Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen. 5. utgave september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen. 5. utgave september 2003"

Transkript

1 Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen 5. utgave september

2 1. INNLEDNING UTRUSTNING I NØDALARMERINGSSENTRAL FOR BRANN BRANNSTASJON TILKNYTTET NØDALARMERINGSSENTRAL FOR BRANN PROTOKOLL FOR BRANNALARMERING RESERVEALARMERING ID-KODING OG KANALOPPSETT FOR RADIOUTSTYR GODKJENNING, KONTROLL OG DOKUMENTASJON VEDLEGG 1. TEGNFORKLARINGER VEDLEGG 2. TEGNINGER VEDLEGG 3. INFRANET SPESIFIKASJON VEDLEGG 4. UTDRAG FRA DIMENSJONERINGSFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

3 1. Innledning Denne veiledning omtaler hvordan brannvesnene rent praktisk med den teknologi som idag er tilgjengelig kan imøtekomme de krav som lovgivningen stiller til alarmering av innsatspersonell. Veiledningen omhandler ikke mobilt radioutstyr. Veiledningen erstatter følgende tidligere meldinger fra Statens branninspeksjon (SBI): Særbestemmelser for radioalarmeringsanlegg til bruk i offentlige brannvesen av , revidert Særbestemmelser for utstyr til fjernstyrt alarmering av brannpersonell via det offentlige telefonnett av , revidert Retningslinjer m.v. i tilknytning til forskrifter av om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr, del III Retningslinjer for anskaffelse og drift av anlegg for brannvarsling og alarmering av brannvesenets personell, av jan Endring av «Retningslinjer m.v. i tilknytning til forskrifter av om brannvesenets størrelse, organisering og utstyr». Særbestemmelser for radioalarmeringsanlegg og utstyr til fjernstyrt alarmering av brannvesenets personell via det offentlige telefonnett (SBI-melding nr. 5:1977). Utarbeidelse av veiledningen har skjedd i nært samarbeid med produsenter /leverandører av aktuelt utstyr, og med bistand av konsulent. Veiledningen har dessuten vært forelagt en rekke brannvesen til uttalelse. Hensikten med veiledningen er å beskrive for brannvesnene hvilket utstyr og hvilke rutiner som forventes for at regelverkets krav til alarmering skal være imøtekommet. Det er videre tatt hensyn til at utstyr fra ulike leverandører skal kunne virke sammen. Dette pga. at alle kommuner i en region ikke skal være bundet til å kjøpe sitt utstyr fra samme leverandør som har levert sentralen. Det er viktig å være klar over at kravene i regelverket er rettet mot kommune/ brannvesen (herunder nødalarmeringssentral) og at det er disse som er ansvarlige for at kravene innfris. Veiledningen er derfor også ment som en hjelp for kommunene/ brannvesnene til å stille de nødvendige og riktige krav overfor leverandører ifm. inngåelse av kontrakter om utstyrslevering. Spesielt er det viktig å være oppmerksom på at utstyret skal være dokumentert å tilfredsstille spesifikasjonene i denne veiledning av uavhengig fagkompetent organ. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Tønsberg, desember utgave. I denne utgave av «Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen» er noe endret. Nytt er kapittel 7 om linjeprioriteringsenhet, LPE samt kapittel 8 om ID-koding og kanaloppsett for radioutstyr. Videre er det foretatt en revisjon av INFRANET-kommandoer, varslingsmeldinger (V-kommandoer) fra AKU-B, inntatt flere sekvensdetaljer, samt gjort korreksjoner ut fra praktiske erfaringer siden forrige utgave. I vedlegg 3 er det lagt ved ny versjon av Telenors «kravspesifikasjon» for tilknytning til INFRANET. Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Tønsberg, januar

4 3.utgave I denne utgave av «Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen» er kapittel og vedlegg 4 om linjeprioriteting fjernet (kost/nyttevurdering). Det er også foretatt rettinger i status-kommandoer (tatt bort V10 og V11). Pga problemer med at enkelte leverandørers utstyr (AKU-B) gikk ned under aksjonssamband er dette rettet opp ved å legge en tone hvert 30. Sekund. Det er også gjordt noen mindre korreksjoner i kap. 8 Id-koding og kanaloppsett for radioutstyr for å få denne lik og i samsvar med vedtatt Id-koding for helseradionettet. For radioapparater er det ført opp tabeller for kanaloppsett for 16 kanaler og for radioer med mer enn 16 kanaler. Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Tønsberg, desember utgave Det er foretatt rettinger i noen tabeller i punktene 5.2.1, og Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Tønsberg, desember utgave I denne utgaven er det er foretatt en ajourføring av tekniske krav i forbindelse med opprettelse av nye nødalarmeringssentraler. Pga krav om høy tilgjengelighet og sikkerhet er det stilt strengere krav til funksjonalitet i de nye nødalarmeringssentralene. Dette vil bl.a gjelde fysisk sikring, tidssynkronisering av alt teknisk utstyr samt bruk av digitalt grensesnitt mot andre nødalarmeringssentraler (112 og 113), antall 110 linjer, A-nummer overføringer, samt utalarmering av innsatspersonell via AKU-B eller via direkte radioaksess. Enkelte nødalarmeringssentraler vil bli pålagt å gå over til digitalt INFRANET. I vedlegg 2 er det vedlagt en tegninger som viser de ulike tilkoplingsmuligheter. Spesifikasjonen for digitalt INFRANET er vedlagt i vedlegg 3. De viktigste paragrafene i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) med veiledning er lagt ved som vedlegg 4. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september

5 2. Utrustning i nødalarmeringssentral for brann 2.1 Generelt Med nødalarmeringssentral for brann forstås det betjeningssted, bestemt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har til oppgave å motta varsel om brann og andre ulykker innen en region og å alarmere aktuelt innsatspersonell. Nødalarmeringssentralen skal også så langt det er mulig gi veiledning om opptreden på skadested inntil innsatspersonell kommer fram, samt bistå skadestedsledelsen under innsats med sambandstjenester, informasjon m.v. Alt datateknisk utstyr (servere, PC er lydlogg evt digital klokke) i nødalarmeringssentralen skal være tidsynkront (lik tid). Det kan benyttes bl.a tidssynkoniseringsutstyr basert på radiomottak (Frankfurt via langbølgesender), GPS (satelittmotaker) eller via INFRANET. Det skal foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for hver nødalarmeringssentral. ROSanalysen skal benyttes for å evaluere både datateknisk og bygningsmessig sikkerhet. Når det gjelder forslag til sikring av teletekniske løsninger henvises til rapporten Felles krav til sikring av teletekniske løsninger i nødmeldesentralene for Brann, Politi og Helse. Ved brann eller totalt teknisk utfall hvor også reservalarmering ikke kan benyttes skal samtlige nødalarmeringssentraler være tilknyttet til en annen nødalarmeringssentral som skal overta varsling av innsatspersonell via AKU-B eller via direkte radioaksess. Overflytting av 110 anrop skal skje etter avtale/prosedyre med Telenor. Det overlates til den enkelte nødalarmeringssentral å vurdere om det er ønskelig også å overflytte tekniske brannalarmer. 2.2 Operatørarbeidsplasser Nødalarmeringssentralen skal ha minimum 2 operatørarbeidsplasser som gjensidig kan stå som reserve for hverandre. For nødalarmeringssentraler som dekker mer enn innbyggere, stor geografisk utstrekning eller har mange AKU-B er skal det minimum være 3 operatørarbeidsplasser. Ved behov skal nødalarmeringssentralen være utbyggbar med flere operatørarbeidsplasser. Nødalarmeringssentralen skal primært bestå av en sentral innsamling/presentasjonsenhet, hvor alarmer, meldinger og informasjon kan presenteres for operatør i form av tekst og grafiske bilder. Operatørarbeidsplassen skal bestå av en eller flere skjermer, operatørtangentbord (tastatur) og mus/rulleball. Ved to-skjerms løsning kan f. eks den ene skjermen benyttes til tekstinformasjon og den andre til grafisk fargebildeinformasjon (fullgrafisk skjerm). Ved enskjerms løsning skal denne være fullgrafisk. Skjermstørrelsen skal være av hensiktsmessig størrelse, minimum 18. Det vises til vedlagte prinsippskisser i vedlegg 2. Det skal være automatisk overføring av alarmer mellom operatørarbeidsplasser ved f.eks.: Ikke kvittert alarm (justerbart). Operatørarbeidsplass er «logget ut». Feil ved operatørarbeidsplass. 5

6 2.3 Datautrustning Hardware Sentralenheten i nødalarmeringssentralen skal være tilstrekkelig dimensjonert for å ivareta sin primæroppgaver, som er mottak av nødmelding, etablering av samband og alarmering av innsatspersonell. Primærminne (RAM) og harddisk kapasitet skal være slik dimensjonert at nødalarmeringssentralen skal dekke sitt alarmeringsområde fullt utbygd uten kapasitetsproblemer. Det skal være en dublering ( speiling ) av anleggsspesifikke data (2 harddisker). Harddisk bør være av type utbyttbar fra front. Felles loggskriver skal registrere alle vitale alarmeringsdata. Dersom nødalarmseringssentralen har en gjennsidig speiling av harddisken (Raid 1) kan alle alarmeringsdata lagres elektronsik og skrives ut ved behov. Ved nødalarmeringssentraler basert på nettverk kan det installeres kun en loggskriver. Det skal også installeres fargekopi-skriver for utskrift (skjerm-dump) av fargebilder (felles skriver). Det skal være operatørvalg om en vil ha automatisk utskrift av opprinnelsesmarkering (A-nr.). Alarm- og kontrollenhetene (AKU-B) skal være tilkoblet nødalarmeringsentralen via INFRANET eller evt. oppringt/isdn samband (hvor INFRANET ikke er utbygd). Operatørens telefon/hodesett skal kunne benyttes både mot telefon og radio Software Operativsystemet i nødalarmeringssentralen skal være sanntids flerbruker/multitasking, type UNIX, Windows, LINUX eller tilsvarende og basert på vindusteknikk. All alarmhåndtering skal skje «on-line». Programvaren bør være moduloppbygd og menystyrt. Standard programvare skal inneholde nødvendige funksjoner for å ivareta primæroppgaver, som er mottak av nødmelding, etablering av samband og alarmering av innsatspersonell. For statistikk/historikk skal viktige brann-data kunne lagres i min. ett år. Basis programvare skal inneholde funksjoner som: «A»-nummer identifisering (innringning på 110-linje) Varsling av innsatspersonell (AKU-B eller direkte via radioaksess) Reservealarmering (simplex/duplex radio evt. tyfon) samt ønskede funksjoner som: Autorisasjonsnivå/systemtilgjengelighet (min. 3 nivåer) Alarmprioritering (min. 3 nivåer) Alarmforrigling/undertrykking (kjedealarmer) Tidsstyrte funksjoner Overføring/holding av samtaler Generelle statistikk/rapporteringsmuligheter Hjelpe-programmer (operasjonsveiledning, kataloger, info-lister osv.) 6

7 For ytterligere å øke nødalarmeringssentralens funksjonalitet, samt ivareta øvrige aktuelle samfunnsnyttige tjenester, bør det vurderes moduler for bl.a.: Talemaskin (publikumsinfo) Trygghetsalarmer (TT-tjeneste) Sikkerhetsovervåking (bygninger/anlegg/port-telefoner) ITV-overvåking Adresserbare husbrannsentraler Kommunalteknisk varslingstjeneste (vann/avløp, samferdsel) Vakttjenester 2.4 Telekommunikasjonsutstyr Nødalarmeringssentralen skal ha minimum 3 stk. inngående alarmtelefonlinjer (for større sentraler bør det installeres 4 stk. 110 linjer), utgående telefonlinjer/radio for innsatspersonellsamtaler (min. 2 stk.), reservealarmering, kommunikasjonslinjer til helse/politi vha. faste linjer eller ISDN (med alarmovervåking), INFRANET-tilkobling via NTE for varsling til AKU-B ene eller direkte radio aksess for alarmering av innsatspersonell, radio/mobilradioapparater og telefax. Det er også ønskelig at nødalarmeringssentralen har Internet aksess med . PC med internett aksess bør ikke samenkobles med nødalarmeringssentralen og ha brannmur. Ved lokal radio-basestasjon skal nødalarmeringssentralen også utstyres med kontrollmottaker (radio). Ved alarmering via direkte radio aksess skal tilknyttede baser ha samme sikkerhet som AKU- B, herunder kontrollmottaker og reservesender. Det skal også være mulighet for reservealarmering via oppringt forbindelse. Det anbefales ikke å benytte byggets hussentral, men etablere egen sambandssentral/vekslerenhet. Nødalarmeringssentralens ordinære telefonbehov kan være en del av byggets hussentral. Alle tele- og radiolinjer skal ha tilstrekkelig overspenningsvern. 2.5 Opptakerutstyr (lydlogg) Alle innkommende samtaler til nødalarmeringssentralen skal logges på lydlogg. Opptak av aksjonssamtaler via radio skal også logges samt kommunikasjon med 11x sentraler og f.eks. hovedredningssentral, sivilforsvar, røde kors. Det skal benyttes digital lydlogg med mulighet for avspilling og overføring av opptak uten å hindre nye opptak samtidig. Alle opptak skal lagres i minimum 30 dager. 7

8 2.6 Operasjonsprosedyrer Den enkelte kommunes utrykningsplaner og ressursoversikt skal legges til grunn for nødalarmeringssentralens operasjonsprosedyrer(instruks). Nødalarmeringssentralen skal utarbeide operasjonsprosedyrer for varsling av innsatspersonell i henhold til de avtaler og fullmakter sentralen har fått av de enkelte brannvesen/kommuner. Prosedyrene skal utarbeides i overensstemmelse med etterfølgende brannalarmeringsprotokoll og reservealarmering, og bør legges inn på operatørarbeidsplassene som hjelpefunksjon. Alternative muligheter for alarmering ved evt. feil på hovedsamband skal fremgå av operasjonsprosedyrene. Nødalarmeringssentralen skal ved alarmering ha oversikt over hvilke brannstasjoner som er alarmert og de ressursene som er tilgjengelig i regionen. Nødalarmeringssentralen skal kunne alarmere flere brannstasjoner samtidig og uavhengig av hverandre. En nødalarmeringssentral skal ha operasjonsprosedyrer for å kunne overta varsling og alarmering for en annen sentral samt mottak av omrutede 110 samband. NB! For å ungå at AKU-B går ned ved et aksjonssamband og å høyne sikkerheten på nødalarmeringssentralen vil det automatisk bli sendt en tone (DTMF siffer 1, med lengde 30 sekund) til AKU-B. Dette skjer helt til nødalarmeringssentralen har avblåst aksjonen eller vil bryte forbindelsen til AKU-B en. 2.7 Drift- og vedlikeholdsrutiner Nødalarmeringssentralen skal sammen med valgt leverandør utarbeide drift- og vedlikeholdsrutiner (herunder serviceavtale) som ivaretar en forsvarlig drift av alt teknisk utstyr i sentralen. Det skal utarbeides nødvendige testplaner, samt nødvendige/mulige «selv-test rutiner» for å opprettholde et høyt servicenivå og et funksjonsdyktig anlegg. Under normal drift skal varslingsprosedyren «test alarm» (F6) gjennomføres mot alle AKU- B er, 1 gang pr. dag/min. 4 ganger pr. uke. Varsel om feil og evt. brann fra tilknyttede AKU- B er skal automatisk oversendes til nødalarmeringssentralen, som igjen iverksetter aktuell reaksjon. Ved bruk av direkte radio aksess skal det utarbeides egen varslingsprosedyre ( selv test rutine ). Enkeltenheter skal kunne byttes ut uten at dette går ut over servicenivået i nødalarmeringssentralen. Det bør sikres at leverandør har tilgjengelig reservedeler i minimum 10 år etter at leveransen er påbegynt. 8

9 2.8 Brukerinformasjon For nødalarmerinssentral, AKU-B, direkte radio aksess og annet teknisk utstyr i forbindelse med utalarmering av innsatspersonell skal det være fullstendig brukerinformasjon som viser hvordan utstyret forutsettes brukt, inklusiv nødvendige tegninger/blokkskjemaer etc. Beskrivelse av det tekniske utstyret med informasjon om virkemåte, herunder fabrikat og utstyrsbetegnelse skal som minimum omfatte: Brukerinstruks/brukerhåndbok på norsk Installasjonsinstruks på norsk Grensesnitt mot omverden (hardware/software) Signaleringsprosedyrer Overføringsprinsipp Datastruktur/datalister Liste over tekniske data Drift og vedlikeholdsdokumentasjon Dette er en utdyping av den tekniske dokumentasjon som nødalarmeringssentralen skal ha i følge dimensjoneringsforskriftens 2-4, se vedlegg Nødstrømsforsyning Alt teknisk utstyr i nødalarmeringssentralen som benyttes ifm. mottak av nødmelding og alarmering av innsatspersonell inkl. nødvendig belysning, skal ha reservekraftforsyning (nødstrømsforsyning) for 12 timer ved normal drift Kommunikasjon brann, helse og politi Det skal være direkte samband eller via ISDN for telefon m/medlyttfunksjon mellom nødalarmeringssentralene for brann (110), helse (113) og politi (112). De enkelte fagetaters nødalarmeringssentraler skal kunne koples opp i «nettverk» og: ta i mot enhver nød/ulykkesmelding kople opp samtale/lytt funksjon slik at alle får nødvendig informasjon i samme samtale (konferanse) overføre samtale direkte til riktig nødalarmeringssentral når oppfølgingsansvaret ligger hos: o politiet eller helsevesenet o annen nødalarmeringssentral for brann De tekniske mulighetene bør videre utnyttes ved at nødalarmeringssentraler- samordner rutiner som gjør det mulig å avlaste hverandre ved tekniske utkoplinger, stor aktivitet osv. Det bør vurders muligheter for overføring også av data mellom 11x-sentralene for eksempel kart, tegninger etc. 9

10 2.11 Erfaringer Ved nødalarmeringssentraler basert på nettverk (f.eks. Telenor FAS) kan det installeres kun en loggskriver. Det skal være operatørvalg om en vil ha automatisk utskrift av opprinnelsesmarkering (A-nr. og adr). Pga sikkerhet bør dublert INFRANET-tilkobling (NTE) for varsling til AKU-B er gå på separate kabler/kabeltraséer og tilkobles uavhengige telefonsentraler. Sikkerhetsaspektet/svakheter skal gjennomgås og dokumenteres ved hjelp av ROS-analyse. Det bør ikke installeres nye tyfon-anlegg. Eksisterende anlegg bør avvikles så snart annen teknologi kan erstatte denne type varsling. Det skal sendes svar fra utestasjon (AKU-B) for ZZZ ZZZ ZZZ X Ref. pkt d og pkt , skal ZZZ A kun benyttes som svar på info fra utestasjon (AKU-B), og ved sending av styrekommandoer ZZZ ZZZ T skal kun benyttes ved avsøkning av utestasjon (AKU-B) ved testing av stasjonene (2 g. pr. døgn). Det bør utarbeides hjelpetekster/informasjon i tilknytning til feilalarmene på nødalarmeringssentralen for å sikre rett betjening/instruks, samt hjelp til operatørene. 10

11 3. Brannstasjon tilknyttet nødalarmeringssentral for brann 3.1 Generelt Alarm- og kontrollutstyr i brannstasjon (AKU-B) og direkte radio aksess skal kunne utløse stasjonens alarmeringsorgan uansett type/system, samt opprette gjennomgående kommunikasjon (radiosamband) med vakthavende befal og aktuell innsatsstyrke. Se prinsippskisser i vedlegg 2. Tilleggsytelser til AKU-B er på skisser merket OPS. OPS erstatter fjernalarmeringsutstyret (FAM). 3.2 Utstyr AKU-B AKU-B utstyret skal stå i egnet rom. AKU-B utstyret skal kunne kommunisere med nødalarmeringssentral: Med data, via INFRANET (NTE) eller oppringt samband via modem (hvor INFRANET ikke er utbygd) Med tale, via telefonoverdrag AKU-B utstyret skal ha hardware/software for å ivareta følgende funksjonskrav: Alarmering av innsatspersonell inkl. reservealarmering Feilovervåking inkl. overvåking av radio-basestasjonen Tilknytning av reservesender for utalarmering ved feil på hovedsender. Oppsett av samband (telefon/radio) Videreformidling av individanrop til/fra nødalarmeringssentral Måle-/styrefunksjoner (opsjon) Tekstinformasjon (opsjon) Radioaksess Benyttes direkte radio aksess for utalarmering skal dette utstyret ha tilsvarende sikkerhet som om en benytter AKU-B: Aksessmulighet fra egen og fra reserve nødalarmeringssentral Utstyr for reservevarsling Tilbakemelding via kontrollmottaker Driftsovervåking Prioritering av utalarmering 3.3 Systembeskrivelse for AKU-B AKU-B skal kunne kommunisere med nødalarmeringssentral som angitt i etterfølgende brannalarmeringsprotokoll. Enheten skal være utstyrt med knappsatser, evt. annen innretning, for lokalt valg av gruppeoppsett, samt knapper for lokal funksjonstesting. Det bør også finnes panel (display) eller lysdioder for lokal indikering av feil. Man kan eventuelt benytte PC-betjening. Med reserve radio-basestasjon skal det være automatisk omkobling i AKU-B ved feil ved hovedradio-sender. 11

12 Enheten skal ha kontrollmottaker (radio) og mulighet for mikrofon-innkobling (ved bruk av tyfon), samt relé-grensesnitt for reservealarmering via simplex radiosender. Videreformidling av individanrop via radio til/fra nødalarmeringssentral m/id skal være standardutrustning. Varsling av innsatspersonell skal være prioritert. Ved utsendelse av alarm skal denne vare i minst 30 sek. i personsøkermottaker/ radioapparater. Prøvealarm skal vare ca. 10 sek. Tilkoblingsmuligheter for f.eks. ekstra radiobetjening, kommunikasjon mot helse (RBO), måle/styrefunksjoner, tekstinformasjon etc. anordnes etter behov. 3.4 Krav til AKU-B - sikkerhet AKU-B skal være slik konstruert at en rimelig grad av sikkerhet oppnås. Dette er spesielt viktig pga. at AKU-B (telefonoverdraget) også benyttes til reservealarmering. Det bør vurderes separat CPU, egen strømforsyning/sikring til telefonoverdraget, ekstra gode overspenningsvern, etc. Leverandøren må dokumentere at nødvendig sikkerhet er ivaretatt ved konstruksjon/oppbygging av AKU-B. Kan det ikke dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet, kan en separat reservealarmeringsenhet bli krevet. 3.5 Nødstrømsforsyning AKU-B- enheten skal ha reservekraftforsyning (nødstrøm) for 12 timer ved normal drift. Ved sammenknytning mot helse (RBO), skal krav til nødstrømsforsyning tilfredsstille helsespesifikasjonen. 12

13 4. Protokoll for brannalarmering 4.1 Generelt Brannalarmeringsprotokollen gjelder for kommunikasjon (signalering) mellom nødalarmeringssentralen og alarm- og kontrollutstyr (AKU-B), og evt. mellom AKU-B og fjernalarmeringsmottaker (FAM) (interimløsning). Se vedlagte prinsippskisser i vedlegg 2. Fjernalarmeringsenheten (FAM) omtalt i tidligere regelverk er i denne veiledning erstattet av AKU-B m/tilleggstjenester (på skisser merket OPS). Brannalarmeringsprotokollen inneholder de funksjoner som er nødvendig for brannalarmering, samt mulighet for å utvide funksjonalitet (opsjon) for å ivareta aktuelle behov/ønsker. Dette er merket «OPS» (se skisser). Innføres nye krav til alarmering eller DSB finner det hensiktsmessig å innføre nye kommandoer, vil disse bli spesifisert og implementert i protokollen. Dette er merket som «(Ledig)» i protokollen. Kommandoer merket «Lev.spec.» er kommandoer som fritt kan anvendes til ønskede funksjoner. Ønskede tilleggsfunksjoner skal ikke kunne forstyrre eller gi feilfunksjoner for brannalarmeringen. Protokollen kan også benyttes mellom AKU-B og FAM. Dette er viktig tillegg (datagrensesnitt) til det i tidligere regler spesifiserte relé-grensesnitt og vil ytterligere øke funksjonaliteten. I de tilfeller hvor AKU-B utvides med tilleggsfunksjoner (på skisse merket OPS) benyttes protokoll, som for «enkel» AKU-B. Dette muliggjør alternative utstyrsvalg og leverandøruavhengighet, samt videre utbygging av eksisterende installasjoner. 4.2 Kommunikasjonsmedium Alarmering av brannmannskaper skal kunne foregå vha ulike kommunikasjonsmedia. Hovedprinsippet er basert på kommunikasjon via tale og data. Hovedkommunikasjon for data skal benytte INFRANET. Hvor INFRANET ikke kan benyttes skal det benyttes oppringt samband (evt. faste leide linjer) eller ISDN. For reservealarmering benyttes DTMF signalering på standard oppringt telefonlinje. 4.3 Fysisk tilkobling Tilkobling til INFRANET skal skje via NTE og hvor kom. modus TSS14 og TSS17 skal benyttes, fortrinnsvis på AKU-B (TSS14) og nødalarmeringssentral (TSS17). For kommunikasjon via INFRANET og NTE benyttes <STX> (Hex 02) foran telegrammet. Telegramlengde er max. 80 tegn. Konnektorene skal være av type: 25 pin D-konnektor eller RJ45 pin Mot DTE: 25 (9 ISO 4902) pin Se vedlegg 3. 13

14 4.4 Datahastighet og format Datahastigheten mellom nødalarmeringssentral, AKU-B og NTE samt på ISDN, leide linjer og oppringt samband skal være 2400 bit/s eller 9600 bit/s. Dette pga. støyimmunitet, kostnader for modem, samt behovet for lik hastighet uavhengig av valgt kommunikasjonsmedium. For ISDN kan hastigheten være høyere. For modem benyttes CCITT rec. V22 bis, standard HAYES kompatibelt 4.5 Kontrollutstyr og kontrollmottaker Reservealarmering AKU-B skal benytte telefonoverdraget også til reservealarmering. Reservealarmeringsutstyret skal bestå av en simplex radiosender eller evt. tyfon. Det skal kun være mulig å sende FULL ALARM (fast CCIR 5-tone)/evt. RESERVE ALARM (tyfon). Talekommunikasjon skal skje via mannskapstelefon. Testing fra nødalarmeringssentral skal skje en gang pr. uke Kontrollmottaker AKU-B skal inneholde kontrollmottaker (radio) for verifisering av at utsendt melding virkelig går ut på radio-basestasjonen (hoved-/evt. reserve). Testing av frekvens og feltstyrke er en naturlig del av kontrollutstyret, og skal normalt foretas en gang pr. time. 4.6 Brannalarmeringsprotokoll Standard oppsett for protokollen er følgende: Fra ZZZ <KOMMANDOSTRENG><CRC><CRLF> (brann): Fra AKU-B: $ ZZZ <KOMMANDOSTRENG><CRC><CRLF> Telegrammene sendes uten mellomrom. I dette standard oppsett skal følgende benyttes: a. Alle kommandosignaler mellom nødalarmeringssentral og AKU-B, samt svar/meldinger fra AKU-B skal begynne ZZZ, hvor ZZZ = AKU-B-adresse ( ) desimalt $ ZZZ, hvor ZZZ = AKU-B-adresse ( ) desimalt b. Alle kommandosignaler skal begynne med stor bokstav med betydning som spesifisert i etterfølgende tabeller (små bokstaver er forbeholdt evt. utvidelser). c. <CRC> = sumsjekk er benyttet som telegramkontroll og skal settes inn i alle telegrammer mellom nødalarmeringssentral og AKU-B. Sumsjekk utføres som en ASCII Hex summasjon av alle karakterer (tegn) unntatt <CR LF> og består av 2 karakterer (00-FF). d. <CR LF> betyr avslutt og begynn ny linje og terminerer telegrammet. 14

15 e. For kommunikasjon til/fra (DIGITALT) INFRANET benyttes <STX> (Hex 02) foran telegrammet, samt informasjon om telegramlengde (antall tegn fra og med neste tegn). Grensesnittene TSS14 og TSS17 er spesifisert i vedlegg 3. Kommunikasjonstelegrammene defineres med maksimalt 80 tegn som brukerdata. Standard oppsett blir følgende: <STX> <TELEGRAMLENGDE> <TELEGRAM> <CRLF> 4.7 Kommandoer fra nødalarmeringssentral til ZZZ A Statustest Innhenting av status fra ZZZ B * Reservert Reservert for fremtidig digital ZZZ C CCIR-toner CCIR-toner til AKU-B (individanrop til mobil ZZZ D * DTMF-toner Sender DTMF-toner ZZZ E * Entone-sending Entone-sending for f.eks. test av ZZZ F Faste DBE-varsling Faste alarmvarslinger til AKU-B ZZZ G ZZZ H * Test DTMF Kontroll av ZZZ I * Målinger Analog signalinnsamling fra ZZZ J ZZZ K Lev. spec. ZZZ L Start AKU-B Startsignal (oppkobling) til ZZZ M Slutt AKU-B Sluttsignal (nedkobling) til ZZZ N Lev. spec. ZZZ O Lev. spec. ZZZ P Fabrikat ZZZ Q ZZZ R * Relé-utganger Aktivere reléutganger ZZZ S * Linjebelegg Belegg tlf.linje, vent på summetone, slå ZZZ T AKU-B-testing Avsøking av AKU-B ZZZ U ZZZ V * Varselsignal Varselsignal (500/625 Hz 70 m sek. veksling i 1 ZZZ W ZZZ X Reset AKU-B Reset av AKU-B ZZZ Y Lev. spec. ZZZ Z Tekst Tekstoverføring til AKU-B s skriver (evt. display) * = ikke obligatoriske funksjoner 4.8 Kommandoer fra AKU-B til nødalarmeringssentral $ ZZZ A Melding Melding om anrop fra bil $ ZZZ B * Ringesignal-mottak Ringesignal mottatt (AKU-B kvittering med B) $ ZZZ C CCIR-toner Overfører CCIR-toner fra bil til nødalarmeringssentral (anropende enhet) $ ZZZ D * DTMF-toner Overfører DTMF-toner fra nr.sender til nødalarmeringssentral $ ZZZ E Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ F Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ G (Ledig) 15

16 $ ZZZ H (Ledig) $ ZZZ I * Målinger Overfører analoge målinger til nødalarmeringssentral $ ZZZ J (Ledig) $ ZZZ K Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ L Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ M (Ledig) $ ZZZ N (Ledig) $ ZZZ O OK-signal OK signal fra AKU-B (OK-kvittering) $ ZZZ P Fabrikat Fabrikat/programversjon/type $ ZZZ Q (Ledig) $ ZZZ R Lev. spec. Leverandørspesifikt $ ZZZ S Status Statusendring fra AKU-B (alarmer, grensepassering, etc) $ ZZZ T (Ledig) $ ZZZ U (Ledig) $ ZZZ V Alarmer Alarmer/feilmeldinger/statusmeldinger fra AKU-B $ ZZZ W (Ledig) $ ZZZ X (Ledig) $ ZZZ Y (Ledig) $ ZZZ Z Tekst Tekstoverføring fra AKU-B *) ikke obligatoriske funksjoner 4.9 Feilvarsling (alarmer) og status (V-kommandoer) $ ZZZ Vzz hvor zz (00-99) er alarmer fra AKU-B og hvor følgende er definert: V01 = felles feil på basestasjonen (radiodelen) som ikke påvirker normal alarmering. V02 = nødstrøm til utestasjon (AKU-B) V03 = nødstrøm på basestasjonen (radiodelen) (basestasjon 1) V04 = brannalarm utestasjon V05 = innbruddsalarm utestasjon 1) V06 = senderfeil basestasjon 1 * V07 = nødstrøm på basestasjon 2 * V08 = senderfeil basestasjon 2 V09 = linjefeil basestasjon 1 V12 = feil ved telefonlinje tilkoblet AKU-B V13 = feil i reservevarslingsutstyret (radio/tyfon) * V14 = linjefeil basestasjon 2 V21 H = F1 mislykket (total alarm) (kommende alarm) V28 H = F8 mislykket (sjef oppkall) (kommende alarm) V21 L = total alarm (F1) resatt (gående alarm) V28 L = sjef oppkall (F8) resatt (gående alarm) *)Ikke obligatoriske funksjoner for AKU-B. 1) Dette sendes KUN ved endring av status 16

17 5. Kommunikasjonsprosedyrer 5.1 Faste definerte oppsett Faste oppsett fra nødalarmeringssentral a. ZZZ F1 = Total ZZZ F2 = Full ZZZ F3 = Befals ZZZ F4 = Gruppe alarm (aktivisere forhåndsvalgte grupper på ZZZ F5 = Sentralt bestemte ZZZ F6 = Test ZZZ F7 = Teknisk ZZZ F8 = Sjef oppkall b. ZZZ Ixx, hvor xx (00-99) er for innhenting av analoge måledata fra AKU-B som f.eks.: temperatur strømmåling ZZZ Ioo benyttes for innhenting av alle måledata (eksternt tilkoblet) fra AKU-B. c. ZZZ Rxx, hvor xx (00-99) er utganger til AKU-B og hvor følgende er definert: RO1 = start/stopp basesender RO2 = start/stopp reservesender RxxH = Høy («på») (aktivisere) RxxL = Lav («av») (passivisere) Faste oppsett fra AKU-B a. FEILVARSLING (ALARMER) OG STATUS $ ZZZ Vzz, hvor zz (00-99) er alarmer fra AKU-B og hvor følgende er definert: VxxH = Kommende alarm («på») VxxL = Gående alarm («av») $ ZZZ V01 = felles feil på basestasjonen (radiodelen) som ikke påvirker normal alarmering $ ZZZ V02 = nødstrøm utestasjon (AKU-B) $ ZZZ V03 = nødstrøm basestasjon (radiodelen) (basestasjon 1) $ ZZZ V04 = brannalarm utestasjon $ ZZZ V05 = innbruddsalarm utestasjon 1) $ ZZZ V06 = senderfeil basestasjon 1 *$ ZZZ V07 = nødstrøm på basestasjon 2 *$ ZZZ V08 = senderfeil basestasjon 2 *$ ZZZ V09 = linjefeil basestasjon 1 $ ZZZ V12 = feil med telefonlinje tilkoblet AKU-B $ ZZZ V13 = feil i reservevarslingsutstyret (radio/tyfon) *$ ZZZ V14 = linjefeil basestasjon 2 $ ZZZ V21 H = F1 mislykket (total alarm) (kommende alarm) «««««$ ZZZ V28 H = F8 mislykket (sjef oppkall) (kommende alarm) $ ZZZ V21 L = totalalarm (F1) resatt (gående alarm) ««17

18 «««$ ZZZ V28 L = sjef oppkall (F8) resatt (gående alarm) Alle alarmer er spesifisert som aktiv ved sluttet relé-kontakt og ikke aktiv som normal åpen. *Ikke obligatoriske funksjoner for AKU-B. 1) Dette sendes KUN ved endring av status Definisjon av alarmer: Vzz H = Kommende alarm «på» Vzz L = Gående alarm «av» Alle V-alarmer/meldinger er spesifisert som aktiv ved slutten av relékontakt (funksjon ON) og ikke-aktiv som normalt åpen relé kontakt (funksjon OFF) b. MÅLESIGNALOVERFØRING $ ZZZ Ixx, hvor xx (05-99) er ma (V)-verdier på målesignalet for overføring og omforming til teknisk verdi i nødalarmeringssentralen. Ønsket standard målesignal tilkoblet AKU-B er (4-20) ma: $ ZZZ I01 = feil i målesløyfe (brudd) $ ZZZ I02 = ikke målesignal tilkoblet $ ZZZ I03 = utenfor lovlig måleområde $ ZZZ I04 til I99 = (Ledig) c. TEKSTOVERFØRING (FEILMELDINGER) $ ZZZ Z, Feiltekstmelding fra AKU-B som f.eks.: Feil styrefunksjoner Paritetsfeil CRC-feil Hex-feil Ukjent kommando Timeout (ukomplett mottak) Max tekststreng (totalt) bør være mindre enn 80 karakterer. De 100 definerte tekstmeldinger er inndelt som følger: Reservert DSB Reservert leverandør Telenor Reservert leverandør Mortensen Reservert leverandør Zenitel Reservert leverandør Bosch/Teleelektronikk NB! Alle leverandørspesifikke alarmtekster SKAL godkjennes og distribueres gjennom DSB. ZZZ X/reset AKU-B skal være en servicekommando og bør «lages» med evt. passord (ingen «normal» operatør-kommando). d. STATUS/TEST KOMMANDOER (TIL/FRA AKU-B) Fra nødalarmeringssentral skal status/tekst kommandoene benyttes til ZZZ A, innhenting av status fra AKU-B ved kommandosending (styringer), oppstartsprosedyre og for innsamling av trafikkmelding (anropsnr.) på 18

19 anmodning fra ZZZ T, innhenting av statusforandring (alarm, grensepassering, etc.) fra AKU-B, ved bruk av INFRANETog evt. oppringt samband, (2 g. pr. døgn). Kontinuerlig avsøking («polling») ved bruk av leide linjer (faste) og radio. Fra AKU-B skal statuskommandoen benyttes til følgende: e. KVITTERING VED TELEGRAMOVERFØRINGER (TIL/FRA AKU-B) Siden INFRANET er et pakke-svitsjet datanett er det behov for kvittering (2 karakter) er fra AKU-B for hvert sendt telegram ved ok tilbakemelding. $ ZZZ O blir $ ZZZ OXY hvor: X = tilsvarer den kommando-bokstaven som er sendt Y = def. som Ø (null) for evt. senere bruk ZZZ F2 blir ved OK-signal $ ZZZ OFØ 5.2 Telegramstruktur Telegramstruktur (TSS 17 mode) TELEGRAMDEL INNHOLD Størrelse Eks. Start STX = 02H 1 byte = 02H Telegramlengde Binærkodet tall 1 byte 3A H = 58 tegn Meldingstype for TSS 17 (= 90) = tegnene 9 og 0, dvs.: 1 tegn = 39H, 2.tegn = 30H 2 byte Systemnr. S0 - S3 Systemadresse 4 byte Konsentrator K0 - K2 Konsentratoradresse 3 byte Posisjonsnr. P0 - P2 Posisjonsadresse 3 byte Kanal nr. KA0 - KA1 Kanaladresse 2 byte Meldingstype = 30 (blokkmelding) = tegnene 3 og 0, dvs.: 1 tegn = 33H, 2 tegn = 30H 2 byte ZZZ ( ) 3 byte Meldingstype En stor bokstav [A..Z] 1 byte A(41H) Data Aktuelle data i telegrammet CRC-sjekk Sum-sjekk 2 byte Avslutning CR + LF 2 byte = 0DH 0AH 19

20 5.2.2 Telegramstruktur (TSS14 mode) TELEGRAMDEL INNHOLD Størrelse Eks. Start STX = 02H 1 byte = 02H Telegramlengde Binærkodet tall 1 byte 3AH = 58 tegn AKU-B adresse $ ZZZ ( ) 3 byte Meldingstype En stor bokstav [ A..Z] 1 byte A (41H) Data Aktuelle data i telegrammet CRC-sjekk Sum sjekk 2 byte Avslutning CR + LF 2 byte = 0DH 0AH Ved oppringt samband legges adressen som telefonnummer i henhold til standard HAYES protokoll. 5.3 Sekvenser mellom nødalarmeringssentral og AKU-B Etterfølgende sekvenser er eksempler på meldingsformidling mellom nødalarmeringssentral og AKU-B og det er kun tatt med data-telegrammene. Tilleggsinformasjon om INFRANET og evt. oppringt samband følger som vedlegg Status informasjon Avsøking av AKU-B («polling», test) bruk ZZZ T Formål: Innsamling av statusinformasjon fra AKU-B (feil, måleverdier, etc.) a. Ved bruk av INFRANET og oppringt samband AKU-B avsøkes 2 ganger i døgnet f.eks. (kl. 0000/1200) fra nødalarmeringssentral for verifisering av at alt er OK. Ved statusendring (alarm/grensepassering, lokalt), vil AKU-B automatisk overføre statusendringen til nødalarmeringssentralen. uten feil NØDALARMERINGSSENTRA ZZZ T AKU-B TEKSTFORKLARING Avsøking av AKU-B $ ZZZ O TØ OK- signal med en feil NØDALARMERINGSSENTRA ZZZ T AKU-B * $ ZZZ V01 H TEKSTFORKLARING Avsøking av AKU-B Feil på basestn. (radiodelen) («på») * Vxx H/L for kommende («på»)/gående («av») alarm-meldinger. med flere feil NØDALARMERINGSSENTRA AKU-B TEKSTFORKLARING ZZZ T Avsøking av AKU-B $ ZZZ V01 H V03 H Feil på basestn. (radiodelen) («på») Nødstrøm basestn. («på») Med oppringt linje får vi opp-/nødkoblingssekvens i tillegg. 20

5. Kommunikasjonsprosedyrer

5. Kommunikasjonsprosedyrer 5. Kommunikasjonsprosedyrer 5.1 Faste definerte oppsett 5.1.1 Faste oppsett fra alarmsentral a.alarmfunksjoner @ ZZZ F1 = Total alarm @ ZZZ F2 = Full alarm @ ZZZ F3 = Befals alarm @ ZZZ F4 = Gruppe alarm

Detaljer

2. Utrustning i alarmsentral brann

2. Utrustning i alarmsentral brann 2. Utrustning i alarmsentral brann 2.1 Generelt Med alarmsentral brann forstås det betjeningssted, bestemt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE), som har til oppgave å motta varsel om brann

Detaljer

8. ID-koding og kanaloppsett for radioutstyr

8. ID-koding og kanaloppsett for radioutstyr 8. ID-koding og kanaloppsett for radioutstyr ID-koding av radioene til brannvesnene er basert på 5-tone CCIR systemet. Hovedadresseringssystemet er utarbeidet med basis i kravspesifikasjon for helseradionett,

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK Vedtatt av Styret i Alarmsentralen 110 Telemark: 18. mars 2010 Orientert i Årsmøtet i Alarmsentralen 110 Telemark: 28. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Tele/Prosjektering og bygging/telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring

Tele/Prosjektering og bygging/telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring Tele/Prosjektering og bygging/telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Tele Prosjektering og bygging Innhold 1 HENSIKT OG OMFANG 2 FUNKSJONELLE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 1.1 PRINSIPIELL OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR RADIOANLEGG Radioanlegget skal etableres med en sentralenhet i teknisk bygg T1 plassert utenfor sørøstre tunnelåpning på Vinterbro.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C Dato: 25706.2014 Firmware 4.2.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 GUI (PC-PROGRAM)............2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE.......

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Telenor ESS Emergency Support Service. Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet

Telenor ESS Emergency Support Service. Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet Telenor ESS Emergency Support Service Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet Håndtering av anrop til nødsentraler - bakgrunn Korrekt ruting og behandling av anrop til nødsentraler

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband I disse oppdragene skal du utføre nødvendig kabling og kobling for telesamband tilknyttet en hussentral. Telesambandet skal kobles opp og testes. Oppgaven er

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Telefonanlegg for togframføring Side: 1 av 11 1 Hensikt og omfang...2 2 FUNKSJONELLE KRAV...3 2.1 Nummerplan...3 2.2 Blokktelfonanlegg...3 2.2.1 Viderekobling/parkering...4 2.2.2 Nummerplan...4 2.3 Togtelefonanlegg...4

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Rev.: 8 Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring Side: 1 av 12

Rev.: 8 Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring Side: 1 av 12 Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FUNKSJONELLE KRAV... 3 2.1 Nummerplan... 3 2.2 Blokktelfonanlegg... 3 2.3 Nødtelefonanlegg i tunneler...

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

FACI Tera Sykesignal

FACI Tera Sykesignal FACI Tera Sykesignal FT 4045 Hovedsentral Hovedsentralen er en lavenergi, vifteløs industri PC med flash disk og har embeded Windows installert. Hovedsentralen styrer et sentralkort med USB tilkobling.

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer