Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen. 5. utgave september 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen. 5. utgave september 2003"

Transkript

1 Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen 5. utgave september

2 1. INNLEDNING UTRUSTNING I NØDALARMERINGSSENTRAL FOR BRANN BRANNSTASJON TILKNYTTET NØDALARMERINGSSENTRAL FOR BRANN PROTOKOLL FOR BRANNALARMERING RESERVEALARMERING ID-KODING OG KANALOPPSETT FOR RADIOUTSTYR GODKJENNING, KONTROLL OG DOKUMENTASJON VEDLEGG 1. TEGNFORKLARINGER VEDLEGG 2. TEGNINGER VEDLEGG 3. INFRANET SPESIFIKASJON VEDLEGG 4. UTDRAG FRA DIMENSJONERINGSFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

3 1. Innledning Denne veiledning omtaler hvordan brannvesnene rent praktisk med den teknologi som idag er tilgjengelig kan imøtekomme de krav som lovgivningen stiller til alarmering av innsatspersonell. Veiledningen omhandler ikke mobilt radioutstyr. Veiledningen erstatter følgende tidligere meldinger fra Statens branninspeksjon (SBI): Særbestemmelser for radioalarmeringsanlegg til bruk i offentlige brannvesen av , revidert Særbestemmelser for utstyr til fjernstyrt alarmering av brannpersonell via det offentlige telefonnett av , revidert Retningslinjer m.v. i tilknytning til forskrifter av om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr, del III Retningslinjer for anskaffelse og drift av anlegg for brannvarsling og alarmering av brannvesenets personell, av jan Endring av «Retningslinjer m.v. i tilknytning til forskrifter av om brannvesenets størrelse, organisering og utstyr». Særbestemmelser for radioalarmeringsanlegg og utstyr til fjernstyrt alarmering av brannvesenets personell via det offentlige telefonnett (SBI-melding nr. 5:1977). Utarbeidelse av veiledningen har skjedd i nært samarbeid med produsenter /leverandører av aktuelt utstyr, og med bistand av konsulent. Veiledningen har dessuten vært forelagt en rekke brannvesen til uttalelse. Hensikten med veiledningen er å beskrive for brannvesnene hvilket utstyr og hvilke rutiner som forventes for at regelverkets krav til alarmering skal være imøtekommet. Det er videre tatt hensyn til at utstyr fra ulike leverandører skal kunne virke sammen. Dette pga. at alle kommuner i en region ikke skal være bundet til å kjøpe sitt utstyr fra samme leverandør som har levert sentralen. Det er viktig å være klar over at kravene i regelverket er rettet mot kommune/ brannvesen (herunder nødalarmeringssentral) og at det er disse som er ansvarlige for at kravene innfris. Veiledningen er derfor også ment som en hjelp for kommunene/ brannvesnene til å stille de nødvendige og riktige krav overfor leverandører ifm. inngåelse av kontrakter om utstyrslevering. Spesielt er det viktig å være oppmerksom på at utstyret skal være dokumentert å tilfredsstille spesifikasjonene i denne veiledning av uavhengig fagkompetent organ. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Tønsberg, desember utgave. I denne utgave av «Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen» er noe endret. Nytt er kapittel 7 om linjeprioriteringsenhet, LPE samt kapittel 8 om ID-koding og kanaloppsett for radioutstyr. Videre er det foretatt en revisjon av INFRANET-kommandoer, varslingsmeldinger (V-kommandoer) fra AKU-B, inntatt flere sekvensdetaljer, samt gjort korreksjoner ut fra praktiske erfaringer siden forrige utgave. I vedlegg 3 er det lagt ved ny versjon av Telenors «kravspesifikasjon» for tilknytning til INFRANET. Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Tønsberg, januar

4 3.utgave I denne utgave av «Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen» er kapittel og vedlegg 4 om linjeprioriteting fjernet (kost/nyttevurdering). Det er også foretatt rettinger i status-kommandoer (tatt bort V10 og V11). Pga problemer med at enkelte leverandørers utstyr (AKU-B) gikk ned under aksjonssamband er dette rettet opp ved å legge en tone hvert 30. Sekund. Det er også gjordt noen mindre korreksjoner i kap. 8 Id-koding og kanaloppsett for radioutstyr for å få denne lik og i samsvar med vedtatt Id-koding for helseradionettet. For radioapparater er det ført opp tabeller for kanaloppsett for 16 kanaler og for radioer med mer enn 16 kanaler. Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Tønsberg, desember utgave Det er foretatt rettinger i noen tabeller i punktene 5.2.1, og Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Tønsberg, desember utgave I denne utgaven er det er foretatt en ajourføring av tekniske krav i forbindelse med opprettelse av nye nødalarmeringssentraler. Pga krav om høy tilgjengelighet og sikkerhet er det stilt strengere krav til funksjonalitet i de nye nødalarmeringssentralene. Dette vil bl.a gjelde fysisk sikring, tidssynkronisering av alt teknisk utstyr samt bruk av digitalt grensesnitt mot andre nødalarmeringssentraler (112 og 113), antall 110 linjer, A-nummer overføringer, samt utalarmering av innsatspersonell via AKU-B eller via direkte radioaksess. Enkelte nødalarmeringssentraler vil bli pålagt å gå over til digitalt INFRANET. I vedlegg 2 er det vedlagt en tegninger som viser de ulike tilkoplingsmuligheter. Spesifikasjonen for digitalt INFRANET er vedlagt i vedlegg 3. De viktigste paragrafene i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) med veiledning er lagt ved som vedlegg 4. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september

5 2. Utrustning i nødalarmeringssentral for brann 2.1 Generelt Med nødalarmeringssentral for brann forstås det betjeningssted, bestemt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har til oppgave å motta varsel om brann og andre ulykker innen en region og å alarmere aktuelt innsatspersonell. Nødalarmeringssentralen skal også så langt det er mulig gi veiledning om opptreden på skadested inntil innsatspersonell kommer fram, samt bistå skadestedsledelsen under innsats med sambandstjenester, informasjon m.v. Alt datateknisk utstyr (servere, PC er lydlogg evt digital klokke) i nødalarmeringssentralen skal være tidsynkront (lik tid). Det kan benyttes bl.a tidssynkoniseringsutstyr basert på radiomottak (Frankfurt via langbølgesender), GPS (satelittmotaker) eller via INFRANET. Det skal foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for hver nødalarmeringssentral. ROSanalysen skal benyttes for å evaluere både datateknisk og bygningsmessig sikkerhet. Når det gjelder forslag til sikring av teletekniske løsninger henvises til rapporten Felles krav til sikring av teletekniske løsninger i nødmeldesentralene for Brann, Politi og Helse. Ved brann eller totalt teknisk utfall hvor også reservalarmering ikke kan benyttes skal samtlige nødalarmeringssentraler være tilknyttet til en annen nødalarmeringssentral som skal overta varsling av innsatspersonell via AKU-B eller via direkte radioaksess. Overflytting av 110 anrop skal skje etter avtale/prosedyre med Telenor. Det overlates til den enkelte nødalarmeringssentral å vurdere om det er ønskelig også å overflytte tekniske brannalarmer. 2.2 Operatørarbeidsplasser Nødalarmeringssentralen skal ha minimum 2 operatørarbeidsplasser som gjensidig kan stå som reserve for hverandre. For nødalarmeringssentraler som dekker mer enn innbyggere, stor geografisk utstrekning eller har mange AKU-B er skal det minimum være 3 operatørarbeidsplasser. Ved behov skal nødalarmeringssentralen være utbyggbar med flere operatørarbeidsplasser. Nødalarmeringssentralen skal primært bestå av en sentral innsamling/presentasjonsenhet, hvor alarmer, meldinger og informasjon kan presenteres for operatør i form av tekst og grafiske bilder. Operatørarbeidsplassen skal bestå av en eller flere skjermer, operatørtangentbord (tastatur) og mus/rulleball. Ved to-skjerms løsning kan f. eks den ene skjermen benyttes til tekstinformasjon og den andre til grafisk fargebildeinformasjon (fullgrafisk skjerm). Ved enskjerms løsning skal denne være fullgrafisk. Skjermstørrelsen skal være av hensiktsmessig størrelse, minimum 18. Det vises til vedlagte prinsippskisser i vedlegg 2. Det skal være automatisk overføring av alarmer mellom operatørarbeidsplasser ved f.eks.: Ikke kvittert alarm (justerbart). Operatørarbeidsplass er «logget ut». Feil ved operatørarbeidsplass. 5

6 2.3 Datautrustning Hardware Sentralenheten i nødalarmeringssentralen skal være tilstrekkelig dimensjonert for å ivareta sin primæroppgaver, som er mottak av nødmelding, etablering av samband og alarmering av innsatspersonell. Primærminne (RAM) og harddisk kapasitet skal være slik dimensjonert at nødalarmeringssentralen skal dekke sitt alarmeringsområde fullt utbygd uten kapasitetsproblemer. Det skal være en dublering ( speiling ) av anleggsspesifikke data (2 harddisker). Harddisk bør være av type utbyttbar fra front. Felles loggskriver skal registrere alle vitale alarmeringsdata. Dersom nødalarmseringssentralen har en gjennsidig speiling av harddisken (Raid 1) kan alle alarmeringsdata lagres elektronsik og skrives ut ved behov. Ved nødalarmeringssentraler basert på nettverk kan det installeres kun en loggskriver. Det skal også installeres fargekopi-skriver for utskrift (skjerm-dump) av fargebilder (felles skriver). Det skal være operatørvalg om en vil ha automatisk utskrift av opprinnelsesmarkering (A-nr.). Alarm- og kontrollenhetene (AKU-B) skal være tilkoblet nødalarmeringsentralen via INFRANET eller evt. oppringt/isdn samband (hvor INFRANET ikke er utbygd). Operatørens telefon/hodesett skal kunne benyttes både mot telefon og radio Software Operativsystemet i nødalarmeringssentralen skal være sanntids flerbruker/multitasking, type UNIX, Windows, LINUX eller tilsvarende og basert på vindusteknikk. All alarmhåndtering skal skje «on-line». Programvaren bør være moduloppbygd og menystyrt. Standard programvare skal inneholde nødvendige funksjoner for å ivareta primæroppgaver, som er mottak av nødmelding, etablering av samband og alarmering av innsatspersonell. For statistikk/historikk skal viktige brann-data kunne lagres i min. ett år. Basis programvare skal inneholde funksjoner som: «A»-nummer identifisering (innringning på 110-linje) Varsling av innsatspersonell (AKU-B eller direkte via radioaksess) Reservealarmering (simplex/duplex radio evt. tyfon) samt ønskede funksjoner som: Autorisasjonsnivå/systemtilgjengelighet (min. 3 nivåer) Alarmprioritering (min. 3 nivåer) Alarmforrigling/undertrykking (kjedealarmer) Tidsstyrte funksjoner Overføring/holding av samtaler Generelle statistikk/rapporteringsmuligheter Hjelpe-programmer (operasjonsveiledning, kataloger, info-lister osv.) 6

7 For ytterligere å øke nødalarmeringssentralens funksjonalitet, samt ivareta øvrige aktuelle samfunnsnyttige tjenester, bør det vurderes moduler for bl.a.: Talemaskin (publikumsinfo) Trygghetsalarmer (TT-tjeneste) Sikkerhetsovervåking (bygninger/anlegg/port-telefoner) ITV-overvåking Adresserbare husbrannsentraler Kommunalteknisk varslingstjeneste (vann/avløp, samferdsel) Vakttjenester 2.4 Telekommunikasjonsutstyr Nødalarmeringssentralen skal ha minimum 3 stk. inngående alarmtelefonlinjer (for større sentraler bør det installeres 4 stk. 110 linjer), utgående telefonlinjer/radio for innsatspersonellsamtaler (min. 2 stk.), reservealarmering, kommunikasjonslinjer til helse/politi vha. faste linjer eller ISDN (med alarmovervåking), INFRANET-tilkobling via NTE for varsling til AKU-B ene eller direkte radio aksess for alarmering av innsatspersonell, radio/mobilradioapparater og telefax. Det er også ønskelig at nødalarmeringssentralen har Internet aksess med . PC med internett aksess bør ikke samenkobles med nødalarmeringssentralen og ha brannmur. Ved lokal radio-basestasjon skal nødalarmeringssentralen også utstyres med kontrollmottaker (radio). Ved alarmering via direkte radio aksess skal tilknyttede baser ha samme sikkerhet som AKU- B, herunder kontrollmottaker og reservesender. Det skal også være mulighet for reservealarmering via oppringt forbindelse. Det anbefales ikke å benytte byggets hussentral, men etablere egen sambandssentral/vekslerenhet. Nødalarmeringssentralens ordinære telefonbehov kan være en del av byggets hussentral. Alle tele- og radiolinjer skal ha tilstrekkelig overspenningsvern. 2.5 Opptakerutstyr (lydlogg) Alle innkommende samtaler til nødalarmeringssentralen skal logges på lydlogg. Opptak av aksjonssamtaler via radio skal også logges samt kommunikasjon med 11x sentraler og f.eks. hovedredningssentral, sivilforsvar, røde kors. Det skal benyttes digital lydlogg med mulighet for avspilling og overføring av opptak uten å hindre nye opptak samtidig. Alle opptak skal lagres i minimum 30 dager. 7

8 2.6 Operasjonsprosedyrer Den enkelte kommunes utrykningsplaner og ressursoversikt skal legges til grunn for nødalarmeringssentralens operasjonsprosedyrer(instruks). Nødalarmeringssentralen skal utarbeide operasjonsprosedyrer for varsling av innsatspersonell i henhold til de avtaler og fullmakter sentralen har fått av de enkelte brannvesen/kommuner. Prosedyrene skal utarbeides i overensstemmelse med etterfølgende brannalarmeringsprotokoll og reservealarmering, og bør legges inn på operatørarbeidsplassene som hjelpefunksjon. Alternative muligheter for alarmering ved evt. feil på hovedsamband skal fremgå av operasjonsprosedyrene. Nødalarmeringssentralen skal ved alarmering ha oversikt over hvilke brannstasjoner som er alarmert og de ressursene som er tilgjengelig i regionen. Nødalarmeringssentralen skal kunne alarmere flere brannstasjoner samtidig og uavhengig av hverandre. En nødalarmeringssentral skal ha operasjonsprosedyrer for å kunne overta varsling og alarmering for en annen sentral samt mottak av omrutede 110 samband. NB! For å ungå at AKU-B går ned ved et aksjonssamband og å høyne sikkerheten på nødalarmeringssentralen vil det automatisk bli sendt en tone (DTMF siffer 1, med lengde 30 sekund) til AKU-B. Dette skjer helt til nødalarmeringssentralen har avblåst aksjonen eller vil bryte forbindelsen til AKU-B en. 2.7 Drift- og vedlikeholdsrutiner Nødalarmeringssentralen skal sammen med valgt leverandør utarbeide drift- og vedlikeholdsrutiner (herunder serviceavtale) som ivaretar en forsvarlig drift av alt teknisk utstyr i sentralen. Det skal utarbeides nødvendige testplaner, samt nødvendige/mulige «selv-test rutiner» for å opprettholde et høyt servicenivå og et funksjonsdyktig anlegg. Under normal drift skal varslingsprosedyren «test alarm» (F6) gjennomføres mot alle AKU- B er, 1 gang pr. dag/min. 4 ganger pr. uke. Varsel om feil og evt. brann fra tilknyttede AKU- B er skal automatisk oversendes til nødalarmeringssentralen, som igjen iverksetter aktuell reaksjon. Ved bruk av direkte radio aksess skal det utarbeides egen varslingsprosedyre ( selv test rutine ). Enkeltenheter skal kunne byttes ut uten at dette går ut over servicenivået i nødalarmeringssentralen. Det bør sikres at leverandør har tilgjengelig reservedeler i minimum 10 år etter at leveransen er påbegynt. 8

9 2.8 Brukerinformasjon For nødalarmerinssentral, AKU-B, direkte radio aksess og annet teknisk utstyr i forbindelse med utalarmering av innsatspersonell skal det være fullstendig brukerinformasjon som viser hvordan utstyret forutsettes brukt, inklusiv nødvendige tegninger/blokkskjemaer etc. Beskrivelse av det tekniske utstyret med informasjon om virkemåte, herunder fabrikat og utstyrsbetegnelse skal som minimum omfatte: Brukerinstruks/brukerhåndbok på norsk Installasjonsinstruks på norsk Grensesnitt mot omverden (hardware/software) Signaleringsprosedyrer Overføringsprinsipp Datastruktur/datalister Liste over tekniske data Drift og vedlikeholdsdokumentasjon Dette er en utdyping av den tekniske dokumentasjon som nødalarmeringssentralen skal ha i følge dimensjoneringsforskriftens 2-4, se vedlegg Nødstrømsforsyning Alt teknisk utstyr i nødalarmeringssentralen som benyttes ifm. mottak av nødmelding og alarmering av innsatspersonell inkl. nødvendig belysning, skal ha reservekraftforsyning (nødstrømsforsyning) for 12 timer ved normal drift Kommunikasjon brann, helse og politi Det skal være direkte samband eller via ISDN for telefon m/medlyttfunksjon mellom nødalarmeringssentralene for brann (110), helse (113) og politi (112). De enkelte fagetaters nødalarmeringssentraler skal kunne koples opp i «nettverk» og: ta i mot enhver nød/ulykkesmelding kople opp samtale/lytt funksjon slik at alle får nødvendig informasjon i samme samtale (konferanse) overføre samtale direkte til riktig nødalarmeringssentral når oppfølgingsansvaret ligger hos: o politiet eller helsevesenet o annen nødalarmeringssentral for brann De tekniske mulighetene bør videre utnyttes ved at nødalarmeringssentraler- samordner rutiner som gjør det mulig å avlaste hverandre ved tekniske utkoplinger, stor aktivitet osv. Det bør vurders muligheter for overføring også av data mellom 11x-sentralene for eksempel kart, tegninger etc. 9

10 2.11 Erfaringer Ved nødalarmeringssentraler basert på nettverk (f.eks. Telenor FAS) kan det installeres kun en loggskriver. Det skal være operatørvalg om en vil ha automatisk utskrift av opprinnelsesmarkering (A-nr. og adr). Pga sikkerhet bør dublert INFRANET-tilkobling (NTE) for varsling til AKU-B er gå på separate kabler/kabeltraséer og tilkobles uavhengige telefonsentraler. Sikkerhetsaspektet/svakheter skal gjennomgås og dokumenteres ved hjelp av ROS-analyse. Det bør ikke installeres nye tyfon-anlegg. Eksisterende anlegg bør avvikles så snart annen teknologi kan erstatte denne type varsling. Det skal sendes svar fra utestasjon (AKU-B) for ZZZ ZZZ ZZZ X Ref. pkt d og pkt , skal ZZZ A kun benyttes som svar på info fra utestasjon (AKU-B), og ved sending av styrekommandoer ZZZ ZZZ T skal kun benyttes ved avsøkning av utestasjon (AKU-B) ved testing av stasjonene (2 g. pr. døgn). Det bør utarbeides hjelpetekster/informasjon i tilknytning til feilalarmene på nødalarmeringssentralen for å sikre rett betjening/instruks, samt hjelp til operatørene. 10

11 3. Brannstasjon tilknyttet nødalarmeringssentral for brann 3.1 Generelt Alarm- og kontrollutstyr i brannstasjon (AKU-B) og direkte radio aksess skal kunne utløse stasjonens alarmeringsorgan uansett type/system, samt opprette gjennomgående kommunikasjon (radiosamband) med vakthavende befal og aktuell innsatsstyrke. Se prinsippskisser i vedlegg 2. Tilleggsytelser til AKU-B er på skisser merket OPS. OPS erstatter fjernalarmeringsutstyret (FAM). 3.2 Utstyr AKU-B AKU-B utstyret skal stå i egnet rom. AKU-B utstyret skal kunne kommunisere med nødalarmeringssentral: Med data, via INFRANET (NTE) eller oppringt samband via modem (hvor INFRANET ikke er utbygd) Med tale, via telefonoverdrag AKU-B utstyret skal ha hardware/software for å ivareta følgende funksjonskrav: Alarmering av innsatspersonell inkl. reservealarmering Feilovervåking inkl. overvåking av radio-basestasjonen Tilknytning av reservesender for utalarmering ved feil på hovedsender. Oppsett av samband (telefon/radio) Videreformidling av individanrop til/fra nødalarmeringssentral Måle-/styrefunksjoner (opsjon) Tekstinformasjon (opsjon) Radioaksess Benyttes direkte radio aksess for utalarmering skal dette utstyret ha tilsvarende sikkerhet som om en benytter AKU-B: Aksessmulighet fra egen og fra reserve nødalarmeringssentral Utstyr for reservevarsling Tilbakemelding via kontrollmottaker Driftsovervåking Prioritering av utalarmering 3.3 Systembeskrivelse for AKU-B AKU-B skal kunne kommunisere med nødalarmeringssentral som angitt i etterfølgende brannalarmeringsprotokoll. Enheten skal være utstyrt med knappsatser, evt. annen innretning, for lokalt valg av gruppeoppsett, samt knapper for lokal funksjonstesting. Det bør også finnes panel (display) eller lysdioder for lokal indikering av feil. Man kan eventuelt benytte PC-betjening. Med reserve radio-basestasjon skal det være automatisk omkobling i AKU-B ved feil ved hovedradio-sender. 11

12 Enheten skal ha kontrollmottaker (radio) og mulighet for mikrofon-innkobling (ved bruk av tyfon), samt relé-grensesnitt for reservealarmering via simplex radiosender. Videreformidling av individanrop via radio til/fra nødalarmeringssentral m/id skal være standardutrustning. Varsling av innsatspersonell skal være prioritert. Ved utsendelse av alarm skal denne vare i minst 30 sek. i personsøkermottaker/ radioapparater. Prøvealarm skal vare ca. 10 sek. Tilkoblingsmuligheter for f.eks. ekstra radiobetjening, kommunikasjon mot helse (RBO), måle/styrefunksjoner, tekstinformasjon etc. anordnes etter behov. 3.4 Krav til AKU-B - sikkerhet AKU-B skal være slik konstruert at en rimelig grad av sikkerhet oppnås. Dette er spesielt viktig pga. at AKU-B (telefonoverdraget) også benyttes til reservealarmering. Det bør vurderes separat CPU, egen strømforsyning/sikring til telefonoverdraget, ekstra gode overspenningsvern, etc. Leverandøren må dokumentere at nødvendig sikkerhet er ivaretatt ved konstruksjon/oppbygging av AKU-B. Kan det ikke dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet, kan en separat reservealarmeringsenhet bli krevet. 3.5 Nødstrømsforsyning AKU-B- enheten skal ha reservekraftforsyning (nødstrøm) for 12 timer ved normal drift. Ved sammenknytning mot helse (RBO), skal krav til nødstrømsforsyning tilfredsstille helsespesifikasjonen. 12

13 4. Protokoll for brannalarmering 4.1 Generelt Brannalarmeringsprotokollen gjelder for kommunikasjon (signalering) mellom nødalarmeringssentralen og alarm- og kontrollutstyr (AKU-B), og evt. mellom AKU-B og fjernalarmeringsmottaker (FAM) (interimløsning). Se vedlagte prinsippskisser i vedlegg 2. Fjernalarmeringsenheten (FAM) omtalt i tidligere regelverk er i denne veiledning erstattet av AKU-B m/tilleggstjenester (på skisser merket OPS). Brannalarmeringsprotokollen inneholder de funksjoner som er nødvendig for brannalarmering, samt mulighet for å utvide funksjonalitet (opsjon) for å ivareta aktuelle behov/ønsker. Dette er merket «OPS» (se skisser). Innføres nye krav til alarmering eller DSB finner det hensiktsmessig å innføre nye kommandoer, vil disse bli spesifisert og implementert i protokollen. Dette er merket som «(Ledig)» i protokollen. Kommandoer merket «Lev.spec.» er kommandoer som fritt kan anvendes til ønskede funksjoner. Ønskede tilleggsfunksjoner skal ikke kunne forstyrre eller gi feilfunksjoner for brannalarmeringen. Protokollen kan også benyttes mellom AKU-B og FAM. Dette er viktig tillegg (datagrensesnitt) til det i tidligere regler spesifiserte relé-grensesnitt og vil ytterligere øke funksjonaliteten. I de tilfeller hvor AKU-B utvides med tilleggsfunksjoner (på skisse merket OPS) benyttes protokoll, som for «enkel» AKU-B. Dette muliggjør alternative utstyrsvalg og leverandøruavhengighet, samt videre utbygging av eksisterende installasjoner. 4.2 Kommunikasjonsmedium Alarmering av brannmannskaper skal kunne foregå vha ulike kommunikasjonsmedia. Hovedprinsippet er basert på kommunikasjon via tale og data. Hovedkommunikasjon for data skal benytte INFRANET. Hvor INFRANET ikke kan benyttes skal det benyttes oppringt samband (evt. faste leide linjer) eller ISDN. For reservealarmering benyttes DTMF signalering på standard oppringt telefonlinje. 4.3 Fysisk tilkobling Tilkobling til INFRANET skal skje via NTE og hvor kom. modus TSS14 og TSS17 skal benyttes, fortrinnsvis på AKU-B (TSS14) og nødalarmeringssentral (TSS17). For kommunikasjon via INFRANET og NTE benyttes <STX> (Hex 02) foran telegrammet. Telegramlengde er max. 80 tegn. Konnektorene skal være av type: 25 pin D-konnektor eller RJ45 pin Mot DTE: 25 (9 ISO 4902) pin Se vedlegg 3. 13

14 4.4 Datahastighet og format Datahastigheten mellom nødalarmeringssentral, AKU-B og NTE samt på ISDN, leide linjer og oppringt samband skal være 2400 bit/s eller 9600 bit/s. Dette pga. støyimmunitet, kostnader for modem, samt behovet for lik hastighet uavhengig av valgt kommunikasjonsmedium. For ISDN kan hastigheten være høyere. For modem benyttes CCITT rec. V22 bis, standard HAYES kompatibelt 4.5 Kontrollutstyr og kontrollmottaker Reservealarmering AKU-B skal benytte telefonoverdraget også til reservealarmering. Reservealarmeringsutstyret skal bestå av en simplex radiosender eller evt. tyfon. Det skal kun være mulig å sende FULL ALARM (fast CCIR 5-tone)/evt. RESERVE ALARM (tyfon). Talekommunikasjon skal skje via mannskapstelefon. Testing fra nødalarmeringssentral skal skje en gang pr. uke Kontrollmottaker AKU-B skal inneholde kontrollmottaker (radio) for verifisering av at utsendt melding virkelig går ut på radio-basestasjonen (hoved-/evt. reserve). Testing av frekvens og feltstyrke er en naturlig del av kontrollutstyret, og skal normalt foretas en gang pr. time. 4.6 Brannalarmeringsprotokoll Standard oppsett for protokollen er følgende: Fra ZZZ <KOMMANDOSTRENG><CRC><CRLF> (brann): Fra AKU-B: $ ZZZ <KOMMANDOSTRENG><CRC><CRLF> Telegrammene sendes uten mellomrom. I dette standard oppsett skal følgende benyttes: a. Alle kommandosignaler mellom nødalarmeringssentral og AKU-B, samt svar/meldinger fra AKU-B skal begynne ZZZ, hvor ZZZ = AKU-B-adresse ( ) desimalt $ ZZZ, hvor ZZZ = AKU-B-adresse ( ) desimalt b. Alle kommandosignaler skal begynne med stor bokstav med betydning som spesifisert i etterfølgende tabeller (små bokstaver er forbeholdt evt. utvidelser). c. <CRC> = sumsjekk er benyttet som telegramkontroll og skal settes inn i alle telegrammer mellom nødalarmeringssentral og AKU-B. Sumsjekk utføres som en ASCII Hex summasjon av alle karakterer (tegn) unntatt <CR LF> og består av 2 karakterer (00-FF). d. <CR LF> betyr avslutt og begynn ny linje og terminerer telegrammet. 14

15 e. For kommunikasjon til/fra (DIGITALT) INFRANET benyttes <STX> (Hex 02) foran telegrammet, samt informasjon om telegramlengde (antall tegn fra og med neste tegn). Grensesnittene TSS14 og TSS17 er spesifisert i vedlegg 3. Kommunikasjonstelegrammene defineres med maksimalt 80 tegn som brukerdata. Standard oppsett blir følgende: <STX> <TELEGRAMLENGDE> <TELEGRAM> <CRLF> 4.7 Kommandoer fra nødalarmeringssentral til ZZZ A Statustest Innhenting av status fra ZZZ B * Reservert Reservert for fremtidig digital ZZZ C CCIR-toner CCIR-toner til AKU-B (individanrop til mobil ZZZ D * DTMF-toner Sender DTMF-toner ZZZ E * Entone-sending Entone-sending for f.eks. test av ZZZ F Faste DBE-varsling Faste alarmvarslinger til AKU-B ZZZ G ZZZ H * Test DTMF Kontroll av ZZZ I * Målinger Analog signalinnsamling fra ZZZ J ZZZ K Lev. spec. ZZZ L Start AKU-B Startsignal (oppkobling) til ZZZ M Slutt AKU-B Sluttsignal (nedkobling) til ZZZ N Lev. spec. ZZZ O Lev. spec. ZZZ P Fabrikat ZZZ Q ZZZ R * Relé-utganger Aktivere reléutganger ZZZ S * Linjebelegg Belegg tlf.linje, vent på summetone, slå ZZZ T AKU-B-testing Avsøking av AKU-B ZZZ U ZZZ V * Varselsignal Varselsignal (500/625 Hz 70 m sek. veksling i 1 ZZZ W ZZZ X Reset AKU-B Reset av AKU-B ZZZ Y Lev. spec. ZZZ Z Tekst Tekstoverføring til AKU-B s skriver (evt. display) * = ikke obligatoriske funksjoner 4.8 Kommandoer fra AKU-B til nødalarmeringssentral $ ZZZ A Melding Melding om anrop fra bil $ ZZZ B * Ringesignal-mottak Ringesignal mottatt (AKU-B kvittering med B) $ ZZZ C CCIR-toner Overfører CCIR-toner fra bil til nødalarmeringssentral (anropende enhet) $ ZZZ D * DTMF-toner Overfører DTMF-toner fra nr.sender til nødalarmeringssentral $ ZZZ E Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ F Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ G (Ledig) 15

16 $ ZZZ H (Ledig) $ ZZZ I * Målinger Overfører analoge målinger til nødalarmeringssentral $ ZZZ J (Ledig) $ ZZZ K Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ L Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ M (Ledig) $ ZZZ N (Ledig) $ ZZZ O OK-signal OK signal fra AKU-B (OK-kvittering) $ ZZZ P Fabrikat Fabrikat/programversjon/type $ ZZZ Q (Ledig) $ ZZZ R Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ S Status Statusendring fra AKU-B (alarmer, grensepassering, etc) $ ZZZ T (Ledig) $ ZZZ U (Ledig) $ ZZZ V Alarmer Alarmer/feilmeldinger/statusmeldinger fra AKU-B $ ZZZ W (Ledig) $ ZZZ X (Ledig) $ ZZZ Y (Ledig) $ ZZZ Z Tekst Tekstoverføring fra AKU-B *) ikke obligatoriske funksjoner 4.9 Feilvarsling (alarmer) og status (V-kommandoer) $ ZZZ Vzz hvor zz (00-99) er alarmer fra AKU-B og hvor følgende er definert: V01 = felles feil på basestasjonen (radiodelen) som ikke påvirker normal alarmering. V02 = nødstrøm til utestasjon (AKU-B) V03 = nødstrøm på basestasjonen (radiodelen) (basestasjon 1) V04 = brannalarm utestasjon V05 = innbruddsalarm utestasjon 1) V06 = senderfeil basestasjon 1 * V07 = nødstrøm på basestasjon 2 * V08 = senderfeil basestasjon 2 V09 = linjefeil basestasjon 1 V12 = feil ved telefonlinje tilkoblet AKU-B V13 = feil i reservevarslingsutstyret (radio/tyfon) * V14 = linjefeil basestasjon 2 V21 H = F1 mislykket (total alarm) (kommende alarm) V28 H = F8 mislykket (sjef oppkall) (kommende alarm) V21 L = total alarm (F1) resatt (gående alarm) V28 L = sjef oppkall (F8) resatt (gående alarm) *)Ikke obligatoriske funksjoner for AKU-B. 1) Dette sendes KUN ved endring av status 16

17 5. Kommunikasjonsprosedyrer 5.1 Faste definerte oppsett Faste oppsett fra nødalarmeringssentral a. ZZZ F1 = Total ZZZ F2 = Full ZZZ F3 = Befals ZZZ F4 = Gruppe alarm (aktivisere forhåndsvalgte grupper på ZZZ F5 = Sentralt bestemte ZZZ F6 = Test ZZZ F7 = Teknisk ZZZ F8 = Sjef oppkall b. ZZZ Ixx, hvor xx (00-99) er for innhenting av analoge måledata fra AKU-B som f.eks.: temperatur strømmåling ZZZ Ioo benyttes for innhenting av alle måledata (eksternt tilkoblet) fra AKU-B. c. ZZZ Rxx, hvor xx (00-99) er utganger til AKU-B og hvor følgende er definert: RO1 = start/stopp basesender RO2 = start/stopp reservesender RxxH = Høy («på») (aktivisere) RxxL = Lav («av») (passivisere) Faste oppsett fra AKU-B a. FEILVARSLING (ALARMER) OG STATUS $ ZZZ Vzz, hvor zz (00-99) er alarmer fra AKU-B og hvor følgende er definert: VxxH = Kommende alarm («på») VxxL = Gående alarm («av») $ ZZZ V01 = felles feil på basestasjonen (radiodelen) som ikke påvirker normal alarmering $ ZZZ V02 = nødstrøm utestasjon (AKU-B) $ ZZZ V03 = nødstrøm basestasjon (radiodelen) (basestasjon 1) $ ZZZ V04 = brannalarm utestasjon $ ZZZ V05 = innbruddsalarm utestasjon 1) $ ZZZ V06 = senderfeil basestasjon 1 *$ ZZZ V07 = nødstrøm på basestasjon 2 *$ ZZZ V08 = senderfeil basestasjon 2 *$ ZZZ V09 = linjefeil basestasjon 1 $ ZZZ V12 = feil med telefonlinje tilkoblet AKU-B $ ZZZ V13 = feil i reservevarslingsutstyret (radio/tyfon) *$ ZZZ V14 = linjefeil basestasjon 2 $ ZZZ V21 H = F1 mislykket (total alarm) (kommende alarm) «««««$ ZZZ V28 H = F8 mislykket (sjef oppkall) (kommende alarm) $ ZZZ V21 L = totalalarm (F1) resatt (gående alarm) ««17

18 «««$ ZZZ V28 L = sjef oppkall (F8) resatt (gående alarm) Alle alarmer er spesifisert som aktiv ved sluttet relé-kontakt og ikke aktiv som normal åpen. *Ikke obligatoriske funksjoner for AKU-B. 1) Dette sendes KUN ved endring av status Definisjon av alarmer: Vzz H = Kommende alarm «på» Vzz L = Gående alarm «av» Alle V-alarmer/meldinger er spesifisert som aktiv ved slutten av relékontakt (funksjon ON) og ikke-aktiv som normalt åpen relé kontakt (funksjon OFF) b. MÅLESIGNALOVERFØRING $ ZZZ Ixx, hvor xx (05-99) er ma (V)-verdier på målesignalet for overføring og omforming til teknisk verdi i nødalarmeringssentralen. Ønsket standard målesignal tilkoblet AKU-B er (4-20) ma: $ ZZZ I01 = feil i målesløyfe (brudd) $ ZZZ I02 = ikke målesignal tilkoblet $ ZZZ I03 = utenfor lovlig måleområde $ ZZZ I04 til I99 = (Ledig) c. TEKSTOVERFØRING (FEILMELDINGER) $ ZZZ Z, Feiltekstmelding fra AKU-B som f.eks.: Feil styrefunksjoner Paritetsfeil CRC-feil Hex-feil Ukjent kommando Timeout (ukomplett mottak) Max tekststreng (totalt) bør være mindre enn 80 karakterer. De 100 definerte tekstmeldinger er inndelt som følger: Reservert DSB Reservert leverandør Telenor Reservert leverandør Mortensen Reservert leverandør Zenitel Reservert leverandør Bosch/Teleelektronikk NB! Alle leverandørspesifikke alarmtekster SKAL godkjennes og distribueres gjennom DSB. ZZZ X/reset AKU-B skal være en servicekommando og bør «lages» med evt. passord (ingen «normal» operatør-kommando). d. STATUS/TEST KOMMANDOER (TIL/FRA AKU-B) Fra nødalarmeringssentral skal status/tekst kommandoene benyttes til ZZZ A, innhenting av status fra AKU-B ved kommandosending (styringer), oppstartsprosedyre og for innsamling av trafikkmelding (anropsnr.) på 18

19 anmodning fra ZZZ T, innhenting av statusforandring (alarm, grensepassering, etc.) fra AKU-B, ved bruk av INFRANETog evt. oppringt samband, (2 g. pr. døgn). Kontinuerlig avsøking («polling») ved bruk av leide linjer (faste) og radio. Fra AKU-B skal statuskommandoen benyttes til følgende: e. KVITTERING VED TELEGRAMOVERFØRINGER (TIL/FRA AKU-B) Siden INFRANET er et pakke-svitsjet datanett er det behov for kvittering (2 karakter) er fra AKU-B for hvert sendt telegram ved ok tilbakemelding. $ ZZZ O blir $ ZZZ OXY hvor: X = tilsvarer den kommando-bokstaven som er sendt Y = def. som Ø (null) for evt. senere bruk ZZZ F2 blir ved OK-signal $ ZZZ OFØ 5.2 Telegramstruktur Telegramstruktur (TSS 17 mode) TELEGRAMDEL INNHOLD Størrelse Eks. Start STX = 02H 1 byte = 02H Telegramlengde Binærkodet tall 1 byte 3A H = 58 tegn Meldingstype for TSS 17 (= 90) = tegnene 9 og 0, dvs.: 1 tegn = 39H, 2.tegn = 30H 2 byte Systemnr. S0 - S3 Systemadresse 4 byte Konsentrator K0 - K2 Konsentratoradresse 3 byte Posisjonsnr. P0 - P2 Posisjonsadresse 3 byte Kanal nr. KA0 - KA1 Kanaladresse 2 byte Meldingstype = 30 (blokkmelding) = tegnene 3 og 0, dvs.: 1 tegn = 33H, 2 tegn = 30H 2 byte ZZZ ( ) 3 byte Meldingstype En stor bokstav [A..Z] 1 byte A(41H) Data Aktuelle data i telegrammet CRC-sjekk Sum-sjekk 2 byte Avslutning CR + LF 2 byte = 0DH 0AH 19

20 5.2.2 Telegramstruktur (TSS14 mode) TELEGRAMDEL INNHOLD Størrelse Eks. Start STX = 02H 1 byte = 02H Telegramlengde Binærkodet tall 1 byte 3AH = 58 tegn AKU-B adresse $ ZZZ ( ) 3 byte Meldingstype En stor bokstav [ A..Z] 1 byte A (41H) Data Aktuelle data i telegrammet CRC-sjekk Sum sjekk 2 byte Avslutning CR + LF 2 byte = 0DH 0AH Ved oppringt samband legges adressen som telefonnummer i henhold til standard HAYES protokoll. 5.3 Sekvenser mellom nødalarmeringssentral og AKU-B Etterfølgende sekvenser er eksempler på meldingsformidling mellom nødalarmeringssentral og AKU-B og det er kun tatt med data-telegrammene. Tilleggsinformasjon om INFRANET og evt. oppringt samband følger som vedlegg Status informasjon Avsøking av AKU-B («polling», test) bruk ZZZ T Formål: Innsamling av statusinformasjon fra AKU-B (feil, måleverdier, etc.) a. Ved bruk av INFRANET og oppringt samband AKU-B avsøkes 2 ganger i døgnet f.eks. (kl. 0000/1200) fra nødalarmeringssentral for verifisering av at alt er OK. Ved statusendring (alarm/grensepassering, lokalt), vil AKU-B automatisk overføre statusendringen til nødalarmeringssentralen. uten feil NØDALARMERINGSSENTRA ZZZ T AKU-B TEKSTFORKLARING Avsøking av AKU-B $ ZZZ O TØ OK- signal med en feil NØDALARMERINGSSENTRA ZZZ T AKU-B * $ ZZZ V01 H TEKSTFORKLARING Avsøking av AKU-B Feil på basestn. (radiodelen) («på») * Vxx H/L for kommende («på»)/gående («av») alarm-meldinger. med flere feil NØDALARMERINGSSENTRA AKU-B TEKSTFORKLARING ZZZ T Avsøking av AKU-B $ ZZZ V01 H V03 H Feil på basestn. (radiodelen) («på») Nødstrøm basestn. («på») Med oppringt linje får vi opp-/nødkoblingssekvens i tillegg. 20

Saksnummer: 2000 00056-9 AMK-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører

Saksnummer: 2000 00056-9 AMK-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører Saksnummer: 2000 00056-9 AMK-OPPLÆRING Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører Bergen, august 2002 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG B. DEN MEDISINSKE NØDMELDETJENESTEN Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-1-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg B. ROS- og beredskapsanalyse

Detaljer

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder 2014 Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder Dato:23.04.2014 Revisjon: 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1 Tolkningsdokument 1 Forord... 3 2 Orientering... 3 3 Revisjon... 4 4 Ikrafttreden... 4 5 Dekningsområde

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Dette er kravspesifikasjonen som Akershus fylkeskommune utarbeidet ifm anskaffelsen av en ny felles telefoniløsning for hele fylkeskommunen,

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer