OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014"

Transkript

1 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak 16/

2 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål Hovedtrekkene i budsjettet Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift) Skatt på eiendom (1A drift) Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift) Netto finansutgift (1A drift) Bruk og avsetning til fond Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Tjenesteenhetene Interkommunale samarbeidsordninger Tilskudd Kirkelig Fellesråd Investeringstiltak Årets finansieringsbehov Sum finansiering Endring i drift Folkehelsetiltak Livsglede sykeheimen Endrede oppgaver Midtre Namdal samkommune Organisatoriske endringer Nye krav kommunal brann og redningsberedskap Kommunal vei Etter- og videreutdanning Rådmannen/Administrasjon Fagområde Oppvekst Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning- og oppvekst Utdanning- og oppvekst sine oppgaver Vi tilbyr følgende tjenester: Lokale mål sett i forhold til de nasjonale prioriteringer Utdypende kommentarer innenfor utvalgte områder Fagområde Helse og omsorg Nasjonale mål og hovedprioriteringer Generelt Fagområde Kultur Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Fagområde Teknisk Innledning Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Endringer betalingssatser Endringer betalingssatser Teknisk avdeling Endringer betalingssatser Helse og sosial Endringer betalingssatser Oppvekst Betaling skolefritidsordning Betaling barnehage Betaling kulturskole VEDLEGG: Kommunalt avgifts regulativ ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP SLAMTØMMINGSAVGIFT økning 5 % FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT TILLEGG FOR HENTING AV AVFALL VED AVSTAND OVER 20 M FRA GODKJENT VEGFeil! Bokmerke er ikke definert. 5.2 HYTTERENOVASJON... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6. LEIE AV SKOLELOKALER OG BASSENGET VED OBUS LEIE PÅ LOKALER PÅ ADMINISTRASJONSBYGGET LEIE AV GIMLE IDRETTSHALLEN

3 8.2 SAMFUNNSHUSET SKYTEBANE HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER LEIE AV KOMMUNAL BOLIG ER REGULERT GJENNOM SIGNERT LEIEKONTRAKT: EIENDOMSOPPLYSNINGER VED SALG AV EIENDOMMER GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ( 33-1) TJENESTER SOM SKAL BETALES ETTER MEDGÅTT TID BEHANDLINGSGEBYR PLANSAKER (PBL 12-11) SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN(PBL 12 14) SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN(PBL 19 1 OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS GODKJENNING AV FORETAK M.V. FOR ANSVARSRETT (PBL 22) DISPENSASJON (PBL OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL. 20-1) OPPFØRING AV BOLIGBYGNING OG ANDRE BYGNINGER OPPFØRING AV BOLIGGARASJE OG UTHUS TILBYGGING, PÅBYGGING, UNDERBYGGING ELLER PLASSERING AV BYGNING, FASADEENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV C) BRUKSENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV D) OPPFØRING AV INNHEGNING MOT VEG, SKILT ELLER REKLAMEINNRETNING (PBL 20-1 BOKSTAV H) OG I) GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN OPPRETTING AV MATRIKKELENHET GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN OPPRETTING AV MATRIKKELENHET - PUNKTFESTE OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT GRENSEJUSTERING AREALOVERFØRING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE PARKERING VED UTFARTSOMRÅDER PARKERING VEDLEGG: Økonomiske oversikter drift og investering VEDLEGG: Detaljert årsbudsjett

4 Årsbudsjettets formål Formålet med årsbudsjettet er å gjennomføre økonomiplan og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger. Årsbudsjett 2014 er i hovedsak basert på den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er fortsatt usikker på hva endelig vedtak blir, men rådmannen har valgt å forholde seg forslaget. Kommunen praktiserer en budsjettprosess med presentasjon av økonomiplan (langtidsbudsjett med handlingsprogram i forhold til kommuneplanen) på vårparten og behandling av budsjett i desember. En revidering av økonomiplanen følger i tillegg behandlingen av årsbudsjettet. Årsbudsjettet er identisk med første år i økonomiplanen Økonomiplanen fokuserer på endringer og prioriteringer. Årsbudsjettet fokuserer på drift og gjennomføring. 1. Hovedtrekkene i budsjettet Overhalla positiv, frisk og framsynt! Med utgangspunkt i visjonen og målsettingene vedtatt i kommuneplan, foregår det en rekke prosesser i Overhalla kommune som tar sikte på å videreutvikle lokalsamfunnet og de kommunale tjenestene. Dette berører blant annet: ledelse/organisering/effektivisering av kommunen, etablering av gode styringssystemer og kvalitetssikring/utvikling av tjenestene, forbedringer av informasjons- og servicenivået ut mot publikum, samarbeid om tjenester med nabokommuner (Midtre Namdal Samkommune) og andre (NAV, rehabilitering, legevakt, m.v.), Overhalla kommune har dyktige medarbeidere som tar ansvar i hverdagen. De viser et stort engasjement i forhold til å yte best mulig tjenester ovenfor innbyggerne. I medarbeiderundersøkelse fra 2011 gir ansatte i stor grad uttrykk for at de er stolte over egen arbeidsplass i kommunen. Balansert målstyring Kommuneplanen skal følges opp i det daglige arbeidet som utføres i kommunen. For å sikre at det skjer, jobbes det med et styringssystem for resultatoppfølging (balansert målstyring). Her har vi fokus på oppfølging innen de 4 fokusområdene i kommuneplanen: lokalsamfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. For hver enkelt enhet utarbeides det et styringskort, som inneholder måleindikatorer med tilhørende opplysninger om status og ambisjonsnivå. Dette vil være et viktig og praktisk redskap både for politikerne, rådmannen og organisasjonen for øvrig. Styringskortene for enhetene følges opp med virksomhetsplaner med tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret om oppnådde resultater i forhold til målsettingene. Systemet med styringskort m.v. er kontinuerlig under utvikling/forbedring. Overhalla en miljøkommune Miljøarbeid er i fokus i Overhalla kommune, og er fremhevet i kommuneplanen. Som en av få kommuner i landet ble Overhalla høsten 2007 miljøsertifisert i henhold til ISO-standarden Dette dokumenterer at vi har innarbeidet miljøarbeidet i vårt sentrale styringssystem, slik at vi sikrer en konkret og kvalitetsmessig god oppfølging av de mål og tiltak en setter seg på miljøområdet. Barnehagene og skolene har i en årrekke drevet godt miljøarbeid, dokumentert gjennom ordninger som bl.a. Grønt flagg og Miljøfyrtårn. I tråd med kommunens vedtatte mål var samtlige enheter i løpet av 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn, i tillegg til overordnet ISOsertifisering. 4

5 I 2008 ble det gjennomført en omfattende prosess med utarbeiding av forslag til en klima- og energiplan, samt innarbeide oppfølging av denne i kommunens styringssystem. Etter en høringsrunde ble klima- og energiplanen vedtatt av kommunestyret i februar Dette er et viktig styringsdokument som skal sikre at Overhalla kommune på lokalt nivå gjennomfører konkrete tiltak som bidrag til de globale utfordringene verden står overfor. Det jobbes for tiden med en revidering av planen. Gjennom bred involvering av også eksterne parter i arbeidet med klima- og energiplanen, har kommunen etter hvert etablert et nært samarbeid på klima- og miljøområdet med det lokale næringslivet. Flere bedrifter er i 2011/2012 blitt miljøsertifisert etter ISO I 2012 er flere butikker også sertifisert som miljøfyrtårn. Kommunenes oppgaver knyttes i hovedsak til rollen som eier og driver av bygg og ansvaret for lokal og regional arealplanlegging. En har også et ansvar i for miljø- og klimahensyn i byggesaker, og skal føre tilsyn som sikrer at miljøkravet blir i varetatt. Vider er kommunen landbruksforvalter og tilrettelegger for avfallshåndtering. Og en har et ansvar som holdningsskaper overfor sine innbyggere, og kan blant annet forme holdninger gjennom miljøkrav ved innkjøp. Økonomiske rammer Arbeidet med årsbudsjett 2014 har vist at rammene fortsatt er stramme, men at tiltakene som er gjennomført med sikte på bedre ressursutnyttelse har fått effekt. Her kan nevnes endring i skolestruktur - kr 3,1 millioner, lavere rammer for helse, kultur og administrasjon - kr 1,3 millioner. I tillegg ble teknisk etat redusert med 50 % stilling. Årsbudsjettet for 2014 er i all hovedsak en videreføring aktiviteten i andre halvår av Det er ikke funnet dekning for vesentlig endring og nye tiltak. Overhalla ligger fortsatt lavt i ressursbruk i forhold til kommuner en har valgt å sammenlikne seg med. Til tross for dette mener rådmannen kvalitet er god på de aller fleste tjenestene. Med utgangspunkt i stramme rammer og begrenset tilgang til ressurser vil det være viktig å fokusere på hva en klarer å levere av tjenester. Her er det viktig å være kreativ, kunne se mulighetene og ha omstillingsevne og vilje (Positiv, frisk og framsynt). Når fokuset og energien brukes på de ressursene en ikke disponerer, vil dette fort kunne gå ut over kvaliteten på tjenestene en skal levere. Det er i flere år blitt jobbet med en ressurstildelingsmodell for grunnskolen. Modellene har tatt utgangspunkt i antall elever, klasser og ressurser til spesialundervisning. Videreutviklingen av modellen har fortsatt i Erfaringer med tidligere modeller har vist at de har inneholdt svakheter og ikke vært mulig å bruke uten korrigeringer. Tall fra foreløpig statsbudsjett viser at Overhalla får en nominell vekst fra 2013 på kr 6,8 millioner. Dette tilsvarer 3,5 % sammenliknet med oppgavekorrigerte tall fra 2013, og er i tråd med deflatoren som regjeringen har forutsatt i statsbudsjettet. Overføringen er i tråd med forventet inntekter og gir mulighet for å gjennomføre planlagt aktivitet i Rådmannen vil fremheve at økte inntekter er ikke nok for å sikre en god tjenesteproduksjon. Handlefrihet som gis i overføringene er også viktig for at en skal kunne prioritere ressursbruk på en god og effektiv, i tillegg til at en kan tilpasset lokale behov. I løpet av et år vil det oppstå uforutsette hendelser og en må endre og tilpasse tjenestene i forhold til behovene. 5

6 Solid kommuneøkonomi vil være en viktig forutsetning for å sikre en kontinuitet i et godt velferdstilbud til innbyggerne. Rådmannen har kontinuerlig fokus på at resursen blir forvaltet på best mulig måte slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av god kvalitet. Omstilling og effektivisering vil derfor alltid være i fokus. Netto driftsresultat er en indikator på hvor mye en har til styrking av fond for å møte fremtidige svingninger i økonomien. Driftsresultatet bør være 3 % av driftsinntektene over tid. I et normalår som 2014 burde en minimum kunnet avsatt dette. Årsbudsjettets tall viser at en avsetter 2,5 %. For at en skulle nådd anbefalingen burde en brukt kr 1,5 millioner mindre til drift i Driftsnivået ligger derfor fortsatt noe høyt. For at en skal kunne lykkes med gjennomføringen av de rammene som er lagt som en forutsetning for 2014 vil stram budsjettdisiplin være påkrevet. Det vil i liten grad være muligheter for å kunne øke rammene på noen enheter. 6

7 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Budsjettskjema 1A drift viser kommunens netto ramme til tjenesteproduksjon. For kommende år er rammen foreslått til kr 195,7 millioner og utgjør en økning fra opprinnelig budsjett 2013 på kr 8,7 millioner (5 %). Hadde en fulgt statens deflator (3,5 %) burde økningen vært kr 2,2 millioner lavere. Økningen skal dekke lønn- og prisvekst og endringer i tjenesteproduksjon. Til sammenlikning var økningen fra 2012 til 2013 ca kr 6 millioner. Under følger budsjettskjema 1A som videre er kommentert pr linje/ post i tabellen. Budsjettskjema 1A - drift (tall i kr 1000) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Renter planlagte Investering Avdrag på lån Avdrag planlagte investeringer Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Resultat Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift). Tallen for skatt på inntekt og formue/ rammetilskudd fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett hvor det er beregnet hva den enkelte kommune kan forvente av inntekter i kommende år. Dette er vårt utgangspunkt for budsjetteringen av postene. En har ingen mulighet for direkte påvirkning av denne inntekten, men påvirkes av bl.a antall innbyggere og alderssammensetningen. Skatt og rammetilskudd er frie midler og kan disponeres fritt så lenge en leverer lovpålagte tjenester innenfor gitte kravet. Som vi var inne på i innledningen øker skatt og rammetilskudd med kr 6,8 millioner når en oppgave korrigerer frie inntekter i De vesentligste økningene i rammetilskuddet knyttes til innbyggertilskudd på ca kr 5 millioner. Overhalla trekkes ellers i forhold til landsgjennomsnittet for færre 7

8 psykisk utviklingshemmede over 16 år, 9 færre barn 1 år uten kontantstøtte. På alderskriteriet får en samlet økning på kr 325,- pr innbygger. Økningen i 2-5 åringer utgjør det vesentligste i tillegg til antall 90 åringer. Det forventes en økning i inntekt av skatt på formue- og inntekt på kr 2,6 millioner. Elementene i rammeoverføringen har endret seg som følgende: (Tall i kr 1000) Endring Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Endringer tilleggsproposisjonen 2014 (anslag KS) RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Skatt på eiendom (1A drift) Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer ble innført i 2011 med 2. Økte videre til 3 i 2012 og 4 i For næringseiendommer, verker og bruk skrives det ut 7. Dette er den høyeste satsen en har anledning til å bruke. Samlet gir dette en inntekt fra eiendomsskatt på kr 6,2 mill. Hver ekstra promille i eiendomsskatten på boliger/fritidsboliger gir en økt inntekt på ca kr 1 mill. Eiendomskatt 2014 Grunnlag Eiendomskatt Boliger Fritidsboliger Næringseiendomer Verker og bruk Sum Eiendomsskatten er en inntekt som kommunestyret kan påvirke med å endre satsen. For Overhalla ville en med maksimal sats (7 ) på alle typer boliger kunne økt inntekten med kr 3,1 millioner fra foreslått nivå. Tabellen under viser konsekvensen av uendret sats for verker- og bruk og næringseiendommer, men en økning på bolig og fritidseiendommer. 8

9 1.4. Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift) Andre direkte eller indirekte skatter som for Overhalla utgjør kr ,- for kommende år knytter seg i sin helhet til konsesjonsavgiften. Avgiften betales av kraftverkseiere og beregnes og fordeles av NVE ut i fra kraftgrunnlaget og en avgiftssats som ble satt når konsesjonen ble gitt. Avgiftssatsen indeksreguleres hvert 5. år etter SSBs konsumprisindeks. Andre generelle statstilskudd fordeler seg som følgende: (Tall i kr 1000,-) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Tilskudd veterinærordningen (Overhallas andel) Rentekompensasjon helse fra Husbanken Rentekompensasjon skole fra Husbanken Rentekompensasjons kirkebygg fra Husbanken Integreringstilskudd Netto finansutgift (1A drift) Renteinntekter og utbytte Posten knyttes til renteinntekter av kommunens ledige likviditet gjennom året, og renteinntekt av Startlån. Avkastningen på bankinnskudd er 3 mnd Nibor med tillegg på 0,6 %. En har forutsatt fortsatt lav Nibor og har budsjettert med en renteinntekt på kr ,-. Det vil bli inngått ny bankavtale fra 1. januar 2014, men valget er pr. d.d ikke tatt. Betingelsene for kommende år er derfor ikke kjent. Renteinntekten fra Startlån har vært forholdsvis stabil i senere år. Det forventes også for kommende år at det vil bli stor etterspørsel etter slike lån. Med utgangspunkt i dette forventes det at renteinntekten blir kr ,-. En har i investeringsbudsjettet foreslått at det lånes ut kr 6 millioner i Startlån. 9

10 En har i tabellen ovenfor framskrevet forventet gjeld til 2017 i hht vedtatt økonomiplan Tabellen viser en økning i kommunal gjeld. Når det gjelder Startlån er det i tabellen ikke forutsatt at gjelden blir uendret. Dette vil videre påvirke kommunens avdrags- og rentebelastning. Som en sammenlikning med gjeldsutviklingen er det i tabellen tatt inn brutto driftsinntekters utvikling siden Renteutg., provisjoner og andre fin. I beregningen for renteutgiftene for kommende år har en tatt høyde for en gjennomsnittlig renteoppgang på 0,75 %. Med dagens sammensetning av fast og flytende rente vil denne økningen gi en merkostnad på kr ,-. Kommunen hadde ved utgangen av august % av samlet gjeld knyttet til fastrente. Med dagens lave rente burde en ha benyttet anledningen til å styrke fondsbeholdningen. Dette for å være bedre rustet til å møte perioder hvor renta kan bli høyere. I takt med økt gjeld vil også renteutgiftene økt. Dette vil en ikke få vesentlig effekt av i 2014, men påfølgende år vil en få vesentlige økninger. Det er for 2014 år budsjettert med kr 9,7 millioner i renteutgifter. Dette er en økning på kr ,- fra Deler av kommunens gjeld knytter seg til selvkostområdene vann og avløp, hvor kapitalkostnadene dekkes av abonnentene og dermed ikke belaster budsjettbalansen i kommunebudsjettet. Avdrag på lån Kommunestyret har i flere år vedtatt at kommunen skal betale minste tillatte avdrag i hht kommunelovens bestemmelser. Nøyaktig beregning kan foretas når regnskapstallene for 2013 foreligger. Det er i budsjettet lagt opp til en økning på ca kr 1 millioner Bruk og avsetning til fond Overhalla har hatt fokus på styrking av fondsbeholdningen i senere år. Styrkingen har i hovedsak vært knyttet til lånefinansiert momskompensasjon fra investeringer og endring i regnskapsprinsipper (kr 3 millioner). I rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 er styrkingen av disposisjonsfondet i hht til vedtatt økonomiplan for på kr ,-. I tillegg er salderingen av budsjettet blitt foretatt som en styrking av disposisjonsfondet med kr ,-. Med utgangspunkt i budsjett for 2013 og 2014 antas det at disposisjonsfondet vil passere kr 20 millioner i løpet av Dette utgjør ca 0,8 % av driftsinntektene. Ser en videre på hva disposisjonsfondet er bygget opp av er 34 % flyktningefondet. 10

11 Kommunens likviditet har i senere år vært dårlig og arbeidskapitalen har vært nedadgående. Hovedårsaken knyttes til at en har brukt mye av disposisjonsfondet, premieavviket (forskuddsbetaling av pensjon) har økt. I tillegg er det ikke anledning å ha ubrukte lånemidler stående i flere år. Som rådmannen har vært inne på tidligere vil det være viktig at en prioriterer styrking av egenkapitalen for å kunne levere gode og forutsigbare tjenester i kommende år. Disposisjonsfond (tall i kr 1000) Saldo pr 1/ Endring Saldo pr 31/ herav "flyktningefondet" Premieavvik Det er bre faglig enighet om at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 3 % av driftsinntektene for kommunal sektor. For Overhalla vil avsettingen bli 2,5 % for 2014 og utgjør kr 6,8 millioner. Avsetningen burde vært 8,2 millioner, og muligens høyere i et normalår som en må kunne kalle Med utgangspunkt i dette burde en disponert kr 1,5 millioner mindre enn hva en har lagt opp til i årsbudsjettet for Bunde fond som er midler knyttet til øremerkede ordninger viser en total saldo ved inngangen av 2013 på kr 3,8 millioner. Framskrevet vil den ved utgangen av 2014 være kr 3,7 millioner. Selv om midlene er øremerket, vil de påvirke kommunens totale likviditet. For flere av VAR(FS) områdene har selvkostfondene vært oppbrukt/lave. En har en klar politikk på at en bør unngå å bygge opp for store fond, men ser behovet for å ha noe til justere svingninger i med. For 2014 er det fra rådmannen lagt opp til uendrede gebyrene innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing. Området slamtømming har over år dratt med seg et underskudd, og en har ingen fondsmidler. Det er derfor foreslått en økning på 5 % for å sikre at inntektene skal kunne dekke utgiftene i kommende år. Rådmannen har i budsjettforslaget forutsatt selvkostfondene styrkes med ca kr 1 millioner i Dette knytter seg i hovedsak til avløpsområdet. Selvkostfondene har følgende prognose: Selvkostfond Akk. underskudd Budsjett 13 Budsjett Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Sum Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) Det er ikke budsjettert med overføring av driftsmidler til finansiering av investeringer for

12 1.8. Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Under punkt 2.1 Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) er det i rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 kr ,- til tjenesteproduksjon. Tallen i skjema 1B viser lønnsutgifter og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester. Overføringsutgifter og avskrivningskostnader. Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelser. Med andre ord alt av poster som ikke fremkommer i skjema 1A. I budsjettskjema 1B fremkommer rammene for hovedansvarsområdene. Dette er rammene som av kommunestyret tildeles rådmannen (administrasjonen). Skulle det vise seg at en får behov for flytte mellom rammene i løpet av budsjettåret skal dette behandles av kommunestyret. Innenfor rammene er administrasjonen delegert myndighet til budsjettjustering. Budsjettskjema 1B - drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Politiske styringsorganer Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse og omsorg Fagområde kultur Fagområde teknisk Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag Midtre Namdal Samkommune Sum Tjenesteenhetene Overhalla er organisert som en to nivå modell med tjenesteenheter. De er delegert budsjett og personal ansvar for sine virksomheter. De tildeles i forbindelse med behandling av årsbudsjettet en netto ramme av rådmannen. Under fremgår rammen til den enkelte enhet. Dette er i hht til rådmannens forslaget til årsbudsjett 12

13 Budsjettskjema 1B - drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Styrings-/kontrollorganer Rådmannen IKT-ansvarlig Servicesenteret Rektor Obus Rektor Hunn skole Rektor Øysletta skole Styrer Ranemsletta barnehage Styrer Skage barnehage Styrer Moamarka barnehage Fagsjef oppvekst Leder sosialkontor Overhalla sykeheim Hjemmetjenester Helse og familie Fagsjef helse Kultursjefen Teknisk sjef Feietjeneste Vannforsyning Avløp Avfallsbehandling Slambehandling Kommunal bygningsmasse Samferdselsformål Næringssjefen Landbruk/skog/natur/miljø Skatter, rammetilskudd Renter, avdrag m.v Politisk styring Administrasjon Samhandlingsreformen Skatteoppkreveren Informasjonsteknologi og kvalitet IT fagsystemer Kalkulerte renter og avskrivninger Sentralbord Lønn- og regnskapsavd PP-tjenesten Barnevern Legevakt Kommuneoverlegen NAV Utviklingsavdelingen Miljø- og landbruksforvaltningen

14 1.10. Interkommunale samarbeidsordninger Overhalla er tilsluttet mange samarbeidsordninger. Flere av ordningene er delegert myndighet til å utføre lovpålagte tjenesteproduksjon. Det meste av slike oppgaver er organisert i Midtre Namdal samkommune. Nytt for kommende år er at PPT er flyttet fra Namsos kommune som vertskommune samarbeid til Midtre Namdal samkommune. Tekst: (tall i kr 1000) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Ped.psyk tjeneste (PPT) Namsos Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) Overhalla Skjenkekontroll i Namdal Namsos Legevaktsamarbeid i Namdal (LINA) Namsos vaktsentral for N-T Namsos Namdal rehabiliteringssenter Vertskommune: Høylandet MNS-samarbeid: Skatteoppkrever Namsos Kommuneoverlege MNS (inkl. folkeh.) Namsos Legevaktsambeid Namsos Miljø og landbruk Overhalla/Namdals eid Utviklingsavdelingen Namsos Barnevern Namsos Drift økonomisystem Namsos Drift profil (h/s-system) Namsos Sak/arkiv saksbehandlingssytem Namsos It infrastruktur Namsos Kartsamarbeid Namsos Adm samkommunen Namsos Politisk samkommunen Namsos Samhandlings-reformen Namsos Nav Namsos Sentralbord Namdalseid Lønn- og regnskapsavd. Namsos PPT Namsos 1573 Kalkulatoriske kostnader Sum alle samarbeidsordninger Tilskudd Kirkelig Fellesråd I tråd med vedtak av økonomiplan for er det gjennomført et kutt på kr ,-. Innsparingen er gjennomført og det overføres kr ,- for Fellesrådet har utredet følgende konsekvenser av reduksjonen av overføringen: Midtre Namdal kirkelig fellesråd gjorde i sitt møte den følgende vedtak: Midtre Namdal kirkelige fellesråd er kjent med at Overhalla kommune gjennom sin økonomiplan har vedtatt å redusere tilskuddet til kirkelig fellesråd med kr ,- fra og med Hvis vedtaket opprettholdes vil dette få følgende konsekvenser: 1. Ressurs knyttet til gospelkoret Salt utgår Årlig innsparing kr Reduksjon i åpningstiden ved Overhalla kirkekontor Årlig innsparing kr Reduksjon i avsetning midler til spleiselag - Årlig innsparing kr

15 Hva medfører en slik reduksjon rent konkret: 1. Gospelkoret mister sin dirigent og musikalske leder, samt at Ranem kirke ikke lengre vil være gospelkorets øvingslokale. Om dette i neste omgang vil medføre at gospelkoret nedlegges vites ikke. Gospelkoret har gjennom mange år levert masse flotte opplevelse både for aktørene og ikke minst tilhørere. Det vil bli et betydelig savn for svært mange hvis gospelkoret blir nedlagt. 2. Kirkekontoret vil bli åpen kun en dag i uka. Dette medfører dårligere tilgjengelighet for brukerne, samt at ressurs for soknepresten blir redusert. 3. En har masse erfaring med å løse forskjellige prosjekter gjennom spleiselag og nevner bl.a. nytt redskapshus på Ranem kirkegård, nytt lydanlegg og belysning i Ranem kirke og automatisk ringeanlegg i Ranem kirke. Dette er finansiert gjennom at menighetsråd og fellesråd har funnet en økonomisk fordeling slik at tiltakene kunne gjennomføres. Uten en slik kostnadsfordeling ville det ikke være mulig å få dette gjennomført alene for fellesrådet. Hvis fellesrådet nå får reduksjon i tilskuddet vil mulighetene for å møte slike spleiselag bli redusert. En vil presisere at de foreslåtte reduksjonene kommer til anvendelse såfremt kommunen opprettholder sitt vedtak om reduksjon i tilskuddet. Dette er å betrakte som et konkret signal til Overhalla kommune hvilke følger en evt. reduksjon vil få. 2. Investeringstiltak 2014 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Årets finansieringsbehov Investering i anleggsmidler I rådmannens forslag til kommende års investeringsbudsjett er den totale rammen på kr 74,2 millioner. Spesifiseringen av rammen fremkommer av regnskapsskjema 2B (se under). Utlån og forskutteringer Som medlem av Kommunenes landspensjon (KLP) er en forpliktet til å bidra til styrking av selskapets egenkapital. Dette for at de skal kunne møte framtidig vekst og generere nødvendig avkastning. Innbetalingen har i senere år vært årlig og vil for kommende år utgjøre kr ,- for Overhalla. Innskuddet skal bokføres i investeringsregnskapet slik at det ikke får driftseffekt. En har 15

16 videre ikke anledning til å finansiere innskuddet med bruk av lån. Rådmannen vil for 2014 foreslå at innskuddet dekkes med bruk av ubundne investeringsfond. Det registreres for tiden stor etterspørsel etter Startlån. Med utgangspunkt i opptak av slike lån i 2013 og prognosene for utlån. Rådmannen foreslår at det avsettes en ramme for utlån på kr 6 millioner. Utlånet finansieres med bruk av eksterne lånemidler. Låne tas opp i Husbanken med avdragsfritak i 10 år. Avdrag på lån 29 millioner av kommunens samlede gjeldsbelastning vil ved starten av 2014 være knyttet til Startlån. Avdrag for slike lån skal i hht kommuneloven bokføres i investeringsregnskapet. Siste låneopptakene er foretatt i Husbanken med avdragsfritak. Beregnet avdrag for kommende år er satt til kr ,-. Mottatte avdrag av Startlån skal avkortet benyttes til nedbetaling av gjeld. Beregning viser at en vil få et overskudd som innbetales som ekstraordinær nedbetaling. For 2014 er dette beregnet å utgjøre kr ,-. Avsetninger Posten gjelder avsetninger til fond og tilbakeføring av udekkede investeringer. For 2014 er det budsjettert med kr ,- i slik avsetning. Avsetningen knytter seg til tomtesalg som avsettes til ubundne investeringsfond. Fondet kan benyttes som egenfinansiering av fremtidige investeringer og kjøp av aksjer og andeler Sum finansiering Bruk av lån Ut fra planlagte investeringer og utlån er det totalt et lånebehov på kr ,-. Investeringsprosjekter skal slik som driftsregnskapet være årsavhengig. Inntekter fra slag av anleggsmidler Overhalla har i senere år investert en god del i nye tomtefelt da etterspørselen har vært stor. Det har vært en bevisst politikk at en til enhver tid skal ha byggeklare tomter. Prisen på tomtene varierer noe avhengig av beliggenhet. Med utgangspunkt i forespørsel om tomter og erfaringer fra 2013 antar en at en vil kunne selge 4 tomter i Tilskudd til investeringer Grong kommune er medeier i Rakdalåsen vannverk og skal i den forbindelse gitt et tilskudd til utskifting av membraner til vannbehandlingsanlegget. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner En har for 2014 budsjettert kr ,- i mottatte avdrag fra låntakere av Startlån. I tillegg har en erfart at en har mottatt en god del ekstraordinære nedbetalinger av slike lån i senere år. Ekstraordinære nedbetalinger skal kommunen uavkortet bruke til nedbetaling av lån. En har pr d.d. ingen signaler på slike nedbetalinger, og har derfor ikke budsjettert med det. Skulle det vise seg at en vil motta slike innbetalinger vil praksisen være at rådmannen legge fram forslag til budsjettendring ved tertialrapporteringene til kommunestyret. Overføring fra driftsregnskapet Det er ikke budsjettert med overføringer fra driftsregnskapet i

17 2 B - Investeringer Budsjett 2013 Budsjett 2014 Bygging av energief f ektivt leilighetsbygg Skage Ny barneskole OBUS Vegadressering Utbedring av veibelysning Namsengata og Haugveita 1079 Renovering gjennomgangsbolig Ranemsletta 1000 Ledningsnett Øysletta 750 Pumpestasjon Reinbakken 750 Kjøp av kommunale biler 2100 Ny bil f lyktningetjenesten 250 Kommunal veg - asf alt Skogmo industriområdet 1500 Gang- og sykkelbane Skageåsen - Skagedalen 800 HMS avvik 250 Forprosjekt "gamle barnehage tomt" Ny barnehage Skage Vegbelysning fv 17 - OCEM 700 Stedsutvikling - adm bygget 900 Elvef orebygging Avløpsbehandling Membraner Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg 1215 Nødstrømsagregat 750 Parkeringsplass Skage kirke Parkeringsplass Ranem kirke Haugveitparken (v/ Naf gård) Tank bil brannvesenet 800 Ny gymsal Hunn skole Bilgarasje - helse og f amilie 150 Kommunal veg - adkomstveg OCEM 1000 Sum investering Ny barneskole OBUS Prosjektet gjennomføres i 2014 og 2015 med en total kostnadsramme på kr ,- eks mva. Skolen bygges for 230 elever i passivhusstandard. Fra 2014 skal momskompensasjonen av investeringer utelukkende brukes som finansiering av prosjektene. Dette medfører netto budsjettering av investeringsrammene. Bruttobudsjettering er tidligere benyttet. Vegadressering. Det er en nasjonal satsing, med siktemål å ha fullført en systematisk adressering av alle eiendommer. I dag er dette i flertallet av kommunene mangelfullt, også i Overhalla. Gjennomføres som et eget prosjekt og kommunen har tidligere signalisert til Statens kartverk en ambisjon om gjennomføring i 2012/2013. Kommunestyret har i sak 35/12 behandlet investeringen som har en ramme på kr ,- som lånefinansieres. Prosjektet ble ikke gjennomført i Rådmannen foreslår å flytte investeringen til Forprosjekt gamle barnehagetomt Ranemsletta. Gjennom boligsosial plan framkommer et behov for utvikling av den gamle barnehagetomta til helseformål (tomta hvor hovedbygget ligger). For å avklare og definere omfanget av utbygginga tilrås utarbeidet et forprosjekt. Dette utarbeides i henhold til arkitektbedriftenes ytelsesbeskrivelse og vil blant annet omfatte myndighetskrav, beskrivelse, funksjonsplan, tekniske løsninger (VVS, 17

18 elektro), tegninger (planløsning, fasader, situasjonsplan), brannvurdering, kalkyle, søkerfunksjon og en analyse av behovet for geoteknikk. Det ble vedtatt at arbeidet med en ramme på kr ,- skulle gjennomføres i Rådmannen foreslår at prosjektet forskyves til Skage barnehage Det foreslås bygging av ny barnehage på Skage. Rammen er i økonomiplan for satt til kr ,- inkl mva. Det budsjetteres med en netto ramme på kr ,- som fordels likt over 2014 og Rådmannen vil komme tilbake med sak til kommunestyre vedrørende investeringsprosjektet. Vegbelysning fylkesveg 17 Ocem I hht til trafikksikkerhetsplanen er fullføring vegbelysning fra fv. 17 til Ocem prioritert i Rammen er satt til kr ,-. Asfaltering av adkomstveg inn til Ocem I hht til Vegplan vedtatt av kommunestyret den er asfaltering av adkomstveg inn til Ocem prioritert. I økonomiplanen for var arbeidet planlagt gjennomført i Rådmannen foreslår at investeringen fremskyndes til Administrasjonsbygget Administrasjonsbygget trenger utvendig oppussing. Selv om en legger til grunn en minimumsløsning med maling og minst mulig av annet vedlikehold knytter det seg usikkerhet til kostnadsbildet. Dette fordi det må påregnes noe utskifting av materiell og sårlapping av betongvegger. I tillegg til en bygningsmessig heving må dette sees på som stedsutvikling da dette påvirker helhetsbilde av Ranemsletta sentrum. Kostnadsrammen settes til kr ,-. Vannforsyning Det er i 2014 planlagt utskifting av membraner ved Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg. Kommunestyret behandlet investeringen i egen sak Rammen er satt til kr ,- hvorav kr ,- dekkes av Grong kommune som deleier av anlegg. Strømaggregat I forbindelse med behandling av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og oppfølingsplan ble det vedtatt å investere i nødstrømsaggregat ved sykeheimen og administrasjonsbygget. Total ramme ble satt til kr ,-. Tankbil brannvesenet Det er i lengre tid vært behov for utskifting av brannvesenets tankbil. Bilen begynner å bli gammel og det har vist seg at det er vanskelig å skaffe reserve deler. I økonomiplanen for er investeringen foreslått gjennomført i Rådmannen tilrår at investeringen fremskyndes og gjennomføres i Rammen er satt til kr ,-. Bilgarasje helse Helse og familie disponer 3 biler til bruk i den kommunale tjeneste produksjonen. Bilene står parker ut hele året. På vinterstid har en erfart at det er tungvint å starte arbeidsdagen i/ med en nediset bil. En carport vil kunne løse dette problemet. Den vil gi en effekt i forhold til å kunne spare både tid for ansatte og bilene. Bilene eies nå av Overhalla kommune, og det vil derfor være en gevinst for kommune hvis en klarer å ivareta de på best mulig måte. Videre planlegges det at en av bilene skal kunne brukes til uttrykning på kveld/natt/helg for akuttavdeling ved sykeheimen. Responstid vil da være viktig. Dette vil kunne bli ivaretatt på en bedre måte hvis bilene står i en garasje på vinters tid. Rådmannen tilrår at det avsettes kr ,- til formålet som lånefinansieres. 18

19 3. Endring i drift 3.1. Folkehelsetiltak Rådmannen har i årsbudsjettet for 2014 foreslått å avsette kr ,- til folkehelsetiltak. Det foreligger ingen konkrete forslag til tiltakene. Dette er noe en må jobbe med i Livsglede sykeheimen Overhalla sykeheim ønsker å delta i prosjektet Livsglede sykeheim. Rådmannen legger fram egen sak for kommunestyret i desember møte Kommunene bidrar med kr ,- som egenkapital i prosjektet. Bidraget finansieres med bruk av disposisjonsfond Endrede oppgaver Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune vil fra 2014 overta ansvaret for Psykologiske Pedagogiske tjeneste i Midtre Namdal. Namsos kommune har vært vertskommune for ordningen tidligere. Overhalla kommune har fra etableringen av MNS Miljø og Landbruk hatt arbeidsgiveransvaret for ordningen. Dette ansvaret vil for kommende år bli overført til samkommunen. Det samme gjelder kommunalt ansatte ved NAV og ansatt overflyttet Lønn og regnskapsavdelingen. Her har den enkelte kommune hatt arbeidsgiveransvaret for vært sitt kontor. Netto vil dette ikke få noen effekt på budsjettet, men påvirker brutto tallene Organisatoriske endringer Flyktningetjenesten har fra etableringen i 2010 vært underlagt Fagsjef oppvekst. Ansvaret for tjenesten ble flyttet til kulturavdelingen i forbindelse med ansettelse av ny leder. Biblioteket var frem til 2007 organisert under fagområdet kultur. Ansvaret ble i 2008 flyttet til servicetorget. Flyttet tilbake til kultur i Oppgaver med folkehelse har vært organisert under fagsjef helse. Oppgaven flyttes nå til kultursjefen Nye krav kommunal brann og redningsberedskap Det har kommet ny krav til utdanning av mannskap og ledelse ved brann- og redningstjenesten. Det legges derfor opp til en storstilt satsning på utdanning av mannskapet. Utdanningen vil kunne ta flere år. Det er for 2014 avsatt en ramme på kr ,- til slik utdanning. Overhalla er videre pr d.d uten en fast ordning for brannsjef. Det knytter seg pr d.d noe usikkerhet til hvordan en skal løse oppgaven. Det er satt i gang en utredning om felles brann og rednings tjeneste i Midtre Namdal / Namdalen. Det foreligger ingen konklusjon pr d.d. Rådmannen har valg å øke rammen for brannsjef med kr ,- da det er usikkert for hvilken løsning en vil velge Kommunal vei Det ble i vedtatt økonomiplan for forutsatt en økning av rammen for kommunal vei. Dette med utgangspunkt i det store etterslepet en har på vedlikehold og de begrensede rammene en har disponert. Den totale rammen for sommer og vintervedlikehold er kr 5,7 millioner etter økningen Etter- og videreutdanning Det er lagt til rette for etter og videreutdanning innfor grunnskole og den ordinære barnehagedriften. 19

20 For grunnskole bidrar kommunen med kr ,- hvor en i tillegg har ekstern finansiering på ,-. (total ramme på kr ,-). I tillegg er det i rammene for den ordinære grunnskoledriften lagt til rett for deltakelse i kurs. Rektorene prioriterer innenfor sine rammer. Når det gjelder barnehagene er det budsjettert med at et bidrar på kr ,- til utdanning av førskolelærere. I tillegg vil barnehagene bidra noe innenfor sine rammer. Det gjennomføres også etter og videreutdanning innenfor helse. Vi vises til kapitel Rådmannen/Administrasjon Dagens administrasjon består av ledergruppen på 5 personer. Rådmann, to fagsjefer, personalsjef og økonomisjef. Økonomiavdelingen består i tillegg til økonomisjefen av en contoller. Lønn og regnskap er organiser under Midtre Namdal samkommune fra Avdelingen utfører også oppgaver med utfakturering og innfordring. En samlet lønns- og regnskapsfunksjon i MNS er planlagt å medføre en reduksjon på totalt 2 årsverk i løpet av to år etter etableringen, jfr. samkommunens vedtatte økonomiplan. It-avdelingen består av 1,4 årsverk, hvorav 40 % leies av Midtre Namdal samkommune. It sjefen leies ut til samkommune med en 20 % stilling. Samkommunen har oppgavene med drift av felles datanettverk og servere. De fleste fagprogrammene som kommunen disponer er kjøpt inn i fellesskap i samkommunen. Servicesenteret har en bemanning på 4 årsverk. Avdelingen utfører oppgaver innenfor informasjon, post/arkiv, formannskapssekretær, merkantile oppgaver teknisk, merkantile oppgaver oppvekst mv. Sentralbordfunksjonen ivaretas av Midtre Namdal samkommune og har tilhold på Namdalseid. 5. Fagområde Oppvekst 5.1. Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning- og oppvekst Utdanning - og oppvekst og kommunehelsetjenesten er de to største fagfeltene innenfor kommunal drift og service rettet mot kommunens innbyggere. Utdanning og oppvekst arbeider i hovedsak med grunnlag i følgende lovverk og forskrifter: Barnehageloven og tilhørende forskrifter Opplæringsloven med tilhørende forskrifter Læreplanene for grunnskolen Kunnskapsløftet 06 Forskrift om miljørettet helsevern Lov om voksenopplæring og rett til grunnskoleopplæring for voksne 5.2. Utdanning- og oppvekst sine oppgaver Legge til rette for foreldre som ønsker å benytte barnehagetilbud for sine barn i alderen 1-5 år, og som er tilpasset de behov innbyggerne har. Ansvar for grunnskoleopplæring for barn i alderen 6 15 år. Ansvar for å gi alle barn- og unge et best mulig tilpasset opplæringstilbud. Sørge for at barn- og unge med særskilte behov får best mulig opplæringstilbud. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 20

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Driftsregnskapet 212 1 Styrings-/kontrollorganer Overforbruk på refusjon folkevalgte kr 3.,-. Refundert ut over ordinære ramme knytter seg til bl.a.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1.

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/3822-0 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 - positiv, frisk og framsynt- Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse: 1. Årsbudsjettets formål... 3 2. Hovedtrekkene i budsjettet... 3 2.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016. Kommunestyrets vedtak

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016. Kommunestyrets vedtak OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 Kommunestyrets vedtak 21. desember 2015 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB

Detaljer

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Budsjett 2011 Overhalla kommune 13. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innledning Avgiftsregulativet for 2011 er

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE Foto: Nils Vestgøte Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 INNLEDNING Avgiftsregulativet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer