross for kontrollen av hastigheten av både skruetransportøren og rotoren, is tilføres skruetransportøren med en større hastighet enn skruetransportøren kan motta, slik at avdelingen fortsatt inneholder is etter at den har passert, åpningen 9, blir gjenværende is tømt ut fra åpningen 10 og ned i en renne 22. Materialet som trekkes av fra rennen 22 blir på konvensjonell måte returnert til ismaskinen. Igjen, dersom is fremstilles av ismaskinen med en hastighet som er større enn det som kan bli mottatt ved passasje av suksesivt tomme avdelinger under sjakten 3, dirigeres overskudds-is bort fra transportinnretningen og returneres til ismaskinen heller enn å forstyrre strømmen av is gjennom sjakten som kunne resultere i at partikler kleber seg sammen. Når sand anvendes som et abrasjonsmiddel ved blåserensing, kan støv av fine partikler medføre et betydelig problem, og ett av formålene med å introdusere vann i fluidstrømmen er å eliminere støvet. Under utøvelse av den foreliggende oppfinnelse vil støv sannsynligvis ikke representere noe problem og det trenger ikke være nødvendig å innføre vann, men ved det beskrevne apparatet er det om nødvendig mulig å introdusere vann. Seiv om oppfinnelsen er særlig anvendelig under behandling av overflater som er forurenset. med radioaktive substanser, kan den også anvendes under rensingen av bygninger p.g.a. støvreduksjonen, den reduserte skade på overflaten under det forurensede lag og det faktum at

8 de brukte partikler av abrasjonsraiddelet smelter ved omgivelsestemperaturen og enkelt kan vaskes bort ned gjennom eksisterende avløp. Seiv om oppfinnelsen har blitt beskrevet ovenfor under anvendelse av is som abrasjonsmiddel, vil det forstås at isen kan erstattes av andre frosne væsker under forutsetning at den faste formen er tilstrekkelig abrasiv og smelter ved omgivelsestemperatur. Som et alternativ til å drive partiklene frem i en fluidstrøm, kan de fremdrives mekanisk f.eks. under anvendelse av en sentrifugal skovlhjulblåsemaskin av kjent type. I dette tilfelle er det fordelaktig at fluidstrømmen rettes på overflaten langsmed eller medfølgende de fremdrevne partikler for å renske bort løsnede forurensninger.

9 P A T E N T K R A V. 1. Apparat for å fjerne forurensninger fra overflater med ispartikler som føres i en fluidstrøm, omfattende en anordning for fremstilling av ispartikler, en skruetransportør (13) for å introdusere partiklene i fluidstrømmen og en anordning for å lede strømmen mot overflaten, k a r a k t e r i s e r t ved at apparatet videre omfatter en transportinnretning (2), som er anordnet mellom isfremstillingsanordningen og skruetransportøren, og som omfatter en rotor (6) innrettet til å rotere inne i en stasjonær sylindrisk beholder (4), og rotoren omfatter et antall radiale blader (7) som rager ut til beholderinnerflaten slik at naboblader og en del av beholderen avgrenser en avdeling som beveger seg med rotoren fra en øvre stilling til en nedre stilling, og beholderen omfatter første (8) og andre (11) åpninger, idet den første åpning befinner seg nedenfor isfremstilleren slik at isen ved den øvre stilling kan falle ned fra denne og direkte inn i en avdeling i rekkefølge, mens den andre åpning befinner seg over skruetransportøren slik at is ved den nedre stilling kan falle ned fra hver avdeling i rekkefølge og direkte inn i skruetransportøren (13). 2. Apparat i samsvar med krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at beholderen i transportinnretningen omfatter en tredje åpning (10) som er plassert etter den andre åpning sett i rotasjonsretningen, og den tredje åpning anvendes til å fjerne is fra avdelinger som ikke tømmes fra den andre åpning.

10

11 /Ta

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter Eksperter i Team våren 2001 Verdiskapning fra Geologiske Ressurser Faglig Rapport HDR Status og Muligheter Forfattere: Lillian Todnem, Sture Rogde, Thorfinn Håkonsen og Ruben Janssen FORORD Denne rapporten

Detaljer

Forskrift om nærmere. dens behandling

Forskrift om nærmere. dens behandling PATENTSTYRET Forskrift om nærmere bestemmelser om patentsøknaden og dens behandling Gitt av Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) 22. juni 1992 i medhold av forskrifter om søknad om patent

Detaljer

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE.

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE. A V S N I T T X V I MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; ELEKTRISK MATERIELL; DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer