Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001

2 Forord Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag har gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om legers bierverv i virksomheter utenfor Regionsykehuset i Trondheim (RiT). Rapporten bygger på informasjonsinnhenting i form av gjennomført spørreundersøkelse til alle leger som medio august 2001 var ansatt ved RiT (eks. leger i permisjon). I tillegg har fylkesrevisjonen hatt møter og annen kontakt med ansatte på sykehuset og tillitsvalgte for legene. Informasjonsinnhentingen har stort sett foregått i tidsrommet august / september Selv om rapporten blir ferdigstilt og politisk behandlet kort tid før sykehuset blir statlig foretak (fra ), håper fylkesrevisjonen at den informasjon og de konklusjoner som fremkommer i rapporten, kan være til nytte for ledelsen i det nye foretaket. Fylkesrevisjonen takker alle som på sin måte har bidratt til å klargjøre grunnlaget for utarbeidelsen av denne rapporten. Trondheim, november 2001

3 Sammendrag Fylkesrevisjonen har i 2001 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om Legers bierverv i virksomheter utenfor RiT. Som følge av sykehusreformen, omorganiseres RiT, sammen med resten av spesialisthelsetjenesten, fra nyttår til statlige helseforetak. Resultatene som kommer fram i denne rapporten vil forhåpentligvis være noe det nye helseforetaket kan ha nytte av. Målsettingen med prosjektet har vært å bidra til å skaffe en oversikt over omfanget av og eventuelle konfliktforhold rundt leger og bierverv, samt bidra til ryddighet rundt dette mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bierverv defineres i denne sammenhengen som lønnet arbeid utenfor hovedstilling, som privat praksis, arbeid ved andre sykehus og private klinikker, legevakt og arbeid i bedriftshelsetjeneste, undervisning som ikke inngår i kombinertstilling, arbeid for legemiddelindustri og forsikringsselskap m.v. Kombinertstilling ved RiT og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inngår ikke i definisjonen. Definisjon, formål og problemstillinger presenteres i kapittel en. For å nå denne målsettingen har vi samlet inn informasjon gjennom en spørreskjemaundersøkelse blant alle leger som hadde fast lønn ved RiT pr. august Oversikt over disse, samt avdelingstilknytning fikk vi fram gjennom lønns- og personalsystemet i fylkeskommunen. I overkant av halvparten av de som fikk spørreskjemaet tilsendt, svarte. I tillegg ble det foretatt oppfølgingsintervju med utvalgte avdelingsledere for å følge opp avvikende resultat. I kapittel to redegjøres det nærmere for spørreundersøkelsen og intervjuene. Rapportutkastet har vært på høring ved RiT, og en samlet høringsuttalelse foreligger fra direktøren. Kommentarene i høringsuttalelsen gjengis avslutningsvis i kapittel 3-5. Kapittel tre i rapporten tar for seg omfang av bierverv. Undersøkelsen viser at i underkant av 30% av legene har bierverv. Omlag 5% har bierverv som utgjør mer enn 20% av full stilling. Dette er ikke alarmerende tall. Det er først når vi ser på samlet gjennomsnittlig arbeidstid ved RiT, kombinert med tid brukt på bierverv, at vi kan konkludere med at legene som gruppe har et stort arbeidsomfang. Flertallet av legene jobber i gjennomsnitt over 45 timer pr. uke, dersom en legger arbeidsplanen til grunn og i tillegg er det ikke uvanlig å jobbe over åtte timer overtid pr. uke. Når bierverv kommer i tillegg til dette kommer en opp i et høyt timetall, og dette gjelder for mange. Fylkesrevisjonen vil her advare mot å søke og løse problemene med lange ventelister med å øke arbeidspresset på de ansatte. De vanligste typene bierverv er arbeid i privat praksis og privat klinikk. Dette er virksomheter hvor det kan oppstå lojalitetskonflikter i forhold ordinært arbeid. Et annet konfliktforhold er dersom legene jobber med bierverv på tidspunkt hvor de skal jobbe ved RiT. I vår undersøkelse er det ikke mange dette gjelder, men fylkesrevisjonen etterlyser likevel bedre rapporteringsrutiner slik at dette kan skje på en ryddig måte og ved innarbeiding av tid. Et tredje konfliktforhold er dersom bierverv går utover arbeidsutførelsen og kvaliteten på arbeidet ved RiT. Et høyt arbeidspress ved og utenfor RiT, slik flere leger i vår undersøkelse har, kan gå på bekostning av behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. 1

4 Fylkesrevisjonen er tilfreds med at RiT selv har satt fokus på bierverv ved å sette ned en gruppe for å utrede kjøreregler for bierverv. I den endelige rapporten savner fylkesrevisjonen imidlertid mer konkrete forslag til rapporteringsrutiner for bierverv. Fylkeskommunens arbeidsreglement stiller krav om formell søknad på den enkelte leges initiativ når bierverv utgjør 20% eller mer i tillegg full stilling. Dessuten skal den enkelte lege selv vurdere konfliktforhold mellom bierverv og ordinært arbeid. 20% av full stilling er ikke nødvendigvis mye tid dersom en ser det i forhold til en normalarbeidsuke på 37,5 timer. I vår undersøkelse kommer det fram at de fleste legene som har full stilling ved RiT jobber rundt 50 timer i uken, og når bierverv kommer i tillegg til dette kommer en opp i et stort arbeidsomfang. Fylkesrevisjonen er av den oppfatning at det vil være mest ryddig om all ekstern virksomhet rapporteres, og at disse opplysningene implementeres i organisasjonens eksisterende styringsdokumenter. Arbeidsbelastning, lojalitets- og konkurranseforhold rundt bierverv er spørsmål som ledelsen må ha et aktivt forhold til, ved å vurdere det i dialog med de ansatte og se det i sammenheng med arbeidsomfanget på arbeidsplanen. Dette vil la seg løse uten særlig administrativt merarbeid og vil være viktig dersom bedre utnytting av arbeidskapasiteten skal være et virkemiddel i styringen av sykehusets ressurser og utføring av tjenester framover. 2

5 FORORD SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER Innledning Formål og problemstillinger Vurderingskriterier 2 2. METODE FOR INNSAMLING OG ANALYSE AV DATA Avgrensning Intervju Spørreundersøkelse 4 3. OMFANG AV BIERVERV BLANT LEGER VED RIT Omfang av bierverv Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av omfang av bierverv Høringsuttalelse fra RiT om omfang av bierverv KONFLIKTER OG KONKURRANSE MELLOM BIERVERV OG ARBEID VED RIT Innledning Eventuelle konflikter mellom bierverv og arbeid ved RiT - resultater fra undersøkelsen Konkurranseforhold mellom bierverv og arbeid ved RiT Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av konflikt og konkurranseforholdene Høringsuttalelse fra RiT om konflikt og konkurranseforholdene rundt leger og bierverv HÅNDTERING AV BIERVERV MELLOM ARBEIDSTAKER OG ARBEIDSGIVER Innledning Håndtering av bierverv og kjennskap til informasjon og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe ved RiT Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av håndtering av bierverv Høringsuttalelse fra RiT om håndtering av bierverv KONKLUSJON 21 VEDLEGG

6 1. Bakgrunn og målsettinger 1.1 Innledning Lange ventelister og kapasitetsproblemer har ført til økt fokus på hvordan sykehusene organiserer aktiviteten. I løpet av de siste årene er det gjort flere undersøkelser, både innenfor somatiske og psykiatriske helsetjenester, der en har kartlagt helsepersonell, og særlig legers tidsbruk der. Disse undersøkelsene viser bl.a at legene bruker forholdsvis mye av arbeidstiden sin på arbeid som ikke er pasientrelatert. Samtidig har det vært stilt spørsmål om helsepersonell har omfattende arbeid utenfor sykehuset og om slikt arbeid kommer i konflikt med den jobben som skal gjøres i sykehusene. Oppmerksomheten har også vært rettet mot høyt arbeidspress og dobbeltarbeid, og konsekvenser av dette for kvaliteten på sykehusets tjenester. I rekrutteringssammenheng er det viktig å ha fleksible ordninger rundt helsearbeideres arbeidstidsordninger. En del ansatte forventer at de, i tillegg til arbeid ved sykehuset, skal kunne ha mulighet til å ha bierverv i virksomheter eksternt. Dette krever at sykehuset har gode rutiner for å håndtere det. I dette prosjektet ser fylkesrevisjonen nærmere på omfang av arbeid definert som bierverv blant leger ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT). Vi ser også på legenes og ledelsens vurdering av rutiner rundt bierverv og hva som eventuelt er konfliktforhold mellom bierverv og ordinært arbeid. 1.2 Formål og problemstillinger Formålet med prosjektet er å bidra til å skaffe en oversikt over omfanget av og eventuelle konfliktforhold rundt legers bierverv, og bidra til ryddige forhold rundt dette mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. For å nå dette formålet har vi gjennomført en undersøkelse basert på følgende problemstillinger: I hvilket omfang har leger ved RiT bierverv? Fylkesrevisjonen er her interessert i å få et bilde av det totale omfanget av bierverv blant legene ved RiT, variasjonene avdelingene i mellom og mellom ulike legegrupper. Det er også interessant å se om leger som i utgangspunktet har et høyt timetall i ordinær stilling har bierverv i tillegg til dette Er det konflikt- eller konkurranseforhold mellom bierverv og arbeidsytelsen? Basert på legers og andre tjenesteytere ved RiTs vurderinger er målsettingen her å belyse hvilke eventuelle konflikt- eller konkurranseområder som antas å være av betydning i forbindelse med bierverv Hvordan håndteres bierverv mellom arbeidstaker og tilsettingsmyndighet? Fylkesrevisjonen vil her se på i hvilken grad arbeidstakere av eget initiativ informerer arbeidsgiver om sine bierverv og hvordan arbeidsgiver håndterer plikten til å gi skriftlig tilbakemelding. Dessuten vil vi her belyse hvordan arbeidsgiver håndterer sin generelle informasjonsplikt om gjeldende regelverk. 1

7 1.3 Vurderingskriterier Bierverv Bierverv er definert som lønnet arbeid utenfor hovedstilling. Arbeidsområder som i dette prosjektet betraktes som bierverv, er privat praksis med og uten driftsavtale med fylkeskommunen, arbeid ved andre sykehus og private klinikker i Norge eller utlandet (eksl. Røros sykehus), legevakt og arbeid i bedriftshelsetjeneste, undervisning som ikke inngår i kombinertstilling, arbeid for legemiddelindustri og forsikringsselskap m.v. RiT er et universitetssykehus. Dette innebærer at leger i overordnede stillinger skal forske og drive undervisning for medisinstudenter innenfor sitt fagfelt. Noen av legene ved RiT er tilsatt i kombinertstillinger. Dette innebærer at de er tilsatt i 100% stilling ved RiT og 20% stilling ved Det medisinske fakultet (DMF), eller omvent. Det er ikke vanlig å definere slike kombinertstillinger som bierverv og derfor er denne stillingstypen holdt utenfor i vår undersøkelse. Leger i sykehus har gjerne også oppgaver som de er pliktige til å utføre for trygdeetat og rettsvesen. Når den enkelte lege utfører disse oppgavene utenfor arbeidstiden blir de honorert individuelt, og denne virksomheten er derfor å betrakte som bierverv. Muligheter for å ha bierverv for leger er beskrevet og hjemlet i Lov om helsepersonell av I 19 defineres bierverv som all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet. I følge loven er helsepersonell forpliktet til å søke om tillatelse til ha bierverv dersom virksomheten kommer i konflikt eller konkurranse med sykehusets virksomhet. I fylkeskommunens arbeidsreglement 12 2 går det fram at arbeidstakere i fylkeskommunen ikke kan ha lønnet arbeid i arbeidstiden. Arbeidstakere kan heller ikke ha annet lønnet arbeid av et slikt omfang at det går utover det ordinære arbeidet, eller ha arbeid som kommer i konflikt eller konkurranse med ordinært arbeid. Videre heter det at ansatte som har bierverv som sammen med ordinær stilling utgjør 120% stilling eller mer, av eget initiativ skal søke tilsettingsmyndigheten om tillatelse til å ha bierverv. Eventuell tillatelse fra tilsettingsmyndigheten skal gis skriftlig Legenes arbeidsplan Legenes arbeidstid er regulert av særavtalen mellom KS og Den norske Lægeforening 3. Alle leger som inngår i en vaktordning, d.v.s. at tidspunktet de arbeider varierer fra dag til dag, har en arbeidsplan. Arbeidsplanen gjelder som regel for en gruppe leger som har nokså like arbeidsoppgaver og lik arbeidstid, og gjelder for et variabelt antall uker. I tillegg til den faste arbeidstiden (35,5 og 37,5 timer i uken, og 39,5 timer for noen av de som har kombinertstilling) inneholder arbeidsplanen utvidet arbeidstid. Den utvidede arbeidstiden i arbeidsplanen består av pliktig utvidet arbeidstid (PUA) og frivillig utvidet arbeidstid (FUA). 1 Lov om helsepersonell av , nr 64 (helsepersonelloven) 2 Arbeidsreglement for Sør-Trøndelag fylkeskommune, vedtatt , revidert Sentral forbundsvis særavtale vedrørende 2306 Leger i sykehus, mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske Lægeforening,

8 Arbeidsgiver kan pålegge legene PUA med inntil 2,5 timer i gjennomsnitt pr. uke. FUA er frivillig og fordeles mest mulig likt mellom leger som inngår i samme arbeidsplan. FUA skal komme i tillegg til ordinær arbeidstid og PUA, og kan bare inngås for leger i full stilling. Arbeidsplanen for den enkelte lege er derfor som oftest langt over 37,5 timer pr. uke. I arbeidsplanen er det dessuten tilrettelagt for flytende fridager. Dette er avspaseringstid opparbeidet gjennom arbeidsplanen. I det totale gjennomsnittlige uketimetallet som er oppgitt i arbeidsplanen er flytende fridager trukket fra. I tillegg til arbeidsplanen kommer arbeid knyttet til utrykning på vakt, vakansvakter og annen variabel overtid. 20% av full stilling er i arbeidsplanen fastsatt til 8 timer pr. uke Omfang av bierverv Det er ikke satt noen øvre grense for hvor mye bierverv leger kan ha utenom ordinær arbeidstid. Men fylkeskommunens arbeidsreglement slår fast at dersom bierverv sammen den ordinære stillingen utgjør 120% stilling eller mer skal arbeidstaker søke om tillatelse til å ha bierverv. Et arbeidsomfang på 120% eller mer blir derfor en viktig grense. Selv om det ikke går klart fram av noe reglement mener fylkesrevisjonen at omfang av bierverv må sees i sammenheng med det gjennomsnittlige uketimetallet i arbeidsplanen Konflikt- og konkurranseforhold Av helsepersonelloven og fylkeskommunens arbeidsreglement snakkes det om et konfliktforhold mellom bierverv og ordinær stilling når arbeid med bierverv går utover arbeidet i ordinær stilling. Dette inntreffer når bierverv sammen med ordinær stilling er av et slikt omfang at det kan gå utover arbeidsytelsen, når det arbeides med bierverv i arbeidstiden og biervervet er av en slik type at det fører til lojalitetskonflikt eller annen konflikt i forhold ordinært arbeid. Når det gjelder konkurranseforhold er det litt vanskeligere å peke på, all den tid situasjonen er slik at det er ventelister innenfor mange behandlingsformer. På en annen side kan enkelte typer bierverv, som arbeid i private klinikker, privat praksis m.m., medføre en vridning i pasientgrunnlaget slik at ressurssterke pasienter får raskere behandling enn pasienter som ikke har råd til behandling ved private klinikker eller praksiser Håndtering av bierverv mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Både helsepersonelloven og fylkeskommunens arbeidsreglement er klare på at arbeidstaker av eget initiativ skal søke om tillatelse dersom vedkommende har bierverv utover et visst omfang, eller bierverv som kommer i konkurranse eller konflikt med det ordinære arbeidet. Arbeidsreglementet har fastsatt en grense på 120% av full stilling eller mer, der man må søke om tillatelse hos tilsettingsmyndigheten. Tilsettingsmyndigheten skal gi skriftlig tilbakemelding på søknader om bierverv. 3

9 Direktøren ved sjeflegen har oppnevnt en arbeidsgruppe som har utarbeidet en rapport om kjøreregler for bierverv. Et rapportutkast 4 er til behandling i sykehusets beslutningsorganer og fylkesrevisjonen vil knytte noen kommentarer til rapporten i kapittel fem. 2. Metode for innsamling og analyse av data I tillegg til intervju og spørreskjema (se vedlegg) har fylkesrevisjonen gått gjennom lovverk, reglement, vedtak og andre dokument som vedrører bierverv. Disse er det henvist til underveis i teksten, og i fotnoter. 2.1 Avgrensning Gjennom tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter innen helse og innspill fra politikere fant fylkesrevisjonen det nødvendig å se nærmere på bierverv blant leger og hvorvidt dette innebærer et problem i forhold til utførelsen av tjenester som pasienter i offentlig helsevesen har krav på. Gjennom intervjuer med både den faglige og personaladministrative ledelsen ved RiT og PST kom fylkesrevisjonen fram til at usikkerheten og utfordringene rundt legers bierverv var størst ved RiT, og en valgte derfor å avgrense prosjektet til leger ved RiT. 2.2 Intervju Gjennom hele prosessen fra foranalyse til verifisering av resultatene fra spørreundersøkelsen har fylkesrevisjonen hatt formelle og uformelle samtaler med sentrale aktører ved RiT. Fylkesrevisjonen har intervjuet personer i RiT- administrasjonen og i ledelsen på ulike nivå i organisasjonen. Noen av intervjuene har vært formaliserte, i den forstand at en intervjuguide har vært utarbeidet på forhånd og at det har vært skrevet referat som intervjuobjektene har verifisert. 2.3 Spørreundersøkelse Etter grundige drøftelser om hvilken informasjon som er mest tilgjengelig og hvordan den skal samles inn, kom prosjektgruppen fram til at en spørreundersøkelse blant alle legene ved RiT best kan dekke flest mulige sider ved bierverv. Fylkesrevisjonen har fått opplyst at det ikke finnes oppdaterte samlede oversikter som gir opplysninger om bierverv blant ansatte ved RiT. Et spørreskjema ble derfor utformet med tanke på å skaffe informasjon om bierverv og omfang av dette, hvordan bierverv har blitt håndtert i forhold til arbeidsgiver og hvilken informasjon legene har fått angående dette, samt legenes holdninger til ulike forhold rundt bierverv. Spørreskjema har sine fordeler og begrensninger. Svarene som gjelder arbeidstid ved RiT har legene sannsynligvis basert på tall hentet i arbeidsplanen. Svarene om bruk av tid på bierverv er basert på det legene mener er gjennomsnittlig timetall. Det kan heller ikke utelukkes at noen har underrapportert tidsbruken på bierverv. For å legge til rette for mest mulig ærlige opplysninger er det ikke bedt om navn eller andre personopplysninger hos legene. I tillegg er det, som nevnt ovenfor, gjennomført oppfølgingsintervjuer med ledere ved utvalgte avdelinger. 4 Arbeidstakere ved RiT Bierverv og privat næringsvirksomhet. Begrensninger og muligheter. Rapportutkast fra arbeidsgruppe, september

10 Etter å ha prøvet ut spørreskjemaet på sjeflege og hovedtillitsvalgt for de overordnede legene ble det sendt ut til 513 leger ved RiT, som ut fra lønns- og personalsystemet var ansatt i en stillingsandel ved RiT og mottok fast månedslønn pr. august Unntatt fra utvalget var leger i permisjon og leger med timelønn. Dette utvalget representerer i teorien alle leger ved RiT med fast lønn, inklusive vikarer og leger i bistillinger. De avdelingssjefene som er leger er også med i utvalget, mens senterdirektørene ikke er med. Etter en purrerunde har 275 leger returnert utfylt spørreskjema, noe som tilsvarer en svarprosent på vel 53%. Dette er ikke noen høy svarprosent men siden det er sendt ut skjema til alle det gjelder, er 275 av 513 et tilfredsstillende utvalg. Noen av avdelingene er svakt representert, og dette vil bli tatt med i betraktningen i den videre analysen. Nedenfor vises den avdelingsvise svaroppslutningen i tab I gruppen andre finner vi de minste Arbeidsmedisinsk avdeling og Avdeling Røros, som har svært få ansatte. Tab. 2.1 Avdelingsvis svaroppslutning i antall og (prosent) Avdeling Svart (%) Ikke svart (%) Sum (%) Kirurgisk 31 (55,5) 25 (44,5) 56 (100,0) Hjerte 3 (21,5) 11 (78,5) 14 (100,0) Medisinsk 60 (59,0) 42 (41,0) 102 (100,0) Ortopedisk 30 (64,0) 17 (36,0) 47 (100,0) Kreft 11 (52,5) 10 (47,5) 21 (100,0) Hud 4 (44,5) 5 (55,5) 9 (100,0) ØNH 7 (54,0) 6 (46,0) 13 (100,0) Øye 10 (62,5) 6 (37,5) 16 (100,0) Nevrologisk 7 (37,0) 12 (63,0) 19 (100,0) Fysmed 11 (78,5) 3 (21,5) 14 (100,0) Gynekologisk 14 (45,0) 17 (55,0) 31 (100,0) Barn 18 (53,0) 16 (47,0) 34 (100,0) Anestesi 13 (32,5) 27 (67,5) 40 (100,0) Røntgen 18 (60,0) 12 (40,0) 30 (100,0) Nevrokirurgisk 5 (35,5) 9 (64,5) 14 (100,0) Laboratorier 22 (52,5) 20 (47,5) 42 (100,0) Revmatologisk 4 (57,0) 3 (43,0) 7 (100,0) Andre 2 (50,0) 2 (50,0) 4 (100,0) Sum Ukjent avdeling 5-5 Totalt 275 (53,5) 238 (46,5) 513 (100,0) Den laveste svaroppslutningen har Hjerteklinikken med en svarprosent på 21,5%. Dette er svært lavt. Høyest svarprosent er det ved Fysmed, der 78,5% har returnert spørreskjemaet. Svarene i spørreundersøkelsen er registrert og behandlet i analyseprogrammet NSDStat, som er et statistikkprogram som er utviklet for denne type undersøkelser. Svarene er framstilt i tabeller og figurer, og er hovedsakelig gjengitt antall og prosent. Svar som angår tidsbruk er gjengitt i gjennomsnittlig tid 3. Omfang av bierverv blant leger ved RiT I dette kapitlet presenteres resultater fra undersøkelsen supplert med kommentarer som har kommet fram i intervjuene. Resultatene er strukturert etter problemstillingene og revisjonskriteriene. 5

11 3.1 Omfang av bierverv Av de 275 legene som har svart på undersøkelsen, har 78 leger oppgitt at de har bierverv Leger med og uten bierverv ved RiT I det følgende presenteres noen tabeller som viser omfang av bierverv blant leger ved de ulike avdelingene ved RiT og blant ulike legegrupper. I gruppen andre finner vi de legene som ikke har oppgitt avdeling, i tillegg til leger fra svært små avdelinger. Tab. 3.1 Antall og (prosentandel) leger med og uten bierverv fordelt på avdelinger. Avdeling Leger med bierverv (%) Leger uten bierverv (%) Sum Kirurgisk 6 (20,0) 24 (80,0) 30 Hjerteklinikken 1 (33,0) 2 (64,0) 3 Medisinsk 16 (28,0) 44 (72,0) 60 Ortopedisk 12 (40,0) 18 (60,0) 30 Revmatologisk 0 ( 0,0) 4 (100,0) 4 Kreftavdelingen 2 (18,0) 9 (82,0) 11 Hudavdelingen 1 (25,0) 3 (75,0) 4 Øre-nese-hals 3 (43,0) 4 (57,0) 7 Øye 5 (50,0) 5 (50,0) 10 Nevrokirurgisk 3 (60,0) 2 (40,0) 5 Nevrologisk 6 (86,0) 1 (14,0) 7 Fysmed 3 (27,0) 8 (73,0) 11 Gynekologisk 3 (21,5) 11 (78,5) 14 Barneavdeling 2 (11,0) 16 (89,0) 18 Anestesi 7 (54,0) 6 (46,0) 13 Røntgen 0 ( 0,0) 18 (100,0) 18 Laboratorier 3 (13,5) 19 (86,5) 22 Andre 5 (71,5) 2 (28,5) 7 Sum 78 (28,5) 196 (71,5) 274 Ikke svart 1 Totalt 275 Som vi ser av tabell 3.1 har omlag 28% av legene bierverv utenom stillingen ved RiT. Bierverv er, som tabellen viser, mest utbredt ved nevrologisk og nevrokirurgisk avdelinger, øyeavdelingen og anestesiavdelingen dersom vi legger til grunn at over halvparten av de som har svart, har oppgitt at de har bierverv. Vi ser dessuten at gruppen andre også har høy andel med bierverv. I denne gruppen finner vi også de som av ulike grunner ikke har oppgitt hvilken avdeling de tilhører. Fylkesrevisjonen har i intervju fått bekreftet at det er en høy andel av legene ved nevrologisk avdeling som har bierverv, men at andelen trolig er litt lavere enn det som kommer fram i tabellen ovenfor (86%). Ser vi på avdelinger med lite eller ikke noe bierverv er det to avdelinger, røntgen og revmatologisk avdeling, hvor bierverv ikke forekommer i det hele tatt. I intervju ved røntgenavdelingen bekreftes dette ved at det er ukjent at noen ved avdelingen har bierverv. Ved røntgenavdelingen er en stor del av legene i underordnede stillinger ikke interesserte i å ha stort omfang av utvidet arbeidstid. Det er en overvekt av leger med bierverv innenfor gruppen av overordnede leger (35%), mens 12% av de underordnede leger har bierverv. 6

12 3.1.2 Tidsbruk på bierverv blant leger ved RiT Det er ikke noen nedre timegrense for hva som omfattes av bierverv. Derfor er det først når vi ser på omfang av timer leger bruker på bierverv, og hvor mye dette utgjør av full stilling, at en kan si noe om det faktiske omfanget av bierverv. Tabellene nedenfor viser gjennomsnittlig timetall på bierverv pr. uke fordelt på leger ved de ulike avdelingene, leger i overordnede og underordnede stillinger og leger med og uten kombinertstilling. Tabell 3.7 viser hvordan timetallet på bierverv fordeler seg innen ulike tidsgrupper, og det er her spesielt interessant å se hvor mange som har 8 timer eller mer med bierverv (20% av full stilling). Tab 3.4 Antall timer med bierverv fordelt på leger ved de ulike avdelinger ved RiT. Gj.snitt Median 5 Min Maks Antall Kirurgisk Hjerteklinikken Medisinsk Ortopedisk Kreftavdelingen Hudavdelingen Øre-nese-hals Øye Nevrokirurgisk Nevrologisk Fysmed Gynekologisk Barneavdeling Anestesi Laboratorier Andre Totalt Ikke svart 2 Totalt 78 Tab. 3.5 Antall timer med bierverv blant leger i overordnede og underordnede stillinger med bierverv. Gj.snitt Median Min Maks Antall Overordnede leger Underordnede leger Totalt Ikke svart 3 Totalt 78 Tab. 3.6 Gjennomsnittlig antall timer pr. uke med bierverv blant leger med og uten kombinertstilling ved DMF. Gj.snitt Median Min Maks Antall Kombinertstilling Leger uten kombinertstilling Totalt Ikke svart 2 Totalt 78 7

13 Tab. 3.7 Hvor mange timer i uken med bierverv? Antall timer Antall ( %) Under 1,5 timer pr. uke 19 (25.0) 1,5 og inntil 4 timer pr. uke 31 (41.0) 4 timer og inntil 8 timer pr. uke 13 (17.0) Fra og med 8 timer eller mer 13 (17,0) Sum 76 (100.0) Ikke svart 2 Totalt 78 Tabell 3.4 viser at det gjennomsnittlige timetallet med bierverv ligger på ca 4 timer pr. uke for alle leger med bierverv ved RiT. Medianen er 2,5 timer, d.v.s. at halvparten av de som har bierverv har mer enn 2,5 timer i gjennomsnitt pr. uke med bierverv og den resterende halvparten har under 2,5 timer med bierverv. Når medianen er mindre enn gjennomsnittstallet betyr det at størstedelen av utvalget har bierverv som utgjør færre timer enn det som er gjennomsnittet. Det høyeste timetallet med bierverv pr. uke er 20 timer. Gruppen andre har høyest gjennomsnitt (7,20), mens øyeavdelingen har høyest median (8,0) når det gjelder timetall med bierverv. Ved noen av avdelingene er det svært få som som omfattes av tabellen og det er derfor ikke noen mening i å snakke om gjennomsnittlige verdier her. Tabell 3.5 viser at underordnede leger har høyere gjennomsnittlig timetall på bierverv enn de overordnede legene. Vi ser dessuten av tabell 3.6 at leger uten kombinertstillinger jobber flere timer med bierverv i gjennomsnitt pr. uke enn leger med kombinertstillinger. Når vi tar utgangspunkt i at 20% av full stilling er 8 timer pr. uke ser vi av tabell 3.7 at 13 av de 76 som har svart på spørsmålet, har bierverv tilsvarende 8 timer eller mer i gjennomsnitt i uken. Det betyr at omfanget av bierverv er like stort som eller større enn den grensen som er satt for at de skal gi skriftlig melding til arbeidsgiver om sitt/sine bierverv. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vi ikke har hatt grunnlag for å undersøke om disse faktisk har søkt Omfang av bierverv i forhold til det totale arbeidsomfanget i arbeidsplanen. I det første kapitlet beskrev vi arbeidsplanen som gjelder for de fleste legene i sykehuset og at denne for svært mange kan inneholde et gjennomsnittlig uketimetall som er langt over ordinær arbeidstid. I tillegg har mange leger variabel overtid som utgjør flere timer i uken. Det er derfor interessant å se omfang av bierverv i sammenheng med omfanget av arbeid legene har i sin ordinære stilling ved sykehuset (evt. ved DMF). Når vi tar utgangspunkt i 37,5 timer arbeidsuke og at 8 timer i uken er 20% av full stilling, vil 45,5 timer i uken være 120% stilling. Tabellene viser omfanget av arbeid i henhold til arbeidsplanen for leger med og uten bierverv og omfang av arbeid pr. uke ved RiT inklusive a-plan og variabel overtid. Tab. 3.8 Gjennomsnittlig uketimetall pr. uke. Leger med bierverv (%) Leger uten bierverv (%) Sum (%) Inntil 45,5 timer 31 (42.0) 73 (40.5) 104 (41.0) 45,5 timer eller mer 43 (58.0) 108 (59.5) 151 (59.0) Sum (100.0) 5 Median er den verdien hvor halvparten av utvalget er mindre enn og den andre halvparten er større enn. 8

14 Ikke svart Totalt Tab. 3.9 Gjennomsnittlig antall timer pr. uke med variabel overtid. Alle Leger med bierverv % Leger uten bierverv % Sum 0 timer 10 (13.0) 37 (19.5) 47 (17.7) 1-3 timer 37 (48.5) 93 (49.0) 130 (48.9) 4-7 timer 18 (23.0) 53 (28.0) 71 (26.7) 8-11 timer 10 (13.0) 4 ( (5.3) timer 1 (1.3) 1 ( 0.5) 2 (0,8) 16 timer eller mer 0 (0.0) 2 (1.0) 2 ( 0.8) Sum 76 (100.0) 190 (100.0) 266 (100.0) Ikke svart Tab Gjennomsnittlig timetall pr uke inklusive PUA og FUA og variabel overtid pr. uke blant leger med bierverv. A-plan (inkl. PUA og FUA) Inntil 45,5 45,5 timer Variabel timer (%) eller mer (%) Sum overtid pr. uke 0 timer 6 (60.0) 4 (40.0) 10 (100) 1-3 timer 17 (47.0) 19 (53.0) 36 (100) 4-7 timer 4 (22.0) 14 (78.0) 18 (100) 8-11 timer 3 (37.5) 5 (62.5) 8 (100) Sum 30 (41,5) 42 (57,5) 72 (100) Ikke svart 6 Totalt 78 Som vi ser av tabell 3.8 er det et flertall, både blant leger med bierverv og leger uten, som har et gjennomsnittlig uketimetall på arbeidsplanen på 45,5 eller flere timer. Tabell 3.9 viser at en lavere andel blant leger med bierverv har variabel overtid inntil 7 timer pr. uke, men at en høyere andel blant legene med bierverv har over 7 timer med overtid pr. uke enn blant legene uten bierverv. Dette tyder på at leger med bierverv jobber gjennomsnittlig mer variabel overtid enn leger uten bierverv. Fylkesrevisjonen gjør her oppmerksom på at en del av legene som har oppgitt variabel overtid, har understreket at det ikke alltid blir krevd godtgjort. Ser vi på tabell 3.10, som viser variabel overtid sammen med arbeidstid innenfor arbeidsplanen for leger med bierverv, går det der fram at det er flest som jobber 1-7 timer overtid pr. uke, og enkelte som jobber 8-11 timer overtid i gjennomsnitt pr. uke. 3.2 Fylkesrevisjonens oppsummering og vurdering av omfang av bierverv Mellom en firedel og en tredel av legene som har svart på spørreskjemaet har bierverv utenom arbeidet ved RiT. For hele sykehuset vil det si at omlag 150 leger har bierverv i en eller annen form. Dette er kanskje i underkant av hva som var ventet. Omlag 17% av de som har bierverv har bierverv som utgjør mer enn 20% av full stilling. Her kan tallene være litt usikre i forhold til reelt omfang av bierverv. I en kartlegging av bierverv, som ble foretatt i 1996 for alle stillingsgrupper ved RiT, ble det antydet at bierverv blant de ansatte ved RiT i snitt utgjorde omlag 15% av full stilling. Dette stemmer nokså bra med vår undersøkelse. Likevel mener fylkesrevisjonen at, selv om det ikke gjelder flertallet er det verd å merke seg at noen har et ganske høyt gjennomsnittlig timetall med bierverv i uken. Enkelte har oppgitt at de jobber med bierverv inntil 20 timer i uken, et timetall som er såpass høyt at det kan komme i konflikt med det arbeidet som skal utføres ved RiT. Det som etter fylkesrevisjonens vurderinger er det mest interessante når det gjelder omfang av bierverv er den store arbeidsmengden det utgjør sammen med arbeidet ved RiT. De som har 9

15 bierverv jobber tydeligvis ikke mindre ved RiT enn de som ikke har bierverv. Med tanke på at RiT løser sine utfordringer med ressursmangel og lange ventelister med å legge mer arbeid på de som jobber der, er det betryggende at ansatte med bierverv ikke prioriterer dette på bekostning av den utvidede arbeidstiden ved RiT. Ser vi på variabel overtid er det tvert imot en tendens til at leger med bierverv jobber mer overtid enn leger uten bierverv. Dette kan være et problem når ordinært arbeid sammen med arbeid med bierverv utgjør et så høyt timetall at det kommer i konflikt med arbeidsutførelsen. Dette ser vi nærmere på i neste kapittel. 3.3 Høringsuttalelse fra RiT om omfang av bierverv I RiTs høringsuttalelse 6 (vedlegg) kommenteres resultatene når det gjelder omfang av bierverv. RiT påpeker at det ikke har skjedd noen betydelig økning i omfang av bierverv fra RiTs egen undersøkelse i 1996, men de reiser likevel spørsmål om ikke det kan forventes en økning i tiden framover, bl.a på grunn av politiske føringer i retning utnytting av legenes arbeidskapasitet og sykehusets ressurser til privat virksomhet utenfor arbeidstid 7. Her uttrykkes det en forventning om at det legges til rette for økning i timetallet på arbeidsplanen og at det legges til rette for at ansatte kan ha privat virksomhet i sykehusets lokaler og med sykehusets utstyr. RiTs vurderinger er at det totale arbeidsomfanget må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i dialog mellom den enkelte lege og vedkommendes leder, der bl.a driftsmessige, faglige og arbeidsmiljømessige forhold må stå sentralt. 6 Brev av fra RiT ved direktøren. 7 Sosial og helsedepartementet: Rundskriv I-56/

16 4. Konflikter og konkurranse mellom bierverv og arbeid ved RiT 4.1 Innledning I kapittel en, under avsnittet om vurderingskriterier, ble det redegjort for det fylkeskommunens arbeidsreglement omtaler som mulige konflikt- og konkurranseforhold når det gjelder bierverv. Når bierverv og ordinær stilling utgjør mer enn 120% stilling og arbeid med dette skjer i arbeidstiden er det, som nevnt, mulige konfliktforhold. Dersom bierverv fører til dreining i pasientstrømmen på en måte som gjør at enkelte grupper får raskere behandling enn andre er også dette et konflikt- og konkurranseforhold. 4.2 Eventuelle konflikter mellom bierverv og arbeid ved RiT - resultater fra undersøkelsen I kapittel tre oppsummerte vi at bierverv sammen med arbeidsomfanget i ordinær stilling for mange leger utgjorde et forholdsvis høyt timetall. Hvis vi går ut fra at svarene i undersøkelsen er representative for alle legene ved RiT kan en anta at mellom av legene har bierverv utover 20% stilling. Et slikt omfang av bierverv kan komme i konflikt med arbeidet ved RiT i den forstand at det går utover arbeidsytelsen. I forrige kapittel så vi at 43 av legene med bierverv har oppgitt 45,5 timer eller mer i gjennomsnittlig arbeidstid ved RiT pr. uke. I utgangspunktet har de da en arbeidsmengde som tilsvarer 120% stilling eller mer. Når bierverv kommer i tillegg har de et arbeidsomfang som kan være enda nærmere en konflikt i forhold til arbeidet ved RiT. Et annet moment som øker arbeidsomfanget er variabel overtid. Tabell 3.9 i forrige kapittel viste at leger med bierverv har en del overtid. Tabell 4.1 som følger nedenfor viser en oversikt over antall leger med variabel overtid og bierverv over og under et bestemt timetall. Tab 4.1 Omfang av overtid og bierverv pr. uke. Leger med bierverv og gjennomsnittlig arbeidstid i a-plan 45,5 eller flere timer. Inntil 4 timer overtid pr. uke Over 4 timer overtid pr. uke Sum bierverv Inntil 4 timer med bierverv pr. uke Over 4 timer med bierverv pr. uke Sum overtid Tabell 4.1 viser at mange leger jobber over 50 timer i gjennomsnitt pr. uke, når vi legger arbeidsplan, variabel overtid og bierverv til grunn. 11

17 Fig. 4.1 Når gjennomføres bierverv. Antall Arbeidstiden uten innarbeiding av tid Arbeidstiden med innarbeiding av tid Søker om permisjon I ordinær fritid Ja Nei Ikke svart I flytende fridager Som vi ser av figur 4.1 oppgir de aller fleste legene at de gjennomfører bierverv i ordinær fritid. Det er forholdsvis mange som ikke har svart, og disse står oppført med ikke svart. 12 har svart at de har bierverv av og til, ofte eller alltid i arbeidstiden med innarbeiding av tid, og 4 har svart at de har bierverv i arbeidstiden uten innarbeiding av tid. Fylkesrevisjonen har fått opplyst at enkelte bierverv av praktiske grunner må gjennomføres i arbeidstiden og at dette må arbeides inn igjen på et senere tidspunkt. Tab. 4.2 Gjennomsnittlig antall flytende fridager i uken for leger med og uten bierverv. Alle Leger med bierverv Leger uten bierverv Sum Inntil 10 dager 25 (34.5) 64 (40.0) 89 Fra dager 31 (42.5) 83 (46.5) 114 Fra dager 10 (13.5) 25 (14.0) 35 Mer enn 30 dager 7 (9.5) 6 (3.5) 13 Sum 73 (100.0) 178 (100.0) 251 Ikke svart En har antatt at leger har et høyt antall avspaseringstimer (flytende fridager) 8 p.g.a. et antatt ønske om å utføre bierverv på slike tidspunkt. Figur 4.1 og tabell 4.2 viser imidlertid at det er liten forskjell mellom leger med bierverv og leger uten når det gjelder flytende fridager. Figur 4.1 viser at det er i ordinær fritid at lege i størst grad utfører sine bierverv Holdninger til bierverv I forbindelse med spørreundersøkelsen ble alle legene bedt om å ta stilling til noen påstander om bierverv. Nedenfor følger noen figurer som illustrerer legenes holdninger til dette og eventuelle forskjeller mellom leger med bierverv og leger uten. Påstandene nedenfor er negativt ladet når det gjelder bierverv, og en overvekt i begge legegruppene er uenig i påstandene. Ikke uventet er det en større andel av legene med bierverv som er uenig i påstandene enn blant legene uten bierverv. 8 Flytende fridager: avspaseringstid opparbeidet gjennom arbeidsplanen 12

18 Fig. 4.2 Påstand: Bierverv går utover arbeidet som skal gjøres ved RiT. Prosent. Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Antall svar: leger med bierverv: 77, leger uten bierverv: 189 Figur 4.2 viser at mens 64% av legene med bierverv er uenig i påstanden om at bierverv går utover arbeid i hovedstilling, er 45% legene med bierverv uenige. 22% av legene med bierverv er enig i påstanden, mens 30% av de uten er enige. De øvrige er både enig og uenig i påstanden. Fig. 4.3 Påstand: Bierverv gjør at man blir utilgjengelig i hovedstilling. Prosent Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Antall svar leger med bierverv: 77, leger uten bierverv: 191 Figur 4.3 viser de to legegruppenes holdning til en påstand om at bierverv gjør legene utilgjengelige i hovedstilling. Denne påstanden er det en større andel i begge gruppene som er uenig i, 77% av legene med bierverv og 56% blant legene uten. 6,5% av legene med bierverv er enige mens 17% av legene uten er enige. Resten er både enig og uenig. 13

19 Fig. 4.4 Påstand: Bierverv fører ofte til lojalitetskonflikt i forhold til arbeidsgiver. Prosent Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Antall svar: Leger med bierverv:78, leger uten bierverv: 188 I figur 4.4 ser vi at 69% av legene med bierverv er uenig i påstanden om bierverv fører til lojalitetskonflikt i forhold til arbeidsgiver, mens 53% av legene uten bierverv er uenige. Henholdsvis 11% og 20% er enige i at bierverv fører til lojalitetkonflikt med arbeidsgiver. Resten har svart både og. 4.3 Konkurranseforhold mellom bierverv og arbeid ved RiT. Fylkeskommunens arbeidsreglement slår fast at arbeidstakeren ikke uten tilsettingsmyndighetens tillatelse kan ha annet lønnet arbeid dersom dette fører til at vedkommende kommer i en konkurransesituasjon i forhold til hovedarbeidsgiver. Konkurrerende virksomhet vil her si konkurranse om pasienter, eller at virksomheten fører til en dreining av pasientstrømmen, f.eks at bestemte og avgrensede (f.eks. ressurssterke) pasientgrupper får raskere behandling enn andre. Et annet konkurranseforhold, som fylkesrevisjonen ikke har berørt, kan være at leger henviser pasienter i offentlig helsekø videre til egen praksis. Tab. 4.3 Typer bierverv blant legene. Type bierverv Antall % av leger med bierverv (78) % av alle (275) Sum Privat klinikk 13 16,5 5,0 78 (100) Privat praksis med driftsavtale 4 5,0 1,5 78 (100 Privat praksis uten driftsavtale 14 18,0 5,0 78 (100) Bedriftslege 2 2,5 0,75 78 (100) Tilsynslege 4 5,0 1,5 78 (100) Legevakt 3 4,0 1,0 78 (100) Annet sykehus 8 10,0 3,0 78 (100) Rettsmedisinsk 7 9,0 2,5 78 (100) Trygdemedisin 21 27,0 7,5 78 (100) Forsikring 22 28,0 8,0 78 (100) Undervisning 20 25,5 7,0 78 (100) Legemiddel 13 16,5 5,0 78 (100) Annet 8 10,0 3,0 78 (100) 14

20 På dette spørsmålet har det vært mulig å krysse av for flere typer bierverv. De typene bierverv som i teorien kan innebære konkurranse i forhold til virksomheten ved RiT etter de kriteriene som er nevnt ovenfor, er bierverv i privat klinikk, privat praksis med og uten driftsavtale og arbeid ved annet sykehus. Vi ser at i underkant av 5% har bierverv i privat klinikk med driftsavtale, mens 16, 5-18% har bierverv i privat klinikk og privat praksis uten driftsavtale. Siden det er lange ventelister i offentlig helsevesen er det lite trolig at arbeid i private klinikker og privat praksis utgjør konkurranse om pasientene. Vi ser at det er flest leger med bierverv innen arbeid i forhold til forsikringsselskap, rettsmedisinsk og trygdemedisinsk arbeid. De to siste omfattes av virksomhet som leger ved sykehus er pålagt å ta på seg. Forutsatt at disse typene arbeid skjer i fritiden eller ved innarbeiding av tid, står de ikke i noe konkurranseforhold til sykehusets virksomhet. Heller ikke de øvrige typene bierverv kommer i konkurranse med sykehusets virksomhet, men kan reise etiske spørsmål. Dette kan imidlertid ikke dokumenteres gjennom denne undersøkelsen. Figurene nedenfor viser hvordan de som har deltatt i undersøkelsen stiller seg til bierverv og konkurranse. Figur 4.5 Påstand: Bierverv fører ofte til uheldig konkurransesituasjon i forhold til arbeidsgiver. Prosent Leger med bierverv Enig Både og Uenig Leger uten bierverv Figuren viser en liten forskjell mellom leger med bierverv, hvor 69% er uenig i påstanden, og leger uten bierverv hvor 51% er uenig. 21% av legene med bierverv og 24% av legene uten bierverv er enig i påstanden. Et forholdsvis høyt antall blant legene uten bierverv er både enig og uenig i påstanden. 15

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25. august 2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Økonomistyring

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.05.2016 Ref. nr.: 15/23554 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 54/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 06/809-12/LDO-//MSOE 23.04.2008 UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings-

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger? Orientering om resultatet fra Legeforeningens og Nmfs lønnsforhandlinger i år. Hva ble det enighet om, hva betyr dette for deg og hva gjør Nmf Trondheim videre nå? Lik oss på Facebook Har du krav på mer

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2006-2 Saksnummer 200509071 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk 1. Bakgrunn - formål Apotek har

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen Norsk på arbeidsplassen - En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 1. Innledning... 2. Data... 3. Oppsummering...

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.06.09 Ref. nr.: 09/7450 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 39/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer