unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer"

Transkript

1 J NORGE (i?) [NO] [B] 02, UTLEGNINGSSKRIFT a» J& STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (5i) mt. ci.' G 01 R 19/00, G 01 T 1/29 (83) (21) Patentsøknad nr (86) Int. inngivelsesdag og Int. søknads nr. (22) Inngivelsesdag (24) Løpedag (62) Avdelt/utskilt fra søknad nr. (71)(73) Søker/Patenthaver SVERRE STRØM, Gjønnesvn. 20 C, 1340 Bekkestua, NO. (85) Videreløringsdag (41) Ålment tilgjengelig fra (44) Utlegningsdag (72) Oppfinnar Søkeren (74) Fullmektig (JO) Prioritetbogjært Ingen. (54) Oppfinnelsens benevnelse APPARAT FOR HALING AV IONEAKTIVITET FORARSAKET AV STRÅLING. (57) Sammendrag Apparat for måling av ekstremt små 1 i kestrømmer der man unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer med fuktighetsabsorbsjon i forsterkerdelene samt lekkstrømmene i halvlederne, som er meget temperaturavhengige. Apparatet er karakterisert ved at man lar likestrømmen lade opp en kondensator i en fast tid, uten at en forsterker belaster kondensatoren i måletiden. Apparatet er karakterisert ved at bruken av en peakdetektor gjør at pre 111ng av relékontaktene blir uten betydn ing. Apparatet er karakterisert ved at peakdetektoren gjør det mulig for en ADC 5 fryse spenningen over kondensatoren i form av et binært tall før spenningen får ladet seg vesentlig ut. (56) Anførte publikasjonar BRD (DE) off.skrift nr , Britisk (GB) patentsøknad, publ. nr, ^7 BIN

2 Oppfinnelsen angår et apparat for måling av ioneaktivitet forårsaket av stråling, særlig bakgrunnsstråling, omfattende et ionekammer der den metalliske kammervegg er tilkoplet en høyspenning og den isolerte elektroden er koplet til en kondensator. Denne blir ladet opp av ionestrømmen i en gitt tid. Kondensatorspenningen avtastes periodisk ved en kontaktinnretning tilkoplet målekretser over en forsterker. De strømmer det er tale om fra elektroden til kondensatoren er mindre enn 0.01 pa r eller mindre enn den lekkstrøm man må regne med i de beste halvledere idag, i alle fall hvis temperaturen kommer opp i gr. celcius. Hvis man vil bruke halvledere til å måle ionestrømmen, vil lekkstrømmen måtte gå sammen med ionestrømmen man skal måle, og vanskeliggjøre målingen. I mange år har man målt disse små strømmer fra ionekammere ved hjelp av elektrometerrør, men dette krever stadig justering av katodens glødespenning, og man må bruke meget høyohmige motstander, f.eks Mohm. Idag lages disse rør nesten ikke. Moderne detektorer med halvledere bygget i USA må bruke disse høyohmige motstander, og i tillegg kommer 2-3 releer med meget gode isolasjonsegenskaper. Opptil 3 separate mostander må trimmes efter spesiell prosedyre for å få et ferdig produkt. Felles for de ovennevnte løsninger er at det kan ligge flere volt over den følsomme isolasjonen rundt elektroden, og lekkstrømmen i isolasjonen vil begrense hvor langt ned man kan måle. For å få ionestrømmen så stor som mulig, har man øket trykket i ionekammeret, og dette lager problemer når man med samme kammer skal måle sterk stråling, for da vil ionestrømmen ikke lenger være proporsjonal med strålingen, man får nemlig rekombinasjon av ionene i kammeret. Rekombinasjonen øker med kammertrykket og strålingen. Hovedhensikten med oppfinnelsen er et måleapparat av den innledningsvis nevnte type som ikke er beheftet med nevnte svakheter. Det er oppnådd ved at apparatet videre omfatter en belastningsmotstand for periodevis utladning av målekondensatoren (Cl) ved slutning av kontaktinnretningens kontakter (7,8), en spiss-spen-

3 ningsdetektor, og kretser for ah al og/digital-om forming, og at en jordtilkoplet guardring tjener som den positive elektrode, mens den metalliske kammerveggen danner den negative elektrode. Kondensatoren er ifølge oppfinnelsen tilknyttet en spiss-spenningsdetektor som holder på den målte spenning i en relativt lang tid, og en analog til digital omformer registrerer så spissspenningsdetektorens spenning. På denne måten vil ikke styre- eller lekkstrømmer forstyrre målingen, men man må bruke tid for hver måling. Ifølge oppfinnelsen vil spenningen over elektrodens isolasjon og dermed over kondensatoren minke proporsjonalt med ionestrømmen, og dette vil si at lékkstrømmene i isolasjonen og kondensatoren blir meget små. Derméd kan man måle så små ionestrømmer at man kan redusere trykket i kammeret vesentlig sammenliknet med hva som er vanlig for andre løsninger. Derméd kan man også måle kraftigere stråling enn'med andre apparater vi har kunnet sammenlikne méd, uten å få vesentlig rekombinasjon. Oppfinnelsen gjør at man ikke må bruke spesielt dyre eller krevende deler og komponenter, bortsett fra releet, som må ha meget gode isolasjonsegneskaper. Men ett rele er tilstrekkelig,. og ingen motstander må spesielt justeres. Apparatet egner seg særlig for måling av radonstråling. Apparatet sender sine målinger til datamaskiner direkte eller via modem eller brukes transportabelt med utlesning direkte på display. I figur 1 er vist et utførelseseksempel på et apparat oppfinnelsen: ifølge Et vanlig ionekammer beregnet for små ionestrømmer kan beskrives som vist i figuren, hvor det er tegnet et sylindrisk metallkammer (1) koplet til en negativ høyspenning i forhold til jord, og en aksial midtelektrode (2) isolert fra en guardring (3) med en isolasjon (4), og guardringen ført til jord, plus en isolasjon (5) mellom guardringen og kammeret. For måling av gammastråling fra den naturlige bakgrunnsstrålingen kan kammeret være fyllt med nitrogen eller argon av stort trykk. For momentan eller kontinuerlig måling av radonkonsentrasjonen i luft kan f.eks. et 10-liters ionekammer brukes, da med atmosfaretrykk i kammeret, slik at luften kommer inn i kammeret.

4 Mellom guardringen (3) og midtelektroden (2) settes en kondensator (6) med kapasitet Cl lik 200 pf. Kondensatoren må være av god kvalitet, f.eks. Styroflex, en vanlig forekommende type. Relekontakten (7) f må ha like god isolasjon som midtelektroden, men den kan f.eks. være festet mekanisk på denne. Den andre relekoritiakten (8) må ikke være spesielt godt isolert. Ionestrømmen fra kammeret vil lade opp kondensatoren (6). Efter en fast tid ti vil releet legge inn kontakten (8) og slutte kondensatoren (6) til forsterkeren (9). Denne har en inngangsmotstand på 5 Mohm og forsterker 1 x inverterende. For ionestrømmer néd til ca pa kan tiden ti være 120 sekunder. For større ionestrømmer kan tiden ti være 12 sekunder. Efter forsterkeren (9) er koplet en komparator (10) med en kondensator (11) med kapasitans C2= 0.1 uf. Denne kombinasjonen blir en peakdetektor. Idet releet (12) slutter kontaktene, vil spenningen over kondensatoren (6) lades ut efter noen hundre mikrosekunder. Men allerede efter de første us vil kondensatoren (11) ha fått den spenning som var over kondensator (6) da releet gikk inn, dog av motsatt polaritet. Peakdetektoren vil holde på spenningen i mange sekunder, men allerede efter noen millisékunder er analog/digital omforméren trigget og gjør om spenningen til et binært tall som kan lagres. Eventuelt kan man kople en peakdetektor nr. 2 efter den første, og la den første peakdetektor kan en mindre kondensator enn den andre. Dette kan gi en mer nøyaktig avlesning av spenningen over kondensator Cl. En nøyaktighet på bedre enn 5% synes realistisk for denne konstruksjonen. Hvis man ønsker en spenning ut, kan man sette en digital/analog omformer efter analog/digital omformeren. Vanligst lagres det binære tall i en hukommelse og behandles videre derfrå i u-prossessor eller datamaskin.

5 PATENTKRAV: 4 1. Apparat for måling av ioneaktivitet forårsaket av stråling, særlig bakgrunnstråling omfattende et ianekammer (1-5) der den metalliske kammervegg (1) er tilkoplet en høyspenning og en fra kammerveggen isolert elektrode (2) er tilkoplet en målekondensator (6), basert på tidsbestemt måling av den spenning som en strøm i pa-området ned til under 0.01 pa i ionekammeret (1-5) lader opp målekondensatoren (Cl) til, ved at målekondensatorens spenning periodisk avtastes ved en kontaktinnretning (7-8) tilkoplet målekretser (9,10,11...), som blant annet omfatter en forsterker, at målekretsene (9,10,11...) videre omfatter: en belastningsmotstand for periodevis utlading av målekondensatoren (Cl) ved slutning av kontaktinnretningens kontakter (7,8), en spissspenningsdetektor (10^11), og kretser (ADC,DAC) for analog/digital omforming,og at ionekammeret (1-5) omfatter en jordtilkoplet guardring (3) som tjener som den positive elektrode for kammerets påtrykte høyspenning, idet den negative elektrode på konvensjonell måte dannes av ionekammerts metalliske kammervegg (1). 2. Apparat som angitt i krav 1, at spenningen som målekondensatoren begrenset til mellom 0.1 og 1.0 V, (Cl) lades opp til er 3. Apparat som angitt i krav 1, at kretsene for analog/digital omforming omfatter en krets (DAC) for digital til analog omformimg for analog presentasjon og/eller likespenning på en apparatutgang. 4. Apparat som angitt i krav 1, at spissspenningsdetektoren (10,11) består av en eller eventuelt to kaskadekoplede holdekretser nøyaktighet. for å oppnå større

6 8 BIN FIGUR 1 Ovl

(ly UTLEGNINGSSKRIFT

(ly UTLEGNINGSSKRIFT (ly UTLEGNINGSSKRIFT cp) NO oi) 174606 03) B NORGE (so Int Cl 5 G 08 B 17/11, G 01 N 27/66 Styret for det industrielle rettsvern (21) Søknadsnr 912325 (86) Int. inng. dag og (22) Inng. dag 17.06.91 søknadsnummer

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT cyr. 140151

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT cyr. 140151 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT cyr. 140151 NORGE [NO] (51) lnr. Cl. 2 G Ol T 1/16, H Ol J 39/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenjsøknad nr. 3105/72 (22) Inngilt 01.09.72 (23) Løpedag 01.09.72

Detaljer

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 NORGE (i') [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 (51) Int. Cl.'«B 21 C 1/00, 7/00 (83) (21) Patentsøknad nr. 864331 (22) Inngivelsesdag 30.10.86 (24) Løpedag

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2379338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

Robometer. Meteret trenger i utgangspunktet ingen betjening fra fører. Betjening er enkel via en trykk og vri knapp og menybassert display.

Robometer. Meteret trenger i utgangspunktet ingen betjening fra fører. Betjening er enkel via en trykk og vri knapp og menybassert display. Robometer Robometeret er utviklet for å adressere problematikken rundt reversering av celler i NiCd batteriet i bl.a. Think, PSA og Renault Elbiler. Det vil oppdage og gi alarm ved skadelig reversering

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Esten Øyen Fremmegaard Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 20 Hovedveileder: Erling Ildstad,

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Elektronikk og data for automatiker

Elektronikk og data for automatiker Elektronikk og data for automatiker Mikroprosessorteknikk... 4 Datamaskinens oppbygning... 4 Inn- og utganger... 4 Halvlederhukommelser... 4 Programmerbare logiske kretser... 4 Signaloverføring... 5 Prinsipper

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Søker: Tage Stabell-Kulø Vesterliveien 30 9013 Tromsø

Søker: Tage Stabell-Kulø Vesterliveien 30 9013 Tromsø Søker: Tage Stabell-Kulø Vesterliveien 30 9013 Tromsø Oppfinner: Søkeren Oppfinnelsens benevnelse: Sikkert kort med kommunikasjonskanal til brukeren 1-1- Datamaskiner kan produseres i en størrelse som

Detaljer

ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN

ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN Informasjon om ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR ELEKTRONISK DRIFT AV LYSRØR? 3 ELEKTRONISK DRIFT AV LYSRØR 4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 5 LYSREGULERING

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer