Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00"

Transkript

1 Telefonanlegg for togframføring Side: 1 av 11 1 Hensikt og omfang FUNKSJONELLE KRAV Nummerplan Blokktelfonanlegg Viderekobling/parkering Nummerplan Togtelefonanlegg Nødtelefonanlegg i tunneler Grensesnitt Generelt Blokktelefonanlegg Sikringsanlegg Andre telefonnett Togtelefonanlegg Nødtelefonanlegg i tunneler Krav til Sikkerhet Motringing Lagring av samtaler Kvalitet Tilgjengelighet Dokumentasjon Plan og kabelplan Kommentarer til plan og kabelplan Geografisk plassering - svitsjenoder og telefonapparater Trafikkveier Grensesnitt Anleggsspesifikke krav Blokktelefonanlegg Anleggsutførelse Blokktelefon ved dvergsignal Blokktelefon ved orienteringsstolper Blokktelefoninstruks Togtelefonanlegg Nødtelefonanlegg i tunneler Nødtelefoninstruks...11

2 Telefonanlegg for togframføring Side: 2 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet setter krav til prosjektering av telefonanlegg for togframføring. Jernbaneverkets telefonanlegg for togframføring består av følgende anlegg: Blokktelefonanlegg Togtelefonanlegg Nødtelfonanlegg i tunneler Blokktelefonanlegg er et selektivt sentralisert signaltelefonsystem på en fjernstyrt strekning inkludert grensestasjon. Blokktelefonanlegget kan inngå i linjesvitsjet nett eller være egne separate anlegg. Togtelefonanlegget består av telefonkontakter utplassert langs sporet beregnet for bruk ved uforutsatte stopp på fri linje. Anlegget kan inngå i jernbaneverkets blokktelefonanlegg eller være egne separate anlegg. Nødtelefonanlegget består av telefoner utplassert i tunneler. Anlegget skal inngå i jernbaneverkets linjesvitsjede nett.

3 Telefonanlegg for togframføring Side: 3 av 11 2 FUNKSJONELLE KRAV 2.1 Nummerplan Nummerplan for blokktelefonanlegg for togframføring skal følge Jernbaneverkets nummerplan for signalnummer. For nødtelefonanlegg skal det utarbeides en egen nummerplan. 2.2 Blokktelfonanlegg Blokktelefonanlegget er et telefonsystem med posisjonskontroll. Togleder kan med blokktelefonsystemet gi ordre om kjøring forbi et hovedsignal/enkelt innkjørsignal som ikke viser kjørsignal. Blokktelefonanlegget skal ha følgende funksjoner: Motringing: Ved anrop fra togleder til et blokktelefonapparat eller fra et blokktelefonapparat til togleder skal en samtale ikke kunne startes før motringing eller sikker registrering har funnet sted. Anrop fra en blokktelefon til togleder skal skje automatisk når telefonrøret på blokktelefonapparatet løftes av. Ved anrop fra flere blokktelefoner samtidig, skal numrene vises som kø i togleders apparat. Togleder eller togekspeditør skal kunne velge i hvilken rekkefølge anropene skal besvares. Togleder eller togekspeditør skal kunne velge å avvise alle eller enkelte av anropene. Blokktelefonapparatene skal være gruppert slik at de er gitt en tilhørighet til den stasjon hvor de aktuelle hovedsignaler har sin tilhørighet. Blokktelefonens nummer skal være lik signalnummeret. Blokktelefonapparatets nummer (signalnummeret) skal alltid vises på togleders betjeningsapparat under samtale. Mellom blokktelefonapparatene ved stasjonens hovedsignaler og lokalt betjeningsapparat skal det kunne oppnås forbindelse uten motringing eller registrering. Anrop fra togleder til et blokktelefonapparat skal kunne gjøres selv om det er indikert et anrop til togleders betjeningsapparat. Ute ved blokktelefonapparatet skal et anrop indikeres med lyd- og lyssignal. Alle samtaler til/fra togleders betjeningsapparat skal registreres og lagres på en samtalelogger. Samtalene skal lagres i minimum 24 timer. Registrerte/lagrede samtaler skal kunne avspilles samtidig som nye samtaler registreres/lagres.

4 Telefonanlegg for togframføring Side: 4 av 11 Blokktelefonforbindelse ved forskjellige driftsformer, se [JD 340]. Blokktelefonapparatet skal kunne ringe i en på forhånd programmert tid (0,5-3 minutter) etter at togleder har anropt apparatet. Togleder skal i mellomtiden kunne anrope et eller flere andre apparater. Dersom blokktelefonsystemet er integrert i de ordinære linjesvitsjer, - skal systemet være en lukket brukergruppe - skal det kunne opprettes et eget drifts- og vedlikeholdshierarki for systemet. Parkering av samtaler tillates kun dersom det klart kan markeres at en samtale er parkert. Et eksempel på en slik markering kan være at en parkert samtale vises som en linje, i en spesiell farge, på en skjerm. Markeringen må vises på skjermen under hele den perioden parkeringen varer. Togleder skal individuelt kunne stille inn ringetone og ringestyrke. Innstillingen skal kunne lagres Viderekobling/parkering Viderekobling av enkeltsamtaler er ikke under noen omstendighet tillatt. Parkering av samtaler er kun tillatt dersom dette blir gjort synlig for togleder. Se avsnitt Nummerplan Ved integrering av blokktelefonanlegg i Jernbaneverkets linjesvitsjer skal blokktelefonnumrene defineres som egne lukkede nummergrupper. Ved utarbeidelse av nummerplan for anlegget, må denne være identisk med signalanleggets nummerplan. Dette betyr at blokktelefonene skal være logisk gruppert slik at de er gitt en tilhørighet til den stasjon hvor hovedsignalene har sin tilhørighet. 2.3 Togtelefonanlegg Fysisk telefonlinje på et cu-par med parallelt koplede kontakter underveis. Samtalen skal ende hos togleder.togtelefonanlegg skal bygges på alle strekninger som ikke har blokktelefon og togradio. Nødtelefon skal erstatte togtelefon i nye tunneler. Se kap. 12 [JD 520]. 2.4 Nødtelefonanlegg i tunneler Nødtelefonanlegget skal ha følgende funksjonalitet: Ved avløft skal forbindelse settes opp direkte til togleder. Anroper skal ved avløft få normal påringetone. Anropende telefons nummer (ID-kode) må sendes automatisk. Nødtelefonen må ha prioritet, i sentralen, slik at denne kobler ned andre mindre viktige samtaler.

5 Telefonanlegg for togframføring Side: 5 av 11 Ved feil i et apparat, linjen eller sentralen må alarm om dette rutes til nærmeste (tele)driftssenter. Telefonen skal ved "rør av", ved en forglemmelse eller annen årsak, kunne koble seg automatisk fra linjen.

6 Telefonanlegg for togframføring Side: 6 av 11 3 GRENSESNITT 3.1 Generelt Telefonanleggene for togframføring skal ha grensesnitt mot omliggende systemer i henhold til relevante ETSI/ITU standarder. Det skal normalt ikke utvikles egne grensesnitt for tilkobling mot omliggende systemer. 3.2 Blokktelefonanlegg Blokktelefonanlegget skal ha grensesnitt mot: NMS, se kap 4. Togleders telefonsystem (TLT), se kap 4. Stasjonenes sikringsanlegg. Utstyr for samtalelogging Sikringsanlegg Blokktelefonanleggets driftsformer bestemmer hvorvidt oppkall fra en blokktelefon skal rutes til lokalt eller sentralt betjeningsapparat. Valg av driftsform skal styres fra sikringsanlegget på stasjonen. Se [JD 340] Andre telefonnett Blokktelefonanlegg skal ikke ha grensesnitt mot andre telefonnett. Dersom blokktelefonanlegget er integrert i det linjesvitsjede nettet, skal det integreres som en lukket brukergruppe. 3.3 Togtelefonanlegg Togtelefonanlegget skal ha grensesnitt mot togleders telefonsystem. 3.4 Nødtelefonanlegg i tunneler Nødtelefonanlegg i tunneler skal ha grensesnitt mot: Togleders telefonsystem (TLT). Utstyr for samtalelogging.

7 Telefonanlegg for togframføring Side: 7 av 11 4 KRAV TIL SIKKERHET Det henvises til kap Motringing Ved anrop til/fra blokktelefon skal samtaleforbindelse ikke oppnås før motringing har funnet sted. Med motringing menes at togleder aktivt skal taste inn det innkommende blokktelefonnummeret eller eventuelt trykke knapp/felt dedikert for hvert blokktelefonnummer. 4.2 Lagring av samtaler Alle samtaler til/fra sentralt betjeningsapparat skal lagres fortløpende og lagres minimum ett døgn. Lagrede samtaler skal kunne avspilles samtidig som nye samtaler lagres.

8 Telefonanlegg for togframføring Side: 8 av 11 5 KVALITET 5.1 Tilgjengelighet Tilgjengeligheten for telefonanlegget for togframføring bør minimum være 99,7% per toglederområde målt over et år. Forutsetningen for å oppnå dette er at telefonanlegget styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

9 Telefonanlegg for togframføring Side: 9 av 11 6 DOKUMENTASJON 6.1 Plan og kabelplan Dokumentasjon for telefonanlegg for togframføring utarbeides på bakgrunn av behov på aktuell strekning. Dokumentasjonen skal inneholde følgende punkter: Geografisk plassering - svitsjenoder og telefonapparater Trafikkveier Grensesnitt På grunnlag av disse punktene skal det utarbeides en plan og kabelplan. Se også kap Kommentarer til plan og kabelplan Plan og kabelplan for telefonanlegg for togframføring er en strekningsoversikt som skjematisk viser hvor telefonanleggene er plassert Geografisk plassering - svitsjenoder og telefonapparater Der hvor node og apparat er plassert i kiosker og skap langs sporet skal dette vises med kmangivelse Trafikkveier Dersom det linjesvitsjede- eller transmisjonsnettet benyttes for å for å overføre rerutingsveier, back-loop, eller som en forlengelse av linjer, skal alle opplysninger om dette tas med. Viktig i denne sammenheng er opplysninger om port- og kanalnummer Grensesnitt Alle opplysninger om grensesnitt, internt og mot omliggende systemer, skal vises.

10 Telefonanlegg for togframføring Side: 10 av 11 7 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV Alle telefonanlegg for togframføring skal være typegodkjent av Hovedkontoret. Nye telefonanlegg for togframføring må forelegges Hovedkontoret for typegodkjenning. En oversikt over Jernbaneverkets typegodkjente anlegg og dets enheter er vist i vedlegg 8.a. 7.1 Blokktelefonanlegg Anleggsutførelse Blokktelefoner skal plasseres i tilknytning til følgende steder: Ved innkjørhoved-, utkjørhoved-, indre hoved- og blokksignaler Ved alle sidespor på linjen Ved stasjonenes stillerapparat Utenpå stasjonsbygninger. (Dette kravet kan i noen tilfeller fravikes. Det er i slike tilfeller Hovedkontoret som skal godkjenne dette). Ved veksel med sveivskap. Blokktelefonene skal plasseres m foran hovedsignalene. Ingen deler av telefonen må befinne seg innenfor en avstand på 2520 mm fra spormidt på en rett strekning. Ved plassering i kurver må avstanden minimum kompenseres for togets utslag ved krenging i sving/kurve. På enkeltsporet strekning plasseres blokktelefoner inne på stasjonen normalt i avvikssporet foran hovedsignal N og O. Ved alle tilkoblinger til langlinje parkabel skal det benyttes linjevern Blokktelefon ved dvergsignal På en del stasjoner kan blokktelefonapparat settes opp ved dvergsignaler. Apparatet plasseres 2-5 meter foran dvergsignalet Blokktelefon ved orienteringsstolper For å hindre at elektriske trekkraftaggregater kjører inn i kontaktledningens seksjonsfelt under strømbrudd, må blokktelefoner plasseres ved eller utenfor de oppsatte orienteringsstolper (røde/hvite) Blokktelefoninstruks Instruksen plasseres lett synlig inne i hvert blokktelefonapparat. Instruks og spesifikasjon for skrift er vist i vedlegg 8.b. 7.2 Togtelefonanlegg Togtelefonanlegg skal bygges på alle strekninger som ikke har blokktelefon og togradio. Kontaktene plasseres med maksimalt 1400 meters mellomrom. 7.3 Nødtelefonanlegg i tunneler Nødtelefonanlegg i tunneler skal bygges slik det er nedfelt i kap. 12 [JD 520].

11 Telefonanlegg for togframføring Side: 11 av Nødtelefoninstruks Instruksen plasseres lett synlig inne i hvert nødtelefonapparat. Instruks og spesifikasjon for skrift er vist i vedlegg 8.c.

Brukermanual Registrering av kunngjøringer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer Brukermanual Registrering av kunngjøringer FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 10.09.2014 Versjon: 1.6 Ansvarlig: Mons-Ivar Mjelde Jernbaneverket / Christian Stensholt

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence Favorittens tlf-nummer

Detaljer

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Dette er kravspesifikasjonen som Akershus fylkeskommune utarbeidet ifm anskaffelsen av en ny felles telefoniløsning for hele fylkeskommunen,

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om FIDO

Ofte stilte spørsmål om FIDO Ofte stilte spørsmål om FIDO Versjon 1.0 / 3.7.2015 Rolle/FIDOvisning Visning av kunngjøringer for utførende enhet Spørsmål Q: Firmaet mitt finnes ikke i lista med utførende enheter. A: Visningen Utførende

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Innhold Mobilt Bedriftsnett-appen... 3 Mine Sider på telenor.no... 11 Min Svartjeneste...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Bilag B3. Beskrivelse av Telenors samtrafikktilbud i Norge

Bilag B3. Beskrivelse av Telenors samtrafikktilbud i Norge Bilag B3 Beskrivelse av Telenors samtrafikktilbud i Norge Tilknytning og trafikkdirigering Dimensjonering Prognoser Signalering Testgjennomføring Utgave 2012.02 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILKNYTNING OG TRAFIKKDIRIGERING

Detaljer

Slik fungerer jernbanen

Slik fungerer jernbanen Slik fungerer jernbanen Innhold Introduksjon 1 Dette er Jernbaneverket 2 Samspillet kjøreveg og materiell 8 Strømforsyning 14 Signalanlegg 24 Teleanlegg 34 Ordforklaring 40 Dette informasjonsheftet er

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer