Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001

2 Forord Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag har gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om legers bierverv i virksomheter utenfor Regionsykehuset i Trondheim (RiT). Rapporten bygger på informasjonsinnhenting i form av gjennomført spørreundersøkelse til alle leger som medio august 2001 var ansatt ved RiT (eks. leger i permisjon). I tillegg har fylkesrevisjonen hatt møter og annen kontakt med ansatte på sykehuset og tillitsvalgte for legene. Informasjonsinnhentingen har stort sett foregått i tidsrommet august / september Selv om rapporten blir ferdigstilt og politisk behandlet kort tid før sykehuset blir statlig foretak (fra ), håper fylkesrevisjonen at den informasjon og de konklusjoner som fremkommer i rapporten, kan være til nytte for ledelsen i det nye foretaket. Fylkesrevisjonen takker alle som på sin måte har bidratt til å klargjøre grunnlaget for utarbeidelsen av denne rapporten. Trondheim, november 2001

3 Sammendrag Fylkesrevisjonen har i 2001 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om Legers bierverv i virksomheter utenfor RiT. Som følge av sykehusreformen, omorganiseres RiT, sammen med resten av spesialisthelsetjenesten, fra nyttår til statlige helseforetak. Resultatene som kommer fram i denne rapporten vil forhåpentligvis være noe det nye helseforetaket kan ha nytte av. Målsettingen med prosjektet har vært å bidra til å skaffe en oversikt over omfanget av og eventuelle konfliktforhold rundt leger og bierverv, samt bidra til ryddighet rundt dette mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bierverv defineres i denne sammenhengen som lønnet arbeid utenfor hovedstilling, som privat praksis, arbeid ved andre sykehus og private klinikker, legevakt og arbeid i bedriftshelsetjeneste, undervisning som ikke inngår i kombinertstilling, arbeid for legemiddelindustri og forsikringsselskap m.v. Kombinertstilling ved RiT og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inngår ikke i definisjonen. Definisjon, formål og problemstillinger presenteres i kapittel en. For å nå denne målsettingen har vi samlet inn informasjon gjennom en spørreskjemaundersøkelse blant alle leger som hadde fast lønn ved RiT pr. august Oversikt over disse, samt avdelingstilknytning fikk vi fram gjennom lønns- og personalsystemet i fylkeskommunen. I overkant av halvparten av de som fikk spørreskjemaet tilsendt, svarte. I tillegg ble det foretatt oppfølgingsintervju med utvalgte avdelingsledere for å følge opp avvikende resultat. I kapittel to redegjøres det nærmere for spørreundersøkelsen og intervjuene. Rapportutkastet har vært på høring ved RiT, og en samlet høringsuttalelse foreligger fra direktøren. Kommentarene i høringsuttalelsen gjengis avslutningsvis i kapittel 3-5. Kapittel tre i rapporten tar for seg omfang av bierverv. Undersøkelsen viser at i underkant av 30% av legene har bierverv. Omlag 5% har bierverv som utgjør mer enn 20% av full stilling. Dette er ikke alarmerende tall. Det er først når vi ser på samlet gjennomsnittlig arbeidstid ved RiT, kombinert med tid brukt på bierverv, at vi kan konkludere med at legene som gruppe har et stort arbeidsomfang. Flertallet av legene jobber i gjennomsnitt over 45 timer pr. uke, dersom en legger arbeidsplanen til grunn og i tillegg er det ikke uvanlig å jobbe over åtte timer overtid pr. uke. Når bierverv kommer i tillegg til dette kommer en opp i et høyt timetall, og dette gjelder for mange. Fylkesrevisjonen vil her advare mot å søke og løse problemene med lange ventelister med å øke arbeidspresset på de ansatte. De vanligste typene bierverv er arbeid i privat praksis og privat klinikk. Dette er virksomheter hvor det kan oppstå lojalitetskonflikter i forhold ordinært arbeid. Et annet konfliktforhold er dersom legene jobber med bierverv på tidspunkt hvor de skal jobbe ved RiT. I vår undersøkelse er det ikke mange dette gjelder, men fylkesrevisjonen etterlyser likevel bedre rapporteringsrutiner slik at dette kan skje på en ryddig måte og ved innarbeiding av tid. Et tredje konfliktforhold er dersom bierverv går utover arbeidsutførelsen og kvaliteten på arbeidet ved RiT. Et høyt arbeidspress ved og utenfor RiT, slik flere leger i vår undersøkelse har, kan gå på bekostning av behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. 1

4 Fylkesrevisjonen er tilfreds med at RiT selv har satt fokus på bierverv ved å sette ned en gruppe for å utrede kjøreregler for bierverv. I den endelige rapporten savner fylkesrevisjonen imidlertid mer konkrete forslag til rapporteringsrutiner for bierverv. Fylkeskommunens arbeidsreglement stiller krav om formell søknad på den enkelte leges initiativ når bierverv utgjør 20% eller mer i tillegg full stilling. Dessuten skal den enkelte lege selv vurdere konfliktforhold mellom bierverv og ordinært arbeid. 20% av full stilling er ikke nødvendigvis mye tid dersom en ser det i forhold til en normalarbeidsuke på 37,5 timer. I vår undersøkelse kommer det fram at de fleste legene som har full stilling ved RiT jobber rundt 50 timer i uken, og når bierverv kommer i tillegg til dette kommer en opp i et stort arbeidsomfang. Fylkesrevisjonen er av den oppfatning at det vil være mest ryddig om all ekstern virksomhet rapporteres, og at disse opplysningene implementeres i organisasjonens eksisterende styringsdokumenter. Arbeidsbelastning, lojalitets- og konkurranseforhold rundt bierverv er spørsmål som ledelsen må ha et aktivt forhold til, ved å vurdere det i dialog med de ansatte og se det i sammenheng med arbeidsomfanget på arbeidsplanen. Dette vil la seg løse uten særlig administrativt merarbeid og vil være viktig dersom bedre utnytting av arbeidskapasiteten skal være et virkemiddel i styringen av sykehusets ressurser og utføring av tjenester framover. 2

5 FORORD SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER Innledning Formål og problemstillinger Vurderingskriterier 2 2. METODE FOR INNSAMLING OG ANALYSE AV DATA Avgrensning Intervju Spørreundersøkelse 4 3. OMFANG AV BIERVERV BLANT LEGER VED RIT Omfang av bierverv Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av omfang av bierverv Høringsuttalelse fra RiT om omfang av bierverv KONFLIKTER OG KONKURRANSE MELLOM BIERVERV OG ARBEID VED RIT Innledning Eventuelle konflikter mellom bierverv og arbeid ved RiT - resultater fra undersøkelsen Konkurranseforhold mellom bierverv og arbeid ved RiT Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av konflikt og konkurranseforholdene Høringsuttalelse fra RiT om konflikt og konkurranseforholdene rundt leger og bierverv HÅNDTERING AV BIERVERV MELLOM ARBEIDSTAKER OG ARBEIDSGIVER Innledning Håndtering av bierverv og kjennskap til informasjon og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe ved RiT Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av håndtering av bierverv Høringsuttalelse fra RiT om håndtering av bierverv KONKLUSJON 21 VEDLEGG

6 1. Bakgrunn og målsettinger 1.1 Innledning Lange ventelister og kapasitetsproblemer har ført til økt fokus på hvordan sykehusene organiserer aktiviteten. I løpet av de siste årene er det gjort flere undersøkelser, både innenfor somatiske og psykiatriske helsetjenester, der en har kartlagt helsepersonell, og særlig legers tidsbruk der. Disse undersøkelsene viser bl.a at legene bruker forholdsvis mye av arbeidstiden sin på arbeid som ikke er pasientrelatert. Samtidig har det vært stilt spørsmål om helsepersonell har omfattende arbeid utenfor sykehuset og om slikt arbeid kommer i konflikt med den jobben som skal gjøres i sykehusene. Oppmerksomheten har også vært rettet mot høyt arbeidspress og dobbeltarbeid, og konsekvenser av dette for kvaliteten på sykehusets tjenester. I rekrutteringssammenheng er det viktig å ha fleksible ordninger rundt helsearbeideres arbeidstidsordninger. En del ansatte forventer at de, i tillegg til arbeid ved sykehuset, skal kunne ha mulighet til å ha bierverv i virksomheter eksternt. Dette krever at sykehuset har gode rutiner for å håndtere det. I dette prosjektet ser fylkesrevisjonen nærmere på omfang av arbeid definert som bierverv blant leger ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT). Vi ser også på legenes og ledelsens vurdering av rutiner rundt bierverv og hva som eventuelt er konfliktforhold mellom bierverv og ordinært arbeid. 1.2 Formål og problemstillinger Formålet med prosjektet er å bidra til å skaffe en oversikt over omfanget av og eventuelle konfliktforhold rundt legers bierverv, og bidra til ryddige forhold rundt dette mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. For å nå dette formålet har vi gjennomført en undersøkelse basert på følgende problemstillinger: I hvilket omfang har leger ved RiT bierverv? Fylkesrevisjonen er her interessert i å få et bilde av det totale omfanget av bierverv blant legene ved RiT, variasjonene avdelingene i mellom og mellom ulike legegrupper. Det er også interessant å se om leger som i utgangspunktet har et høyt timetall i ordinær stilling har bierverv i tillegg til dette Er det konflikt- eller konkurranseforhold mellom bierverv og arbeidsytelsen? Basert på legers og andre tjenesteytere ved RiTs vurderinger er målsettingen her å belyse hvilke eventuelle konflikt- eller konkurranseområder som antas å være av betydning i forbindelse med bierverv Hvordan håndteres bierverv mellom arbeidstaker og tilsettingsmyndighet? Fylkesrevisjonen vil her se på i hvilken grad arbeidstakere av eget initiativ informerer arbeidsgiver om sine bierverv og hvordan arbeidsgiver håndterer plikten til å gi skriftlig tilbakemelding. Dessuten vil vi her belyse hvordan arbeidsgiver håndterer sin generelle informasjonsplikt om gjeldende regelverk. 1

7 1.3 Vurderingskriterier Bierverv Bierverv er definert som lønnet arbeid utenfor hovedstilling. Arbeidsområder som i dette prosjektet betraktes som bierverv, er privat praksis med og uten driftsavtale med fylkeskommunen, arbeid ved andre sykehus og private klinikker i Norge eller utlandet (eksl. Røros sykehus), legevakt og arbeid i bedriftshelsetjeneste, undervisning som ikke inngår i kombinertstilling, arbeid for legemiddelindustri og forsikringsselskap m.v. RiT er et universitetssykehus. Dette innebærer at leger i overordnede stillinger skal forske og drive undervisning for medisinstudenter innenfor sitt fagfelt. Noen av legene ved RiT er tilsatt i kombinertstillinger. Dette innebærer at de er tilsatt i 100% stilling ved RiT og 20% stilling ved Det medisinske fakultet (DMF), eller omvent. Det er ikke vanlig å definere slike kombinertstillinger som bierverv og derfor er denne stillingstypen holdt utenfor i vår undersøkelse. Leger i sykehus har gjerne også oppgaver som de er pliktige til å utføre for trygdeetat og rettsvesen. Når den enkelte lege utfører disse oppgavene utenfor arbeidstiden blir de honorert individuelt, og denne virksomheten er derfor å betrakte som bierverv. Muligheter for å ha bierverv for leger er beskrevet og hjemlet i Lov om helsepersonell av I 19 defineres bierverv som all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet. I følge loven er helsepersonell forpliktet til å søke om tillatelse til ha bierverv dersom virksomheten kommer i konflikt eller konkurranse med sykehusets virksomhet. I fylkeskommunens arbeidsreglement 12 2 går det fram at arbeidstakere i fylkeskommunen ikke kan ha lønnet arbeid i arbeidstiden. Arbeidstakere kan heller ikke ha annet lønnet arbeid av et slikt omfang at det går utover det ordinære arbeidet, eller ha arbeid som kommer i konflikt eller konkurranse med ordinært arbeid. Videre heter det at ansatte som har bierverv som sammen med ordinær stilling utgjør 120% stilling eller mer, av eget initiativ skal søke tilsettingsmyndigheten om tillatelse til å ha bierverv. Eventuell tillatelse fra tilsettingsmyndigheten skal gis skriftlig Legenes arbeidsplan Legenes arbeidstid er regulert av særavtalen mellom KS og Den norske Lægeforening 3. Alle leger som inngår i en vaktordning, d.v.s. at tidspunktet de arbeider varierer fra dag til dag, har en arbeidsplan. Arbeidsplanen gjelder som regel for en gruppe leger som har nokså like arbeidsoppgaver og lik arbeidstid, og gjelder for et variabelt antall uker. I tillegg til den faste arbeidstiden (35,5 og 37,5 timer i uken, og 39,5 timer for noen av de som har kombinertstilling) inneholder arbeidsplanen utvidet arbeidstid. Den utvidede arbeidstiden i arbeidsplanen består av pliktig utvidet arbeidstid (PUA) og frivillig utvidet arbeidstid (FUA). 1 Lov om helsepersonell av , nr 64 (helsepersonelloven) 2 Arbeidsreglement for Sør-Trøndelag fylkeskommune, vedtatt , revidert Sentral forbundsvis særavtale vedrørende 2306 Leger i sykehus, mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske Lægeforening,

8 Arbeidsgiver kan pålegge legene PUA med inntil 2,5 timer i gjennomsnitt pr. uke. FUA er frivillig og fordeles mest mulig likt mellom leger som inngår i samme arbeidsplan. FUA skal komme i tillegg til ordinær arbeidstid og PUA, og kan bare inngås for leger i full stilling. Arbeidsplanen for den enkelte lege er derfor som oftest langt over 37,5 timer pr. uke. I arbeidsplanen er det dessuten tilrettelagt for flytende fridager. Dette er avspaseringstid opparbeidet gjennom arbeidsplanen. I det totale gjennomsnittlige uketimetallet som er oppgitt i arbeidsplanen er flytende fridager trukket fra. I tillegg til arbeidsplanen kommer arbeid knyttet til utrykning på vakt, vakansvakter og annen variabel overtid. 20% av full stilling er i arbeidsplanen fastsatt til 8 timer pr. uke Omfang av bierverv Det er ikke satt noen øvre grense for hvor mye bierverv leger kan ha utenom ordinær arbeidstid. Men fylkeskommunens arbeidsreglement slår fast at dersom bierverv sammen den ordinære stillingen utgjør 120% stilling eller mer skal arbeidstaker søke om tillatelse til å ha bierverv. Et arbeidsomfang på 120% eller mer blir derfor en viktig grense. Selv om det ikke går klart fram av noe reglement mener fylkesrevisjonen at omfang av bierverv må sees i sammenheng med det gjennomsnittlige uketimetallet i arbeidsplanen Konflikt- og konkurranseforhold Av helsepersonelloven og fylkeskommunens arbeidsreglement snakkes det om et konfliktforhold mellom bierverv og ordinær stilling når arbeid med bierverv går utover arbeidet i ordinær stilling. Dette inntreffer når bierverv sammen med ordinær stilling er av et slikt omfang at det kan gå utover arbeidsytelsen, når det arbeides med bierverv i arbeidstiden og biervervet er av en slik type at det fører til lojalitetskonflikt eller annen konflikt i forhold ordinært arbeid. Når det gjelder konkurranseforhold er det litt vanskeligere å peke på, all den tid situasjonen er slik at det er ventelister innenfor mange behandlingsformer. På en annen side kan enkelte typer bierverv, som arbeid i private klinikker, privat praksis m.m., medføre en vridning i pasientgrunnlaget slik at ressurssterke pasienter får raskere behandling enn pasienter som ikke har råd til behandling ved private klinikker eller praksiser Håndtering av bierverv mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Både helsepersonelloven og fylkeskommunens arbeidsreglement er klare på at arbeidstaker av eget initiativ skal søke om tillatelse dersom vedkommende har bierverv utover et visst omfang, eller bierverv som kommer i konkurranse eller konflikt med det ordinære arbeidet. Arbeidsreglementet har fastsatt en grense på 120% av full stilling eller mer, der man må søke om tillatelse hos tilsettingsmyndigheten. Tilsettingsmyndigheten skal gi skriftlig tilbakemelding på søknader om bierverv. 3

9 Direktøren ved sjeflegen har oppnevnt en arbeidsgruppe som har utarbeidet en rapport om kjøreregler for bierverv. Et rapportutkast 4 er til behandling i sykehusets beslutningsorganer og fylkesrevisjonen vil knytte noen kommentarer til rapporten i kapittel fem. 2. Metode for innsamling og analyse av data I tillegg til intervju og spørreskjema (se vedlegg) har fylkesrevisjonen gått gjennom lovverk, reglement, vedtak og andre dokument som vedrører bierverv. Disse er det henvist til underveis i teksten, og i fotnoter. 2.1 Avgrensning Gjennom tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter innen helse og innspill fra politikere fant fylkesrevisjonen det nødvendig å se nærmere på bierverv blant leger og hvorvidt dette innebærer et problem i forhold til utførelsen av tjenester som pasienter i offentlig helsevesen har krav på. Gjennom intervjuer med både den faglige og personaladministrative ledelsen ved RiT og PST kom fylkesrevisjonen fram til at usikkerheten og utfordringene rundt legers bierverv var størst ved RiT, og en valgte derfor å avgrense prosjektet til leger ved RiT. 2.2 Intervju Gjennom hele prosessen fra foranalyse til verifisering av resultatene fra spørreundersøkelsen har fylkesrevisjonen hatt formelle og uformelle samtaler med sentrale aktører ved RiT. Fylkesrevisjonen har intervjuet personer i RiT- administrasjonen og i ledelsen på ulike nivå i organisasjonen. Noen av intervjuene har vært formaliserte, i den forstand at en intervjuguide har vært utarbeidet på forhånd og at det har vært skrevet referat som intervjuobjektene har verifisert. 2.3 Spørreundersøkelse Etter grundige drøftelser om hvilken informasjon som er mest tilgjengelig og hvordan den skal samles inn, kom prosjektgruppen fram til at en spørreundersøkelse blant alle legene ved RiT best kan dekke flest mulige sider ved bierverv. Fylkesrevisjonen har fått opplyst at det ikke finnes oppdaterte samlede oversikter som gir opplysninger om bierverv blant ansatte ved RiT. Et spørreskjema ble derfor utformet med tanke på å skaffe informasjon om bierverv og omfang av dette, hvordan bierverv har blitt håndtert i forhold til arbeidsgiver og hvilken informasjon legene har fått angående dette, samt legenes holdninger til ulike forhold rundt bierverv. Spørreskjema har sine fordeler og begrensninger. Svarene som gjelder arbeidstid ved RiT har legene sannsynligvis basert på tall hentet i arbeidsplanen. Svarene om bruk av tid på bierverv er basert på det legene mener er gjennomsnittlig timetall. Det kan heller ikke utelukkes at noen har underrapportert tidsbruken på bierverv. For å legge til rette for mest mulig ærlige opplysninger er det ikke bedt om navn eller andre personopplysninger hos legene. I tillegg er det, som nevnt ovenfor, gjennomført oppfølgingsintervjuer med ledere ved utvalgte avdelinger. 4 Arbeidstakere ved RiT Bierverv og privat næringsvirksomhet. Begrensninger og muligheter. Rapportutkast fra arbeidsgruppe, september

10 Etter å ha prøvet ut spørreskjemaet på sjeflege og hovedtillitsvalgt for de overordnede legene ble det sendt ut til 513 leger ved RiT, som ut fra lønns- og personalsystemet var ansatt i en stillingsandel ved RiT og mottok fast månedslønn pr. august Unntatt fra utvalget var leger i permisjon og leger med timelønn. Dette utvalget representerer i teorien alle leger ved RiT med fast lønn, inklusive vikarer og leger i bistillinger. De avdelingssjefene som er leger er også med i utvalget, mens senterdirektørene ikke er med. Etter en purrerunde har 275 leger returnert utfylt spørreskjema, noe som tilsvarer en svarprosent på vel 53%. Dette er ikke noen høy svarprosent men siden det er sendt ut skjema til alle det gjelder, er 275 av 513 et tilfredsstillende utvalg. Noen av avdelingene er svakt representert, og dette vil bli tatt med i betraktningen i den videre analysen. Nedenfor vises den avdelingsvise svaroppslutningen i tab I gruppen andre finner vi de minste Arbeidsmedisinsk avdeling og Avdeling Røros, som har svært få ansatte. Tab. 2.1 Avdelingsvis svaroppslutning i antall og (prosent) Avdeling Svart (%) Ikke svart (%) Sum (%) Kirurgisk 31 (55,5) 25 (44,5) 56 (100,0) Hjerte 3 (21,5) 11 (78,5) 14 (100,0) Medisinsk 60 (59,0) 42 (41,0) 102 (100,0) Ortopedisk 30 (64,0) 17 (36,0) 47 (100,0) Kreft 11 (52,5) 10 (47,5) 21 (100,0) Hud 4 (44,5) 5 (55,5) 9 (100,0) ØNH 7 (54,0) 6 (46,0) 13 (100,0) Øye 10 (62,5) 6 (37,5) 16 (100,0) Nevrologisk 7 (37,0) 12 (63,0) 19 (100,0) Fysmed 11 (78,5) 3 (21,5) 14 (100,0) Gynekologisk 14 (45,0) 17 (55,0) 31 (100,0) Barn 18 (53,0) 16 (47,0) 34 (100,0) Anestesi 13 (32,5) 27 (67,5) 40 (100,0) Røntgen 18 (60,0) 12 (40,0) 30 (100,0) Nevrokirurgisk 5 (35,5) 9 (64,5) 14 (100,0) Laboratorier 22 (52,5) 20 (47,5) 42 (100,0) Revmatologisk 4 (57,0) 3 (43,0) 7 (100,0) Andre 2 (50,0) 2 (50,0) 4 (100,0) Sum Ukjent avdeling 5-5 Totalt 275 (53,5) 238 (46,5) 513 (100,0) Den laveste svaroppslutningen har Hjerteklinikken med en svarprosent på 21,5%. Dette er svært lavt. Høyest svarprosent er det ved Fysmed, der 78,5% har returnert spørreskjemaet. Svarene i spørreundersøkelsen er registrert og behandlet i analyseprogrammet NSDStat, som er et statistikkprogram som er utviklet for denne type undersøkelser. Svarene er framstilt i tabeller og figurer, og er hovedsakelig gjengitt antall og prosent. Svar som angår tidsbruk er gjengitt i gjennomsnittlig tid 3. Omfang av bierverv blant leger ved RiT I dette kapitlet presenteres resultater fra undersøkelsen supplert med kommentarer som har kommet fram i intervjuene. Resultatene er strukturert etter problemstillingene og revisjonskriteriene. 5

11 3.1 Omfang av bierverv Av de 275 legene som har svart på undersøkelsen, har 78 leger oppgitt at de har bierverv Leger med og uten bierverv ved RiT I det følgende presenteres noen tabeller som viser omfang av bierverv blant leger ved de ulike avdelingene ved RiT og blant ulike legegrupper. I gruppen andre finner vi de legene som ikke har oppgitt avdeling, i tillegg til leger fra svært små avdelinger. Tab. 3.1 Antall og (prosentandel) leger med og uten bierverv fordelt på avdelinger. Avdeling Leger med bierverv (%) Leger uten bierverv (%) Sum Kirurgisk 6 (20,0) 24 (80,0) 30 Hjerteklinikken 1 (33,0) 2 (64,0) 3 Medisinsk 16 (28,0) 44 (72,0) 60 Ortopedisk 12 (40,0) 18 (60,0) 30 Revmatologisk 0 ( 0,0) 4 (100,0) 4 Kreftavdelingen 2 (18,0) 9 (82,0) 11 Hudavdelingen 1 (25,0) 3 (75,0) 4 Øre-nese-hals 3 (43,0) 4 (57,0) 7 Øye 5 (50,0) 5 (50,0) 10 Nevrokirurgisk 3 (60,0) 2 (40,0) 5 Nevrologisk 6 (86,0) 1 (14,0) 7 Fysmed 3 (27,0) 8 (73,0) 11 Gynekologisk 3 (21,5) 11 (78,5) 14 Barneavdeling 2 (11,0) 16 (89,0) 18 Anestesi 7 (54,0) 6 (46,0) 13 Røntgen 0 ( 0,0) 18 (100,0) 18 Laboratorier 3 (13,5) 19 (86,5) 22 Andre 5 (71,5) 2 (28,5) 7 Sum 78 (28,5) 196 (71,5) 274 Ikke svart 1 Totalt 275 Som vi ser av tabell 3.1 har omlag 28% av legene bierverv utenom stillingen ved RiT. Bierverv er, som tabellen viser, mest utbredt ved nevrologisk og nevrokirurgisk avdelinger, øyeavdelingen og anestesiavdelingen dersom vi legger til grunn at over halvparten av de som har svart, har oppgitt at de har bierverv. Vi ser dessuten at gruppen andre også har høy andel med bierverv. I denne gruppen finner vi også de som av ulike grunner ikke har oppgitt hvilken avdeling de tilhører. Fylkesrevisjonen har i intervju fått bekreftet at det er en høy andel av legene ved nevrologisk avdeling som har bierverv, men at andelen trolig er litt lavere enn det som kommer fram i tabellen ovenfor (86%). Ser vi på avdelinger med lite eller ikke noe bierverv er det to avdelinger, røntgen og revmatologisk avdeling, hvor bierverv ikke forekommer i det hele tatt. I intervju ved røntgenavdelingen bekreftes dette ved at det er ukjent at noen ved avdelingen har bierverv. Ved røntgenavdelingen er en stor del av legene i underordnede stillinger ikke interesserte i å ha stort omfang av utvidet arbeidstid. Det er en overvekt av leger med bierverv innenfor gruppen av overordnede leger (35%), mens 12% av de underordnede leger har bierverv. 6

12 3.1.2 Tidsbruk på bierverv blant leger ved RiT Det er ikke noen nedre timegrense for hva som omfattes av bierverv. Derfor er det først når vi ser på omfang av timer leger bruker på bierverv, og hvor mye dette utgjør av full stilling, at en kan si noe om det faktiske omfanget av bierverv. Tabellene nedenfor viser gjennomsnittlig timetall på bierverv pr. uke fordelt på leger ved de ulike avdelingene, leger i overordnede og underordnede stillinger og leger med og uten kombinertstilling. Tabell 3.7 viser hvordan timetallet på bierverv fordeler seg innen ulike tidsgrupper, og det er her spesielt interessant å se hvor mange som har 8 timer eller mer med bierverv (20% av full stilling). Tab 3.4 Antall timer med bierverv fordelt på leger ved de ulike avdelinger ved RiT. Gj.snitt Median 5 Min Maks Antall Kirurgisk Hjerteklinikken Medisinsk Ortopedisk Kreftavdelingen Hudavdelingen Øre-nese-hals Øye Nevrokirurgisk Nevrologisk Fysmed Gynekologisk Barneavdeling Anestesi Laboratorier Andre Totalt Ikke svart 2 Totalt 78 Tab. 3.5 Antall timer med bierverv blant leger i overordnede og underordnede stillinger med bierverv. Gj.snitt Median Min Maks Antall Overordnede leger Underordnede leger Totalt Ikke svart 3 Totalt 78 Tab. 3.6 Gjennomsnittlig antall timer pr. uke med bierverv blant leger med og uten kombinertstilling ved DMF. Gj.snitt Median Min Maks Antall Kombinertstilling Leger uten kombinertstilling Totalt Ikke svart 2 Totalt 78 7

13 Tab. 3.7 Hvor mange timer i uken med bierverv? Antall timer Antall ( %) Under 1,5 timer pr. uke 19 (25.0) 1,5 og inntil 4 timer pr. uke 31 (41.0) 4 timer og inntil 8 timer pr. uke 13 (17.0) Fra og med 8 timer eller mer 13 (17,0) Sum 76 (100.0) Ikke svart 2 Totalt 78 Tabell 3.4 viser at det gjennomsnittlige timetallet med bierverv ligger på ca 4 timer pr. uke for alle leger med bierverv ved RiT. Medianen er 2,5 timer, d.v.s. at halvparten av de som har bierverv har mer enn 2,5 timer i gjennomsnitt pr. uke med bierverv og den resterende halvparten har under 2,5 timer med bierverv. Når medianen er mindre enn gjennomsnittstallet betyr det at størstedelen av utvalget har bierverv som utgjør færre timer enn det som er gjennomsnittet. Det høyeste timetallet med bierverv pr. uke er 20 timer. Gruppen andre har høyest gjennomsnitt (7,20), mens øyeavdelingen har høyest median (8,0) når det gjelder timetall med bierverv. Ved noen av avdelingene er det svært få som som omfattes av tabellen og det er derfor ikke noen mening i å snakke om gjennomsnittlige verdier her. Tabell 3.5 viser at underordnede leger har høyere gjennomsnittlig timetall på bierverv enn de overordnede legene. Vi ser dessuten av tabell 3.6 at leger uten kombinertstillinger jobber flere timer med bierverv i gjennomsnitt pr. uke enn leger med kombinertstillinger. Når vi tar utgangspunkt i at 20% av full stilling er 8 timer pr. uke ser vi av tabell 3.7 at 13 av de 76 som har svart på spørsmålet, har bierverv tilsvarende 8 timer eller mer i gjennomsnitt i uken. Det betyr at omfanget av bierverv er like stort som eller større enn den grensen som er satt for at de skal gi skriftlig melding til arbeidsgiver om sitt/sine bierverv. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vi ikke har hatt grunnlag for å undersøke om disse faktisk har søkt Omfang av bierverv i forhold til det totale arbeidsomfanget i arbeidsplanen. I det første kapitlet beskrev vi arbeidsplanen som gjelder for de fleste legene i sykehuset og at denne for svært mange kan inneholde et gjennomsnittlig uketimetall som er langt over ordinær arbeidstid. I tillegg har mange leger variabel overtid som utgjør flere timer i uken. Det er derfor interessant å se omfang av bierverv i sammenheng med omfanget av arbeid legene har i sin ordinære stilling ved sykehuset (evt. ved DMF). Når vi tar utgangspunkt i 37,5 timer arbeidsuke og at 8 timer i uken er 20% av full stilling, vil 45,5 timer i uken være 120% stilling. Tabellene viser omfanget av arbeid i henhold til arbeidsplanen for leger med og uten bierverv og omfang av arbeid pr. uke ved RiT inklusive a-plan og variabel overtid. Tab. 3.8 Gjennomsnittlig uketimetall pr. uke. Leger med bierverv (%) Leger uten bierverv (%) Sum (%) Inntil 45,5 timer 31 (42.0) 73 (40.5) 104 (41.0) 45,5 timer eller mer 43 (58.0) 108 (59.5) 151 (59.0) Sum (100.0) 5 Median er den verdien hvor halvparten av utvalget er mindre enn og den andre halvparten er større enn. 8

14 Ikke svart Totalt Tab. 3.9 Gjennomsnittlig antall timer pr. uke med variabel overtid. Alle Leger med bierverv % Leger uten bierverv % Sum 0 timer 10 (13.0) 37 (19.5) 47 (17.7) 1-3 timer 37 (48.5) 93 (49.0) 130 (48.9) 4-7 timer 18 (23.0) 53 (28.0) 71 (26.7) 8-11 timer 10 (13.0) 4 ( (5.3) timer 1 (1.3) 1 ( 0.5) 2 (0,8) 16 timer eller mer 0 (0.0) 2 (1.0) 2 ( 0.8) Sum 76 (100.0) 190 (100.0) 266 (100.0) Ikke svart Tab Gjennomsnittlig timetall pr uke inklusive PUA og FUA og variabel overtid pr. uke blant leger med bierverv. A-plan (inkl. PUA og FUA) Inntil 45,5 45,5 timer Variabel timer (%) eller mer (%) Sum overtid pr. uke 0 timer 6 (60.0) 4 (40.0) 10 (100) 1-3 timer 17 (47.0) 19 (53.0) 36 (100) 4-7 timer 4 (22.0) 14 (78.0) 18 (100) 8-11 timer 3 (37.5) 5 (62.5) 8 (100) Sum 30 (41,5) 42 (57,5) 72 (100) Ikke svart 6 Totalt 78 Som vi ser av tabell 3.8 er det et flertall, både blant leger med bierverv og leger uten, som har et gjennomsnittlig uketimetall på arbeidsplanen på 45,5 eller flere timer. Tabell 3.9 viser at en lavere andel blant leger med bierverv har variabel overtid inntil 7 timer pr. uke, men at en høyere andel blant legene med bierverv har over 7 timer med overtid pr. uke enn blant legene uten bierverv. Dette tyder på at leger med bierverv jobber gjennomsnittlig mer variabel overtid enn leger uten bierverv. Fylkesrevisjonen gjør her oppmerksom på at en del av legene som har oppgitt variabel overtid, har understreket at det ikke alltid blir krevd godtgjort. Ser vi på tabell 3.10, som viser variabel overtid sammen med arbeidstid innenfor arbeidsplanen for leger med bierverv, går det der fram at det er flest som jobber 1-7 timer overtid pr. uke, og enkelte som jobber 8-11 timer overtid i gjennomsnitt pr. uke. 3.2 Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av omfang av bierverv Mellom en firedel og en tredel av legene som har svart på spørreskjemaet har bierverv utenom arbeidet ved RiT. For hele sykehuset vil det si at omlag 150 leger har bierverv i en eller annen form. Dette er kanskje i underkant av hva som var ventet. Omlag 17% av de som har bierverv har bierverv som utgjør mer enn 20% av full stilling. Her kan tallene være litt usikre i forhold til reelt omfang av bierverv. I en kartlegging av bierverv, som ble foretatt i 1996 for alle stillingsgrupper ved RiT, ble det antydet at bierverv blant de ansatte ved RiT i snitt utgjorde omlag 15% av full stilling. Dette stemmer nokså bra med vår undersøkelse. Likevel mener fylkesrevisjonen at, selv om det ikke gjelder flertallet er det verd å merke seg at noen har et ganske høyt gjennomsnittlig timetall med bierverv i uken. Enkelte har oppgitt at de jobber med bierverv inntil 20 timer i uken, et timetall som er såpass høyt at det kan komme i konflikt med det arbeidet som skal utføres ved RiT. Det som etter fylkesrevisjonens vurderinger er det mest interessante når det gjelder omfang av bierverv er den store arbeidsmengden det utgjør sammen med arbeidet ved RiT. De som har 9

15 bierverv jobber tydeligvis ikke mindre ved RiT enn de som ikke har bierverv. Med tanke på at RiT løser sine utfordringer med ressursmangel og lange ventelister med å legge mer arbeid på de som jobber der, er det betryggende at ansatte med bierverv ikke prioriterer dette på bekostning av den utvidede arbeidstiden ved RiT. Ser vi på variabel overtid er det tvert imot en tendens til at leger med bierverv jobber mer overtid enn leger uten bierverv. Dette kan være et problem når ordinært arbeid sammen med arbeid med bierverv utgjør et så høyt timetall at det kommer i konflikt med arbeidsutførelsen. Dette ser vi nærmere på i neste kapittel. 3.3 Høringsuttalelse fra RiT om omfang av bierverv I RiTs høringsuttalelse 6 (vedlegg) kommenteres resultatene når det gjelder omfang av bierverv. RiT påpeker at det ikke har skjedd noen betydelig økning i omfang av bierverv fra RiTs egen undersøkelse i 1996, men de reiser likevel spørsmål om ikke det kan forventes en økning i tiden framover, bl.a på grunn av politiske føringer i retning utnytting av legenes arbeidskapasitet og sykehusets ressurser til privat virksomhet utenfor arbeidstid 7. Her uttrykkes det en forventning om at det legges til rette for økning i timetallet på arbeidsplanen og at det legges til rette for at ansatte kan ha privat virksomhet i sykehusets lokaler og med sykehusets utstyr. RiTs vurderinger er at det totale arbeidsomfanget må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i dialog mellom den enkelte lege og vedkommendes leder, der bl.a driftsmessige, faglige og arbeidsmiljømessige forhold må stå sentralt. 6 Brev av fra RiT ved direktøren. 7 Sosial og helsedepartementet: Rundskriv I-56/

16 4. Konflikter og konkurranse mellom bierverv og arbeid ved RiT 4.1 Innledning I kapittel en, under avsnittet om vurderingskriterier, ble det redegjort for det fylkeskommunens arbeidsreglement omtaler som mulige konflikt- og konkurranseforhold når det gjelder bierverv. Når bierverv og ordinær stilling utgjør mer enn 120% stilling og arbeid med dette skjer i arbeidstiden er det, som nevnt, mulige konfliktforhold. Dersom bierverv fører til dreining i pasientstrømmen på en måte som gjør at enkelte grupper får raskere behandling enn andre er også dette et konflikt- og konkurranseforhold. 4.2 Eventuelle konflikter mellom bierverv og arbeid ved RiT - resultater fra undersøkelsen I kapittel tre oppsummerte vi at bierverv sammen med arbeidsomfanget i ordinær stilling for mange leger utgjorde et forholdsvis høyt timetall. Hvis vi går ut fra at svarene i undersøkelsen er representative for alle legene ved RiT kan en anta at mellom av legene har bierverv utover 20% stilling. Et slikt omfang av bierverv kan komme i konflikt med arbeidet ved RiT i den forstand at det går utover arbeidsytelsen. I forrige kapittel så vi at 43 av legene med bierverv har oppgitt 45,5 timer eller mer i gjennomsnittlig arbeidstid ved RiT pr. uke. I utgangspunktet har de da en arbeidsmengde som tilsvarer 120% stilling eller mer. Når bierverv kommer i tillegg har de et arbeidsomfang som kan være enda nærmere en konflikt i forhold til arbeidet ved RiT. Et annet moment som øker arbeidsomfanget er variabel overtid. Tabell 3.9 i forrige kapittel viste at leger med bierverv har en del overtid. Tabell 4.1 som følger nedenfor viser en oversikt over antall leger med variabel overtid og bierverv over og under et bestemt timetall. Tab 4.1 Omfang av overtid og bierverv pr. uke. Leger med bierverv og gjennomsnittlig arbeidstid i a-plan 45,5 eller flere timer. Inntil 4 timer overtid pr. uke Over 4 timer overtid pr. uke Sum bierverv Inntil 4 timer med bierverv pr. uke Over 4 timer med bierverv pr. uke Sum overtid Tabell 4.1 viser at mange leger jobber over 50 timer i gjennomsnitt pr. uke, når vi legger arbeidsplan, variabel overtid og bierverv til grunn. 11

17 Fig. 4.1 Når gjennomføres bierverv. Antall Arbeidstiden uten innarbeiding av tid Arbeidstiden med innarbeiding av tid Søker om permisjon I ordinær fritid Ja Nei Ikke svart I flytende fridager Som vi ser av figur 4.1 oppgir de aller fleste legene at de gjennomfører bierverv i ordinær fritid. Det er forholdsvis mange som ikke har svart, og disse står oppført med ikke svart. 12 har svart at de har bierverv av og til, ofte eller alltid i arbeidstiden med innarbeiding av tid, og 4 har svart at de har bierverv i arbeidstiden uten innarbeiding av tid. Fylkesrevisjonen har fått opplyst at enkelte bierverv av praktiske grunner må gjennomføres i arbeidstiden og at dette må arbeides inn igjen på et senere tidspunkt. Tab. 4.2 Gjennomsnittlig antall flytende fridager i uken for leger med og uten bierverv. Alle Leger med bierverv Leger uten bierverv Sum Inntil 10 dager 25 (34.5) 64 (40.0) 89 Fra dager 31 (42.5) 83 (46.5) 114 Fra dager 10 (13.5) 25 (14.0) 35 Mer enn 30 dager 7 (9.5) 6 (3.5) 13 Sum 73 (100.0) 178 (100.0) 251 Ikke svart En har antatt at leger har et høyt antall avspaseringstimer (flytende fridager) 8 p.g.a. et antatt ønske om å utføre bierverv på slike tidspunkt. Figur 4.1 og tabell 4.2 viser imidlertid at det er liten forskjell mellom leger med bierverv og leger uten når det gjelder flytende fridager. Figur 4.1 viser at det er i ordinær fritid at lege i størst grad utfører sine bierverv Holdninger til bierverv I forbindelse med spørreundersøkelsen ble alle legene bedt om å ta stilling til noen påstander om bierverv. Nedenfor følger noen figurer som illustrerer legenes holdninger til dette og eventuelle forskjeller mellom leger med bierverv og leger uten. Påstandene nedenfor er negativt ladet når det gjelder bierverv, og en overvekt i begge legegruppene er uenig i påstandene. Ikke uventet er det en større andel av legene med bierverv som er uenig i påstandene enn blant legene uten bierverv. 8 Flytende fridager: avspaseringstid opparbeidet gjennom arbeidsplanen 12

18 Fig. 4.2 Påstand: Bierverv går utover arbeidet som skal gjøres ved RiT. Prosent. Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Antall svar: leger med bierverv: 77, leger uten bierverv: 189 Figur 4.2 viser at mens 64% av legene med bierverv er uenig i påstanden om at bierverv går utover arbeid i hovedstilling, er 45% legene med bierverv uenige. 22% av legene med bierverv er enig i påstanden, mens 30% av de uten er enige. De øvrige er både enig og uenig i påstanden. Fig. 4.3 Påstand: Bierverv gjør at man blir utilgjengelig i hovedstilling. Prosent Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Antall svar leger med bierverv: 77, leger uten bierverv: 191 Figur 4.3 viser de to legegruppenes holdning til en påstand om at bierverv gjør legene utilgjengelige i hovedstilling. Denne påstanden er det en større andel i begge gruppene som er uenig i, 77% av legene med bierverv og 56% blant legene uten. 6,5% av legene med bierverv er enige mens 17% av legene uten er enige. Resten er både enig og uenig. 13

19 Fig. 4.4 Påstand: Bierverv fører ofte til lojalitetskonflikt i forhold til arbeidsgiver. Prosent Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Antall svar: Leger med bierverv:78, leger uten bierverv: 188 I figur 4.4 ser vi at 69% av legene med bierverv er uenig i påstanden om bierverv fører til lojalitetskonflikt i forhold til arbeidsgiver, mens 53% av legene uten bierverv er uenige. Henholdsvis 11% og 20% er enige i at bierverv fører til lojalitetkonflikt med arbeidsgiver. Resten har svart både og. 4.3 Konkurranseforhold mellom bierverv og arbeid ved RiT. Fylkeskommunens arbeidsreglement slår fast at arbeidstakeren ikke uten tilsettingsmyndighetens tillatelse kan ha annet lønnet arbeid dersom dette fører til at vedkommende kommer i en konkurransesituasjon i forhold til hovedarbeidsgiver. Konkurrerende virksomhet vil her si konkurranse om pasienter, eller at virksomheten fører til en dreining av pasientstrømmen, f.eks at bestemte og avgrensede (f.eks. ressurssterke) pasientgrupper får raskere behandling enn andre. Et annet konkurranseforhold, som fylkesrevisjonen ikke har berørt, kan være at leger henviser pasienter i offentlig helsekø videre til egen praksis. Tab. 4.3 Typer bierverv blant legene. Type bierverv Antall % av leger med bierverv (78) % av alle (275) Sum Privat klinikk 13 16,5 5,0 78 (100) Privat praksis med driftsavtale 4 5,0 1,5 78 (100 Privat praksis uten driftsavtale 14 18,0 5,0 78 (100) Bedriftslege 2 2,5 0,75 78 (100) Tilsynslege 4 5,0 1,5 78 (100) Legevakt 3 4,0 1,0 78 (100) Annet sykehus 8 10,0 3,0 78 (100) Rettsmedisinsk 7 9,0 2,5 78 (100) Trygdemedisin 21 27,0 7,5 78 (100) Forsikring 22 28,0 8,0 78 (100) Undervisning 20 25,5 7,0 78 (100) Legemiddel 13 16,5 5,0 78 (100) Annet 8 10,0 3,0 78 (100) 14

20 På dette spørsmålet har det vært mulig å krysse av for flere typer bierverv. De typene bierverv som i teorien kan innebære konkurranse i forhold til virksomheten ved RiT etter de kriteriene som er nevnt ovenfor, er bierverv i privat klinikk, privat praksis med og uten driftsavtale og arbeid ved annet sykehus. Vi ser at i underkant av 5% har bierverv i privat klinikk med driftsavtale, mens 16, 5-18% har bierverv i privat klinikk og privat praksis uten driftsavtale. Siden det er lange ventelister i offentlig helsevesen er det lite trolig at arbeid i private klinikker og privat praksis utgjør konkurranse om pasientene. Vi ser at det er flest leger med bierverv innen arbeid i forhold til forsikringsselskap, rettsmedisinsk og trygdemedisinsk arbeid. De to siste omfattes av virksomhet som leger ved sykehus er pålagt å ta på seg. Forutsatt at disse typene arbeid skjer i fritiden eller ved innarbeiding av tid, står de ikke i noe konkurranseforhold til sykehusets virksomhet. Heller ikke de øvrige typene bierverv kommer i konkurranse med sykehusets virksomhet, men kan reise etiske spørsmål. Dette kan imidlertid ikke dokumenteres gjennom denne undersøkelsen. Figurene nedenfor viser hvordan de som har deltatt i undersøkelsen stiller seg til bierverv og konkurranse. Figur 4.5 Påstand: Bierverv fører ofte til uheldig konkurransesituasjon i forhold til arbeidsgiver. Prosent Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Figuren viser en liten forskjell mellom leger med bierverv, hvor 69% er uenig i påstanden, og leger uten bierverv hvor 51% er uenig. 21% av legene med bierverv og 24% av legene uten bierverv er enig i påstanden. Et forholdsvis høyt antall blant legene uten bierverv er både enig og uenig i påstanden. 15

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS 2 Stavanger Kommune Rogaland Revisjon IKS Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 10 1 Innledning... 11 1.1 Formål og problemstillinger... 11 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Faste grep om helsa i hektiske kontor

Faste grep om helsa i hektiske kontor Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2 Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer